UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

4531/2
Fizik
Kertas 2
JULAI 2012
2 ½ JamSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUSA
94950 PUSA (BETONG),
SARAWAK


UJIAN 2 2012

TINGKATAN EMPATFIZIK
KERTAS 2
Dua jam tiga puluh minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Soalan Markah

A
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
8
7
10
8
12

Jumlah


B
9
20
10
20

C
11
20
12
20
Jumlah BesarKertas ini mengandungi 24 halaman bercetak


Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

……………………….. ……………………………… ………………............
Cik Zarmilia Rahim En. Chien Kai Hing En. Supian Ekeram
Ketua Panitia PK Pentadbiran
1. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang
disediakan.

2. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.

3. Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

5. Markah maksimum yang diperuntukkan ditunjukkan
dalam kurungan pada hujung tiap-tiap soalan atau
6.
7. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh
diprogramkan adalah dibenarkan.
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012


The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

1. a =
t
u v ÷

1. v
2
= u
2
+ 2as
2. s = ut +
2
1
at
2

3. Momentum = mv

4. F = ma

5. Kinetic energy = ½ mv
2


6. Gravitational potential energy = mgh

7. Elastic potential energy =
2
1
Fx
8. Power, P = energy
time
9. ρ =
V
m


10. Pressure, p =hµg

11. Pressure, p =
A
F


12. Heat, Q = mcu

13. Heat, Q = mℓ

14. P
1
V
1
= P
2
V
2


15. V
1
= V
2

T
1
T
2


16. P
1
= P
2

T
1
T
2


17.
T
PV
= constant

18. n =
r
i
sin
sin20. n = real depth
apparent depth

21.
v u f
1 1 1
+ =

22. Linear magnification, m = v
u
23. P = 1/ f

24. v = f ì

25. ì =
D
ax


26. Q = It

27. E = VQ

28. V = IR

29. E = V + Ir

30. Power, P = VI

31.
P
S
P
S
V
V
N
N
=

32. Efficiency =
P P
S S
V I
V I
x 100%

33. eV = ½ mv
2


34. E = mc
2


35. g = 10 ms
-2
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

Section A

[60 marks]

Answer all questions
1. Rajah 1 menunjukkan graf halaju lawan masa untuk gerakan sebuah kereta.


Rajah 1

(a) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh

(i) kecerunan graf

………………………………………………………………………..
[1 mark]
(ii) luas di bawah graf

……………………………………………………………………..
[1 mark]

(b) Lengkapkan jadual berikut.

Bahagian graf Jenis gerakan kereta
OA


AB[2 marks]UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

2. Rajah menunjukkan seorang budak lelaki melancarkan satu roket botol airdengan
menggunakan pam basikal di satu kawasan terbuka.Air dalam botol tersembur keluar
dengan halaju tinggi kea rah belakang dan roket botol iut bergerak kehadapan.DIAGRAM 2.1

(a) Nyatakan satu prinsip fizik yang terlibat dalam pergerakan roket botol itu

………………………………………………………………………………………
[1 mark]
(b) Terangkan mengapa roket botol itu bergerak ke hadapan
.

……………………………………………………………………………………….
[1 mark]

(c) Jisim roket botol itu ialah 0.2 kg dan halaju air yang tersembur ialah 2 ms
-1
.Jika jisim
air itu ialah 0.2 kg, kirakan halaju roket botol itu
[2 marks]

(d) Namakan satu kegunaan prinsip fizik yang dinyatakan di (a) dalam bidang sukan.

…………………………………………………………………………………………
[1 mark]

UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

3 Gambar rajah 3.1 menunjukkan seorang lelaki yang beratnya 500 N sedang duduk di atas
800 batang paku tanpa mengalami kesakitanwalaupun paku itu menegenakan tekanan ke
atasnya. Rajah 3.2 menunjukkan luas permukaan bahagian hujung tajam paku itu.
DIAGRAM 3.1 DIAGRAM 3.2

(a) Nyatakan unit SI bagi tekanan ?

……………………………............................................................................................

[1 mark]


(b) Kirakan tekanan yang dirasai oleh lelaki dalam gambar rajah 3.1
[3 marks]

(c) Lebih mudah untuk memotong sebuku roti dengan menggunakan pisau yang tajam
berbanding pisau yang tumpul.
Terangkan situasi ini.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
[2 marks]

Nail / paku
A= 2.0 x 10
-7
m
2

UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

4 Rajah 4.1 menunjukkan keadaan sebiji belon dalam bilik menunggu di lapangan terbang
pada tekanan 1.0 x 105 N m-2
Rajah 4.2 menunjukkan belon yang sama ketika dalam kapal terbang di mana tekanan
udaranya ialah 9.0 x 104 N m-2.

RAJAH 4.1 RAJAH 4.2

(a) Namakan hukum gas yang dapat menjelaskan situasi di atas.

………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Menggunakan teori kinetik jirim, terangkan bagaimana belon dalam Rajah 4.2
mengembang.
Anggapkan suhu di bilik menunggu dan dalam kapal terbang adalah sama.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
[3 markah]

(c) Isipadu belon dalam Rajah 4.1 ialah 80 cm3.
Hitungkan isipadu belon pada Rajah 4.2.
[ 2 markah ]

UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

(d) Lakarkan graf yang menunjukkan hubungan tekanan dan isipadu belon tersebut.


5 Rajah 1.1 menunjukkan sebuah angkup vernier.


RAJAH 1.1

(a) Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh angkup vernier.

…………………………………………………………………………………...
[2 mark]

(b) Namakan bahagian berlabel X.

……………………………………………………………………………………
[2 mark]

(c) Nyatakan fungsi X.

................................................................................................................................
[2 mark]

(d) Berapakah kepekaan bagi angkup vernier .

……………………………………………………………………………………
[2 mark]
Beaker
Bikar
Main Scale
Skala utama
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

6 Rajah 2.1 menunjukkan seekor sotong yang sedang diserang oleh seekor ikan.
Dalam keadaan kecemasan, sotong akan memancutkan cecair hitam untuk melarikan
diri dari musuhnya.
(a) Pada Rajah 2.1, lukis dan labelkan arah bagi halaju cecair hitam yang
dipancutkan oleh sotong, v
1
dan halaju sentakan sotong , v
2
.
[2 marks]
(b) Namakan prinsip fizik dalam (a).
...……………………………………………………………………………………
[2 mark]
(c) Nyatakan ciri khas badan sotong yang membolehkannya bergerak laju dalam air.
……………………………………………………………………………………
[2 mark]
(d) Beri dua contoh kehidupan harian dalam (b).

...…………………………………………………………………………
[2 mark]

7. Rajah menunjukkan graf jarak-masa bagi gerakan seorang pelari yang berlari dalam satu
garis lurus.

RAJAH 2.1
5
20
10
25
15
s / m
5 10
t / s
A
B C
DIAGRAM XX
5
20
10
25
15
s / m
5 10
t / s
A
B C
DIAGRAM XX
s / m
t / s
0
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

(a) Berdasarkan Rajah 1.1, berapakah jarak yang dilalui oleh pelari itu selepas 10 s?

…...………..……………………………………………..……………………………..
[2 mark]

(b) Apakah kuantiti fizik yang diberikan oleh kecerunan graf pada Rajah 1.1?

…...………..……………………………………………..……………………………..
[2 mark]
(c) Huraikan gerakan pelari itu,

(i) dari A ke B,

……...……………………………………..……………………………………..
[3 mark]
(ii) dari B ke C.

……...……………………………………..……………………………………..
[3 mark]

8. Rajah 2.1 menunjukkan bacaan awal jam randik pada awal suatu eksperimen. Jam randik ini
digunakan untuk mengukur masa 20 ayunan lengkap yang dilakukan oleh satu bandul ringkas
yang panjangnya, l.
Rajah 2.2 menunjukkan bacaan jam randik itu pada akhir eksperimen.
RAJAH 2.1 RAJAH 2.2

(a) (i) Nyatakan jenis ralat yang ditunjukkan pada Rajah 2.1.

……...……………………………………..……………………………………..
[2 mark]


UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

(ii) Berapakah masa sebenar yang diambil oleh bandul itu untuk melengkapkan 20
ayunan?

……...……………………………………..……………………………………..
[2 mark]

(b) (i) Tentukan tempoh satu ayunan lengkap, T, bagi bandul ini.


[3 mark]

(ii) Hubungan antara panjang, l, dan tempoh, T, satu bandul ringkas diberikan oleh
persamaan,
2
2
4
T
g
l |
.
|

\
|
=
t
.
Dengan menggunakan nilai T dalam (b)(i), hitungkan panjang, l bandul itu. [Diberi
bahawa π = 3.142 dan g = 10 m s
-2
]
[5 marks]
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

Section B
[20 marks]
Answer any one question.

The time suggested to complete this section is 30 minutes.

9 Rajah 9.1 dan Rajah 9.2 menunjukkan bagaimana air memancut keluar daripada bekasnya
apabila injap dibuka.

RAJAH 9.1 RAJAH 9.2

Apabila cecair diisikan ke dalam suatu bekas, ia mengenakan tekanan pada bekas itu.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan?
[1 mark]

(b) Merujuk kepada Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, bandingkan kedalaman air di dalam kedua-dua
bekas, kadar air memancut keluar dan jarak dilalui oleh air yang memancut keluar.
Hubungkaitkan jarak dilalui oleh air yang memancut keluar dengan kedalaman air.
Seterusnya, buat satu kesimpulan tentang hubungan antara tekanan dengan kedalaman
air.
[5 marks]
(c) Satu gelembung udara kecil dilepaskan daripada dasar sebuah tasik.
(i) Jelaskan apa yang berlaku kepada saiz gelembung udara itu semasa ia naik ke
permukaan air.
[2 marks]

(ii) Jelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi gerakan gelembung itu ke atas.
[2 marks]
Water level
Aras air
Water level
Aras air
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

(d) Rajah 9.3 dan Rajah 9.4 menunjukkan pandangan tepi two model empangan yang
berlainan yang dibuat daripada bata dan konkrit.

RAJAH 9.3 RAJAH 9.4

(i) Model yang manakah lebih diutamakan? Jelaskan jawapan anda.
[2 marks]
(ii) Cadangkan dua kegunaan air di dalam empangan itu.
[2 marks]

(iii) Terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan kepada empangan supaya
membolehkannya menyimpan lebih banyak air dengan selamatnya.

[6 marks]

10. (a) Spiderman’ mendapati bahawa apabila beliau terjun dari bangunan yang tinggi
tanpamembengkokkan kakinya, bunyi yang kuat dihasilkan seperti ditunjukkan
pada Rajah 10.1.
Sebaliknya, jika beliau membengkokkan kaki semasa mendarat, bunyi yang
perlahan dihasilkan seperti ditunjukkan pada Rajah 10.2.

Mendarat dengan bunyi yang kuat Mendarat dengan bunyi yang perlahan


RAJAH 10.1 RAJAH 10.2

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan momentum?
[1 mark]

(ii) Menggunakan Rajah 10.1 dan 10.2, bandingkan kadar perubahan
momentum ’Spiderman’.
Dam /
Empangan
Water / Air
Dam /
Empangan
Water / Air
UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012


Hubungkaitkan masa perubahan momentum,dan kadar perubahan
momentum’Spiderman’, untuk menyimpulkan satu konsep fizik yang sesuai.
[5 marks]

(iii) Namakan kuantiti fizik yang sesuai bagi menerangkan kedua-dua situasi di
atas.
[1 mark]

(b) Dalam dua gelanggang tinju yang berasingan, peninju daripada Thailand berlawan
tanpa menggunakan sarung tangan peninju, manakala peninju daripada Malaysia
berlawan dengan menggunakan sarung tangan peninju.
Terangkan peninju yang manakah akan mengakibatkan kecederaan yang teruk
kepada lawannya jika kedua-dua peninju mengenakan daya yang sama.
[3 marks]
(c) Rajah 10.3 menunjukkan model sebuah bas sekolah.


RAJAH 10.3

Terangkan pengubahsuaian pada bas yang boleh meningkatkan keselamatan dan
keselesaan penumpang.
Dalam penerangan anda berikan penekanan bagi aspek-aspek berikut:

(i) bentuk badan bas.
(ii) ciri-ciri keselamatan dalam bas.
[10 marks]UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

BAHAGIAN C
[20 MARKAH]

Jawab mana-mana satu soalan

11. Rajah 11.1 dibawah menunjukkan satu system brek hidraulik ringkas bagi sebuah
kereta.RAJAH 11.1

Jadual 11.1 menunjukkan cirri-ciri bagi system brek yang terdiri daripada jenis
cecair brek, salur brek, saiz omboh dan jenis brek samada brek piring atau brek
drum.


Sistem
Brek

Jenis cecair
brek

Ketebalan
salur BrekNisbah luas keratan
rentas omboh roda
dan omboh utama.
Pemilihan jenis
brek untuk roda
hadapan dan roda
belakang.
Roda
hadapan
Roda
belakang

P Minyak Nipis Tinggi Piring Drum
Q Minyak Tebal Rendah Piring Drum
R Parafin Nipis Tinggi Drum Piring
S Minyak Tebal Tinggi Piring Drum
T air Tebal Rendah Drum Piring

JADUAL 11.1

i) Apakah maksud Prinsip Pascal?
[1mark]

UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

ii) Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri yang ditunjukkan dalam Jadual
11.1 yang boleh digunakan untuk membuat satu system brek hidraulik yang cekap.
Berikan penjelasan terhadap pilihan anda.
[10 marks]

b) Rajah 11.2 menunjukkan satu mesin hidraulik ringkas yang digunakan untuk
mengangkat beban yang berat seperti kereta di bengkel. Terdapat dua omboh, X
dan Y yang mempunyai luas keratan rentas 0.02 m
2
and 0.28 m
2
Apabila omboh X
di tekan ke bawah oleh satu daya 15 N, suatu daya yang besar terhasil di omboh Y.


RAJAH 11.2

i) Jelaskan dengan terperinci bagaimana beban dapat diangkat bila omboh
kecil X di tekan ke bawah.

[4marks]


ii) Hitung tekanan yang terhasil ke atas cecair oleh omboh X.
[1 mark]
iii) Hitungkan beban maksimum yang boleh diangkat oleh omboh Y
[2 marks]
iv) Jika omboh X ditekan sejauh 21 cm, berapakah jarak yang dilalui oleh
omboh Y.
[2mark]UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

12. Sebagai seorang penyelidik anda dikehendaki menyiasat sifat-sifat logam yang digunakan
untuk membuat bot seperti rajah 10, di kilang membuat bot.

a) i) Nyatakan Prinsip Archimedes ( 1 mark )

Satu bongkah kiub kayu bersisi 30 cm terapung dengan 1/3 daripada isipadunya berada
di atas permukaan air.

Ketumpatan air = 1000 kg m
3 ÷


Kirakan daya tujah keatas yang bertindak ke atas bongkah itu.

Berapakah ketumpatan bongkah itu? ( 4 marks)


UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012

b) Anda di berikan empat jenis logam P,Q,R dan S. Jadual di bawah menunjukkan
ciri-ciri logam tersebut.

Logam Bentuk
Ketumpatan kgm
3 ÷

Muatan haba tentu Kekuatan

P

Larus

900

Low

High

Q

Bujur

452

High

High

R

Bulat

387

Low

High

S

Larus

500

High

High

Berdasarkan jadual,

i) Terangkan cirri-ciri logam yang sesuai yang digunakan untuk membuat bot.
(8 markah)

ii) Tentukan logam yang manakag yang paling sesuai untuk membuat bot. Dan berikan sebab
anda.
(2 markah)

c) Rekabentul pengangkutan air direka sedemikian rupa supaya daya apungan lebih besar.
Terangkan mengapa kapten kapal mesti berhati-hati untuk mengisi muatan kapal.
(2 markah)

d) Terangkan mengapa sebuah kapal akan tenggelam apabila belayar dari laut ke sungai.
(3 markah)

V = IR 29. 7. m = v u 23. p =hg 1 Fx 2 22. 1. N S VS  N P VP I SVS x 100% I PV P 32. Q = mc Heat. 1. P = energy time m ρ= V Pressure. 17. 10. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Q = mℓ P1V1 = P2V2 V1 = V2 T1 T2 31. 3. 6. 18. 30. Q = It E = VQ F Pressure. 1 1 1   f u v F = ma Kinetic energy = ½ mv2 Gravitational potential energy = mgh Elastic potential energy = Power. 12. n= real depth apparent depth 21.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 The following information may be useful. E = V + Ir Power. vu t v2 = u2 + 2as 1 s = ut + at2 2 Momentum = mv a= 20. 35. 15. p = A 28. P1 = P2 T1 T2 33. 27. = 26. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 5. P = 1/ f 24. v = f  ax D 25. 9. Efficiency = 16. PV = constant T eV = ½ mv2 E = mc2 g = 10 ms-2 34. 14. 4. Linear magnification. 11. P = VI Heat. 8. 13. 2. n= sin i sin r .

Rajah 1 (a) Nyatakan kuantiti fizik yang diwakili oleh (i) kecerunan graf ……………………………………………………………………….. [1 mark] luas di bawah graf ……………………………………………………………………. Bahagian graf OA AB [2 marks] Jenis gerakan kereta (ii) . Rajah 1 menunjukkan graf halaju lawan masa untuk gerakan sebuah kereta.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 Section A [60 marks] Answer all questions 1. [1 mark] (b) Lengkapkan jadual berikut..

Rajah menunjukkan seorang budak lelaki melancarkan satu roket botol airdengan menggunakan pam basikal di satu kawasan terbuka. DIAGRAM 2. kirakan halaju roket botol itu [2 marks] (d) Namakan satu kegunaan prinsip fizik yang dinyatakan di (a) dalam bidang sukan. [1 mark] (c) Jisim roket botol itu ialah 0.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 2.Jika jisim air itu ialah 0.2 kg. ……………………………………………………………………………………….2 kg dan halaju air yang tersembur ialah 2 ms-1. ………………………………………………………………………………………… [1 mark] .1 (a) Nyatakan satu prinsip fizik yang terlibat dalam pergerakan roket botol itu ……………………………………………………………………………………… [1 mark] (b) Terangkan mengapa roket botol itu bergerak ke hadapan .Air dalam botol tersembur keluar dengan halaju tinggi kea rah belakang dan roket botol iut bergerak kehadapan.

................................1 [3 marks] (c) Lebih mudah untuk memotong sebuku roti dengan menggunakan pisau yang tajam berbanding pisau yang tumpul..2 ……………………………............ Rajah 3........ A= 2.0 x 10-7m2 Nail / paku DIAGRAM 3...1 menunjukkan seorang lelaki yang beratnya 500 N sedang duduk di atas 800 batang paku tanpa mengalami kesakitanwalaupun paku itu menegenakan tekanan ke atasnya. [1 mark] (b) Kirakan tekanan yang dirasai oleh lelaki dalam gambar rajah 3.....1 (a) Nyatakan unit SI bagi tekanan ? DIAGRAM 3...... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… [2 marks] ................UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 3 Gambar rajah 3..... Terangkan situasi ini.......2 menunjukkan luas permukaan bahagian hujung tajam paku itu.....

0 x 104 N m-2.2 Namakan hukum gas yang dapat menjelaskan situasi di atas.1 menunjukkan keadaan sebiji belon dalam bilik menunggu di lapangan terbang pada tekanan 1.1 (a) RAJAH 4.2.2 mengembang. ……………………………………………………………………………………… [1 markah] (b) Menggunakan teori kinetik jirim. Anggapkan suhu di bilik menunggu dan dalam kapal terbang adalah sama. RAJAH 4.2 menunjukkan belon yang sama ketika dalam kapal terbang di mana tekanan udaranya ialah 9.1 ialah 80 cm3. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… [3 markah] (c) Isipadu belon dalam Rajah 4. terangkan bagaimana belon dalam Rajah 4.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 4 Rajah 4. [ 2 markah ] . Hitungkan isipadu belon pada Rajah 4.0 x 105 N m-2 Rajah 4.

....................... ................................1 (a) Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh angkup vernier...1 menunjukkan sebuah angkup vernier.. Beaker Bikar Main Scale Skala utama RAJAH 1.. [2 mark] (d) Berapakah kepekaan bagi angkup vernier ..... …………………………………………………………………………………. [2 mark] (b) Namakan bahagian berlabel X........... …………………………………………………………………………………… [2 mark] ... …………………………………………………………………………………… [2 mark] (c) Nyatakan fungsi X.............................UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 (d) Lakarkan graf yang menunjukkan hubungan tekanan dan isipadu belon tersebut...... 5 Rajah 1.......................

v2 .UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 6 Rajah 2. …………………………………………………………………………………… [2 mark] (d) Beri dua contoh kehidupan harian dalam (b).. Rajah menunjukkan graf jarak-masa bagi gerakan seorang pelari yang berlari dalam satu garis lurus. sotong akan memancutkan cecair hitam untuk melarikan diri dari musuhnya.. .1 (a) Pada Rajah 2.. v1 dan halaju sentakan sotong .………………………………………………………………………… [2 mark] 7. .…………………………………………………………………………………… [2 mark] (b) (c) Nyatakan ciri khas badan sotong yang membolehkannya bergerak laju dalam air.1. RAJAH 2.. m ss/ /m 25 20 B 15 10 5 A 5 DIAGRAM XX 10 t/s C 0 .1 menunjukkan seekor sotong yang sedang diserang oleh seekor ikan. Dalam keadaan kecemasan. [2 marks] Namakan prinsip fizik dalam (a). lukis dan labelkan arah bagi halaju cecair hitam yang dipancutkan oleh sotong.

l.2 …….……….……………………………………. Jam randik ini digunakan untuk mengukur masa 20 ayunan lengkap yang dilakukan oleh satu bandul ringkas yang panjangnya.... berapakah jarak yang dilalui oleh pelari itu selepas 10 s? …. Rajah 2.. Rajah 2...……………………………. (ii) RAJAH 2...2 menunjukkan bacaan jam randik itu pada akhir eksperimen..1? ….……………………………………………. …….…………………………………….1 (a) (i) Nyatakan jenis ralat yang ditunjukkan pada Rajah 2. …….... (i) dari A ke B.…………………………………….. [3 mark] dari B ke C..1 menunjukkan bacaan awal jam randik pada awal suatu eksperimen...……………………………………. [3 mark] 8. [2 mark] (b) Apakah kuantiti fizik yang diberikan oleh kecerunan graf pada Rajah 1..…………………………………………….1..... [2 mark] .……….……………………………………..1. RAJAH 2. [2 mark] (c) Huraikan gerakan pelari itu.…………………………………….…………………………….UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 (a) Berdasarkan Rajah 1.

hitungkan panjang. l   2  T 2 .142 dan g = 10 m s-2] [5 marks] . bagi bandul ini.. [2 mark] (b) (i) Tentukan tempoh satu ayunan lengkap. l bandul itu. dan tempoh.. T. T.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 (ii) Berapakah masa sebenar yang diambil oleh bandul itu untuk melengkapkan 20 ayunan? …….. [3 mark] (ii) Hubungan antara panjang.……………………………………..……………………………………. l. [Diberi bahawa π = 3.  4  Dengan menggunakan nilai T dalam (b)(i). satu bandul ringkas diberikan oleh  g  persamaan.

ia mengenakan tekanan pada bekas itu. (i) Jelaskan apa yang berlaku kepada saiz gelembung udara itu semasa ia naik ke permukaan air. bandingkan kedalaman air di dalam kedua-dua bekas.2 Apabila cecair diisikan ke dalam suatu bekas. buat satu kesimpulan tentang hubungan antara tekanan dengan kedalaman air. The time suggested to complete this section is 30 minutes. [5 marks] (c) Satu gelembung udara kecil dilepaskan daripada dasar sebuah tasik. [2 marks] (ii) Jelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi gerakan gelembung itu ke atas. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? [1 mark] (b) Merujuk kepada Rajah 9.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 Section B [20 marks] Answer any one question.1 dan Rajah 9. Hubungkaitkan jarak dilalui oleh air yang memancut keluar dengan kedalaman air. [2 marks] .2. 9 Rajah 9. Water level Aras air Water level Aras air RAJAH 9.1 RAJAH 9. kadar air memancut keluar dan jarak dilalui oleh air yang memancut keluar.2 menunjukkan bagaimana air memancut keluar daripada bekasnya apabila injap dibuka.1 dan Rajah 9. Seterusnya.

Water / Air Water / Air Dam / Empangan Dam / Empangan RAJAH 9.2. [2 marks] (iii) Terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan kepada empangan supaya membolehkannya menyimpan lebih banyak air dengan selamatnya. .UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 (d) Rajah 9.2. Mendarat dengan bunyi yang kuat Mendarat dengan bunyi yang perlahan RAJAH 10.1.4 Model yang manakah lebih diutamakan? Jelaskan jawapan anda.1 dan 10.3 dan Rajah 9. [6 marks] 10. (a) Spiderman’ mendapati bahawa apabila beliau terjun dari bangunan yang tinggi tanpamembengkokkan kakinya. jika beliau membengkokkan kaki semasa mendarat. bunyi yang perlahan dihasilkan seperti ditunjukkan pada Rajah 10.4 menunjukkan pandangan tepi two model empangan yang berlainan yang dibuat daripada bata dan konkrit. [2 marks] Cadangkan dua kegunaan air di dalam empangan itu. Sebaliknya.1 (i) RAJAH 10.3 (i) (ii) RAJAH 9. bunyi yang kuat dihasilkan seperti ditunjukkan pada Rajah 10. bandingkan kadar perubahan momentum ’Spiderman’.2 Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? [1 mark] (ii) Menggunakan Rajah 10.

dan kadar perubahan momentum’Spiderman’. ciri-ciri keselamatan dalam bas. [10 marks] . [3 marks] Rajah 10. [1 mark] (b) Dalam dua gelanggang tinju yang berasingan.3 menunjukkan model sebuah bas sekolah. Dalam penerangan anda berikan penekanan bagi aspek-aspek berikut: (i) (ii) bentuk badan bas. Terangkan peninju yang manakah akan mengakibatkan kecederaan yang teruk kepada lawannya jika kedua-dua peninju mengenakan daya yang sama. manakala peninju daripada Malaysia berlawan dengan menggunakan sarung tangan peninju. (c) RAJAH 10.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 Hubungkaitkan masa perubahan momentum. peninju daripada Thailand berlawan tanpa menggunakan sarung tangan peninju. untuk menyimpulkan satu konsep fizik yang sesuai.3 Terangkan pengubahsuaian pada bas yang boleh meningkatkan keselamatan dan keselesaan penumpang. [5 marks] (iii) Namakan kuantiti fizik yang sesuai bagi menerangkan kedua-dua situasi di atas.

salur brek. Rajah 11. Pemilihan jenis brek untuk roda hadapan dan roda Nisbah luas keratan belakang. saiz omboh dan jenis brek samada brek piring atau brek drum.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 BAHAGIAN C [20 MARKAH] Jawab mana-mana satu soalan 11. RAJAH 11.1 i) Apakah maksud Prinsip Pascal? [1mark] Piring Piring Drum Piring Drum Drum Drum Piring Drum Piring Sistem Brek P Q R S T Jenis cecair brek Minyak Minyak Parafin Minyak air Ketebalan salur Brek Nipis Tebal Nipis Tebal Tebal . rentas omboh roda Roda Roda dan omboh utama. hadapan belakang Tinggi Rendah Tinggi Tinggi Rendah JADUAL 11.1 Jadual 11.1 menunjukkan cirri-ciri bagi system brek yang terdiri daripada jenis cecair brek.1 dibawah menunjukkan satu system brek hidraulik ringkas bagi sebuah kereta.

Berikan penjelasan terhadap pilihan anda. [4marks] ii) Hitung tekanan yang terhasil ke atas cecair oleh omboh X. berapakah jarak yang dilalui oleh omboh Y. RAJAH 11. [2mark] .1 yang boleh digunakan untuk membuat satu system brek hidraulik yang cekap.2 i) Jelaskan dengan terperinci bagaimana beban dapat diangkat bila omboh kecil X di tekan ke bawah.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 ii) Anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri yang ditunjukkan dalam Jadual 11.02 m2 and 0. Terdapat dua omboh. [1 mark] iii) Hitungkan beban maksimum yang boleh diangkat oleh omboh Y [2 marks] iv) Jika omboh X ditekan sejauh 21 cm. [10 marks] b) Rajah 11.28 m2 Apabila omboh X di tekan ke bawah oleh satu daya 15 N.2 menunjukkan satu mesin hidraulik ringkas yang digunakan untuk mengangkat beban yang berat seperti kereta di bengkel. suatu daya yang besar terhasil di omboh Y. X dan Y yang mempunyai luas keratan rentas 0.

Berapakah ketumpatan bongkah itu? ( 4 marks) . Ketumpatan air = 1000 kg m 3 Kirakan daya tujah keatas yang bertindak ke atas bongkah itu. Sebagai seorang penyelidik anda dikehendaki menyiasat sifat-sifat logam yang digunakan untuk membuat bot seperti rajah 10.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 12. Nyatakan Prinsip Archimedes ( 1 mark ) a) i) Satu bongkah kiub kayu bersisi 30 cm terapung dengan 1/3 daripada isipadunya berada di atas permukaan air. di kilang membuat bot.

(2 markah) c) Rekabentul pengangkutan air direka sedemikian rupa supaya daya apungan lebih besar. Jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri logam tersebut.UJIAN 2 FIZIK TINGKATAN 4 2012 b) Anda di berikan empat jenis logam P. Dan berikan sebab anda. (8 markah) ii) Tentukan logam yang manakag yang paling sesuai untuk membuat bot.Q. (2 markah) d) Terangkan mengapa sebuah kapal akan tenggelam apabila belayar dari laut ke sungai. i) Terangkan cirri-ciri logam yang sesuai yang digunakan untuk membuat bot.R dan S. Logam P Bentuk Larus Ketumpatan kgm 3 900 Muatan haba tentu Low Kekuatan High Q R Bujur Bulat 387 452 High Low High High S Larus 500 High High Berdasarkan jadual. (3 markah) . Terangkan mengapa kapten kapal mesti berhati-hati untuk mengisi muatan kapal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful