P. 1
Chapter 7

Chapter 7

|Views: 7|Likes:
Published by namokar_bb

More info:

Published by: namokar_bb on Jul 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2012

pdf

text

original

Sections

 • 7.1.2 图形表示 •语法树是一种图形化的中间表示
 • 7.1.3 三地址代码 一般形式:x := y op z
 • 7.2.1 过程中的声明
 • 7.2.2 作用域信息的保存 •所讨论语言的文法
 • 7.2.3 记录的域名 T → record D end
 • 7.3.1 符号表的中名字 E → −E1 {E.place := newtemp;
 • 7.3.3 数组元素的地址计算 一维数组A的第i个元素的地址 算
 • 7.3.4 数组元素地址计算的翻译方案 下标变量访问的产生式
 • 7.3.5 类型转换 x := y + i ∗ j (x和y的 型是
 • 7.4.1 布尔表达式的翻译 E → E or E | E and E | not E | ( E ) | id relop id | true | false
 • 7.4.2 控制流语句的翻译 S → if E then S1 | if E then S1 else S2 | while E do S1 | S1; S2
 • 7.4.3 布尔表达式的控制流翻译
 • 7.4.4 开关语句的翻译 switch E begin
 • 7.4.5 过程调用的翻译

第七章 中间代码生成

本章内容

介绍几种常用的中间表示:后缀表示、
图形表示和三地址代码

用语法制导!和"#$%的$法&'
()*+,语-的./012"#成中
间形3
分析

45
67

中间
代码
生成

8


代码
生成

7.1 中 间 语 -
7.1.1 后缀表示
表93 E 的后缀表示:;<=>?!

<@ E ABCD常EFGH E 的后 表 缀
示IA E 本身。
7.1 中 间 语 -
7.1.1 后缀表示
表93 E 的后缀表示:;<=>?!

<@ E ABCD常EFGH E 的后 表 缀
示IA E 本身。

<@ E A形3J E
1
opE
2
的表达式,那H E
的后 表示是 缀 E
1
′ E
2
′ op FK中 E
1
′ 和
E
2
′ 分 是 L E
1
和 E
2
的后 表示。 缀
7.1 中 间 语 -
7.1.1 后缀表示
表93 E 的后缀表示:;<=>?!

<@ E ABCD常EFGH E 的后 表 缀
示IA E 本身。

<@ E A形3J E
1
opE
2
的表达式,那H E
的后 表示是 缀 E
1
′ E
2
′ op FK中 E
1
′ 和
E
2
′ 分 是 L E
1
和 E
2
的后 表示。 缀

<@ E A形3J (E
1
) 的表达式,那H E
1
的后 表示也是 缀 E 的后 表示 缀 。
7.1 中 间 语 -

后缀表示MNOPQ
(8 − 4) + 2 的后 表示是 缀 8 4 −2 +
7.1 中 间 语 -

后缀表示MNOPQ
(8 − 4) + 2 的后 表示是 缀 8 4 −2 +

后缀表示的RSTUAVW,XYZ[
表93
7.1 中 间 语 -

后缀表示MNOPQ
(8 − 4) + 2 的后 表示是 缀 8 4 −2 +

后缀表示的RSTUAVW,XYZ[
表93

后缀表示\]^_`abcdXe的表
达式
7.1 中 间 语 -

后缀表示MNOPQ
(8 − 4) + 2 的后 表示是 缀 8 4 −2 +

后缀表示的RSTUAVW,XYZ[
表93

后缀表示\]^_`abcdXe的表
达式

后缀表示f:;_`a表示gh语i和
控制 句,但很 用 !"#的 $ % % % %
7.1 中 间 语 -
7.1.2 图形表示

语法jAc种图形k的中间表示
assign
a
+
+


b
c d
c
d uminus
(a) 语法j
a := (−b + c∗d ) + c∗d 的图形表

7.1 中 间 语 -
7.1.2 图形表示

语法jAc种图形k的中间表示

lmno图 fAc种中间表示
assign
a
+
+


b
c d
c
d uminus
assign
a
+
+

b
c d
uminus
(a) 语法j
(b) dag
a := (−b + c∗d ) + c∗d 的图形表

7.1 中 间 语 -
/pgh语i语法j的语法制导!
q 生 式 语 ! r s
S → id :=E S.nptr := mknode(‘assign’, mkleaf (id,
id.entry), E.nptr)
E → E
1
+E
2
E.nptr := mknode( ‘+’, E
1
.nptr, E
2
.nptr)
E → E
1
∗E
2
E.nptr := mknode( ‘∗’, E
1
.nptr, E
2
.nptr)
E → −E
1
E.nptr := mkunode( ‘uminus’, E
1
.nptr)
E → (E
1
) E.nptr := E
1
.nptr
F → id E.nptr := mkleaf (id, id.entry)
7.1 中 间 语 -
7.1.3 三地址代码
ct形3u x := y op z
表93 x + y ∗ z "#成的三地址语i*vA
t
1
:= y ∗ z
t
2
:= x + t
1

7.1 中 间 语 -
三地址代码A语法jD dag 的& '表 种w

a := (−b + c∗d ) + c∗d
语法j的代码 dag 的(码
t
1
:= −b t
1
:= −b
t
2
:= c ∗ d t
2
:= c ∗ d
t
3
:= t
1
+ t
2
t
3
:= t
1
+ t
2
t
4
:= c ∗ d t
4
:= t
3
+ t
2
t
5
:= t
3
+ t
4
a := t
4
a := t
5
7.1 中 间 语 -
本 )用的*+, 句 x 语

gh语i x := y op z F x := op y ,
x := y

nyz{| goto L

yz{| if x relop y goto L

})~用 a!am x 和 ca"" , n

})•€ !#tu!n y

•‚gh x := y$i% 和 x$i% := y

地址和ƒ„gh x := &y F x := ∗y 和 x := y
7.2 … ( 语 i

J†‡ˆ‰Š‹eQ表yŒ

J•Ž••‘’d

eQ表中“bˆ‰的”•和Ž•–•的
•‘’d的—˜地址™š›
7.2 … ( 语 i
7.2.1 })中的…(
7.2 … ( 语 i
,X2…(ˆ‰的”•和—˜地址
P → 'offset := () D S
D → D * D
D → id : T 'enter ( id.name, T.type, offset)*
offset := offset + T.width )
T → int#g#! 'T.type := integer* T.width := 4 )
T→ !#a" 'T.type := real* T.width := 8 )
T→ a!!a+ $ num % of T
1
'T.type := array (num.val, T
1
.type)*
T.,idt- := num.val × T
1
.,idt-)
T→ ↑T
1
'T.type := pointer (T
1
.type)* T.width := 4 )
7.2 … ( 语 i
7.2.2 œ用•š›的ž•

Ÿ¡语-的¢法
P → D S
D → D * D id : T !oc id * D * S

语!£œ用a的¤E
mktable(previous)
enter(table! name! type! offset)
addwidth(table, width)
enterproc(table, name, newtable)
7.2 … ( 语 i
P → " D S 'addwidth (top (tblptr), top (offset) )*
pop(tblptr)* pop (offset) )
" → ε 't := mktable (nil)*
push(t, tblprt)* push ((, offset) )
D → D
1
* D
2
D → !oc id * # D
1
* S 't := top(tblptr)*
addwidth(t, top(offset) )* pop(tblptr)* pop(offset)*
enterproc(top(tblptr), id.name, t) )
D→id : T 'enter(top(tblptr), id.name, T.type, top(offset))*
top(offset) := top(offset) + T.width )
# → ε 't := mktable(top(tblptr) )*
push(t, tblptr)* push((, offset) )
7.2 … ( 语 i
#.c-ang#
!#ada!!a+
.
a
表 ¥ -
so!t
/uic0so!t
./ !#ada!!a+
a!tition
1
0
表 ¥
/uic0so!t
!#ada!!a!+
i
表 ¥
#.c-ang#
表 ¥
./ #.c-ang#
a!tition
7.2 … ( 语 i
7.2.3 8¦的•ˆ
T → !#co!d D #nd
T → !#co!d $ D #nd
'T.type := record (top(tblptr) )*
T.width := top(offset)*
pop(tblptr)* pop(offset) )
$ → ε 't := m0tab"# (ni")*
push(t, tblprt)* push((, offset) )
7.3 g h 语 i
7.3.1 eQ表的中ˆ‰
S → id := E 'p := lookup(id.name)*
if p ≠ nil t-#n
emit ( p, ‘:=’, E.place)
#"s# error )
E → E
1
+ E
2
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place, ‘+’, E
2
.place) )
7.3 g h 语 i
7.3.1 eQ表的中ˆ‰
E → −E
1
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, ‘uminus’,
E
1
.place) )
E → (E
1
) 'E.place := E
1
.place )
E → id 'p := lookup(id.name)*
if p ≠ nil t-#n E.place := p #"s# error )
7.3 g h 语 i
7.3.2 §¨ˆ‰的©ª«用

SC§¨BC的«用˜Tkl¬

SC§¨BC-®¯eQ表°[的±²

f-®¯³´¨§¨Eµ¶的·间
7.3 g h 语 i
7.3.2 §¨ˆ‰的©ª«用

SC§¨BC的«用˜Tkl¬

SC§¨BC-®¯eQ表°[的±²

f-®¯³´¨§¨Eµ¶的·间
E → E
1
+ E
2
的 0 生的( 的&12式 £ q 码 J
$ % E
1
3 t
1
$ % E
2
3 t
2
t
3
:= t
1
+ t
2
( ( ) ) ( ( ( ) ( ) ) ( ) )
§¨BC的生•¸¹•˜PQG1º»D
¼v
7.3 g h 语 i
½W§¨BC生成¸¾¿的三地址代码
. := a ∗ b + c ∗ d − # ∗ f
语 句 c 的h
(
2( := a ∗ b 1
21 := c ∗ d 2
2( := 2( + 21 1
21 := # ∗ f 2
2( := 2( − 21 1
. := 2( (
7.3 g h 语 i
7.3.3 EÀdÁ的地址,X
cÂEÀ 3 的4 i 567的+, $ %
base + ( i − low ) × w
7.3 g h 语 i
7.3.3 EÀdÁ的地址,X
cÂEÀ 3 的4 i ÃdÁ的地址,X
base + ( i − low ) × w
89成
i × w + (base − low × w)
:;<=> 的 $ % %
7.3 g h 语 i
ÄÂEÀ

vJÅ
3$1, 1%, 3$2, 1%, 3$1, 2%, 3$2, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 3%
7.3 g h 语 i
ÄÂEÀ

vJÅ
3$1, 1%, 3$2, 1%, 3$1, 2%, 3$2, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 3%

´JÅ
3$1, 1%, 3$1, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 1%, 3$2, 2%, 3$2, 3%
7.3 g h 语 i
ÄÂEÀ

vJÅ
3$1, 1%, 3$2, 1%, 3$1, 2%, 3$2, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 3%

´JÅ
3$1, 1%, 3$1, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 1%, 3$2, 2%, 3$2, 3%
base + ( (i
1
− low
1
) × n
2
+ (i
2
− low
2
) ) × w
ÆK中n
2
= high
2
− low
2
+ 1 ?
7.3 g h 语 i
ÄÂEÀ

vJÅ
3$1, 1%, 3$2, 1%, 3$1, 2%, 3$2, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 3%

´JÅ
3$1, 1%, 3$1, 2%, 3$1, 3%, 3$2, 1%, 3$2, 2%, 3$2, 3%
base + ( (i
1
− low
1
) × n
2
+ (i
2
− low
2
) ) × w
@AB n
2
= high
2
− low
2
+ 1 ?
( (i
1
× n
2
) + i
2
) × w +
(base − ( (low
1
× n
2
) + low
2
) ×
w)
7.3 g h 语 i
ÇÂEÀ
3$i
1
, i
2
, ..., i
k
% 的+,表达式
( (4 ( (i
1
× n
2
+ i
2
) × n
3
+ i
3
) 4 ) × n
k
+ i
k
) × w
+ base − ( ( 4 ( (low
1
× n
2
+ low
2
) × n
3
+ low
3
) 4
) × n
0
+ low
0
) × w
7.3 g h 语 i
7.3.4 EÀdÁ地址,X的"#$%
=ÈBCÉÊ的q生3
$ → id $ Elist % 5 id
Elist → Elist, E 5 E
C成
$ → Elist % 5 id
Elist → Elist, E 5 id $E
7.3 g h 语 i
Ÿlq生3
S → $ := E
E → E + E
E → (E )
E → $
$ → Elist %
$ → id
Elist → Elist, E
Elist → id $ E
7.3 g h 语 i
$ → id '$.place := id.place* $.offset := nu"" )
7.3 g h 语 i
$ → id '$.place := id.place* $.offset := nu"" )
Elist → id $ E 'Elist.place := E.place* Elist.ndim := 1*
Elist.array := id.place )
7.3 g h 语 i
$ → id '$.place := id.place* $.offset := nu"" )
Elist → id $ E 'Elist.place := E.place* Elist.ndim := 1*
Elist.array := id.place )
Elist → Elist
1
, E ' t := newtemp* m := Elist
1
.ndim + 1*
emit (t, ‘:=’, Elist
1
.place, ‘∗’, limit(Elist
1
.array, m) )*
emit (t, ‘:=’, t, ‘+’, E.place)*
Elist.array := Elist
1
.array*
Elist.place := t* Elist.ndim := m)
7.3 g h 语 i
$ → id '$.place := id.place* $.offset := nu"" )
Elist → id $ E 'Elist.place := E.place* Elist.ndim := 1*
Elist.array := id.place )
Elist → Elist
1
, E ' t := newtemp* m := Elist
1
.ndim + 1*
emit (t, ‘:=’, Elist
1
.place, ‘∗’, limit(Elist
1
.array, m) )*
emit (t, ‘:=’, t, ‘+’, E.place)*
Elist.array := Elist
1
.array*
Elist.place := t* Elist.ndim := m)
$ → Elist % ' $.place := newtemp*
emit ($.place, ‘:=’, base(Elist.array), ‘−’,
invariant (Elist.array) )*
$.offset := newtemp*
emit ($.offset, ‘:=’, Elist.place, ‘∗’, w) )
7.3 g h 语 i
E → $'if $.offset = nu"" t-#n 6∗ $ AË’BC  6
E.place := $.place
#"s# b#gin E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, $.place, ‘$’, $.offset, ‘%’) #nd )
7.3 g h 语 i
E → $'if $.offset = nu"" t-#n 6∗ $ AË’BC  6
E.place := $.place
#"s# b#gin E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, $.place, ‘$’, $.offset, ‘%’) #nd )
E → E
1
+ E
2
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place , ‘+’, E
2
.place) )
7.3 g h 语 i
E → $'if $.offset = nu"" t-#n 6∗ $ AË’BC  6
E.place := $.place
#"s# b#gin E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, $.place, ‘$’, $.offset, ‘%’) #nd )
E → E
1
+ E
2
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place , ‘+’, E
2
.place) )
E → (E
1
)'E.place := E
1
.place )

7.3 g h 语 i
E → $'if $.offset = nu"" t-#n 6∗ $ AË’BC  6
E.place := $.place
#"s# b#gin E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, $.place, ‘$’, $.offset, ‘%’) #nd )
E → E
1
+ E
2
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place , ‘+’, E
2
.place) )
E → (E
1
)'E.place := E
1
.place )
S → $ := E 'if $.offset = nu"" t-#n 6∗ $ AË’BC  6
emit ($.place, ‘:= ’, E."ac#)
#"s#
emit ($.place , ‘$’, $.offset, ‘%’, ‘:=’,
E.place) )
7.3 g h 语 i
S
:=
$.place := .
$.offset := nu""
.
E.place := t
4
$.place := t
2
$.offset := t
3
Elist.place := t
1
Elist.ndim := 2
Elist.array := 3
,
Elist.place := +
Elist.ndim := 1
Elist.array := 3
E.place := 7
$.place := 7
$.offset := nu""
E.place := +
$.place := +
$.offset := nu""
3
$
z
%
+
. := 3$ +, 7 % 的ÌÍŽÎj
7.3 g h 语 i
S
:=
$.place := .
$.offset := nu""
.
E.place := t
4
$.place := t
2
$.offset := t
3
Elist.place := t
1
Elist.ndim := 2
Elist.array := 3
,
Elist.place := +
Elist.ndim := 1
Elist.array := 3
E.place := 7
$.place := 7
$.offset := nu""
E.place := +
$.place := +
$.offset := nu""
3
$
z
%
+
. := 3$ +, 7 % 的ÌÍŽÎj
t
1
:= + × 2(
t
1
:= t
1
+ 7
7.3 g h 语 i
S
:=
$.place := .
$.offset := nu""
.
E.place := t
4
$.place := t
2
$.offset := t
3
Elist.place := t
1
Elist.ndim := 2
Elist.array := 3
,
Elist.place := +
Elist.ndim := 1
Elist.array := 3
E.place := 7
$.place := 7
$.offset := nu""
E.place := +
$.place := +
$.offset := nu""
3
$
z
%
+
. := 3$ +, 7 % 的ÌÍŽÎj
t
1
:= + × 2(
t
1
:= t
1
+ 7
t
2
:=3 − 84
t
3
:= 4 × t
1

7.3 g h 语 i
S
:=
$.place := .
$.offset := nu""
.
E.place := t
4
$.place := t
2
$.offset := t
3
Elist.place := t
1
Elist.ndim := 2
Elist.array := 3
,
Elist.place := +
Elist.ndim := 1
Elist.array := 3
E.place := 7
$.place := 7
$.offset := nu""
E.place := +
$.place := +
$.offset := nu""
3
$
z
%
+
. := 3$ +, 7 % 的ÌÍŽÎj
t
1
:= + × 2(
t
1
:= t
1
+ 7
t
2
:=3 − 84
t
3
:= 4 × t
1

t
4
:= t
2
$t
3
%
7.3 g h 语 i
S
:=
$.place := .
$.offset := nu""
.
E.place := t
4
$.place := t
2
$.offset := t
3
Elist.place := t
1
Elist.ndim := 2
Elist.array := 3
,
Elist.place := +
Elist.ndim := 1
Elist.array := 3
E.place := 7
$.place := 7
$.offset := nu""
E.place := +
$.place := +
$.offset := nu""
3
$
z
%
+
. := 3$ +, 7 % 的ÌÍŽÎj
t
1
:= + × 2(
t
1
:= t
1
+ 7
t
2
:=3 − 84
t
3
:= 4 × t
1

t
4
:= t
2
$t
3
%
. := t
4

7.3 g h 语 i
7.3.5 ”•{Ï
. := + + i ∗ 8
@ . 和 + 的 D是 ” !#a" F i 和 8 的 D是 ”
int#g#! ?
中间代码
t
1
:= i int× 8
t
2
:= intto!#a" t
1

t
3
:= + !#a"+ t
2

. := t
3
7.3 g h 语 i
E → E
1
+ E
2
E.place := newtemp
if E
1
.type = integer and E
2
.type = integer t-#n b#gin
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place, ‘int+’, E
2
.place)*
E.type = int#g#!
#nd
#"s# if E
1
.type = integer and E
2
.type = real t-#n b#gin
u := newtemp*
emit (u, ‘:=’, ‘intto!#a"’, E
1
.place)*
emit (E."ac#, ‘:=’, u, ‘!#a"+’, E
2
.place)*
E.type := real
#nd
. . .
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E 表达式FG5H本I的 %

$ , ÔÕh

J控制流 句B用0KL表达式 %
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
ÐÑ表93lÖý׌的

$ , ÔÕh

ØÒ制Ó语i中用œyz表93
ÐÑ表93的ÙÚ,X
“ ” ÐÑ表93的 ÛÜ ,X
E
1
o! E
2
!成 if E
1
t-#n t!u# #"s# E
2
E
1
and E
2
!成 if E
1
t-#n E
2
#"s# fa"s#
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
7.4.1 ÐÑ表93的"#
E → E

o! E 5 E and E 5 not E 5 ( E )
5 id !#"o id 5 t!u# 5 fa"s#
a 9 b 的M#
1((: if a 9 b goto 1(3
1(1: t := (
1(2: goto 1(4
1(3: t := 1
1(4:
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → E
1
o! E
2
'E.place := newtemp*
emit (E.place, ‘:=’, E
1
.place, ‘o!’ E
2
.place) )
E → id
1
!#"o id
2
'E.place := newtemp*
emit (‘if’, id
1
.place, !#"o.op, id
2
.place, ‘goto’,
nextstat+3 )*
emit (E.place, ‘:=’, ‘(’ )*
emit (‘goto’, nextstat + 2 )*
emit (E.place, ‘:=’, ‘1’ ) )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
7.4.2 Ò制Ó语i的"#
S → if E t-#n S
1
if E t-#n S
1
#"s# S
2
,-i"# E do S
1
S
1
* S
2

7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./
E.false
(a) if:t-#n
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./
E.false
E.false:
goto S.next
S
2
.code
(b) if:t-#n:#"s#
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./ E.false
goto S.begin
S.begin:
(c) ,-i"#:do
S
1
.code
S
2
.code
S
1
.next:
. . .
(d) S
1
* S
2
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
S → if E t-#n S
1
'E.true := newlabel*
E.false := S.next*
S
1
.next := S.next*
S.code := E.code 55 gen(E.true, ‘:’) 55 S
1
.code )
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./
E.false
(a) if:t-#n
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
S → if E t-#n S
1
#"s# S
2
'E.true := newlabel*
E.false := newlabel*
S
1
.next := S.next*
S
2
.next := S.next*
S.code := E.code 55 gen(E.true, ‘:’) 55 S
1
.code 55
gen(‘goto’, S.next) 55 gen(E.false, ‘:’) 55
S
2
.code)
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./
E.false
E.false:
goto S.next
S
2
.code
(b) if:t-#n:#"s#
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
S → ,-i"# E do S
1

'S.begin:= newlabel*
E.true := newlabel*
E.false := S.next*
S
1
.next := S.begin*
S.code := gen(S.begin, ‘:’) 55 E.code 55
gen(E.true, ‘:’) 55 S
1
.code 55 gen(‘goto’, S.begin) )
E.code
S
1
.code
E.true:
. . .
./
E.true
./ E.false
goto S.begin
S.begin:
(c) ,-i"#:do
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
S → S
1
* S
2
'S
1
.next := newlabel* S
2
.next := S.next*
S.code := S
1
.code 55 gen(S
1
.next, ‘:’) 55 S
2
.code )
S
1
.code
S
2
.code
S
1
.next:
. . .
(d) S
1
* S
2
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
7.4.3 ÐÑ表93的Ò制Ó"#
<@ E A a 9 b 的2式,
GH代码Au
if a 9 b goto E.true
goto E.false
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
表93
a 9 b o! c 9 d and e 9 f
的( 是: 码
if a 9 b goto L
true
goto L
1
L
1
: if c 9 d goto L
2
goto L
false
L
2
: if e 9 f goto L
true
goto L
false
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → E
1
o! E
2
'E
1
.true := E.true*
E
1
.false := newlabel*
E
2
.true := E.true*
E
2
.false := E.false*
E.code := E
1
.code 55 gen(E
1
.false, ‘:’) 55 E
2
.code )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → E
1
o! E
2
'E
1
.true := E.true*
E
1
.false := newlabel*
E
2
.true := E.true*
E
2
.false := E.false*
E.code := E
1
.code 55 gen(E
1
.false, ‘:’) 55 E
2
.code )
E → not E
1
'E
1
.true := E.false*
E
1
.false := E.true*
E.code := E
1
.code )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → E
1
and E
2
'E
1
.true := newlabel*
E
1
.false := E.false*
E
2
.true := E.true*
E
2
.false := E.false*
E.code := E
1
.code 55 gen(E
1
.true, ‘:’) 55 E
2
.code )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → E
1
and E
2
'E
1
.true := newlabel*
E
1
.false := E.false*
E
2
.true := E.true*
E
2
.false := E.false*
E.code := E
1
.code 55 gen(E
1
.true, ‘:’) 55 E
2
.code )
E → (E
1
)
'E
1
.true := E.true*
E
1
.false := E.false*
E.code := E
1
.code )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → id
1
!#"o id
2
'E.code := gen(‘if’, id
1
.place, !#"o.op, id
2
.place,
‘goto’, E.true) 55
gen(‘goto’, E.false) )
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
E → id
1
!#"o id
2
'E.code := gen(‘if’, id
1
.place, !#"o.op, id
2
.place,
‘goto’, E.true) 55
gen(‘goto’, E.false) )
E → t!u#
'E.code := gen(‘goto’, E.true))
E → fa"s#
'E.code := gen(‘goto’, E.false))
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
7.4.4 ÝÞ语i的"#
s,itc- E
b#gin
cas# %
1
: S
1
cas# %
2
: S
2
. . .
cas# %
n : 1
: S
n ; 1
d#fau"t: S
n
#nd
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
分NO ; ß ¨
t := E 的(码 5 L
n:2
: if t ≠ %
n:1
goto L
n:
1

if t ≠ %
1
goto L
1
| S
n :1
的(码
S
1
的(码 5 goto n#.t
goto n#.t 5 L
n:1
: S
n
的(码
L
1
: if t ≠ %
2
goto L
2
5 n#.t:
S
2
的(码
goto n#.t
L
2
: . . .
. . .
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
分N P ,Q分N 的( RBJ&S ß ¨ àá 码
F
TU生成 V的分N ( 。 % %% %
t := E 的(码 5 L
n
: S
n
的(码
goto t#st | goto next
L
1
: S
1
的(码 5t#st: if t = %
1
goto L
1

goto n#.t 5 if t = %
2
goto L
2

L
2
: S
2
的(码 5 . . .
goto n#.t 5 if t = %
n:1
goto L
n:1
. . . 5 goto L
n
L
n:1
: S
n :1
的(码 | n#.t:
goto n#.t
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
中间代码®¯c种 cas# 语iFVW代码生
成器
# >W X ˜ â LZ
t#st: cas# %
1
L
1
cas# %
2
L
2
. . .
cas# %
n:1
L
n:1
cas# t L
n

n#.t:
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
7.4.5 })~用的"#
S → ca"" id (Elist)
Elist → Elist, E
Elist → E
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
})~用 id(E
1
, E
2
, 4, E
n
) 的B ( Y 间 码.
E
1
.place := E
1
的(码
E
2
.place := E
2
的(码
. . .
E
n
.place := E
n
的(码
a!am E
1
.place
a!am E
2
.place
. . .
a!am E
n
.place
ca"" id.place, n
7.4 ÐÑ表93和Ò制Ó语
i
S → ca"" id (Elist)
' JãäJ n 的 ZB的 5 å æ E.place F
emit(‘a!am’, E.place)*
emit(‘ca""’, id.plase, n) )
Elist → Elist, E
' [ E.place çèåvéê )
Elist → E
' ëåvìíkF¼î•ïb
E.place)
× 章 O U

中间代码的几种形3F•ðñ间的—ò


eQ表的Àó和œ用•š›的ž•

EÀdÁ址的"#$%FÐÑ表93
的G \] ^式 种 ôõ

gh语i和ö种Ò制Ó语i的中间代码
÷3和生成中间代码的"#$%

})~用的中间代码÷3和生成中间代
码的"#$%
ø ù 1
<asca" 语-的Èúë fo! 语i
fo! 1 := initia" to fina" do stmt
!成和=û的代码*vlü1的b!u
b#gin
t
1
:= initia"* t
2
:= fina"*
if t
1
9= t
2
t-#n b#gin
1 := t
1
* stmt*
,-i"# 1 9= t
2
do b#gin
1 := succ(1)* stmt
#nd
#nd
#nd
ø ù 1
<asca" 语-的Èúë fo! 语i
fo! 1 := initia" to fina" do stmt
ýþ!成和=û的代码*vlü1的b
!ÿ
b#gin
t
1
:= initia"* t
2
:= fina"*
1 := t
1
*
,-i"# 1 9= t
2
do b#gin
stmt* 1 := succ(1)
#nd
#nd
ø ù 1
<asca" 语- fo! 语i
fo! 1 := initia" to fina" do stmt
的B ( Y_` 间 码. :
t
1
:= initia"
t
2
:= fina"
if t
1
= t
2
goto L1
1 := t
1
L2: stmt
if 1 = t
2
goto L1
1 := 1 + 1
goto L2
L1:
ø ù 2
> 语-的 fo! 语il=v形3
fo! (#
1
*#
2
*#
3
) stmt
•和
#
1
*
,-i"# (#
2
)do b#gin
stmt*
#
3
*
#nd
ø ù 2
> 语-的 fo! 语i fo! (#
1
*#
2
*#
3
) stmt 的B ( 间

./<=
#
1
的(码
L1: #
2
的(码
L2: #
3
的(码
goto L1
stmt 的(码
goto L2
真{
假{F由外层语i决

习 ù

第c次u7.1

4ab: 7.4, 7.8

7.1 中 间 语 言
7.1.1 后缀表示 表达式 E 的后缀表示可以如下递归定义 • 如果 E 是变量或常数,那么 E 的后 缀 表 示就是 E 本身。

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->