You are on page 1of 1

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

รหัสวิชา อ 42101 ระดับ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรือ ่ ง The changing year นี้ ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท
เรียน ดังนี้
Lesson 1 The Seasons
Lesson 2 The Countryside
Lesson 3 Weather Forecasts
เอกสารประกอบการสอนนี้ ผู้เขียนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ทางอินเตอร์เนท และเอกสารต่างๆโดยจัดเรียงเนื้อหาความ
รู้ตามลำาดับก่อนหลังอย่างเหมาะสม มี ภาพประกอบที่หลากหลาย
และแบบฝึกหัดจากง่ายไปหายาก โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ
มุ่งให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาคำาตอบและ จูงใจให้นักเรียนศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนมีคณ ุ ธรรม จริยธรรม
เพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน สามารถนำาความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นตำาราประกอบการเรียนรูร ้ ายวิชา
ภาษาต่างประเทศ และรายวิชาอื่นๆในระดับที่สูงขึ้น ทั้งเป็นแหล่ง
ความรูท ้ ี่ทำาให้นักเรียนสามารถเรียนรูล ้ ่วงหน้าได้ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุขและ เกิดเจตคติทด ี่ ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนชุดนี้ คงอำานวย
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามสมควร และช่วย
ให้นักเรียนสามารถค้นพบวิธีการหาความรู้อย่างถาวร สืบต่อไป
ภายหน้าหากท่านนำาไปใช้มีขอ ้ เสนอแนะผู้เขียนยินดีรับฟังและขอ
ขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบคุณนายสุนิตย์ พิมาน ผูอ ้ ำานวยการโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี นางจันทรา ศรีสุข รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหาร
งานวิชาการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และผศ.ดร.ธงชัย เครือ
หงษ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีผู้ให้คำาปรึกษาและแนะนำาในการจัดทำาเอกสาร
ประกอบการสอนชุดนี้

นายกมลพันธ์ จามพัฒน์