Ikalawang Lagumang Pagsusulit Unang Markahan HEKASI IV TALAAN NG ISPESIPIKASYON

LAYUNIN BILANG SA BECPELC BILANG NG ARAW NA NAITURO BILANG NG AYTEM KINALALA GYANG LUGAR TAKSONOMIYANG BLOOM

K

C

A

A

S

E

1. Naipaliliwanag kung paano ang pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis na nagiging dahilan ng araw at gabi. 2. Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa kanyang aksis minsan sa loob ng 24 oras. 3. Naipaliliwanag kung paanong ang pagligid ng mundo sa araw ay nagiging dahilan ng pagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. 4. Naiuugnay ang klima sa lokasyon ng bansa. 5. Nakikilala ang Pilipinas bilang isang bansang tropikal. 6. Nasusuri ang epekto ng iba pang salik na may kinalaman sa klima ng bansa. 7. Naiuugnay ang uri ng klima sa uri ng hayop sa bansa. 8. Naiuugnay ang uri ng pananim sa klima ng bansa. 9. Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon. 10. Nakikilala ang 17 rehiyon ng bansa.

I.B.1

1

2

1-2

I.B.1.1

1

2 3-4

I.B.1.2

2

4

I. B.3.1 I.B.3.2

1 2

2 5

5-6 7-11

I.B.4

2

5

16-20

I.B.6

1

2

12,15

I.B.5 II.A.1 II.A.1

1 1 1 13

2 2 4

13,14 21-22

Bilang ng Aytem = 1/13 x 30 = 2.31

Ikalawang Lagumang Pagsusulit Unang Markahan HEKASI IV
Basahing mabuti ang bawat aytem. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ang pag-ikot ng mundo sa sariling aksis ay tinatawag na ______ a. rebolusyon c. direksyon b. rotasyon d. imahinasyon 2. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng gabi at araw? a. Ang pagligid ng mundo sa araw b. Ang pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis c. Ang pagtaas ng temperatura sa araw d. Ang paggalaw ng mundo 3. Umiikot ang mundo sa direksyong patungong _______ . a. hilaga - timog c. kanluran - silangan b. timog - silangan d. silangan - kanluran 4. Kung ang isang pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis ay sa loob ng 24 na oras, ilang oras ang iniikot nito sa aksis sa loob ng isang lingo? a. 168 oras c. 186 oras b. 365 ¼ oras d. 148 oras 5. Alin sa mga sumusunod ang hindi matatagpuan sa lokasyon ng Pilipinas? a. Dagat Celebes c. Dagat Pasipiko b. Dagat Nile 6. Dahil sa kinaroroonang latitud, ilang panahon ang mayroon sa Pilipinas? a. 5 b. 2 c. 3 7. Alin ang naglalarawan ng klima ng bansa? ______ 1. mainit ______ 2. malamig ______ 3. maulari ______ 4. kataintaman a. 1 at 2 b. 2 at 3 c. 3 at 4 d. 1 at 3 8. Saan matatagpuan ang Pilipinas? a. sa pagitan ng ekwador at Tropiko ng Kanser b. sa pagitan ng ekwador at Tropiko ng Kaprikornyo c. sa pagitan ng Tropiko ng Kanser at Tropiko ng Kaprikornyo d. sa pagitan ng mababang latitud at mataas na latitude 9. Ilarawan ang Pilipinas. 1) Malapit ito sa ekwador. 2) Nasa mababang latitud ito. 3) Nasa pagitan ito ng ekwador at Tropiko ng Kanser. 4) Pahilis ang natatanggap na sikaf ng araw nito: a. 1, 2, 3 c. 1 at 2 b. 2, 3, 4 d. 3 at 4 10. Mainit ang panahon sa Pilipinas __________ a. At malakas ang hangin sa buong taon b. Ngunit madalas ang pag-ulan c. Dahil hindi umuulan 11. Tropikal ang klima sa Pilipinas_____________ a. Dahil naiiba ang panahon dito b. Dahil malapit ito sa ekwador c. Dahil marami ditong puno 12. Alin sa mga sumusunod ang matatagpuan saan mang dako ng bansa dahil matibay sa init at lamig? a. agila c. kalabaw b. tamaraw d. kabayo 13. Anong mga pananim ang tumutubo sa lugar na maikli ang tag-araw. a. akasya, kawayan, kugon, talahib b. apitong, lawaan, tangile, yakal c. aguho, bakawan, pawid, talisay d. kamagong, mais, molave, palay 14. Malamig ang klima sa Baguio kaya roan ay maraming _____ a. mansanas b. bayabas c. strawberries d. lansones 15. Saan sa Pilipinas matatagpuan ang Tarsier? a. Bohol c. Camiguin b. Cavite

Punan ang tsart. Panahon Tag-ulan 17. Mainit na Tag-araw

Mula 16. Disyembre 19. 18. 20.

Hanggang Nobyembre

Iguhit ang

kung tama ang pahayag at

kung mali.

21. Kasama ng populasyon ng mga naninirahan sa mga batayan sa pagpapangkatpangkat ng mga rehiyon. 22. Sa kasalukuyan may 15 rehiyon sa ating bansa. 23-26 Ibigay ang Apat na uri ng panahon. Isulat sa parte ng bulaklak ang hinihinging impormasyon.

Ikalawang Lagumang Pagsusulit Unang Markahan HEKASI IV TALAAN NG ISPESIPIKASYON
LAYUNIN BILANG SA BECPELC BILANG NG ARAW NA NAITURO BILANG NG AYTEM KINALALA GYANG LUGAR TAKSONOMIYANG BLOOM

K

C

A

A

S

E

1. Naipaliliwanag kung paano ang pag-ikot ng mundo sa kanyang aksis na nagiging dahilan ng araw at gabi. 2. Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa kanyang aksis minsan sa loob ng 24 oras. 3. Naipaliliwanag kung paanong ang pagligid ng mundo sa araw ay nagiging dahilan ng pagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t-ibang bahagi ng mundo. 4. Naiuugnay ang klima sa lokasyon ng bansa. 5. Nakikilala ang Pilipinas bilang isang bansang tropikal. 6. Nasusuri ang epekto ng iba pang salik na may kinalaman sa klima ng bansa. 7. Naiuugnay ang uri ng klima sa uri ng hayop sa bansa. 8. Naiuugnay ang uri ng pananim sa klima ng bansa. 9. Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon. 10. Nakikilala ang 17 rehiyon ng bansa.

I.B.1

1

2

1-2

I.B.1.1

1

2

3-4

I.B.1.2

2

4

I. B.3.1 I.B.3.2

1 2

2 5

5-6 7-11

I.B.4

2

5

16-20

I.B.6

1

2

12,15

I.B.5 II.A.1 II.A.1

1 1 1 13

2 2 4

13,14 21-22

Bilang ng Aytem = 1/13 x 30 = 2.31

Ikalawang Lagumang Pagsusulit Unang Markahan CHARACTER EDUCATION IV TALAAN NG ISPESIPIKASYON
LAYUNIN BILANG SA BECPELC BILANG NG ARAW NA NAITURO BILANG NG AYTEM KINALALA GYANG LUGAR TAKSONOMIYANG BLOOM

K

C

A

A

S

E

1. Napapanatiling malinis ang mga poso artisyano. 2. Napapahinahon ang may katwiran at katarungan, ang tibay ng loob at katapangan. 3. Naisasauli kaagad ang anumang bagay na hiniram 4. Naalagaang mabuti ang mga bagay na hiniram. 5. Naiiwasan ang pagkuha o pagangkin ng mga bagay na pag-aari ng iba. 6. Matutuhang iwasan ang pagkuha o pagangkin ng gamit ng iba. 7. Naiiwasan ang pangongopya 8. Nasasabi ang tunay na dahilan kapag humihingi ng pera sa magulang. 9. Nakasusunod sa mga alituntunin ng laro.

p.6 p. 11

1 1

2 2

p. 13 p. 13 p. 13

2 1 1

5 2 2

1-5 6-7 8-9

p. 13

3

7

10-16

p.14 p. 14

2 1

5 3

17-21 22-24

p.15

1 13

2

Bilang ng Aytem = 1/13 x 30 = 2.31

Ikalawang Lagumang Pagsusulit Unang Markahan CHARACTER EDUCATION IV Piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Si Rio ay umiiyak dahil ang kanyang lapis ay hiniram ni Michael at hindi naisauli kaagad.

Dinala niya sa kanilang bahay at lingid sa kanilang kaalaman ay kinuha ng kanyang kuya. Kung ikaw ang siyang humiram, ano ang gagawin mo? a. Isasauli ko kaagad c. dadalhin ko sa bahay b. Ibibigay ko sa guro 2. May napulot na bag ng kaklase sina Jomar at Reyson. Ano ang dapat nilang gawin? a. Ibigay sa guro c. ibigay sa may-ari b. Itapon sa basurahan 3. Naalala mong nakahiram ka ng isang papel sa iyong kaibigan isang lingo na ang nakararaan. Ano ang dapat mong gawin? a. Kakalimutan na lang c. magsosori at palitan kaagad b. Mangangako na papalitan kaagad 4. Hiniram ni Liezel ang payong ni Saneth. Nakita ito ng kanyang kapatid at pinaglaruan. Kinaumagahan, nakita niya na nasira na ito. ANo ang dapat gawin ni Liezel pagdating sa paaralan? a. Sasabihin na ito ay nawawala b. Ipagkakaila niya na siya ang humiram ng payong c. Sasabihin ang katotohanan at mangangakong papalitan 5. Ano ang dapat nating gawin kapag may hiniram tayong gamit? a. Wag ng isoli c. Ibalik kaagad b. Itago na lamang 6. Dapat isauli ang mga hiniram sa: a. May-ari c. kapatid b. Kaibigan d. kalaro 7. Kung ang mahalagang bagay ay ipinahiram mo at nasira, alin ang gagawin mo? a. Pagbayarin c. ipakulong b. Pagalitan d. huwag nang pahiramin ulit 8. Ano ang gagawin mo kung may nakita kang mga nagay na ari ng iba, lalo na kung wala roon ang may-ari? a. Itapon sa basurahan c. Ibigay sa guro b. Itago sa bahay 9. Kung minsan ay may nawawala o nakikita na mga bagay sa ating silid- aralan at hindi natin alam kung sino ang kumuha o ang nagmamay-ari. Ano ang nararapat nating gawin? a. Hayaan kunin ng kahit sino c. Kunin kung walang nakakita b. Ipagbigay – alam sa guro 10. Naglalakad si Melanie sa daan. Nakakita siya ng pera. Ano ang gagawin niya sa pera? a. Itatago sa bulsa c. Isasauli niya sa may-ari b. Ibibili ng kendi 11. Dumalo si Sherylyn sa kaarawan ni Ghia. Lahat silang magkakaibigan ay naroon. Nang maguwian na, dinampot niya ang kanyang payong. Hindi nya alam na hindi iyon ang kanyang payong. Ano ang dapat niyang gawin? a. Itago ang payong c. Burahin ang pangalan sa payong b. Isauli sa may-ari 12. Nakakita si Ruel ng limang piso. Alam niya na kay Aileen iyon dahil nakita niya na nahulog iyon. Ano ang gagawin niya? a. Pupulutin at ipambibili ng kendi c. Pulutin at isauli sa may-ari b. Pupulutin at paghati-hatian 13. Naglalaro ka sa plasa ng may Makita kang relo, Isinukat mo ito at napansin mong kasyangkasya sa iyo. Ano ang gagawin mo? a. Itatago ko sa bulsa para walang makakita b. Ipahahanap ko ang may-ari nito c. Ibebenta ko sa kapitbahay 14. Si Mang Joel ay isang taxi driver. Naiwan sa upuan ng isang pasahero ang kanyang supot. Binuksan niya ito at nahulog ang bagong pitaka. Ano ang gagawin niya? a. Buksan ang pitaka at kunin ang pera b. Buksan ang pera at ibili ng sigarilyo c. Buksan ang pitaka at hanapin ang may-ari nito.

15. May nakita kang pera sa mesa ng iyong guro. Ikaw lang mag-isa ang nasa loob ng silid-

aralan. Ano ang gagawin mo? a. Iipit sa aklat c. Sabihin sa guro ang nakita b. Pabayaan na lamang ito 16. Kung nawala ang iyong bag at hindi mo ito Makita, ano ang mararamdaman mo? a. Malungkot b. masaya c. matatakot 17. Araw ng pagsusulit. Balisang-balisa si Betchy. Hindi siya nakapag-aral kagabi dahil sa lakas ng videoke ng kapitbahay. Kung ikaw si Betchy, ano ang gagawin mo? a. Hindia ko kukuha ng test c. Mangopya sa katabi b. Sasagutin na lamang ang mga tanong na alam ko 18. Pagkatapos ng pagsubok, iniwasto ang papel ng mga bata. Magkatulad ang iskor nina Gren at Joanna gayundin ang tama at mali nilang sagot. Magkatabi sila sa upuan. Anong magandang ugali ang hindi nila sinunod? a. Pagiging matulungin c. Pagiging maawain b. Pagiging matapat 19. Tamad mag-aral si Ben ngunit nais niyang maging mataas ang iskor niya sa pagsusulit upang makakuha ng gantimpalang ipinangako ng kanyang Lola.. Kung ikaw ang kaibigan niya, ano ang gagawin mo? a. Pakopyahin siya at makipaghati sa premyo b. Hindi ko siya papansinin c. Sasabihin ko na sagutin na lamang ang alam niya 20. Kaibigan mo si Charisse at katabi mo sa upuan. Sa araw ng pagsusulit, sinabi niya na nakalimutan niya ang sagot sa isang tanong. Ano ang gagawin mo? a. Pakopyahin siya kung hindi nakatingin ang guro b. Pababayaan siyang sumagot hanggang kaya niya c. Ididikta ko ang sagot sa kanya 21. Ano ang dapat gawin upang mamakuha ng mataas na iskor? a. Mag-aral nang mabuti c. Mangopya b. Gumamit ng kodigo 22. Kaarawan ng guro mo at gusto mo siyang regaluhan pero wala kang pambili. Ano ang gagawin mo? a. Humingi ng pera sa nanay at sabihin ang tunay na dahilan b. Nakawin ang pera ng nanay mo c. Ipagbili ng mga kagamitan upang makabili ng regalo 23. Namatay ang tatay ng is among kaklase at magbibigay kayo ng abuloy. Ano ang dapat mong gawin? a. Sabihin mo sa kaklase mo na hindi ka na mag-aabuloy b. Huwag mo nang pansinin ang mga bagay na nangyari c. Magsabi sa nanay ng totoo at humingi ng pera 24. Kasali ka sa palatuntunana sa paaralan at kailangan mo ang bagong damit para sa sayaw. Ano ang gagawin mo? a. Mangutang c. Kausapin ang nanay at sabihin ang totoo b. Isanla mo ang kwintas ng tatay mo 25. Bakit kailangang may batas sa laro? a. Upang maiwasan ang gulo c. upang magkaroon ng kaaway b. Upang maging malungkot

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful