Universitatea Transilvania din Brasov Hotarare de Birou Senat

Nr. 70 - 20.10.2011
l. Anexa 1 (5 pag.) cuprinde precizari privind apJicarea prevederiJor Codului Studiilor Universitare de Doctorat. Coordonatorii centrelor de cercetare stiintifica vor aduce la cunostinta membrilor praprii aceste precizari. Conducatorii de doctorat si doctoranzii vor semna de luare la cunostinta. Rdspund: Coordonatorii centre lor de cercetare stiintificd, Consiliul Scolii Doctorale lnterdisciplinare, Director SDI

2.

Conducatorii de doctorat care nu sunt afiliati unui centru de cercetare stiintifica si doctoranzii lor vor fi inforrnati de catre Scoala Doctorala Interdisciplinara privitor la precizarile de aplicare a prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat. Conducatorii de doctorat implicati vor solicita desfasurarea analizei preliminare si a sustinerii publice intr-unul din centrele de cercetare care corespunde domeniului temei de doctorat. Aprobarea acestei solicitari va fi data de Scoala Doctorala Interdisciplinara, Rdspund.Consiliui SDI, Director SDI

3.

Anexa 2 (2 pag.) cuprinde lista conducatorilor de doctorat care au doctoranzi/ rezidenti in coordonare si pentru care se vor incheia contracte de munca pe perioada determinata (anul universitar 2011-2012). Cadrele didactice din !ista sunt solicitate sa se prezinte la DRU In perioada 24 - 26.10.2011. Raspund: Director Scoala Doctorala Interdisciplinard, Director DRU

4.

Facultatile sunt solicitate sa finalizeze procedura studentii inmatriculati In anul I de studii. Rdspund: Decanii facultatilor

de semnare a contractelor

de studii universitare

cu

5. Anexa 3 cuprinde lista cu taxele prapuse de Biblioteca si votate in Sedinta Senatului din 03.10.2011. Rdspunde: Director biblioteca

6.

Facultatile sunt so!icitate sa transmita la Secretarul Stiintific al Universitatii Comisiei de Disciplina la nivelul universitatii, Termen 28.10.2011 Raspund: Decanii facultatilor

propuneri pentru membrii

7.

Organigramele facultatilor vor fi actualizate In conformitate cu noile structuri. Documentele actualizate se vor posta pe site-uri Ie facultatilor si se vor transmite la Secretarul Stiintific al Universitatii, Termen: 18.11.2011. Rdspund: Decanii facultatilor, Directorii de departamente

8.

Site-urile departamentelor se vor realiza, in variantele calendarului din Anexa 4 (lpag.). Raspund: Directorii de departamente

In limba ramana

SI

limba engleza,

conform

Nota:

HOT ARAREA SE AFISEAZA LA AVIZIERELE FACULT ATILOR SI CATEDRELOR

5 luni): modulul de pregatire pentru competente transversale. continand ore de indrumare a doctoranzilor. 3. Incepand cu 01.5 luni): modulul de pregatire pentru cornpetente de specialitate. Precizari privind analiza preliminara a tezelor in Centrele de Cercetare Stiinlifica Pentru tezele de doctorat care au avut analiza preliminara (sustinerea 'in cadrul catedrei sau centrului de cercetare) efectuata pana la data de 30. Sustinerile preliminare pot fi programate numai dupa aparitia Criteriilor de Evaluare. Precizari privind sustinerea publica a tezelor in Centrele de Cercetare Stiinlifica Sustinerea publica se poate organiza numai dupa obtinerea avizului favorabil al Centrului de Cercetare Stiintifica.09. I. formulate de catre panelurile CNATDCU. g.2011. cu competente In problematica programului de doctorat. 4. este cu criteriile Activitatea doctorandu1ui este coordonata de 0 Comisie de Indrumare alcatuita din: conducatorul de doctorat si 3 specialisti avand titlul de doctor.l UNIVERSITA TEA TRANSIL VANIA DIN BRASOV SCOALA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA Precizari privind aplicarea prevederilor Codului Studiilor Universitare de Doctorat 1. conform modelu1ui preliminar atasat. 'in Centrele de Cercetare ale Institutului ICDT. Gheorghe Scutaru . 2. 'in baza acceptarii sustinerii preliminare. Analiza preliminara in Centrul de Cercetare se face numai dupa obtinerea avizului favorabil al Consiliului Scolii Doctorale Interdisciplinare (SDI). Consiliul Scoli] Doctorale Interdisciplinare Director. II (1.10. Programul Scolii Doctora1e are durata total a de 3 luni ~i se desfasoara pe parcursul a doua semestre: Sem.2011 se aplica actualele criterii privind sustinerea publica ~i evaluarea tezelor. Comisia de doctorat prop usa pentru sustinerea publica este prezidata de catre Coordonatorul Centrului de Cercetare Stiintifica sau de catre adjunctul desemnat al acestuia.2011_p.Precizari privind structura statului de functii al Scolii Doctorale Interdisciplinare StatuI de functii cuprinde: Posturile referitoare la activitatile didactice din Sem I (efectuate In formatii de lucru) Posturi1e pentru conducatorii de doctorat cu contract de munca pe perioada determinata. (1.Anexa 1_HBS_70 din 20.2011. Aceste teze vor avea programata sustinerea publica pana la 15. toate analizele preliminare ale tezelor ~i sustinerile publice se vor face. care urmeaza a fi formulate. Consiliul SDI va desemna Presedintele Comisiei. conform Codului Studiilor Universitare de Doctorat.Precizari privind structura cadru a programul individual de doctorat Programul individual de doctorat pentru toti doctoranzii admisi in anul universitar 2011/2012 realizat conform cerintelor Codului Studiilor Universitare de Doctorat ~i este atasat. Un model preliminar este atasat. In cazul In care nici una dintre aceste persoane nu poate fi Presedinte de Comisie. Sem.12. Calificative1e pe care le propune Comisia de Doctorat se acorda In concordanta CNATDCU. Avizul se obtine 'in baza unei cereri.10.

Prin prezenta va supunem atentiei urmatoarele: 1. 5. . . Data: Coordonator Centru de Cereetare Conducator de doetorat Doetorand Rezolutia Scolii Doctorate Interdisciplinare: . DR. Luerari BDI • • • • e.10. Doetorand: . Lista luerarilor publieate pe pareursul elaborarii tezei de doetorat in strieta legatura eu subieetul tezei: a. Luerari lSI: b.Anexa_ l_HBS 70 din 20. Domeniul de doetorat: . BrevetelPropuneri de brevete • • • • d. Titlul tezei de doetorat:. . Alte eategorii de luerari Va rog sa examinati oportunitatea sustinerii analizei preliminare a tezei de doetorat in Centrul de Cereetare Stiintifica I. 4. GHEORGHE SCUTARU Nr.2011_p. 2. ING. Condueator stiintifie: . . Conditia va fi revizuita in funetie de eriteriile CNATDCU.1 . 6. DIRECTOR PROF. CERERE Privind aprobarea analizei preliminare in Centrul de eereetare stiintifica a tezei de doetorat eu titlul. Inmatrieulat in anul: .2 UNIVERSITATEA TRANSILV ANIA DIN BRASOV CENTRUL DE CERCETARE ~TIINTIFICA: CATRE: CONSILIUL SCOLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE IN ATENTIA D-LUI.. 3. Director Scoala Doctorala Interdisciplinara: 1 Sustinerea se va eonsidera oportuna daea doetorandul a publieat eel putin 4 luerari ea prim sau unie autor din care eel putin 2 ISIIBDI.

INTERDISCIPLINARA. ing.Anexa_l_HBS UNIVERSITA TEA TRANSIL VANIA DIN BRASOV ~COALA DOCTORAL.3 Propuneri pentru criteriile de acordate a calificativelor pentru tezele de doctorat (standarde interne) INGINERIE Efectuarea scolii doctorale DA DA DA DA NU Propunere de Brevete 2: 1 NU NU NU NU Articole lSI 2:2 >3 >2 2: 1 NU Articole BDI 2:2 >2 2:2 2: 1 2:1 Alte publicatii NU NU NU 2:2 2:2 Excelent Foarte bine Bine Satisfacator STIINTE UMANISTE SI SOCIALE Efectuarea Carti in scolii worldcat doctorale Excelent >1 DA Foarte bine DA NU Bine DA NU Satisfacator NU NU Articole lSI >2 >2 2: 1 NU Articole BDI >2 2:2 2: 1 2:1 Alte publicatii 2: 1 2:2 2:2 2:2 Consiliul Scolii Doctorale lnterdisciplinare Director. Gheorghe Scutaru Conditiile vor fi revizuite In functie de criteriile CNATDCU .\. Prof. dr. 70 DIN 20.10.2011__p.

. crt. 3. crt. 4. . 2.4 PROGRAM INDIVIDUAL DE DOCTORAT Doctorand: .Anexa_I_HBS UNIVERSIT ATEA TRANSIL VANIA DIN BRA~OV CENTRUL DE CERCETARE ~TIINTIFICA 70 din 20. 3 PROGRAMUL DE PREGATIRE I/sem I/sem I/sem UNlVERSITARA II II II se evalueazd cu note Toate disciplinele cuprinse in AVANSATA . Denumire curs An de studiu I Semestrul Nota Tehnologia inforrnatiei in cercetare Creativitate ~i inventica Managementul si resursele in proiectele de cercetare Legislatia si etica in cercetarea stiintifica English Language in Science I1sem I I/sem I/sem I/sem I/sem I I I I 3.2011_p. .I e prega Ire pen tru compe ten te d e specta lit a te Denumirea examenelor Data An de M. PROGRAMUL DE PREGA TIRE UNIVERSIT AM AVANSA TA (anul I) Modul de pregiitire pentru competente transversale Nr. 2. Data inmatricularii la doctorat: 1 octombrie 2011 Conducator stiintific: . 5. 2. Nr.o d u ld Nota studiu I Semestrul sustinerii 1. 1 Disciplina de specialitate nr. 2 Disciplina de specialitate nr. Disciplina de specialitate nr. Domeniul de doctorat: Forma de doctorat: cu frecventa cu bursa/cu taxa Titlul tezei de doctorat (propunere): Comisia de indrumare: 1.10. 1. 3.

3) Nr. . Doctorand. * Rapoartele din cadrul PROGRAMULULUI DE CERCETARE sTIIN r'IFICA se evalueaza cu calificative Data intocmirii programului: _ Conducator stiintific.Anexa_l_HBS PROGRAMUL DE CERCETARE ~TIINTIFICA (anii II ~i III) 70 din 20. 2. crt. 3. AVIZAT de CONSILIUL ~COLII DOCTORALE INTERDISCIPLINARE la data de _ DIRECTOR.2011_p. max.5 Rapoarte stiintifice (min 2. Denumirea rapoartelor de cercetare stiintifica Data sustinerii Calificativ 1.10.

2011 CONDUCATORI Nr. Domeniulde doctoraUrezidentiat Numele ~i prenumele DCF DFF Rezidenti I lnginerie Mecanica RUS Florean RADU Gheorghe Alexandru SAMOILA Cornel BRA rucu Gheorghe TOACSE Gheorghe SISAK Francisc CURTU loan NICOLAIDE Andrei C.10. crt.1 0.Anexa_2_HBS 70 din 20.2011_p1 LlSTA CADRE LOR DIDACTICE PENSIONARE DE DOCTORAT SI COORDONATORI DE PROGRAME DE REZIDENTIAT CU CONTRACTE DE MUNCA PE PERIOADA DETEMINATA AN UNIVERSIT AR 2011-2012 Virsta 01. OLTEANU Ciprian I BOBANCU Serban ALEXANDRU Petre BONDOC lonescu D BOBESCU Gheorghe LEAHU losif TAuIU Dumitru 65 70 69 67 70 65 69 78 67 68 73 65 79 75 72 4 3 3 3 2 2 I I I I I I 2 lnginerie Mecanicd 3 4 5 6 2 2 I lngineria Malerialelor lnginerie Mecanica lnginerie Electronica st Telecomunicatii lnginerie Electrica 2 0 4 I I I 7 lnginerie Mecanica 8 lnginerie Electricii 9 lnginerie Mecanicii 10 lnginerie Mecanica II lnginerie Mecanica 0 7 6 8 7 6 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 12 Educatie Fizicd si Sporl 13 lnginerie Mecanica 14 Silviculturii 15 Silvicultura 16 Matematica 17 lnginerie Mecanica 18 lnginerie Mecanica 19 Marketing 20 lnginerie Civila 21 Silviculturii 22 Silvicultura 23 Silvicultura 24 Silviculturii 25 lnginerie Electrica 26 Silvicultura 27 Silviculturii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ORMAN Gabriel CAMPIAN Vasile POPESCU Simion LEFTER Constantin TALPO$I Aatanasie FLORESCU Ion IONA$CU Gheorghita MARCU Olimpia NEGRUTIU Filofteia SZABO Willibald MARCU Marin OPREA I1ie 77 75 73 71 78 77 75 77 79 75 81 70 Page 1 of 2 .

2011 Rezidenti p2.10. crt.10. Oomeniul de doctoratlrezidentiat Numele ~i prenumele OCF OFF 28 lnginerie lndustriala 29 Silviculturii 30 Inginerie Mecanica 31 Ingineria Materialelor 32 lnginerie Mecanica 33 inginerie Mecanica 34 lnginerie Industriala 35 Silviculture 36 Informatica 37 Ingineria Materiale 38 Silvicultura 39 Silviculturii 40 ingineria Sistemelor 41 Calculatoare si'Iech 42 Inginerie Electrica 43 Inginerie Industrialii 44 inginerie lndustrialii 45 Silvicultura 46 Silvicultura 47 Silviculturii 48 inginerie Industriala 49 lnginerie lndustrialii 50 Specialitati Medicale si Chirurgicale POPESCU Ion SIMON Dieter Carol SEITZ Nicolae CIOBANU loan GOIA loan NAGY Tiberiu ISTRATE Virgiliu ALEXANDRU Valeria CIUREA Eleonor GIACOMELLI loan POPESCU llie TAMAS Stefan DAN Stefan MARGINEANU TOP A Julian MITISOR Alexandru NAsTASE Valentin loan 78 65 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 68 76 78 84 70 68 72 76 65 71 70 75 72 1 I 1 I I I 79 87 83 65 74 69 68 BEREZIUC Rostislav BOS Nicolae CLINCIU loan CONSTANTINESCU Alexandru IVAN Nicolae.2011_ LISTA CADRE LOR DIDACTICE PENSIONARE DE DOCTORAT 81 COORDONATORI DE PROGRAME DE REZIDENTIAT CU CONTRACTE DE MUNCA PE PERIOADA DETEMINATA AN UNIVERSIT AR 2011-2012 Varsta 01.Anexa_2_HBS 70 din 20. CONDUCATORI Nr.ing.univ. Gheorghe SCUTARU Page 2 of 2 .Valentin BUZINSCHI Sorin Lascar 1 1 1 14 Director SDI.dr. Prof.

00 lei II. Elena HELEREA .univ.. Multip1icare CD-uri cu plic 11.01 27. Cursuri ID - * preturile la materiale se vor revizui in functie de pretul de achizitie ** preturile sunt calculate pentru un tiraj de 100 de exemplare DIRECTOR BIBLIOTECA.67* 29.pag 100 100 100 100 50 color 50 alb-negru 50 color 50 alb-negru 50 color 50 alb-negru 50 color 50 alb-negru Pret/ex" 5.12 Multiplicare carte color Multip1icare carte color Multiplicare carte color 9. Multiplicare Multiplicare Multiplicare Multiplicare Multiplicare Denumire carte alb-negru carte alb-negru carte alb-negru carte alb-negru carte color (RZ) (RZ) (RZ) (RZ) Beneficiari intemi terti interni terti intemi terti intemi terti DIDIFR format A5 A5 B5 B5 A4 A4 A5 A5 CD CD CD nr.2011 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV BIBLIOTECA CENTRALA Tarife an universitar 2011-2012 I.10.50 1ei/zi 3.27* 6. 8.70 din 20. Serviciul Editura Nr. crt. Prof.85 7. 3.ing. 2.35 6.dr.Anexa 3-HBS .42 1. 4. 6.64 9.72 4. 1 Penalizare pentru Intarziere 2 Permis pierdut Denumire Pret 0. 5. Serviciul Imprumut Publicatii Nr. crt 1.77* 16. Multiplicare CD-uri cu carcasa 10.17* 14. 7.

.... <!) i '"0 '"0 <!) <!) c:: 0....... C/l o0 c:: ........<!) ........... 0J <"'l . <!) u B ro C/l c:: C/l <!) .... ................ <0 ... . .............. . ......... <"'l ------ ..... :6 o .......... u ~ 0..... ......... ........ ~ <0 <"'l 6~ <0 C/l ... .._ e E-<~ - ~ e ....... ~~ . 0..~ )~ <0 <"'l <0 . .... . o 6 ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful