www.khudamahlesunat.

com
641

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
2

?yÃL
<IZ

642

'û l^Þ]çß k‰†`Ê ü'
3 

,
6 hG
î”û Z z w Z I Z :Š ág Z » V
~]ѻgzu

4

? yÃL
<I Z

6

g¼z„ » Vo+
$

7

ƘÅä™WÅ¿+
$

8 

+
$ gzZ/Â

10

wqZÆ +
$

12

¿z )
®+
$

12

¿,
6)
®+
$

13

H 2~ðŠ ä T

14

 èÅ)

®+
$ gzZ ` Zzg »L
<
ÒÅ \¬vZ,
6 +
$

15

////
E
3BÄ
§E

( wZ^ Iz ^wZzOezZ Á‚) "
ö Z ©ß Z†ƒq
9zg 10 7' Y 2010 ag â 17 ._| 1431 wÍ ÑZ ßg 30

0313-5128490

wZ^ ezg wZJ ÔLg â [ e Ô […çßÖ] ' o;

-Þ;ßñ^e Ôeö  -ß9Þ†µ  -ßßnÓ‰  -Þ‡ç¶ÛÒ  -ßßñ]ˆmJ
zedemm@yahoo.com 0543-421803/0334-8706701

www.khudamahlesunat.com

:M
K,
F
:8iìz ?*
N

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

643

3

g¼z„»Vo+
$
5
!Ünû ¿ô Ãø Öû] äô ×ô –û Ëø eô èô Âø ^Ûø rø Öû] æø èô ß$ Šö Öû] Øô aû ]ø Ðô mû †ô ›ø o ÖF ]ô ^Þø]‚ø âø p
û „ô Ö$] äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]ø
ø Š$ Ö]æø éö ç×F ’$ Ö]æø
!Ünû ¿ô Âø äô Ïô ×ö ìö o ×F Âø á
ø ^Òø p
û „ô $Ö] áô ‚ô Û$ vø Úö ^Þø‚ô n( ‰ø ä´ Öôçû ‰ö …ø o ×F Âø Ýö ¡
Ünû Ïô jø Šû Ú% ½õ ]†ø ‘
ô o ÖF ]ô ànû Âô ]‚$ Ö] à mû ‚ô 6ô ]†$ Ö] äô ñô ^Ëø ×ø ìö æø ä´ eô ^vø ‘
û ]ø æø ä´ Öô ! o ×F Âø æø 

,
6hîG”ûZzwZIZ:ŠágZ» V
~]ѻgzu
~ ó óx‰Z Y § ZL L[Â KZ ( Y 505 °õ Z Y 450Šß>Z) òà Zçx âZ
: ˜ ñƒ D™ÜŠ ág Z »ÅzmvZ -]Ñ»gzu
ø Öô ]ƒø Øö nû ’ô Ëû iø Üö ³×ø ³Ãû ³mø øŸæø
Üö âö æø èô nø qô ^ß$ Ö] èô Îø †û Ëô Öû ^eô ðô ]‚ø jô Îû Ÿô û^eô Ÿ$]ô Ô
]çû Öö ^Îø éº ‚ø uô ]æø ^ãø ßû Úô oqô ^ß$ Ö] Ùø ^Îø ^Û$ Öø Ýö ø¡Š$ Ö] äô nû ×ø Âø äü Þ$ ^ô Êø èö eø ^vø ³’$ ³Ö]
àû Úø æø Øø nû Ïô Êø èô Âø ^Ûø rø Öû ] æø èô ß$ Š$ Ö] Øö aû ]ø Ùø ^Îø Üû âö àû Úø æø äô ×# Ö] Ùø çû ‰ö …ø ^³mø
oû eô ^vø ‘û ]ø æ äô nû ×ø Âø ^Þø ]ø ^Úø Ùø ^Îø èô Âø ^Ûø rø Öû ]æø èô ß$ Š$ Ö] Øö aû ]ø

( ò¾gzZ qgz [*
! 199^·,
¬*
U¢x‰Z Y §Z )

gzZ X Ë$ƒ x¥7%Æ ~zc Åä*
* ‘Û,Å kZgzZ :À,
F
ä ÅzmvZ -vZ wÎg #
Z VY X x Z™ñ/ôä*
* ‘Û{z
YEI4&
FÅ V¸Ûy)
‘Û ÑZz ä*
0 ] Ð ~ yZ *
c â Û ( ~ ð ð½5kG
vßyÃ{z ! V
~wÎgÆvZ} Z Ån²äñ/ô ÂX ǃ „ qZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
4

?yÃL
<IZ

644

¨Z I Z H
Š H n²Q X )
®û Zz ¨Z I Z :*
c â Û Â ?
Æ ñ[ ôZ }÷gzZ }÷ *
c â ÛŠ ág Z Â ? yÃ)
®û Zz
X,
6 i§

?yÃL
<IZ
gö _ö íû mø où ×ô Âø áø ^Òø Väô nû eô ]ø àû Âø àŠø vø Ö] àe ä×# Ö] ‚ô fû Âø àû eô onF vû mø àû Âø
Øö aû ]ø àû Úø oû Þô †û fô ìû ]ø =àø nû ßô Úô ç+ Ûö Öû ] †ø ³nû Úô ]ø ^³mø VÙø ^³Ïø ³Êø غ ³q…ø äô ³nû Öø ]ô Ýø ^³Ïø ³Êø
Øö aû ]ø àû Úø æø [èô ß$ Š% Ö] Øö aû ]ø àû Úø æø [èô Îø †û Ëô Öû ] Øö ³aû ]ø àû ³Úø æø [èô Âø ^³Ûø ³rø ³Öû ]
øŸæø oû ß( Âø Üû `ø Êû ^Êø oû ³ßô ³jø Öû ^* ³‰ø ]ƒø ]ô ^³Ú$ ]ø =Ô
ø vø ³mû æø VÙø ^³Ïø ³Êø [èô Âø ‚û ³fô Öû ]
ø nû ×ø ³Âø
^Þø ^* Êø èô Âø ^Ûø rø Öû ] Øö aû ]ø ^Ú$ ^ø Êø pû ‚ô Ãû eø ]‚÷ uø ]ø ^`ø ßû Âø Ùø ^* ³Šû iø Ÿø áû ]ø Ô
ø Öô ƒF æø ]çû ³×% ³Îø áû ]ô æø oû ³ßô ³Ãø ³fø i$ ] àô ³Úø æø
†ô Úû ]ø æø äô ×# Ö] †ô Úû ]ø àû Âø Ð% vø ³Öû ] Ô
áû ]ô æø oû ßô Ãø fø i$ ] àô Úø æø oû Öô áø çû Ëö Öô ^íø Ûö Öû ^Êø èô Îø †û Ëô ³Öû ] Øö ³aû ]ø ^³Ú$ ^ø ³Êø ä´ ³Öô çû ³‰ö …ø
æø Üû `ö Öø äö ×# Ö] äö ß$ ‰ø ^Ûø eô áø çû Óö ³Š( Ûø ³jø Ûö ³Ö] èô ß$ ³Š% Ö] Øö ³aû ]ø ^³Ú$ ]ø æø ]æû †ö ³%ø Òø
æø äô ×# Ö] †ô Úû Ÿ* ô áø çû Ëö Öô ^íø Ûö Öû ^Êø èô Âø ‚û fô Öû ] Øö aû ]ø ^Ú$ ]ø æø ]çû ³×% ³Îø áû ]ô æø äü ³Öö çû ³‰ö …ø
‚û Îø æø ]æû †ö %ø Òø áû ]ô æø Üû `ô ñô ]çø aû ]ø æø Üû `ô mô ]+ †ø eô áø çû ×ö Úô ^Ãø Öû ] äô Öô çû ‰ö …ø æø ä´ eô ^jø Óô ³Öô
^q÷ ]çø Êû ]ø knÏeø æø Ùö æ$ Ÿø û] tö çû Ëø Öû ] Üö `ö ßû Úô o–Ú

( 44209$
gu 16` w é)™ÅZ +Ô b Z
`0 üG3µzµ)

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

645

5 

 D™ Ü$
eZzg Ð −Zz LZ Œ0 vZ†0 ¼ :À,
F
òŠ WqZçO X¸ ìg â Û[ æÐ VÍßÅvZ èg Z]|
? yÃ)
®) IZ e = !Ýð0.ÅZ ÷Z } Z :Î ì gzZ VQ
ä ñ\ W ? yÃ)
®+
$ IZgzZ ? yÃL
<I Z ? yÑÛI Z
b§hZ Ð í ? Âì *
c Š „ ™wZÎä Â#
Z ƒ k*
* Z¾ :*
c â Û
ÔÅ )
®) I Z ] *
! „g X z™Ö#wZÎРˈ }÷ß™
t X )
®) I Z ÔVƒ „ Á~ Š Z®Í •}÷gzZ ~ Î
Xì Ð ¬Æ wÎgÆvZgzZvZt gzZì h] *
!
ÅyZÍ ³ #Æ •}÷gzZ}÷ vß {z ‘ÛI Z
Xƒ {Š *
c iŠ Z®
{Š™gHÆ V
~wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ  vß {z L
<I Z
X Vƒ: VY „ Á~Š Z®{zÍ º ,
6 j§
V wÎgÆ kZgzZ [ Â Å kZ Ô \¬vZ vß {z )
~
®+
$ IZ
Å yZÍ Vƒ D ™¿,
6 é Zp KZgzZ ñZg KZ ÔVƒ ³ #Æ
X ¹*
! ÌZ ã ¯gzZ _g /
¦ ` ¯«Å yZ Xƒ: VY {Š *
c iŠ Z®
Xì Š4Æ „vZ wL Z »yZ
/ / //

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
6

?yÃL
<IZ

646

g¼z„»Vo+
$
Äû _ô Ïø ßû mø Ÿø pû „ô Ö$ ] †$ Uø Ö] Äö ×ô –û Ûö Öû ] Øö Ûø vø Öû ] æø Äö ¿ô Ëû ³Ûö ³Öû ] †ö ³Úû Ÿø û]ø DME
.ÒÉ.Z )
( 1093$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô@0ÇZ $
eZz,
' òãZçE
Åô ‚ø fô Öû ] …ø ^`ø ¾û ]ô
Ñ (ZgzZg *
! VZ/
¤ ÑZz äh Â#gzZ%Z ÑZz ¶Š ™ 2~ Ø? ZÍ<
Xì g¼z„ »Vo+
$ {z ƒ ÑZz äƒ »: 
Ôñ)â Z !Z $
eZz,
' ï
b ° ¦Z~Z ?q1Z )

…ô ^ß$ Ö] hö ¡Òø ô Åô ‚ø fô Öû ] hö ^vø ‘û ]ø DNE
X È 5)
®+
$ q

( 1094$
guÔ 1b w é)™ÅZ +

èô Ïø nû ×ô íø Öû ] æø Ðô ×û íø Öû ] †% \ø Åô ‚ø fô Öû ] Øö aû ]ø DOE
Ä
( 1095$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
' îG
0ÒC Z )

X vß ësZÑ)
®+
$ IZ

èõ Âø ‚û eô oû Êô †õ nû %ô Òø Øõ Ûø Âø àû Ú( †º nû ìø èõ ß$ ‰ö oû Êô غ nû ×ô Îø غ Ûø Âø DPE
4 ˜g+
$ Ð ¿{Š *
ci ¹ Æ )
®+
$ ¿‚ à © ðà » L
<
( 1096 w é)™ÅZ +ÔñŠ&0Z $
eZz,
'‚‹Z Ôò“ åÓÉkzŠÁZ Ô {,
kÙC $
eZz,
' wZ°Z )
Ôñk„0Z $
eZz,
' ò“ åÓÉkzŠÁZ )
( 1097 w é)™ÅZ +

^Þø †ô nû Æø èô ß$ Šö eô Øô Ûø Âø àû Úø ^ß$ Úô ‹ø nû Öø DQE

Xƒ Zc ¿,
6 VÅg #Z 7Ð ~ ë¿{z

èô ß$ Š% Ö] àø Úô ^`ø ×ö %û Úô Äø Êô …ö Ÿ$]ô èô Âø ‚û eô ݺ çû Îø 'ø ‚ø uû ]ø ^Úø DRE
à V QÐ y Z L
<éÆ kZ 1Å 7Š XZ )
®+
$ ðÃä x ¸Ë
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

647

EE
( 1098$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô_g ÒZ 0 ýG3{“$
eZz,
' £Zµ)

7

lø çû Ûö nø Êø àû Óö mø Üû Öø ^$÷ ‚ø uø èô Ú$ Ÿö û] åô „ô aF oû Êô 'ö ‚ô vû mö ‚õ uø ]ø àû ³Úô ^³Úø DSE
ø Öô ƒF äü fø nû ’ô mö oj# uø
.ÒÉ.Z )
( 1099$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñk„0Z $
eZz,
' òãZçE
Ô
 å: Šz ¬ » T Ç} ™ ~g Y q 5 ðÃ~ Ö#Q kS ¿
X Çìg (JkZ ̈ Æ ä%Æ k Q { H
k EZŠ » kZ

kû Âø ^•ø ]ø Ÿ$]ô è÷ Âø ‚û eô ^`ø ßô mû iô oû Êô ^`ø n( fô Þø ‚ø Ãû eø kû Âø ‚ø jø eû ]ô èõ Ú$ ]ö àû Úô ^³Úø DTE
EE
.ÒÉ.Z ) èô ß$ Š% Ö] àø Úô ^`ø ×ø %û Úô
( 1100$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô_g ÒZ 0 ïEG3{“Ô‚Z ‹Z Ô òãZçE
)+
®
$ ðÃ~ + Š LZ ˆ Æ ]Ãz Å9 LZ ä Ö#Q Ë
X ùÅÃéÆ kZ {z1Å7Š XZ

i' …ø çø `ö Êø äö ßû Úô ‹ø nû Öø ^Úø ]„ø aF ^Þø †ô Úû ]ø oû Êô 'ø ‚ø uû ]ø àû Úø DUE
{z Â74ZŠ ~ kZ Å Za ] *
! ðÃ~ +Š kZ} g ø ä T
Xì ŠzŠ%µ š

$ ! Ñ å5Ek.ÅZ Ô›z ~g g)
( 11 0 1$
guÔ 1b w é)™ÅZ +ÔñÈ ¬ $
eZz,
'zâ 0Z ÔòŠ î ZŠ ! Ñ‹Z Ô öW ЛG

ƘÅä™WÅ¿+
$
Ýô ¡‰ø û Ÿô û] Ýô ‚û aø o×F Âø áø ^Âø ]ø ‚û Ïø Êø èõ Âø ‚û eô gø uô ^‘ø †ø Îø æø àû Úø DMLE
g ÇŠæ ~ äJ e Ãxs Z {z G ÔÅ]³z− ÂÅ¿+
$ä T
.ÒÉ.Z )
( 1102$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôa 0vZ†$
eZz,
' òãZçE
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
8

?yÃL
<IZ

648

o×F Âø áø ^Âø ]ø ‚û Ïø Êø åü †ø Îô çû nö Öô èõ Âø ‚û ³eô gô ³uô ^³‘ø o³ÖF ]ô o³UF Úø àû ³Úø DMME
Ä .ÒÉ
( 1123$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñf ç$
eZz,
' îG
0ÒC Z Ô òãZçE
.Z )
Ýô ¡‰ø û Ÿô û] Ýô ‚û aø
Ãxs Z ‹g q G {z Ôì *
@½xŠ n Æ WÅ ¿+
$ Ë
Xì C
á g ÇŠæ » ä™g U

è÷ Âø ‚û eô Åû ‚ø mø oj# uø èõ Âø ‚û eô gô uô ^‘ø Øö Ûø Âø Øø fø Ïû m% áû ]ø äö ×# Ö] oeø ]ø DMNE
-#
J
Z Ôì *
c Š™g ï ZÐ äâ ÛwJÃ¿Æ ¿+
$ Ëä vZ
X ñ Yƒ: ¿{g )Ð )
®+
$ kZ {z

( 1103$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñk„0Z $
eZz,
' ÔÞ¬ 0Ñ wZ Ôzâ 0Z )

^v÷ jû Êø Ýô ¡ø‰û Ÿô û] oÊô xø jø Êø èõ Âø ‚û eô gö uô ^‘ø lø ^Úø ]ƒø ]ô DMOE
Xì ì ?Åxs Z |gŠ *
* Yƒ u *
0 » *™Ð +

E
Ä
( 1104$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
'‚‹Z Ôò“ åÓÉkzŠÁZ Ô ïEG3‹B Z ) 

+
$ gzZ/Â
èõ Âø ‚û eô Ø( Òö gô uô ^‘ø o×F Âø èø eø çû j$ Ö] †ø rø jø uû ]ô äø ×# Ö] á$ ]ô DMPE
7z çE
Xì *
c Š™È { i ZzgŠ »/Ân Æ )
®+
$#
r ™ ä ÿO E
O•g ÇŠgz,
6

E $ Ek.Å
.ÒɉzÑZ Ô²0Z)
( 1105$
guÔ1b w é)™ÅZ +Ô÷
ñ Z$
eZz,
'Y G
é5{ÅZ Ô öW ЛG
!Ñ å5 Z ÔyZÑZ ™Ôãò ZçE

èø eø çû j$ Ö] gø rø uø Àô Ëû Öø oû Êô æø E èø eø çû j$ Ö] gø rø jø uû ]ô oÖF ^Ãø iø äø ×# Ö] á$ ]ô DMQE
èõ Âø ‚û eô gô uô ^‘ø Ø( Òö àû Âø èö eø çû j$ Ö] †ø rø jø uû ]ô Àô Ëû Öø oû Êô æø
Xì *
c Š â Ûg˜~ {Š,
6 Ð +
$ Ã/Âä \¬vZ
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

649

9

Xì *
c WÂ » gru ñOÆ gø rø jø uû ]ô ~ $
eZzg qZgzZ

{.ÅZ )
( t Zi°Z•ý3E

:ìt p._Æ TÔì *
c WÂ » †ø rø jø uû ]ô ~ $
eZzg qZgzZ
7z çE
Xì *
c Š™È { i ZzgŠ »/Ân Æ )
®+
$#
r ™ ä ÿO E
O•g ÇŠgz,
6

( 1116 w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
'g jZ 0Z Ôg™Ô: *
!ÑZ ÔyZÑZ ™Ô ï
b ° ²0Z )

a kZ Ôì êŠ x Z Æ ™wì +Š ÐÃ)
®+
$ èa ¿+
$
Ô » Ñ*
!$
guì ȸ X Cƒ 7Ì=ÂÅä™/ÂÐ kZÃkZ
Xì *
@Yƒ s ç { H
kÙC Ð/Â:gz
äü iö †ø jø Êø kû Þø ^Òø àû Ûø Êø éº †ø jø Êø äü Öø áø çû Óö ³iø Ü$ ³$ö Äö ³nû Uô mø Ýø ¡‰ø û Ÿô û] á$ ]ô DMRE
ø òô ÖF æ^ö Êø èõ Âø ‚û eô æø ç) ×ö Æö oÖF ]ô
…ô ^ß$ Ö] Øö aû ]ø Ô
Š*
c ÎX Ç ñY W9z ~ óz,
F Å kZQ X Ç ñY mY ¤ izZ xsZ
3|gŠ „z Ô ñƒ bâ s§Å0z )
®+
$ ~ ²kZ !Åg
.ÒÉ.Z )
( 110 6 $
guÔ 1b w é)™ÅZ +ÔñÈ ¬ Ô ñk„0Z $
eZz,
' òãZçE

XÐ FïgZ »

áô ^Šø Öô o×F Âø èº r$ uø Üû `ô nû Êô äö ×# Ö] †ø `ø ¾û ]ø Ÿ$]ô èõ Âø ‚û eô Øö aû ]ø †ø `ø ¾ø ^³Úø DMSE
( 1107$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñk„0Z $
eZz,
' õg mZ ° Áq )
ä´ Ïô ×û ìø àû Úô ðø ^\ø àû Úø
Å ËÐ ~ t‘KZ \¬vZ ÔÐ N *
0 „)
®+
$ I Z Ì#
Z
XÐ ,Š â Ûx *
@u,
6 yZ ÌÐ y*
!i
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
10

?yÃL
<IZ

650

wqZÆ +
$
Ÿø æø ^Ú÷ çû ‘ø Ÿø æø é÷ ¡ø‘ø èÂø ‚û eô gô uô ^³’ø ³Öô äö ³³×# ³Ö] Øö ³fø Ïû ³mø Ÿø DMTE
Ÿ‚÷ û Âø Ÿø æø ^Ê÷ †û ‘ø Ÿø æø ]i÷ ^`ø qô Ÿø æø é÷ †ø Ûû Âö Ÿø æø ^r& ³uø Ÿø æø è÷ Îø ‚ø ³‘ø
àø nû rô Ãø Öû ] àø Úô éø †ø Ãû U$ Ö] tö †ö íû iø ^Ûø Òø Ýô ¡ø‰û Ÿô û] àø Úô tö †ö íû mø
Ôe: Ô‘œ: Ô {izg: D â ÛwJi ú: Å¿+
$ Ë\¬vZ
b§kZ Ð xsZ {z ©X nÛ ðÄ : gzZ Ò: ÔŠ ˜ : Ô{/:
Xì *
@Y *
c Š wïw*
! Ð L Wñƒñn b§TÔì *
@Y ò

( 1108$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñf.
v$
eZz,
'zâ 0Z )

é÷ ¡ø‘ø Ÿø æø ^Ú÷ çû ‘ø èõ Âø ‚û eô gô uô ^’ø Öô Øö fø Ïû mø Ÿø oÖF ^Ãø iø äø ×# ³Ö] á$ ]ô DMUE
Ÿø æø ^Ê÷ †û ‘ø Ÿø æø ]i÷ ^`ø qô Ÿø æø é÷ †ø Ûû Âö Ÿø æø ^³r& ³uø Ÿø æø è÷ Îø ‚ø ³‘ø Ÿø æø
àø Úô éø †ø Ãû U$ Ö] tö †ö íû ³iø ^³³Ûø ³Òø Ýô ¡‰ø û Ÿô û] àø ³Úô tö †ö ³íû ³mø o³j# uø Ÿ‚÷ û ³Âø
( 111 5 $
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
' “−Z )
àø nû rô Ãø Öû ]
Ôe: Ô‘œ: Ô {izg: D â ÛwJi ú: Å¿+
$ Ë\¬vZ
b§kZ Ð xsZ {z ©X nÛ ðÄ : gzZ Ò: ÔŠ ˜ : Ô{/:
Xì *
@Y *
c Š wïw*
! Ð L Wñƒñn b§TÔì *
@Y ò

i' …ø çø `ö Êø ^Þø †ô Úû ]ø †ô nû Æø o×F Âø ]†÷ Úû ]ø Äø ßø ‘ø àû Úø DNLE
Xì ŠzŠ%Ç*
! {z Ô Å òZg )
®+
$ ðÃ{z´Æ +Š }g ø ä T

( 110 9 $
guÔ 1b w é)™ÅZ +ÔñÈ ¬ $
eZz,
' Š î ZŠ ! Ñ‹Z )

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

651

11

ͺ çû Îö çû Úø äü Ãø Úø áø ^Òø Ÿ$]ô ðõ oû \ø o³ÖF ]ô ¡÷qö …ø ^³Âø iø Åõ ]iø àû ³Úô ^³Úø DNME
÷¡qö …ø غ qö …ø ^Âø iø áû ]ô æø äü Îö …ô ^Ëø mö Ÿø ä´ eô ^Ú÷ ‡ô Ÿø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çû mø
q kZ Ö# ª ¯ zg ¦ZŠ {z  ~Š ]úŠ Å q ËÃËä ¦ZŠ T
Z.
]Ð kZ σ xi Ñ b§kZB‚Æ kZ {zgzZ ǃ Z9B‚Æ

-G
B |Å
E-ÍÉõg mZ )
Xƒ ~Š ]úŠÃËä Ë{ ZpX Ïn ƒ:
÷ Z Ô òg Z−Z Ô ò~g éCE
5k.ÅZ Ô ò~è çG.ÔÉ
( 1110$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñ{,
kÙC ! Z $
eZz,
'zâ 0Z Ôñ÷Z $
eZz,
' Á éCÑÉug åG

oÊô gaø †û iø Ÿø æø Øjfiø Ÿø æø èø uø ^nø ‰ô Ÿø æø Ýø ^Úø ‡ø Ÿø æø Ýø ]ˆø ìô Ÿø DNNE
( 111 1$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô äÕS]%Ô kz¤ $
eZz,
' yZÑZ ™)
Ý¡ø‰û Ÿô û]
» äYgzŠ Ð V- Š *
!W: gzZ 7ã‚g $
d¯gzZ {Z™zƒ ~ xsZ
Xì ¬»M
+ GggzZ É{g )Ð *™:gzZ ¬

G
G
4
E
5
.zZ x Z
$
%X ñWp ÖZÆ ÿ &gzZ îG<( Ôx âi Ôx Z 
%~ $
gu

wZe ×~ u *
* L L._Æ zŠg Q ÒgzõÃT Ô ë Ã% Ze ]Å
ȸ Ì»x â igzZX *
c Š™'" zg6ÃkZ ªX ë Ì ó ó~Š
ÐG
î<( Xì „ qZ Š°» VâzŠ X ÜZ e yÁz x Î p» kZ gzZ ì
G4G
&Xì *
Ì» ÿ5E
* CZ Ï+
0i ÅŠŠgzZ *
* Y − gzŠ Ð V-Š *
!WŠ°VŒ
Xì ȸ
/ / //
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
12

?yÃL
<IZ

652

ì „e
Z )
®+
$ÙC
Üû jö nû Ëø Òø ‚û Ïø Êø ]çû Âö ‚ô fû iø Ÿø æø ]çû Ãö fô i$ ]ô DNOE
}g v+Št —" X z,
7:~)
®+
$ 5ËgzZƒg D ™ q nZ
.ÒÉ.Z )
( 1112$
guÔ 1b w é)™ÅZ +ÔñŠ&0Z $
eZz,
' òãZçE

Xì °Zz z °» n

ø ø Ø% Òö æø èº Öø ¡•
ø ø èô Âø ‚û eô Ø% Òö áû ^ô ³³Êø Åø ‚û ³fô Öû ] æø Üû ³Òö ^³³m$ ]ô DNPE
èõ Öø ¡•
( 1113$
guÔ 1b w é)™ÅZ +ÔVg $
eZz,
'™ X0Z )
…^ß$ Ö] oÖø ]ô †ö nû Šô iø
SG
Ù gzZ ì „ Ze ôÜ)
C
®+
$ ÙC G X z™ [ AZ îG
0ÒO®Ð ]¬+
$
Xì C™ ðÉg s§Å3„ Ze

¿,
6)
®+
$
æø éiø ^fø ÃÖû ] æø áö ^_ø nû U$ Ö] åö ¡øìø èô Âø ‚û fô Öû ^eô Øø Ûô Âø ]ƒø ]ô ‚ø ³fû Ãø ³Öû ] á$ ]ô DNQE
( 1114$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
' ¾1Z ) ðø ^Óø fö Öû ] æø Åø çû Uö íö Öû ] äô nû ×ø Âø oÏF Öû ]ø
ƒ ¿{g )Ð kZ y- Âì 8
© ¯ {ì CZ Ã)
®+
$ ¿ðÃ#
Z
z q Ë,
6 kZ y-gzZ ì *
@Yƒ ç~ ]Š „{z gzZ Xì *
@Y
Xì ꊙ ~g ¤ ÄgzZ qí

G
n Æ ä,
7 ~ „Zez 
ªè çL;¢Æ ¿)
®+
$r
# ™Ë|gŠ

LZ™NŠÃ°*
! ]Ý yZ KZ ¿+
$ Xì/w+,
F[x»t »ywww.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

653

13

#
Z XCƒ 7Ì=ÂÅ/ÂÐZQgzZ Xì 8
© ™¢¢ » äƒ h
wYt » „Ze b§kZ XDâ Û7wJ„ ¿ðà » +
$ Ë\¬vZ
X^`ø ßû Úô äö ×# Ö] ^Þø ƒø ^Âø ]ø Xì @*
Y*
@™JŠ/
¤Æ¿+
$ ÃÄ/
¤KZ
äô nû ×ø Âø oÏF Öû ]ø æø éô iø ^fø Ãô Öû ] oÊô áö ^_ø nû U$ Ö] åö ¡ìø ø èõ Âø ‚û fô eô Øø Ûô Âø àû Úø DNRE
eZz,
' Ôò“ åÓÉkzŠÁZ )
( 1117$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
ðø ^Óø fö Öû ] æø Åø çû Uö íö Öû ]
Ð % Z eêg ~ VŠ „Å kZ y- Ôì *
@ƒ Zc ¿,
6)
®+
$
Xì ꊙ~g ¤ ÄgzZ qíz q Ë,
6 kZgzZì 8
© ™·U

H 2~ðŠ ä T
Œô ^ß$ Ö] æø èô Óø ñô ¡øÛø Öû ] æø äô ×# Ö] èö ßø Ãû ³Öø äô ³nû ×ø ³Ãø ³Êø oû ³jô Ú$ ]ö s$ ³Æø àû ³Úø DNSE
Üû `ö Öø Åø ‚ô jø fû m$ áû ]ø VÙø ^Îø s% Çô Ö] ^Úø æø äô ×# Ö] Ùø çû ‰ö …ø ^mø ]çû Öö ^³Îø àø ³nû Ãô ³Ûø ³qû ]ø

EG
¢
( 1 1 1 8$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñ÷Z $
eZz,
' Š ZÛÑZ ° ö-‹g Z−Z )

^`ø eô ]çû ×ö Ûø Ãû nø Êø è÷ Âø ‚û eô

gzZì ÒÅ \¬vZ,
6 kZ Ô H 2~ðŠ ÃÖ#Q ~÷ä T
ä :vZ yZçg x Z™/ôXì Ò Å Vâ K
¨Z x ÓgzZ V¤Û
)+
®
$ ðÃn Æ yZ :*
c â Û ?H „ŠðŠ ! V
~vZ wÎg *
c :H n²
X N Yƒ Zc ¿,
6 kZ vß {zQgzZ} ™Š XZ
/ / //

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
14

?yÃL
<IZ

654

 èÅ)

®+
$ gzZ ` Zzg »L
<
äü ×ø %û Úô èô Âø ‚û fô Öû ] àø Úô †ö `ö ¿û mø oj# uø ðº oû \ø èô ß$ Š% Ö] àø ³Úô gö ³aø „û ³mø Ÿø DNTE
àû Úø èø Âø ‚û fô Öû ] oø Êô çû jø Šû mö oj# uø èø Âø ‚û fô Ö] †`ö ¿û iø æø èø ß$ Š% Ö] gö aø „û ³iø o³j# uø
äü Öø áø ^Òø kû jø nû Úô ]ö ‚û Îø oû jô ß$ ‰ö àû Úô ^j÷ nû Úø ^nø uû ]ø àû ³Ûø ³Êø èø ß$ ³Šö Ö] Íö †ô ³Ãû ³mø Ÿø
Üû aô …ô çû qö ]ö àû Úô “ø Ïö ßû m$ áû ]ø †ô nû Æø àû Úô ^`ø eô Øø Ûô ³Âø àû ³Úø †ø ³qû ]ø æø ^³aø †ø ³qû ]ø
øŸ ^`ø eô Øø Ûô Âø àû Úø …ö ‡û æô æø ^aø …ö ‡û æô äô nû ×ø Âø áø ^Òø è÷ Âø ‚û eô Åø ‚ø eû ]ø àû Úø æø ^ò÷ nû \ø
^ò÷ nû \ø Üû aô …ô ]‡ø æû ]ø àû Úô “ö Ïö ßû mø
ËéÆ ÏZJ#
Z*
@ƒ 7»J܉z kZ ` Zzg » L

gzZ ì CY ƒ xznL
< ©X ñY ƒ : ~g ¤ 
㏁ )
®+
$
Ä )
®+
$ ¿{¾" Ð L
<QgzZ Xì *
@Yƒ {gzŠ gzŠ » )
®+
$
z {Š% Ë ~÷ ä T !ß yY ÎXì *
@Y ƒ { Ze™™+ Š Ð
kZ {ÒWÌ gzZ Ç A 
` Z Ì» kZ ÃkZ Â H {+
0i ÃL
<xzn
䙿gzZ ÇA ÃkZ [Z N »
ƒÔÐ g Dƒ Zc ¿,
6L
<
Ã)
®+
$ ä TgzZ X Ï ñY Å: ¶¼ ÌÐ [ ZNÆ Vß Zz
D™¿,
6 kZ Ì {ÒWÉ „ ǃ ,
6 kZ Âw*
!z » kZ Ô*
c Š ` Zzg
pÔÏ} ,
7,
6 kZ ̤gzZ w*
!z » VƒH
kÆ 
ƒ ÔÐ g
X Ç ñY H: ÁÃ{H
k ËÌÐ Vß Zz 䙿yZ

( 1119$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñk„0Z $
eZz,
' ] „Zß Z ° ~iœZ 0Z )

www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com

g¼z„ »Vo+
$

655

15

ÒÅ\¬vZ,
6+
$
äô nû eô ]ø †ô nû Æø oÖF ]ô oÂF i$ ] æû ]ø ^$÷ ‚ø vû Úö pæF w æû ]ø ^$÷ ‚ø uø 'ø ‚ø uû ]ø àû ³Úø DNUE
Œô ^ß$ Ö] æø èô Óø ñô ¡øÛø Öû ] æø äô ×# Ö] èö ßø Ãû ³Öø äô ³nû ×ø ³Ãø ³Êø äô ³nû Öô ]çø ³Úø †ø ³nû Æø o³Ö# çø ³iø æû ]ø
Ÿ‚÷ û Âø Ÿø æø ^Ê÷ †û ‘ø èô Úø ^nø Ïô Öû ] Ýø çû mø äö ßû Úô äö ×# Ö] Øö fø Ïû mø Ÿø àø nû Ãô Ûø qû ]ø
\*
! ) ËÃLZ *
c ~Š { C Ã +
$Ë*
c Å ~g Y )
®+
$ ðÃä T
[™s§Å \ñ) Ëà LZ ä xÝ Ë *
c H[™s§Å
¯ zg Xì Ò Å V¤Ûx ÓgzZ ÅÀ5 Ô Å \¬vZ ,
6 kZ Â H
X Ò: gzZÐ N â ÛwJnÛðà » kZ \¬|vÅ Z Ö#ª

-G
B
.ÒÉ.Z Ôñy*
( 1120$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ô ñk„0Z $
eZz,
' òãZçE
!N$
eZz,
' ò~è çG.ÔÉ ÷ Z )

oj# uø lçû Ûö mø àû Óö mø Üû Öø èô Ú$ Ÿö û] åô „ô aF oû Êô ^³$÷ ‚ø ³uø 'ø ‚ø ³uû ]ø àû ³Úø DOLE
ø Öô ƒF äü fø nû ’ô mö
'ø ‚ø vø Öû ] Ô
Ç}%: J܉z kZ {z Ô Å Za )
®+
$ ðÃ~ Ö#Q kZ ä T
X ñY V: ÃkZ w*
!z » kZJ#
Z

E
ÑÉ EÅ GEÅ .ÒÉ
( 1121$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñk„0Z $
eZz,
' ïEG3‹B t çG.¬. Z z þ3©.Z Ô òãZçE
‰zÑZ )

èø Ïø eû …ø Äø ×ø ìø ‚û Ïø Êø ]†÷ fû \ô àø nû Ûô ×ô ³Šû Ûö ³Öû ] èø Âø ^³Ûø ³qø Ìø Öø ^³ìø àû ³Úø DOME
( 1122$
guÔ 1b w é)™ÅZ +Ôñgf ! Z $
ä´ Ïô ßö Âö àû Úô Ýô ¡ø‰û Ÿô û]
eZz,
' Á éCÑÉug åG
5k.ÅZ )
» xsZ ä kZ ÔÅ ¿#Å Ë)
®) ̽ª*
!äT
X ² wïÐ yŠ/
¤ KZ {Š !
www.khudamahlesunat.com

www.khudamahlesunat.com
16

?yÃL
<IZ

656

yZçgx Z™/ôt ‚܉z k Q Ô¸ ìg â ÛŠ ág Zt V
~g—#
Z
~uzŠ gzZ X H
Š ZiZâÐ ÄÆ Ë)
®) ÃXÔ¸ Z :vZ
Ì [Z X H
Š*
c Š g ZÛŒÌ)
®û Zz L
< I Z Ã)
®) ÏZ ~ $
gu
X Ç ñY Hg ѳ# » Ë)
®) {z Ô}™¿#Åx Z™ñ/ô
o×ÃÊø àô mû ‚( Ö] oÊô áø çû ×ö Æçmö æø èø ß$ Š% Ö] áø çû jö nû Ûô ³mö ݺ çû ³Îø ðö oû ³rô ³mö DONE
ø òô ÖF æ]ö
àø nû Ãô Ûø qû ]ø Œô ^ß$ Ö] æø èô Óø ñô ¡øÛø Öû ] æø àø nû ßô Âô Ÿø û] èö ßø Ãû Öø æø äô ×# Ö] èö ßø Ãû Öø Ô
0 ð•Z ~ +Š gzZ Ï} Š ™Š1*
* z –ÃL
< Ï ñ Wx ¸qZ
Å Vß Zz ä™ ÒgzZ ì Ò ÅvZ ,
6 kZ X Ïá x » Ð ~i *
!
Xì ÒÅVÍß 0gzZ V¤ÛÔì Ò

( 1124$
gu 1b w é)™ÅZ w+Ô ñ>,
kÙC1Z ù“−Z )

]‚÷ Úø †û ‰ø æø ^Û÷ ñô ]>ø ä´ n( fô Þø o×F Âø Ýö ¡øŠ$ Ö]æø éç×F ’$ Ö]æø ]†÷ ìô ! æ$ Ÿ÷æ$ ]ø äô ×# Öô ‚ö Ûû vø Öû]æø

E

3E
ö§ Z ©ß Z†L
<I ZxŠ {
"
wZ^ Iz ^wZzOezZ
Y 2010 ag â 17| 1431 wzÑZ ßg 30

/ / //
YE½]
45 
5G
8 ð*
! ì,
6° 8+
ig sz,
6 •Z,
me 8 iì ëE
, ™ qg n Æ 8,
^*
Ngz+
iZgzZ ] Zg 3ZÆ nÙC 2 Ô nÆ ì,
6 gzZ 8iì+ 4ÅÃgzZZßòs Z
zedemm@yahoo.com Ô 0334-8706701 wZ^ ezg w ZJ Lg â [ e

www.khudamahlesunat.com

[…çßö Ö]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful