NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 10 1. Chứng minh đẳng thức vectơ 2.

Xác định điểm thỏa mãn đẳng thức vectơ cho trước(không dùng tọa độ) 3.Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh + Tính tổng hay hiệu của 2 hay 3 vectơ +Chứng minh đẳng thức vectơ hay tìm tọa độ điẻm thỏa mãn điều kiện cho trước. 4. Phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương. 5. Xác định điểm thỏa mãn điều kiện cho trước Đề 1. I.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho tứ giác ABCD gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD và O là trung điểm của EF. Chứng minh: uu uu uu uu r ur ur ur ur uu uu uu uu ur ur uu u u u u r r uu r a) OA + OB + OC + OD = 0 . b) MA + MB + MC + MD = 4 MO , M tùy ý c. Xác định các điểm I sao cho: .IA + 2 IB + 3IC = 2CB Câu 2.Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A(1; 0); B(1; 4); C(4;1). a. Tìm toạ độ các vectơ u = 3 AB − 2 AC + BC . b. Tìm toạ độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. c. Tìm toạ độ điểm M thoả hệ thức

u ur u ur u ur r uu uu uu AM + 2 BM + 3CM = 0 .

d. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB và O là 1 điểm tùy ý. Chứng minh rằng II. PHẦN RIÊNG A. BAN CƠ BẢN Câu 3a. Cho ∆ ABC. Gọi I là điểm thuộc cạnh AC sao cho

 → → → AM + BN + CP = 0 .

ur u ur u AI = 3IC . Phân tích vectơ vectơ BI theo hai vectơ a = BC và b =

Câu 4a. Trong mặt phẳng Oxy,cho 4 điểm A(1;5), B ( −1; −3), C (3,1) và D(-2;-7). a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, D thẳng hàng. b) Tìm tọa độ điểm E nằm trên đoạn thẳng AB để diện tích tam giác ABC bằng 6 lần diện tích tam giác ACE. B. BAN KHTN Câu 3b. Cho ∆ ABC, gọi G là trọng tâm.

BA .

uu 1 uu 1 uu ur ur ur AG = AB + AC . 3 3 ur u ur u u r ur r u u b) Gọi I , J là hai điểm thỏa: IA = 2IB vaø 3JA + 2JC = 0 . Chứng minh I, J, G thẳng hàng. uu uu uu 3 uu uu ur ur uu r ur uu r Câu 4b. Cho ∆ ABC, tìm quĩ tích M sao cho: MA + MB + MC = MB + MC 2
a) CMR: Đề 2. I.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho tam giác ABC với M, N, P là trung điểm các cạnh AB, BC, CA. u u uu u u u ur u r ur r a) Chứng minh rằng AN + BP + CM = O

KA = −2 KB . CMR với I bất kì : IA + 2 IB = 3IN c) Xác định các điểm I sao cho: .IA + 2 IB + 3IC = 0
b) Với điểm K sao cho Câu 2.Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm A(1; 2), B(3; 1), C(-1; 0). a) Tìm tọa độ D sao cho B là trọng tâm của tam giác ACD. b) Tìm toạ độ các vectơ c) Tìm tọa độ của I sao cho:

ur ur u r u u u IB − CI = AI .

b = 3 AB + AC − 4CB . NA + | NB | ngắn nhất.

d) Tìm N thuộc Ox, sao cho

e) G là trọng tâm của tam giác. M thuộc đoạn AG và

MG =

uu uu uu u u r u r uu r r 1 GA . CMR : 2MA + MB + MC = O . 4

II. PHẦN RIÊNG A. BAN CƠ BẢN uu uu ur ur Câu 3a. Cho tam giác ABC, J thuộc BC kéo dài sao cho 5JB = 2JC. Tính AJ theo hai véc tơ AB, AC . Câu 4a. Cho tam giác ABC và M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. Gọi P, Q là trung điểm MN và BC. CMR : A, P , Q thẳng hàng B. BAN KHTN Câu 3b. Cho ∆ABC, lấy M, N, P sao cho a/ Tính
→ → PM , PN theo AB và AC → →

  → → → → → → MB = 3 MC ; NA +3 NC = 0 và PA + PB = 0 .

b/ CMR : M, N, P thẳng hàng.

Câu 4b. CCho hai điểm A,B cố định. Tìm quĩ tích điểm M sao cho

uu uu uu uu ur ur ur ur 2MA + MB = MA − MB

b/ Tìm tọa độ điểm A’ là điểm đối xứng của điểm A qua điểm B. CK theo hai vectơ CA và CB . Cho tam giác ABC.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho tứ giác ABCD gọi M. PHẦN RIÊNG A. Chứng minh: M. Hãy phân tích vectơ AB theo hai vectơ AM và B.Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có: A(-3.1). B và G thẳng hàng. Cho tam giác ABC. P lần lượt là trung điểm của AB. C(-2. B(2. BAN KHTN Câu 3b. DG theo 5 AB. BAN CƠ BẢN Câu 3a. B và G thẳng hàng. c/ Tìm tọa độ điểm D sao cho ABDC là hình bình hành. C(4.K thẳng hàng Câu 4a. C(4. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + EB + ED |=27.Trong mặt phẳng Oxy.MA + 2MB + MC = AB − BC Câu 2.I .PHẦN CHUNG Câu 1: Cho tứ giác ABCD.C thẳng hàng b) Gọi M là trung điểm của BC và K là trung điểm của AC . b)Chứng minh rằng 3 điểm C. Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có: A(-3. -4).3). B(3. D và E là hai điểm thoả: AD các vectơ → →  0. Suy ra ba điểm D. Câu 4b. AK . N xác định bởi: MA − MB + MC = 0 NA + a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. BC.Cho tam giác ABC và hai điểm M. Hãy phân tích vectơ AB theo hai vectơ AM và B. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. -4). Câu 4b. Chứng minh: M. a/ Tìm toạ độ các vectơ a = 3 AB − 2CA − 3CB .B . BAN KHTN Câu 3b. Cho 3 điểm A(– 1. PHẦN RIÊNG A. Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AG và K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK a)Tính các vectơ AI . Chứng minh rằng với điểm I bất kì ta có : IA + IB = 2IM . Phân tích các vectơ DE. N. E G thẳng hàng. CI .B(1.4). AC .8) . -2) a) Tìm tọa độ điểm K sao cho tứ giác ABKC là hình bình hành. -2) a) Gọi M là trung điểm của BC tìm trên cạnh AC tọa độ điểm H sao cho diện tích tam giác ABC gấp 6 lần diện tích tam giác MCH b) Gọi K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK. = 2 AC . b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC.Đề 3. BK Câu 4a. Cho tam giác ABC trọng tâm G. N xác định bởi: MA − MB + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi I là trung điểm AB. B. BAN CƠ BẢN Câu 3a.Cho tam giác ABC và hai điểm M.6) . a) Chứng minh rằng: A . AE = 2 AB . B(2.0). 4). 4 NI + DB + DC = 0 2 HA − HC + 2 HB = AC II. CA. Chứng minh:  a/ AB + CD + BC + DA = 0 b/ ID + IC = AD + BC c) Xác định các điểm M sao cho: . Tìm tập hợp các điểm M sao cho: | MA + 2 MB |=| MA + 2MC | Đề 4. b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. M là trung điểm của BC . a) Chứng minh: AM + BN + CP = 0 b) Gọi I là trung điểm của DN. I. 4). uu u u u u uu u v uv uv u v FA + 3FB − FC = 3BA c)Tìm tọa độ điểm F thỏa: BK NB − 3 NC = 0 . Chứng minh c) Tìm điểm H thỏa mãn đẳng thức vectơ Câu 2. cho 3 điểm A(1. I. e) Tìm tọa độ điểm N sao cho: NA +3 NC = II. ur ur u u uu u r d) Cho M là trung điểm A.C(3.

− 1).3IB = 3BC + BA → DO + AO = AB → → → a) d/ Câu 2. a) Gọi D(3. N. Cho tam giác ABC. c)Tìm tọa độ điểm F thỏa: uu u u u u uu u v uv uv u v FA + 3FB − FC = 3BA → d) Gọi M là điểm nằm trân BC sao cho: II. Hãy phân tích vectơ AB theo hai vectơ AM và c) Gọi N là trung điểm của BC tìm trên cạnh AC tọa độ điểm H sao cho diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác NCH B. PHẦN RIÊNG A. 4) . b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. N. Câu 4a. BAN CƠ BẢN → → → BM = 2 MC . M là trung điểm của BC . lấy M. D thẳng hàng. − 1). I.Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(0. P thẳng hàng. I. Chứng minh rằng AB + 2 AC = 3 AM → Câu 3a. c) Tìm điểm I thỏa mãn đẳng thức vectơ 2 IA . b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. PHẦN RIÊNG A.3IB = 3BC + BA → DO + AO = AB → → → BK a) d/ Câu 2. 2) .Cho tam giác ABC và hai điểm M. BAN CƠ BẢN → → → BM = 2 MC . 2) . C(1. B(6. 4) . Cho ∆ABC.Cho tam giác ABC và hai điểm M. Hãy phân tích vectơ AB theo hai vectơ AM và c) Gọi N là trung điểm của BC tìm trên cạnh AC tọa độ điểm H sao cho diện tích tam giác ABC gấp 3 lần diện tích tam giác NCH B. Chứng minh rằng AB + 2 AC = 3 AM → Câu 3a. B(6. NA +3 NC = 0 và PA + PB = 0 b/ CMR : M. 4) . Đề 5. 1). Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(0. Gọi K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK. B(6. a) Tìm tọa độ vectơ u = AB − 3BC + AC c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. B(6. BAN KHTN Câu 3b. C(1. 2) . B và G thẳng hàng. N xác định bởi: MA − MB + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. lấy M. PN theo AB và AC → → MB = 3 MC . Cho tam giác ABC. BAN KHTN Câu 3b. Gọi K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK. Câu 4a. BK . b. c)Tìm tọa độ điểm F thỏa: uu u u u u uu u v uv uv u v FA + 3FB − FC = 3BA → d) Gọi M là điểm nằm trân BC sao cho: II. P sao cho a/ Tính → → PM . B và G thẳng hàng.PHẦN CHUNG Câu 1: Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. − 1). P sao cho a/ Tính → → PM . c) Tìm điểm I thỏa mãn đẳng thức vectơ 2 IA . C(1. CMR : → → → MA + MC = MB + MD (với M là 1 điểm tùy ý). Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(0. D thẳng hàng. N. M là trung điểm của BC .PHẦN CHUNG Câu 1: Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. N xác định bởi: MA − MB + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR : 3 điểm B. 4) .Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(0. P thẳng hàng. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + EB + ED |=27. Cho ∆ABC. C. NA +3 NC = → → → →   → → 0 và PA + PB = 0 b/ CMR : M. Câu 4b. CMR : 3 điểm B. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + EB + ED |=27. Câu 4b. b. Chứng minh: M. 2) .Đề 5. PN theo AB và AC → →   → → → → → → MB = 3 MC . a) Tìm tọa độ vectơ u = AB − 3BC + AC c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. C. Chứng minh: M. C(1. N. − 1). a) Gọi D(3. 1). CMR : → → → MA + MC = MB + MD (với M là 1 điểm tùy ý).

Cho tam giác ABC và hai điểm M. CMR : II. BM → =2 MC . CJ = AB −→ −→ −→ → → AB → +2 AC → =3 AM → Câu 2. AB . 2) 2) a/ Tìm tọa độ vectơ biết u + 2 AB = 3BC + CA AM → b/ Tìm tọa độ điểm E sao cho : → c. PHẦN RIÊNG A. C. Gọi M. D thẳng hàng. 4) . II. 2) 2) a/ Tìm tọa độ vectơ u = 2 AB + 3BC − CA b/ Tìm tọa độ điểm E sao cho : AE → +2 BE → −4 CE → =  0 c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành. − . Cho tam giác ABC. II. C. Tìm tọa độ điểm N trên trục đường thẳng BC sao cho diện tích tam giác 1. AB . − . 4) . 4) . P lần lượt là trung điểm của BC. B(− − . B(0. P sao cho + BN → + CP và → =  0 AE +2 BE −3 CE =  0 MB = 3 MC . Hãy phân tích vectơ Câu 4a. . I. BAN CƠ BẢN Câu 3a. 2).Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. Gọi M ∈ BC sao cho a) CMR : BM = 2 MC . B(0. C(3. Cho tam giác ABC.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho ∆ABC. Đề 8. Câu 4b.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho ∆ABC. Cho ∆ABC. 1) ABC bằng 4 lần diện tích tam giác ABN. − . P lần lượt là trung điểm của BC. B(0. B. 2) 2) a/ Tìm tọa độ vectơ u = 2 AB + 3BC − CA b/ Tìm tọa độ điểm E sao cho : AE → +2 BE → = CE → c) Tìm tọa độ điểm F sao cho A là trọng tâm cụa tam giác BCF. Cho tam giác ABC. AC −→ − → − − → − Câu 4a. C(3. BAN CƠ BẢN Câu 3a. Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. PHẦN RIÊNG A. Tính AM → → theo AB → AC → Câu 4a. B. Câu 4b. CMR : B. N xác định bởi: MA − MB + a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + I.Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1.Cho tam giác ABC và hai điểm M. CA. 0). Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. BAN CƠ BẢN Câu 3a. C(6.Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 .Cho tam giác ABC và hai điểm M. . CMR : 3 điểm A. B và G thẳng hàng. 3) . 4) . Gọi K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK. B. N xác định bởi: MA − MB + a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. D thỏa 2 AB theo hai vectơ AM và BK AB → +3 AC → =5 AD . Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. Câu 4b. lấy M. BAN KHTN Câu 3b. → Câu5a.Đề 6. B. M là trung điểm của BC . Gọi M là điểm nằm trân BC sao cho: a) Chứng minh rằng MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. a/ CMR : AM → + BN u → + CP → =  0 b) Tìm điểm J thỏa mãn đẳng thức vectơ 2 AJ −→ + BJ → −→ -3 CJ → −→ = BA → −→ Câu 2. Đề 7. 4) . B(0. I. C(3. AN + BN −→ −→ → AB → +2 AC → =3 AM → b) Tìm điểm N thỏa mãn đẳng thức vectơ +2 CN −→ = AB −→ Câu 2.8). EB + ED |=27. PHẦN RIÊNG A. − . − . Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(2. C(3. BAN KHTN Câu 3b. B(0. Cho 4 điểm A. 2) B. Tìm tọa độ điểm N trên trục Oy sao cho độ dài đoạn AN + BN 2) ngắn nhất. EB + ED |=27. N. D thẳng hàng. N. 2). Tính AI theo AB .PHẦN CHUNG Câu 1: Cho ∆ABC có trọng tâm G. b) Tìm điểm J thỏa mãn đẳng thức vectơ −→ AJ + BJ + 2. C(3. CA.Chứng minh MN cùng hướng với EB + ED |=27. Gọi D(2. Cho ∆ABC. Chứng minh: M. N xác định bởi: MA − MB + AC. lấy điểm I nằm trên cạnh BC sao cho 2CI = 3BI . Gọi M. B và G thẳng hàng. BAN KHTN Câu 3b. Chứng minh: M. N.

C. Cho tam giác ABC. N. 2) 2) a/ Tìm tọa độ vectơ u = 2 AB + 3BC − CA b/ Tìm tọa độ điểm E sao cho : →  → → → AE + 2 BE −4 CE = 0 = c/ Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành. Cho ∆ABC. uu uu ur uu u u r r uu r c) Tìm tọa độ điểm M sao cho: 2 MA − 3MC + 4 MD = 0 u ur u ur r u u u u r u u u u r uu uu ur u r u r ur Câu 4: (2 điểm) Cho ∆ ABC . CMR : e) Tìm tọa độ điểm F sao cho A là trọng tâm cụa tam giác BCF. AB và O là 1 điểm tùy ý. P lần lượt là trung điểm của BC. B’. B. Gọi K là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AB = 5AK. CJ = AB Câu 2. CA. D thỏa 2 → → AB + 3 AC = 5 AD . b/ Chứng minh MN cùng hướng với AC. Tính AI theo AB . B và G thẳng hàng. Chứng minh hai tam giác ∆ ABC. B(0.Chứng tỏ Câu 3: (3 điểm) A(1. → −→ − → − − → − Câu5a.Cho tam giác ABC và hai điểm M. M là trung điểm của BC . II. và ∆ A’B’C’ có cùng trọng tâm. CMR : 3 điểm A. a/ CMR : AM → +  → → BN + CP = 0 b/ CMR : −→ −→ −→ OA + OB + OC = OM + ON + OP −→ → → → → → → c) Tìm điểm J thỏa mãn đẳng thức vectơ AJ + BJ + 2. C’ là các điểm định bởi : 2 A ' B + 3 A ' C = 0. PHẦN RIÊNG A. F lần lượt là trung điểm của AB. Gọi I là điểm thuộc cạnh AC sao cho uu uu uu uu ur ur uu u u r r uu uu r ur u ur u AI = 3IC . C(3. 2) 2) a) Gọi D(2. lấy điểm I nằm trên cạnh BC sao cho 2CI = 3BI . B( −1. BAN CƠ BẢN AM + BN → + CP →  0 Câu 3a. C (3. C không thẳng hàng uu u r b) Tìm tọa độ điểm D trên ox sao cho CA và u u u u ur ur ur u MB = BC + 2 IB uu ur DB cùng phương.Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. C(3.5). CMR : B. AB . −3). B. − . Gọi M. M tùy ý Câu 2 : (3 điểm) Cho ∆ ABC đều cạnh a . B. B. Gọi A’. Gọi I là điểm thuộc cạnh AC sao cho a/Chứng minh ur 3 u u u u u ur ur BI = AC − AB 4 ur u ur u AI = 3IC b/Gọi M là trung điểm của AC . B(0.PHẦN CHUNG Câu 1: Cho ∆ABC. I. C. Gọi M. 4) .Đề 7. BK Câu 2 : (3 điểm) Cho ∆ ABC đều cạnh a . ĐỀ SỐ 2 Câu 1: (2 điểm) Cho tứ giác ABCD gọi E. Hãy phân tích vectơ AB theo hai vectơ AM và c) Tìm tọa độ điểm N trên trục Oy sao ch độ dài đoạn AN + BN ngắn nhất. 4) . Cho 4 điểm A. 2C'A+3C'B=0 . N. − . Trong mặt phẳng Oxy cho ∆ABC có A(1. D thẳng hàng. Tìm tập hợp điểm E thỏa mãn | EA + EB + ED |=27. Câu 4b. d. . D thẳng hàng. BAN KHTN Câu 3b.8). 2B'C+3B'A=0. N xác định bởi: MA − MB + MC = 0 NA + NB − 3 NC = 0 a/ Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. AC Câu 4a. P lần lượt là trung điểm của BC. b. Chứng minh: uu uu uu uu r ur ur ur ur 1) OA + OB + OC + OD = 0 2) MA + MB + MC + MD = 4 MO . Chứng minh: M. CA.1) a) Chứng minh A. CD và O là trung điểm của EF.

−3). Chứng minh hai tam giác ∆ ABC. CD. BN . 2). K lần lượt là trung điểm của AB. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. -5). -2). I. cho A(3. b = (5. −1) .5). BC . 2C'A+3C'B=0 . b = CA . DG theo các vectơ AB. Tìm tọa độ điểm M đối xứng với B qua A. Chứng minh: uu uu uu uu ur ur ur ur 1) AC + BD = AD + BC uu uu uu uu uu ur ur ur ur ur 2) AB + BC + CD = AB + CE uu uu uu uu uu uu ur ur ur ur ur ur 3) AC + BD + CB = DB + CE + BC Câu 2: ( 3 điểm) r r r r 1) Cho a = (2. c = ( −4. B. B(2. Câu 3: (4 điểm) Cho ∆ABC trung tuyến AM . O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. 1) . cho A(-3. Câu3: Cho tam giác ABC trọng tâm G. −1) tính tọa độ u : r r r r u = 4a − 5b + c 2) Cho A( −1. Câu 2: Cho hình bình hành ABCD. Suy ra ba điểm D. −3). I. K lần lượt là trung điểm của AB. -5). 5 DE. và ∆ A’B’C’ có cùng trọng tâm. 2) xác định x. Tìm toạ độ giao điểm I của đường thẳng BG với trục hoành. C không thẳng hàng. a) Chứng tỏ: A. BN . C không thẳng hàng uu u r b) Tìm tọa độ điểm D trên ox sao cho CA và u u u u ur ur ur u MB = BC + 2 IB uu ur DB cùng phương. 4). B ( −1. CP theo a = BC . Chứng minh: a) AB + DC = AC + DB .a/Chứng minh ur 3 u u u u u ur ur BI = AC − AB 4 b/Gọi M là trung điểm của AC . IJ . Đề 4: Câu1: Cho tứ giác ABCD. b = (−2 y. J. CP và G là trọng tâm. B.Chứng tỏ Câu 3: ( 3 điểm) A(1. Suy ra ba điểm D. Câu4: Trong mặt phẳng Oxy. B(1. B ( −3. O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Tìm điểm M thoả: MA + MB + 2 MC + MD = 3MO .Biểu diễn AM . . c = ( −2. Chứng minh: a) AC − DB = AD − CB . r r r r r r 3) Cho a = ( x. C (3. E G thẳng hàng. AE = 2 AB . b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 2 y ). C’ là các điểm định bởi : 2 A ' B + 3 A ' C = 0. Câu 2: Cho hình bình hành ABCD.y để 2a − b = c . b) AC + AB + AD = 4 AK . AC . Tìm điểm M thoả: MA + 2 MB + MC + MD = 3MO . C(-1. B.3 x). Tìm toạ độ giao điểm I của đường thẳng BG với trục tung. Gọi A’. DG theo các vectơ BA.1). Đề 3: Câu1: Cho tứ giác ABCD. J. BE = 2 BA . 2B'C+3C'B=0. Câu3: Cho tam giác ABC trọng tâm G. Đề 5: Câu 1: (2 điểm) Cho hình bình hành ABCD và uu uu ur ur CE = BD . E G thẳng hàng.1) a) Chứng minh A. 5 DE. a) Chứng tỏ: A. B’. C(-1. Câu4: Trong mặt phẳng Oxy. -5). CD. 1). uu uu ur uu u u r r uu r c) Tìm tọa độ điểm M sao cho: 2 MA − 3MC + 4 MD = 0 u ur u ur r u u u u r u u u u r uu uu ur ur u r ur Câu 4: (2 điểm) Cho ∆ ABC. C không thẳng hàng. b) CA + CB + CD = 4CK .Chứng minh : O là 1 điểm tùy ý thì: u u u u u u u ur u u u u u u ur ur ur u u ur ur ur OA + OB + OC = OM + ON + OP = 3OG u ur u u u u u u ur ur r u u r uu ur u r . D và E là hai điểm thoả: BD Phân tích các vectơ = 2 BC . IJ . D và E là hai điểm thoả: AD Phân tích các vectơ = 2 AC .

−3). B ( −1. .5). C (3.2) Cho ∆A ' B ' C ' trọng tâm G’chứng minh: u ur 1 u u u u u ur uu ur ur uu GG ' = ( AA ' + BB ' + CC ') 3 3) Cho A(1. Câu 4: (1 điểm) Cho ∆ABC tìm tập hợp các điểm M sao cho: uu uu uu ur ur uu u u u u r u r uu r MA + MB + MC = MB − MC .1) tìm tọa độ trọng tâm G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful