www.khudamahlesunat.

com
609

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

2
610

D l^Þ]çß k‰†`Ê E
Ö Óx  » xsS
#
3 *Zçz °Z ¸Æ Ö#Óòs Z
4
Ö#Ó‹uz Ô dZg Z MZ

+”Zg ñ# q nZ $
gu
19 ðñF g »Zgz Z + 
`'
19

20
21
23
24
27
28
29
29

3

ì nÛ›ÅY #Vzg e
‹g Z ñÐ #܈o

ÞZ ÄÜÔÖ#Ó§zŠ òsZ
5 + ”Zg Y #Ô {”Zg ÄÜ
5

[ NZ » Y #Vzg e
GL ¢E
w‚M]t ï
Ü

ã*
U§zŠ » Ö#ÓÅñx Z™/ô
6 
¬*
U§zŠ » Ö#ÓÅ Vâ ›
6

xsS „JY # 12
Ð Vƒ JÖ#ªY # 12

,ZggzŠ » Ö#ÓÅ Vâ ›
7
p°Å Ö#Ó
7

] q :Å {”Zg ÄܧzŠ
ñjœ§zŠ

ÞZ Ö#ÓÔ dZ Ö#Ó

8

ñ zg ÃÇ 9 dZ ñ Zz,
¹
3 â ÛÔ
„Š Ñ*
! Áq
ñã¢]T 10
] Zg (Z Ôt £Ôdg Z MZ
ñ~©%ÄÜ 13
ñ+ ”Zg ñ#'ñg *
c ge
ñg *
c ge h 13
]tÄÜX ×$
eW

30
31
31
32

/ / //

15
17

ÄÜ {°z X s ]Z $
eW
t Z] » s ]Z $
eW

E

0334-8706701 /

3B
wZ^' "
ö§ Z ©ß Z†ƒq
0543-421803 wZ^ Lg â [ e Ô [ …çßÖ]
wZ^ ezg % îÏ&G~r ~!Ô7e , †nÛÒ

www.khudamahlesunat.com

:+ z +
Dz M
K,
F
:8
-iìz ?N*
:Ñ*
*

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

3
611

(xzŠz) +
ñ ”ZgÐ#܈o
5
!Ünû ¿ô Ãø Öû] äô ×ô –û Ëø eô èô Âø ^Ûø rø Öû] æø èô ß$ Šö Öû] Øô aû ]ø Ðô mû †ô ›ø o ÖF ]ô ^Þø ]‚ø âø p
û „ô $Ö] äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]ø
ø Š$ Ö]æø éö ç×F ’$ Ö]æø
!Ünû ¿ô Âø äÏô ×ö ìö o×F Âø á
ø ^Òø p
û „ô $Ö] ôá‚ô Û$ vø Úö ^Þø‚ô n( ‰ø ä´ Öô çû ‰ö …ø o ×F Âø Ýö ¡
Ünû Ïô jø Šû Ú% ½õ ]†ø ‘
ô o ÖF ]ô ànû Âô ]‚$ Ö] à mû ‚ô 6ô ]†$ Ö] äô ñô ^Ëø ×ø ìö æø ä´ eô ^vø ‘
û ]ø æø ä´ Öô ! o ×F Âø æø

#
Ö Óx»xsS
Å Sq Xì º Z kñ*
* n Æ *Š Ï( Ö#Óx  » xsS
y W » Z.
}.
~ – » Ö#ÓkZ Xì yY
» VÇZ,
' x Ó Xì yâ ‡ ~
Xì êŠ ¬» VÇ>gzZ Xì *
@™Ø{
Å )¬ M
+K
¨Z Ã V â K
¨Z gzZ ì *
@¯ $
T*
* CZ Ãï» yK
¨Z 
Xì *
@š ~t‚ LZ n Æ ~4gzZ b #
êŠ g ZÛŒ]¸Áê n Æ Y »g Z Ï( à ( )¬ è%) ògØ
º Z íz » M
+K
¨Z( Å ( „Å ) Vlz Vzg ZÙD Ã *Š Å Z.
}gzZ ì
þ ~g »Z æq *
* Ññ :r' Ö#Óx  » xsS :3ÿ
Xì *

*Zçz°Z¸ÆÖ#ÓòsZ
m» Vh§gîgzZ *Zçz °Z¸Æ Ö#ÓòsZ J V˜
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
4
612

V #Z ]§
~

Ã]‚Zz ~¡Ô܉z ïE
+K
¨Z Ð yŠ ¬ xsS Ôì
L ^oÆ)¬ M
gzŠ FÆ ~q,j Ï( gzZ Ö#.
} ¦½Z ä kZ Xì *
@™ Zg7
X*
c ŠB‚ » V-g ZŠ)f KZ ~gzŠÙC gzZAŠ

dZgZMZ
(13:141 yWÅZ )

ä´ Ûô Óû vö Öô gø Ï( Ãø Úö Ÿø Üö Óö vû mø äö ×# Ö]æø

Xì 7ÑZz äU Ã¬Æ kZ ðÃì *
@™ ã ZxvZ

gzZ ]gŠÔSq ÇÅݬ0
+
z Z}
.~ Ö#Óyâ ‡Æ xsS
Xì dZgZMZ r
# ™ Å F,
',0
+
z Z}
.gzZì dZgZMZ„!

Ö#Ó‹uz
Z}
.Xì H 7 ~ VÓ zŠ Ã]uz Å Ö#Óä xyWÛŒ
X 7qÑ ZuzŠ ðÃ~ Tì ]uz +Z qZ Å
(18:26 y WÅZ )

º mû †ô ø äü Öø àû Óö mø Üû Öø
Ô×û Ûö Öû ] oÊô Ô
Xì m{ n Æ uZz ñZ.
} sÜÖ#Ó

(12:40y WÅZ )

ä×# Öô Ÿ$]ô ÜÓû vö Öû ] áô ]ô
Xì »vZ sܬ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

5
613

Ö#Ó§zŠ òsZ
g ±Z ]g @*
Šzu Å Ö#ÓgzŠ Æ Vâ ›gzZ Ö#ÓgzŠ òsZ
: sf D
øÐ

ÞZÄÜ

]|=rØg Ô2æ
» Ö#ÓH* Å V
~@·
Jâ| 11 wzÑZ ßg 12Ðâ| 1 wzÑZ ßg 12
' {gëÜæ ' ]Š X!*
Ç
JY â632y 9 Ð Y 623m24
Ö#ÓÇ!‚ 10
[²Ô {gëÜæ†sZg ZŠ

{”ZgÄÜ

|â 136{Z ~Š ) 22 *
@â| 11 wzÑZ ßg 12 ÄÜÇ »º
ñ Z & œ–1Z *
*¦ :wzZÑ
Yâ 634~Z 23 *
@âY 632y 9 ._
yŠ 16 {â 2w‚ 2~{[ó ÄÜ]æ

yŠ 6 { â 3w ‚ 2~ó[ó ÄÜ]æ

|â 24xøJ *
@â| 136{Z ~Š ) 22

ÄÜ: â i » W
ñ Z tzg Ã/ **
¦ :xzŠÑ

âY 644Þâ7 *
@Yâ 634~Z 23._
yŠ 13{â 2w‚ 10 ~{[ ó ÄÜ]æ

yŠ 12{â 6 w‚ 10 ~ó[ó ÄÜ]æ

â| 35¶Z ~f 18 @*
â| 24xøJ

ÄÜ: â i » +
ñ g‡Zzf y¢ **
¦ :xÎÑ

âY 656 y 23 @*
âY 644Þâ7 ._
yŠ 15 {â 7 w‚ 11 ~{[ó ÄÜ]æ

yŠ 24{ â 11 w‚ 11 ~ó[ó ÄÜ]æ

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

6
614

|â 40ypg 18 @*
â| 35¶Z ~ f 18

ÄÜ: âi » ¨
ñ ÔZ Z*
*¦ :xg X Ñ

âY 661 ~g† 27 @*
Yâ 656 y 23._
yŠ 8 { â 6 w‚ 4~{[ ó ÄÜ]æ

{ â 9 w‚ 4~ó[ó ÄÜ]æ

ã*
U§zŠ »#
Ö ÓÅñxZ™/ô

|â 41 wzÑZ ßg @*
|â 40y pg 20
âY 661 ðÑ @*
âY 661 ~g† 27 ._

ñ x â Z ]|ÄÜ
Œ
†Ã†sZg ZŠ

â| 63Z
# g 22 @*
|â 41 wzÑZ ßg
Yâ 679 s6,
Z 29 @*
âY 661 ðÑ ._

ñ zç÷Z ]|ÄÜ
t
wŠ†sZg ZŠ

J
-â|73Ð â| 64
J
-Y 692mÐ Yâ 682._

ñ i 0vZ†]|ÄÜ
Û
6l†sZg ZŠ


¬*
U§zŠ »#
Ö ÓÅVâ›
( w‚70) âY750 *
@âY 680 ._â| 133 *
@â| 61

Æ wŠ†sZg ZŠ :ðZ µ ÄÜ

( w‚ 275) âY 1031 *
@âY756 ._â| 442 *
@â| 139 Æ Ö+
0Z†sZg ZŠ :ðZ µ ‹g âZ
( w‚ 458) âY 1208 *
@âY750 ._â| 605 *
@â| 133

:Ö#ÓŲ „ÄÜ

(w‚ 625) âY1924@*
âY1299 ._â| 1339 @*
â|699

Ö ÓÅ VÃF,㢠:6¢ÄÜ
#

._| 1274y @ *
@| 932y@
(w‚ 332) Y â1857 ~gz
Û*
@Y â1526 ~gz
Û

#
Ö ÓÅV¦~ y*zy :m

þ Y 1882]zÛ T96m 6` :sg šZ >,
]ZŠ fp â ÿ

,ZggzŠ »#
Ö ÓÅVâ›
kZ ‘Ó›ÅgzŠ {Šñˆ ÆØ{Æ Å,
F6¢ÄÜ ~ Y 1924~gz
Û
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

7
615

Y 1924~gz
Û X „~ V” 56 ã½gzZ X 4ZŠ ~ ,Zg gzŠ ~Ÿ ]g *
@
oC
Ù n Æ Y § Z Æ ÄÜ x  Xì ªt Ð k,
' 85 JY 2009 ~gz
ÛÐ
X ~g Y lÃ~

p°Å#
Ö Ó
(y Wی 6:57)

Xì ¬*u » Tì ÷qZ Ö#Ó
ä×# Öô Ÿ$]ô Üö Óû vö Öû ] áô ]ô

Xì »vZ sܬ:À,
F

(y Wی 6:62)

ÜÓû vö Öû ] äö Öø øŸ]ø
X ǃ » „ vZê !ßÍ[p:À,
F

(y Wی40:12)

†nû fô Óø Öû ] o( ×ô Ãø Öû ] äô ×# Öô Üö Óû vö Öû ^Êø

Xì Z ,
( gzZ 
„Š Ñ*
! ì Å „vZ Ö#Ó:À,
F

Ñ!*
Å Z}
.{z ì t zgŠ ª » |x ¬ Å Ö#ÓòsZ
Š
ÆvZ |Å kZgzZì x »vZ*u » kZ Xì Ö#Ó„
Xì iÃ%~ ¬

¬

¬ÂÆ yWÛŒg ÖZ » |Å Ö#ÓòsZ ¬ Ð ƒ

Xì ™f »¬OY ~ yWÛŒXì @*
ƒÐ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
8
616

V #Z ]§
~

dZ#
Ö Ó

(y Wی40:12)

†nû fô Óø Öû ] o( ×ô Ãø Öû ] äô ×# Öô Üö Óû vö Öû ^Êø

Xì Z ,
( gzZ 
„Š Ñ*
! ì Å „vZ Ö#Ó:À,
F

ÞZ#
Ö Ó
KZ Ô܉¤ â Ûg »gzZ {+
0i KZ Ôg ZMZ z g (Z LZ Ö#ÓÅxsS
Æ xl²Ð p ÒÆ ~È { iZè ¦½Z KZ gzZ ^z úIè
Ö#ÓÐ w Å Ö#Ó„
 Š Ñ!*
gzZ dZ Ôì Ö#ÓÅ Zz,
3 â Û
* Æ ( Ö#ÓÅ Z}
.) ÞZ
*Š Ð zg Å Ö#ÓkZ Xì i ZÛuÐ x *
—qZ Ö#ÓXì x  ã!*
gqZ x  ãK
¨Z Xì Šz ´@qZ
Xì ÷ã!*
gqZ ¬gzZ Xì h ã!*
gt0*
Å Z}
.X D™ ì‡ {Ñ ç +4qZ ™ƒ ÜyK
¨ZÆ *Š
.Ö#ÓXì C™Ö#Ó6,kZ ܉¤ „
 Š Ñ!*
ÃkZ {z Xì q Å Z}
:ì y´Z » kZXì Yá Ì:Zz ™}ŠgzZì YÌ}Š
ø ×û Ûö Öû ] oiô ç+ iö
(y Z/wW' yWی)
ð«#ø iø àû Úø Ô
X ï Š } Š e ÃTo

JZ ñZz,
3âÛ

( 114$
eW© >gÎ)

ö ×ô Ûø Öû ] äö ×# Ö] oÖø ^Ãø jø Êø
Ðvø Öû ] Ô
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

9
617

Xì yá) à ¬ Z ,
( Ôì ÇÓ á)Š *
! \¬vZ Î


„ŠÑ*
!Áq
Xì dZ ñZz,
3 â Û « Ð ƒ
 ~ z Ö#Ó
G
E
E
3

LZ gzZ Y Z`
Z Æ 2Z ¸z x ©Z LZ Ô] é)G " W,
¸ KZ Ö#ÓòsZ
» Ö#Ó ) dZ ñZz,
3 â ÛÃuZz Å \¬+
0z Z}
.~ {,
]ZŠÆg ZMZ

»g2Š z‚Ÿ Ôg"» wqZ Ô /
œ% »Š NZ t Xì Š( ´ â ÝZ
D
+: Ó¬ ÔY ZJ » z „
 ( Ô*u
: ¾ q gzZ s »Z : ¦Ô',
IG
$
h
½
5
Õ
Xì wzZ U% » ] ä G

x*
*ÆdZ ñZz,
3âÛ
oßF Šû vö Öû ] ðö «Ûø ‰û Ÿø û] äö Öø æø
X {+
hI x*
* Æ vZ

Y Z Æ \¬vZ Ð w Å dZ ñZz,
3 â ÛÆ Ö#ÓòsZ
( 1:2y Wی)
( 28:23y Wی)
( 23:116 Ô20:114)

dZ ñZz,
3 â Û

: Ìx *
*t ~ ö
ànû Ûô Öø ^Ãø Öû ] h% …ø ( ³ Z)

ö ×Ûø Öû ]ø
{)
á Š !*
kl Œæ‚% Ïö Ö] Ô
ö ×ô Ûø Öû ]ø
h',Ó )
á Š !* Ðû vø Öû ] Ô
www.khudamahlesunat.com

( [)
(`)

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

10
618 

ñZz,
3 â Û

( 3:35 y Wی)
( 11:45 y Wی)
( 12:80Ô 10:109 Ô7:87)
( 117:2y Wی)
( 9:129)

ö Öô ^Úø
Ô×û Ûö Öû ] Ô
yZx » Vâ Zx ànû Ûô Òô ^vø Öû ] Üö Óø uû ]ø
yZx+4 ànû Ûô Òô ^vø Öû ] †ö nû ìø
Zz,
3 â Û »)¬ M
+K
¨Z
Œ^ß$ Ö] Ô
ô ×ô Úø
Zz,
3â Û »xl² Ünû ¿ô Ãø Öû ] 3ô †û Ãø Öû ] h% …ø

(Š)
( {)
( z)
(i)
(b)

dgZMZ
(13:41 y Wی)

ä´ Ûô Óû vö Öô gø Ï( Ãø Úö øŸ Üö Óö vû mø ä×# Ö]æø
X 7ÑZz äU Ã¬Æ kZ ðÃÔì *
@™ ã ZxvZ

]Zg(ZÔt£ÆdZ ñZz,
3âÛ
(6:61 y Wی)

å9ô ^fø Âô Ñø çû Êø †ö aô ^Ïø Öû ] çø âö

Xì 
¨¸,
6 VzÈ LZvZ

]Zg (Z z t £Æ dZ ñZz,
3 â Û~ Ö#Óx Â Æ xsS
 ( b§ÅˆÙC Æ Ï+
0i {zì t Š Z%Ð
{,
]ZŠÆ z „
Xì À§ UgzZì r
‚g h» ]Ã¥: ;)
á Xì ´ â » dZgZM Z ~
( 67:1 yWÅZ )

ë ¹™ƒ ¦ä Vzg ZŠugzZ Y Z%ZÆlû% «Z
# çO
V \W  g» n Æ ä¯ {÷à \W
wJà á÷ä ~
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

11
619

á÷: ÔVƒLe C
à gZŠtâu: ~ :¹gzZ X c*
Š ™g ïZ Ð ä™
)f KZ Ð ¬Æ kZ gzZ Vƒ {Òú » vZ ~É X Vƒ øw »
Æ *Š gzZ Vƒ c*
Ñ Ì*Š WZz }g v~ X Vƒ ;g ™ Zg7 ÃV- g ZŠ
Z
# Ç Vz™g OZ » ܉z kZ ~ ÂÐ z™!@*
u ?¤
/Z X ÌÏ0
+
i ň
X Ç}Š™ê~ ¢Û¬»vZgzZ X Ï ñW6,x¬©Ö#ÓÅvZ
þ {ÚxsS 116m1` x ÷ 0Z ]§ÿ

Šá)gZ » V
~g—
þ 264m1` x ÷ 0Z ]§ÿ

ð^#ø mø &ö nû uø äÖm ä×# Ö] oÖ]ô †Úû Ÿø û]ø

Ö#Óì Y™êt „z ì 0Ð Z}
.nç » Ö#Ó
X ÏA 7þgzZ ÏA þ
._ÐÆ yâ ÛkZ Æ yWÛŒ|gŠ Š )
á g Zt » V
~\W
ÐB; Æ Tì êŠ ì Le ÃT {z ì q Å Z}
.Ö#Óì
Xì 8
© wïì Le
X å â Ûg » ~ {”Zg ÄÜÇgzZ 
ª‚gÇ ì tÃ{z ¸
Xì Cƒ+
hŠ F,
ÅØ> )
á Š !*
OzgñÐ TgzZ

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
12
620

V #Z ]§
~

v%
Z *
!ÁÒZ
/
œ% ª » ]Zg¦òsZì {ZÍ6,%Z kZ õg @*
ÅgzŠ òsZ
Ö#ÓgzZ ì „
 Š Ñ!* 
ì Šz » dZ ñZz,
3 â Û,Z qZ

 Š Ñ!*
Å Z}
.XXä³×Ö] †Ú^³e ܳÒ^³³v³Ö]Lþ LV
~vZ wÎg·WZ9Xì A »
Ö#ÓkZ ÌÖ#ÓÅ ñ+”Zg ñ#gzZ X¸ g ZŠ )f Æ Ö#Ó
X ¶@» dZ

vÑZÇZyZ
(12:40y WÅZ )

Xì »vZ sܬ

gzZ p
ng yZZ6,äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö …$ ‚ö Û$ vø Úö äö ³×# ³Ö] Ÿ$]ô äø ³ÖF ]ô Ÿ? ø y›
Å {oLZ ÃSq ÅvZ Ì~ {,
]ZŠÆ *Š b§Å {,
]ZŠÆ +›
X ByY

+
ñ ”Zg ñ#'ñg*
c ge
]tÄÜX ×$
eW
: ?Š ãZz Å äƒ ì‡Æ ]tÄÜtWzŠ sf D
ø
Üû âô †ô ’û Þø o×F Âø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô æø ½ ]çû Ûö ×ô ¾ö Üû ãö Þ$ ^ø eô áø çû ×ö jø ÏF mö àø mû „ô ³×$ ³Öô áø ƒô ]ö
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

13
621

]çû Öö çû Ïö m$ áû ]ø Ÿ$]ô Ð) uø †ô nû Çø eô Üû âô …ô ^mø 9ô àû Úô ]çû qö †ô ìû ]ö àø mû „ô ³Ö$ ] O †º mû ‚ô Ïø Öø
(40Ô39 $
eWÔÝZ >gÎÔ17 {g *
0)
½ ä×# Ö] ^ßø e% …ø
Åg ñÐ XÔì ˆ ~Š } Š ]i YZ Å ðZ±ÃVÍß yZ :À,
F
gzZ Xì H
Š HÕ,
6 yZÐ zz kZ Xì CY Å ðZ±Ð s§
]gŠ ~g7 ~g7 ,
6 ä™ Šæ z ]¾ Å yZ \¬ vZ — "
Xì ÑZzpg

: *
c â Ûy´Z ~ }g !*
Æ +`
'Ýñ4Zˆ Æ kZ
éø çÒF ˆ$ Ö] ]æçö iø ! æø éø ç×F ’$ Ö] ]çû Úö ^Îø ]ø šô …û Ÿø û] oû Êô Üû ãö ß# Ó$ Ú$ áû ]ô àø mû „ô ³Ö$ ]ø
…çû Úö Ÿö û] èö fø Îô ^Âø äô ×# Öô æø ½ †ô Óø ßû Ûö Öû ] àô Âø ]çû ãø Þø æø Íô æû †ö Ãû Ûø Öû ^eô ]æû †ö Úø ]ø æø
( 41 $
eWÔÝZ >gÎÔ17 {g *
0)

g ZM Z z ×,
6 }i ~ *Š ÃyZ ë/
¤ Z vß, Zt :À,
F
,Š ¬» Vñ» ( gzZ ,Š >Ãi gzZ Og ì‡i úvßt Â,Š
Æ \¬vZ x Z » Vñ» 
ƒgzZ ,™ IÐ Vñ» },
' gzZ
Xì ~ g (Z

y ´Z qZ 0Æ/
ñ ô+`
'ä \¬vZ ~ ×$
eWkZ
V x™Z wÎg {z gzZ å *
~
c Š wïÐ Vzyä VzÛ»ÃX) ì *
c â Û
~ o Ãy Z ë /
¤ Z ( ¸ ‰ ƒ ,
k5
+x ª ~Üæ Æ ¬Æ
gzZ XÐ , ™ŠÅVñ»g e yZgz¢{z Â, Š }Š g ZMZ z Ö#Ó
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

14
622

ñ ôZg e yZˆ Æ V
[
~]ÀWÐ ~ ñx Z™/ô+`
'yZèa
Ôñtzg à /]|Ôñ& œ–1Z ]|ª Ôì H «g ZMZ ±„ Ã
Z}
.y´Z D
øn kZ X ñ¨ÔZ Z]|gzZ + g‡Zf ñy¢]|
yZ ì xiÑ {o¬t n Æ Vß Zz pg yZZ 6,yWÛŒ ~+
0z
™f ~ $
eWkZ » X ØŠ x Zu x » {z gz¢ä Y #Vzg e

ðÃgzZ X æ¾5.Z ù4gzZ szH!*
%Z Ô> 2²Z Y êZ Ô> [Ö#‡Z ªì
tY # h',Ãñ‹g Z ñ# yZ Æ ~+
0zZ}
.y´Z kZ Šz!*
¿
{gÃè » \¬vZ qŠ ,
4Æ kZ gzZ ì G
”»$
eWkZ {z  @*
™7
Xv!*
f oZ Ô Zƒ 7"
$U*9y´Z
»g ZMZ z ×{gÃè Y Y 1 7ÌÈt » $
eWkZ gzZ
àû Úô ]çû qö †ô ³ìû ]ö àø ³mû „ô ³Ö$ ] y´Zt VY Xì n Æ Y #ƈâ {°z

Æ Y #g e yZ ñZÎgzZ /
ñ ô+ `
' Ôì n Æ Üû ³âô …ô ^³³mø 9ô

Vzg e yZ 6,Y ¯ ÏZ X B 7ÄÜÃ! ô`
' ËgzZ Ð ~/
ñô

{ŠúñÅ yWÛŒ ë {”Zg ÄÜ6,gîàSÃÄÜ Å ñY #
Xì «„ ~ñg *
c g e yZ ÄÜt gzZì ÄÜ
( | 1408·,ò@1è‡ *
* Ññ2ñŠ ZGzg iZ )

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

15
623

ÄÜ{°zÐñ/ô+
`'Xs]Z$
eWX2

kô ³vF ×ô ’$ Ö] ]çû ³×ö ³Ûô ³Âø æø Üû ³Óö ³ßû ³Úô ]çû ³ßö ³Úø ! àø ³mû „ô ³Ö$ ] äö ³³×# ³Ö] ‚ø ³Âø æø
Üû ãô ×ô fû Îø àû Úô àø mû „ô Ö$ ] Ìø ×ø íû jø ‰û ] ^Ûø Òø šô …û Ÿø û] oû Êô Üû ãö ß$ ³Ëø ³×ô ³íû ³jø Šû nø Öø
‚ô Ãû eø àû Ú( Üû ãö ß$ Öø ‚( fø nö Öø æø Üû ãö Öø o–F iø …û ] pû „ô Ö$ ] Üö ãö ßø mû 9ô Üû ãö Öø à$ ßø Ó( ³Ûø ³nö Öô æø
†ø Ëø Òø àû Úø æø ½ ^ò÷ nû ø oû eô áø çû Òö †ô #û mö Ÿø oû ßô Þø æû ‚ö ³fö Ãû ³mø ½ ^ß÷ Úû ]ø Üû ãô Êô çû ³ìø
ø òô Ö5 æ^ö Êø Ô
ø Öô ƒF ‚ø Ãû eø
(55 $
eWÔ7q Ôg‡Z >gÎÔ18 {g *
0 ) áø çû Ïö Šô ËF Öû ] Üö âö Ô

~ ? ñÑ yZZ Ð VÍß yZ ì *
c â Û{°z ä vZ :ÀF,
}i Ç ñ¯ ÑÃyZ gz¢ G ¿( ä VrZ gzZ Ð
ñƒ ¬ Ð yZ ì *
c ¯ ÑÃVÍß yZ ä kZ 6~ 
Ç}Š ( ×) ܉¤ Å +› kZ n Æ yZ ÃyZgz¢gzZ X 
,™ ]Š „ „ ~÷ Y # {z Xì 1 ™I n Æ yZ ä kZ
ˆ Æ kZ gzZ XÐ N ¯ 7qÑ ÌÃËB‚ }÷gzZ Ð
Vƒ ( yâ Û*
* ) Éà vß {z  Ç}™ ( ~]*
**
c ) g ïZ Ì¿

¿z yZZ yZ 6,gî ãZz ä \¬ vZ ~ s]Z $
eW kZ
eWkZ X *
c â Û {°z » ä¯ ÑÃñx Z™/ôá Zz Ô™
wi *
*Æ $
Ñèa gzZXì @*
™
ªÑŠ Üû Óö ßû Úô Â6,TÔ¸ Šñ܉zÆ äƒ

4
5
4
E
5
E
G
ˆ Æ Åz m vZ -· ]| èG Z ?{ =r Øg *™
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
16
624

V #Z ]§
~

/ ]| Ô ñ& œ –1Z ]| sÜ M
Kn!*
Ð ~/
ñ ô +`
'
„ à evZ èg ñ¨ÔZ Z]|gzZ ñ+ g‡Zzf y¢ ]| Ôñtzg Ã
ì @*
7,*
*™tt n kZ Xì Zƒ ‚sÑx» òYgzZ ÄÜ
g e ¸ {z å *
c â Û{°z ~ $
eWkZ 0Æ Y #Xä \¬vZ
¤ Z gzZ ì ÄÜ {ŠúñÅ yWÛŒÄÜ Å yZ X 
kZ ÃñY #g e yZ /
ƒ 7"
$U*C {°z » \¬vZ Q ÂñY *
c Š g ZŒ
Û : t Z] » $
eW
eWgzZ X Y
»$
eWkZ Y #ƈ Ð zz Å{ Å Üû ³³Óö ³³ßû ³³³Úô ~ $

÷Z ]| *
c Vƒ ñŒx â Z ]| {ZpX h
M Y Š g Z ÛŒ7t Z]
c X Vƒ ò,
m+Z† 0 / ]| { Zp gzZ ñtzç
Za ~ Ö#ª [ÛŒ *
XÐ VƒŠëgzZ ~Š ; ~
y WÆt·Ö#Q ~u]|á Zz äƒ
gŠ q Z ~ }g !*Æ Ö#Ó òsZ : ÑŠ ¬ Å X gzZ
ðr ~ $

+”Zg ñ# ä ]Z| ‰ÃY #Æ ˆ â yZ Xì Šñ
Eš!
gzZ ©Ü h',Ì‘ÓÅ yZ~ öW - ~½{z Âì Hg Ñ~
ñ# ¸ +”Zg ñ#ÝZ pX á Zz $
eZ@ z ”g Ì{z
c g e) ‹Zg
yZ gzZ tZ] 9» ÄÜ {ŠúñÅ yWÛŒ ( ñg *

Ôh
M YØŠ g ZÛŒ7Y #{ŠúñÆ $
eWkZ Y #á Zz äWˆ Æ
eWkZ ×$
eWD
ø VY 
 Y #„z ÌŠ Z%Ð s ]Z $
( | 1408·,ò@1è‡ *
* Ññ2ñŠ ZGzg i Z ) XÐ VƒÐ ~/
ñ ô+`
'
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

17
625

ÀE
!
Š%
Z Ð ê 5 Â~s]Z$
eW

ܳӳ߳³Ú  F
F» {ŠúñÄÜÅñ‹g Z ñ#~ s ]Z $
eW
V*
c Ix ® ~| 1339 X D ZÍ<Ð ÜÓ³ß³Ú ÏZ ÌÛgzZì
g,Z† *
* Ññ ]| \Z x â Z ~ ( [º ¹æ) g7g ⃠I
~<%Z Z£Z Zi%øoÛggzZmvZ G
î*9g ~©¹zg à #
r™
x â Z + ”Zg ñ# & ¬ Ûèa X å Zƒ {øo ~ ãrW

+ g‡Zzf y¢]|gzZ ñtzg à /]|Ô ñ& œ–1Z ]|Y é¨EÒC Z
f oZ Ô G
” ÌÆ yZZ Æ yZ É {”Zg ÄÜ Å evZ èg
& ñ#ä L
”ZgÑgzZ ï» ðñÆ îI
0ÒWI
<IZ x â Z n kZ Xv!*
å*
c â ÛgzZ ¶Å 7 Ìs ]Z $
eW{z´Æ bÑŠ }uzŠ 6,äƒ
™ VY $
eWt Ne {z … â 7ðñÃX ]Z|vß 
Ð +¢q ÝñsÜ{°z ~ $
eW VY Xì Ë$ƒ "
$U*
E
sÜ~ VÍßÆ Ü‰z kZgzZ X Ç ñYƒg »" ÜÓß³Ú Â:gz Ôì
w¸/ Ã ñZ]|X ?VÐ {Šúñ Å $
eWÃ „ Xñ ñ#
gŠ ‡6,ä™ òZg + › CZ Ì~ ÄÜ KZ {z X B7+› ×Û
/
¤ Z : Xì Zƒ x¥Ð !®]g „ Å °» Rzg 6X¸ :
Å$
eW kZ ÄÜ Å yZ ÂVƒ : Ô™ ðñvZ f ç Xñ ]Z|
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
18
626

V #Z ]§
~

XH
Š*
c 0*
7» $
eWkZ t Z] ZuzŠ ðÃgzZ X Ë$ƒ 7t Z]
( 17 mV*
c IƒI)

+¢qÐ ó ó ÜÓß³ÚL L/
¤ Z *
c Š [Zt » Üû Óö ßû ³Úô ä øoÛ
+¢q ƒ
 {z ]!*
æ ~ yWیРÜÓ³ß³Ú Q ÂVƒŠ Z% „
:"
$U*
x ©Z {z n Æ Vß Zz ˆ gzZ Ð N Y ƒ mºn Æ
: *
c Št ä \Z x â Z [Z » kZ ÂXÐ Vƒ
Ât Ð e
h : HÅ + ¢qgzZƒ Üû Óö ³ßû ³Úô  Ì} ( 1)
x ©Z ]*
c W1X σ HÅ + ¢q ÌV;z G ƒ @*
Y ƒg » "
X 7(Z ~ 
*
c 3Št Ð wßZ Ã Å Ø<è Û ä L
<I Z x â Z ( 2)
?Š Ë *
*™ï)
á » *¸ gzZ ì @*
ƒ mºn Æ¢q+ »¢q
£Š 3Š ~ s ]Z $
eWYg { ?Š {z gzZ ì @*
ƒ Ð zz Å Yg {
}Š : [Z » kZ øoÛ X Ï ñYƒ ë!*
H— " Â
(ò#
r ™ @1è‡ *
* ÑñxsÑZgÖZ5gæ| 1408: Ñ‚Š ZGzg i Z )

Xn

+
ñ ”Zg ñ#qnZ$
gu
:*
c â Ûä ÅzmvZ -=rØg }Z wÎg
oû jô ß$ Šö eô Üû Óö nû ×ø Ãø Êø ]†÷ nû %ô Òø ^Ê÷ ¡jø ô ìû ]ô p†F nø Šø Êø pû ‚ô Ãû eø Üû Óö ßû Úô Xû Ãô mø àû Úø
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+
( > ½)

19
627

àø nû m( ‚ô ãû Ûø Öû ] àø mû ‚ô ô ]†$ Ö] ðô «Ëø ×ø íö Öû ] èô ß$ ‰ö æø

{Š c*
i ¹ {z Ç ìg {+
0i ˆ }÷ ¿ Ð ~ ? :ÀF,
Cc*$
eZ@ }÷gzZ Å L
< ~÷ 6,? : X Ç AŠ s %Z
X σ xiÑ ~zc Å ( i§) <
L Å +”Zg ñ # 

ðñFg»ZgzZ+
`'
àø mû „ô Ö$ ] æø ä×# Ö] Øô nû fô ‰ø oû Êô ]æû ‚ö âø ^qø æø ]æû †ö qø ^âø æø ]çû ßö ³Úø ! àø ³mû „ô ³Ö$ ] æø
ø òô Ö5 æ]ö ]æû †ö ³’ø ³Þø æ$ ]æû æø !
æø éº †ø Ëô Çû Úø Üû ³ãö Öø ½ ^Ï& uø áø çû ßö Úô ç+ Ûö Öû ] Üö âö Ô
(74$
eWÔwÎZ >gÎÔ 6qÃg Ô10 {g*
0)
ܺ mû †ô Òø Ѻ ‡û …ô
gzZ HŠ ˜ gzZ Å ]ó~ { Zg Å Z.
}gzZ ñ Ñ yZZ vß :ÀF,
H*
! vß {z ÅŠæ Å yZ gzZ ~Š { C Ã+`
'y›ä VM
Xì 0 ‚ dZgzZ yZ]n Æ yZ X ðñ

Ôò³Öæ] X Å Ì]óÔ ñÑ ÌyZZ ñ+”Zg ñ# :Ýq
ч… æ é†ËÇÚ Ü³ãÖ ˆ Æ kZgzZN @*
Å ^÷ Ïu ˆ Æ áçßÚçÛÖ] ܳâ
~(,ÅyZZ åz ï» ÇÆñg *
c g e‹g Z ñ#ªZz] » Üm†³³Ò
®
) ) kl T Ëg Z ñ# yZ gzZ ì ÞZ ]Š Þ „
 Š',
i
áçßÚç³Û³Ö] ܳ⠃
 {z HŠ×'*
*ÑÆ ™³ ä g »ZgzZ +`
'
yZZÆ yZˆ Æ ãWÛŒ]Š Þ„
 Š',
i +Z X ï)
á ~ ^³Ï³³u
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
20
628

V #Z ]§
~

X Sg 7¹!*
öRŵz —~

ì nÛ›ÅY#Vzge
Ùø ^Îø Ùø ^Îø äö ßû Âø äö ×# Ö] oø •ô …ø o) ×ô Âø àø nû ßô Úô ç+ Ûö Öû ] †ö nû Úô ]ø àû ³Âø æø ý DME
šø †ø jø Êû ]ô äø ×# Ö] á$ ]ô Üø ×$ ‰ø æø ä´ Öô !æø äô nû ×ø Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö] Ùö çû ³‰ö …ø
šø †ø jø Êû ] ^Ûø Òø o) ×ô Âø æø áø ^Ûø %û Âö æø †ø Ûø Âö æø †õ Óû eø oeô ]ø g$ uö Üû Óö ³nû ×ø ³Âø
˜ø Çø eû ]ø àû Ûø Êø s$ vø Öû ] æø Ýø çû ’$ Ö]æø éçÒF ˆ$ Ö] æø éø ç³×F ³’$ ³Ö] Üö ³Óö ³nû ×ø ³Âø
øŸæø ^Ú÷ çû ‘ø øŸæø é÷ çÒF ‡ø Ÿø æø é÷ ç×F ‘ø äü Öø äö ×# Ö] Øô fø Ïû mø Üû Öø Üû ãö ßû Úô ]‚÷ uô ]æø
(g wÑZgâ!ZfM
š I Z µ)
…^ß$ Ö] oÖø ]ô å´ †ô fû Îø àû Úô åü †ö #ö vû mø æø ^r& uø
vZ :c*
â
Û äV
~vZ wÎg ¹ ä ÅvZ èg ZÝ>Z÷Z gzZ
Tì Å n
Û b§kZ ›Å Zz y¢z /z –1Z 6,?ä \¬
yZ ä T Xì H n
Û e gzZ { izg gzZ >Ãi gzZ i ú6,? b§
Ð ,™ wJi ú: Å kZ vZ Ô 3g ÌÐ q
-Z ËÐ ~
Å v W™ VZ ÃkZ Ð GÅ kZ gzZ e : gzZ { izg: gzZ >Ãi: gzZ
X Ç ñ Y c*
Š Ÿs§

‹gZñÐ#܈o
Ùø ^Îø Ùø ^Îø äü ãø qû æø äö ×# Ö] Ýø †$ Òø o) ×ô Âø àø nû ßô Úô ç+ Ûö Öû ] †ö nû Úô ]ø àû Âø æø ý DNE
†õ Óû eø ^eø ]ø äö ×# Ö] Üø uô …ø Üø ×$ ‰ø æø ä´ Öô ! æø äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö] Ùö çû ³‰ö …ø
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

21
629

÷ eô Ðø jø Âû ]ø æø éô †ø rû ãô Öû ]…ô ]9ø oÖF ]ô oû ßô ×ø Û$ uø æø äü jø ßø eû ]ô oû ßô qø æ$ ‡ø
ä´ Öô ^Ú$ àû Ú( Ÿø¡
äü Öø ^Úø æø Ð$ vø Öû ] äö Òø †ø iø ]†& Úö áø ^Òø áû ]ô æø Ð$ vø Öû ] Ùö çû Ïö mø †ø Ûø Âö äö ×# Ö] Üø uô …ø
^n& ×ô Âø äö ×# Ö] Üø uô …ø èö Óø ñô ¡øÛø Öû ] äô nû vjŠi áø ^Ûø %û Âö äö ×# Ö] Üø ³uô …ø к ³mû ‚ô ³‘ø
(~è,
F)
…ø ]9ø &ö nû uø äü Ãø Úø Ð$ vø Öû ]…ô 9ô ]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
bcÆ Y #Vzg e
vZ :c*
â
Û äV
~vZ wÎg ¹äõz vZ x™ZÝ>Z÷ZgzZ
} Š ~ b ï }÷ ( ñÈ ¬) e KZ ä kZ Ô} ™ 3g 6,–
ñ 1Z
?:XÅZg ZŠ = gzZ ~Š
ä k Z Ð wâ L Z gzZ c*
Ñ 6,~g ZÎ J
- ] çE
~zš
/{zp¤
/Z ì H] !*
h{z Ô} ™3g 6,ñ/vZ X HŠ Zi WÃñwš
vZ X 7
„zŠ ðà » kZì Zhg,
6 wq kZ Ð Z ä hXƒ
3g 6,ñZvZ X D 3xÑ Ì º
Û Ð kZ Ô} ™ 3g 6,y
ñ ¢
„ s§kZ ÌÃ hÔ} ™ cg ñZs§T !vZ } Z X} ™
X } Š¢

( pÑ ~è,
F)

Šá)gZ »ñ¨ÔZZ]|

oû eô ]ø àö eû o% ×ô Âø Ùø ^Îø Ùø ^Îø †õ ³nû #ô eø àô ³eû áø ^³Ûø ³Ãû ³ß% ³Ö] àô ³Âø æø ý DOE
Üû ãö Öø kû Ïø fø ‰ø àø mû „ô Ö$ ] á$ ]ô èô mø ŸF û] åô „ô âF oû Êô äü ãø qû æø äö ×# Ö] Ýø †$ ³Òø gõ ³Öô ^³›ø
ø òô Ö5 æ]ö oßF Šû vö Öû ] ^³ß$ ³Úô
†õ Óû eø çû eö ]ø æø Üû ãö ßû Úô ^Þø ]ø Ùø ^Îø áø æû ‚ö Ãø fû Úö ^`ø ßû Âø Ô
èö vø ×û _$ Ö] æø Üû ãö ßû Úô †ö nû eø ˆ% Ö] æø Üû ãö ßû Úô áö ^Ûø %û Âö æø Üû ãö ßû Úô †ö Ûø Âö æø Üû ³ãö ßû ³Úô
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

22
630

Üû ãö ßû Úô àô ÛF uû †$ Ö]‚ö fû Âø æø Üû ãö ßû Úô ‚º Ãû ‰ø æø Üû ãö ßû Úô

( +Ô ~g aZ ztzŠ%0Z z™ X0Z z ?q !Z 0Z z Þ¬ !Z 0Z )

$
eWkZ äõz vZ x™
¨¤ ! Z 0 ñZ:¹ä a 0 yˆgzZ
ê » ð>Ð s§~g ø n Æ Xvß {z G 0Æ
Ð ~ yZ Ì~ :¹ÔÐ N Y Çg gzŠ Ð kZ {z Ôì [ ƒ
ñÄgzZ Ìñ³gzZ ÌÛ
ñ igzZ Ìy
ñ ¢gzZ Ìñ/gzZ Ì–
ñ 1ZgzZ Vƒ
X Ð ~ 4Z Ìsú0 ñÝ°Z†gzZ Ì

yá)ÅY#Vzge
o( fô ß$ Ö] àô Âø äö ßû Âø äö ×# Ö] oø •ô …ø 9õ çû Ãö Šû Úø àô eû äô ×# Ö] ‚ô fû Âø àû Âø æ ý DPE
æø Üô ×û Ãô Öû ] èö ßø mû ‚ô Úø ^Þø ]ø Ùø ^Îø äü Þ$ ]ø Üø ³×$ ³‰ø æø ä´ ³Öô ! æø äô ³nû ×ø ³Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø
o' ×ô Âø æø ^ãø Ëö Ïø ‰ø áö ^Ûø %û Âö æø ^ãø Þö ^_ø nû uô †ö Ûø Âö æø ^³ãø ‰ö ^³‰ø ]ø †õ ³Óû ³eø çû ³eö ]ø
]†÷ nû ìø Ÿ$]ô o) ×ô Âø æø áø ^Ûø %û Âö æø †ø Ûø Âö æø †õ Óû eø oû eô ]ø oû Êô ]çû Öö çû Ïö iø Ÿø ^ãø eö ^eø

E
( g ¶ÑZ kzŠÛÔ[ éŒBÄZ `) 

 D™ y Ò Ð V
~*™ ÑÅvZ èg Š&0 vZ†gzZ
/
ñ gzZ Š ã
CÅ kZ –
ñ 1Z gzZ Vƒà » D~ :c*
â
Û ä~
V \W
{ i ZzgŠ » kZ ñZgzZ ì ¿ » kZ y
ñ ¢gzZ ,g Z- Š Å kZ
gzZ Æ ð> ñ ZÎ~ hÆ ñZgzZ y
ñ ¢gzZ /
ñ gzZ –
ñ 1Z ?Xì
X ¼: ]!*
ðÃ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

23
631

[NZ »Y#Vzge
oû Êô Üø ×$ ‰ø æø äô nû ×ø Âø äö ³×# ³Ö] o³×$ ³‘ø äô ³×# ³Ö] Ùö çû ³‰ö …ø Ùø ^³Îø æø ý DQE
àø nû Ûô Öø ^Ãø Öû ] Äô nû Ûô qø o×F Âø oû eô ^vø ‘û ]ø …ø ^jø ìû ]ø äø ×# Ö] á$ ]ø †zø eô ^³qø &³mû ‚ô ³uø
æø †õ Óû eø ^eø ]ø è÷ Ãø eø …û ]ø Üû ãö ßû Úô oû Öô …ø ^jø ìû ]ø æø àø nû ×ô ‰ø †û Ûö Öû ]æø àø ³nû n( fô ß$ ³Ö] pçø ³‰ô
oû eô ^vø ‘û ]ø oû Êô æø oû eô ^vø ‘û ]ø †ø nû ìø Üû ãö ×ø Ãø rø Êø ^n& ×ô Âø æø áø ^Ûø %û Âö æø †ø Ûø Âö
( 36704$
gu 13` w é)™ÅZ +Ô™ X0Z )
†º nû ìø Üû ãô ×( Òö
" EZ )
3E
( wŠ T119 m ã*
U¢©+
0ÑZ .ñ0 nÈèØZ ¼Z t £p ç-G

" Ôì $
gu ~z% Å ',
ñ Y ]| Ôyâ 
Û »~
Vg—
I gzZ ì 1 `Ð Vâ ˜ x ÓÃñ/ô}÷ ä \¬vZ — 
1 `Ãg e yZQ gzZ ÔÆ VßÎg gzZ V1ñ ZÎÔì c*
â Û
èÑq c*
â ÛíÐ /
ñ ôx ÓÃyZ : X ñZgzZ y
ñ ¢Ôñ/Ô–
ñ 1Z
Xì í~ !
ñ ôC
Ù }÷

]tÄÜ
äô nû ×ø Âø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö …ø Ùø ^³Îø Ùø ^³Îø èßø ³nû Ëô ³‰ø àû ³Âø ý DRE
àû Úø Ô×Ûö Öû ] ä×# Ö] oiô çû mö Ü$ $ö èßø ‰ø áø çû $ö ø¡$ø éö ç$ fßù ³Ö] èø Êø ¡øìô Üø ³×$ ³‰ø æø
ð^#ø m$
ä ÅzmvZ -vZ wÎgì $
eZzg Ð ‰]| :ÀF,
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
24
632

V #Z ]§
~

Ç ì e à Tv Z Q Ï ì g J k',MÄÜ Å ]t :c*
â
Û
X Ç} Š } Š 

x΢ 1222$
guŠ î ZŠ1Z ( 2) ' 3257 $
gu wzZ ¢ ã]Z.ZeY ( 1) ' 9)
Å
!z éCŠ Z bÑ ( 4 ) ' ¢z ùÁq ug´ ( 3) '
( 709 X 683îG
G

E
G
¢
w‚M]tïL Ü
ø ô Öû ]ø ý DSE
‚Ãû eø Ô×Ú Ü$ $ö èßø ‰ø áø çû $ö ø¡$ø oû jô Ú$ ]ö oû Êô pû ‚ô Ãû eø èÊø ¡í
ÔÖô ƒF
kZQ ÔÏìg w‚ M~ Ö#Q ~÷ˆ }÷ÄÜ :ÀF,
X σ >
Ø á)Š *
!ˆÆ
~è,
F ( 3) ' m
N0£Zµ ( 2) ' 3341 $
guwzZ ¢ ã]Z.Z ìY ( 1) ' 9)

$1Zµ ( 4 )
B
gu ã]Z î@G Z ( 6) '‰ùyx0Z 9( 5) ' öW ЛG
( 1535 X 1534' 460$

E
3
> ðE4ÉZÄÜ
ø ô Öû ]ø ý DTE
^Ó×Ú ÔÖô ƒF ‚Ãû eø áçû Óö iø Ü$ $ö èßø ‰ø áø çû $ö ø¡$ø èÊø ¡í
X σ >
Ø á)Š *
! ˆ Æ kZQ σ w‚ MÄÜ :ÀF,

~ènZz' ( 4647 X 4646) Š î ZŠ1Zz
yZ 459 $
gu wzZ ¢ ã]ZÄ$
gŠ q Z ' ( 9) ÿ
U s Z ° ~z éCŠÅZz' ( 35/2)
( Šg Zñ 1535 X 1534)Ä° yx0Zz' ( 313/4 )g *
N0£Z µz ' ( 145 X71/3) Áq ug´z ' ( 2/114t ) wZ ° Þ¬ ! Z 0Z z '
m
$ 1Z z' ( 1/136/25) {µ ° ã*
þ ( 2/15/3) +
hg VZ ° ->Z öW ЛG
c z°Zz ' ( 221 X 220/5)

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

25
633

σ~÷ÛŒÄÜ
ø ô Öû ]ø ý DUE
éç³þÂø ‚ø Öû ]æø …^’ø Þû Ÿø û] oÊô ÜÓvÖû ]æø Xmû †ø Îö oû Êô èÊø ¡í
àø mû †ô qô ^ãø Ûö Öû ]æø ànû Ûô ×ô Šû Ûö Öû ] oÊô é†ø rû ãô Öû ] æø 9^`ø rô Öû ]æø è#fvø Öû ] oÊô
!‚Ãû eø
Xì ~ ÷ÛŒÄÜ :c*
â
Û ä ÅzmvZ -vZ wÎg :ÀF,
]ó gzZ Š ˜ gzZ Xì ~ S x ¸yZ f Z Xì ~ g »Z ¬gzZ
Xˆ Æ + `
'gzZ Xì ~ Vâ ›
ãZd ( 3) ' m
N0£Zµ ( 2) ' 3342wzZ¢ ã]Z.Z ìY ( 1) ' 9)
-B|Zņ0Eù( 4 ) '
gu ã]Z î@G
( ™ X0Z ( 6) ' Þ¬ !Z 0Z wZ ( 5) ' 1851 $

+
ñ ”Zg ñ#

†ø Úø ]ø á]æø èÂø ^_$ Ö]æø Äø Ûû Š$ Ö]æø ä×# Ö] pçÏû jø eô Üû Óö ³nû ‘ô æ]ö ý DMLE
p†F nø Šø Êø p‚Ãû eø Üû Óö ßû Úô Xø nû Ãô mø àû Úô äÞ$ ^ô ³Êø o³#fû uø ‚³fû Âø Üû ³Óö ³nû ×ø ³Âø
àø mû ‚ô ô ]†$ Ö] ðô ^Ëø ×ø íö Öû ] èô ß$ ‰ö æø oû jô ß$ Šö eô Üû ³Óö ³nû ×ø ³Ãø ³Êø ]†÷ ³nû %ô Òø ^³Ê÷ ¡jø ô ìû ]ô
æø Üû Òö ^m$ ]ô æø „qô ]çø ß$ Ö^eô ^ãø nû ×ø Âø çû –% Âø æø ^ãø eô ]çû Óö Š$ Ûø ³iø àø ³nû m( ‚ô ³ãû Ûø ³Öû ]
ø ø èÂø ‚û eô Ø% Òö æø èÂø ‚û eô è$ø ‚ø vû Úö Øù Òö á$ ^ô Êø …çû Úö Ÿö û] lô ^$ø ‚ø vû Úö
èÖø ¡•

ÅzmvZ -vZ wÎgì $
eZzg Ð ñtg ‚ 0 n*
!² :ÀF,
gzZ Åg
G ]!*
gzZ Å äg e Ð vZ Ã ?Vƒ *
@™¤z :c*
â
Ûä
ˆ ?Ð dŠ gzZ íxÝ q
-Z 6,?ƒ Áq p¤
/Z Å + â ¹
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
26
634

V #Z ]§
~

+” Zg ñ #gzZ L
< ~÷ ?ßñ xi Ñ Âs %Z J}÷
gzZ Ð VÕZŠ ÃkZ *
* ñÐ ï¢Ã<
L Å ( Y #Cc*
e
$Z@)
Xì „ Ze®
)$
+ÙC =ZÐ Vñ» 6 Æ ®
)$
+?”¹
tg ‚ 0 n *
!²ùzâ 0Z!Zf ~è,
F ( 3) 'Š î ZŠ 1Z ( 2) ' m
N0£Zµ ( Z ) ' 9)
!²ù:Áq ug´ ( 5) ' 42$
gu
bÑ ( 7) ' 2455 Y Zzg ÑZ ( 6) 'tg ‚0 n*
Å
Š
( 2549 $
guwzZ¢RìY 54Ô 31 wZ ( 8) '715 X501tŠ éC Z

ÐVƒY#12
èËø nû ×ô ìø †ø #ø Âø oß$û ] oÖ]ô ]ˆ÷ mû ˆô Âø †Úû Ÿø û] ]„ø ³âF Ùö ]ˆø ³mø Ÿø ý DMME
Xmû †ø Îö àû Úô Üû ãö ×% Òö
ìg 
¨¸ J
-äƒ Zg7 Æ Y # ( 12) {g !*
nç » xsS :ÀF,
XÐ Vƒ Ð yZ+
0{Æ ÷ÛŒY #
ƒÔ Ç

-B|ZÅ$
{g â ÑZ [ ›z
yZ!Zf'376 $
guxzŠzwzZ ¢ ã]Z î@G
gŠ qZ!Zj' ( 9) ÿ
þ ( 98/93/5) £Z µz 6627 yx0Z z ( 207/2) Š îZŠ 1Z X4709 $
gu

xsS„JY#12
†ø #ø Âø oßø $û ] oÖ]ô ^Ã÷ nû ßô Úø ]ˆ÷ mû ˆô Âø àö mû ‚( ³Ö] ]„ø ³âF Ùö ]ˆø ³mø Ÿø ý DMNE
( 9)
Xõ mû †ø Îö àû Úô Üû `ö ×% Òö è÷ Ëø nû ×ô ìø
B‚Æ −Zz L Z ~ì $
eZzgÐ {ñ ª0 ',
Y ]| :ÀF,
V
~\ Wä ~  Zƒ¢q ~ #
Ö }
.Å ÅzmvZ -*™ Ñ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

27
635

J
- äƒ Zg7 Æ Y # {g *
! å +› t Ô ‹ ñƒ D â Ût Ã
 e: ™~ & ðâ Û] *
! +Z ä \WQ X Çì g— z 
¨¸
ä VrZ Â ?c*
â Û H ä ~
V \W ¹Ð \!*
LZ ä ~
X óÐ
ó Vƒ Ð yZ+
0{ 7ÛŒY #
ƒ L L :¹

þ ( 98/5) åE
5k.ÅZ+
ZZŠi ( 101/5) £Zµ' ( 4795 $
gu]g â ÑZ [Â ) ›z
yZ :!Zjÿ
( 9)

Xõ mû †ø Îö àû Úô Üû `ö ×% Òö ]†÷ nû Úô ]ø †ø #ø Âø ^ßø $û ]ø p‚Ãm àÚø áö çû Óö mø

XÐ VƒÐ ÷Œ
Û
ƒÆ 
ƒÔY # 12ˆ }÷Ð Vƒ :À,
F

-B|ZÅ :!Zjÿ
m 0£Z µ ( 2) ' ~ènZz
N
yZ!ZfX 1075 $
gu ã]Z î@G
þ ( 9Œ$
gu) ' ( 108 Ô 99 X95 Ô 92Ô 90/5)

ÐVƒY#12
†ø #ø Âø ^ßø $û ]ô Ýö çû Ïö mø oj# uø ^n÷ •ô ^³Úø †³Úû Ÿø û] ]„ø ³âF Ùö ]ˆø ³mø Ÿø ý DMOE
( 9)
Xõ mû †ø Îö àû Úô Üû `ö ×% Òö ]†÷ nû Úô ]ø
12 J
-VΠ g ~g Y ,
'Z,
' ( ÄÜz +› ª) x »t :ÀF,
XÐ Vƒ Ð ÷Œ
Ûƒ
 Æ
ƒt gzZÐ,™ ãZxòŠ W

-B|ZÅ $
( 101 Ô 98 Ô 97/5) µÔz
yZ '719 mxzŠzwzZ ¢ î@G
gŠ q Z :!Zjÿ
E
¨Z Z åM˜W z '
þ ( ÓÑZ9) Y K

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
28
636

V #Z ]§
~

ÐVƒJÖ#ªY#(12) {g*
!
áø çû Óö mø æû ]ø èö Âø ^Š$ Ö] Ýø çû Ïö iø oj# uø ^Û÷ ñô ^Îø àö mû ‚( Ö] Ùö ]ˆø ³mø Ÿø ý DMPE
Ùçû Ïö mø äü jø Ãû Ûô ‰ø æø Xõ mû †ø Îö àû Úô Üû `ö ×% Òö è÷ Ëø nû ×ô ìø †ø #ø Âø ^³ßø ³$û ] Üû ³Óö ³nû ×ø ³Âø

kø nû eø ˜ø nø eû Ÿø û] kø nû fø Öû ] áø çû ³vö ³jô jø Ëû ³mø àø ³nû Ûô ³×ô ³Šû Ûö ³Öû ] àø ³Úô èº fø nû ’ø ³Âö
èô Âø ^Š$ Ö] pô ‚ø mø àø nû eø á$ ]ô Ùø çû Ïö mø äü jö Ãû Ûô ‰ø æø p†F Šû Òô Ùô { æû ]ø p†F ³Šû Òô

oÖF ^Ãø iø äö ×# Ö] o_ø Âû ]ø ]ƒø ]ô Ùø çû Ïö mø äü jö Ãû Ûô ‰ø æø Üû ³âö æû …ö „ø ³uû ^³Êø àø ³nû eô ]„$ ³Òø
^Þø ]ø Ùö çû Ïö mø äü jö Ãû Ûô ‰ø æø ä´ jô nû eø Øô âû ]ø æø ä´ Šô Ëû ßø eô ]+ ‚ø fû nø ×û ³Êø ]†÷ ³nû ìø Üû ³Òö ‚ø ³uø ]ø
( 4711 $
gu {g â ÑZ [Â pÑ›)

šô çû vø Öû ] o×ø Âø ½ö †ø Ëø Öû ]

ƒ ì‡ #
Ö ª J
- V Œ Ô Ç ì g ¹*
! z ì‡å + › :ÀF,
ƒ
 Æ
ƒ {z gzZ N Y ƒ Áq Y # ( 12) {g !*
6,? *
c Ôñ Y 
X¸ D â 
Û \ W ‹ Ð \ W ä ~ gzZ X Vƒ Ð ÷Œ
Û
ÃÀCÆ òŸ›ÑzZ c*
òŸ®
) ) Ï KgqZ Å Vâ ›
d

Û Æ#
Ö ª ‹ Ð \W ä ~ h
+×' gzZ ÔÏ } ™ ì
vZ #
Z ‹h
+×'X xg “ Ð yZ ?: ÐVƒÙCª[ Z˜
y L Z gzZ ,
6zZ L Z Â} ™ « ð> ðÃà ËÐ ~ ?\¬
ÐW6,nj ~ ‹ Ìt gzZ z™ Y Z’Z Å ä™ ay
6,Vß Zz
( 4711 $
gu {g â ÑZ [Â ÔpÑ›)

X Vƒ ÑZz "(,

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

29
637

]q:Å{”ZgÄܧzŠ
VÇr ãWیŠ+ Š g ÖZ $
eWgzZ s ]Z $
eW Ô×$
eW
]|X ñ# îS+ ”Zg ñ# ._Æ Vz°z ðZ}
.gzZ
ÄÜ x *
c Z Æ +g‡Zzf ñy¢]| Ôtzg à ñ/]| Ôñ& œ–1Z
Å òŸ z „ âJ
- VΠ"
$â Å xsZ `z²gzZ +Š „ ~
_6,~¸àZz pg w° z { Y ~(,~(,X Iƒ Š1*
* z –à
L z © Âä x ¸[²{+
<
0â : qZ gzZ X IÌ t ‚Æ xsZ
X*
c Š ;~ Ý ¬ s Z§Zgâ »

ñjœ§zŠ


zŠ ZÎKZ äÅvZ èg & œ–1Z ]|Y é¨EÒC Z x â Z wzZÑ

¯ÔVK½ZŠ Æ ot sÜ: ~ ÄÜ]æ +F,
¾!‚
E
4‘
g
> 2i +G
”ÔqYŠ Å ]t yÈæ L Ñ{)z ö ŠÎZ gzZ [Z˜
Æ
ª‚g §zŠ Æ ™ ¹»Š Z D
+
g ZÆ bD! ²‰gzZ ]zŒ Å
]q :òsZ ÅyZ,
kZ z xzgÉ X H ,@*
Æ xsZ _6,ÃV¸´<<
㯠¹Z²ÅÅ vZ èg º Z & œ ]|çO X *
c Š ™ i ¸W Ì »
Æ ãZ%» z ]T: *
c i ¸ ~ xzg o ã¯ò )
á gzZ ~ yZ,
kZ o
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
30
638

V #Z ]§
~

z
ªf KZ ÃV!¤ C¨¤ Ð zz Å TX I¬ f(,ÐWB‚
XH
Šƒ hÑ {ç+
h” » M
š¦

¹
ñ zgÃÇ
kŠ ñ h ‚ LZ ä ÅvZ èg WZ tzg à /]|xzŠÑ
ÏX ãZ,
kZ gzZ ð| òzg Å V- œ ~ ÄÜ §zŠ !‚
]| ©X *
c Š ™ — k » xsZ ÝÆ ™ ',
iz,
ki à Ø> )
á Š !*
Mg ZÙD yz» Z ÄÑ K!*{z´ Æ V¸´ << Æ ñº Z & œ
X*
c Š ™·xsZ _6,V;z Æ ™ ì ¬ng Z é,% ( 2251030)
{Š *
c i » VÇr ãWÛŒÅxsZ„ì |g ïZ .
Þ ‡*
*qZt gzZ
z„ä VMX ]q :òsZ yZ xÅ ¹zg ÃÇtZ] F,
X H « w° z g ‡z ÃM
+K
¨Z x¤™ 5 ~ u { ÃVÂTÅ òŸ
Xì tzgà ñtzgÃvZ Y )
á â

ñã¢]T
§zŠ !‚ {g !*Æ Å vZ èg +g‡Zzf y¢ ]| xÎÑ
¹zÃÇ Ô‰ n ™ ì ̺´ {z Æ yZ,
kZ z xzg ~ ÄÜ
]| X Zƒ ì ÌiÛZ ~ ã¢Ç X¸ n ƒ 7Vùu ~
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

ñ ”Zg Ð #܈o
+

31
639

ã¢gzŠ ,i Z {z´ Xì )*
*g» yZ x» ÄÜ Å ñ+g‡Zzf y¢
B ìˆ~ g«ä VMÔ ]q :~d {z Ð ~ ]:SÅ
YqZ Æ V
~vZ wÎg „ ~ ÄܧzŠ Æ ñy¢]|X *
cŠ™
ÃxsZ 
•ØÆ ™ ì mG {,
kb
ä ñtzç÷Z ]| ! ôg;Z
Ìg J¥ z .
Þ » ~ŸÆ ]q : ~',, iZ {z´ X å *
c Š ™ Ñ!*

òsZ yZ ÅXñ ]Z|nÁ!*
/
¤ Z X¸ ‰ Wt‚ ,
ki Æ ã¢Ç
9ðà » VÇr ã!*
g Å œyWÛŒQ ÂñY *
c Š ™g ïZ » ]q:
x³» ÄÜ {ŠúñÅ yWیРzz Å TX Y Y *
c Š g ZÛŒ7t Z]
f oZ Ôì CI
Xv!*

ñ~©%ÄÜ
~ AzZ +`
'z1 Å vZ èg ¨ÔZ Z]|xg X Ñ
Æ \W X y K
¶ ~
y W » {”Zg ÄÜ {Šúñ Å yWÛŒÆ äƒ
\WgzZ eƒ 7 ì ¬‘´ +
h]
.Í ~ ÄܧzŠ !‚ 6Ô 5 ã½
X ìg sz^~ ä™ iÆ ]Z`
xgzZ ]Ã%Z ±½ZŠ
hx  „z ~ ÄܧzŠ LZ Ð w Å”ZgÑä \Wp
\WX å *
c â ÛÇ*
* ä +”Zg ñ#&¬ Ð \W Ô*
c â ÛÇ*
*
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

V #Z ]§
~

32
640

{+
hI » \¬vZ H— _6,» h+Š ÏZ ~ ÄÜŠzu KZ ä
+”Zg ñ#Vzg e yZ Y Y H 7gïZ Ð |kZ gzZ å
ãWÛŒ$
eWD
ø G ]Z|t X Zƒ 7µZz q Z,
4 ðà » nË~
evZ èg X¸ tZ] dZ » XXÜ`ßne ð«Ûu… …^ËÓÖ] o× ð{‚³]ZZ
X Z

( ò@1è‡ *
* Ññ2ñ<ñ”)

ñg*
c ge h
~ AzZ +`
' z1 tZ] » ÄÜ {Šúñ Å yWÛŒèa
ñ ]| Ô ñ& œ –1Z ]| ª X ‹g Z ñ# ¸ Æ äƒ
/
à yZ n kZ ¨ÔZ ñZ ]| gzZ +g‡Zzf ñy¢ ]| Ôtzg Ã
V- œ~ Ö#Z b ˜Zt gzZ Xì @*
Y ¹g *
c g e 6,gîÆ ¤S
@*
Y*
c J 7,[» Ïg à РV- œ ~ kg Zæ ´Š Xì ~g Y Ð
]
.) ” ˜À,i Z IgzZ Xì gÃè b ˜Z Åg *
c g e Ì~ yZ Ôì
C :å @*
Y –Äsf D
øn Æ „Š yK
¶Åg *
c ge ~
a
Ÿ
gñ ©

z
z

[ Zø

ÔK

z

r Z
l

ñ ¢
y

Ôñ/

z

ñ 1Z

( ò@1è‡ *
* Ññ2ñ<ñ”)

]‚÷ Úø †û ‰ø æø ^Û÷ ñô ]>ø ä´ n( fô Þø o ×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éç×F ’$ Ö]æø ]†÷ ìô ! æ$ Ÿ÷æ$ ]ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]æø

www.khudamahlesunat.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.