Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phương trình lượng giác - Đào Vân Tiên

Phương trình lượng giác - Đào Vân Tiên

Ratings:
(0)
|Views: 1,006|Likes:
Published by thilun

More info:

Published by: thilun on Jul 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
Chuyên
đề 
ph
ươ 
ng trình l
ượ 
ng giác c
ơ 
b
n
GIÁO VIÊN :
Đ
ÀO V
Ă
N TI
N
6
CH
ƯƠ 
NG I: PH
ƯƠ 
NG TRÌNH L
ƯỢ 
NG GIÁC (PTLG)
BÀI 1: CÁC KHÁI NI
M C
Ơ 
B
NI. PH
ƯƠ 
NG TRÌNH C
Ơ 
B
N (PTCB):
Trong l
ượ 
ng giác có 3 ph
ươ 
ng trình c
ơ 
b
n.Dù c
ơ 
b
n (chính vì c
ơ 
b
n nên nó m
ớ 
i có tênnh
ư
v
y) nh
ư
ng c
ũ
ng ph
i nêu ra
đ
ây b
ở 
i vì các PTLG khác n
ế
u gi
i
đượ 
c c
ũ
ng ph
i
đư
a v
 m
t trong 3 PTCB sau
đ
ây:
1.
sin
α
 x
=
 
v
ớ 
i
α
1
, có nghi
m là:arcsin
α
2arcsin
α
+k2
 x x
ππ π
= +=
 
( )
Z
 
2.
cos
α
 x
=
v
ớ 
i
α
1
, có nghi
m là:
arccos
α
+k2
 x
π
= ±
 
( )
Z
 
3.
α
tgx
=
 
có nghi
m là:arc
α
 xtg
π
= +
 
( )
Z
 (hay là cot
α
gx
=
có nghi
m là:arccot
α
 xg
π
= +
)
( )
Z
 
Chú ý:
Trong các PTCB trên ta
đ
ã có s
d
ng
đế
n các hàm s
l
ượ 
ng giác ng
ượ 
c:1. Hàm arcsin
 yx
=
:Mi
n xác
đị
nh:
[ ]
1,1
 D
=
 ;arcsin22sin
 y yx yx
π π
= =
 2. Hàm arccos
 yx
=
:Mi
n xác
đị
nh:
[ ]
1,1
 D
=
 arccos
 yx
=
[ ]
0;cos
 y yx
π
=
 3. Hàm
arc
 ytgx
=
:Mi
n xác
đị
nh: R
 D
=
 ;arc22
 y ytgxtgyx
π π
  =  =
 4. Hàm arccot
 ygx
=
:Mi
n xác
đị
nh:
 DR
=
 
( )
0;arccotgxcot
 y ygyx
π
= =
 
Ta xét m
t s
bài toán sau:Bài toán 1:
Gi
i ph
ươ 
ng trình sau:
 
Chöông 1: Phöông trình löôïng giaùc
GIÁO VIÊN :
Đ
ÀO V
Ă
N TI
N
7
( ) ( )
cos3sincossin
 xx
π π
=
 
Gi
i
 
( ) ( )
cos3sincossin
 xx
π π
=
 3sinsin23sinsin2
 xx xx
π π ππ π π
= += − +
 2sin24sin2
 x x
π ππ π
==
 sinsin2
 x x
==
 Dosin1
 x
Z
 112
 12
 
{ }
0;1;2
± ±
 sin01sin2sin1
 x x x
== ±= ±
 sin201sin21sin2
 x x x
=== −
 226526726
l x x x x
πππππππ
== ± += += +
 26
l x x
πππ
== ± +
(
l
,
Z
)V
y nghi
m c
a ph
ươ 
ng trình
đ
ã cho là26
l x x
πππ
== ± +
(
l
,
Z
)
Nh
n xét
:
Đ
ây là m
t PTLG mà vi
c gi
i nó r
t
đơ 
n gi
n, m
u ch
t c
a bài này là v
trí quantr
ng c
a ‘k’.
Đ
ôi lúc vai trò c
a ‘k’ trong vi
c gi
i PTLG r
t quan tr
ng.Vi
c xét
đ
i
u ki
n‘k’ có th
 
đư
a
đế
n m
t s
PTLG khá hay liên quan
đế
n vi
c gi
i m
t s
bài toán
đạ
i s
, s
 h
c nh
mà ta s
g
p
ở 
m
t s
bài toán sau:
Bài toán 2:
(
Đ
H T
ng h
ợ 
p Lômônôxôp khoa Tính Toán và
Đ
i
u Khi
n 1979-
Đ
HSPII 2000)Tìm t
t c
các nghi
m nguyên c
a ph
ươ 
ng trình sau:
()
2
cos3916080018
 xxx
π
− + + =
 
Gi
i
 Gi
s
x là s
nguyên tho
mãn ph
ươ 
ng trình, khi
đ
ó ta có:
()
2
cos3916080018
 xxx
π
− + + =
 
 
Chuyên
đề 
ph
ươ 
ng trình l
ượ 
ng giác c
ơ 
b
n
GIÁO VIÊN :
Đ
ÀO V
Ă
N TI
N
8
()
2
3916080028
 xxx
ππ
− + + =
(
Z
)
( )
222
916080031631609160800316
 xxx x xxx
+ + = + + =
 
2
316082535
 x x
=+
 3160259244035
 x x
= +
( )
12535
+
Z
, suy ra :
{ }
0;-2;-10
 
( )
2T
 
( )
2 , b
ng cách th
tr
c ti
ế
p vào
( )
1 ta
đượ 
c:271031
 x x
= −= −= −= −
 
Nh
n xét
:
Đ
ây là m
t PTLG c
ơ 
b
n, vi
c gi
i nó th
t ra là gi
i m
t ph
ươ 
ng trình nghi
mnguyên hai
n mà ta s
 
đề
c
p
đế
n m
t cách c
th
 
ở 
ph
n sau.Bài toán này ch
nh
m m
c
đ
ích minh ho
cho vai trò c
a ‘k’.
Bài toán 3 :
Tìm s
a>0
nh
nh
t thoã mãn:
( )
22
1cos2sin2
aaa
π π
 +   
=0
Gi
i
( )
22
1cos2sin2
aaa
π π
 +   
=0
( ) ( )
22
cos2sin2
aaa
ππ π
+ =
 
( ) ( )
22
sin2sin
aaa
π π
+ =
 
( )( )
2222
2222
aaaaaa
π π ππ π π π
+ = ++ = +
 
( )
2
22210
aaa
= + − + =
Z
( )
*Do
( )
*>0
a
Z
suy ra312
 Mina
=
 
Nh
n xét
: Bài toán này 2 m
u ch
t quan tr
ng:-Th
nh
t: ta
đ
ã s
d
ng công th
c c
ơ 
b
n nh
ư
ng l
ợ 
i h
i nh
t là
đố
i v
ớ 
i các bài toáncó d
ng
sincos
ab
+
:sincos2
 xx
π
 =   
 -Th
hai: tìm giá tr
nh
nh
t có th
có c
a bi
ế
n a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->