You are on page 1of 1

IVI\7 - KR.

W
Minister
Zagranicznych
DPUE- 920 -708-12/pr6
dot.: RM-110-80-12 z r.
118'r6
SEkR. MINI'iTRA WPIMk
17-0/-201?
2012. r.
Pan
Maciej Berek
Sekret<lln Rady Ministrw
opinia o z prawem Unii Europejskiej projektu Rody Mfnlstrw w spraWie
przywrceniu miastu statusu miasta no prawoch powlatu oraz USfolenfa granic powiatu
walbnyskiego wyratona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 1997 r. o
administracji (Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z zm.) przez ministra
do spraw R:(eczypospolitej Polsklej w Unii
Szanowny Panie Ministrze,
w z projektem rozporzi1d7.enia pozwalam sobie
Projekt nie jest objt:ty :zakresem pr.bVa Unii Europejskiej.
Z powataniem
Do wl;;.domokj :
Pan Boni
Mini:.ter Admi nistracji! Cytryzacji
17-LIP-2012 15:53
Od : -'18224555358
ID: DEP. RADY r11 NI STROI,f
111
MOdlSINIW 10=91 2102-dll-L1