BAN CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN

MÙA HÈ XANH NĂM 2012
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
....................., ngày ... tháng ... năm 2012

LỊCH TUẦN – ĐỘI HÌNH Ở PHƯỜNG.................................................................
(Tuần lễ từ ................ đến ..................)
Thời gian
Sáng

Nội dung công việc
- Mấy giờ? Hoạt động gì?
-

Địa điểm
Nơi nào? Cụ thể

Lực lượng
Phường: ? người

Phụ trách
Phường: Đ/c

Trường:

nào? ĐThoại?

Thứ 2

Trường: Đ/c

(../…)

nào? ĐThoại?

Thứ 3
(../…)
Thứ 4
(../…)
Thứ 5
(../…)
Thứ 6
(../…)

Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều
Sáng

Ghi chú

Thứ 7 (.../…) Chiều Người báo cáo Ký tên ./…) Chủ Chiều Sáng Chiều Sáng nhật (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful