You are on page 1of 2

E CG -D i a g n o s t i e k ( 1 2 - a f l e i d i n g e n E C G ) I nt e rme di ai re as

- H o r iz o n ta le as
- 3 0 ° t / m + 9 0°
- 3 0 ° t / m +3 0°
no rm al e en bov e ngre ns ( ge co rrige e rde) Q T- inter val
No rm aal Bovengrens
B e o o r d e e l s y s t e m a t i s c h a . h . v .: - V e r t ic a l e a s + 60 ° t / m + 90 °
1. I Jk e n pa pie rs ne lh e id Li n ker- as - 3 0° t/ m - 90°
RR F re q . m a n / k i n d v r o u w m a n / k i n d v r o u w
2 . R it m e ; R ech ter -as + 120 ° t/ m -150 ° (s e c. ) pe r (s ec.) (s ec.) (sec .) (se c.)
3 . H a rt fr e q u e n t ie Extreme as - 90° t /m + 180° min.
4. Elektrische hartas; 1, 50 40 0,44 9 0 ,461 0, 491 0,503
5 . G e l e id i n g s i n t e r v a l l e n I II III I II III 1,4 0 43 0 ,4 38 0, 450 0,479 0,491
In te r m e d ia ir e as +++ ++- 1,3 0 46 0 ,4 26 0, 438 0,466 0, 478
6. Morfologie van het QRS-complex;
Rechter-as - ++ - - + 1,25 48 0,420 0 ,432 0, 460 0,471
7. STT-segment.
Linker-as +- -
1,20 50 0,414 0,425 0,453 0,464
Ex tr e me a s - - -
1 . I Jk e n pa p ie rs ne lh e id Intermediaire as is normaal. L i n k e r - a s d e n k a a n LA F B 1,15 52 0,407 0, 418 0,445 0, 456
I J k : 1 0 m m = 1 m V , P a p i e r s ne lh ei d 2 5 m m / s , 1 m m = 0, 0 4 s e c . R e c h t e r - a s d e n k a a n L PF B Ex t r e m e a s E le c t r o d e v e r wi s s e l i n g ? 1,1 0 5 4, 5 0,400 0,411 0,438 0,449
A l le g e b ru ik t e cr it e r ia g a a n u it v a n bo v en s t aa nd e w a ar de n. 1,0 5 57 0,393 0 ,404 0, 430 0,441
5 . G e le idi n gs int e rv al le n 1 ,00 60 0,386 0, 396 0,422 0,432
2 . R i tm e o p b asi s v an P- to p P R -inte rv al 1 20- 220 ms > 2 2 0 m s z i e A V - g e l e i d i ng 0,95 63 0, 378 0,388 0,413 0, 423
S in u s r i t m e b i j p o s i t i e v e P i n a f l e i d i n g I , I I ( a V F , V 4 - V 6 ) < 1 2 0 m s z i e W P W - s y nd r o o m 0,90 66,5 0,370 0,380 0,404 0,414
I n d i e n n ie t r e g u la i r o v e rw e e g e x t r a - s y s t o l e o f a t r i u mf i b r i l l a t i e . QR S - d u u r < 1 20 m s > 1 2 0 m s z i e Bu n d el t ak bl o k 0,85 70,5 0,361 0, 371 0,395 0,405
E c t o p i s c h n e g a t i e f i n I e n / o f II QT - in te r v a l fr e q . - c o r r e c t i e z i e t a b e l ( Q T c m a x . 4 5 0 m s ) 0,80 75 0, 352 0,362 0,384 0, 394
A t r i u m fl u t t e r za ag ta n d P -to p pe n in II , V 1 0, 75 80 0,342 0 ,352 0, 374 0,384
A tr i um fi b ril la tie r o m m e l i g e g o l v e n (v a a k i rr e g u l a i r Q R S - c o m p le x ) 6 . M o rf ol o g i e Q R S- c om p l e x 0,70 86 0,332 0 ,341 0, 363 0,372
Es cap e- ritm e g een P -t op - D uur no rm < 12 0 ms b i j > 1 2 0 m s z i e B u n d e l t ak b l o k 0,65 92,5 0, 321 0,330 0,351 0,360
- V ol t a g e s : b i j g ro ot z i e V e n t r i ke l h y p e r t r o f i e 0, 60 100 0 ,310 0,318 0, 338 0,347
R A - h y p e r t r o f i e / - o v e r b e l a s t i n g : P > 2 , 5 m m in I I e n /o f II I e n / o f a V F , bi j k le i n z i e M i c r o vo l t a g e
e n / o f P > 1 , 5 m m i n V 1 (e e r s te p o s it i e v e d e e l) . 0,55 109 0,297 0, 305 0,325 0, 333
- R -to p pr ogr es sie zie R-top progressie
L A -h y p e r t ro fi e /- o v e r b e l a s t in g : P br e e d (> 0 , 0 4 s ec ) e n d ie p n eg at i e f 0,50 120 0 , 283 0,291 0, 310 0,317
- aanwezigheid pathologische Q’s (zie Ischemie)
( > 1 m m ) te rm i n a a l d e e l i n V 1 , e n /o f P > 0, 1 2 s e c in I e n / o f I I. 0,45 133 0 , 268 0,276 0, 294 0,301
R - to p p ro g r e ss i e
N o r ma a l : V 1 - V 5 ie d e re a fl e i din g m in im aa l t o e n a m e v a n 2 m m 0, 40 150 0 ,252 0, 258 0,275 0,282
3 . F re qu e nt ie B ij a f n a me , i n s to rt e n : o u d - in fa r c t / i n c o r re ct e e l e k t r o d e p l a a t s i n g 0,35 172 0,234 0, 240 0,255 0, 262
N o r m a a l o bv P -t o p: 6 0- 1 0 0 / m i n , t ac h y c ar d i e : > 1 00 /m in ,
b r ad y c ar d i e : < 5 0 / m in ). I ed er e P - t op w or dt n o rm a a l ge v ol g d d o o r 7. S T T- seg m e n t La nge QT-tijd: me d i ca me n t e u s , e l e k t ro l y t s t o o rn i ss e n ,
é é n Q R S- co m p l e x , b i j e n ke l e g e l e i di n g ss t o o r n i s s en k a n d i t a n d e r s S T - se g m e n t N or m aa l S T g e li j k a a n b a s i s l i j n ( g e s t r e k t ) , s o m s co ngenit aal, i schemi sch, mi tr alisklep prol aps,
zijn (zie AV-geleiding) elevatie in V2. Bij elevatie of depressie zie Ischemie. i ntr acrani ale dru kver hoging (CV A, SAB ), onderkoel ing
T - to p
4 . B e p a l i n g e l e k tr i s c h e h ar t a s ( Q R S- as ) N o r m a a l in a ll e a f l ei d i n g e n p o s i t i e f , i n V 1 m a g n e g a t i e v e T w e l .
• Be pa l i n g v a n d e el e k t ri s c h e ha r t a s i s m o g e l i j k v a n u i t d e a m p l i t u d e
e n ri c ht in g v a n h e t Q R S -c o m pl e x i n a f l ei d i n g I e n a V F . C r i te r i a p a t h o l o gi s c h e T - to p
• G e m a k k e l ij k e r , m a ar m i n d e r na uw k e ur ig e m a n i e r a fg e l e i d h et • T v la k: < 0, 5 mm n e g a t i e f e n p o s i ti e f i n a fl e i d in g I , I I, V 3 , V 4 , V 5 o f
Q RS- c om pl ex i n I , I I , I I I . V6.
• T ne g at ie f : > 0 , 5 m m n e g a t ie f i n a fl e i d in g I , I I , V3 , V 4 , V 5 , o f V6 .
w w w .G e ne e s k u n d es tu d e n t. n l • T in aVL alleen te beoordelen indien R aldaar >5 mm.
• T in aVF alleen te beoor delen indien QR S aldaar posit ief. www.DocJob.nl
Geleidingsstoornissen V oltage afwijkingen Ische mi e – Myoca rdi nfarct
A V -g el e i di ng ( P - Q R S r e l a t i e ) V e n t ri k e lh y p e rt r o fi e A l l e e n b i j p a t i ë n t e n o u d e r d a n 3 0 j a a r. B ij ST-elevatie (Acute) Transmurale Ischemie
Eerstegraads AV-block: PR > 0,22 sec. Q R S > 0, 12 s ec. vo lt age cri te ria voor RV H e n LV H ni et • ST -e leva ti e >1 mm i n I II a VL aV F V 3 V 4 V5 of V 6;
Tweedegraads AV-block: soms wordt P niet gevolgd door QRS toepasbaar . • S T-ele va tie >2 m m i n V1 o f V 2.
• Mobitz I (Wenckebachse perioden) : geleidelijke toename van de Bij elevatie in alle afleidingen denk aan pericarditis.
AV-geleiding tot QRS-uit val. RV-hypert rofie: ST-depressie (Acu te) Sub-endocardia le Ischemie
• Mobitz II : Incidentele onderbr eking van de A V-geleiding, soms • ty pe I : R of R’ >5 mm i n V l + R of R ’ > S i n V 1 + pr eco rdi aal • ST-dep ressie >0,5 mm waarbij horizontaal of aflope nd ST -
wordt P niet gevol g door QRS. afname R/S of R’/S-ratio naar links; s egment i n afl eidi ng I II aV L a VF V1 V2 V3 V4 V5 of V6 .
• 2:1 block: elke t weede P -top wordt niet gevolgd door QRS. • t yp e II : S > R in I + S >R i n V5 .
• Voortgeschr eden AV- block: 3:1, 4:1. Elke derde of vierde P wordt Pathologische Q's (diep en/of breed )
wel gevolgd door QRS, de andere P's ni et . LV-hyper trofi e: • Q >0 ,0 4 s ec of Q > 0, 0 3 se c. m i t s Q > 1/ 3 R in I I I a VF V 2 V 3 V 4 V 5
P Q - i n t e r v a l > 120 ms en < 220 ms • R >26 mm in V5 of V6; of V6;
Q T - i n t e rv a l > 0, 34 se c. < 0 ,4 2 sec. ( f req . afh . zie ta bel ) • R >2 0 mm i n I, II of III; • Q >0,04 sec in aVL mits R a ldaar >3 mm;
D erd egraa ds AV-block (Totaal A V-b lock): de atrial e o ntl ading • R >12 mm in aV L (mit s geen LA FB ); • Q >0, 05 sec in II I + Q >1 mm in aV F;
wordt niet voortgele id naar de ventrikels, er is g een relatie tussen • R in V5 of V6 + S in V1 > 35 mm. • QS in V2 V3 V4 V5 of V6 mits een R aanwezig is in de afleiding
P en QRS. Voo r het st ell en van de dia gnose LVH i s de aanw ezi gheid van 1 van r ec hts van de Q S;
bovenstaande cr it eria voldoende. ST dal ing en/ of n egatie ve T • QS in V1 t/m V3 ;
LAFB (L Ant Fasc Block / L Ant Hemiblock): erbij: ernstige LVH. • QS in V1 en V2 mits geen LVH;
• a sdeviatie naa r lin ks (<-30°); • S > R in II, III ; • QS i n II ;
• (vrijwel) geen S in I alwaar normale kleine q; Microvoltage • R-afna me tot 2 mm of minder tussen V 1-V2 of V2-V3 of V3-V4
• QR S ni et of slecht s in geri nge m at e verbr eed, ca. 100 m s. V erm inder de ele kt ri sch e gel eiding DD/ / longaf wi jkingen (voor het stel len van de diagno se doorge maakt myocar dinf arct is de
(pn eumot horax, er nstig emf ysee m), per icar dvocht , adi positas. a anwezighei d van 1 van bovenstaand e cri ter ia vol doende) .
LP FB (L Pos t Fas c B lo ck) • Q RS < 5 m m = 0, 5 mV i n I e n I I en I II
• asd eviati e naar recht s >+120°; • diepe S in I; • e n/o f QR S < 10mm = 1 mV i n V 1 t / m V6 Infarctlokalisatie
• Q RS niet of sl echts i n geri nge m ate ve rbr eed; • kleine q in III; • voor wand: pat hologi sche Q pr ecord iale a flei dingen V2 t /m V4 V5;
• criteria voo r RVH of oud lateraal myocardinfarct mo gen nie t El ectrolytafwijkingen • sept aal: pathol ogische Q in V1 en V2 m et afw ezi ge sept um- Q in
aanwezig zijn. Hypokaliëmie: V5 en V6 ;
- ver laging en omker ing T-top; - ver lenging Q T-interval; • lateraal: pathologische Q in I, aVL en V6;
B unde ltak blok - ui tg esproke n U-go lf; - S T- dep re ssie. • onderwand: pathologische Q in II, III en aVF;
LBTB: QRS >0,12 sec. met QS patroon in V1 en brede R in I, aVL, Hyperkaliëmie: • achterwand: R in V1 >S in V1; R in V1 > 0,04 sec; po sitie ve T in
V5, V6 en afwezige q aldaar. - hoge spit se t ent vorm ige T-toppen met een sm al le basis ( milde V1.
Incompleet LBTB: QRS=0,11 sec en geen q in I, aVL, V5, V6. hyper kaliëm ie);
RBTB: QRS >0,12 sec. met rSR’-patroon in V1 waarbij R’ > r. - ext reem verbreed QRS, lage R, afwezige P-t op en hoge spit se T- Ritmesto ornissen
Incompleet RBTB: QRS < 0,11 sec met rSR'-patroon in V1 top (ernstige hyperkaliëmi e). Extra-systole
Intraventr. Block: QRS > 0,12 sec. geen LBTB/RBTB/WPW Hypocalciëmie: - SVES Supraventriculair (prematuur meestal normaal complex met
- verlengd QT-int er val met lange duur van het ST- segment; afwijkende P-top)
WP W S ynd ro om ( Wol ff - Par k ins on- Whi te ) (3 kenme r ken) - ver lagi ng of af vlakking T-top. - VES Vent ri cu lair (pr ema tuur breed compl ex met af wij kende
Vervro egde depola risatie van de ventrikels door extra bundel Hypercalciëmie: morfologie, zonder P-top)
tussen atrium en ventrikels. - verkorting QT-interval zodat QRS gelijk overgaat in T;
- P R-i nt erva l < 0, 12 sec; - QRS >0 ,1 0 sec ; - del ta gol f. - toegenomen amplitude T-top.
U-golf: kleine positieve golf na T-golf, voor volgende P-top Copyrights 2004 Stichting Geneeskundestudent.nl