1

2

.
, ,
(Mt 13:12)


Tháng 2012
ản Dịch: Thảo Nguên

Chua Giêsu noi lên nhung loi nay dê tra loi cac môn dê cua Ngai hoi Ngai tai
sao Ngai hay noi báng cac ngu ngôn. Ngai giang nghia ráng không phai bât cu
ai cung duoc ban on dê hiêu biêt cac mâu nhiêm cua nuoc troi, ma chi co nhung
nguoi biêt mo rông tâm hôn va chi nhung nguoi châp nhân cac loi nay va dem
ra thuc hanh ma thôi.

Trong thuc tê, môt sô nguoi nghe loi Ngai lai muôn nhám mát bit tai dê 'ho
nhin ma không thây, nghe ma không hiêu biêt.” (Mt. 13:13). Lop nguoi nay gáp
va nghe Chua Giêsu, nhung boi vi ho cho ráng ban thân ho dã biêt hêt moi su
rôi, nên không tin vao Loi Ngai hay viêc Ngai lam co gia tri cung cô niêm tin
cua minh. Chinh vi vây, cuôi cung ho lam mât di ca cai it oi ma ho dang co.

.
,


Vây thi y nghia cac loi Chua Giêsu noi trên dây co nghia gi? Ngai kêu goi
chung ta hãy mo rông tâm hôn minh ra ma don nhân Ngôi Loi la Dâng dã dên
dê loan bao cho chung ta. Thuc ra dên cuôi doi chung ta, Ngai së tinh sô voi
chung ta vê viêc chung ta dã sông Loi Ngai ra sao.

Cac loi viêt cua Tin Mung to cho chung ta thây ráng viêc loan bao Loi nay la
muc tiêu ma tât ca cac uoc vong va hoat dông cua Chua Giêsu nhám toi. Chung
ta nhin thây Ngai di dên hêt lang nay sang lang khac, dê loan bao on cuu dô bên
ngoai duong lô, o tai cac noi tu hop cua cac thanh phô, o vung quê, tai cac tu
gia, trong cac hôi duong. Ngai loan bao cho moi nguoi, dác biêt la nhung nguoi
ngheo, nhung nguoi khiêm nhuong, nhung nguoi bi bo roi ngoai lê xã hôi. Ngai
so sanh Loi Ngai giông nhu anh sang, nhu muôi, nhu men, nhu luoi danh ca
tung ra biên khoi, nhu hat giông gieo trong dông ruông. Ngai hiên mang sông
cua minh dê cho lua chua dung trong Loi Ngai bung chay lên:

.
,

3

Chua Giêsu mong ráng Loi ma Ngai loan truyên cho chung ta së biên dôi thê
gioi. Do do, Ngai không cho phep chung ta duoc lâp lung giua chung, to ra lanh
lung, hay lãnh dam truoc loi loan bao nay. Ngai không cho phep môt hông ân
cao trong nhu vây ma môt khi dã don nhân rôi ma lai dê loi ây roi vao lãng
quên.

Dê nhân manh loi yêu câu nay. Chua Giêsu tai kháng dinh môt diêu luât cán ban
cho ca doi sông siêu nhiên nhu sau: nêu nhu cac ban dem Loi Ngai ap dung vao
nêp sông thuc hanh, thi Ngai së dân dua cac ban thâm nhâp sâu hon vao cac
nguôn phong phu cung nhu nhung nguôn vui mung nuoc troi cua Ngai. Con
nêu nhu cac ban coi thuong Loi nay, Chua Giêsu së lây di khoi cac ban ma trao
cho nhung nguoi khac biêt sinh loi nhiêu hoa trai.

.
,
,

Nhu vây, Loi Sông nay canh bao cho chung ta dung dê minh di dên môt lôi lâm
lon – do la don nhân Tin Mung, rôi chi lây do lam dê tai dê hoc hoi, dê nguõng
mô va thao luân, ma không ap dung vao doi sông thuc hanh.

Thê nhung Chua Giêsu mong doi Loi Ngai cân duoc thap nhâp vao doi sông
cua chung ta môt cach xac thuc, biên thanh nghi luc thâm nhuân trong moi sinh
hoat cua chung ta, dê qua chung ta lam nhân chung, Loi Chua tro nên anh sang,
muôi va men co tac dung biên dôi xã hôi dân dân.

Thê nên trong thang nay, chung ta hãy quan tâm dên viêc don nhân lây nhiêu
Loi Sông trong Tin Mung ma dem ap dung vao doi sông thuc hanh. Chung ta së
lam cho niêm vui mung cua minh thêm phong phu hâu dat dên niêm vui cao
trong hon.


Chiara Lubic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful