P. 1
Labor a to Are Merged

Labor a to Are Merged

|Views: 4|Likes:
Published by meredith14

More info:

Published by: meredith14 on Jul 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Sections

  • Laborator 2
  • Laborator 3
  • Laborator 4
  • Laborator 5
  • Laborator 6

Proiectarea sistemelor software

Laborator 2
secþiunea 1
Analiza arhitecturaIă
id6515829 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 În RUP, arhitectura unui sistem software este:
– Organizarea sau structura componentelor semnificative ale
sistemului ºi modul de interacþiune al acestora prin interfeþe,
– cu componente compuse din subcomponente ce comunicã
prin interfeþe.
 Activitãþile disciplinei de Analizã ºi Proiectare sunt organizate în jurul a 2 teme majore:
– Structura, responsabilitate a arhitectului software
 Nivele arhitecturale
 Componente ºi interfeþe
– Conþinut, responsibilitate a proiectanþilor
 Clasele de analizã ºi de proiectare
O arhitecturã bazatã pe
componente
3
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
4
 Scop
– Definirea unei arhitecturi candidat pentru sistem, pe baza
experienþei dobândite pentru sisteme similare sau domenii de
problemã similare
– Definirea ºabloanelor arhitecturale, mecanismelor cheie ºi
convenþiilor de modelare pentru sistem
 Rol (responsabil)
– Arhitectul software
 Etape majore
– Definirea organizãrii high-level a subsistemlor
– Identificarea abstractizãrilor cheie
– Definirea generalã a desfãºurãrii
– Identificarea mecanismelor de analizã
Analizã arhitecturalã
5
 Scop
– Crearea unei structuri iniþiale a modelului proiect
 În mod normal modelul proiect este organizat pe nivele (layer-e) – ºablon
arhitectural comun pentru sisteme de dimensiuni medii sau mari.
 Analiza arhitecturalã a aplicaþiilor software – concentrare pe 2 nivele high-level:
aplicaþie ºi business.
Definirea organizãrii high-level
a subsistemelor
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
6
 ªablon (pattern)
– Oferã o soluþie comunã la o problemã comunã într-un context
 ªablon de analizã/proiectare
– Oferã o soluþie la o problemã tehicã pe un domeniu îngust
– Oferã un fragment al unei soluþii
 Cadru (framework)
– Defineºte o abordare generalã a soluþionãrii problemei
– Oferã o soluþie schelet, ale cãrei detalii pot fi ºabloane de
analizã/proiectare.
ªabloane ºi cadre
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
7

Un ºablon arhitectural exprimã o schemã de organizare structuralã
fundamentalã pentru sisteme software

Oferã un set de sisteme predefinite, le specificã
responsabilitãþile ºi include reguli ºi directive pentru
organizarea relaþiilor dintre ele. –
Buschman et al, “Pattern-Oriented
Software Architecture —A System of Patterns”

Exemple:
– Layers (multinivel)
– Model-view-controller (MVC)
– Pipes and filters
– Blackboard
ªablon arhitectural
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
8
 Conceputã la mijlocul anilor '80
 Larg aplicatã în majoritatea sistemelor interactive OO
 Adaptatã pentru a rãspunde cerinþelor specifice diferitelor platforme (ex. Java EE)
Model
Gestioneazã conceptele
domeniului aplicaþiei (atât
comportament cât ºi stare)
Controller
Captureazã evenimentele lansate
de utilizator ºi determinã acþiunile
ce trebuie realizate
View
Extrage datele din model sau le
recepþioneazã de la controller. Le
afiºeazã conform view-lui selectat.
Eveniment lansat de utilizator
Notificare modificare
Interogare stare
Selecþie view
Modificare stare
Arhitectura MVC
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
9
(From the IBM Redbook, Rational Application Developer V6 Programming Guide, June 2005)
Arhitectura MVC – Exemplu
Componete ale framework-lui Struts
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
10
Cod specific pentru
echipament ºi pentru
client
Cod aplicaþie (procese
ºi alte elemente)
Abstractizãri majore,
clase, etc.
Mechanisme,
servicii
Cod specific H/W, O/S,
cod pentru scop general
(ex. ORB, MQS, etc.)
C
a
d
r
u

p
e
n
t
r
u

a
p
l
i
c
a
þ
i
e
A
p
l
i
c
a
þ
i
e
I
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
ã
G
e
n
e
r
i
c
e
L
a
r
g

r
e
u
t
i
l
i
z
a
b
i
l
e
S
p
e
c
i
f
i
c
e
P
u
þ
i
n

r
e
u
t
i
l
i
z
a
b
i
l
e
Arhitecturi multi-nivel
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
11
Arhitecturi multi-nivel:
descrierea stilului
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
Context
Sistem de dimensiuni mari ce necesitã descompunere.
Problema
Un sistem ce trebuie sã gestioneze elemente pe diferite nivele de abstractizare. De
exemplu: elemente de control hardware, servicii comune, servicii de domeniu. Este
nerecomandabilã scrierea de componente verticale care sã gestioneze aceste
elemente la toate nivelele deoarece acelaºi element ar trebui sã fie gestionat (posibil
inconsistent) de mai multe ori, în componente diferite.
Forþe
Pãrþi ale sistemului trebuie sã poatã fi înlocuite.
Modificãrile în componente nu trebuie sã se propage în restul sistemului.
Responsabilitãþi similare trebuie grupate împreunã.
Componentele complexe trebuie descompuse.
Soluþia
Structurarea sistemului în grupuri de componente care formeazã nivele orizontale
suprapuse. Nivelele superioare utilizeazã serviciile oferite de nivelele inferioare (NU ºi
invers). Se recomandã ca nivelele sã nu fie transparente.
12
 Nivel de abstractizare
– Gruparea elementelor de pe acelaºi nivel de abstractizare
 Separarea problemelor
– Gruparea elementelor asemãnãtoare
– Separarea elementelor disparate
– Elemente ale aplicaþiei vs. Elemente ale modelului
domeniului
 Flexibilitate (elasticitate)
– Cuplare slabã
– Concentrare pe încapsularea schimbãrilor
– UI, regulile business ºi datele ce trebuie pãstrate tind sã aibã
potenþial mare de modificare
Definire nivele arhitecturale
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
13
 Pot fi modelate utilizând pachete stereotipate cu <<layer>>
Nivele software
pentru o aplicaþie
JavaEE genericã

Obs: <<global>> convenþie
utilizatã pentru nivelele ce
pot fi utilizate de toate
celelalte nivele.
Modelare nivele arhitecturale
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
14
Def. Abstractizare cheie = concept din domeniul problemei pe care sistemul
trebuie sã fie capabil sã-l manipuleze.
 Surse
– Cunoºtinþele despre domeniu
– Cerinþe
– Glosar
– Modelul domeniului sau modelul business (dacã existã)
Identificarea abstractizãrilor
cheie
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
15
 Abstractizãri cheie – modelate sub formă de clase de analiză
 Pentru fiecare clasã se oferã
– Descriere scurtã
– Atribute principale
– Relaþiile cu alte clase
 Detaliile vor fi lãsate în seama etapelor urmãtoare
– Nu se urmãreºte identificarea completã ºi definitivã a claselor
aplicaþiei
– E posibil sã fie identificate clase care sã nu fie neaparat
necesare cazurilor de utilizare
– Set iniþial de clase
Descrierea abstractizãrilor
cheie
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
16
Sistem înscriere la cursuri
Exemplu
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
17
 Scop:
– Înþelegerea distribuirii
geografice ºi a
complexitãþii
operaþionale a
sistemului
 Dezvoltarea unei scheme
generale a modului în care
software-ul va fi amplasat,
pentru a ilustra:
– Accesul la distanþã
– Distribuirea pe noduri
multiple
– Componentele Hw ºi
Sw existente
Definirea generalã a
desfãºurãrii
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
18
 Def. Mecanismele de analizã = mecanisme arhitecturale
*
utilizate în fazele
iniþiale ale procesului de analizã ºi proiectare:
– Captureazã aspectele cheie ale soluþiei în manierã
independentã de aplicaþie
– Sunt concepte din domeniul “computer science”, de obicei
fãrã legãturã cu domeniul problemei
– Oferã comportamente specifice pentru clasele de domeniu
sau pentru componente.
 Exemple:
– Persistenþã
– Comunicare între procese (IPC)
– Manipulare erori sau avarii
– Notificare
– Transfer de mesaje, etc.
* Mecanisme arhitecturale = Soluþii arhitecturale concrete comune la probleme frecvent întâlnite.
Mecanisme de analizã
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
19
 Utilizate pe parcursul procesului de analizã pentru a reduce complexitatea
analizei ºi a-i îmbunãtãþi consistenþa prin oferirea unei reprezentãri succinte a
unui comportament complex.
 Exemplu – Proiectarea unui set de clase ce conþin date persistente se va baza
pe mecanismul de persistenþã fãrã a intra în detaliile acestuia.
Utilitatea mecanismelor de
analizã
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
20
 Identificare top-down (cunoaºtere a priori) sau bottom-up (descoperite pe
parcurs)
– Iniþial ar putea exista doar numele (ex. persistenþã)
 Pe mãsurã ce sunt identificate clasele client (pentru mecanism), este necesarã
calificarea utilizãrii fiecãrui mecanism
– Pentru persistenþã, se vor identifica caracteristici ca
granularitate (dimensiune), volum (nr. de înregistrãri),
mecanism de extragerere, frecvenþã de actualizare, etc.
 Mecanismele de analizã vor fi rafinate pentru a deveni mecanisme de
proiectare
– Un mecanism de proiectare presupune unele detalii legate
de contextul de implementare, dar nu este legat de o anumitã
implementare
– Exemplu: SGBD ca mecanism de proiectare pentru
persistenþã
 Mecanismele de proiectare vor fi rafinate pentru a deveni mecanisme de
implementare
– Exemplu: Oracle
Identificarea ºi descrierea
mecanismelor de analizã
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
21
 Persistenþã
 Comunicare între procese (IPC ºi RPC)
 Transfer mesaje
 Distribuire
 Gestiune tranzacþii
 Control ºi sincronizare procese
 Schimb de informaþii, conversii de format
 Securitate
 Detectare/manipulare/raportare erori
 Redundanþã
 Interfaþã cu sistem legacy
Exemple
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
22
 Persistenþã
• Granularitate: domeniul de valori al dimensiunii obiectelor persitente
• Volum: numãrul de obiecte ce trebuie pãstrate
• Durata: durata de pãstrare a obiectelor
• Mecanismul de acces: identificarea unicã ºi extragerea unui obiect
• Frecvenþa de acces: Frecvenþa acceselor pentru modificare
• Fiabilitatea: Necesitatea de supravieþuire a obiectelor faþã de procese, procesor, sistem.
 Comunicare între procese
• Latenþa: viteza de comunicare între procese
• Sincronicitatea: comunicare sincronã sau asincronã
• Dimensiunea mesajului: spectru de valori pentru dimensiune.
• Protocol, flux de control, buffering, etc.
 Mecanism de interfaþã cu sistem legacy
• Latenþa
• Durata
• Mecanismul de acces
• Frecvenþa de acces
 Securitate
• Granularitate date: nivel pachet, nivel clasã, nivel atribut
• Granularitate utilizatori: utilizatori individuali, roluri/grupuri
• Reguli de securitate: Bazate pe valorile datelor, pe algoritmi bazaþi pe date, pe algoritmi
bazaþi pe utilizator ºi date
• Tipuri de privilegii: Citire, scriere, creare, ºtergere, executarea unei anumite operaþii
Exemple – mecanisme ºi
caracteristici
•Definirea organizãrii high-level a subsistemelor
•Identificarea abstractizãrilor cheie
•Definirea generalã a desfãºurãrii
•Identificarea mecanismelor de analizã
Proiectarea sistemelor software
Laborator 2
secþiunea 2
Analiza cazurilor de utilizare
id8286996 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Identificarea claselor de analizã pentru sistem, incluzând:
 Responsabilitãþile, atributele ºi relaþiile de asociere cu alte clase
 Utilizarea mecanismelor de analizã
 Rol (responsabil)
– Proiectant
 Etape majore
– Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
– Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
– Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de
interacþiune
– Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
– Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
– Calificarea mecanismelor de analizã
Analiza cazurilor de utilizare
4
 Descrie modul în care un caz de utilizare este realizat în cadrul
modelelorDQDOL]ăºi proiect, în termeni de obiecte ce colaboreazã
prin schimb de mesaje.
 Leagã cazurile de utilizare cu clasele ºi relaþiile din modelele analiză ºi proiect
– sincronizarea comportamentului descris în modelele analizã ºi proiect cu
modelul cazurilor de utilizare
 Specificã care sunt clasele ce trebuie construite pentru a implementa fiecare
caz de utilizare
 Construcþie în modelele analizã ºi proiect care organizeazã artefactele ce
contribuie la realizarea cazului de utilizare
 În mod tipic conþine diagrame de secvenþe ºi diagrame de clase
 Reprezentatã ca o colaborare
*
stereotipatã cu <<use-case realization>> aflată
în relaþie de “realizare” cu cazul de utilizare realizat.
* Colaborare UML = structurã formatã din elemente (roluri) aflate în colaborare, fiecare realizând o funcþie
specializatã, pentru a îndeplini împreunã o anumitã funcþionalitate.
Realizarea cazurilor de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
5
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Realizarea cazurilor de utilizare
6
 Scop: Capturarea de informaþii suplimentare necesare pentru înþelegerea
comportamentului intern solicitat sistemului, informaþii ce ar putea lipsi din descrierile
facute iniþial pentru a fi discutate cu clientul sistemului.
“ATM valideazã
cardul clientului
bãncii”.
“ATM transmite numãrul contului
clientului PIN-ul acestuia în
reþeaua ATM pentru a fi validate.
Reþeaua ATM returneazã un
mesaj de succes dacã dacã PIN-
ul este corect ºi clientul este
autorizat sã realizeze tranzacþia,
altfel reþeaua ATM returneazã un
mesaj de eroare.”
Automated Teller
Machine (ATM)
Completarea descrierilor
cazurilor de utilizare
Cerinþã utilizator
Cerinþã sistem
Exemplu:
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
7
Ideea: Identificare clase pe baza comportamentului descris în cazul de utilizare.
 Comportamentul unui caz de utilizare trebuie distribuit claselor de analiză
Modelare scenarii cu diagrame
de interacþiune
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Categorii de clase de analizã
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Scop:
Obþinerea independenþei modificãrilor prin separarea interfeþei cu exteriorul de informaþiile utilizate în
sistem ºi de logica sistemului.
8
Clasã <<boundary>>
9
 Intermediar între sistem ºi actor
 Tipuri
– Clase UI
– Clase de interfaþã cu alte sisteme
– Clase de interfaþã cu dispozitive externe
 Dependente de context
– GUI
– Protocolale de comunicare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
10
Modeleazã interacþiunea dintre sistem ºi context
• Transformare ºi traducere evenimente
• Notificare de modificãri
Rolul unei clase <<boundary>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
11
 Iniþial – se va considera o clasă <<boundary>> per pereche actor - caz de
utilizare.
Gãsirea claselor <<boundary>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
12
 Clase UI
– Concentrare pe informaþia prezentatã utilizatorului (în
asociere cu prototipul UI)
– Evitare detalii de proiectare a UI
 Clase pentru interfaþa cu alte sisteme ºi cu dispozitive externe
– Concentrare pe protocoalele ce trebuie definite
– Evitarea detaliilor de implementare a protocoalelor
Concentrare pe responsibilitãþi, nu pe detalii!
Recomandãri : clasã
<<boundary>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Clasã <<entity>>
13
 Reprezintã conceptele cheie ale sistemului
 Modeleazã informaþiile ce trebuie memorate
 Persistente (în general)
 Pot avea comportament complex, strâns legat de fenomenul pe
care clasa îl reprezintã
 Independente de context (de actori)
 Nu sunt specifice unui singur caz de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
14
Memorarea ºi gestionarea informaþiilor din sistem
Rolul clasei <<entity>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
15
 Abstractizãrile cheie devin, în general, clase <<entity>>
 Se pot identifica ºi din:
– Fluxul de evenimente al cazului de utilizare
– Glosar
– Modelul domeniului business
 Se vor cãuta informaþiile sistem ce trebuie memorate:
– Substantive sau construcþii substantivale care identificã date
persistente sunt candidate sã devinã :
 Atribute ale unei clase <<entity>>
 Clase <<entity>>
Gãsirea claselor <<entity>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
16
Sistem pentru înscriere la cursuri
 Fluxul principal de evenimente pentru cazul de utilizare Submit Grades:
Cazul de utilizare începe când un profesor doreºte sã submitã notele pentru una sau
mai multe materii din semestrul anterior:
1. Sistemul afiºeazã o listã cu cursurile þinute de profesorul respectiv în
semestrul anterior.
2. Profesorul selecteazã un curs.
3. Sistemul estrage o listã cu toþi studenþii care au fost înregistraþi la cursul
respectiv. Sistemul afiºeazã fiecare student ºi orice notã obþinutã de
acesta anterior pentru materia respectivã.
4. Pentru fiecare student din listã profesorul introduce nota. Sistemul
înregistreazã nota studentului pentru cursul respectiv. Dacã profesorul
doreºte sã treacã peste un anumit student, în loc de notã se poate lãsa un
spaþiu liber iar nota poate fi completatã ulterior. Profesorul poate, de
asemenea, sã modifice nota unui student înlocuind-o pe cea precedentã.
Exemplu
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
17
Sistem pentru înscriere la cursuri
 Abstractizãri cheie
 Clase nou identificate
Curs CatalogMaterii Materie
Orar
Student
Profesor
RezultatCurs
Exemplu
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Clasã <<control>>
18
 Realizeazã coordonarea comportamentului cazului de utilizare
Obs.
1. Cazurile de utilizare complexe pot necesita mai multe clase <<control>>
Exemple:
 Manageri de tranzacþii, coordonatori de resurse, tratare erori
2. Cazurile de utilizare ce realizeazã simpla manipulare a informaþiei memorate se pot
realiza doar cu obiecte <<boundary>> ºi <<entity>>
 κi poate deleaga o serie de responsabilitãþi cãtre alte clase
 Este dependentã de cazul de utilizare, dar independentã de context. Poate participa la mai
multe cazuri de utilizare strâns corelate.
 Caracteristicile comportamentului unei clase <<control>>
– Defineºte logica de control (ordinea evenimentelor) ºi tranzacþiile din cadrul unui caz de
utilizare.
– Suportã modificãri minore dacã se modificã structura internã sau comportamentul
claselor <<entity>>.
– Utilizeazã sau seteazã conþinutul uneia sau mai multor clase <<entity>>, în consecinþã
este implicat în coordonarea comportamentului acestor clase.
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
19
Coordoneazã comportamentul
cazului de utilizare
Rolul unei clase <<control>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
20
 Iniþial se identificã o clasã de control per caz de utilizare
 Pe mãsurã ce analiza evolueazã
– o clasã de control complexã a unui caz de utilizare poate evolua în mai multe clase
– o clasã de control poate participa la mai multe cazuri de utilizare
Gãsirea claselor <<control>>
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
21
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu - rezumat
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
22
 Pentru fiecare flux de evenimente al cazului de utilizare:
– Crearea uneia sau mai multor diagrame de interacþiune (secvenþe, comunicare)
– Identificarea obiectelor de analizã responsabile cu comportamentul solicitat de
cazul de utilizare
– Alocarea responsabilitãþilor cazului de utilizare la clasele de analizã
Distribuirea comportamentului
cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
23
Ghid: Diagrame de interacþiune ºi cazuri de utilizare
 Fiecare diagramã de interacþiune descrie un scenariu al unui caz de utilizare
– Diagramele trebuie sã fie numite conform scenariilor cazurilor
de utilizare
– Interacþiunea trebuie sã înceapã cu un actor, deoarece
întotdeauna un actor invocã cazul de utilizare
 Nu este suficientã o singurã diagramã
– Cel puþin o diagramã pentru fluxul principal
– Cel puþin o diagramã pentru fiecare alternativã non-trivialã
sau flux excepþional
– Diagrame separate pentru fluxurile complexe
Distribuirea comportamentului
cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
24
Ghid: Creare obiecte ºi clase
 Înainte de analizarea cazului de utilizare, plasaþi pe diagramã:
– Obiectul actor care iniþiazã cazul de utilizare
– Obiectele boundary ºi control corespunzãtoare
– Alte obiecte ce trebuie sã existe înainte de startarea cazului
de utilizare
 Exemplu: dacã existã o precondiþie ca studentul sã fie “logged in”, este
probabil cã sistemul a extras deja obiectul Student corespunzãtor, deci
acesta va fi plasat pe diagramã.
 Asignarea fiecãrui obiect la o clasã existentã sau la o clasã nouã
– La crearea unei clase noi realizaþi imediat ºi capturarea
semanticilor acesteia
 Stereotipul de analizã
 Descriere, atribute, relaþii
Obs: În final clasele vor fi organizate în pachete ºi layer-e dar aceasta nu este problema analizei cazurilor de
utilizare
Distribuirea comportamentului
cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
25
Ghid: Alocare responsabilitãþi
 Comportamentul cazului de utilizare se materializeazã în obiecte ce comunicã prin mesaje.
– La crearea unui mesaj creaþi operaþia corespunzãtoare a clasei
 Convenþie: începeþi numele operaþiei cu “//”
– Identificã operaþia clasei ca fiind o responsabilitate de analizã
– Exemplu: // extrage ofertele de curs pentru semestrul curent
– În timpul proiectãrii, responsabilitãþile vor fi rafinate în operaþii “reale”
– Identificaþi ce clase deþin datele necesare îndeplinirii responsabilitãþii
 Dacã o clasã deþine datele, responsabilitatea va fi asignatã acesteia
 Dacã datele se aflã în mai multe clase, există următoarele variante:
– Plasarea responsabilitãþii într-una dintre clase ºi adãugarea de relaþii cu celelalte
– Plasarea responsabilitãþii într-o altã clasã (ex. clasã nouã sau clasã de control
existentã) ºi adãugarea de relaþii cu clasele necesare îndeplinirii responsabilitãþii.
Distribuirea comportamentului
cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
26
Ghid: Control centralizat vs. descentralizat
 Control centralizat
– Un obiect le controleazã pe celelalte
– Interacþiunea dintre celelalte obiecte este minimalã sau inexistentã
 Control descentralizat
– Nu existã un obiect central de control
– Fiecare obiect cunoaºte doar o parte din restul obiectelor
– Mai apropiat de “OO”, dar analizaþi impactul dacã se modificã ordinea
operaþiilor.
 Deseori cele 2 strategii sunt combinate
decentralizat centralizat
Distribuirea comportamentului
cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
27
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
28
Gãsire responsabilitãþi
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
OBS:
Atât diagrama de secvenþe cât ºi diagrama de comunicare sunt diagrame de interacþiune.
Ambele reprezintã obiecte care colaboreazã prin schimbul de mesaje dintre acestea.
Pe oricare dintre ele se pot identifica responsabilitãþile obiectelor cãtre care sunt trimise mesajele.
Mesaj trimis de la obiectul :Client la obiectul :Furnizor
29
Câte o relaþie pentru fiecare link!
Gãsire relaþii
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
OBS:
Atât pe diagrama de secvenþe cât ºi pe diagrama de comunicare se pot identifica legãturile (link) dintre obiectele ce
colaboreazã prin transfer de mesaje.
Mesaj trimis de la obiectul :Client la obiectul :Furnizor
30
 Diagrama de clase VOPC conþine clasele ale cãror instanþe participã în
realizarea cazului de utilizare ºi relaþiile necesare pentru a realiza interacþiunile.
Crearea unei vederi cu clasele
participante (VOPC) la
realizarea cazului de utilizare
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
31
Sistem pentru înscriere la cursuri
Aceastã relaþie poate
avea multiplicitatea 1
sau poate fi înlocuitã
printr-o dependenþã.
Aceastã clasã
este un singleton
Aceastã relaþie
poate fi înlocuitã
printr-o dependenþã
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Exemplu
32
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Reconcilierea realizãrilor
cazurilor de utilizare
O clasã poate participa la oricâte cazuri de utilizare. De aceea este
necesarã examinarea consistenþei fiecãrei clase în raport cu întregul
sistem.
Recomandãri:
•Unificarea claselor ce definesc comportamente similare sau reprezintã
acelaºi fenomen.
•Unificarea claselor entitate care definesc aceleaºi atribute, chiar dacă
au definit comportament diferit; comportamentele vor fi agregate în
noua clasã.
33
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Exemplu
34
 Colectarea tuturor mecanismelor de analizã într-o listã
Acelaºi mecanism de analizã poate sã aparã sub diferite nume în realizãri ale diferitelor de cazuri de
utilizare sau la proiectanþi diferiþi. De exemplu: memorie, persistenþã, bazã de date ºi
repozitoriu fac referire la mecanismul de persistenþã. Comunicare între procese, transfer
mesaje sau invocare la distanþã se referã la mecanismul de comunicare între procese.
 Desenarea unei corespondenþe între clasele client al mecanismului ºi mecanismele
de analizã
 Identificarea caracteristicilor mecanismelor de analizã
 Modelarea utilizând colaborãri
Mecanismele identificate ºi numite unitar trebuie modelate sub formã de colaborãri între clase ce vor
fi definite în procesul de proiectare. Unele dintre aceste clase nu oferã direct funcþionalitate a
aplicaþiei ci au rolul de a asigura suport pentru aceasta. Deseori aceste clase suport pentru
funcþionalitatea aplicaþiei sunt plasate pe nivelele intermediare sau inferioare ale arhitecturii,
oferind astfel servicii suport comune pentru toate clasele de la nivelul aplicaþiei.
 Obs.
– Nu toate clasele au asociate mecanisme
– E posibil ca o singurã clasã sã aibã asociate mai multe mecanisme
Descrierea mecanismelor de
analizã
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
35
Sistem pentru înscriere la cursuri
 Corespondenþa clase de analizã cu mecanisme de analizã
Clasã de analizã Mecanisme de analizã
Student
Orar
Curs
Materie
ControlerInscriere
Persistenþã, Securitate
Persistenþã, Interfaþã legacy
Persistenþã, Interfaþã legacy
Distribuire
Persistenþã, Securitate
Exemplu
•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare
•Completarea descrierilor cazurilor de utilizare
•Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame
de interacþiune
•Modelarea claselor participante cu diagrame de clase
•Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare
•Calificarea mecanismelor de analizã
Proiectarea sistemelor software
Laborator 3
secþiunea 1
Identificare elemente de proiectare
id3090814 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru a
identifica elemente ale modelului de proiectare
 Rol responsabil
– Arhitectul software
 Etape majore
– Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente
de proiectare
– Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme
– Actualizarea organizãrii modelului
Obs:
– Scopul este de a identifica elemente de proiectare, NU de a rafina design-ul
(care va avea loc la proiectarea componentelor).
Identificarea elementelor de
proiectare
4
De la clase de analizã la
elemente de proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
Clase de analizã Elemente de proiectare
<<boundary>>
<<control>>
<<entity>>
<<boundary>>
Subsistem_A
<<subsystem>>
Subsistem_B
<<subsystem>>
5
De la clase de analizã la
elemente de proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Clase de analizã:
– Manipuleazã cerinþe funcþionale
– Modeleazã obiecte din domeniul problemei
 Elemente de proiectare:
– Trebuie sã manipuleze ºi cerinþe nonfuncþionale
– Modeleazã obiecte din domeniul soluþiei
6
Criterii de identificare a
elementelor de proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Cerinþe non-funcþionale; exemple:
– Aplicaþia trebuie distribuitã pe mai multe server-e
– Sisteme de timp real vs. Aplicaþie de comerþ electronic
– Aplicaþia trebuie sã suporte diferite implementãri ale memoriei persistente.
 Opþiuni arhitecturale
– Exemplu: .NET vs. Java Platform
 Opþiuni tehnologice
– Exemplu: Enterprise Java Beans pot gestiona persistenþa
 Principii de proiectare (identificare în etapele iniþiale ale ciclului de viaþã al
proiectului)
– Utilizarea mecanismelor de proiectare
– Bune practici (la nivel de industrie, corporaþie, proiect)
– Strategia de reutilizare
7
Identificarea claselor de
proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 O clasã de analizã corespunde direct unei clase de
proiectare dacã:
– Este o clasã simplã
– Reprezintã o singurã abstractizare logicã
Ex. În mod tipic, clasele entity supravieþuiesc relativ intacte în Modelul Proiect
 O clasã de analizã complexã poate:
– fi divizatã în mai multe clase
– deveni o parte a unei alte clase
– deveni un pachet
– deveni un subsistem
– deveni o relaþie
– fi realizatã parþial în hardware
– sã nu fie modelatã deloc
– orice combinaþie …
8
Analiza
Exemplu
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Sã presupunem cã la finalul analizei am obþinut urmãtorul model (simplu ºi
generic)
Cerinþele stipuleazã cã este vorba de o aplicaþie tipicã JavaEE Web, cu un client “thin” ºi un server Web.
9
Proiectarea
Exemplu
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
Arhitectul a decis de fapt sã utilizeze
framework-ul Struts, care, printre altele,
gestioneazã elemente de tip FrontController
ºi ActionMap.
În acest exemplu,
forma devine un JSP
ºi controlerul este
divizat în 2 clase: un
servlet FrontController
(ºablon JavaEE) ºi o
clasã Action care
realizeazã activitatea
propriu-zisã
(performAction)
Client Tier Web Tier
10
Subsisteme ca elemente de
proiectare înlocuibile
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Subsistemele sunt componente care oferã servicii clienþilor doar prin interfeþe
publice
– Orice douã subsisteme care realizeazã aceeaºi interfaþã sunt
interschimbabile
– Subsistemele suportã
variante multiple de implementare
 Subsistemele pot fi utilizate pentru a împãrþi
sistemul în unitãþi care:
– pot fi schimbate independent,
fãrã a afecta alte pãrþi ale sistemului
– pot fi dezvoltate independent
(atât timp cât interfaþa rãmâne nemodificatã)
– pot fi ordonate, configurate sau
livrate independent
Subsistemele sunt ideale pentru modelarea componentelor – unitãþile
înlocuibile ale ansamblului în dezvoltarea bazatã pe componente.
11
Subsisteme candidat
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Clasele de analizã ce oferã servicii ºi/sau utilitãþi complexe
– Exemplu: servicii de autorizare pentru securitate
 Clasele boundary
– Interfeþele cu utilizatorul – formeazã în mod tipic un singur subsistem GUI
– Acces la sisteme ºi/sau dispozitive externe
 Clasele ce oferã comportament opþional sau nivele diferite ale
aceluiaºi serviciu
 Elemente puternic cuplate
 Produse existente care exportã interfeþe (software de comunicare, suport
pentru acces la baze de date, etc.)
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
Analizã
Proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
12
13
Incorporare interfeþe în
diagrama de clase
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Fiecare relaþie la clasa de analizã iniþialã trebuie înlocuitã cu o relaþie echivalentã
la interfaþa subsistemului
Clase de analizã
Înlocuire clasã de proiectare CatalogMaterii
cu interfaþa subsistemului corespunzãtor.
Clase în curs de proiectare
Atenþie! Este posibil să fie introduse noi
dependenþe pentru clasele client: aici,
prin transformarea responsabilitãþii în
operaþie, ControlerInscriere depinde
acum ºi de Semestru ºi de ListaCursuri
Incorporare interfeþe în
diagrama de secvenþe
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
14
Dependenþe între subsisteme
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
15
 Atenþie! Interfeþele oferite (ºi/sau solicitate) de un subsistem sunt în
exteriorul subsistemului
 Deseori serviciile descrise de o interfaþã vor implica tipuri definite de
proiectant (ex. Semestru ºi ListaCursuri)
 Interfeþele ºi tipurile definite de proiectant
pot fi grupate într-un singur pachet.
 Atât pachetele
cât ºi subsistemul ce realizeazã interfaþa
au relaþii de dependenþã cu acest pachet.
Blocurile constitutive ale
arhitecturii
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Atenþie! Construim o arhitecturã bazatã pe componente
– Blocurile componente ale arhitecturii sunt pachetele, subsistemele, precum ºi alte
componente ale sistemului
 Blocurile costitutive sunt organizate pe nivele, cu scopul de
atinge mai multe obiective cum ar fi disponibilitatea, securitatea,
performanþa, utilizabilitatea,
reutilizabilitatea aplicaþiei
ºi bineînþeles funcþionalitatea
oferitã utilizatorilor finali.
 Pentru atingerea acestor obiective
trebuie sã controlãm modul în care
blocurile constitutive sunt
împachetate ºi asignate nivelelor.
?
 Pachetele de proiectare sunt utilizate pentru a grupa elemente de
proiectare aflate în relaþie
 Pachetele de proiectare ºi subsistemele sunt blocuri constitutive ale
arhitecturii
– Trebuie organizate a.î. sã îndeplinim obiectivele arhitecturii
– Nu este suficientã simpla grupare a claselor aflate în relaþie
– Se aplică principiile de bază ale orientării obiect:
 Încapsularea
 Separarea interfeþei de implementare
 Cuplarea slabã cu exteriorul
 Pachetele de proiectare sunt utilizate, de asemenea, ca elemente de
configurare ºi pentru a organiza alocarea lucrului la echipele de
dezvoltare.
 Atenþie! Dacã un element din pachetul A are o relaþie cu cel puþin un element
din pachetul B, atunci între pachetul A ºi pachetul B existã o relaþie de
dependenþã.
Pachete de proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
18
Întrebare?
Exemplu
18
 Care este punctul slab al acestui model de organizare ?
 Ce modificãri sugeraþi?
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
Indicaþii pentru organizare
pachete
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Consideraþi gruparea a douã elemente de proiectare în acelaºi pachet dacã:
– Depind unul de altul (relaþii)
– Instanþele lor interacþioneazã printr-un numãr mare de mesaje (evitarea unei intercomunicãri complicate)
– Interacþioneazã cu, sau sunt afectate de schimbãrile din acelaºi actor.
 Dacã un element este în relaþie cu un serviciu opþional, acest serviciu va fi grupat
împreunã cu colaboratorii sãi într-un subsistem separat.
 Consideraþi mutarea a douã elemente de proiectare în pachete diferite dacã:
– Unul este opþional ºi celãlalt obligatoriu
– Sunt în relaþie cu actori diferiþi
 Analizaþi dependenþele pe care elementele co-locatare le au cu elementul studiat
 Analizaþi cât este de stabil elementul de proiectare:
– Încercaþi sã mutaþi elementele stabile pe nivele inferioare ºi cele instabile pe nivele superioare ale arhitecturii.
Evaluarea cuplãrii pachetului
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
20Evitaþi
dependenþele
circulare
Pachetele de
pe nivelele
inferioare nu
trebuie sã
depindã de
pachete de pe
nivelele
superioare
Evitaþi trecerea
peste nivele
Doar clasele
publice pot fi
accesate din
exteriorul
pachetului ce le
conþine
Proiectarea sistemelor software
Laborator 3
secþiunea 2
Proiectare clase
id9585763 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Rafinarea clasei în vederea asigurãrii comportamentului
necesar realizãrilor cazurilor de utilizare
– Definirea de informaþii suficiente pentru implementarea
neambiguã a clasei
– Realizarea cerinþelor nonfuncþionale referitoare la clasã
– Incorporarea mecanismelor de proiectare utilizate de clasã
 Rol responsabil
– Proiectantul
 Etape majore
– Crearea claselor de proiectare
– Rafinarea claselor de proiectare
Proiectare clase
4
Proiectare clase
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Strategii de proiectare specifice stereotipului de analizã
(boundary, control, entity)
– Clase Boundary
 Consideraþi utilizarea de subsisteme (v. Identificare_ElementeDeProiectare.ppt)
 Pentru UI sunt disponibile ºabloane bazate pe browser web
– Clase Control
 Sunt impactate direct de probleme de concurenþã ºi distribuire.
– Clase Entity
 De obicei sunt clase persistente.
Obs. Stereotipurile de analizã nu sunt pãstrate în design; ele au fost utile pentru a analiza rolurile jucate de
obiecte, pentru a separa corect comportamentul.
 Considerarea modului în care ;abloanele de proiectare (design
patterns) pot fi utilizate pentru a ajuta la problemele de
implementare
 Considerarea modului în care mecanismele arhitecturale vor fi
realizate în termeni de clase definite la proiectare
5
Proiectare clase
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Multe clase, simple, înseamnã cã fiecare clasã:
– Încapsuleazã mai puþin din logica totalã a sistemului
– Este mai reutilizabilã
– Este mai uºor de implementat
 Puþine clase, complexe, înseamnã cã fiecare clasã:
– Încapsuleazã o parte importantã din logica sistemului
– Este mai puþin probabil sã fie reutilizabilã
– Este mai dificil de implementat
O clasã ar tebui centratã în jurul unui singur obiectiv!
O clasã trebuie sã facã un singur lucru, pe care trebuie
sã-l facã bine!
6
Definirea operaþiilor
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Operaþiile derivate din responsabilitãþile definite la analizã
– Specificarea numelui operaþiei ºi a signaturii complete (parameterii ºi
valoarea de return)
 Operaþiile adiþionale
– Operaþii nedefinite explicit la analizã (ex. getters/setters)
– Funcþii manager (ex. constructori, destructori)
– Funcþii pentru copiere obiecte, pentru testare egalitate, pentru testare relaþii
opþionale (ex. eAsignat() Profesor pentru un Curs), etc.
– Funcþii Helper (de obicei private sau protected)
7
Definirea atributelor
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Atribute derivate din atributele identificate la analizã
– Specificare nume, tip ºi, opþional, valoare implicită
– Vizibilitate private în majoritatea cazurilor
 Tipurile de date pot fi built-in (UML2 sau altele), definite de
utilizator, sau clase definite de utilizator
– Se recomandã sã nu se utilizeze tipuri de date specifice limbajului de
implementare
Atributul adresa
poate fi tipat ca
String sau ca o
nouã clasã Adresa
8
Atribute derivate
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Calculate pe baza valorilor altor atribute, introduse în mod tipic
din motive de performanþã
 Identificate prin “/”
Aplicabil ºi la roluri 
9
Rafinarea claselor
Exemplu
Analizã
Proiectare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
Clasã asociatã mecanismului de persistenþã.
Din examinrea cazurilor de
utilizare s-a constatat cã:
•Atributul attr1 – nu e
persistent ci e utilizat la runtime
pentru evidenþã.
•Doar 2 atribute sunt utilizate
frecvent.
La proiectare s-a decis ca atributele utilizate frecvent sã fie
extrase imediat din baza de date, iar cele rar utilizate sã fie
extrase la cerere.
Clientul are acces la clasa C_X care funcþioneazã ca proxy
pentru douã clase persistente în mod real. Aceasta va extrage
C_X_DataHelper din baza de date la primul acces. Clasa
C_X_LazyDataHelper va fi extrasă doar în cazurile (rare)
în care clientul solicitã acele atribute.
10
Rafinare relaþii
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Navigabilitate
 Multiplicitate
 Generalizare vs. agregare
 Factorizare ºi delegare
 Refactorizare
11
Relaþii - Navigabilitate
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Restricþionarea navigabilitãþii reduce dependenþele ºi creºte reutilizarea.
?
12
Relaþii - Navigabilitate
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
1. Numãrul total de ordine este
mic sau o listã de ordine care
referã un produs dat este
rareori necesarã.
2. Numãrul total de produse este
mic sau o listã de produse
incluse într-un ordin dat este
rareori necesarã.
3. Numãrul de produse de ordine
nu este mic ºi este necesarã
navigarea în ambele direcþii.
1
2
3
Alternative
13
Relaþii - Multiplicitate
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Multiplicitate = 1 sau multiplicitate = 0..1
– Implementatã direct în clasa asociatã (Curs), ca valoare simplã sau ca
pointer
– Nu este necesarã proiectare ulterioarã
 Multiplicitate > 1
– Nu se poate utiliza o valoare simplã sau un pointer în clasa asociatã
(Profesor)
– Este necesarã proiectare ulterioarã
Necesitã un container pentru
obiecte de tip Curs în clasa
asociatã Profesor.
14
Modelare clasã container
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Clasa container poate fi implicatã de multiplicitatea (n > 1) sau poate fi modelatã
explicit.
Implicã un container
Numele rolului este
neschimbat dar
multiplicitatea este
transferatã.
SAU
15
Clase parametrizate
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 O definiþie de clasã ce defineºte alte clase
 Numite “templates” în UML
 Deseori utilizate ca clase container
– Seturi, liste, dicþionare, stive, cozi
 C++, Java 5
Parametri formali
Parametri reali
16
Relaþii -
Generalizare vs. agregare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Generalizarea ºi agregarea sunt deseori confundate
– Generalizarea reprezintã o relaþie “is a” sau “kind-of”
– Agregarea reprezintã o relaþie “part-of”
Este corect?
17
Relaþii -
Generalizare vs. agregare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
WindowWithScrollbar “is a” Window
WindowWithScrollbar “contains a” Scrollbar
18
Relaþii - Generalizare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Urmeazã stilul de programare “is a”
 Principiul Liskov de substituþie: Un obiect de tip T se poate înlocui cu orice
instanþã a oricãrui subtip al lui T.
E corect ?
Principiul substituþiei
19
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Clasele Leu ºi Tigru respectã principiul substituþiei, nu ºi Stack.
Relaþii - Generalizare
Principiul substituþiei
Stack nu “is a” List. Necesită doar o parte
din comportamentul listei. Solicitarea operaþiei
insert(position) la un obiect de tip
Stack va conduce la eºec.
20
Partajarea implementãrii:
Factorizare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Reutilizarea implementãrii unei alte clase, prin factorizare:
– Factorizarea clasei din care reutilizãm implementare în superclasã (conþinând
implementarea reutilizabilã) ºi subclasã (conþinând restul operaþiilor).
– Reutilizarea implementãrii izolatã în superclasã
 Factorizarea nu poate fi aplicatã dacã clasa “reutilizatã” nu poate fi modificată.
21
Partajarea implementãrii:
Delegare
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Reutilizarea implementãrii unei alte clase, prin delegare
 Poate fi aplicatã ºi dacã clasa “reutilizatã” nu poate fi modificatã
În cazul delegãrii se foloseºte o relaþie de compoziþie pentru a “reutiliza”
funcþionalitatea doritã. Toate operaþiile ce necesitã serviciul “reutilizat” sunt
transferate instanþei clasei conþinute
În exemplul de mai sus clasa List este clasa conþinutã în clasa Stack.
22
Rafinarea relaþiilor
Exemplu
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 În universitate exitã studenþi bugetaþi ºi studenþi cu taxã
– Pentru studenþii cu taxã trebuie memoratã suma de platã.
– Studenþii bugetaþi trebuie sã aibã un numãr minim de credite.
 Se poate crea o generalizare pentru a factoriza datele comune
– Dar ce se întâmplã dacã un student cu taxã devine student bugetat?
23
Rafinarea relaþiilor
Exemplu
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
Ce se întâmplã dacã un student cu taxã devine student bugetat?
Paºii transformãrii unui student cu taxã în student bugetat:
1. Crearea unui obiect de tip StudentBugetat
2. Copierea datelor comune din obiectul de tip StudentCuTaxa
existent în noul obiect de tip StudentBugetat
3. Notificarea tuturor clienþilor obiectului de tip StudentCuTaxa
4. Distrugerea obiectului de tip StudentCuTaxa
Problema se complicã dacã se doreºte pãstrarea unui istoric pentru
fiecare student.
24
Rafinarea relaþiilor
Exemplu
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Soluþia reprezentatã în diagrama de mai jos simplificã trecerea de la
StudentCuTaxa la StudentBugetat ºi o face mai eficientã (nu este
necesarã copiere date sau notificare).
 Este posibilã menþinerea unui istoric prin simpla modificare a multiplicitãþii
compoziþiei în 1..*. Dacã se adaugã un atribut dateOfChange la
Classificare atunci istoricul poate fi ordonat după dată.
25
Rafinarea relaþiilor
Exemplu
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
Pentru a obþine soluþia am utilizat de fapt ºablonul State.
Agregatul (clasa Context) poate invoca operaþii fãrã a cunoaºte starea curentã.
La schimbarea stãrii, agregatul primeºte un nou obiect de tip State, instanþã a
unei subclase a clasei State. La recepþionarea unei cereri, agregatul invocã
pur ºi simplu operaþia corectã a obiectului de tip State, aºa cum este
implementatã în subclasã.
26
Rafinarea relaþiilor
Exemplu
•Crearea claselor de proiectare
•Rafinarea claselor de proiectare
 Instanþierea ºablonului State ce defineºte soluþia prezentatã.
Proiectarea sistemelor software
Laborator 4
secþiunea 1
Mecanisme de proiectare ºi de implementare
id449107852 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru
a identifica elemente ale modelului proiect
 Rol responsabil
– Arhitectul software
 Etape majore
– Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
– Documentarea mecanismelor
Identificarea mecanismelor de
proiectare
Mecanisme de proiectare
4
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor

Definiþie: Mecanism de proiectare = o rafinarea a unui
mecanism de analizã corespondent

Adaugã detalii concrete la mecanismul de analiza conceptual, pânã la limita
particularitãþilor tehnologice

Poate instanþia unul sau mai multe ºabloane (arhitecturale sau de
proiectare)

Identificarea mecanismelor de proiectare din mecanismele de
analizã:

Identificarea clienþilor fiecãrui mecanism de analizã

Identificarea de profiluri caracteristice pentru fiecare mecanism de analizã

Gruparea clienþilor conform utilizãrii profilurilor caracteristice

Abordare bottom-up ºi realizarea unui inventar al mecanismelor de
proiectare aflate la dispoziþie.
Mecanisme de analizã -
Exemple
5
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
 Persistenþã: metodã de a face ca un obiect sã existe ºi dupã
terminarea aplicaþiei care l-a generat.
 Distribuire: metodã de a distribui un element pe nodurile
existente într-un sistem.
 Securitate: mijloc de control al accesului la un element.
 Interfaþã legacy: mijloc de a accesa un sistem legacy prin
intermediul unei interfeþe existentã.
6
Mecanisme de proiectare
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
Mecanism de
analizã:
Persistenþa
În memorie
Pe flash card
Fiºier binar
RDBMS
Mecanisme de implementare
7
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
 Definiþie: Mecanism de implementare = rafinare a unui
mecanism de proiectare corespondent.
Mecanism de proiectare:
RDBMS
Mecanism de
analizã:
Persistenþa
Mecanism de
implementare:
JDBC
Objet
Objet
Objet
Objet
Objet
Objet
Objet
Objet
Obiect
RDBMS
Exemplu:
Documentarea mecanismelor
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
 Definiþie: Un mecanism reprezintã un ºablon care constituie o
soluþie comunã la o problemã comunã
– Scopul final este de a asigura consistenþã în implementarea sistemului,
simultan cu îmbunãtãþirea productivitãþii.
 Arhitectul software defineºte CE mecanism de implementare
trebuie utilizat de toate clasele client cu aceleaºi caracteristici
de profil ºi CUM va fi folosit acesta.
– Rezultatul final este o colaborare ce va fi documentată ca orice altă
colaborare: utilizând diagrame de secvenþe ºi diagrame cu clasele
participante.
9
Mecanismul general JDBC pentru persistenþã
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
 Un client interacþioneazã cu o clasã BDClasaPersistenta pentru a a accesa date persistente din
baza de date relaþionalã.
 Clasa BDClasaPersistenta este responsabilă cu accesarea bazei de date utilizând clasa
DriverManager ce deschide o conexiune la baza de date printr-un driver corespunzãtor.
 Dupã deschiderea conexiunii, clasa BDClasaPersistentã poate crea instrucþiuni SQL ce vor fi
trimise bazei de date din RDBMS pentru a fi executate. Obiectul Statement este cel care
dialogheazã cu baza de date.
 Rezultatul unei interogãri SQL este returnat într-un obiect ResultSet.
 Clasa BDClasaPersistentã asigură pentru client interfaþa cu baza de date. Aceasta citeºte
înregistrãri din baza de date ºi construieºte obiecte, sau “aplatizeazã” obiecte persistente ºi le scrie
în baza de date.
 Fiecare clasã persistentã are o clasã BDClasaPersistentã corespondentă.
 Clasa ListaClasaPersistenta este utilizată pentru returnarea unui set de obiecte persistente ca
rezultat al unei interogãri pe baza de date.
 Stereotipul <<rol>> este utilizat pentru clasele ce trebuie înlocuite de proiectant cu elementele de
proiectare reale. Aceastã convenþie permite recunoaºterea imediatã a ceea ce trebuie sã precizeze
proiectantul.
10
Mecanismul general JDBC pentru persistenþã
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
11
JDBC : Iniþializarea conexiunii
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
Accesul la baza de date se face prin intermediul unei conexiuni creatã de
DriverManager la solicitarea lansatã de BDClasaPersistenta.
Dupã crearea conexiunii, DriverManager returneazã un obiect Connection care
permite utilizarea acesteia pentru realizarea de operaþii cu baza de date.
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
12
JDBC : Interogare
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
BDClasaPersistenta realizează următoarele:
1. Pe obiectul Connection solicită crearea unui obiect Statement.
2. Pe obiectul Statement solicită executarea unei interogări (query).
Ca urmare a executãrii interogãrii se creazã (automat) un obiect ResultSet a
cãrui referinþã este primitã de BDClasaPersistenta care continuã astfel:
3. Creazã obiectul ListaClasaPersistenta.
4. Preia fiecare înregistrare din obiectul ResultSet ºi construieºte câte un
obiect ClasaPersistenta.
5. Dupã construirea fiecãrui astfel de obiect este adãugatã o referinþã cãtre
acesta în clasa ListaClasaPersistenta.
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
JDBC : Interogare
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
13
JDBC : Creare obiect persistent
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
14
JDBC : Actualizare în baza de date
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
Diagrama reprezintã secvenþa de actualizare a bazei de date cu informaþiile conþinute în
ClasaPersistenta ce a fost modificată în prealabil.
15
JDBC : ªtergere obiect persistent
Exemplu
•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de
implementare
•Documentarea mecanismelor
ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit
cu numele clasei particulare în fiecare caz.
16
Proiectarea sistemelor software
Laborator 4
secþiunea 2
Proiectare subsisteme
id448947011 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Încorporarea subsistemelor în modelul proiect ºi
documentarea comportamentului acestora.
 Rol responsabil
– Proiectantul
 Etape majore
– Încorporarea subsistemelor în modelul proiect.
– Specificarea comportamentului intern al
subsistemelor.
Proiectare subsisteme
4
 Subsistemele sunt componente ce oferã servicii clienþilor lor
doar prin interfeþe publice
– Orice douã subsisteme care realizeazã aceeaºi interfaþã sunt
interschimbabile.
– Subsistemele ºi interfeþele acestora au fost identificate în lab. 3. (v.
Identificare_ElementeDeProiectare.ppt ºi Lab3_PSSw.pdf)
PROCEDURA:
 Transformare responsabilitãþilor specificate la analizã în operaþii.
 Separarea interfeþei de implementare.
 Incorporarea intefeþei în diagrama de clase
– Înlocuirea clasei cu interfaþa.
– Transferarea tuturor relaþiilor de la clasã la intefaþã.
 Incorporarea intefeþei în diagramele de secvenþe
– Înlocuirea clasei cu interfaþa.
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
Incorporare interfeþe în modelul
proiect
5
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
Încapsularea interacþiunilor
subsistemelor
 Interacþiunile subsistemelor trebuie descrise în diagrame de secvenþe proprii
subsistemelor.
Exemplu: Fie o interacþiune definitã la analizã care implicã clasa de analizã A ce a fost
convertitã în interfaþa IA
Dacã A este înlocuitã cu o
interfaþã la proiectare,
atunci apelul la :B trebuie
descris într-o interacþiune
internã subsistemului.
:A :B
:IA
:B
Subsistem A
Analizã Proiectare
6
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
Comportamentul intern al
subsistemelor (cont.)
 Interfeþele modeleazã vederea din exterior asupra subsistemelor.
Comportamentul intern al subsistemelor este similar cu orice
colaborare.
Reprezentat prin:
– Una (sau mai multe) diagrame de interacþiune pentru fiecare serviciu
oferit de subsistem.
– Una (sau mai multe) diagrame de clase care conþin clasele implicate în
implementarea serviciilor.
Exemplu: Subsistemul CatalogMaterii
 Arhitectul software a decis utilizarea mecanismului JDBC pentru clasele
persistente.
 Proiectantul este responsabil cu aplicarea comportamentului general al
mecanismului la aplicaþia curentã.
(v. Sld. 14 -17 din MecanismeDeProiectareSiImplementare.ppt pentru descrierea generală
a comportamentului mecanismului JDBC).
7
Pas 1. Crearea clasei care realizeazã interfaþa.
Exemplu
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
8
Pas 2. Incorporare mecanism de proiectare (JDBC).
Exemplu
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
9
Pas 3. Descrierea comportamentului cu diagrama de secvenþe.
Exemplu
Observaþi
utilizarea unui
obiect anonim
pentru
reprezentarea
clientului.
Pentru a evita duplicarea ºi/sau pentru simplificarea
reprezentãrilor, putem utiliza un frame de tip “ref”.
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
10
Pas 3. Descrierea comportamentului cu diagrama de secvenþe (cont.).
Detalierea frame-lui “JDBC interogare cursuri”.
Exemplu
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
11
Pas 4. Controlul dependenþelor.
Exemplu
11
 Controlul dependenþelor este critic la nivelul arhitecturii
 Dependenþele rezultã din:
– Relaþiile dintre elemente,
– Referinþele la alte elemente în tipurile parametrilor operaþiei sau valorii returnatã,
– Referinþele la alte elemente în tipurile de atribute.
 În cazul subsistemului din exemplu a fost simplu de determinat dependenþele de alte componente
 Pentru sisteme complexe acest proces este greu de gestionat.
Instrumentele software (ex. Rational Software Architect de la IBM) oferă facilităþi automate de detectare a
relaþiilor ºi a conflictelor la nivelul arhitecturii.
•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect
•Specificarea comportamentului intern al subsistemelor
Proiectarea sistemelor software
Laborator 5
secþiunea 1
Descrierea arhitecturii la execuþie
id5366316 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Arhitectura la execuþie (Runtime)
– Concurenþã
– Modelare procese ºi fire de execuþie
– Controlul concurenþei
Descrierea arhitecturii la
execuþie
Concurenþa
 Executarea a 2 sau mai multor activitãþi în acelaºi interval de timp.
 Problematicã:

Detectarea ºi rãspunsul la evenimente
externe ce apar în ordine aleatoare.

Asigurarea cã acestor evenimente li se
rãspunde într-un interval de timp prestabilit.
4
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Concurenþa
 Motive pentru concurenþã
– Sisteme software reactive:
 Sisteme ce trebuie sã rãspundã la evenimente generate extern
care apar la momente aleatoare de timp ºi/sau în ordine aleatoare.
– Optimizarea timpului de procesare
 Executare de activitãþi în paralel.
 Prevenirea blocãrii unei activitãþi de cãtre altã activitate aflatã în
aºteptarea încheierii unei operaþii de intrare/ieºire.
– Controlabilitatea sistemului
 Abilitatea de a porni, opri sau influenþa o funcþie în curs, de către o
funcþie concurentã.
 Software-ul concurent permite separarea problemelor între
activitãþile concurente.
 Probleme de concurenþã apar atunci când activitãþi
concurente interacþioneazã sau partajeazã resurse
 Actualizãri pierdute, condiþii de competiþie (race conditions),
blocaje permanente (deadlocks), etc.
5
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Realizarea concurenþei -
mecanisme

Suportul pentru concurenþã este oferit de cãtre
sisteme prin fire de execuþie multiple.

Mecanisme comune pentru concurenþã

Multitasking

Sistemul de operare simuleazã concurenþa pe un singur
procesor prin execuþia întreþesutã a diferitelor activitãþi.

Multiprocesarea

Executarea activitãþilor concurente în paralel pe mai multe
procesoare.

Soluþii la nivelul aplicaþiei

Aplicaþia îºi asumã responsabilitatea comutãrii între
diferite ramuri de cod la momente corespunzãtoare.
6
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Cerinþe de concurenþã
 Definesc nevoia de activitãþi paralele dintr-un sistem.
 Sunt esenþiale în conturarea arhitecturii
 Sunt dirijate de:
– Gradul în care sistemul trebuie distribuit
– Gradul în care sistemul este condus de evenimente (procesoare,
procese sau fire de execuþie dedicate pentru tratarea evenimentelor,)
– Intensitatea calculelor din algoritmii cheie (paralelizarea calculelor intense
cu activitãþile interactive)
– Numãrul de execuþii paralele suportate de context
 Pentru rezolvarea conflictelor în cazul cerinþelor de
exclusivitate mutuală, cerinþele pentru concurenþã sunt
clasate în ordinea importanþei.
7
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
8
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
Cerinþele pentru concurenþã provin din documentul ce conþine cerinþele sistemului (specificaþia
suplimentarã) ºi din arhitecturã:
– “Utilizatori multiplii trebuie sã-ºi poatã executa activitatea în manierã concurentã”.
– “Dacã un curs este se completeazã în timp ce un student îºi construieºte un plan ce include
acel curs, studentul trebuie notificat” necesitatea unui proces independent,
partajat de procesele client, responsabil cu gestionarea accesului la cursuri.
– “Prototipurile au descoperit cã baza de date legacy ce conþine catalogul de cursuri nu poate
îndeplini cerinþele de performanþã fãrã o utilizarea creativã a puterii de procesare de pe stratul
intermediar.” strategie de caching sau sau de extragere preliminarã a datelor
implementatã în stratul intermediar.
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Procese ºi fire de execuþie
 Proces
– Flux de control “heavyweight”
– De sine stãtãtor
– Conþine cel puþin un fir de execuþie, dar poate conþine mai multe
fire de execuþie individuale
– Are un spaþiu de memorie ºi alte resurse proprii, protejate
– Unitate de concurenþã în sistemele de operare cu multitasking
– Comunicã prin mesaje ºi semnale cu alte procese
 Fir de execuþie (thread)
– Flux de control “lightweight”
– Se executã în contextul unui proces ce îl include
– Partajeazã spaþiul de memorie ºi alte resurse controlate de
proces cu toate firele de execuþie ale aceluiaºi proces, ceea ce
conduce la probleme concurenþã.
– Granularitate mai finã a concurenþei, în cadrul unui proces
9
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Modelarea proceselor (1)
 Procesele pot fi modelate cu:
– Clase active
1
(în diagrame de clase) ºi obiecte (în diagrame de interacþiune)
– Componente (în diagrame de componente)
stereotipate cu <<process>>
 Firele de execuþie pot fi modelate cu:
– Clase obiºnuite
stereotipate cu <<thread>>
 Relaþiile proces-fire de execuþie sunt modelate prin relaþia de compoziþie.
ATENÞIE !!!. Clasele folosite pentru modelarea proceselor nu sunt clase propriu-
zise ci elemente de meta-modelare, utilizate pentru a modela un spaþiu de
adrese ºi un context de execuþie în care se vor executa instanþele altor clase
(propriu-zise), ca ºi pentru a documenta structura procesului.
10
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
1
Clasã activã : are un fir de execuþie propriu ºi poate iniþia activitate de control (spre deosebire de
clasele pasive care sunt activate doar din exterior); se poate executa în paralel cu altã clasã activã.
11 11
 Relaþii de compoziþie de la proces/fir de execuþie la clase.
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
 Relaþii de compoziþie de la proces/fir de execuþie la subsisteme.
Modelarea proceselor (2)
Procesele ºi firele de execuþie sunt compuse din instanþe de elemente de proiectare (i.e. din
instanþe de clase ºi de subsisteme).
Reprezentarea în diagrame de clase a relaþiilor dintre proces/fir de execuþie ºi elementele de
proiectare ce se executã în spaþiul de adrese ºi contextul de execuþie definit de acesta:
Relaþii de compoziþie (agregare prin
valoare) deoarece sunt conþinute
instanþe de clase ºi de subsisteme.
Obs.
1. Se modeleazã doar elementul de proiectare de nivel superior ce este pus în corespondenþã cu procesul
sau firul de execuþie.
2. Pentru fiecare element de proiectare se modeleazã doar relaþiile acestuia cu elementele aflate în alte
procese/fire de execuþie.
12
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
12
 Proces: ClientStudent
– Câte o instanþã pentru fiecare
student care se înscrie la
cursuri
 Proces: ProcesInscriereLaCursuri
– Câte o instanþã pentru fiecare
student care se înscrie la
cursuri
 Proces: AccesCatalogMaterii
– Proces separat ce poate fi
partajat de mai mulþi utilizatori
care se înscriu la cursuri
 Firele de execuþie sunt folosite
pentru extragerea asincronã de
date din sistemul legacy.
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Modelarea ciclului de viaþã al
proceselor
13
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
În sistemul exemplu ATM apar evenimente asincrone
din trei surse diferite: utilizatorul sistemului,
dispozitivele ATM (ex. în cazul unei probleme mecanice la
eliberarea banilor) ºi reþeaua ATM (ex. în cazul unei directive
shutdown venitã din reþea).
Pentru gestionarea acestor eveniment s-au definit trei
fire de execuþie în cadrul sistemului ATM.
Ciclul de viaþã al proceselor
ºi firelor de execuþie se
poate modela cu diagrame
de secvenþe.
Modelarea relaþiilor între
procese
14
 Relaþiile dintre procese sunt derivate din relaþiile dintre clasele ºi subsistemele
ale cãror instanþe se executã în spaþiile proceselor.
 Relaþiile între procese pot fi modelate cu dependenþe.
 Relaþiile între procese trebuie sã corespundã relaþiilor dintre elementele de
proiectare ce se executã în spaþiile definite de procese.
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
15
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
15
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
16
Sistem pentru înscriere la cursuri
Exemplu
16
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
Utilizarea compoziþiei:
- modelarea mapării elementelor de proiectare la firele de execuþie corespunzãtoare.
- modelarea apartenenþei firelor de execuþie la proces.
Probleme ale concurenþei
17
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
 Probleme ale concurenþei:
– Dificil de enumerat toate scenariile posibile
– Dificil de testat
– Dificil de reprodus
 Douã situaþii principale
– Pierderi de date pe parcursul executãrii operaþiilor cu baze de date.
 Examplu: douã sesiuni S1 ºi S2 citesc aceeaºi înregistrare ce conþine valoarea “X”,
S1 adaugã un “Y” la date ºi produce rezultatul (“XY”), S2 adaugã un “Z” la date ºi
produce rezultatul (“XZ”) scriind peste actualizarea fãcutã de S1 (actualizare
pierdutã).
– Rezultate incorecte generate pe durata execuþiilor concurente ale mai multor
activitãþi de calcul ce interacþioneazã.
 Examplu: dacã douã fire de execuþie T1 ºi T2, care incrementeazã valoarea unei
variabile globale întregi cu 1, ruleazã simultan fãrã a se aplica mecanisme de lock
sau sincronizare, rezultatul poate fi 1 sau 2 (race conditions).
Controlul concurenþei în
domeniul bazelor de date
18
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
 Scop
– Asigurarea faptului cã operaþiile cu bazele de date sunt
executate în manierã protejatã
 Douã forme principale de control al concurenþei:
– Lock optimist
 Schemã de detectare a conflictului
– Lock pesimist
 Schemã de prevenire a conflictului
 Poate conduce la blocaje permanente (deadlock)
ªablonul de control optimist al
concurenþei
•Concurenþã
•Modelare procese ºi fire de execuþie
•Controlul concurenþei
19
 Exemplu de modelare a
schemei de lock optimist.
Limitele unei tranzacþii la nivelul
bazei de date.
Limitele unei tranzacþii la nivelul
logicii aplicaþiei.
Proiectarea sistemelor software
Laborator 5
secþiunea 2
Mecanismul de distribuire
id6428012 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Distribuire
– Arhitecturi client/server
– Alocarea proceselor la noduri
– Consideraþii de proiectare
Descrierea mecanismului de
distribuire
•Client/server – modalitatea conceptualã de divizare a aplicaþiei în solicitanþi de servicii
(clienþi) ºi ofertanþi de servicii (servere).
•De obicei un client serveºte un singur utilizator ºi gestioneazã serviciile de prezentare
end-user din cadrul GUI.
•Un sistem poate consta din mai multe tipuri de clienþi (ex staþii de lucru ale utilizatorilor ºi calculatoare
din reþea).
•Serverul oferã de obicei servicii mai multor clienþi simultan. Aceste servicii sunt în mod
tipic servicii de acces la baze de date, de securitate sau de imprimare.
•Un sistem poate consta din mai multe tipuri de servere. De exemplu: servere de baze de
date ce gestionează motoare de baze de date (ex. Oracle, DB2); servere de imprimare,
gestionând logica driver-ului (ex. cum ar fi gestiunea cozii de aºteptare pentru o anumitã imprimantã);
servere de comunicare (ex.TCP/IP, ISDN, X.25); servere pentru gestionarea ferestrelor (ex.
X); servere de fiºiere (ex. NFS).
•Logica aplicaþiei ºi în particular logica business sunt distribuite prin partiþionarea
aplicaþiei între client ºi server.
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
4
Arhitecturi client/server
Arhitecturi client/server
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
5
Aplicaþiile tipice includ: servicii client, servicii business, servicii de date.
Tipuri de arhitecturi funcþie de alocarea serviciilor la nodurile de procesare:
 Arhitecturã pe douã straturi (“Fat client”) : Cea mai mare parte a funcþionalitãþii sistemului (serviciile client ºi cele
business) se executã la client.
 Arhitecturã în trei trepte: Sistemul este divizat în trei pãrþi logice: servicii client, servicii business, servicii de date.
Pãrþile logice pot fi distribuite fizic pe trei sau mai multe noduri fizice.
Serviciile client, responsabile în principal cu elemente de prezentare ºi interacþiune prin GUI, tind sã se execute pe o
staþie de lucru (desktop) dedicatã, dotatã cu un mediu de operare ce foloseºte ferestre.
Serviciile de date tind sã fie implementate utilizând tehnologii din categoria server de baze de date, care se executã în
mod normal pe unul sau mai multe noduri de performanþã ridicatã ºi cu lãrgime mare de bandã care servesc sute
sau mii de utilizatori conectaþi într-o reþea.
Serviciile business sunt utilizate în mod tipic de mai mulþi utilizatori în comun, astfel cã acestea tind sã fie localizate, de
asemenea, pe servere specializate, deºi ele pot fi amplasate ºi pe aceleaºi noduri cu serviciile de date.
Acest mod de partiþionare a funcþionalitãþii oferã un model de arhitecturã relativ fiabil pentru promovarea scalabilitãþii:
prin adãugare de servere ºi reechilibrarea procesãrilor între serverele business ºi serverele de date se obþine un
grad superior de scalabilitate.
 Arhitectura de tip aplicaþie Web poate fi caracterizatã ca ºi client “anorexic”. Deoarece clientul este un Web
browser ce executã un set de pagini HTML, scripturi, applet-uri Java, Java Beans, sau componente ActiveX,
serviciile client propriu-zise sunt de dimensiuni reduse. Aproape întreaga activitate are loc pe unul sau mai multe
servere Web ºi servere de date.
Aplicaþiile Web sunt uºor de distribuit ºi de modificat. Ele sunt relativ ieftin de dezvoltat ºi de întreþinut (deoarece cea
mai mare parte a infrastructurii aplicaþiei este oferitã de browser ºi de serverul web). Totuºi, ele ar putea sã nu ofere
gradul dorit de control asupra aplicaþiei ºi, de asemenea, tind sã satureze repede reteaua dacã nu sunt bine
proiecate (uneori chiar ºi dacã sunt bine proiectate).
Arhitecturi client/server
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
6
 Exemplu de arhitecturã de aplicaþie
Web
WWW Browser
Server Web
HTML
CGI
ASP Java
Business Object
Services
Business Object
Engine
Server(e) de baze de date
Servicii
client
Servicii
business
Servicii de date
Alocare procese la noduri
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
7
Pentru distribuirea sistemului procesele trebuie asignate la dispozitive fizice.
CRITERII:
 Respectarea modelului arhitecturii client/server.
 Timpul de rãspuns ºi volumul informaþiilor prelucrate: procesele cu cerinþe de
timp de rãspuns rapid trebuie alocate celor mai rapide procesoare.
 Minimizarea traficului în reþea: procesele ce interacþioneazã puternic vor fi
alocate pe acelaºi nod.
 Capacitatea nodului (în termeni de capacitate de memorie ºi putere de
procesare).
 Lãrgimea de bandã medie pentru realizarea comunicãrii (bus, LANs, WANs).
 Disponibilitatea de hardware ºi de legãturi de comunicare.
 Cerinþe de re-rutare (pentru redundanþã ºi toleranþã la defecte).
Modelarea alocãrii proceselor
la noduri
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
8
 Procesele sunt reprezentate cu componente stereotipate cu <<process>>
 Procesele sunt prezentate în domeniul fizic sub formã de executabile,
reprezentate ca artefact stereotipat cu <<executabil>>
 Executabilele vor fi desfãºurate (deployed) pe nodurile de procesare
Cele 2 reprezentãri
sunt echivalente.
Modelarea alocãrii proceselor
la noduri
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
9
 Diagramele de desfãºurare (Deployment diagrams) permit capturarea
topologiei nodurilor sistemului, incluzând ºi asignarea la acestea a
elementelor de execuþie.
 O diagramã de desfãºurare conþine noduri conectate prin asocieri.
Asocierile indicã o cale de comunicare între noduri.
 Într-un nod putem reprezenta componente. Componentele conþinute
într-un nod sunt cele care se executã pe nodul respectiv.
 Într-un nod putem reprezenta artefacte. Un artefact conþinut într-un
anumit nod rezidã sau se executã pe acel nod.
10
Diagramã de desfãºurare
(deployment)
Exemplu
10
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
În noduri sunt
reprezentate
componente.
11
Mecanism de analizã (conceptual) – Distribuire
Mecanism de proiectare (concret) – RMI (Remote Method Invocation)
Mecanism de implementare (actual) – Java x.x de la Oracle
Exemplu de mecanism pentru
distribuire - RMI
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
Exemplu de mecanism pentru
distribuire - RMI
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
12
RemoteObject este
clasa distribuitã
RMI (Remote Method Invocation) – mecanism specific Java ce permite obiectelor client
sã invoce operaþii pe obiecte server aflate la distanþã (remote) ca ºi cum obiectul server
ar fi local.
În varianta de bazã, clientul trebuie sã cunoascã localizarea obiectului server.
Mecanismul de invocare a obiectului aflat la distanþã este implementat folosind câte un
element “proxy” ºi câte un serviciu de comunicare (RMI Transport) pe client ºi pe
server.
RemoteStub ºi RemoteSkeleton sunt generate automat prin compilarea cu rmic a
clasei distribuite compilate (cu javac).
Exemplu de mecanism pentru
distribuire - RMI
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
13
În varianta extinsã clientul stabileºte legãtura cu obiectul aflat la distanþã folosind
utilitatea Naming furnizată cu RMÌ.
Pe fiecare nod existã o singurã instanþã a clasei Naming. Instanþele clasei Naming
comunicã între ele pentru a localiza obiectele server.
Pentru cãutarea unui obiect aflat la distanþã trebuie adãugat la client cod ce apeleazã
metoda lookup() de pe clasa Naming. Acesta va întoarce o referinþã la RemoteStub.
Odatã stabilitã (prin lookup()) conexiunea cu un obiect aflat la distanþã, ea poate fi
reutilizatã ori de câte ori clientul necesitã un acces la acesta.
14
Mecanismul RMI
Vedere staticã
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
15
Mecanismul RMI pentru distribuire utilizat la proiectare
ClasaDistribuita ºi DateTransferate sunt nume generice ºi vor fi înlocuite cu numele claselor
particulare în fiecare caz.
Proiectantul va înlocui clasele stereotipate cu <<rol>> cu clasele specifice aplicaþiei.
Mecanismul RMI
Vedere staticã
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
16
Naming : Implementeazã mecanismul pentru obþinerea referinþelor la obiectele aflate la distanþã pe bazã
de URL. URL-ul unui obiect aflat la distanþã este specificat cu formatul tipic:
rmi://host:port/name
unde
host = numele host-lui unde se aflã registry (implicit host-ul curent)
port = numãrul portului unde ascultã registry (implicit 1099 )
name = numele obiectului aflat la distanþã
ClasaDistribuita : Nume generic pentru o clasã distribuitã.
Remote : Interfaþã ce trebuie implementatã (direct sau indirect) de toate obiectele ce trebuie accesate în
regim distribuit, pentru a permite generarea obiectelor stub ºi skeleton responsabile cu realizarea
comunicãrii la distanþã ca suport pentru distribuire.
•Numai metodele specificate într-o interfaþã Remote sunt disponibile la distanþã.
•O clasã poate implementa orice numãr de interfeþe Remote ºi poate extinde alte clase ce
implementeazã interfaþa Remote.
CLIENT_pt_ClasaDistribuita : Client generic pentru clasa distribuitã.
DateTransferate : Date generice transferate la/de la clasa distribuitã.
UnicastRemoteObject : Clasa ce implementeazã schema de comunicare cu obiectul distribuit.
IClasaDistribuita : O interfaþã pentru clasa distribuitã.
Serializable : Interfaþã ce trebuie realizatã de orice clasã ale cãrei instanþe trebuie transmise ca
parametri la distanþã.
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
Mecanismul RMI
Vedere staticã
Descrierea claselor
17
Stub, RMITRansport si Skeleton sunt transparente pentru proiectant.
Mecanismul RMI
Vedere dinamicã
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
18
Mecanismul RMI
Vedere dinamicã
Mecanismul RMI utilizat la proiectare
•Arhitecturi client/server
•Alocare procese la noduri
•Consideraþii de proiectare
Exemplu: Extras din diagrama de secvenþe a cazului de
utilizare “Inscriere la cursuri”.
Modificãri impuse de distribuire:
1. Introducerea clasei Naming
2. Accesarea serviciului ControlerInscriere prin
interfaþa IControlerInscriere.
Proiectarea sistemelor software
Laborator 6
secþiunea 2
Proiectarea bazei de date
id2023960 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
– Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
– Maparea claselor de obiecte pe tabele
– Strategii de implementare a persistenþei
Proiectarea bazei de date
4
RDBMS ºi Orientarea Obiect nu sunt perfect compatibile
RDBMS
•Concentrat pe date
•Potrivit pentru aplicaþii ce realizeazã rapoarte cu date aflate în
relaþii stabilite dinamic sau ad-hoc
•Expune datele (valorile din coloane)
Sistem OO
•Concentrat pe comportament
•Potrivit pentru sisteme cu comportament complex ºicomportament
bazat pe stãri în care datele sunt de interes secundar, sau pentru
sisteme în care datele sunt accesate navigaþional într-o ierarhie
naturalã (ex. Facturi de materiale)
•Ascunde datele (încapsularea atributelor în spatele interfeþei
publice)
Modelul relaþional ºi orientarea
obiect
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
5
Modelul datelor ºi modelul
obiect
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
5
model obiect 
 model de date relaþional
Deºi cele 2 tehnologii nu sunt perfect
compatibile, este relativ simplu de derivat un
model din celãlalt dacã se defineºte maparea
dintre tabele ºi clase.
Maparea claselor persistente pe
tabele
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
6
Clasele persistente din modelul proiectãrii reprezintã informaþiile ce trebuie memorate de
cãtre sistem.
Conceptual, aceste clase se aseamãnã cu un design relaþional (de exemplu, clasele din
modelul proiectãrii trebuie sã fie reflectate ca entitãþi ale unei scheme relaþionale).
De la elaborare la contrucþie, obiectivele modelului proiectãrii ºi modelului relaþional al
datelor au o evoluþie divergentã.
• Obiectivul dezvoltãrii bazei de date relaþionale este normalizarea datelor.
• Obiectivul modelului proiectãrii este încapsularea comportamentului cu complexitate în
continuã creºtere.
Divergenþa acestor douã perspective —date ºi comportament —conduce la necesitatea
punerii în corespondenþã (mapãrii) a elementelor, din cele douã modele, aflate în relaþie.
Într-o bazã de date relaþionalã scrisã în forma normalã 3, fiecare rând de tabelã (“tuplu“)
este vãzut ca un obiect. O coloanã de tabelã este echivalentã cu un atribut persistent al
unei clase (o clasã persistentã poate avea ºi atribute tranzitorii).
Dacã nu existã asocieri cu alte clase, maparea este simplã. Tipul atributului trebuie sã
corespundã cu tipul coloanei pe care se mapeazã.
Maparea claselor persistente pe
tabele
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
7
 Numai clasele UML persistente trebuie mapate pe tabele din baza de date
– Tipic clasele <<Entity>>
 Un obiect UML se mapeazã pe o înregistrare (row).
 Un atribut UML se mapeazã pe un atribut (coloanã).
 Cheia primarã a tabelei se mapeazã pe atribute explicite ale clasei UML sau
ea trebuie creatã (dacã nu existã echivalent în clasa UML).
 În cadrul OMG lucrează la specificaþiile unui profil UML standard pentru modelarea datelor.
 Acesta este util pentru reglajul fin al mapãrii dintre clase ºi tabele (ex. utilizarea unui stereotip
<<pk>> pentru a indica ce atribut trebuie mapat pe cheia primară).
Maparea asocierilor dintre
clasele persistente
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
8
Asocierile dintre douã obiecte persistent sunt realizate sub formã
de chei strãine ale obiectelor asociate.
O cheie strãinã (foreign key) este o coloanã dintr-o tabelã care conþine valoarea
cheii primare a obiectului asociat.
Maparea agregãrilor pe modelul
datelor
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
9
 Agregarea este modelatã folosind, de asemenea, chei străine.
Alte relaþii
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
10
 Modelarea relaþiilor many-to-many
– Crearea unei tabele asociative care conþine cheile strãine ale celor
douã tabele
 Modelarea moºtenirii în modelul datelor
Modelul relaþional al datelor nu suportã modelarea directã a moºtenirii.
– Opþiuni:
 Maparea întregii ierarhii de clase pe o singurã tabelã.
 Maparea fiecãrei clase concrete pe o tabelã proprie.
 Maparea fiecãrei clase pe o tabelã proprie subclasa va conþine o cheie
strãinã ce referã superclasa.
Strategii de implementare a
persistenþei
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
11
 Obiectele business acceseazã direct sursele de date
– În aplicaþii Java aceasta se realizeazã în mod tipic prin utilizarea JDBC
– Simplu, dar obiectele business sunt cuplate direct la baza de date
 Data access objects (DAOs)
– DAOs încapsuleazã logica de acces la baza de date
– Izoleazã obiectele business de sursele de date, oferindu-le o interfaþã de
acces la date în termeni de obiecte ºi tipuri de date specifice domeniului.
 Cadre (frameworks ) pentru persistenþã (ORM – Object-Relational Mapping)
– Codul de acces la baza de date este generat automat de cãtre cadrul de
persistenþã.
– Oferã în general o performanþã mai bunã pe ansamblu.
– Exemple: Enterprise JavaBeans (EJB), Hibernate, OJB
(ObJectRelationalBridge), iBATIS, CodeIgniter, etc.
 Orice combinaþie între cele anterioare
ªablonul DAO (Data Access
Object)
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
12
Sursã: Core J2EE Patterns, Deepak Alur, John Crupi & Dan Malks, Prentice Hall, 2003
 DAO încapsuleazã toate accesele la memoria persistentã
 DAO gestioneazã conexiunea cu sursa de date pentru a memora ºi extrage date.
TransferObject (TO) este un alt ºablon al
J2EE Core
ªablonul DAO (Data Access
Object)
•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect
•Maparea claselor pe tabele
•Strategii de implementare a persistenþei
13
Proiectarea sistemelor software
Laborator 6
secþiunea 1
Actualizarea organizãrii modelului
id14989814 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
2
 Analizã
– Analizã arhitecturalã (definire
arhitecturã candidat)
– Analiza UC (analizã
comportament)
 Proiectare
– Identificare elemente de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Identificare mecanisme de
proiectare (rafinarea arhitecturii)
– Proiectare clase
(proiectare componente)
– Proiectare subsisteme
(proiectare componente)
– Descrierea arhitecturii la
execuþie ºi a distribuirii
(Rafinarea arhitecturii)
– Proiectarea BD
Analysis
Design
Etape
3
 Scop
– Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru a identifica elemente ale modelului
de proiectare
 Rol
– Arhitectul software
 Etape majore
– Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare
– Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme
– Actualizarea organizãrii modelului
Identificarea elementelor de
proiectare
Blocurile constitutive ale
arhitecturii
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Atenþie! Construim o arhitecturã bazatã pe componente
– Blocurile componente ale arhitecturii sunt pachetele, subsistemele, precum ºi alte
componente ale sistemului
 Blocurile costitutive sunt organizate pe nivele, cu scopul de
atinge mai multe obiective cum ar fi disponibilitatea, securitatea,
performanþa, utilizabilitatea,
reutilizabilitatea aplicaþiei
ºi bineînþeles funcþionalitatea
oferitã utilizatorilor finali.
 Pentru atingerea acestor obiective
trebuie sã controlãm modul în care
blocurile constitutive sunt
împachetate ºi asignate nivelelor.
?
 Pachetele de proiectare sunt utilizate pentru a grupa elemente de
proiectare aflate în relaþie.
 Pachetele de proiectare ºi subsistemele sunt blocuri constitutive ale
arhitecturii
– Trebuie organizate a.î. sã îndeplinim obiectivele arhitecturii
– Nu este suficientã simpla grupare a claselor aflate în relaþie
– Se aplică principiile de bază ale orientării obiect:
 Încapsularea
 Separarea interfeþei de implementare
 Cuplarea slabã cu exteriorul
 Alte utilizãri pentru pachetele de proiectare
– ca elemente de configurare
– pentru a organiza alocarea lucrului la echipele de dezvoltare.
 Atenþie! Dacã un element din pachetul A are o relaþie cu cel puþin un element
din pachetul B, atunci între pachetul A ºi pachetul B existã o relaþie de
dependenþã.
Pachete de proiectare
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
Indicaþii pentru organizare
pachete
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
 Consideraþi gruparea a douã elemente de proiectare în acelaºi pachet dacã:
– Depind unul de altul (relaþii)
– Instanþele lor interacþioneazã printr-un numãr mare de mesaje (evitarea unei intercomunicãri complicate)
– Interacþioneazã cu, sau sunt afectate de schimbãrile din acelaºi actor.
 Dacã un element este în relaþie cu un serviciu opþional, acest serviciu va fi grupat
împreunã cu colaboratorii sãi într-un subsistem separat.
 Consideraþi mutarea a douã elemente de proiectare în pachete diferite dacã:
– Unul este opþional ºi celãlalt obligatoriu
– Sunt în relaþie cu actori diferiþi
 Analizaþi dependenþele pe care elementele co-locatare le au cu elementul studiat
 Analizaþi cât este de stabil elementul de proiectare:
– Încercaþi sã mutaþi elementele stabile pe nivele inferioare ºi cele instabile pe nivele superioare ale arhitecturii.
Evaluarea cuplãrii pachetului
•Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu
elemente de proiectare
•Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre
subsisteme
•Actualizarea organizãrii modelului
7Evitaþi
dependenþele
circulare
Pachetele de
pe nivelele
inferioare nu
trebuie sã
depindã de
pachete de pe
nivelele
superioare
Evitaþi saltul
peste nivele
Doar clasele
publice pot fi
accesate din
exteriorul
pachetului ce le
conþine

O arhitecturã bazatã pe componente

În RUP, arhitectura unui sistem software este:

Organizarea sau structura componentelor semnificative ale sistemului ºi modul de interacþiune al acestora prin interfeþe, cu componente compuse din subcomponente ce comunicã prin interfeþe.

Activitãþile disciplinei de Analizã ºi Proiectare sunt organizate în jurul a 2 teme majore:

Structura, responsabilitate a arhitectului software

 

Nivele arhitecturale Componente ºi interfeþe Clasele de analizã ºi de proiectare

Conþinut, responsibilitate a proiectanþilor

2

Etape

Analizã

Analizã arhitecturalã (definire
– arhitecturã candidat)

Analiza UC
– comportament)

Analysis

(analizã

Proiectare

Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase
(proiectare componente)

Proiectare subsisteme
– (proiectare componente) –

Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii
(rafinarea arhitecturii)

Proiectarea BD

Design

3

Analizã arhitecturalã  Scop – – Definirea unei arhitecturi candidat pentru sistem. mecanismelor cheie ºi convenþiilor de modelare pentru sistem Arhitectul software  Rol (responsabil) –  Etape majore – – – – Definirea organizãrii high-level a subsistemlor Identificarea abstractizãrilor cheie Definirea generalã a desfãºurãrii Identificarea mecanismelor de analizã 4 . pe baza experienþei dobândite pentru sisteme similare sau domenii de problemã similare Definirea ºabloanelor arhitecturale.

Analiza arhitecturalã a aplicaþiilor software – concentrare pe 2 nivele high-level: aplicaþie ºi business.Definirea organizãrii high-level a subsistemelor Scop •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Crearea unei structuri iniþiale a modelului proiect –  În mod normal modelul proiect este organizat pe nivele (layer-e) – ºablon arhitectural comun pentru sisteme de dimensiuni medii sau mari.  5 .

6 . ale cãrei detalii pot fi ºabloane de analizã/proiectare.ªabloane ºi cadre ªablon (pattern) •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Oferã o soluþie comunã la o problemã comunã într-un context –  ªablon de analizã/proiectare – – Oferã o soluþie la o problemã tehicã pe un domeniu îngust Oferã un fragment al unei soluþii  Cadru (framework) – – Defineºte o abordare generalã a soluþionãrii problemei Oferã o soluþie schelet.

– Buschman et al.ªablon arhitectural •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Un ºablon arhitectural exprimã o schemã de organizare structuralã fundamentalã pentru sisteme software – Oferã un set de sisteme predefinite. “Pattern-Oriented Software Architecture — A System of Patterns”  Exemple: – – – – Layers (multinivel) Model-view-controller (MVC) Pipes and filters Blackboard 7 . le specificã responsabilitãþile ºi include reguli ºi directive pentru organizarea relaþiilor dintre ele.

Le afiºeazã conform view-lui selectat.Arhitectura MVC •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã    Conceputã la mijlocul anilor '80 Larg aplicatã în majoritatea sistemelor interactive OO Adaptatã pentru a rãspunde cerinþelor specifice diferitelor platforme (ex. Eveniment lansat de utilizator Modificare stare Interogare stare Model Gestioneazã conceptele domeniului aplicaþiei (atât comportament cât ºi stare) Notificare modificare 8 . Java EE) Controller Captureazã evenimentele lansate de utilizator ºi determinã acþiunile ce trebuie realizate Selecþie view View Extrage datele din model sau le recepþioneazã de la controller.

June 2005) 9 .Arhitectura MVC – Exemplu Componete ale framework-lui Struts •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã (From the IBM Redbook. Rational Application Developer V6 Programming Guide.

) Infrastructurã Generice Larg reutilizabile 10 Mechanisme. etc. cod pentru scop general (ex. MQS. etc.Arhitecturi multi-nivel Cod specific pentru echipament ºi pentru client Cod aplicaþie (procese ºi alte elemente) •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Abstractizãri majore. Cadru pentru aplicaþie Cod specific H/W. clase. servicii Specifice Puþin reutilizabile Aplicaþie . O/S. ORB.

Componentele complexe trebuie descompuse. Modificãrile în componente nu trebuie sã se propage în restul sistemului. Nivelele superioare utilizeazã serviciile oferite de nivelele inferioare (NU ºi invers). Este nerecomandabilã scrierea de componente verticale care sã gestioneze aceste elemente la toate nivelele deoarece acelaºi element ar trebui sã fie gestionat (posibil inconsistent) de mai multe ori. Responsabilitãþi similare trebuie grupate împreunã. Forþe Pãrþi ale sistemului trebuie sã poatã fi înlocuite. în componente diferite. 11 . Se recomandã ca nivelele sã nu fie transparente. servicii comune. servicii de domeniu. De exemplu: elemente de control hardware. Problema Un sistem ce trebuie sã gestioneze elemente pe diferite nivele de abstractizare.Arhitecturi multi-nivel: descrierea stilului •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Context Sistem de dimensiuni mari ce necesitã descompunere. Soluþia Structurarea sistemului în grupuri de componente care formeazã nivele orizontale suprapuse.

regulile business ºi datele ce trebuie pãstrate tind sã aibã potenþial mare de modificare  Flexibilitate (elasticitate) – – – 12 . Elemente ale modelului domeniului Cuplare slabã Concentrare pe încapsularea schimbãrilor UI.Definire nivele arhitecturale Nivel de abstractizare •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Gruparea elementelor de pe acelaºi nivel de abstractizare –  Separarea problemelor – – – Gruparea elementelor asemãnãtoare Separarea elementelor disparate Elemente ale aplicaþiei vs.

13 .Modelare nivele arhitecturale •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Pot fi modelate utilizând pachete stereotipate cu <<layer>> Nivele software pentru o aplicaþie JavaEE genericã  Obs: <<global>> convenþie utilizatã pentru nivelele ce pot fi utilizate de toate celelalte nivele.

Abstractizare cheie = conceptGLQGRPHQLXOSUREOHPHLSHFDUHVLVWHPXO trebuie sã fie capabil sã-l manipuleze.Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Def.  Surse – – – – Cunoºtinþele despre domeniu Cerinþe Glosar Modelul domeniului sau modelul business (dacã existã) 14 .

Descrierea abstractizãrilor cheie •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã   Abstractizãri cheie –PRGHODWHVXEIRUPăGHFODVHGHDQDOL]ă Pentru fiecare clasã se oferã – – – Descriere scurtã Atribute principale Relaþiile cu alte clase Nu se urmãreºte identificarea completã ºi definitivã a claselor aplicaþiei E posibil sã fie identificate clase care sã nu fie neaparat necesare cazurilor de utilizare Set iniþial de clase  Detaliile vor fi lãsate în seama etapelor urmãtoare – – – 15 .

Exemplu Sistem înscriere la cursuri •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã 16 .

Definirea generalã a desfãºurãrii  •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Scop: – Înþelegerea distribuirii geografice ºi a complexitãþii operaþionale a sistemului  Dezvoltarea unei scheme generale a modului în care software-ul va fi amplasat. pentru a ilustra: – – – Accesul la distanþã Distribuirea pe noduri multiple Componentele Hw ºi Sw existente 17 .

Mecanisme de analizã  •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Def. 18 . Persistenþã Comunicare între procese (IPC) Manipulare erori sau avarii Notificare Transfer de mesaje.  Exemple: – – – – – * Mecanisme arhitecturale = Soluþii arhitecturale concrete comune la probleme frecvent întâlnite. Mecanismele de analizã = mecanisme arhitecturale* utilizate în fazele iniþiale ale procesului de analizã ºi proiectare: – – – Captureazã aspectele cheie ale soluþiei în manierã independentã de aplicaþie Sunt concepte din domeniul “computer science”. etc. de obicei fãrã legãturã cu domeniul problemei Oferã comportamente specifice pentru clasele de domeniu sau pentru componente.

Exemplu – Proiectarea unui set de clase ce conþin date persistente se va baza pe mecanismul de persistenþã fãrã a intra în detaliile acestuia.  19 .Utilitatea mecanismelor de analizã •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã  Utilizate pe parcursul procesului de analizã pentru a reduce complexitatea analizei ºi a-i îmbunãtãþi consistenþa prin oferirea unei reprezentãri succinte a unui comportament complex.

volum (nr.Identificarea ºi descrierea mecanismelor de analizã  •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Identificare top-down (cunoaºtere a priori) sau bottom-up (descoperite pe parcurs) Iniþial ar putea exista doar numele (ex. este necesarã calificarea utilizãrii fiecãrui mecanism – Pentru persistenþã. dar nu este legat de o anumitã implementare Exemplu: SGBD ca mecanism de proiectare pentru persistenþã  Mecanismele de proiectare vor fi rafinate pentru a deveni mecanisme de implementare Exemplu: Oracle – 20 . frecvenþã de actualizare.  Mecanismele de analizã vor fi rafinate pentru a deveni mecanisme de proiectare – – Un mecanism de proiectare presupune unele detalii legate de contextul de implementare. de înregistrãri). etc. mecanism de extragerere. persistenþã) –  Pe mãsurã ce sunt identificate clasele client (pentru mecanism). se vor identifica caracteristici ca granularitate (dimensiune).

conversii de format Securitate Detectare/manipulare/raportare erori Redundanþã Interfaþã cu sistem legacy 21 .Exemple            •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Persistenþã Comunicare între procese (IPC ºi RPC) Transfer mesaje Distribuire Gestiune tranzacþii Control ºi sincronizare procese Schimb de informaþii.

executarea unei anumite operaþii 22 .  Comunicare între procese • Latenþa: viteza de comunicare între procese • Sincronicitatea: comunicare sincronã sau asincronã • Dimensiunea mesajului: spectru de valori pentru dimensiune. roluri/grupuri • Reguli de securitate: Bazate pe valorile datelor. nivel clasã. etc. ºtergere.  Mecanism de interfaþã cu sistem legacy • Latenþa • Durata • Mecanismul de acces • Frecvenþa de acces  Securitate • Granularitate date: nivel pachet. scriere. creare. sistem. nivel atribut • Granularitate utilizatori: utilizatori individuali. pe algoritmi bazaþi pe date. procesor.Exemple – mecanisme ºi caracteristici  •Definirea organizãrii high-level a subsistemelor •Identificarea abstractizãrilor cheie •Definirea generalã a desfãºurãrii •Identificarea mecanismelor de analizã Persistenþã • Granularitate: domeniul de valori al dimensiunii obiectelor persitente • Volum: numãrul de obiecte ce trebuie pãstrate • Durata: durata de pãstrare a obiectelor • Mecanismul de acces: identificarea unicã ºi extragerea unui obiect • Frecvenþa de acces: Frecvenþa acceselor pentru modificare • Fiabilitatea: Necesitatea de supravieþuire a obiectelor faþã de procese. • Protocol. pe algoritmi bazaþi pe utilizator ºi date • Tipuri de privilegii: Citire. flux de control. buffering.

Proiectarea sistemelor software Laborator 2 secþiunea 2 Analiza cazurilor de utilizare .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

atributele ºi relaþiile de asociere cu alte clase Utilizarea mecanismelor de analizã Rol (responsabil) Proiectant –  Etape majore – – – – – – Analiza realizãrii cazurilor de utilizare Completarea descrierilor cazurilor de utilizare Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune Modelarea claselor participante cu diagrame de clase Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare Calificarea mecanismelor de analizã 3 .Analiza cazurilor de utilizare  Scop Identificarea claselor de analizã pentru sistem. incluzând: –    Responsabilitãþile.

pentru a îndeplini împreunã o anumitã funcþionalitate. * Colaborare UML = structurã formatã din elemente (roluri) aflate în colaborare. 4 . în termeni de obiecte ce colaboreazã prin schimb de mesaje. Leagã cazurile de utilizare cu clasele ºi relaþiile din modeleleDQDOL]ăºi proiect – sincronizarea comportamentului descris în modelele analizã ºi proiect cu modelul cazurilor de utilizare Specificã care sunt clasele ce trebuie construite pentru a implementa fiecare caz de utilizare Construcþie în modelele analizã ºi proiect care organizeazã artefactele ce contribuie la realizarea cazului de utilizare     În mod tipic conþine diagrame de secvenþe ºi diagrame de clase  Reprezentatã ca o colaborare* stereotipatã cu <<use-case realization>>DIODWă în relaþie de “realizare” cu cazul de utilizare realizat. fiecare realizând o funcþie specializatã.Realizarea cazurilor de utilizare  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Descrie modul în care un caz de utilizare este realizat în cadrul modelelorDQDOL]ăºi proiect.

Realizarea cazurilor de utilizare •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã 5 .

Cerinþã sistem “ATM transmite numãrul contului clientului PIN-ul acestuia în reþeaua ATM pentru a fi validate. informaþii ce ar putea lipsi din descrierile facute iniþial pentru a fi discutate cu clientul sistemului.” 6 . Reþeaua ATM returneazã un mesaj de succes dacã dacã PINul este corect ºi clientul este autorizat sã realizeze tranzacþia.Completarea descrierilor cazurilor de utilizare  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Scop: Capturarea de informaþii suplimentare necesare pentru înþelegerea comportamentului intern solicitat sistemului. Exemplu: Automated Teller Machine (ATM) Cerinþã utilizator “ATM valideazã cardul clientului bãncii”. altfel reþeaua ATM returneazã un mesaj de eroare.

Modelare scenarii cu diagrame de interacþiune •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Ideea: Identificare clase pe baza comportamentului descris în cazul de utilizare.  Comportamentul unui caz de utilizare trebuie distribuit claselorGHDQDOL]ă 7 .

Categorii de clase de analizã Scop: •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Obþinerea independenþei modificãrilor prin separarea interfeþei cu exteriorul de informaþiile utilizate în sistem ºi de logica sistemului. 8 .

Clasã <<boundary>>   •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Intermediar între sistem ºi actor Tipuri – – – Clase UI Clase de interfaþã cu alte sisteme Clase de interfaþã cu dispozitive externe GUI Protocolale de comunicare  Dependente de context – – 9 .

Rolul unei clase <<boundary>> •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Modeleazã interacþiunea dintre sistem ºi context • Transformare ºi traducere evenimente • Notificare de modificãri 10 .

caz de utilizare. 11 .Gãsirea claselor <<boundary>>  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Iniþial –VHYDFRQVLGHUDRFODVă <<boundary>> per pereche actor .

Recomandãri : clasã <<boundary>>

•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã

Clase UI

Concentrare pe informaþia prezentatã utilizatorului (în asociere cu prototipul UI) Evitare detalii de proiectare a UI

Clase pentru interfaþa cu alte sisteme ºi cu dispozitive externe
– –

Concentrare pe protocoalele ce trebuie definite Evitarea detaliilor de implementare a protocoalelor

Concentrare pe responsibilitãþi, nu pe detalii!
12

Clasã <<entity>>

•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã

Reprezintã conceptele cheie ale sistemului Modeleazã informaþiile ce trebuie memorate
 

Persistente (în general) Pot avea comportament complex, strâns legat de fenomenul pe care clasa îl reprezintã

Independente de context (de actori) Nu sunt specifice unui singur caz de utilizare

13

Rolul clasei <<entity>>

•Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã

Memorarea ºi gestionarea informaþiilor din sistem
14

în general.Gãsirea claselor <<entity>> •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã   Abstractizãrile cheie devin. clase <<entity>> Se pot identifica ºi din: – – – Fluxul de evenimente al cazului de utilizare Glosar Modelul domeniului business  Se vor cãuta informaþiile sistem ce trebuie memorate: – Substantive sau construcþii substantivale care identificã date persistente sunt candidate sã devinã :   Atribute ale unei clase <<entity>> Clase <<entity>> 15 .

3. Profesorul selecteazã un curs.Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã  Fluxul principal de evenimente pentru cazul de utilizare Submit Grades: Cazul de utilizare începe când un profesor doreºte sã submitã notele pentru una sau mai multe materii din semestrul anterior: 1. Dacã profesorul doreºte sã treacã peste un anumit student. sã modifice nota unui student înlocuind-o pe cea precedentã. în loc de notã se poate lãsa un spaþiu liber iar nota poate fi completatã ulterior. Sistemul afiºeazã o listã cu cursurile þinute de profesorul respectiv în semestrul anterior. 16 . Sistemul înregistreazã nota studentului pentru cursul respectiv. Pentru fiecare student din listã profesorul introduce nota. Profesorul poate. de asemenea. 4. Sistemul afiºeazã fiecare student ºi orice notã obþinutã de acesta anterior pentru materia respectivã. Sistemul estrage o listã cu toþi studenþii care au fost înregistraþi la cursul respectiv. 2.

Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Abstractizãri cheie Curs CatalogMaterii Materie Profesor Student Orar  Clase nou identificate RezultatCurs 17 .

18   – – – . Utilizeazã sau seteazã conþinutul uneia sau mai multor clase <<entity>>. 1. în consecinþã este implicat în coordonarea comportamentului acestor clase. coordonatori de resurse. tratare erori 2. Suportã modificãri minore dacã se modificã structura internã sau comportamentul claselor <<entity>>. Cazurile de utilizare ce realizeazã simpla manipulare a informaþiei memorate se pot realiza doar cu obiecte <<boundary>> ºi <<entity>>  κi poate deleaga o serie de responsabilitãþi cãtre alte clase Este dependentã de cazul de utilizare. Poate participa la mai multe cazuri de utilizare strâns corelate. dar independentã de context.Clasã <<control>>  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Realizeazã coordonarea comportamentului cazului de utilizare Obs. Caracteristicile comportamentului unei clase <<control>> Defineºte logica de control (ordinea evenimentelor) ºi tranzacþiile din cadrul unui caz de utilizare. Cazurile de utilizare complexe pot necesita mai multe clase <<control>> Exemple:  Manageri de tranzacþii.

Rolul unei clase <<control>> •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Coordoneazã comportamentul cazului de utilizare 19 .

Gãsirea claselor <<control>>   •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Iniþial se identificã o clasã de control per caz de utilizare Pe mãsurã ce analiza evolueazã – – o clasã de control complexã a unui caz de utilizare poate evolua în mai multe clase o clasã de control poate participa la mai multe cazuri de utilizare 20 .

Exemplu .rezumat Sistem pentru înscriere la cursuri •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã 21 .

comunicare) Identificarea obiectelor de analizã responsabile cu comportamentul solicitat de cazul de utilizare Alocarea responsabilitãþilor cazului de utilizare la clasele de analizã – 22 .Distribuirea comportamentului cazului de utilizare  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Pentru fiecare flux de evenimente al cazului de utilizare: – – Crearea uneia sau mai multor diagrame de interacþiune (secvenþe.

Distribuirea comportamentului cazului de utilizare •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Ghid: Diagrame de interacþiune ºi cazuri de utilizare Fiecare diagramã de interacþiune descrie un scenariu al unui caz de utilizare  – –  Diagramele trebuie sã fie numite conform scenariilor cazurilor de utilizare Interacþiunea trebuie sã înceapã cu un actor. deoarece întotdeauna un actor invocã cazul de utilizare Cel puþin o diagramã pentru fluxul principal Cel puþin o diagramã pentru fiecare alternativã non-trivialã sau flux excepþional Diagrame separate pentru fluxurile complexe Nu este suficientã o singurã diagramã – – – 23 .

Distribuirea comportamentului cazului de utilizare Ghid: Creare obiecte ºi clase  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Înainte de analizarea cazului de utilizare.  Asignarea fiecãrui obiect la o clasã existentã sau la o clasã nouã – La crearea unei clase noi realizaþi imediat ºi capturarea semanticilor acesteia   Stereotipul de analizã Descriere. relaþii 24 Obs: În final clasele vor fi organizate în pachete ºi layer-e dar aceasta nu este problema analizei cazurilor de utilizare . este probabil cã sistemul a extras deja obiectul Student corespunzãtor. deci acesta va fi plasat pe diagramã. plasaþi pe diagramã: – – – Obiectul actor care iniþiazã cazul de utilizare Obiectele boundary ºi control corespunzãtoare Alte obiecte ce trebuie sã existe înainte de startarea cazului de utilizare  Exemplu: dacã existã o precondiþie ca studentul sã fie “logged in”. atribute.

clasã nouã sau clasã de control existentã) ºi adãugarea de relaþii cu clasele necesare îndeplinirii responsabilitãþii.H[LVWăXUPăWRDUHOHYDULDQWH: – – Plasarea responsabilitãþii într-una dintre clase ºi adãugarea de relaþii cu celelalte Plasarea responsabilitãþii într-o altã clasã (ex.Distribuirea comportamentului cazului de utilizare Ghid: Alocare responsabilitãþi  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Comportamentul cazului de utilizare se materializeazã în obiecte ce comunicã prin mesaje. La crearea unui mesaj creaþi operaþia corespunzãtoare a clasei –  Convenþie: începeþi numele operaþiei cu “//” – – – Identificã operaþia clasei ca fiind o responsabilitate de analizã Exemplu: // extrage ofertele de curs pentru semestrul curent În timpul proiectãrii. responsabilitatea va fi asignatã acesteia Dacã datele se aflã în mai multe clase. 25 . responsabilitãþile vor fi rafinate în operaþii “reale” Identificaþi ce clase deþin datele necesare îndeplinirii responsabilitãþii –   Dacã o clasã deþine datele.

Distribuirea comportamentului cazului de utilizare •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Ghid: Control centralizat vs. descentralizat  Control centralizat – – Un obiect le controleazã pe celelalte Interacþiunea dintre celelalte obiecte este minimalã sau inexistentã Nu existã un obiect central de control Fiecare obiect cunoaºte doar o parte din restul obiectelor Mai apropiat de “OO”. dar analizaþi impactul dacã se modificã ordinea operaþiilor.  Control descentralizat – – –  Deseori cele 2 strategii sunt combinate centralizat decentralizat 26 .

Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã 27 .

Gãsire responsabilitãþi •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Mesaj trimis de la obiectul :Client la obiectul :Furnizor OBS: Atât diagrama de secvenþe cât ºi diagrama de comunicare sunt diagrame de interacþiune. 28 . Ambele reprezintã obiecte care colaboreazã prin schimbul de mesaje dintre acestea. Pe oricare dintre ele se pot identifica responsabilitãþile obiectelor cãtre care sunt trimise mesajele.

Gãsire relaþii •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Mesaj trimis de la obiectul :Client la obiectul :Furnizor OBS: Atât pe diagrama de secvenþe cât ºi pe diagrama de comunicare se pot identifica legãturile (link) dintre obiectele ce colaboreazã prin transfer de mesaje. Câte o relaþie pentru fiecare link! 29 .

30 .Crearea unei vederi cu clasele participante (VOPC) la realizarea cazului de utilizare  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Diagrama de clase VOPC conþine clasele ale cãror instanþe participã în realizarea cazului de utilizare ºi relaþiile necesare pentru a realiza interacþiunile.

Aceastã clasã este un singleton Aceastã relaþie poate fi înlocuitã printr-o dependenþã 31 .Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Aceastã relaþie poate avea multiplicitatea 1 sau poate fi înlocuitã printr-o dependenþã.

comportamentele vor fi agregate în noua clasã.Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã O clasã poate participa la oricâte cazuri de utilizare. 32 . Recomandãri: •Unificarea claselor ce definesc comportamente similare sau reprezintã acelaºi fenomen. •Unificarea claselor entitate care definesc aceleaºi atribute. De aceea este necesarã examinarea consistenþei fiecãrei clase în raport cu întregul sistem.FKLDUGDFă au definit comportament diferit.

Exemplu •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã 33 .

bazã de date ºi repozitoriu fac referire la mecanismul de persistenþã.Descrierea mecanismelor de analizã  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Colectarea tuturor mecanismelor de analizã într-o listã Acelaºi mecanism de analizã poate sã aparã sub diferite nume în realizãri ale diferitelor de cazuri de utilizare sau la proiectanþi diferiþi.  Desenarea unei corespondenþe între clasele client al mecanismului ºi mecanismele de analizã Identificarea caracteristicilor mecanismelor de analizã Modelarea utilizând colaborãri   Mecanismele identificate ºi numite unitar trebuie modelate sub formã de colaborãri între clase ce vor fi definite în procesul de proiectare. Comunicare între procese. persistenþã. oferind astfel servicii suport comune pentru toate clasele de la nivelul aplicaþiei. – – Nu toate clasele au asociate mecanisme E posibil ca o singurã clasã sã aibã asociate mai multe mecanisme 34 . Unele dintre aceste clase nu oferã direct funcþionalitate a aplicaþiei ci au rolul de a asigura suport pentru aceasta. transfer mesaje sau invocare la distanþã se referã la mecanismul de comunicare între procese. Deseori aceste clase suport pentru funcþionalitatea aplicaþiei sunt plasate pe nivelele intermediare sau inferioare ale arhitecturii.  Obs. De exemplu: memorie.

Securitate Persistenþã. Interfaþã legacy Persistenþã. Interfaþã legacy Distribuire 35 . Securitate Persistenþã.Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri  •Analiza realizãrii cazurilor de utilizare •Completarea descrierilor cazurilor de utilizare •Modelarea scenariilor cazurilor de utilizare cu diagrame de interacþiune •Modelarea claselor participante cu diagrame de clase •Reconcilierea realizãrilor cazurilor de utilizare •Calificarea mecanismelor de analizã Corespondenþa clase de analizã cu mecanisme de analizã Clasã de analizã Student Orar Curs Materie ControlerInscriere Mecanisme de analizã Persistenþã.

Proiectarea sistemelor software Laborator 3 secþiunea 1 Identificare elemente de proiectare .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Identificarea elementelor de proiectare  Scop – Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru a identifica elemente ale modelului de proiectare  Rol responsabil Arhitectul software –  Etape majore – – – Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme Actualizarea organizãrii modelului Obs: – Scopul este de a identifica elemente de proiectare. NU de a rafina design-ul (care va avea loc la proiectarea componentelor). 3 .

De la clase de analizã la elemente de proiectare Clase de analizã <<boundary>> •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Elemente de proiectare <<control>> <<subsystem>> Subsistem_A <<entity>> <<boundary>> <<subsystem>> Subsistem_B 4 .

De la clase de analizã la elemente de proiectare  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Clase de analizã: – – Manipuleazã cerinþe funcþionale Modeleazã obiecte din domeniul problemei  Elemente de proiectare: – – Trebuie sã manipuleze ºi cerinþe nonfuncþionale Modeleazã obiecte din domeniul soluþiei 5 .

proiect) Strategia de reutilizare 6 . corporaþie. Aplicaþie de comerþ electronic Aplicaþia trebuie sã suporte diferite implementãri ale memoriei persistente. Java Platform  Opþiuni arhitecturale –  Opþiuni tehnologice Exemplu: Enterprise Java Beans pot gestiona persistenþa –  Principii de proiectare (identificare în etapele iniþiale ale ciclului de viaþã al proiectului) – – – Utilizarea mecanismelor de proiectare Bune practici (la nivel de industrie.NET vs. exemple: – – – Aplicaþia trebuie distribuitã pe mai multe server-e Sisteme de timp real vs.Criterii de identificare a elementelor de proiectare  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Cerinþe non-funcþionale. Exemplu: .

În mod tipic. clasele entity supravieþuiesc relativ intacte în Modelul Proiect O – – – – – – – – clasã de analizã complexã poate: fi divizatã în mai multe clase deveni o parte a unei alte clase deveni un pachet deveni un subsistem deveni o relaþie fi realizatã parþial în hardware sã nu fie modelatã deloc orice combinaþie … 7 .Identificarea claselor de proiectare O •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului clasã de analizã corespunde direct unei clase de proiectare dacã: – – Este o clasã simplã Reprezintã o singurã abstractizare logicã Ex.

Exemplu Analiza  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Sã presupunem cã la finalul analizei am obþinut urmãtorul model (simplu ºi generic) Cerinþele stipuleazã cã este vorba de o aplicaþie tipicã JavaEE Web. 8 . cu un client “thin” ºi un server Web.

gestioneazã elemente de tip FrontController ºi ActionMap. printre altele. care. forma devine un JSP ºi controlerul este divizat în 2 clase: un servlet FrontController (ºablon JavaEE) ºi o clasã Action care realizeazã activitatea propriu-zisã (performAction) Arhitectul a decis de fapt sã utilizeze framework-ul Struts. 9 .Exemplu Proiectarea Client Tier Web Tier •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului În acest exemplu.

10 . fãrã a afecta alte pãrþi ale sistemului – pot fi dezvoltate independent (atât timp cât interfaþa rãmâne nemodificatã) – pot fi ordonate.Subsisteme ca elemente de proiectare înlocuibile  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Subsistemele sunt componente care oferã servicii clienþilor doar prin interfeþe publice – Orice douã subsisteme care realizeazã aceeaºi interfaþã sunt interschimbabile – Subsistemele suportã variante multiple de implementare  Subsistemele pot fi utilizate pentru a împãrþi sistemul în unitãþi care: – pot fi schimbate independent. configurate sau livrate independent Subsistemele sunt ideale pentru modelarea componentelor – unitãþile înlocuibile ale ansamblului în dezvoltarea bazatã pe componente.

suport pentru acces la baze de date.)   11 . etc.Subsisteme candidat  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Clasele de analizã ce oferã servicii ºi/sau utilitãþi complexe Exemplu: servicii de autorizare pentru securitate –  Clasele boundary – – Interfeþele cu utilizatorul – formeazã în mod tipic un singur subsistem GUI Acces la sisteme ºi/sau dispozitive externe  Clasele ce oferã comportament opþional sau nivele diferite ale aceluiaºi serviciu Elemente puternic cuplate Produse existente care exportã interfeþe (software de comunicare.

Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Analizã Proiectare 12 .

prin transformarea responsabilitãþii în operaþie.Incorporare interfeþe în diagrama de clase  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Fiecare relaþie la clasa de analizã iniþialã trebuie înlocuitã cu o relaþie echivalentã la interfaþa subsistemului Clase de analizã Înlocuire clasã de proiectare CatalogMaterii cu interfaþa subsistemului corespunzãtor. Clase în curs de proiectare Atenþie!(VWHSRVLELOVăILHLQWURGXVHQRL dependenþe pentru clasele client: aici. ControlerInscriere depinde acum ºi de Semestru ºi de ListaCursuri 13 .

Incorporare interfeþe în diagrama de secvenþe •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului 14 .

 15 .  Atât pachetele cât ºi subsistemul ce realizeazã interfaþa au relaþii de dependenþã cu acest pachet. Semestru ºi ListaCursuri) Interfeþele ºi tipurile definite de proiectant pot fi grupate într-un singur pachet.Dependenþe între subsisteme  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului  Atenþie! Interfeþele oferite (ºi/sau solicitate) de un subsistem sunt în exteriorul subsistemului Deseori serviciile descrise de o interfaþã vor implica tipuri definite de proiectant (ex.

securitatea. performanþa. subsistemele. cu scopul de atinge mai multe obiective cum ar fi disponibilitatea. utilizabilitatea.Blocurile constitutive ale arhitecturii  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Atenþie! Construim o arhitecturã bazatã pe componente – Blocurile componente ale arhitecturii sunt pachetele. precum ºi alte componente ale sistemului Blocurile costitutive sunt organizate pe nivele. reutilizabilitatea aplicaþiei ºi bineînþeles funcþionalitatea oferitã utilizatorilor finali.  Pentru atingerea acestor obiective trebuie sã controlãm modul în care blocurile constitutive sunt împachetate ºi asignate nivelelor.  ? .

de asemenea. sã îndeplinim obiectivele arhitecturii Nu este suficientã simpla grupare a claselor aflate în relaþie SeDSOLFăSULQFLSLLOHGHED]ăDOHRULHQWăULLRELHFW: Încapsularea Separarea interfeþei de implementare Cuplarea slabã cu exteriorul  Pachetele de proiectare sunt utilizate.  .î. atunci între pachetul A ºi pachetul B existã o relaþie de dependenþã.Pachete de proiectare  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului  Pachetele de proiectare sunt utilizate pentru a grupa elemente de proiectare aflate în relaþie Pachetele de proiectare ºi subsistemele sunt blocuri constitutive ale arhitecturii – – –    Trebuie organizate a. ca elemente de configurare ºi pentru a organiza alocarea lucrului la echipele de dezvoltare. Atenþie! Dacã un element din pachetul A are o relaþie cu cel puþin un element din pachetul B.

Exemplu Întrebare?   •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Care este punctul slab al acestui model de organizare ? Ce modificãri sugeraþi? 18 .

acest serviciu va fi grupat împreunã cu colaboratorii sãi într-un subsistem separat. –  .Indicaþii pentru organizare pachete •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului  Consideraþi gruparea a douã elemente de proiectare în acelaºi pachet dacã: – – – Depind unul de altul (relaþii) Instanþele lor interacþioneazã printr-un numãr mare de mesaje (evitarea unei intercomunicãri complicate) Interacþioneazã cu. sau sunt afectate de schimbãrile din acelaºi actor. Consideraþi mutarea a douã elemente de proiectare în pachete diferite dacã: – –  Unul este opþional ºi celãlalt obligatoriu Sunt în relaþie cu actori diferiþi  Analizaþi dependenþele pe care elementele co-locatare le au cu elementul studiat Analizaþi cât este de stabil elementul de proiectare: Încercaþi sã mutaþi elementele stabile pe nivele inferioare ºi cele instabile pe nivele superioare ale arhitecturii.  Dacã un element este în relaþie cu un serviciu opþional.

Evaluarea cuplãrii pachetului Evitaþi dependenþele circulare •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului   Doar clasele publice pot fi accesate din exteriorul pachetului ce le conþine Pachetele de pe nivelele inferioare nu trebuie sã depindã de pachete de pe nivelele superioare Evitaþi trecerea peste nivele  20 .

Proiectarea sistemelor software Laborator 3 secþiunea 2 Proiectare clase .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Proiectare clase  Scop – Rafinarea clasei în vederea asigurãrii comportamentului necesar realizãrilor cazurilor de utilizare Definirea de informaþii suficiente pentru implementarea neambiguã a clasei Realizarea cerinþelor nonfuncþionale referitoare la clasã – – Incorporarea mecanismelor de proiectare utilizate de clasã –  Rol responsabil Proiectantul –  Etape majore Crearea claselor de proiectare – Rafinarea claselor de proiectare – 3 .

pentru a separa corect comportamentul. De obicei sunt clase persistente.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Proiectare clase  Strategii de proiectare specifice stereotipului de analizã (boundary. control.  Considerarea modului în care . ele au fost utile pentru a analiza rolurile jucate de obiecte. entity) Clase Boundary –   Consideraþi utilizarea de subsisteme (v. Identificare_ElementeDeProiectare. Stereotipurile de analizã nu sunt pãstrate în design. Clase Control –  Clase Entity –  Obs.abloanele de proiectare (design patterns) pot fi utilizate pentru a ajuta la problemele de implementare Considerarea modului în care mecanismele arhitecturale vor fi realizate în termeni de clase definite la proiectare  4 .ppt) Pentru UI sunt disponibile ºabloane bazate pe browser web Sunt impactate direct de probleme de concurenþã ºi distribuire.

•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Proiectare clase  Multe clase. înseamnã cã fiecare clasã: – – –  Încapsuleazã mai puþin din logica totalã a sistemului Este mai reutilizabilã Este mai uºor de implementat Puþine clase. înseamnã cã fiecare clasã: – – – Încapsuleazã o parte importantã din logica sistemului Este mai puþin probabil sã fie reutilizabilã Este mai dificil de implementat O clasã ar tebui centratã în jurul unui singur obiectiv! O clasã trebuie sã facã un singur lucru. pe care trebuie sã-l facã bine! 5 . simple. complexe.

•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare

Definirea operaþiilor

Operaþiile derivate din responsabilitãþile definite la analizã

Specificarea numelui operaþiei ºi a signaturii complete (parameterii ºi valoarea de return) Operaþii nedefinite explicit la analizã (ex. getters/setters) Funcþii manager (ex. constructori, destructori) Funcþii pentru copiere obiecte, pentru testare egalitate, pentru testare relaþii opþionale (ex. eAsignat() Profesor pentru un Curs), etc. Funcþii Helper (de obicei private sau protected)

Operaþiile adiþionale
– – –

6

•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare

Definirea atributelor

Atribute derivate din atributele identificate la analizã
– –

Specificare nume, tip ºi, opþional,YDORDUHLPSOLFLWă Vizibilitate private în majoritatea cazurilor

Tipurile de date pot fi built-in (UML2 sau altele), definite de utilizator, sau clase definite de utilizator

Se recomandã sã nu se utilizeze tipuri de date specifice limbajului de implementare

Atributul adresa poate fi tipat ca String sau ca o nouã clasã Adresa

7

•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare

Atribute derivate

Calculate pe baza valorilor altor atribute, introduse în mod tipic din motive de performanþã Identificate prin “/”

Aplicabil ºi la roluri 

8

Aceasta va extrage C_X_DataHelper din baza de date la primul acces. •Doar 2 atribute sunt utilizate frecvent. Clientul are acces la clasa C_X care funcþioneazã ca proxy pentru douã clase persistente în mod real.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea claselor Proiectare Analizã Clasã asociatã mecanismului de persistenþã. La proiectare s-a decis ca atributele utilizate frecvent sã fie extrase imediat din baza de date. Clasa C_X_LazyDataHelperYDILH[WUDVăGRDUîn cazurile (rare) în care clientul solicitã acele atribute. Din examinrea cazurilor de utilizare s-a constatat cã: •Atributul attr1 – nu e persistent ci e utilizat la runtime pentru evidenþã. 9 . iar cele rar utilizate sã fie extrase la cerere.

agregare Factorizare ºi delegare Refactorizare 10 .•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Rafinare relaþii      Navigabilitate Multiplicitate Generalizare vs.

? 11 .Navigabilitate  Restricþionarea navigabilitãþii reduce dependenþele ºi creºte reutilizarea.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Relaþii .

1 2 2. Numãrul total de produse este mic sau o listã de produse incluse într-un ordin dat este rareori necesarã. Numãrul total de ordine este mic sau o listã de ordine care referã un produs dat este rareori necesarã. 12 . Numãrul de produse de ordine nu este mic ºi este necesarã navigarea în ambele direcþii. 3 3.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Relaþii .Navigabilitate Alternative 1.

Multiplicitate  Multiplicitate = 1 sau multiplicitate = 0.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Relaþii .1 – Implementatã direct în clasa asociatã (Curs). ca valoare simplã sau ca pointer – Nu este necesarã proiectare ulterioarã  Multiplicitate > 1 – Nu se poate utiliza o valoare simplã sau un pointer în clasa asociatã (Profesor) Este necesarã proiectare ulterioarã – Necesitã un container pentru obiecte de tip Curs în clasa asociatã Profesor.. 13 .

14 .•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Modelare clasã container Clasa container poate fi implicatã de multiplicitatea (n > 1) sau poate fi modelatã explicit. Implicã un container  SAU Numele rolului este neschimbat dar multiplicitatea este transferatã.

Java 5 Parametri formali Parametri reali 15 . dicþionare. stive.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Clase parametrizate    O definiþie de clasã ce defineºte alte clase Numite “templates” în UML Deseori utilizate ca clase container Seturi. cozi –  C++. liste.

agregare  •Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Generalizarea ºi agregarea sunt deseori confundate – – Generalizarea reprezintã o relaþie “is a” sau “kind-of” Agregarea reprezintã o relaþie “part-of” Este corect? 16 .Relaþii Generalizare vs.

agregare •Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare WindowWithScrollbar “is a” Window WindowWithScrollbar “contains a” Scrollbar 17 .Relaþii Generalizare vs.

Generalizare Principiul substituþiei   Urmeazã stilul de programare “is a” Principiul Liskov de substituþie: Un obiect de tip T se poate înlocui cu orice instanþã a oricãrui subtip al lui T.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Relaþii . E corect ? 18 .

1HFHVLWăGRDURSDUWH din comportamentul listei. Solicitarea operaþiei insert(position) la un obiect de tip Stack va conduce la eºec.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Relaþii . Stack nu “is a” List. nu ºi Stack.Generalizare Principiul substituþiei  Clasele Leu ºi Tigru respectã principiul substituþiei. 19 .

20 . Reutilizarea implementãrii izolatã în superclasã –  Factorizarea nu poate fi aplicatã dacã clasa “reutilizatã”QXSRDWHILPRGLILFDWă.Partajarea implementãrii: Factorizare  •Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Reutilizarea implementãrii unei alte clase. prin factorizare: – Factorizarea clasei din care reutilizãm implementare în superclasã (conþinând implementarea reutilizabilã) ºi subclasã (conþinând restul operaþiilor).

prin delegare Poate fi aplicatã ºi dacã clasa “reutilizatã” nu poate fi modificatã În cazul delegãrii se foloseºte o relaþie de compoziþie pentru a “reutiliza” funcþionalitatea doritã. 21 .Partajarea implementãrii: Delegare   •Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Reutilizarea implementãrii unei alte clase. Toate operaþiile ce necesitã serviciul “reutilizat” sunt transferate instanþei clasei conþinute În exemplul de mai sus clasa List este clasa conþinutã în clasa Stack.

 Se poate crea o generalizare pentru a factoriza datele comune Dar ce se întâmplã dacã un student cu taxã devine student bugetat? – 22 .•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea relaþiilor  În universitate exitã studenþi bugetaþi ºi studenþi cu taxã – – Pentru studenþii cu taxã trebuie memoratã suma de platã. Studenþii bugetaþi trebuie sã aibã un numãr minim de credite.

23 . 2. 3.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea relaþiilor Ce se întâmplã dacã un student cu taxã devine student bugetat? Paºii transformãrii unui student cu taxã în student bugetat: 1. 4. Crearea unui obiect de tip StudentBugetat Copierea datelor comune din obiectul de tip StudentCuTaxa existent în noul obiect de tip StudentBugetat Notificarea tuturor clienþilor obiectului de tip StudentCuTaxa Distrugerea obiectului de tip StudentCuTaxa Problema se complicã dacã se doreºte pãstrarea unui istoric pentru fiecare student.

.  24 . Dacã se adaugã un atribut dateOfChange la ClassificareDWXQFLLVWRULFXOSRDWHILRUGRQDWGXSăGDWă.•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea relaþiilor  Soluþia reprezentatã în diagrama de mai jos simplificã trecerea de la StudentCuTaxa la StudentBugetat ºi o face mai eficientã (nu este necesarã copiere date sau notificare).*. Este posibilã menþinerea unui istoric prin simpla modificare a multiplicitãþii compoziþiei în 1.

La recepþionarea unei cereri. instanþã a unei subclase a clasei State. agregatul invocã pur ºi simplu operaþia corectã a obiectului de tip State. La schimbarea stãrii. aºa cum este implementatã în subclasã. 25 .•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea relaþiilor Pentru a obþine soluþia am utilizat de fapt ºablonul State. Agregatul (clasa Context) poate invoca operaþii fãrã a cunoaºte starea curentã. agregatul primeºte un nou obiect de tip State.

•Crearea claselor de proiectare •Rafinarea claselor de proiectare Exemplu Rafinarea relaþiilor  Instanþierea ºablonului State ce defineºte soluþia prezentatã. 26 .

Proiectarea sistemelor software Laborator 4 secþiunea 1 Mecanisme de proiectare ºi de implementare .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Identificarea mecanismelor de proiectare  Scop – Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru a identifica elemente ale modelului proiect  Rol responsabil Arhitectul software –  Etape majore – Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare Documentarea mecanismelor – 3 .

•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor Mecanisme de proiectare  Definiþie: Mecanism de proiectare = o rafinarea a unui mecanism de analizã corespondent – – Adaugã detalii concrete la mecanismul de analiza conceptual. 4 . pânã la limita particularitãþilor tehnologice Poate instanþia unul sau mai multe ºabloane (arhitecturale sau de proiectare)  Identificarea mecanismelor de proiectare din mecanismele de analizã: – – – – Identificarea clienþilor fiecãrui mecanism de analizã Identificarea de profiluri caracteristice pentru fiecare mecanism de analizã Gruparea clienþilor conform utilizãrii profilurilor caracteristice Abordare bottom-up ºi realizarea unui inventar al mecanismelor de proiectare aflate la dispoziþie.

Mecanisme de analizã Exemple  •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor Persistenþã: metodã de a face ca un obiect sã existe ºi dupã terminarea aplicaþiei care l-a generat.    5 . Securitate: mijloc de control al accesului la un element. Distribuire: metodã de a distribui un element pe nodurile existente într-un sistem. Interfaþã legacy: mijloc de a accesa un sistem legacy prin intermediul unei interfeþe existentã.

Exemplu Mecanisme de proiectare •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor În memorie Mecanism de analizã: Persistenþa Pe flash card Fiºier binar RDBMS 6 .

Exemplu: Objet Objet Objet Objet Objet Objet Obiect RDBMS Mecanism de analizã: Persistenþa Mecanism de proiectare: RDBMS Mecanism de implementare: JDBC 7 .•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor Mecanisme de implementare  Definiþie: Mecanism de implementare = rafinare a unui mecanism de proiectare corespondent.

•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor

Documentarea mecanismelor

Definiþie: Un mecanism reprezintã un ºablon care constituie o soluþie comunã la o problemã comunã

Scopul final este de a asigura consistenþã în implementarea sistemului, simultan cu îmbunãtãþirea productivitãþii.

Arhitectul software defineºte CE mecanism de implementare trebuie utilizat de toate clasele client cu aceleaºi caracteristici de profil ºi CUM va fi folosit acesta.
Rezultatul final este o colaborareFHYDILGRFXPHQWDWăFDRULFHDOWă colaborare: utilizând diagrame de secvenþe ºi diagrame cu clasele participante.

Exemplu
Mecanismul general JDBC pentru persistenþã

•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor

Un client interacþioneazã cu o clasã BDClasaPersistenta pentru a a accesa date persistente din baza de date relaþionalã. Clasa BDClasaPersistentaHVWHUHVSRQVDELOăFXDFFHVDUHDED]HLGHGDWHXWLOL]kQGFODVD DriverManager ce deschide o conexiune la baza de date printr-un driver corespunzãtor. Dupã deschiderea conexiunii, clasa BDClasaPersistentã poate crea instrucþiuni SQL ce vor fi trimise bazei de date din RDBMS pentru a fi executate. Obiectul Statement este cel care dialogheazã cu baza de date. Rezultatul unei interogãri SQL este returnat într-un obiect ResultSet. Clasa BDClasaPersistentãDVLJXUăSHQWUXFOLHQWLQWHUIDþa cu baza de date. Aceasta citeºte înregistrãri din baza de date ºi construieºte obiecte, sau “aplatizeazã” obiecte persistente ºi le scrie în baza de date. Fiecare clasã persistentã are o clasã BDClasaPersistentãFRUHVSRQGHQWă. Clasa ListaClasaPersistentaHVWHXWLOL]DWăSHQWUXUHWXUQDUHDXQXLVHWGHRELHFWHSHUVLVWHQWe ca rezultat al unei interogãri pe baza de date. Stereotipul <<rol>> este utilizat pentru clasele ce trebuie înlocuite de proiectant cu elementele de proiectare reale. Aceastã convenþie permite recunoaºterea imediatã a ceea ce trebuie sã precizeze proiectantul.
9

 

 

Exemplu
Mecanismul general JDBC pentru persistenþã

•Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor

ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz.

10

11 .Exemplu JDBC : Iniþializarea conexiunii •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor Accesul la baza de date se face prin intermediul unei conexiuni creatã de DriverManager la solicitarea lansatã de BDClasaPersistenta. ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz. Dupã crearea conexiunii. DriverManager returneazã un obiect Connection care permite utilizarea acesteia pentru realizarea de operaþii cu baza de date.

Pe obiectul ConnectionVROLFLWăFUHDUHDXQXLRELHFWStatement. Dupã construirea fiecãrui astfel de obiect este adãugatã o referinþã cãtre acesta în clasa ListaClasaPersistenta. Preia fiecare înregistrare din obiectul ResultSet ºi construieºte câte un obiect ClasaPersistenta. 12 .Exemplu JDBC : Interogare •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz. Ca urmare a executãrii interogãrii se creazã (automat) un obiect ResultSetD cãrui referinþã este primitã de BDClasaPersistenta care continuã astfel: 3. Pe obiectul StatementVROLFLWăH[HFXWDUHDXQHLLQWHURJăUL(query). 5. 2. BDClasaPersistentaUHDOL]HD]ăXUPăWRDUHOH: 1. Creazã obiectul ListaClasaPersistenta. 4.

13 .Exemplu JDBC : Interogare •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz.

Exemplu JDBC : Creare obiect persistent •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz. 14 .

15 . ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz.Exemplu JDBC : Actualizare în baza de date •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor Diagrama reprezintã secvenþa de actualizare a bazei de date cu informaþiile conþinute în ClasaPersistentaFHDIRVWPRGLILFDWăîn prealabil.

Exemplu JDBC : ªtergere obiect persistent •Identificarea mecanismelor de proiectare ºi de implementare •Documentarea mecanismelor ClasaPersistenta este un nume generic ºi va fi înlocuit cu numele clasei particulare în fiecare caz. 16 .

Proiectarea sistemelor software Laborator 4 secþiunea 2 Proiectare subsisteme .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

 Rol responsabil Proiectantul –  Etape majore – – Încorporarea subsistemelor în modelul proiect. Specificarea comportamentului intern al subsistemelor.Proiectare subsisteme  Scop – Încorporarea subsistemelor în modelul proiect ºi documentarea comportamentului acestora. 3 .

Incorporare interfeþe în modelul proiect  •Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Subsistemele sunt componente ce oferã servicii clienþilor lor doar prin interfeþe publice – Orice douã subsisteme care realizeazã aceeaºi interfaþã sunt interschimbabile. 3. Separarea interfeþei de implementare.ppt ºi Lab3_PSSw. – 4 . Identificare_ElementeDeProiectare. –  Incorporarea intefeþei în diagramele de secvenþe Înlocuirea clasei cu interfaþa. Incorporarea intefeþei în diagrama de clase Înlocuirea clasei cu interfaþa. Subsistemele ºi interfeþele acestora au fost identificate în lab.pdf) – PROCEDURA:    Transformare responsabilitãþilor specificate la analizã în operaþii. (v. – Transferarea tuturor relaþiilor de la clasã la intefaþã.

atunci apelul la :B trebuie descris într-o interacþiune internã subsistemului. Exemplu: Fie o interacþiune definitã la analizã care implicã clasa de analizã A ce a fost convertitã în interfaþa IA Analizã :A :B :IA Proiectare :B Dacã A este înlocuitã cu o interfaþã la proiectare. Subsistem A 5 .Încapsularea interacþiunilor subsistemelor  •Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Interacþiunile subsistemelor trebuie descrise în diagrame de secvenþe proprii subsistemelor.

Una (sau mai multe) diagrame de clase care conþin clasele implicate în implementarea serviciilor. Comportamentul intern al subsistemelor este similar cu orice colaborare. Exemplu: Subsistemul CatalogMaterii   Arhitectul software a decis utilizarea mecanismului JDBC pentru clasele persistente.Comportamentul intern al subsistemelor (cont.)  •Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Interfeþele modeleazã vederea din exterior asupra subsistemelor.pptSHQWUXGHVFULHUHDJHQHUDOă a comportamentului mecanismului JDBC). 14 -17 din MecanismeDeProiectareSiImplementare. Sld. 6 . Reprezentat prin: – – Una (sau mai multe) diagrame de interacþiune pentru fiecare serviciu oferit de subsistem. (v. Proiectantul este responsabil cu aplicarea comportamentului general al mecanismului la aplicaþia curentã.

Crearea clasei care realizeazã interfaþa. 7 .•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Exemplu Pas 1.

Incorporare mecanism de proiectare (JDBC).•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Exemplu Pas 2. 8 .

putem utiliza un frame de tip “ref”.•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Exemplu Pas 3. 9 . Pentru a evita duplicarea ºi/sau pentru simplificarea reprezentãrilor. Observaþi utilizarea unui obiect anonim pentru reprezentarea clientului. Descrierea comportamentului cu diagrama de secvenþe.

•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Exemplu Pas 3.). Detalierea frame-lui “JDBC interogare cursuri”. 10 . Descrierea comportamentului cu diagrama de secvenþe (cont.

 Controlul dependenþelor este critic la nivelul arhitecturii  Dependenþele rezultã din: – – – Relaþiile dintre elemente. Rational Software Architect de la IBM)RIHUăIDFLOLWăþi automate de detectare a relaþiilor ºi a conflictelor la nivelul arhitecturii.  În cazul subsistemului din exemplu a fost simplu de determinat dependenþele de alte componente Pentru sisteme complexe acest proces este greu de gestionat. Referinþele la alte elemente în tipurile de atribute. Referinþele la alte elemente în tipurile parametrilor operaþiei sau valorii returnatã.•Încorporarea subsistemelor în modelul proiect •Specificarea comportamentului intern al subsistemelor Exemplu Pas 4. Controlul dependenþelor. Instrumentele software (ex.  11 .

Proiectarea sistemelor software Laborator 5 secþiunea 1 Descrierea arhitecturii la execuþie .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Descrierea arhitecturii la execuþie  Arhitectura la execuþie (Runtime) – – – Concurenþã Modelare procese ºi fire de execuþie Controlul concurenþei 3 .

Asigurarea cã acestor evenimente li se rãspunde într-un interval de timp prestabilit. – 4 . Problematicã:  – Detectarea ºi rãspunsul la evenimente externe ce apar în ordine aleatoare.•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Concurenþa  Executarea a 2 sau mai multor activitãþi în acelaºi interval de timp.

Prevenirea blocãrii unei activitãþi de cãtre altã activitate aflatã în aºteptarea încheierii unei operaþii de intrare/ieºire. Abilitatea de a porni. Probleme de concurenþã apar atunci când activitãþi concurente interacþioneazã sau partajeazã resurse  Actualizãri pierdute. Optimizarea timpului de procesare –   Controlabilitatea sistemului –    Software-ul concurent permite separarea problemelor între activitãþile concurente. 5 . Executare de activitãþi în paralel.•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Concurenþa  Motive pentru concurenþã Sisteme software reactive: –  Sisteme ce trebuie sã rãspundã la evenimente generate extern care apar la momente aleatoare de timp ºi/sau în ordine aleatoare. opri sau influenþa o funcþie în curs. condiþii de competiþie (race conditions).GHFăWUHR funcþie concurentã. etc. blocaje permanente (deadlocks).

Aplicaþia îºi asumã responsabilitatea comutãrii între diferite ramuri de cod la momente corespunzãtoare.Realizarea concurenþei mecanisme  •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Suportul pentru concurenþã este oferit de cãtre sisteme prin fire de execuþie multiple. Mecanisme comune pentru concurenþã –  Multitasking  Sistemul de operare simuleazã concurenþa pe un singur procesor prin execuþia întreþesutã a diferitelor activitãþi. – Multiprocesarea  – Soluþii la nivelul aplicaþiei  6 . Executarea activitãþilor concurente în paralel pe mai multe procesoare.

Sunt esenþiale în conturarea arhitecturii Sunt dirijate de: – – procese sau fire de execuþie dedicate pentru tratarea evenimentelor.•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Cerinþe de concurenþã    Definesc nevoia de activitãþi paralele dintr-un sistem. Intensitatea calculelor din algoritmii cheie (paralelizarea calculelor intense cu activitãþile interactive) – Numãrul de execuþii paralele suportate de context –  Pentru rezolvarea conflictelor în cazul cerinþelor de exclusivitatePXWXDOă. cerinþele pentru concurenþã sunt clasate în ordinea importanþei.) Gradul în care sistemul trebuie distribuit Gradul în care sistemul este condus de evenimente (procesoare. 7 .

8 . partajat de procesele client.”  strategie de caching sau sau de extragere preliminarã a datelor – implementatã în stratul intermediar. – – “Dacã un curs este se completeazã în timp ce un student îºi construieºte un plan ce include acel curs. “Prototipurile au descoperit cã baza de date legacy ce conþine catalogul de cursuri nu poate îndeplini cerinþele de performanþã fãrã o utilizarea creativã a puterii de procesare de pe stratul intermediar.Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Cerinþele pentru concurenþã provin din documentul ce conþine cerinþele sistemului (specificaþia suplimentarã) ºi din arhitecturã: “Utilizatori multiplii trebuie sã-ºi poatã executa activitatea în manierã concurentã”. studentul trebuie notificat”  necesitatea unui proces independent. responsabil cu gestionarea accesului la cursuri.

ceea ce conduce la probleme concurenþã. în cadrul unui proces  Fir de execuþie (thread) – – – – 9 . Granularitate mai finã a concurenþei. protejate Unitate de concurenþã în sistemele de operare cu multitasking Comunicã prin mesaje ºi semnale cu alte procese Flux de control “lightweight” Se executã în contextul unui proces ce îl include Partajeazã spaþiul de memorie ºi alte resurse controlate de proces cu toate firele de execuþie ale aceluiaºi proces.•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Procese ºi fire de execuþie  Proces – – – – – – Flux de control “heavyweight” De sine stãtãtor Conþine cel puþin un fir de execuþie. dar poate conþine mai multe fire de execuþie individuale Are un spaþiu de memorie ºi alte resurse proprii.

10 . ca ºi pentru a documenta structura procesului. se poate executa în paralel cu altã clasã activã. utilizate pentru a modela un spaþiu de adrese ºi un context de execuþie în care se vor executa instanþele altor clase (propriu-zise). Clasele folosite pentru modelarea proceselor nu sunt clase propriuzise ci elemente de meta-modelare. ATENÞIE !!!. 1Clasã activã : are un fir de execuþie propriu ºi poate iniþia activitate de control (spre deosebire de clasele pasive care sunt activate doar din exterior).•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Modelarea proceselor (1)  Procesele pot fi modelate cu: Clase active1 (în diagrame de clase) ºi obiecte (în diagrame de interacþiune) – Componente (în diagrame de componente) stereotipate cu <<process>> –  Firele de execuþie pot fi modelate cu: Clase obiºnuite stereotipate cu <<thread>> –  Relaþiile proces-fire de execuþie sunt modelate prin relaþia de compoziþie.

Relaþii de compoziþie (agregare prin valoare) deoarece sunt conþinute instanþe de clase ºi de subsisteme. din instanþe de clase ºi de subsisteme).e.  Relaþii de compoziþie de la proces/fir de execuþie la subsisteme. Se modeleazã doar elementul de proiectare de nivel superior ce este pus în corespondenþã cu procesul sau firul de execuþie. 1. Reprezentarea în diagrame de clase a relaþiilor dintre proces/fir de execuþie ºi elementele de proiectare ce se executã în spaþiul de adrese ºi contextul de execuþie definit de acesta:  Relaþii de compoziþie de la proces/fir de execuþie la clase. 11 . Pentru fiecare element de proiectare se modeleazã doar relaþiile acestuia cu elementele aflate în alte procese/fire de execuþie.•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Modelarea proceselor (2) Procesele ºi firele de execuþie sunt compuse din instanþe de elemente de proiectare (i. 2. Obs.

Exemplu
Sistem pentru înscriere la cursuri

•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei

Proces: ClientStudent

Câte o instanþã pentru fiecare student care se înscrie la cursuri Proces: ProcesInscriereLaCursuri – Câte o instanþã pentru fiecare student care se înscrie la cursuri Proces: AccesCatalogMaterii – Proces separat ce poate fi partajat de mai mulþi utilizatori care se înscriu la cursuri

Firele de execuþie sunt folosite pentru extragerea asincronã de date din sistemul legacy.

12

Modelarea ciclului de viaþã al proceselor

•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei

În sistemul exemplu ATM apar evenimente asincrone din trei surse diferite: utilizatorul sistemului, dispozitivele ATM (ex. în cazul unei probleme mecanice la eliberarea banilor) ºi reþeaua ATM (ex. în cazul unei directive shutdown venitã din reþea).

Pentru gestionarea acestor eveniment s-au definit trei fire de execuþie în cadrul sistemului ATM.

Ciclul de viaþã al proceselor ºi firelor de execuþie se poate modela cu diagrame de secvenþe.

13

Modelarea relaþiilor între procese

•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei

 

Relaþiile dintre procese sunt derivate din relaþiile dintre clasele ºi subsistemele ale cãror instanþe se executã în spaþiile proceselor. Relaþiile între procese pot fi modelate cu dependenþe. Relaþiile între procese trebuie sã corespundã relaþiilor dintre elementele de proiectare ce se executã în spaþiile definite de procese.

14

Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei 15 .

16 .modelarea apartenenþei firelor de execuþie la proces. .Exemplu Sistem pentru înscriere la cursuri •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Utilizarea compoziþiei: -PRGHODUHDPDSăULLHOHPHQWHORUGHSURLHFWDUHODILUHOHGHH[HFXþie corespunzãtoare.

ruleazã simultan fãrã a se aplica mecanisme de lock sau sincronizare. rezultatul poate fi 1 sau 2 (race conditions). S1 adaugã un “Y” la date ºi produce rezultatul (“XY”). –  Examplu: douã sesiuni S1 ºi S2 citesc aceeaºi înregistrare ce conþine valoarea “X”. – Rezultate incorecte generate pe durata execuþiilor concurente ale mai multor activitãþi de calcul ce interacþioneazã.  Examplu: dacã douã fire de execuþie T1 ºi T2. care incrementeazã valoarea unei variabile globale întregi cu 1. 17 . S2 adaugã un “Z” la date ºi produce rezultatul (“XZ”) scriind peste actualizarea fãcutã de S1 (actualizare pierdutã).•Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Probleme ale concurenþei  Probleme ale concurenþei: – – – Dificil de enumerat toate scenariile posibile Dificil de testat Dificil de reprodus  Douã situaþii principale Pierderi de date pe parcursul executãrii operaþiilor cu baze de date.

Controlul concurenþei în domeniul bazelor de date  •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Scop – Asigurarea faptului cã operaþiile cu bazele de date sunt executate în manierã protejatã  Douã forme principale de control al concurenþei: Lock optimist –  Schemã de detectare a conflictului Lock pesimist –   Schemã de prevenire a conflictului Poate conduce la blocaje permanente (deadlock) 18 .

19 .ªablonul de control optimist al concurenþei  •Concurenþã •Modelare procese ºi fire de execuþie •Controlul concurenþei Exemplu de modelare a schemei de lock optimist. Limitele unei tranzacþii la nivelul logicii aplicaþiei. Limitele unei tranzacþii la nivelul bazei de date.

Proiectarea sistemelor software Laborator 5 secþiunea 2 Mecanismul de distribuire .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Descrierea mecanismului de distribuire  Distribuire – – – Arhitecturi client/server Alocarea proceselor la noduri Consideraþii de proiectare 3 .

•Serverul oferã de obicei servicii mai multor clienþi simultan. servere pentru gestionarea ferestrelor (ex.25). •De obicei un client serveºte un singur utilizator ºi gestioneazã serviciile de prezentare end-user din cadrul GUI. X. NFS). •Un sistem poate consta din mai multe tipuri de servere. servere de fiºiere (ex. DB2). •Un sistem poate consta din mai multe tipuri de clienþi (ex staþii de lucru ale utilizatorilor ºi calculatoare din reþea). gestionând logica driver-ului (ex. 4 . •Logica aplicaþiei ºi în particular logica business sunt distribuite prin partiþionarea aplicaþiei între client ºi server. servere de comunicare (ex. Oracle. De exemplu: servere de baze de dateFHJHVWLRQHD]ăPRWRDUHGHED]HGHGDWH(ex. de securitate sau de imprimare.TCP/IP. cum ar fi gestiunea cozii de aºteptare pentru o anumitã imprimantã).•Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Arhitecturi client/server •Client/server – modalitatea conceptualã de divizare a aplicaþiei în solicitanþi de servicii (clienþi) ºi ofertanþi de servicii (servere). Aceste servicii sunt în mod tipic servicii de acces la baze de date. X). servere de imprimare. ISDN.

servicii business. dotatã cu un mediu de operare ce foloseºte ferestre. sau componente ActiveX. de asemenea. Tipuri de arhitecturi funcþie de alocarea serviciilor la nodurile de procesare:  Arhitecturã pe douã straturi (“Fat client”) : Cea mai mare parte a funcþionalitãþii sistemului (serviciile client ºi cele business) se executã la client. scripturi.•Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Arhitecturi client/server Aplicaþiile tipice includ: servicii client.  5 . Deoarece clientul este un Web browser ce executã un set de pagini HTML. Acest mod de partiþionare a funcþionalitãþii oferã un model de arhitecturã relativ fiabil pentru promovarea scalabilitãþii: prin adãugare de servere ºi reechilibrarea procesãrilor între serverele business ºi serverele de date se obþine un grad superior de scalabilitate. astfel cã acestea tind sã fie localizate.  Arhitectura de tip aplicaþie Web poate fi caracterizatã ca ºi client “anorexic”. Aplicaþiile Web sunt uºor de distribuit ºi de modificat. Arhitecturã în trei trepte: Sistemul este divizat în trei pãrþi logice: servicii client. serviciile client propriu-zise sunt de dimensiuni reduse. servicii de date. Pãrþile logice pot fi distribuite fizic pe trei sau mai multe noduri fizice. ele ar putea sã nu ofere gradul dorit de control asupra aplicaþiei ºi. Serviciile de date tind sã fie implementate utilizând tehnologii din categoria server de baze de date. Totuºi. Serviciile business sunt utilizate în mod tipic de mai mulþi utilizatori în comun. Serviciile client. Ele sunt relativ ieftin de dezvoltat ºi de întreþinut (deoarece cea mai mare parte a infrastructurii aplicaþiei este oferitã de browser ºi de serverul web). pe servere specializate. care se executã în mod normal pe unul sau mai multe noduri de performanþã ridicatã ºi cu lãrgime mare de bandã care servesc sute sau mii de utilizatori conectaþi într-o reþea. servicii business. de asemenea. servicii de date. applet-uri Java. tind sã se execute pe o staþie de lucru (desktop) dedicatã. tind sã satureze repede reteaua dacã nu sunt bine proiecate (uneori chiar ºi dacã sunt bine proiectate). Java Beans. responsabile în principal cu elemente de prezentare ºi interacþiune prin GUI. deºi ele pot fi amplasate ºi pe aceleaºi noduri cu serviciile de date. Aproape întreaga activitate are loc pe unul sau mai multe servere Web ºi servere de date.

•Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Arhitecturi client/server WWW Browser  Exemplu de arhitecturã de aplicaþie Web Servicii client Server Web HTML CGI ASP Java Servicii business Business Object Services Business Object Engine Servicii de date Server(e) de baze de date 6 .

•Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Alocare procese la noduri Pentru distribuirea sistemului procesele trebuie asignate la dispozitive fizice. Disponibilitatea de hardware ºi de legãturi de comunicare. Capacitatea nodului (în termeni de capacitate de memorie ºi putere de procesare). WANs). Minimizarea traficului în reþea: procesele ce interacþioneazã puternic vor fi alocate pe acelaºi nod. CRITERII:        Respectarea modelului arhitecturii client/server. LANs. Cerinþe de re-rutare (pentru redundanþã ºi toleranþã la defecte). Lãrgimea de bandã medie pentru realizarea comunicãrii (bus. 7 . Timpul de rãspuns ºi volumul informaþiilor prelucrate: procesele cu cerinþe de timp de rãspuns rapid trebuie alocate celor mai rapide procesoare.

Modelarea alocãrii proceselor la noduri  •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Procesele sunt reprezentate cu componente stereotipate cu <<process>>  Procesele sunt prezentate în domeniul fizic sub formã de executabile. reprezentate ca artefact stereotipat cu <<executabil>>  Executabilele vor fi desfãºurate (deployed) pe nodurile de procesare Cele 2 reprezentãri sunt echivalente. 8 .

Într-un nod putem reprezenta artefacte. Asocierile indicã o cale de comunicare între noduri. incluzând ºi asignarea la acestea a elementelor de execuþie. Într-un nod putem reprezenta componente.Modelarea alocãrii proceselor la noduri  •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Diagramele de desfãºurare (Deployment diagrams) permit capturarea topologiei nodurilor sistemului. Componentele conþinute într-un nod sunt cele care se executã pe nodul respectiv.    9 . O diagramã de desfãºurare conþine noduri conectate prin asocieri. Un artefact conþinut într-un anumit nod rezidã sau se executã pe acel nod.

Exemplu Diagramã de desfãºurare (deployment) •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare În noduri sunt reprezentate componente. 10 .

Exemplu de mecanism pentru distribuire .RMI •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Mecanism de analizã (conceptual) – Distribuire Mecanism de proiectare (concret) – RMI (Remote Method Invocation) Mecanism de implementare (actual) – Java x.x de la Oracle 11 .

Exemplu de mecanism pentru distribuire . 12 . RemoteStub ºi RemoteSkeleton sunt generate automat prin compilarea cu rmic a clasei distribuite compilate (cu javac).RMI •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare RemoteObject este clasa distribuitã RMI (Remote Method Invocation) –PHFDQLVPVSHFLILF-DYDFHSHUPLWHRELHFWHORUFOLHQW sã invoce operaþii pe obiecte server aflate la distanþã (remote) ca ºi cum obiectul server ar fi local. În varianta de bazã. clientul trebuie sã cunoascã localizarea obiectului server. Mecanismul de invocare a obiectului aflat la distanþã este implementat folosind câte un element “proxy” ºi câte un serviciu de comunicare (RMI Transport) pe client ºi pe server.

Acesta va întoarce o referinþã la RemoteStub. Pentru cãutarea unui obiect aflat la distanþã trebuie adãugat la client cod ce apeleazã metoda lookup() de pe clasa Naming.. Odatã stabilitã (prin lookup()) conexiunea cu un obiect aflat la distanþã. 13 .Exemplu de mecanism pentru distribuire . Pe fiecare nod existã o singurã instanþã a clasei Naming. Instanþele clasei Naming comunicã între ele pentru a localiza obiectele server. ea poate fi reutilizatã ori de câte ori clientul necesitã un acces la acesta.RMI •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare În varianta extinsã clientul stabileºte legãtura cu obiectul aflat la distanþã folosind utilitatea NamingIXUQL]DWăFX50.

Mecanismul RMI Vedere staticã •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare 14 .

Proiectantul va înlocui clasele stereotipate cu <<rol>> cu clasele specifice aplicaþiei.Mecanismul RMI Vedere staticã •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Mecanismul RMI pentru distribuire utilizat la proiectare ClasaDistribuita ºi DateTransferate sunt nume generice ºi vor fi înlocuite cu numele claselor particulare în fiecare caz. 15 .

IClasaDistribuita : O interfaþã pentru clasa distribuitã. pentru a permite generarea obiectelor stub ºi skeleton responsabile cu realizarea comunicãrii la distanþã ca suport pentru distribuire. •Numai metodele specificate într-o interfaþã Remote sunt disponibile la distanþã.Mecanismul RMI Vedere staticã Descrierea claselor •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Naming : Implementeazã mecanismul pentru obþinerea referinþelor la obiectele aflate la distanþã pe bazã de URL. Remote : Interfaþã ce trebuie implementatã (direct sau indirect) de toate obiectele ce trebuie accesate în regim distribuit. CLIENT_pt_ClasaDistribuita : Client generic pentru clasa distribuitã. URL-ul unui obiect aflat la distanþã este specificat cu formatul tipic: rmi://host:port/name unde host = numele host-lui unde se aflã registry (implicit host-ul curent) port = numãrul portului unde ascultã registry (implicit 1099 ) name = numele obiectului aflat la distanþã ClasaDistribuita : Nume generic pentru o clasã distribuitã. UnicastRemoteObject : Clasa ce implementeazã schema de comunicare cu obiectul distribuit. •O clasã poate implementa orice numãr de interfeþe Remote ºi poate extinde alte clase ce implementeazã interfaþa Remote. Serializable : Interfaþã ce trebuie realizatã de orice clasã ale cãrei instanþe trebuie transmise ca parametri la distanþã. DateTransferate : Date generice transferate la/de la clasa distribuitã. 16 .

RMITRansport si Skeleton sunt transparente pentru proiectant.Mecanismul RMI Vedere dinamicã •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Stub. 17 .

Modificãri impuse de distribuire: 1. 18 .Mecanismul RMI Vedere dinamicã Mecanismul RMI utilizat la proiectare •Arhitecturi client/server •Alocare procese la noduri •Consideraþii de proiectare Exemplu: Extras din diagrama de secvenþe a cazului de utilizare “Inscriere la cursuri”. Introducerea clasei Naming 2. Accesarea serviciului ControlerInscriere prin interfaþa IControlerInscriere.

Proiectarea sistemelor software Laborator 6 secþiunea 2 Proiectarea bazei de date .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Proiectarea bazei de date Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect Maparea claselor de obiecte pe tabele Strategii de implementare a persistenþei – – – 3 .

Modelul relaþional ºi orientarea obiect •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei RDBMS ºi Orientarea Obiect nu sunt perfect compatibile RDBMS •Concentrat pe date •Potrivit pentru aplicaþii ce realizeazã rapoarte cu date aflate în relaþii stabilite dinamic sau ad-hoc •Expune datele (valorile din coloane) Sistem OO •Concentrat pe comportament •Potrivit pentru sisteme cu comportament complex ºicomportament bazat pe stãri în care datele sunt de interes secundar. Facturi de materiale) •Ascunde datele (încapsularea atributelor în spatele interfeþei publice) 4 . sau pentru sisteme în care datele sunt accesate navigaþional într-o ierarhie naturalã (ex.

 model de date relaþional 5 .Modelul datelor ºi modelul obiect •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei model obiect  Deºi cele 2 tehnologii nu sunt perfect compatibile. este relativ simplu de derivat un model din celãlalt dacã se defineºte maparea dintre tabele ºi clase.

Într-o bazã de date relaþionalã scrisã în forma normalã 3.Maparea claselor persistente pe tabele •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Clasele persistente din modelul proiectãrii reprezintã informaþiile ce trebuie memorate de cãtre sistem. fiecare rând de tabelã (“tuplu“) este vãzut ca un obiect. • Obiectivul modelului proiectãrii este încapsularea comportamentului cu complexitate în continuã creºtere. O coloanã de tabelã este echivalentã cu un atribut persistent al unei clase (o clasã persistentã poate avea ºi atribute tranzitorii). Divergenþa acestor douã perspective — date ºi comportament — conduce la necesitatea punerii în corespondenþã (mapãrii) aHOHPHQWHORU. aflate în relaþie. 6 . clasele din modelul proiectãrii trebuie sã fie reflectate ca entitãþi ale unei scheme relaþionale). din cele douã modele. Tipul atributului trebuie sã corespundã cu tipul coloanei pe care se mapeazã. Dacã nu existã asocieri cu alte clase. • Obiectivul dezvoltãrii bazei de date relaþionale este normalizarea datelor. De la elaborare la contrucþie. obiectivele modelului proiectãrii ºi modelului relaþional al datelor au o evoluþie divergentã. aceste clase se aseamãnã cu un design relaþional (de exemplu. Conceptual. maparea este simplã.

Maparea claselor persistente pe tabele  •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Numai clasele UML persistente trebuie mapate pe tabele din baza de date Tipic clasele <<Entity>> –    Un obiect UML se mapeazã pe o înregistrare (row). utilizarea unui stereotip <<pk>> pentru a indicaFHDWULEXWWUHEXLHPDSDWSHFKHLDSULPDUă). Un atribut UML se mapeazã pe un atribut (coloanã). Cheia primarã a tabelei se mapeazã pe atribute explicite ale clasei UML sau ea trebuie creatã (dacã nu existã echivalent în clasa UML).  Acesta este util pentru reglajul fin al mapãrii dintre clase ºi tabele (ex.  În cadrul OMGOXFUHD]ăODVSHFLILFDþiile unui profil UML standard pentru modelarea datelor. 7 .

Maparea asocierilor dintre clasele persistente •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Asocierile dintre douã obiecte persistent sunt realizate sub formã de chei strãine ale obiectelor asociate. O cheie strãinã (foreign key) este o coloanã dintr-o tabelã care conþine valoarea cheii primare a obiectului asociat. 8 .

FKHLVWUăLQH.Maparea agregãrilor pe modelul datelor  •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Agregarea este modelatã folosind. de asemenea. 9 .

10 . – Opþiuni:    Maparea întregii ierarhii de clase pe o singurã tabelã. Maparea fiecãrei clase concrete pe o tabelã proprie.•Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Alte relaþii  Modelarea relaþiilor many-to-many – Crearea unei tabele asociative care conþine cheile strãine ale celor douã tabele  Modelarea moºtenirii în modelul datelor Modelul relaþional al datelor nu suportã modelarea directã a moºtenirii. Maparea fiecãrei clase pe o tabelã proprie  subclasa va conþine o cheie strãinã ce referã superclasa.

oferindu-le o interfaþã de acces la date în termeni de obiecte ºi tipuri de date specifice domeniului. iBATIS. OJB (ObJectRelationalBridge). CodeIgniter. Hibernate. etc.Strategii de implementare a persistenþei  •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Obiectele business acceseazã direct sursele de date – – În aplicaþii Java aceasta se realizeazã în mod tipic prin utilizarea JDBC Simplu.  Cadre (frameworks ) pentru persistenþã (ORM – Object-Relational Mapping) – – – Codul de acces la baza de date este generat automat de cãtre cadrul de persistenþã. dar obiectele business sunt cuplate direct la baza de date  Data access objects (DAOs) – – DAOs încapsuleazã logica de acces la baza de date Izoleazã obiectele business de sursele de date. Exemple: Enterprise JavaBeans (EJB). Oferã în general o performanþã mai bunã pe ansamblu.  Orice combinaþie între cele anterioare 11 .

2003   DAO încapsuleazã toate accesele la memoria persistentã DAO gestioneazã conexiunea cu sursa de date pentru a memora ºi extrage date.ªablonul DAO (Data Access Object) •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei Sursã: Core J2EE Patterns. TransferObject (TO) este un alt ºablon al J2EE Core 12 . Prentice Hall. John Crupi & Dan Malks. Deepak Alur.

ªablonul DAO (Data Access Object) •Baze de date relaþionale ºi orientarea obiect •Maparea claselor pe tabele •Strategii de implementare a persistenþei 13 .

Proiectarea sistemelor software Laborator 6 secþiunea 1 Actualizarea organizãrii modelului .

Etape  Analizã Analizã arhitecturalã (definire – arhitecturã candidat) Analiza UC – comportament)  Analysis (analizã Proiectare – – Identificare elemente de proiectare (rafinarea arhitecturii) Identificare mecanisme de proiectare (rafinarea arhitecturii) Proiectare clase (proiectare componente) – Proiectare subsisteme – (proiectare componente) – Descrierea arhitecturii la execuþie ºi a distribuirii (Rafinarea arhitecturii) Proiectarea BD – Design 2 .

Identificarea elementelor de proiectare  Scop – Analizarea interacþiunilor claselor de analizã pentru a identifica elemente ale modelului de proiectare  Rol Arhitectul software –  Etape majore – – Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme Actualizarea organizãrii modelului – 3 .

cu scopul de atinge mai multe obiective cum ar fi disponibilitatea. reutilizabilitatea aplicaþiei ºi bineînþeles funcþionalitatea oferitã utilizatorilor finali. subsistemele. securitatea.  Pentru atingerea acestor obiective trebuie sã controlãm modul în care blocurile constitutive sunt împachetate ºi asignate nivelelor. utilizabilitatea. performanþa.Blocurile constitutive ale arhitecturii  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Atenþie! Construim o arhitecturã bazatã pe componente – Blocurile componente ale arhitecturii sunt pachetele. precum ºi alte componente ale sistemului Blocurile costitutive sunt organizate pe nivele.  ? .

sã îndeplinim obiectivele arhitecturii Nu este suficientã simpla grupare a claselor aflate în relaþie SeDSOLFăSULQFLSLLOHGHED]ăDOHRULHQWăULLRELHFW: Încapsularea Separarea interfeþei de implementare Cuplarea slabã cu exteriorul  Alte utilizãri pentru pachetele de proiectare – – ca elemente de configurare pentru a organiza alocarea lucrului la echipele de dezvoltare. .  Atenþie! Dacã un element din pachetul A are o relaþie cu cel puþin un element din pachetul B.Pachete de proiectare  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului  Pachetele de proiectare sunt utilizate pentru a grupa elemente de proiectare aflate în relaþie. atunci între pachetul A ºi pachetul B existã o relaþie de dependenþã. Pachetele de proiectare ºi subsistemele sunt blocuri constitutive ale arhitecturii – – –    Trebuie organizate a.î.

 Dacã un element este în relaþie cu un serviciu opþional. –  . acest serviciu va fi grupat împreunã cu colaboratorii sãi într-un subsistem separat. Consideraþi mutarea a douã elemente de proiectare în pachete diferite dacã: – –  Unul este opþional ºi celãlalt obligatoriu Sunt în relaþie cu actori diferiþi  Analizaþi dependenþele pe care elementele co-locatare le au cu elementul studiat Analizaþi cât este de stabil elementul de proiectare: Încercaþi sã mutaþi elementele stabile pe nivele inferioare ºi cele instabile pe nivele superioare ale arhitecturii.Indicaþii pentru organizare pachete  •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului Consideraþi gruparea a douã elemente de proiectare în acelaºi pachet dacã: – – – Depind unul de altul (relaþii) Instanþele lor interacþioneazã printr-un numãr mare de mesaje (evitarea unei intercomunicãri complicate) Interacþioneazã cu. sau sunt afectate de schimbãrile din acelaºi actor.

Evaluarea cuplãrii pachetului Evitaþi dependenþele circulare •Punerea în corespondenþã a claselor de analizã cu elemente de proiectare •Identificarea subsistemelor ºi a interfeþelor dintre subsisteme •Actualizarea organizãrii modelului   Doar clasele publice pot fi accesate din exteriorul pachetului ce le conþine Pachetele de pe nivelele inferioare nu trebuie sã depindã de pachete de pe nivelele superioare Evitaþi saltul peste nivele  7 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->