You are on page 1of 1

คูม่ ือครู

คำำแนะนำำสำำหรับครู

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง The Changing Year ประกอบด้วย


- คำาชี้แจงสำาหรับนักเรียน
- คู่มือสำาหรับครู
- แผนการจัดการเรียนเรียนรู้
- เอกสารประกอบการสอน
2. กิจกรรมนักเรียน
- ศึกษาคำาชี้แจงสำาหรับนักเรียน
- ทำาแบบทดสอบก่อนเรียน
- ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำาแบบฝึกหัด Exercise 1.1-3.4
- ทำาแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งเป็นคนละชุดกับแบบทดสอบก่อนเรียน
3. บทบาทของครู
- ศึกษาคู่มือครูและ คำาชี้แจงของนักเรียน
- ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนให้ครบ
- ควบคุมดูแลนักเรียนทำากิจกรรมตามลำาดับขั้นตอน
- เป็นที่ปรึกษาและให้คำาแนะนำาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาในการทำากิจกรรม