PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI.

âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

YmCAEåAcAq

AqcAåIWU AÇAñIWuëQUëq
«ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírP» XvíÖBDBrJXví fBnBç, PräçBb Jn BrhV nP dJBròP, vç BpÖ ltnBçävíRVírP dBäBçJXBzNÖ VçBFvçbBb N. Br mBçVBnr N, oVÖvíÖV nBpçP: yBäFBnÖ nVBpr nBpçJçví dBn dVrJçví víjjvíBb xN, BpX DvXvçVr$ Bpç RN dVr, fBpç RN nBpç, BnvíçV RN BnvíÖrBêBb, JçVäBÖBçH RN xBïBfBÖ: eVr & qvç cäBdBçBrrJçNr pVtJn òBrV nP öçVrBd BrfBärJçví, vçvrò «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírrJç» pBrhr BÉBb NVr._ _ mváÖNÖ. Ñäçvíd TvjvávíçHV nP BLBäBçBçP (IDç. 11. 24-26): AÖävíbvp TvjvávíçHP 400 äBçVrJç IFVzävÖV VtZBrvíRJBr äBd d’BzçNç, VçBçví pBÅvçHvj ïBÉBívrrJç nvÉêBb NVr DBçJçBçvíRVírrJçr ví öçfrvíRVírrJçP, LvçÖ AÖävíBb fBpRBpRBb Nç ÖváBfBçvíRJBr JrRBdBp BpH TvjvávíçHVr, trvçfVí IFVzävÖV dBÉBáBçVx HBçhBb ováÖNïV VnBÖävíRJBr, fnävíRJBr & fBíBäòVr: UrxzN?Ö dBçJXV Nç, vç qJjvÖ FJäNr nJb fçBtòvá BLBäBb, zBXBä BÉBÅrvçHvíBb ví vçzNÖ ïBÉBívrV BjÅdBr vçHVr HBÖäVBçBdvíBb TBÉBrFvçHP$ mváÖNÖ, BpH PräçvíRVírP PrNç.- XòJX IFVzävÖV RBFBívçBdBr dJBròP & dçdVr FJçV HBÉrBX UÖçBpNXV FJçJáBçJBX TvjvávíçHVr nVÅJí: Ar BíJXV XBí BÉVRrJç zVäV xvírJrB?ç & BíJXV HVíçvíRJBnD zVäV xBLBäN?ç Vç TvjvávíçHP FJçvíRJrN & BÉBÅrvçHNç LBpr HNzV ñBrBrví JçdVçP vçzNÖ îBçBívr, ïvZBrBd nVBrBXví BpH BçfBnBçfvíBb TvjvávíçHVr, BzÖäBnDvíRJBr FXvíZP BrêrJXvá vçzNÖ zBçL BÉBÅrvçH nP$ PnDvÖä ví LVrBRBï TvjvávíçHV nP: Urxv?í mváÖNÖ ädBçrJçvír dvjòVr dP dJrBç, LöçBívçrJçvír HNn. BçHJöò B?pH Nç XBíBFvpr nVÅvêP$ Vç BÉBòJXvíRVírP dBäBçJXví, BLBäBFçJXví fBnBç Vç TvjvávíçHP ÖäçdvíRJrN & BÉBÅrvçHJXví LBpr HNzV DJççV BpH JçdVçP. Vrxv?í Br PräçJê BpH «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírP»: mBçHdBpVr äJÖBrdVírNr HVävíBb$ BíJXV äçBnBDBrBdBr nVÅvê nP xdB?ç:
1

_ âBçÖvrêV ÑöjvÖ. eJRBrvÖrJçvír BÉBòJBXP – Evçbò 9. 16: kVtH N, RN qvç cäBdBçBrV mváÖNÖP$ oVÖvíÖ ñçVÖävÖ, nJL BLBäBb N nJjòV VtZBrvíRJrNr, BÉBÅrvçHJXví fBnBç ÑvíçD evFívpr XJêvírvíRJBr (qvç ñBrBrV). DBpê rBJí BpH BÉBòJBXrJçr Jr, Lvçvrò oVÖvíÖ PräçJê, ÖvçáBb, dJçävíBb, ÑvíçD evFívpr LöçvíRVírvá XJêvíBb, BzB jçdvíBb BíJäBçBrP òBçvLJXví, fvFVrJç HNzV ïçdvíRVír BÉBÅrvçHJXví, vçvrò fVnrJêVr ví dBLnBívçJêVr BÉBÅVr òçVÖävrJBp JdJjJêVrJçP: oVÖvíÖV ïvZBçNr v?á zVäV PräçNVò, dBäBçJXví rnBr ÉBLnBFVäBdBr BÉBòJXvíRVír nP, áJf ví tBä dBçJívç: IçvíÖBjNnV JdJjJêVr fVnrJXví fBnBç oVÖvíÖ PräçJê yJäçvÖ BÉBòJBXP. Vrxv?í xN, (rvprVÖd JRN yJäçvÖ ädBçvíRJBr zBfJç vírJêBí): eJRBrvÖrJçP BíJäBçBrJXví & JdJjJêVrJç fVnrJXví fBnBç fÉvánNBdBr dBpÖçvíRJBr DvXvç nJb òBjBòrJçvír nNÅ, Ar zNäò Nç PräçNç fBÖäBävír òçVÖävrJBp nP, Zvçvírd, fBnvLvíBb, JÉBrHvír, vç JçdBç BzçBb Nç Vç fJä ví XJêvíBb evFJFBXvíÖäV dçBdvá. BçHBçJí, zNäò Nç tBä XBí LVrvíBb PXXBç Br, vç dBçJrBç cBpÖJç & fÉvánNBdBr dBpÖçvíRJBr HNn HrJX. «ErB# Hvír, áBÖrLV BrVdB VrbV PräVç BnBr nPr N, Vn BrvírÖ dçJXví fJRBrvÖrJçvír ví RBFBívçrJçvír, UÖçBpNXV vçHVrJçvír BÉÅJí»:

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

nNÅ, ïvòçVd FVíj nP$ fBnJÖä & BrrtBr, Vç PräBrVòP nBÖ xNç dBLnNç BpH tçÅBrV JçJíJXVrJçvír, BrVdB ZvrBçf ví áJçBzBf rdBçBFVç nP vírNç, Brvç rtBrBbP ováÖNï dP dvxvíNç, vç BçfJÖävá BäBjhBFvçb Nç: ÑvíçDFçBpVr fBävíBbrJçP dP pBpärJr, RN mBçVBnP xNç GBíVR RBFBívçV êJjNr JjvjP, BpX ováÖNï. víçVt nJdrBDBrrJç mBçVBnV BX dP áJçBFçJr GBíVRV êJjNr PXXBXP. Vrxv?í xN: u?á Nç BpH BrhP, Lvç oVÖvíÖ PräçJê.òçVÖävrJBrJçvír RtrBnV, LBrvrò fBXBbvj, òBjBòN òBjBò hJçDBdBXJXvá LBrvrò DBrä rJävj, bJbJçví JrRBçdvj & HNzV nBf BÉBÅrvçHvjP: IçD GBnBÖdvÖV dP nöäJrBç, Brvç áçBpNr ÖzBÉrBXVòV ví nBçHBÖzBrvíRJBr fvä dví FBç. BpH nBçHP dP dvxvíNç âBçÖvrêV ÑöjvÖ, vç zVäV HBÉrBç yöjvÖ BÉBòJBX$ fJRBrvÖrJçvír BÉBòJBXP, fJjVrBdP qvç cäBdBçBrV RvíjRJçvír$ (rBnBdrJçvír), vçvrò òçVÖävrNBdBr áBçHBzJävíRJBr fVnJçP HBçhBr: oVÖvíÖ xV ÖZBXJêB?í Vç PräçvíRJBr nNÅ, BçHJöò Urò BX rvprzNÖ «ArdBçJXV AÉBòJXvíRJBr» HVnBê xFärvíJêB?í: WÖJrò yöjvÖV zBäBÖZBrP. «mVBpr RN AÖävíbvp trvçfòvár Jn Vrx vç Jn & Brvç trvçfòP, vç Vn áçBÖ N, zBçBz DBr nP xJjBí: IÖ Brvrê áçBp BnJrNr BíJXV BtZBäJêBp, v#x RN JÖ, fBzB AÖävíbvp trvçfòP, vç VrbV fJä Nç» - A. cvçrR. 15. 10: _ mBçVBn: CvXvç BÉBrhrBtrvçfJBXP: dVrJçvír BnJrNr ÑBdBpr mBçVBnV BpÖ «ArdBçJXV AÉBòJXvíRJBr» pBrhrvíVXP$ nBçHdvíRJBr nBpç PXXBXví, vçnN zVäV brNç oVÖvíÖP, mJÖVBr, nBçHdvíRJBr îçdVxP, Vç BçTBrVòVr dBn pBävíd zBçFJí nP vírJrBXvír fBnBç xNç: AäVdB AÖävíbvp trvçfòr Nç, vç PräçJê mBçVBnP. nJrò xJrò dBäBçJç BÖävíBbBpVr bçBFçVr nNÅ «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírrJç», vçváfJäJí víçVtrJçN BíJXV dBçvjvíRVírrJçvá dBn BçTBrVòrJçvá öTävíBb Jrò, BpX mváÖNÖV zNÖ, yöjvÖV zNÖ, mBçVBnV zNÖ, nJrò AÖävíbvp trvçfòVr BÉBçdBrJçr Jrò: eçJtäBdP PÖBí Brvç. «mV# áBZrBç, mBçVBn, áBÖrLV AÖävíbnN trvçfò FäBç» ivíd. 1. 30: (cBn. «mV# áBZrBç, mBçVBn, áBÖrLV AÖävíBb Vç trvçfòvá òJL PräçJê»): UrxzN?Ö dvpÖ nP, vç JçDJò ÖJÉBpVr pBçBDJçvíRVír xN vírJêBb Vç rtBrBbVr fJä (òBrV vç ÖJÉBpVr pBçBDJçvíRVírP áJçBzBfvíBb Nç BnvíÖrvíRJBr$ AÖävíbvp bçBFçVr fBnJnBä), VrxzN?Ö dçrBç pjBrBX & vçHV nP DJçJX BtZBçf: mBçVBnV BÉBçdvíRVírrJçP BpÖ «ArdBçJXV AÉBòJXvíRJBr$» DBêBçhBdBzNÖ VçBíBêV Jr: mváÖNÖ AÖävíbvp dvjnN FvçbBbvíJXN BÉBÅ, Brvç víjjJê Vç BÉBçdvíRVírrJçP. rnBrBzNÖ yöjvÖ, ÖBdBpr BnNr BrFBn AÖävíbvp zBäBÖZBrP rvprP JjBí: «ÑvíçD evFVr zVäV FBp òJLV ví CBçhçJBXVr LöçvíRVírP òví áçBH fváBrV zVäV PXXBp» (fnç. 35): _ ÑvíçD evFVr. AfBíBÖVd AÖävíbvp zBäBÖZBrP nJç ädBçvíRVírrJçvír, nJç áBZJçvír, nJç BrdBçvjvíRVírrJçvír ví nJç

mváÖNÖNr BíJXV, yöjvÖ BÉBòJBXNr BX BíJXV. JRN BtZBçfV nNÅ dBç Brh nP, vçvír dJBròP HçvtnvíBb Nç ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírvá, Bpr BX dvpÖ mBçVBnr Nç. vçzNÖ JçVäBÖBçH BjÅVd BnvíÖrBêBb, nBpç-BtBdJçä oVÖvíÖV. JçD nöäNr ÖJçäJrò BpÖ ÖvíçD drvÅ dJBròVr LBçFBêvínP, zBçLBzNÖ dP ÖòBrxBrBrò Brvç pBävíd & BçäBÖvávç dJBròvá: mBçVBn äBçDJç dBn pBävíd vçJíN DBr xvírNç vítBHçvíRVír FçBívj. Br d’BzçNç qBLBçNRV
2

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

áBçBrvínrJçvír$ AÖävíbvp bBÉBpJXví HVnBê, vç d’víLN nJLV «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírrJç» pBrhrJX: «Un trvçfòÖ fJçVò N òJLV, áBÖrLV Vn LöçvíRVírÖ ädBçvíRJBr nNÅ dP dBäBçvíV» C. cvçrR. 12. 9: «KöçvíRJBnD xN, vx BX víTvá, fBzB Vn evFVváÖ, d’PÖN LöçòJçví âNçP» - KBò. 4. 6: «ÜBÖrLV AÖävíbvp òvá DrBí BrfrBçVr DBr nP xdBp» - ivíd. 1. 37: _ mBçVBnV FBjärVòP. Uç ZvrBçfvíRVírP & frBLBrHvíRVírP: IRN mBçVBn frBLBrHBb xPXXBç AÖävíbvp bçBFVçVr$ dBäBçJXví BpH «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírP», HBÉrBXví AÖävíbvp FvçbVòP, vçzNÖLV lBrxêrNç oVÖvíÖP vçzNÖ îçdVx fBnBpr nBçHdvíRJBr ví DvXvç BLFJçvír, mBçVBn zVäV LçdvíNç BpH trvçfòNr & BÉBrhrBtrvçfvínNr & AÖävíBb víçVt Brh nP zVäV PräçNç Vç ïvZBçNr, òBrV vç AÖävíBb nJL JçDJò ÖäVzvjvíRJBr äBd xV HrJç FvçbBdêJXví Vç fJä, Vç ÖVçvp & ïçdvíRJBr bçBFVçVr nNÅ, BpX nJL BLBä dP Rvjví: mBçVBnV öçVrBdP nJLV Jçdví fVnrBdBr ltnBçävíRVírrJç dP ÖvçáJêrN, nJL òBÅBXJçJXví, vç nJrò BX nJç fJçRVr FvçbBbvíVrò AÖävíbvp dvjnN$ dBäBçJXví «ArdBçJXV AÉBòJXvíRVírrJç» ÑvíçD evFVVr LöçvíRJBnD:

_ Uç ZvrBçfvíRVírP & Vç frBLBrHvíRVírP. «AfB JÖ âNçvÅ BjBZVrr Jn, òví PÖBbVH zNÖ Rvj PXXBp VrbV»: YvrBçfvíRVír. «IÖ âNçvÅ BjBZVrr Jn»: uçzNÖLV AÖävíBb dBçJrBp LVÖ FvçbBbJX$ dvçÖvíBb fvFVrJç oVÖvíÖV BÉBÅrvçHJXví fBnBç, vçzNÖLV ïçdvíVr, mBçVBnV rnBr$ zNäò N vírJrBn BjBZVrV, bBÉBpV dJêvíBbò. «ArVdB zNäò N vç nJbrBp, DBpê JÖ zLäVdrBn» - ováf. 3. 30: uíçVt RBçFnBrvíRVír nP d#PÖN. «IÖ âNçvÅ dP zBädBrVn». mBçVBn Vç BnDvjÅ dJBròP rvíVçBb Nç AÖävíbvp & Arvç ïçdvíRJBr bçBFVçP dBäBçJXví: erBLBrHvíRVír. «ñví PÖBbVH zNÖ Rvj PXXBp VrbV»: wJn dçrBç ïçdvíRJBr & öçfrvíRVírrJçví BjDVíç PXXBX Bpr nBçHvê, vçvrò dP äJÖrJr dJBròÖ, JRN rBZ BÉöçJBpVÖ nNÅ frBLBrH xPXXBn AÖävíbvp YöÖòVr & Vç dBnòVr, Vn dJBròVÖ DvXvç nBrçBnBÖrvíRVírrJçvír nNÅ: IçD mBçVBn BpÖ pBrhrBÉvíRVírP BÉBí, Vrò zBäçBÖä Nç nVrxJí áJçÅ fBÖäBä nrBXví Vç BrhrvíçBêvíRJBr nNÅ. Br BzçJêBí BpÖ ZvrBçfvíRVírP & BpÖ frBLBrHvíRVírP Vç dJBròVr VíçBòBrxVíç fBrFçvíBrVr: … Ií V?rx Nç rnBr dJBròV nP zävíjP. «ñBrLV BfB BÖdN Jäò DvXvç BLFJçP VrbV JçBrV zVäV äBr, áBÖrLV eLöçP VrbV nJbBnJb DBrJç PçBí ví Brvç BrvírP ÑvíçD N» - ivíd. 1. 48:

ÜJç. SVXzJç WIëuqIAq
3

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

AÑâuëauo qcAåAEåUq yAâcIåAéuëmO
AÖävíbvp rdBçBFVçP zBädJçBêrJXví fBnBç dçrBrò xvçÖ DBÉJç FvçbBbJX, vçvrò «f» äBÉvá dP ÖdÖVr ví HVíçvíRJBnD dP pVtvíVr: 1) AÑâuëAa eKôå M 8-çH Jí 19-çH ÑBjnvÖrJçP êvpê dví äBr AÖävíbvp nBärJçvír FvçbJçP, VÖd IÖBpV Vç mBçFBçvíRJBr 40-çH FXvíZVr nNÅ zBädJçBXVê dJçzvá dP rdBçBFçN Brvç nJbvíRJBr BrfvírvíRVírP: mJrò ûVLVòBdBr BtZBçfV nP nNÅ d’BzçVrò, ví tötBïJXV DBrJçP nJLV dBçJívç Jr: uíÖäV AÖävíBb nVtä tötBïJXV öçVrBdrJç dví äBp nJLV, òBrV vç BrdBçJXV N víçVt dJçzvá fBÖdrBX Vç LöçvíRJBr BrÖBfnBrvíRVírP: ApH FXvíZVr 12-çH fBnBçVr nNÅ FçvíBb N. «u?á Vç BïváP ÅvíçJçP xBïJê, ví RVLvá JçdVròP bçBFçJê»: AprtRBprV oBçBDJçBdBr öçNròrJçvá nJrò BpÖöç fBtvíBb Jrò nöäBívçBzNÖ äVJLJçòV nJbvíRVírP – 1 Jí 30 LJçö nJRç, BpÖVròr nVXVBÉ BrFBn nVXVBÉ BrFBn nVXVvr BrFBn nVXVvr nJRç: âNçP BpÖ áVRZBçV nJbvíRVírP Vç Bïvá dP xBïN. víÖäV dçrBrò JçJíBdBpJX RN v#çxBï fLöç N AÖävíbvp BïP...: AíJXV#r dBp: qvpr BpH 40-çH FXvíZVr nNÅ$ JçdVròV BÖäjJçvír BdrBçdJXvá fBçê dP äçvíV. «AxòJçrVH áJ#ç áJçêvíêNò ví rBpJêN#ò. BÖvrò v?á ÖäJjbJê: ArVdB Brvrê LöçòJçP fBnçBròvá dP fBrN, Brvrê BnNròP VçJrê BrvírváP dP dBrxN: Uç nJb VtZBrvíRVírvá ví ÖBÖäVd LöçvíRVírvá$ BrvrênN DrB#í nNdP xV dvçÖvíVç»: ApÖ áJçÅVr rBZBHBÖvíRVírP VçBdBr FVäBdBr VnBÖä vírV, ví dP áJçBDJçV LBrFvíBbV zBfzBrvínV öçNròVr (conservation de la masse): KBrFvíBbV (masse) Jí víTBrVíRV (énergie) ÖäJjbvínNr Jäò, BÖvrò zBfzBrBdBr öçNròrJçví JrRBçdvíBb Jr, ví IÖBpV mBçFBçNr BçhBrBFçBb N BpÖ VçBdBrvíRVírP ñçVÖävÖN 700 äBçV BÉBÅ: UçJr pBpärvíBb N RN DB#r nP xV zBdÖVç
4

äVJLJçòV nNÅ, BpX dP FvpBäJíN dB#n VDç LBrFvíBb, dB#n VDç víTBrVíR, dBn BX$ VDç äJjJdvíRVír (information): eJäBòçòçBdBr N dBçHBX RN AÖävíBb JçdVròV «LöçòJçP fBnçBròvá dP fBrN», BpÖVròr$ BÖäjJçP dP fBnçN: ñBrV? BÖäj dBp äVJLJçòVr nNÅ: GBçhJBX$ AprtRBprV oBçBDJçBdBr öçNròrJçvír fBnBhBpr$ 1 Jí 29 dBn 30 LJçö BÖäj, BpÖVròr$ nVXVBÉ BrFBn nVXVBÉ BrFBn nVXVvr BrFBn nVXVvr: IRN FVtJçP FVíj JXXJrò Jí öHP nBòvíç PXXBp ví ävírJçví dBn ïvjvêrJçví XvpÖJçP nJL xZBrFBçJr, JçD nvíRVr nNÅ zBpbBÉ JçdVròP äJÖrJrò, nJç BxòJçvá nVBpr 6000 BÖäj dçrBrò fBnçJX, v#x BíJXV: mVrxHJÉ AÖävíBbBtvírxVr fBnBhBpr$ Brvrê RVíP xV fBnçvíVç: U?rxzNÖ IÖBpV dBn IçJnVB mBçFBçNrJçP zVäV FVärBpVr RN äVJLJçòP áJê fBLBçNr BrfvíröçNr BíJXV BÖäj dP zBçvírBdN, JRN âNçP VçJrê xpBpärNç: EçvíBb N rBJí, RN AÖävíBb BpH BÖäjJçP «VçJrê BrvírváP dP dBrxN»: mJrò BnJrNr tBäP 100-Nr 120 Brvír dP pVtJrò: UÖd âNçP BpH nVXVBÉ BrFBn nVXVBÉ BrFBn nVXVvr BrFBn nVXVvr BÖäjJçP dP pVtN$ VíçBòBr-xVíçVr Brvírvá: UrxzVÖV! fLöç AÖävíBb nP vírVrò: IçD FVtJçP JçdVròP HVäJrò, Jçdví fBnBÖäJjvíRVírrJç dP äJÖrJrò. nNdP$ cBÖVvázNr N (Cassiopée), vç W-V hJí vírV, nVíÖP$ yJFBÖvÖP (Pégase), vçvír JäJíV dvj-nP òBÉBdvíÖVV dP rnBrV: Arvrê nNÅäJjP BÖäj nP d’JçJírBp, ví JRN vítBHçvíRJBnD dBn fJÉBHVäBdvá HVäJrò, zVäV rtnBçJrò RN Br Bjöä N: CBpê nJç äJÖBbP BÖäj xN, BpX$ BÖäjBfvpX: Ar dP dvxvíV AräçvnJHN (Andromède), Vç nNÅ dP zBçvírBdN 100 nVXVBÉ BÖäj, Jí nJç oBçHFvjVr òvpç bVç dBRVrr N: 2,3 nVXVBÉ XvpÖV äBçV fJÉví N nJLnN, BpÖVròr XvpÖP$ Vç fÖdBpBdBr BçB-FvíRJBnD$ 2,3 nVXVBÉ äBçV dP HrN BrdN nJLV fBÖrJXví fBnBç: Ií HJÉ AräçvnJHNr nJç BnJrBnöä BÖäjBfvpXr N...:

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

cP äJÖrJrò RN VrxzVÖV! áVRZBçV, BfBívç äVJLJçò ÖäJjbBb N nJç AÖävíBbP, ví nJLV nVäò ävíBb N, vçzNÖLV òrrJrò BpH nJbvíRVírP Jí LVrò ïBÉBDBrJrò: 2) AÑâuëAa eåAsAEuåa M Ñ. EçòVr nNÅ BíJXV «LBçnBrBXV» BbBdBrP FvçbBbvíBb N LAÖävíBb vçBdJXví fBnBç: ÑBdBpr GBrVNXV mBçFBçNvíRJBr nNÅ FçvíBb N RN qBDvíFvHvrvÖvç QBFBívçP d’víLN «CBçhçJBX AÖävíbvp rtBrrJçr ví fçBtòrJçP pBpärJX» (GBr. 4. 2): AçHBçJí DrvíRJBr nNÅ tBä Jr AÖävíbvp fçBtBXVòrJçP. BrvrênN nVBpr JçdvíòP rdBäV BÉrJrò: mVBzJä RVRJÉrVdP (monarch butterfly) ÖJí Jí rBçrÅBFvpr rtBrrJç dP dçN Vç áçBp, ví tBä LBçnBrBXV pBädvíRVír nP vírV. EBrBäBpNr nVrxJí mJòÖVdB$ 4000 òVXvnJRç BrÖZBX dJçzvá dP lBnDvçHN, Jçdví BrFBn dJBròVr nNÅ: YvínDvá lBnDBp d’JXXJr eVíÖVÖBpVr AnJçVdBpNr, ví d’JçRBr nVrxJí mJòÖVdBpV rvpr äJjP, vç 70 fJdäBç äBçBbvíRJBnD bBÉBÖäBr nPr N: ApH RVRJÉrVdrJçP fvr dP RBÉVr, VçJrê fBídVRrJçP d’BbJr, ví dP nJÉrVr: qvç ÖJçvírHP, vç FBjBïBç xvírV RN víçdN# JdBb Jr brvjrJçP, rvpr lBnDBpvá$ BÉBrê ÖZBXV EBrBäB dP fBÖrV...: ErHBÖJjV FXvíZV nJbvíRVír vírJêvj BpH RVRJÉrVdrJçví FXvíZVr nNÅ V?rxzNÖ víjjvíRJBr FVäBdêvíRVír dBp, vç Brvrò BpHxBï fJÉBívç äJjJç BrÖZBX d’JçRBr ví dP áJçBHBÉrBr$ ÖJçvírHN ÖJçvírH: 30 äBçVN V áJç dJrÖBDBrrJçP dP òrrJr BpÖ FXvíZP, ví äBdBíVr XnBr fBÖdêBb xJr RN

V#rxr N vç víjjvíRVír dví äBp, RNJí pBpärV N RN RVRJÉrVdrJçP BçJíVr dP fJäJíVr: AÖävíBb VçJrê nNÅ bVr (gène) nP HçBb ví “bçBFçBb” N, vçzNÖLV XvpÖVr fJäJíJXvá$ VçJrê víjjvíRVírP zBfJr TBnBêvpêV ltFçävíRJBnD, ví JçDJò xtJjVr VçJrê lBnDBpNr: AÖävíbvp fÖdBp ÖäJjbBFvçbvíRJBr nNÅ BpÖ zBçL RVRJÉrVdP êvpê dv äBp Brvç fçBtBFvçb PXXBXP: uíçVt fJäBòçòçBdBr JçJívpR nPr BX dBp: EVäJrò RN RÉxvírrJçP dP ÖVçJr RVRJÉrVd víäJX: uíçJnr V?rxzNÖ áJçvpVtJBXrJçP dçrBr 4000 òVXvnJRç däçJX$ BÉBrê VçJrê dJBròP dvçÖrêrJXví: EVärBdBrrJç FäBb Jr RN JçD ZvLBdVr nNÅ RçRvíçV áVlBd vírV nVBzJä RVRJÉrVdP, nVBpr dP ÖrBrV äJçJívá nP$ vç dP dvxvíV milk weed, Jí RvírBívç N RÉxvírrJçvír fBnBç: AÖvrò dP äJÖrJr BpH RVRJÉrVdrJçvír FvprP$ nVrx dP lBnDvçHJr, ví xJr nöäJrBç$ vç xRvírB-ívçvíVr: U!rx LnBpXJXV N BÖävíBbBpVr äröçVrvíRVírP, vç nVBzJä RVRJÉrVdP dJBrò vírJrBp, ZvíÖBïV RÉxvírrJçvír dJç HBÉrBXN, Jí Vç lBnDBr tBçvírBdN nVrxJí fBrFçvíBrP: mBärBrtJrò rBJí JçdçvçH fçBtBXVò nP$ ÅvíçP, B#pròBr fBÖBçBd DBr nP, Lvç BrPrHfBä dP ZnJrò ví dP FvçbBbJrò: Ar 31 pBädvíRVírrJçvá öTävíBb N, Jí BÖävíBbBpVr VnBÖävíRJBnD B#przNÖ dBÉvíêvíBb$ vç nJç nvXvçBdVr áçBp nrBp VDç fJjvíd: AÉBrê ÅvíçV dJBrò FvpvíRVír zVäV xvírJrBç JçdçV áçBp. DvíÖBdBrvíRJBr fVnòP Åvíçr N: cJHçvrBêrJrò nJç vítBHçvíRVírP Brvç DBjBHçvíRJBr áçBp: Ar dBLnvíBb N nNd RRvíBbVrN ví Jçdví ÅçBbVrN$ JÉBrdVírV hJívá. BÉBÅVrP “FXvíZ”r N, VÖd áJçÅVrrJçP$ “väò”JçP: ÄçBbVrrJçNr RRvíBbVrVr fBÖrvj “RJí”JçP 104,5 BÖäVlBr BrdVír nP dP dBLnJr: IRN áJçÅVrVr nJbvíRVírP nVBpr 104 BÖäVlBr PXXBç, ÅvíçP fJjvíd zVäV xPXXBç. BpH dNÖ BÖäVlBrV äBçDJçvíRVírr N zBälBÉP: uíçVt rVíRJç (ammoniac, méthane...) dBLBpVr áVlBd vírVr nJç BzçBb ÅJçnBÖäVlBrrJ-çvír nNÅ: ArdVírVr BpH ltFçVä BçTNòP BprzNÖ nP äröçVrvíBb N, vç ÅvíçP fJjvíd PXXBp JçdçV
5

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

áçBp, ví nJrò LBpr öFäBFvç-bJrò: AÖVdB DBZäV BçHV?írò N: CrB#í JçDJò. fBzB AÖävíbvp nNd fçBtBXVòP: 3) AÑâuëAa eAiuåGAcéui M Ñ. EçòVr BÉBÅVr Jçdví FXvíZrJçvír nNÅ BçhBrBFçvíBb AçBçxBFvçbvíRJBr zBänvíRVírP êvpê dví äBp RN AÖävíBb nJL ÖäJjbBb N Vç zBädJçVr zNÖ, vçzNÖLV nJrò dBçJrBrò VçJr fJä pBçBDJçVX: u#x dBzVdP, v#x BX víçVt vçJíN dJrHBrV dçrBp BäVdB PrJX. nVBpr nBçH BçBçBbr N vç vírV BÖävíBbBpVr fvFV, fBjvçHBdêJXví fBnBç Vç AçBçVxVr fJä: 19-çH ÑBjnvÖP JçJò nBÖV DBTrvíBb N, Jí êvpê dví äBp RN AÖävíBb JçJò äBçDJç FçòJçvá nJLV fJä dP pBçBDJçV: AÉBÅVr FVçòP$ DrvíRVírr N, vçzNÖLV «Arvç hJÉòJçvír FvçbJçP» äJÖrJrò: ArdBçJXV N FVtJçP HVäJX BÖäjJçP ví xttnVX, xLBçnBrBX$ äJÖrJXvá fçBtBXV ÖäJjbBFvçbvíRVírP, VrxzNÖ rdBçBFçvíBb N BÉBÅVr 6 fBnBçrJçvír nNÅ (ví rBJí BnDvjÅ 8-çH ÑBjnvÖVr nNÅ): UÖd JçdçvçH FVçòP AÖävíBbBtvírxr N, òBrV vç 7-çH fBnBçNr ÖdÖJBX dP pVtvíVr «âNçvÅP öçNròP, dBrvrrJçr ví zBävíVçBròrJçP»: IRN AÖävíbvp «nBärJçP» dP äJÖrJrò äVJLJçòVr nNÅ, Brvç hBprP dP XÖJrò Vç YöÖòVr$ FçBívç pBpärvíRJBr nNÅ: 10-çH fBnBçVr nNÅ Br rnBrêvíBb N nJjçV Jí vÖdVV. BpÖVròr Br nJL dP pBFJêrN RN# rVíRBzNÖ, RN# fvFJzNÖ, vçváfJäJí nJjçP nJç dJçBdvíçr N, VÖd vÖdVr$ nJç BtZBäBròP, nJç HçBnP: cP äJÖrJrò HBçhJBX$ RN tötBïJXV öçVrBd nP dP FvçbBbvíV, vçzNÖLV fBÖdrBrò: EVäJrò nJjçVr BrvítvíRVírr ví vÖdVVr FJjJêdvíRVírP: uíÖäV BpÖ RBrhçBêJBX öçVrBdrJçP nJç nVäòP vírJrBXvá$ ZvçfçHBbJrò AÖävíbvp YöÖòVr áçBp: IççvçH FVçòP$ nJç dJBròr N: ÑBjnvÖJçFvír AÖävíbnN dP ZrHçN vç Vç «DJçrVr ZöÖòJçP ví ÖçäVr ZvçfvíçHP PrHvírJXV PXXBr» (fBnBç 14): yöjvÖ AÉBòJBX cvçrRBêVrJçvír dP FçN. «Gvíò ñçVÖävÖV RvíjRr Nò» (2 cvçr. 3. 3): AÖävíbvp nBÖVr òçVÖävrJBpVr BnJrNr víTJj ádBpvíRVírP
6

v#x DrvíRVírr N, v#x BX AÖävíBbBtvírxP, fBzB Vç BrhP: mBçHVd rBZ Jí BÉBÅ LVrò dP dBçHBr: svíçÅVrrJçP äBçDJçvíRVír nP dP äJÖrJr Brvç BzçBb dJBròVr nNÅ. trvçfò dP äJÖrJr, ÖNç dP äJÖrJr, ví dP ÖdÖVr fBçêrJX$ nBrBíBrH JRN BrfBíBä Jr. «Gvír Vrxv?í BpHzNÖ JÖ, víçVt dJçzvá dP ZöÖVÖ...»: UçJrê BÉBÅVr fJäBòçòçvíRVírP v#x DrvíRVírr N, v#x BX AÖävíBbBtvírxP: ÑvíçDFçBdBr fBnBçrJç nNÅDJçJX BröFvíä N, JRN nJç dJBròP BçTNò xvírV: mJç BzçJXBdJçzP zNäò N fçBzvíçN LVçJrò: uíçJnr BnJrNr NBdBr FVçòP$ nJ#rò Jrò, VrxzNÖ dP pBpäBçBçN AÉBòJBXP, «v#x RN nJXBrvá FçvíBb, fBzB dJrHBrV AÖävíbvp evFVváP. v#x RN òBçJjNr äBZäBdrJçví áçBp, fBzB ÖçäVr nBçnrJjNr äBZäBdrJçvír áçBp»: ApÖöç òçVÖävrJBrJçP nJb fBXBbBròV äBd Jr BnNr äJj, nNÅr PXXBXvá mVBêJBX qBfBrFrJçP: eBnBXÖBçBrrJçvír nNÅ DBêBçhBdBzNÖ BçäörvíRVír xdBp òçVÖävrNBdBr vçJíN ZöÖò BçäBÖBrJXví: IRN HBÖBíBrHvíRJBr zBfvír PÖJÖ RN «JÖ dP fBíBäBn», HTvíBçvíRVírrJçví dP fBrHVzVÖ: cBêvíRVírP pBç Jí rnBr N JçDJnrV ÑváJä mVvíRJBr nNÅ äVçvj áVlBdVr, víç FVävíRVírP dP FvçbBbvíNç òçVÖävrJBrJçvír HNn: ApH rvpr BrfBrHvíçTvjvíRVírP BçHNr FvpvíRVír vírNç IíçvzBpV nNÅ: ApÖVròr mVBêJBX qBfBrFrJçP rJçdBpVÖ BtZBçfVd, rVíRBzBtä víjjvíRVír d’BÉrJr: CBpê JçD nBçHVd òví dJBròH äJÖrJr, vírJêBb áÖäBfvíRVírH Jí pvpÖH rtnBçJr, Bpr BäJr dP ÖdÖVr fBçêrJX. «u?á JÖ Hvír, Vrxv?í BpHzNÖ JÖ...»: Apr BäJr dçrBÖ VçJrê nBärBrtJX AÖävíBbBtvírxVr fBnBzBäBÖZBr fBävíBbrJçP, ví LVçJrò òBÅBXJçJX vç dBçHBr LBrvrò: uíçJnr AÖävíbvp pBçBDJçvíRVírP DrvíRJBr nNÅ N. nJç âNçP fBjvçHBdêvj N: Uç zBädJçváP ÖäJjbBb N nJL, Jí AÖävíBbBtvírxP ävíBb N, vçzNÖLV FVärBrò RN JLBdV rzBäBdvá dJBrò ävíBb N nJLV: mJL dP ÖVçN, Jí d’víLN vç nJrò BX LVrò ÖVçJrò: sVäBd N RN nJrò BrBÖvírV nBçnVr vírVrò: “sVnDBrLN” dBzVdVr bVrJçvír

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

94-96 ävdvÖP nJçVrrJçvír zNÖ N. víçJnr nJrò BrdN? ÖJçBb Jrò: ArfJRJRvíRVír N BpH näBbvínP: mVRN nJrò nVJírv?pr nBçnrB-dBr dBLnvíBbòP vírVrò...: uçvt bVrJç rvprr Jr, òBrV vç AÖävíBb fvjNr ÖäJjbJê nJL, ví fvj zVäV HBÉrBrò: CBpê nJç nNÅ HçBí fvFV nP, vç v#x nNd BrBÖvírV äçvíBb N: sVnDBrLNr BpÖöç v#x zBänvíRVír vírV, v#x JçFJêvjvíRVír, v#x FVävíRVír, v#x BíBrHvíRVír: eÖdBp äBçDJçvíRVír dBp nJç Jí Vç nVÅJí: úVLVòBzNÖ nöä Jrò VçBçví, DBpê vçzNÖ AÖävíbvp zBädJç$ DBêBçhBdBzNÖ rnBrvíRVír xdBp: 4) AÑâuëAa euEAâAå M mJç âNçP nJLV fBnBç fvF d’PrN: IçD oVÖvíÖ BpH nBÖVr dP ZöÖV, dçdVr öçVrBdrJç dP DJçN DrvíRJrNr$ PÖJXvá. «qBpJêN#ò JçdVròV RÉxvírrJçvír....: u?á dçrBp Vç fvF PrJXváP Vç fBÖBdVr áçBp dBrFvír nP BíJXêrJX....: qBpJêN#ò HBtäV tvítBrrJçvír, V#rxzNÖ d’BlVr. v#x d’BtZBäVr Jí v#x dP nBrJr» (mBäR. 6. 25-34): mäBfvFvíRVírP nJç BnJrNr nJb, rJçòVr RtrBnVr N: CvXvçÖ BX fvF d’PrJrò, dBn zVäV PrJrò JçD FvçbBLvíçd PXXBrò, dBn fVíBrH: eJäJíBDBç oVÖvíÖ nNÅDJçvíBb fBävíBbVr nNÅ 5 BrFBn dP FvçbBbN “fvF” DBÉP, vçvír fBdBÉBdP “Fvf” N: âNçP d’víLN vç Fvf PXXBrò, Jí v#x RN fvF PrJrò: Uç ZöÖòP áJçÅBêrJXvá d’PÖN. «ÜBjvíBr fBnBç fvF nV# PrNò...., fJçVò N öçvíBr Vç rJjvíRVírP»: Ar dP fBÖdrBp nJç áVlBdP. FVäN RN BnNr öç rJjvíRVírrJçví zVäV nBärvíVrò, DBpê x’víLJç vç näBfvFvíVrò, òBrV vç Brvrò

nJL zVäV dçRJr$ vçzNÖLV VçJr rnBrVrò: uíÖäV nJç pvpÖP dvçÖrêrJXví xJrò, òBrV vç nJç âNçP fLöç, fçBtBFvçb, fBjvçHBdVê Jí fvFBêvj N: oVÖvíÖ PÖBí. «gJç FXZvír DvXvç nBLJçr BX fBnçvíBb Jr» (mBäR. 10. 30): mJç dJBròVr BnJrNr BrdBçJívç nBÖP$ nJç nBLr N. BnNr öç Br dP RBïV: AÖävíBb, vç 1 Jí 30 LJçvrJçvá BÖäjJçP VçJrê Brvírvá dP dBrxN, nJç nBLJ#çP dP fBnçN: mNd dvjnNr dP äJÖrJrò Vç nJbvíRVírP, VÖd nVíÖ dvjnNr Vç fJäBòçòçvíRVírP nJç BnJrNr ïvòç zNäòJçvír fBrHNz, V nVÅV BpXvê$ nJç nBLJçvír: IRN fLöç, fçBtBFvçb âNçP B#pHzNÖ nJLV dP nöäJrBp, B#pHòBr JLBdV dJçzvá, B#X Vrxv?í fBnBç fvF PrJrò: AnJçVdBpV nNÅ 16 nVXVvr BrFvçb dBp. DvXvçr BX näBfvF Jr: EçvíBb N RN zVäV FBr öçJç, JçD BtZBçfV ÖdVLDNr V áJç rnBrP xzBäBfBb rJjvíRVír zVäV PXXBp (mBçd. 13. 19): CBpê âNçP dP RBFBívçN: eVnBdvíPrN BçHNr nJç nNÅ ÖdÖBb N FvçbJX, nJç fvFP áJçêrJX, Vç rJçdBpvíRVírP êvpê äBX: ôç nP LVrò HNn BÉ HNn zVäV äJÖrJrò, dB#n oBçvíRJBr TBnBrBd, dB#n JçD nJL Vç òvá dBrxN: uíÖäV BnNr öç pVtJrò LAÖävíBb Drvçvtvj BpH xvçÖ pBädvíRVírrJçP, Jí òBÅBXJçvíVrò$ vçváfJäJí BpÖzVÖV ÖòBrxJXV âNç nP vírVrò:

Gvdä. ErNX QuëåIAq (A.m.q.)-

7

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

IåUâAÑAåGuëQIAq âAåuëAq AÇQUë

ñAiAñAcåQuëQIAq AåGU euWuÜuoQq uë IåUâAÑAåGuëQUëqO
qvprBrnBr äJjBtBçTJç BçhBrBFçvíJêVr DBçhçBFvpr dçRvíRJBr BÖzBçNLvín: IRN BrêJBXvín Bpr nJrBtrvçfr Nç PrdJçvíRJBr nV ïvòç ZnDVr & DBçhçBFvpr dçRvíRVír vírJêvjVr nBävá NVr êvpê äBXVÖ, BzB BpTn Bpr HBçhJX N äBçBbvíBb: ArêJBXvín JRN DBçhçBFvpr dçRvíRVír ÖäBêBbrJçP fVnrBdBrvín HBÉrvín NVr XvíÖBívçVxrJç dBn FVärBdBrrJç, BpTn rçBrò nJbBnBÖBnD BçfJÖäBáBçTrJç Jr (zçvûJÖVvrBXrJç) ví ÖäBrhrvín Jr FvçbrBdBr BÖzBçNLV fBnBzBäBÖZBr BçäBHçBdBr ví FvçbBÉrBdBr jJdP: ApÖöç fBnBXÖBçBrrJçP fVnrBdBrvín zçvûJÖVvrBX dçRvíRJBr ölBZrJç Jr: CvífBdBr dçRBdBr bçBFVçr BpTn vírV Jçdví fVnrBdBr nBÖ$ rJj nBÖrBFVäBdBr (ävíJBX BçfJÖäBáBçTBdBr lVíjVr áJçBDJçvj) & Bpr Vrx BrfçBTJtä N PrHfBrvíç dçRvíRJBr fBnBç, ävíJBX HBçV LBçFBêBb nBçH HBÉrBXví fBnBç: ñBrV JçVäBÖBçHvíRVírP BÉBíJXBDBç nVävín vírV HNzV BçfJÖäBáBçTvíRVírP, òBrV rB hFävín N rJj nBÖrBFNä HBÉrBX, BzB rB BíJXV ÅBrBÖVçvíRJBnD N Övávçvín BpH DBTrV BÉBçdBrJçP Jí rvíBL vítBHçvíRVír N HBçhrvín PrHfBrvíç LBçFBênBr bçBFçV rVíRJçV áçBp: uçzNÖ fJäJíBrò$ B) CBçhçBFvpr víÖvínrBdBr fBÖäBävíRVírrJçV tBçòJçvín rvíBLvín Jr BÉBÅBHNn ÖvávçvjrJçP & tBäBrvín Jr nVÅBd ÖvávçvjrJçP, òBrV vç rçBrò xJr ZvçBrvín bçBFçV LFBXV VíçBênBr nNÅ:
8

mVÅBdrJçV RVíP pBlBZ Brêrvín N 80 BÉ 100-P: D) yBäBfvín N, vç «nVÅBd víÖBrvjP» FvçbrBdBr BÖzBçNLvín BíJXV pBÅvjBd XVrV, òBr «FJçBLBrêVdP»: ApÖ JçJívpRr Vç BrHçBHBçhr N vírJrvín PrRBêVd víÖBrvjvíRJBr áçBp & rzBÖävín N «nVÅBdvíRJBr» zBfzBrnBr: F) uíÖvínrBÖVçvíRVírrJçP êvpê Jr äBXVÖ, vç JçVäBÖBçH nBÖrBFNärJçV LFBXV nBÖVr xV DBíBçBçvín fVnrBdBrvín FvçbrBdBr BÖzBçNLvín Vç hJÉò DJçBb pBÅvjvíRVírP: qçBrò hFävín Jr rBJí XçVí dJçzvá áBpJXJX ntBdvíRBpVr dJBròP: qçBrò êBrdBrvín Jr fBÖdBrBX ví áJçXvíbJX FçBdBr JçdJç, JçBTtäBdBr dävçrJç, FJjBrdBçxBdBr FvçbJç, òBrHBdrJç ví lBçäBçBzJäBdBr dvRvjrJç: mBrBíBrH rçBrò dBçVòr Jr LFvín nBÖrBFVäBdBröçNr fBÖdBrBXví ví áJçXvíbJXví zBänvíRVírP, VçJrê DBçH ví JXJíNÅrJçvá fBçvíÖä BLFBpVr zBänvíRVírP, BçHV PrdJçBpVr dJBròP: ApHzVÖVrJçP LFBXV ÅBrò Jr RBïvín ví TBnBrBd pBädBêrvín BpH DvXvç FVävíRVírrJçVr ví fnävíRVírrJçVr bBröRBrBXví fBnBç: IçDJnr rçBrò ÖäBrvín Jr JçdçvçH nBÖrBFVävíRVírP$ VçJrê DBêP XçBêrJXví fBnBç: CvXvç HNzòJçvín, PräBrVòV fBpçP dBn nBpçP xV dBçvjBrvín BprzNÖ ví BpròBr TBnBrBd äçBnBHçJX Vç dvjBdêVr dBn LBíBdrJçVr, vçòBr BrfçBTJtä N: H) âJjJdvíRJBr, FVäJXVòV BçBF BlP dçRBdBr fBnBdBçFJçP Hrvín Jr rvç ví DBçH fçBnBpBdBrV BÉÅJí: cçRvíRJBr

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

pBädBêvíBb TBnBrBdP fBnJnBäBDBç dBpvír N, DBpê fBjvçHvíJXVò FVäJXVòP BrPrHfBä nJbBrvín N: cçRBdBr bçBFçJçV BÉBÅ dBrFrBb N nV DBçH ZrHVç$ BrPrHfBä nJbBêvj FVäJXVòV bBíBXP äJjBHçJX fBnJnBäBDBç dBpvír fBnBdBçFvín: ApÖ ZrHVçP VçBdBrBêívín N nV òBrV lBrBzBçfvá$ bçBFçVê HvíçÖ Jr fBrívín vçvt rVíRJç (FJjBFçvíRVír, RvíBDBrvíRVír JíBpXr), vçvt rVíRJç äJjBïvZívín Jr nBrdBzBçäNL (äBÉBlBrBxvíRVír, xvçÖ FvçbvjvíRVírrJçV VnBêvíRVír JíBpXr) & bçBFçJçV ZäBêvín: IRN BrêJBXvín ävíJBX TBnBrBdBfBävíBbvín bçBFçvíBb Nç ÖvávçvjVr fBjvçHJX 100 nVBívç FVäJXVò, BpTn Bpr LFBXVöçNr DBçhçBêívín N: ApÖ Vç fJçRVr ÖvávçvjVê zBfBrÅvín N BíJXV nJb BtZBäBÖVçvíRVír, víTJçV XBçvín, vítBHçvíRJBr dJräçvrBêvín, fJäJívjBdBrvíRVír: EVäJXVòP JRN rnBrBêrJrò zBäBtBçV, BzB BpÖzVÖV ÖvávçvjV näòvín tvíävá BpròBr dP tBäBrBr «dVÖBä zBäBtBçJç», vç BrfrBçVr dP XVrV rçBrê áçBp DBçhçBêrJX rvçP: Apr dP XVrV ZBçZvíX: ApÖ JçJívpRP zBälBÉ N HBÉrvín RvpXJçV & nBjvívjrJçV tBçòJçV nJbBênBr: qnBr ÖvávçvjrJç, JRN rçBrê rdBänBnD xFvçbBHçvíV nBÖrBívç fvFBäBçvíRVír, BzB rçBrò JrRBdBp dP HBÉrBr BrêBrdBXV tJjvínrJçV: J) ApÖöç nBçHVd VçJrê äJjJdvíRVírrJçr ví FVäJXVòrJçP ÖäBrvín Jr Jçdví BjDVíçrJçVê$ äJjJdvíRVírrJçV fBnBdBçFvíBb (ÖVÖäJnBívçvíBb) nVÅvêrJçVê, vçP VçBdBrBêívín N fBnBdBçFvíBb dçRBdBr fBnBdBçFJçV nVÅvêvá & LBrFvíBbBpVr fBjvçHBdênBr nVÅvêrJçVê (nBnvíX, fJÉvíÖäBäJÖVX, hBprBÖïVíÉ, dBpòNÅ JíBpXr): ÜJçÅVrrJçÖ xvírJr BdBHJnBdBr fBnBdBçFvíBbvíRVír: cçRBdBr fBnB-

dBçFvín äJjJdvíRJBr fBjvçHvínP JrRBçdvíBb N vçvtBdV äçBnBDBrBdBr pBÅvçHBdBrvíRJBr & Frvín N zBçLVê HNzV DBçHP, HVíçVrVê HNzV HTvíBçP: qçB rJçòVr dBÉvíêvíBbòr BprzVÖVr N, vç dBLnBdJçzvín N vx nVBpr BrfBäV nVäòP, BpX rBJí BrfBäBdBrvíRVírP: KBrFvíBbBpVr fBjvçHBdênBr nVÅvêrJçP fBçÖäBêrvín Jr BrfBäV FVäJXVòrJçV zBtBçP, DBpê xvírJr Bpr ÖVÖäJnBívçvíBbvíRVírP, vçr BrnVÅBzNÖ dBzvíBb XVrV BrfBäV dBLnBdJçznBr fJä: KBrFvíBbBpVr fBjvçHBdênBr nVÅvêrJçP rzBäBd vírJr bBÉBpJXví vçzNÖ öTBrHBd BjDVíç, JçD BpÖöç JçVäBÖBçHvíRJBr nVÅBáBpçvín Bpr HBçhJX N FVäJXVòrJçV hJÉòDJçnBr FXZBívç BjDVíç: ÜJçÅVr dNÖ HBçvín tJtäBdVöçNr LBçFBêBí ví äBçBbvíJê fBjvçHBdênBr LBrFvíBbBpVr nVÅvêrJçV êBrêP: ApÖöç DrBdxvíRVírP Vç äJjJdvíRVírrJçV ví FVäJXVòrJçV LFBXV nBÖP ÖäBrvín N BpH nVÅvêrJçVê: qdBäJXV Jr HNzòJç, JçD JçVäBÖBçHP bBröRBrvín N ïBÖäJçVr BÉBrhVr BÉBrhVr, tjRBpvíBb pBÅvçHBdBr ví fBnBdBçFvíBb dBzVê HvíçÖ Jí BpH zBälBÉvá NX xV dBçvjBrvín HçBrò BçHVírBíNä dJçzvá öFäBFvçbJX tBçBHçvíRVírrJçvín$ äçBnBDBrBdBr dBÉvpêrJç ví ïBÖäBçdvíBb fBnBdBçFJç ÖäJjbJXví fBnBç: ArÖVÖäJn FVäJXVòP, BrÖVÖäJn dvíäBdvíBb ïBÖäP rvíBLBFvprÖ N rzBÖävín ÖVÖäJnBívçvíBb nVäò dJçäJXví FvçbVr: ArBÖävíBbvíRJBr fJçRBdBr zBçävíRVírVê pJävp, LFBXVöçNr BtZvíTBêBí fJäBòçòçvíRVírP òçVÖävrNBdBr HBÖäVBçBdvíRJBr, dçörBFVävíRJBr & òçVÖävrNBdBr BÖävíBbBDBrvíRJBr rdBänBnD: sBäJç, nBrBíBrH JçVäBÖBçHrJç$ fvFJívçBdBrrJçV, RJçRJçV, hBprBÖïVíÉV ví
9

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

fJÉBäJÖVXV bçBFçJçV ZnDBFVçrJçVr fJjJjJêVr fBçêvínrJçvá: KFBXVöçNr nJbBêBí dçörBdBr fBjvçHvínrJçV & ÑvíçD EVçò víÖvínrBÖVçvjrJçV êBrêP: ujÅvírJXV äJjBtBçTJç Jr BpÖ JçJívpRrJçP: Apr HNzòJçvín, JçD rVíRJçV nBävíêvínP dBäBçívín Nç PÖä vçvtBdV bçBFçV, pBÅvçHBdBrvíRJBr ví äçBnBDBrvíRJBr, VÖdBzNÖ Bpr rzBÖävín Nç nBçHdBrê fBíBäV LöçBênBr ví FVäJXVòrJçV ZvçBênBr: cäçävíBb ví nBÖrBdV fBjvçHvínrJçP xJr dBçvjBrvín rzBÖäJX òçVÖävrNBdBr näBbvjvíRJBr dBpvírBênBr: IçD BrêJBXvín rvç ÖJçrHV dçRvíRJBr, víÖvíênBr ví HBÖäVBçBdvíRJBr bçBFçJçvín BÉBíJXBDBç tJtäívín Nç fBÖBçBdvíRJBr dvjnVê PrHvírvíBb BçTNòrJçV ïvZBrêvínP, BzB BpÖöç vítBHçvíRVír N HBçhívín BrfBäV VròrvíçvprvíRJBr, VròrBäVzvíRJBr, BrfBäBdBr nöäJênBr fBçêJçV áçBp: ApÖ rtBrBdvín N, vç rvç ÖJçvírHP zNäò N ÖvávçV vx nVBpr JjBbP zBfzBrJXP, hJÉò DJçBbV Bnvíç BnçBFçvínP, BpX rBJí FvpvíRVír vírJêBbV nNÅ ïvïvZvíRVír BÉBÅBêrJXP, FVäJXVòrJçP BçBFöçNr rvçvFJXví dBçvjvíRVírP: qvç nBrdBáBçTvíRJBr BpÖ rvçBnvíbvíRVírP dBzvíBb N dJBròV äBçDJç BÖzBçNLrJçV HJnvdçBäBênBr nVävínrJçV fJä & dBçJívç BÉBÅBHVnBdBr òBpX N nBçHBdJçävíRJBr vXvçävín: Apr rBJí tJjvínP HBçhrvín N vx nVBpr DrBdBr, BpX rBJí BrfçBTJtä: ApÖzVÖV fBçêBHçvínP pBlBZ zBäBrví & JçVäBÖBçHV nöä brvín N tJjvínP FJçBFrBfBäJXví njvín: qB nVävín N tJjvíJX BÉBrê fVnrBívçvíBbvíRJBr, BrfçBTJtävíRJBr$ zBçLBzNÖ Vç VròrvíçvprvíRVírP, VròrBäVzvíRVírP êvíêBHçJXví fBnBç: UÖd,
10

VrxzNÖ FVäJrò, tJjvínP dBçvj N XVrJX HçBdBr & DBÖBêBdBr, dBÉvíêvjBdBr & òBrHVx, rvçBçBdBr & ZBRBçvj, BÉBÅBívç & pJäBHVnBdBr: IçD Bpr Lvíçd N fVnòVê, BzB ZVÖä nJbBrvín N rçB DBêBÖBdBrvíRJBr fBíBrBdBrvíRVírP: ApÖzVÖV HNzòJçvín êBrdBXV N rdBäV vírJrBX rBJí zBäBrví & JçVäBÖBçHV FVäBdêvíRJBr nNÅ rdBävívj nV BpX fBdBÖvíRVír JíÖ: mV dvjnVê rB nVävín N Vròrvíçvpr & VròrBäVz XVrJX, VÖd nVíÖ dvjnVê$ pBlBZ Vç BçBçòr ví áBçvíJXBdJçzP BçHBçBêrJXví fBnBç tJtävín N, vç BpHzNÖ Jr áBçívín DvXvç Vç äBçJdVêrJçP, PrdJçrJçP: qB êBrdBrvín N JçFJX ävíJBX JçFP, fBFrJX ävíJBX fBFvíÖäP, zBçJX ävíJBX zBçP, pBlBZJX ävíJBX áBpçP, òBrV BpHzNÖ N PrHvírvíBb Vç fBÖBdBdVêrJçV nVÅBáBpçvín: WVrvín Jr HNzòJç, JçD ävíJBX zBäBrVr dBn JçVäBÖBçHP PrdJç dBn PrdJçvífV N vírJrvín, òBrV vç Vç PrdJçrJçP vírJr «ÖVçBbrJç»: eBÖdBrBXV N, ävíJBX tBçTBÉVRrJçvá BÉBÅBêBb pBçBDJçvíRVírrJçr ví BçBçòrJçP xJr dBçvj vírJrBX BrfçBTJtä ZvçvíRVírr ví dBpvírvíRVírP: mBÖrBFNärJçP Färvín Jr, vç «zBçäBHçvíBb ÖJÉBdBr LÖzvíBbvíRJBr» fBçêJçP vçvtBdVöçNr BrHçBHBÉrvín Jr

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

JçVäBÖBçHV áBçòV áçBp: UrxzNÖ rtJêVrò zBçnBrvífví ví zBçnBrV nöä BpÖöç BçBFBêvíBb Jr ÖJÉBdBr & fvFJDBrBdBr fBÖvírBêvínP: ArêJBXvín HçBrò äJjV NVr vírJrvín 15 äBçJdBrVê pJävp: ApTn BjÅVdrJçP ÖJÉBdBr fBÖvírBênBr Jr fBÖrvín rvprVÖd 12 äBçJdBrvín, VÖd äjBrJçP 13: ArêJBXvín áBj BnvíÖrvíRVírP äBçBbvíBb JçJívpR Nç: AnvíÖrBrvín NVr 18-19 äBçJdBr fBÖBdvín: ÑJÉBdBr fBÖvírvíRJBr & BnvíÖrvíRJBr nVÅJí Prdrvín Nç tvíçÅ 3 äBçV: UÖd BpTn JçVäBÖBçHrJçP nVävín Jr BíJXV vít BnvíÖrBrBX, 25-26-Vê vx tvíä: ApÖ rtBrBdvín N, vç BrêJBXvín zBçnBrvífVr dBn zBçnBrP Bzçvín NVr «zBçäBHçvíBb ÖJÉBdBr LÖzvíBbvíRJBr fBnJnBäBDBç BíJXV dBçl TBnBrBdtçÅBr (4-5 äBçV), VÖd BpTn rçBrò ÖäVzvíBb Bzçvín Jr BpHzVÖV BíJXV JçdBç tçÅBr (8-10 äBçV): qdBäV vírJrBrò rBJí JçJò pBíJXJBX FvçbörrJç JíÖ. _ 1. ApÖöç, V äBçDJçvíRVír BrêJBXVê, nVÅBáBpçP fJjJjvíBb N NçvRVò rVíRJçvá, vçvrò BrPrHfBä FçFÉvín Jr nBçHdBrê:

2. IçVäBÖBçHrJçP VçJrê ÖJÉBdBr BÉBíJX FçFÉvíBbvíRJBr áVlBdP Bzçvín Jr 20-25 äBçVòvín, VÖd dBrBrê nöä ÖJÉBdBr zBfBrÅP Blvín N 30-Vê pJävp: 3. ApÖöç fçBzBçBdvín dBr BíJXV tBä BnvíÖrBXvíbvíBb BprzVÖV dBrBpò ví äjBnBçHVd, vçvrò êBrdBrvín Jr Fvçbör ÖJÉBdBr dBzJç fBÖäBäJX: ApÖzVÖvá, v#x nVBpr JçdBçvín N «zBçäBHVç ÖJÉBdBr LÖzvíBbvíRJBr tçÅBrP», BpXJí Bpr HBÉrvín N ïvçhvíRVírrJçvá ví ïvçhBròrJçvá XJêvír: «yBçäBHVç ÖJÉBdBr LÖzvíBbvíRJBr» dvzVä & pBlBZBdV ZBZävínrJçP pjV Jr nBçnrBdBr, DBçvpBdBr & PrdJçBpVr DBêBÖBdBr fJäJíBròrJçvá: ÑJÉBdBr ÖBrhBçhBdvíRVírP dBçvj N fJtävíRJBnD BÉBÅrvçHJX HNzV LJZ, pBrêBFvçb dJBrò: Apr dBçvj N zBälBÉJX BnvíXvíRVír, xDJçvíRVír: ApÖzVÖvá, nJrò òrrBçdJêVrò Bpr fBçêJçV nV nBÖP, vçP BçHVírò XVrJXvá BçHV òBjBòBdçRvíRJBr LBçFBênBr fJä, nVBTBnBrBd XvíçÅ ïvçhvíRVírrJç N ÖäJjbvín JçVäBÖBçHV fBnBç: mJç JdJjJêVrJçV, HzçvêrJçV, fBÖBçBdBdBr dBLnBdJçzvíRVírrJçV BÉBÅrBfJçR ZPrHVçr N öFrJX nJç JçVäBÖBçHvíRJBr, vçzNÖLV rB dBçvjBrBp XvíbJX Vç BÉBÅ bBÉBêBb ZrHVçrJçP:
Gvdä. ENvçF YåWuyIAq (ÜIåÄ)

11

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

YåAYuëÑAqñ
(IjVBpV & IjVÖNV dvjnN) A.
_ ArFvçb PräBrVòrJç nJb rJjvíRJBr nNÅ: _ AjòBävíRVír & BröRvíRVír BnNrvíçJò: _ Arvçvt fJÉBrdBç fvçVLvrVr áçBp: _aBpçBpJjöçNr tvíBçBb ví pvíÖBfBä PräBrJdBr áVlBd: ÜJçvpVtJBX áJçrBFVçrJçP BÉrvíBb dçrBpVr PXXBX nJç BpÖöçvíBr XçBFVçrJçNr, DBpê zBäBfBb Jr ñçVÖävÖN nöäBívçBzNÖ 2900 äBçV BÉBÅ: yBänvíRVírP nBrçBnBÖrvíRJBnD dP FärJrò E. EVçò QBFBívçBê 17-Nr nVrxJí G. QBFBívçBê 13-çH FXvíZrJçvír nNÅ: cJHçvrBdBr HNnòJçP$ AÖävíbvp nBçFBçNrJç IjVBr & IjVÖNr Jr, vçvrò BzçBb Jr PrdJçBpVr, dçörBdBr, òBjBòBdBr ví äräJÖBdBr tBä HTvíBç TBnBrBdBtçÅBrV nP nNÅ: IjVB nBçFBçNr Vç nJbBFvpr pBjRBrBdP äBçBb Nç CBfBjV nBçFBçNrJçvír HNn, cBçnJjvÖ XJçBr áçBp, AòBBD RBFBívçVr rJçdBpvíRJBr: ñVx áJçÅ, IjVB nBçFBçNVr pBjRBrBdP & CBfBjV nBçFBçNrJçvír dvävçBbV XvíçP JçD oJLBDNX RBFvífVVr fBÖBí, Br LBpçBrBXvá ÖzBÉrBê ÖzBrrJX nBçFBçNr: IjVB áBZêBb, Vç dJBròP BLBäJXví fBnBç ïBZBí RBFvífVVr JçJÖNr: IjVB, (RNJí AÖävíbvp nBçFBçNr Nç,) BpÖ ÖzBÉrBXVòNr áfBäJêBí: ApÖöç nJrò BX tçÅBzBävíBb Jrò äJÖBdBívç HTvíBçvíRVírrJçvá ví êBí zBälBÉvj XvíçJçvá, DBpê VrxzN?Ö dP fBdBLHJrò Brvrê: SZäBdBr XvíçJçP & HNzòJçP nJL áfBävíRJB?r dP äBrVr, RN? AÖävíbvp ZöÖòVr & AÖävíbvp BíJXV dBÉxJXví, áÖäBfJXví d’BÉBÅrvçHJr: IjVB nBçFBçN, BrBzBäVr nNÅ nNd öçvíBr lBnDvçHvíRJrN Jäò pvFrBb ví ÖzBÉBb$ BzBÖäBr dP FärN bBÉV nP fváBrVVr äBd: eçJtäBd nP d’BçRrêrN LVrò PÖJXvá. «IXV#ç dJç, òBrLV òví JçRBXví lBnDBH tBä N & HTvíBç»: AÖävíBbBtvírxP d’PÖN, vç «AÖävíBb zVäV xRvjví nJç dBçvjvíRJrNr BíJXV ïvçhvíJXví…» - A. cvçrR. 10. 13, ÖBdBpr Ar JçDJnr dP RvpXBäçN XvíbP, rJjvíRVírP, äBÉBzBròP$ nJç dBçvjvíRJrNr BíJXV, vçzNÖLV äJÖrJrò nJç BrdBçvjvíRVírP & BíJXV VçJr áÖäBfVrò: «ÜBÖrLV AÖVvp nNÅ nJLV zBäBfBb rJjvíRVírrJçP xJn víLJç hJLV VnBêrJX, JjDB#pçrJç, RN nJç dBçvjvíRJrNr tBä BíJXV bBrçBDJÉrvíJêBrò, rvprVÖd nJç pvpÖP däçJêVrò BzçJXN. DBpê nBfvíBr álVÉP nJç áçBp
12

LFBêVrò, vçzNÖLV nJrònJLV xBzBíVrVrò, BpX AÖävíbvp, vç nJÉJXrJçP dP pBçvíêBrN - C. cvçrR. 1. 8-9: «AÖävíBb zVäV xRvjví, vç nJç dBçvjvíRJrNr BíJXV ïvçhvíVrò», dJBròV ïvçhvíRVírrJçvír nBÖVr xN, BpX nJjòV HNn ïvçhvíRJBr nBÖVr N: cJBròV nNÅ nJç BrhrBdBr dBçvjvíRVírrJçNr BíJXV nJb ïvçhvíRVírrJç zVäV vírJrBrò: ev#Ö N, vç nJrò zNäò vírVrò AÖävíbvp öFrvíRJBr, VçJr áÖäBfJXví & VçJr dBÉxJXví: _ qvp ÅçfJjJj nP HVnBFçBíJê, Lvç dBçJXV xNç pBjRBfBçJX _ BÉBrê AÖävíbvp: _ mváÖNÖ zBäBÖZBrBäívíRVír nP ÖäBrhrJê, Lvç dBçJXV xNç pBÅvjêrJX _ BÉBrê AÖävíbvp: _ GBíVR «fÖdBp» nP HVnBFçBíJê, Lvç dBçJXV xNç pBjRJX _ BÉBrê AÖävíbvp: mJç vpTJçP & dBçvjvíRVírrJçP ÖBfnBrBïBd Jr öçvíBr ví dJBròV bBrç XvíbJçP HVnBFçBíJXví: mVB#pr AÖävíbvp XnBr áÖäBfJXvá & Vç ZvÖävínrJçvír dBÉxJXvá dçrBrò HVnBFçBíJX öçvíBr ví dJBròV «fÖdBrJçP», vçvrò nJç BÉÅJí dP êêvíVr: mJç dJBròV lBnDvçHvíRJBr PrRBêòVr, JçDJnr «lBnDBr JçdBç N & HTvíBç», DBpê nV# pvíÖBfBäVç, HTDBZäBDBç BÖVdB nJç DBTVrr N, òBrV vç d’BzçVrò «VrdBb» BtZBçfV nP nNÅ: AÉBrhVr xJrò dçrBç BrêrVX BpÖ «JçdBç» ví «HTvíBç» lBnDBr, nVBpr âNçvÅ fJä dçrBrò HVnBFçBíJX dJBròV LBrBLBr ZvxPrHvärJçP: _ âNçP Vn öFrBdBrÖ N, «AprzNÖ vç fBnBçhBd PXXBrò PÖJXví$ …JÖ zVäV xáBZrBn, RN nBçHP VrbV V?rx zVäV PrN» -IDç.13.6: «âNçP Vn XvpÖÖ ví ïçdvíRVírÖ N, JÖ vçnN? zVäV áBZrBn» - ÑBj.27.1: _ âNçP nJç zNäòJçP zVäV fBpRBpRN, «& Vn AÖävíBbÖ hJç BnNr zVävpòP zVäV XJêrN Vç lvZvíRJBr xBïvá, ïBÉòvá$ ñçVÖävÖ oVÖvíÖV hJÉòvá» - îVXVz. 4. 19: _ âNçP dJBrò N, «IÖ Jn lBnDBr, ltnBçävíRVírP & dJBròP, nNdP eöç òvá xFBç, JRN vx Vrhnvá» ováf.16. 14:

(sBçvírBdJXV) A.WuëÑAåAåIAq QvçvrRö, EBrBäB

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

Um aqqGAÜAoå eAoåIqUñUÑ$ ÑuëåUuo eAmAå
AnJrBLöç âNç$ nJç JçdrBívç eBpç AÖävíBb, EBrBäBpV BpÖ fJÉBívç BrdVírVr nNÅ, BpÖ vít FVtJçVr, ÖJrJBdVÖ nNÅ BÉBrhVr, JÖ brdBxvò & zBjBäBFVr d’BjöRJn Vn xòrBj brrHBáBpç fBpçJrVòVÖ$ ÑvíçVvp fBnBç: SBnBrBdN nP V áJç, ÑvíçVB Vn ÖVçJXV & FJjJêVd brrHBáBpç fBpçJrVòÖ äBFrBzV & êBíV nNÅ N v#á AÖävíBb ví Vn ÖVçäP dP ävíBpäV & dP njdäBp BnNr öç, JçD fJÉBäJÖVXV XvíçJçNr dP XÖJn êBíBXV BçVírBfJjvíRJBrê nBÖVr ví dP äJÖrJn BfBívç fçHVfrJçNr DBçhçBêvj ÖJí BnzJçví zNÖ bvíZJç$ vçvrò d’BzBdBrJr Vn xòrBj brrHBáBpç fBpçJrVòVÖ BpròB#r FJjJêVd & XBLvíBçR JçdVròP: ÑvíçVB$ Vn brrHBáBpç fBpçJrVò, víç BX FärvíVn, vçòB!r BX fJÉví PXXBn òJLnN, fvFJdBr dBzJçÖ nVtä áBÉ dP nrBr òJLV fBrHNz: IÖ xJn dçrBç BräBçDJç nrBX òví êBíVr & áVtäVr fBrHNz, vç BpròBr HBÉröçNr d’BçVírV BpÖ öçJçvír: mBpçÖ LVÖ brBb N òví BÖzrÅBdBr fvjVH áçBp: IÖ fBÖBd BÉBb Jn òví fvjNH, ÅVrÅ ÅvíçNH ví nBòvíç öHNH ÖrvíêBrvíJXvá: IÖ VrxzN?Ö nvÉrBn Vn Bpr LvíBçR & BÉvjÅ nBrdvíRVírÖ, vç BrêvíêBb Jn ñJÖBz dvxvíBb Bpr FJjJêVd & BrrnBr DrvíRJBr bvêVr nNÅ, víç nJç JçdVròV XBLvíBçRP d’VÅrNç fvçVLvrNr áBç ví dP ZBÉrvíNç mVÅJçdçBdBrV dBzvpä & DVíçJj ÅvíçJçvír$ ÖäJjbJXvá Bpr FJjJêVd & BrrnBr DrBrdBçP, vçvír JçDJò xJn fBrHVzBb vx nNd BpX äJj BtZBçfV áçBp: ÑvíçVB Vn brrHBáBpç fBpçJrVò, JÖ VrxzN?Ö nvÉrBn föçÖ äBçBFçvíRJBr Bpr äZvíç zBänvíRVírP, JçD Rvíçò «lBräBçnBr» áçBr dçBdJXvá LBpr nNdHV HçBb Nç$ nJÉBí PÖJXvá, ÖBdBpr FRBÖVçä ÖvíçVBêV BçBD FVíjBêVr LBpr äJÖrJXvá lBnDvír áçBp VrdBb$ áVçBívç, DBçV ÑBnBçBêVVr zNÖ, áJçêvíêBb & BpHzNÖ fBpçÖ ïçdvíBb Nç ÖävpF nBfNr: IÖ VrxzN?Ö nvÉrBn nöçÖ vçDvíRJBr zBänvíRVírP, JçD RvíçòP âNç KöçV BrBzBäVr nNÅ Brvç brvjrJçP ÖzBrHV JrRBçdBb Nç, zJäJíV BçBD dVr nP FäBb Nç LBpr, HVBdrJçví òvá Brvç XBêVr hBprP XÖJXvá, FRBXvá$ BÉBb ví ävír äBçBb Nç LBpr & nöç nP zNÖ fvF äBçBb Nç Brvç, nVrxJí vçDBfBíBòV öçP: Apv#, JÖ VrxzN?Ö nvÉrBn Vn BLFBdVêrJçvíÖ Bpr äZvíç ví ÖçäBlnXVd zBänvíRVírP, JçD RvíçòP BrFRöçNr LBçdBí nJLV, nJç HBçBívç zBzJrBdBr ävírJçNr & fvjJçNr HvíçÖ HrJXvá$ êJjBÖzBrvíRJBr JrRBçdJê, áJçBzçvj ví áVçBívç$ JÖ áäBçBrHV Vn fBp BLFBdVêrJçvíÖ BÉÅJí, Hvíò$ ÑvíçVvp BçBD BLrVí & BÖzrÅBdBr TvjvávíçH, Hvíò _ «JB fBçBn» _ PÖJXvá, hJç JçdçVr ví ÖçäJçvír HÉrJçP tBä XBpr DBêVò RtvíBÉvíRJBr nBärvíBb nJç äBçBFVç TvjvávíçHVr BÉÅJí, dVÖJXvá hJç fBêr ví ÅvíçP nJLV fJä: ux nVBpr BpHòBr, BpX BíJXVr, nBrBíBrH JçBLBpVr eBXNzV nNÅ, nJç äBçBFVç TvjvávíçHP$ tvíävá dçêBí Vç zBrHZävíRJBr êvízP nNdHV HrJXvá, VròLVrò dçêBí Vç äBr nNÅ PXXBXví zNÖ LFBX, fvj vírJêBí, ävír, JdJjJêV & Hzçvê dBÉvíêBrJê: svíävá VçBívírò & BLBävíRVír ävíVò zBrHvíZä
13

AiôQñ

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

nJç TvjvávíçHVr fBíBÖBçN fBíBÖBç$ ÖvíçVBdBr òBjBòBêV PXXBXví, nvÉêrJXvá nJç äBçBFçvíRJBr áVtär ví êBíP: ÑvíçVB# Vn brrHBáBpç fBpçJrVò, òví ÖçDBLBr fvjJçH & ÖBfnBrrJçH zBtäzBrJXví fBnBç, JÖ LVrvívçBFçvíJXvá$ fzBçävíRJBnD òví DBrBdVH nBÖ dBLnBb Jn: IÖ VrxzN?Ö nvÉrBn òJL, JçD Vn föçÖ ví nöçÖ BlVírrJçP äBdBíVr fvr$ fJÉvír, òví fVíÖVÖP, mVÅJçdçBdBrV dBzvpä ÅvíçJçvír rBpvj «ÑJXäçBr» dvxvíBb XJçBr ÖävçväP dP fBrFxVr: u#x, xJn víLJç v#á âNç, JÖ BpÖ FVtJç RBZBrhBFVr d’BjöRJn, xJn víLJç vç öäBçväV väòJç VçJrê BçVírvä nvpdJçvá BÉBRvíç PrJXvá ÖçDBzjbJr ÑvíçVvp$ Vn brrHBáBpç fBpçJrVòVÖ fvjJçP & nRBFrJr Brvç dBzvpä JçdVròP. v#x xJn víLJç vá AÖävíBb: ÑvíçVB#, Vn ÖVçJXV# brrHBáBpç fBpçJrVò, EBrBäBpV BpÖ fJÉBívç BrdVírVr nNÅ, BpÖ vít FVtJçVr, FJäVr VrdBb$ brdBxvò ví zBjBäBFVr, JÖ dP tBçvírBdJn BjöRJX òJLV fBnBç, vç mBnvrBpVr BnNr äJÖBdV HBíBHçvíRVírrJçP$ òJLV JjDBpçBÖzBr dÉVírJçví nNÅ hFvj, tvíävá Rvj ZBïBrvíVr & áJçÅ FärJr: u#x eVíÖVÖV TBrä fváJçP, v#x BX AçJínvíäòV ïvRvçVdrJçP xdBçJrBr fBÖrVX òJLV & ÖJí BnzJçvá nRBFrJX zBpbBÉ JçdVròH: c’BjöRJn, vç BnJrBdBX ví fçBtBFvçb AÖävíBb Vç BçHBçvíRVírP, BLBävíRVírP & ZBjBjvíRVírP, JçdVròNr äJjBêvj nBrBrBpV zNÖ nBjN òví fvjJçvíH BnDvjÅ äBçBbòVr áçBp & fVr öçJçví öçfrvíRVírrJçP HBçhJBX FBçrBr BrhçJíV zNÖ äJjBr BnNr äJj: ÑvíçVB#, äJÖVXòV & BÖävíBbBtrxBdBr JçdVç, «GBnBÖdvÖV kBnDBp», «uíjVj ïvjvê», fvFJzNÖ JÖ äBdBíVr VròLVròÖ dBzvíBb dP LFBn òJLV: Un nBrdvíRJBr
14

ví zBäBrvíRJBr JçBLrJçvíÖ rJçtrxnBr BtZBçfP Hvír JjBb JÖ: Un ÖVçäÖ d’BçVírV BnNr BrFBn JçD dP äJÖrJn òví LBíBdrJçvíH RBïvívj BrnJj BçVírP…: AnJrBdBçvj âN#ç, fçBtBFvçb AÖävíBb, zBjBäBFVr d’BjJçÖJn vç òví ÖVçváH & VnBÖävíRJBnDH XJêrJÖ fvFVrJçr ví näòJçP ÑvíçVvp Vn brrHBáBpç fBpçJrVòV BÉBÅrvçHrJçvír & jJdBáBçrJçvír, vçzNÖLV JjDBpçBÖzBr dÉVírJçP áJçÅ FärJr BpräJj ví òví BÖävíBbBpVr BçHBçvíRVírH & ZBjBjvíRVírH fBÖäBävíV & äBçBbvíV ÑvíçVB fBpçJrVòV BnDvjÅ äBçBbòVr áçBp …: Apv âN#ç, fçBtBFvçb AÖävíBb, RBZBrhBFVr d’BjöRJn, ÑvíçVvp Vn brrHBáBpç fBpçJrVòVÖ ZBjBjvíRJBr & ïçdvíRJBr fBnBç: WÖN âN#ç BrBçTBrVÖ BjöRòP & öFrvíRJBr fBÖVç… AnNr… AnNr & AnNr…:

ÜJç. ováfBrrNÖ ÑAåmAKIAq ENpnzçVl - EBrBäB

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

EqAeAâuëQUëq 60-AmIAo aAÇAouëQIAq
äBçBbnBr$ fBp BLFVr nNÅ: ÑBdBpr 32 äBçVrJç fBíBäBçnBDBç BtZBäJXN Jäò$ rvç nBçäBfçBíNçV nP HNn pBrHVnBr FärvíJêBí: AçHBçJí Vç tBçBb dBzBçN äzBäBÉJçP FvçbBbvíRJBr PrRBêòVr dP nBtNVr: IçJò BrFBn ïvZvíJXN Jäò, 1980-BdBr RvíBdBrrJçvír BpXJíÖ frBçBívçvíRVír xdBç víçVtrJç hJÉò hFJXví dBn rvçJçP hvíXJX äBXví: CBrDJçV ZnDBFçvíRVírP ÖäVzvíJêBí FrJX XvíÖBäVz nJòJrBp nP, Jí BÉBrê HBÖPrRBêòV fJäJíJXví, BpÖ FvçbVòVr áBçT öäBç BrhJçví BtZBäBhJíVr rBpJXvá$ ôçVvçH Ü. ÑBçFVÖJBr pBÅvjJêBí fBpJçNr äBÉJçvá nJòJrBFçJX RJçRVr NÅJçP: âBÖrJBd nP äBçVrJç fBrFÖäBíNä zBpnBrrJçví äBd FvçbJXN Jäò, XvíÖBäVzP ÖdÖBí “dBjBX”: ñBrV nP BrFBn DBrVnBê JjDBpç nP LBpr rvçvFJê, DBpê JdBí TBnBrBd nP$ JçD BpXJíÖ dBçJXV xNç BíçvíBb dävçrJçP ïvZBçVrJX rvçJçvá: uíÖäV fBçd JjBí HVnJX fBnBdBçFxBpVr äzBFçvíRJBr, Jí CBrDJçV BrrBfBrÅ FçBtBçvífVr HBçhJBX pöTBçJêBí Vç FvçbVòP ïvZJX ví rvç ÖvávçvíRVírrJç vçHJFçJX: ÜJçÅJçÖ ÖäVzvíJêBí fBnBdBçFVxVr äJÖBdr BX ïvZJX, ví dçdVr FvçbV XbvíVX$ äBçDJç zBpnBrrJçví äBd:

ApÖ äBçvíBr KBädV rBZöçJBdVr, CBrDJçV Fvçbör Jí zBävívp ZnDBFVçrJçP BpêJXJêVr RJçRVr BrZvrÅ Jí BrïvZBçVrJXV FçBtBçvífV$ ôçVvçH ÜBçÖJrVd ÑBçFVÖJBrVr, VçJr pBrhrJXví fBnBç CBrDJçV rJçdBp HBçBÖdVLDV dvjòVr rdBçP áJçBçäBHçvj vÖdJFvpr pvítBrvíNç nP, vçvír ïBpäN ZBçVÖZVr áçBp fJäJíJBX FçvíRVírP ïvçBFçvíBb Nç. «ÜBÖäBdBívç FçBtBç ôç. ÜBçÖJrVd ÑBçFVÖJBrVr, 60 äBçVrJçví PrRBêòVr (1951-2011) Vç nBävíêBb BrFrBfBäJXV bBÉBpvíRJBr fBnBç CBrDJç fvFJívç zBtäörBRJçRVr, pBrvír úçBrÖBpV eBp AíJäBçBrBdBr IdJjJêVrJçví mVvíRJBr»: AçHBçJí 1950-V áBZlBrNr V áJç, JçD CBrDJçV ZnDBFçvíRVírP pBrhrvíJêBí DBrBÖäJjb ÜJç. ÑBnvíNX yBFFBXJBrVr, Br BÉBÅBçdJê Vç föäVr JçVäBÖBçH BrHBnvífVVr fçBTBçVX dBäBçBb tBfBDJç FvçbNr$ rvíVçvíJXví fBnBç AÖävíbvp bBÉBpvíRJBr$ nBnvíXV nVÅvêBí: ApH TBnBrBd FçBtBçvíRVírP äBTBrJXV BtZBäBrò nPr Nç: KBpr dBäBçvjP dBzBçN äzBäBÉJçP Vç nBärJçvá nNd BÉ nNd dP áJçêrNç BçdjrJçví nNÅ Färvívj ZvçtJçNr, Jí VçBçví òvá dP tBçNç$ hJÉòVr nNÅ DÉrBb ví FbBòBtV rnBrvj RVRJjV nP áçBp: IçD ävjP áJçÅBrBç, nJäBjN RJçRVd nP dP LJäJjNç tBçvíBb äzBäBÉJçvír dÉrBdP, BzB d’BrêrNç pBÅvçH ävjVr: IçD 5-10 ävjV zBçvírBdvíRVír vírJêvj bBrç RVRJjVr áçBp B#X äJj xnrBç, tBçvíBb äzBäBÉJçP dP ïvZBHçNç BïÖNV nP áçBp, vç dçrBç PrHvírVX DBLnBRVí 5-10 ävjrvê dvpäJç, nVrxJí vç XnBr NÅP tBçvíNç: ÜJçÅVrVr äzvíJXNr Jäò, FçBtBçP VçBçnN d’BrÅBäNç VçBçví òvá ÖJjnvíBb dBzBçN äzBäBÉJçP, ví LBrvrò nNd BÉ nNd Jí BçBFBçBF dP rJäNç VçJrê ZvçtJçvír nNÅ, pJävp dçdVr öFäBFvçbJXví fBnBç: mJç HJÉBäV òvpçP xáBçBrJêBí dBäBçJX Bpç nBçHví pBävíd BpÖ pvFrJêvíêVx FvçbP, vçváfJäJí rzBäBd vírNç Vç dJBròP pBädBêrJX BíJäBçBrV

CBrDJçNr LBä$ eBp OräBrVòVr ôçBêvpêr BX BÉBÅVr öçNr tBçvíBb ví dBLnvíBb N nJç òçvÅ dvjnNr. rnBrBzNÖ$ mBäJrBtBç CBrDJçV FçòJçP: eBp fBÖBçBdvíRVírP BíJXV òBr 60 äBçVrJç öFävíBb N Brvç lBçäBç nBärJçNr Jí BrhrBLvf fvFVNr: c’BjöRJrò vç JçdrBívç eBpçP tBçvírBdN Vç ZvrBçf BjBZVrP FvçbBbJX nJç BLFVr fvFJívç XvíÖBívçvíRJBr fBnBç$ Brvç tBçBb FçvíRVírrJçvír PrHnNÅNr:

AçV QôîuëKYAqIAq
15

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

500-AmIAc eAo âyAEåuëQIAq

CAqCIåU GIåO eAo âyAEåuëQIAq oAÇAÄYAiAéñUq mMÄ
dBçJívç. äzvíBb äBÉJçvír xBïJçP ÖBfnBrBïBd NVr, ví Jçdví hJÉòJçví nBärJçP tBä NVr$ Brvrê RVíP fBtvíJXví fBnBç...: ApH rvpr 1984 äBçvíBr ÑJzäJnDJçV dNÖVr, WVvrV fBnBXÖBçBrVr dBLnBdJçzBb FVäBdBr FvçbVòrJçví äBçJdBr êvíêBfBrHNÖVr nNÅ$ äBçöçVrBd nBrçBdBçFVx (ïvòç fBnBdBçFVx) nP BpêJXvírJçvír vítBHçvíRVírP dP FçBíNç: mJòJrBpVr äçvíJXVò fçBfBrFrJçP ÖäJjrBtBçVr áçBp xNVr nBärBfBçvíJç, BpX nJòJrBFçvjVr hJÉòvá jJdBáBçvíBb Jí “ndrVd” dvxvíBb ävíïV nP tBçTvínrJçvír nVÅvêBí dP ïvZBrêvíNVr: Ar dP bBÉBpNç rBJí rdBçrJç FbJXví zBÖäBÉVr áçBp$ vçzNÖ nBäVä ví áçhVr, Jí BzB äzJXví$ FçvíBbòrJçví dvjòVr, ÖvávçBdBr ÖJjBrV nP áçBp äJjBívçvívj ïvòç äzVxvá nP: AçHBçJí BpÖ E. ÖJçvírHV nBrçBdBçFVxVr FXZBívç pBädBrVtrJçNr nVr$ FbBFçBdBr zBÖäBÉvá öTävíBb PXXBXr Nç, vçvír áçBp êvíêBHçPívj äBÉJçP VDç rdBç dP rdBävíNVr nBrçBdBçFVxVr dvjnN. Brvrê hJíP dBçJívçvíRVír xvírNç: eJäJíBDBç XBäVrBdBr äBÉJç dçrBpVr ïvZvíVX ví fBpdBdBrV áJçBbvíVX$ BÉBrê HTvíBçvíRJBr: ApH dNäP ÖävíFJXN Jäò$ BrnVÅBzNÖ HVnvín dBäBçvíJêBí “MïPX” (Apple) PrdJçvíRJBr úçBrÖBpV äröçNrVr, vçzNÖLV Vç BçäBHçBb “mBòVrRvt” (Macintosh) nBrçBdBçFVxVr FçJçP hJíBïvZJXví pBpäBFVçP ÖäBêvíV: qBnBdBFçBdBr ví fJÉBhBprBpVr JçdBçBtvírx Jí ÖzBÉVx fJäBzrHvínrJçN Jäò, áJçÅBzNÖ evdäJnDJçV dNÖVr dBçJXV JjBí dBz fBÖäBäJX BpH äröçNrVr fJä, Jí Brvç DBêBäçJX RN v!çxBï öFäBdBç zVäV PXXBç BpH rvçBfrBç nJòJrBr$ fBp ntBdvpRV FvpBäJínBr Jí pBÉBÅHVnvíRJBr fBnBç: eBnvLvíJêBí, víÖäV BçäörvíRVír äçvíJêBí nBrçBdBçFVxr ví pBpäBFVçP LJjxJBX Frvá ÖäBrBXví: qvpJnDJçV ÖdVLDP CBrDJçV WVvrV ZnDBFçBäBr nNÅ hJÉrBçdvíJêBí fBpdBdBr äBÉJçví FbBFçvíRJBr$ mBòVrRvtV zBÖäBÉVr áçBp, ndrVdP öFäBFvçbJXvá VDç FçVx: ñBrV nP äBÖrJBd äBÉBäJÖBdrJç ÖäJjbvíJêBr$ ArV, AçBn, AçBçBä Jí AçBòÖ BrvírrJçvá ví äBçDJç xBïJçvá, Jí 21 GJdäJnDJç 1984-Vr$ rvpr áBpçVr nNÅ dBLnBdJçzvíJêBí “eBnBfBpdBdBr

22- EçBnJòJrBpV nP ÖäJjrBtBçP (Royal)

E. eAmAcAåEwAoUq âyAEåuëQUëqO ÑîUëÇñU mMÄ eVrF äBçVrJçví BrPrHfBä zBpòBçVr BçHVíròr Nç XvíÖBäVz nJòJrBrJçví zBÖäBÉrJçví “fBpBênBr” pBjRBrBdP: eBp äzBFçvíRJBr nNÅ FvpBêBb Övpr pBÉBÅZBjBêòP PrHfBrvíç ZBrHBáBÉvíRVír ÖäJjbJê. ÖBdBpr BpH pBÅvjvíRVírP äBdBíVr BrdBäBç dP nrBç: u#x nVBpr VròrBtZBä ävjBHBçhP xNç VçBdBrBêBb, òBrV vç ñvnïVídçBûVòV XvíÖBäVzVr “pVtvjvíRJBr” nNÅ DBíBdBr äJj xdBç$ áBrdBDBTBrnBr pBävíd DvXvç fçBfBrFrJçP BnDBçJXví fBnBç, BpX nVJírvpr BäJr JçdäBÉ êvíêBHçvíRVír dBçJXV xNç. dB#n fBpdBdBr, dB#n XBäVrBdBr äBÉJçP d’JçJíNVr zBÖäBÉVr áçBp, Vrx vç nJb zBdBÖ nPr Nç$ nBrBíBrH öäBç XJLvíV DBÉBçBrrJç äzJXví fBnBç: CBê BÖäV, nVBpr JçJò äBÉBäJÖBd dBçJXV Nç öFäBFvçbJX, Vrx vç dP ÖBfnBrBïBdNç DBçhçvçBd, lvZ äzBFçvíRJBr nP frBçBívçvíRVírrJçP: ApÖ áJçÅVr RJçvíRJBr BÉBÅòP BÉrvíJêBí, JçD CBrDJçV fBçvíÖä dBzBçN äzBäBÉBHBçBrNr xvçÖ FJjJêVd äBÉBäJÖBdrJç pBrhrvíJêBr mVòçvRVï PrdJçvíRJBr, vç Brvrênvá rvç TBzBíNr nP BçäBHçN XvíÖBäVzVr fBnBç: ApÖ dJçzvá 7 rvç äBÉBäJÖBdrJç HçvíJêBr fBp äzBçBrrJçví äçBnBHçvíRJBr äBd: ÑBdBpr dP nrBpVr BÉBÅVr Jçdví BrDBíBçBçvíRVírrJçP: uíçVt nPr BX dBç$ rvíBL
16

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

mBnXvp AÖvíXVÖ” nP, rvçBdJçä fBpBäBÉ FvçbVòP êvpê äBXví fBnBç ÖïVíÉòBfBp RJçRJçví RjRBdVêrJçvír, WVvrV ví sçÅBdBpòV eBpvê cBRvjVdvÖBdBr yBävíVçBdV îvZBrvçH$ EJç. qvçáBr IzÖ. KBòBçJBrV rJçdBpvíRJBr: eBLVí 1984-V ÖdVLDP BçäBHçvíBb mBòVrRvtVr äzVxP BÖJjrBFVç Nç. fJäJíBDBç fBÖBçBd RvíjRV áçBp äzvíBb FçvíRVír nP XvíÖBäVzvá BçäBHçvíBbVr FJjJêdvíRVírr ví rçDvíRVírP xvírNç: ÑBdBpr äBçV nP xBrêBb$ XBLJçBFVç äzVx nP fçBzBçBdV áçBp JçJíêBí, Jí NÅBHçvínV pBpäBFVçrJçr BX dBäBçJXBFvçbvíJêBr: ñBrV nP òVXvdçBn dtÉvj nBrçBdBçFVxP BpXJíÖ tvíòV nNÅ hFJê Jí fJäLfJäN BrfJäBêvínV HBäBzBçäJê BrDBjHBäJXVöçNr BíJXV bBrç ví nJbBbBíBX XvíÖBäVzP, vçváfJäJí ÖBfnBr xdBç Vç zBÖäBÉVr áçBp êvíêBHçvívj BpDvíDJrrJçví RVíVr, äBÉJçví äJÖBdVr Jí Brvrê xBïVr: qnBrBzNÖ FVrV BfBívç äBçDJçvíRVír FvpvíRVír vírNç, Vrx vç TBnBrBdV PrRBêòVr FçJRN BnNr ävírN rJçÖ näêvíê rvçBfçBt FvçbVòP, VíçBòBrxVíç DBrVnBê BrfBä FçBtBçV, äzBFçVxV Jí fçBäBçBdVxV áJçBbJXvá: ArnVÅBzNÖ tBä nP RJçRJç ÖdÖBr fçBäBçBdvíVX rvçBdBLn FBjvíRrJçví nNÅ, fvr áJçÅJçÖ fBÖäBävívj fBpvçHVrJçvír nVÅJí dBz ÖäJjbJXvá ví LBrvrò nJdvíÖBêvínN ïçdJXvá: cBçJXV N nBärBrtJX ArFXVvp, AíÖäçVvp, KvíVêJçVvp, evXBräBpV Jí svíNäV zBçBFBrJçP: ÜVJrrBpV mZVRBçJBrrJçví HBçBívç nBäJrBHBçBrP$ îBçVLV qvízBçJBr EçBHBçBrVr rnBr Vç fBävçrJçP ÖdÖBí HBÖBívçJX ví êvíêBdBFçJX, öFävíJXvá DBLnBäBÉ zBÖäBÉNr Jí äzVxNr, ví CBrDJçV ZnDBFçvíRJBr DBçJdBn nBÖrBFNäV nP BÅBdêvíRJBnD pöçVrvíBb ävnÖBÖBçòvínV (gestion de fichiers / file management) DBLnBXJLví pBpäBFçNr: Uç brBb öçNr VÖd$ mBòVrRvtP öTävíBb Nç rBJí rdBçxBdBr ví JçBTtäBdBr dBçvjvíRVírrJçvá, vçvrò fJäLfJäN BíJXV LBçFBêBr: ApÖzNÖ$ EJjBçvíJÖäV uÖdJHBç nP DBêvíJêBí VíçBòBrxVíç fBpví BÉÅJí, ïvòçBRVí BrhJçví BçFBÖVòP Jjvj nJç EçBdBrvíRJBr uÖdJHBçNr 1500 äBçV Jäò: yNpçvíRV AçBçBä öçBRJçRVr RjRBdVêP fJäJíJBXP FçJê 1984-V áBZlBrVr$ WVvrBfBp fBrçvíRJBr rJçdBpBêvíBb E. ÖJçvírHV nBrçBdBçFVxVr nBÖVr. «... qJçdBrJçvír fBnBç FXZví zävpä zBälBÉvj víçBZvíRVír Nç nBrçBdBçFVxVr

zBÖäBÉVr áçBp äJÖrJX eBpBÖäBr DBÉP VDç BÉBÅVr fBpBäBÉ FçvíRVír: UÖd Brvrò BíJXV# BïVDJçBr nrBêVr, JçD rvprVròr AçBçBä XJçBr rdBçP VçJrê BÉÅJí FbvíJêBí òBrV nP “áçhVr”V (“ndrVd”V) fBçvíBbrJçvá, öTävíJêBí «IÖ Vn mBÖVÖ ÖBçr Jn ÖVçvín» FJjBäVz áJçrBFçvá, Jí BrnVÅBzNÖ RvíjRV áçBp áJçBçäBHçvíJêBí äzVxVr trvçfVí: «mBrvídrJ#ç BpÖ rvçBfçBt nJòJrBr FvçbBbJX dP ÖvçáVr òBrV nP TBnNr, VçJrê brvjrJçNr BíJXV tvíä: mBrBíBrH Brvç nBävíêBb FbBFçBdBr BçäBdBçF dBçJXVvíRVírrJçP rvç ÖJçvírHVr áçBp DBêBÉVd òBtvjBdBr vpT dP DBrJêrJr, Jí BpÖ dJçzvá nBrçBdBçFVxVr FvçbBbvíRVírP ZBjV dP áJçBbvíV, Vrx vç$ VrxzNÖ nBrdBáBçTrJçP FVäJr$ XBíBFvpr HBÖäVBçBdxBdBr dJçzr N: UÖd JçD ZBjP fBp DBÉJçvá ví äBÉJçvá äJjV d’vírJrBp, öäBç JçdVròrJçví äBd fBÖBd rJäBb fBpvçHVVr fBnBç nBpçJrV XJLvíVr dVçBçdvínP dP HBÉrBp FçBíVx zBçBzvín: îvZBrBd zBçäBHVç víÖvíênBr, fBp ïvòçVdrJçP víçBZvíRJBnD mJÖçvz mBtävêV ÖäJjbBb FçJçP zVäV áJçBçäBHçJr$ rBZ VDç FbBFçvíRVír, Jí BzB$ vçzNÖ fBjvçHBdêBdBr nVÅvê BtZBçfV äBçBbòVr áçBp êçvíBb VçJrê äBçJdVêrJçvír fJä: Ií BzBFBpVr zVäV HBÉrBr fBp ntBdvpRV LBçFBênBr ví pBÉBÅHVnvíRJBr ÉBfáVçBrJç: «CBpê “fBpBêvíBb” nBrçBdBçFVxVr nVBd rzBäBdP$ nBrvídrJçvír nNÅ fBp FçVr ví ntBdvpRVr fBrHNz fJäBòçòçvíRVír ví nBrBíBrH ÖNç BçRrêrJX xN: Arvç FvçbBbvíRVírP rJçdBpVÖ BrnVÅBdBr zBfBrÅò nP HBçhBb N DvXvç Brvrê fBnBç, vçvrò d’víLJr DBçhçvçBd rBnBdBFçvíRVír ví nVrxJí BrFBn äzBFçvíRVír dBäBçJX ÖJïBdBr nVÅvêrJçvá Jí áBpçdJrBzNÖ, BÉBrê BçfJÖäBáBçTrJçví HVnJXví: AtZBçfV äBçBbòVr áçBp, ví nBÖrBívçBDBç ÑïVíÉòV nNÅ Bzçvj vJíN fBpvçHV$ vít dBn dBrvíZ BÉVRP zVäV vírJrBp JçdXJLví FçvíRVír nP tBçBHçJXví, FvçbBbJXvá uÖdJjrVdP Jí äJjBdBr DBçDBÉP: mVrxJí fVnB$ zVäV ÖäVzvíNç BÉrvíBLr Jçdví FçBnJòJrBp FvçbBbJX. ÖBdBpr BçäBHçBbP zVäV PXXBç dVÖdBäBç, vçváfJäJí BnJçVdJBr nJòJrBrJçvá dBçJXV xNç FJçnBrJçNr DvXvç äBÉJçP äzJX, v#x BX ûçBrÖBdBrvá$ ÖzBrBdBr tJtäJçvír BnDvjÅvíRVírP: mVJírvpr ävjVr áçBp Jçdví äJÖBd BpDvíDJr dVçBçdJXví fBnBç$ zNäò Nç RvíjRP nNd FçBnJòJrBpNr nVíÖVr ïvZBHçJX ví pJävp
17

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

BÉBÅVrVr áJçBHBçhrJX, BÉBrê BzBfvá PXXBXví äzBFçvíBbVr fBnBxBïvíRJBr: UÖd pVtJXví zNäò BrFBn xdBp rvprVÖd nN#d FçV ÖçDBFçvíRJBr TBnBrBd hFvíBb äFJj fJäòJçP DrBäVzVr áçBp...: AÖdN LBä, fBpdBdBr RN öäBç FçBnJòJrBrJçP nVBpr nN#d äBÉBäJÖBd dP FvçbBbJr. VÖd BÉBÅVrrJçvír áçBp M-V, k-V, ô-V dBn ú-V rnBr dBçF nP FXZBFVç dBn ïvòçBFVç äBÉJç ví tBä nP dNäBHçBdBr rtBrrJç dP zBdÖVr: mVrxHJÉ E. ÖJçvírHV nBrçBdBçFVxP öFäBFvçbvjP$ v#x nVBpr BpÖ äBjävídrJçNr fVnrváVr ví nVBrFBn PrHnVtä hJçDBLBävíBb d’PXXBp, BpX rBJí Vç äçBnBHçvíRJBr äBd d’vírJrBp nöä Jçdví fBçVíç fBp äzBFçBdBr vlJç Jí Brvrê dçdVrNr BíJXV XBäVrBdBr äBÉBäJÖBdrJç, vçvrê DvXvçP dçrBr nVBÖrBDBç FvçbBbvíVX rvpr ävjVr áçBp...: «ApÖ LBçnBrBfçBt nJòJrBr hJÉò hFvjP rnBrBzNÖ d’öFävíV DBÉBáBçvínV nBävíêBb DvXvç HVíçvíRVírrJçNr.– VròrBtZBä ävjBHBçh Jí NÅBHçvíRVír, vçJíN FçvíRJBr BnDBçvín nBFrVÖBdBr ÖdBíBÉBdV áçBp, Jí áJçBäzvín$ BÉBrê dçdVr nJòJrBFçvíRJBr$ äBçDJ#ç äBÉBäJÖBdrJçvá, vlJçvá, nJbvíRJBnD ví rdBçBLBçHvínvá: UÖd JçD BnDvjÅ FçvíBbòV nP dBn XnBr FçòV nP nNÅ Br víLN vçvt DBÉJçví áçBp vçJíN DBçJïvZvín dBäBçJX – víjjBFçBdBr ÖZBXV ÖçDBFçvíRVír, dBn BnNr äJÖBd hJíBïvZvíRVír, dP DBíN vç nJòJrBpVr pBpärN Vç ïBïBòP$ vç Br VròrBtZBä Jí BrRJçV dJçzvá fçBnBpvíBbP FvçbBHçN BrnVÅBzNÖ, BÉBrê HvpLr HTdBnBdvíRJBr...: ApÖzVÖvá$ nNr nV Brh, nBrdBzBçäNLV rvçBïRVR nBrvídNr nVrxJí HvjHvÅvír nBärJçvá bJçvírVr, dP HBÉrBp fçBäBçBdVx: ñBrV nP áBpçdJBrV nNÅ dçrBp äzJX zBädJçBLBçH, äBÉBäJÖBdvá lvZ ví FJjBäVz rBnBdrJç, RÉvíêVdrJç, trvçfBívçBdBr òBçäJç, fçBíVçBävnÖJç, Jí nVrxJí BrFBn BnÖBRJçRJç ví FçòvpdrJç, JçJíBr fBrJXvá Vç nNÅ RBòrvíBb äBjBrHrJçP Jí ÖJïBdBr lBtBdP: «cBçF nP fBÖäBävíRVírrJç E. ÖJçvírHV nBrçBdBçFVxrJçví BrfçBTJtä zNäò vírVr$ òBjBòBdçRvíRJBr rJçdBp zBpnBrrJçvír äBd: AÖvrê dBçFVr dBçJXV N HBÖJX HzçvêrJç, JdJjJêVrJç, BdvínDrJç, nVvíRVírrJç, RJçRJç, Jí nBrBíBrH FçBHBçBrrJç$ BrfBäBdBr RN fBrçBpVr: M#ç JçDJnr, JçD áJçvpVtJBX dBLnBdJçzvíRJBrê òBçävíjBçrJçP ÖäVzvíBb NVr hJÉBFVç – dBn rvprVÖd nJòJrBFçvíBb – êBrdJç
18

41- CBrDJçV XvíÖBäVzVr FvçbBbBb äBÉBäJÖBdrJçP Mac Panpere - CBrDJçV Macintosh nBrçBdBçFVxP Vç äzVxvá (1985)

zBäçBÖäJX$ zBfJXví fBnBç VçJrê BtBdJçärJçvír, bvíZJçvír, BrHBnrJçvír, DBTBrvçHrJçvír dBn FVçòJçvír BrvírrJçP: Ií pJävp$ òçärBRvç BtZBäBrò dP äBrNVr, LBrvrò ÖdVLDNr nVrxJí áJçÅP dBçHBXvá$ vçvt äJjJdvíRVírrJç òBjJXví fBnBç: ApH nJjvíBÅBr, BzJçBZä Jí nVBzBjBj FvçbvírNvíRJBr NÅP áJçÅrBdBrBzNÖ HBçhvíBb N$ trvçfVí ävnÖBÖBçòvínV pBpäBFçVr, vç$ dvlBdV nP ÖJjnvínvá$ BrfBíBäBXV BçBFvíRJBnD ïräÉvíBb vçJíN äJjJdvíRVír dP fBjvçHN, zBpnBrBí vç Br rBZBzNÖ nJòJrBpVr pVtvjvíRJBr nNÅ rJçnvíbvíBb PXXBp»:

(sBç. 3)

AçV QôîuëKYAqIAq (WVvr)

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

85_AmIAc

AKAâuëeU ñMsUsIAq
mBpçVdÖ, ALBävífV ñNtVtJBr brBb N 1930 GJdäJnDJç 2-Vr, IFVzävÖV AjJòÖBrHçVB òBjBòVr nNÅ: Uç föçP BrvírP EBÖzBç Nç Jí nöçP BrvírP ALrVí: Içdví äBçJdBr Nç JçD Vç nBpçP nBfBêBí Jí äBÖrPJöRP äBçJdBrVr Vç fBpçP: uíÖäV vçD PXXBXvá, Vç nöçBòvpçP Jí Vç föçJjDBpçP LVrò VçJrê ävírP PrHvírJêVr vçzNÖLV tBçvírBdJr Vç näòVr nNÅ HçvtnJX òçVÖävrNBdBr fBíBäòP Jí oVÖvíÖV ÖNçP: âBÖrPJöRP äBçJdBrVr dP ÖdÖV BÖJjrBFvçbV BçJÖäP áBçTvíVX EBfVçN òBjBòVr nNÅ: OräBrJdBr PrdJçvíRVír nPr Nç vç fBFvíÖäV Jí däBíBFvçbvíRJBr nBÖrBFVävíRVírP vírNç: 23 äBçJdBrVr, BíJäBçBrxBdBr TvjváV nP PrRBêòVr, vçvír òBçvLVxr Nç ÜJç. âöòRvçJBrP, âNç oVÖvíÖP d’PrHvírV VDç Vç BrhrBdBr ïçdVxP: 27 äBçJdBr Nç JçD 1957-Vr LVrò vçHJFçvj PräBrVòP, Vç FvçbP Jí Vç JçdVçP dP Rvjví úçBrÖB FBXví fBnBç Jí d’BnvíÖrBrBp IHvíBçH ñJtVtJBrV fJä: Uç BçfJÖäP dP ïvZN, FvçbJXví fBnBç PräBrJdBr ïvòç FvçbBçBrV nP nNÅ, AXûöçáVX òBjBòP víç dP ÖvçáV HJçhBdvífVV BçfJÖäP: âNçP zVäV LVçJrò öçfrN trvçfJXvá Jçdví LBíBd. ÑVXáV Jí eBrçV: mJç nöä PXXBXví fBnBç, nJç nBpçP dP rBZPräçN ävírP BtZBäVX vçzNÖLV fÖdN nJç dçRvíRVírP: Ar nVtä d’BtZBäNç víçBZvíRVírvá Jí DBçV äçBnBHçVíRVírvá: cP pVtJn JçD zLäVd NV, dP rÖäNV Vç väòJçvír òvá Jí dP ZBjBpV, Vç dBçV nJòJrBpVr nöä, JçD Vrò d’BtZBäNç fvFJívç JçFJç JçFJXvá: CBLnBRVí JçFJç Fvê ÖvçáJêBp, Jí JäòP VçNr fJä d’JçFNV: AjöRòP tBä dBçJívç äJj dP FçBíNç Vç dJBròVr nNÅ: AnNr cVçBdV nJç ävírP nBçH dBç: cçrBn ádBpJX RN VçJrê PrHvírJXvíRJBr fvFVr, fBnJçBtZvíRVírP, fvFJívç dJBròP, VçJrê ÖNçP JdJjJêVVr rdBänBnD, PräBrVòVr vjÅnävíRVírP, Jí VçJrê ZvfBdBrvíRVírP VrbV öFrJêVr Vn BrhrBdBr Jí fvFJívç dJBròVÖ BlvínVr fBnBç: âNçP LVçJrò BÉBäBzNÖ öçfrJê trvçfJXvá VçJrê xvçÖ RvÉrVd$ mVòBpNX, ÑJÖVX, ovárBRBr Jí AHrNÖ: 1995-Vr fBpçÖ nJÉBí fVíBrHvíRJBr fJäJíBròvá: mBpçÖ Vç òvá JjBí fBíBäBçVn dVr nP, BrhrvíNç Jí pJäVr BÖäVlBr dBzvíBb Vç BnvíÖrvpr ZrBnòrJçvír, fVíBrHvíRJBr TBnBrBd, nVrxJí Brvç áJçÅVr tvírxP, ÑJzäJnDJç 10, 1995-Vr, JçD âNçP dBrxJê LVrò: Uç BnvíÖVrVr nBfNr JäòP, nBpçÖ bVbV òBjêdJj vírJêBí: CTVtdVr BZäBlBrBxòP DBêBpBpä N. FvçbvjvíRVírP BrfçBTJtä N. bVbVr fBävínP zNäò N dBäBçJX: ÑBdBpr JçdçvçH fBrFÖäBêvíêVxP dBäBçJXNr JäòP, víÉP ÖdÖBí Jä JçRBX: UÖd JççvçHNr JäòP, òBjêdJjP BrfJäBêBb Nç: AÖävíBb Vç nJb vjvçnvíRVírváP Jí Vç ÖVçváP, nBpçÖ DTtdBb Nç: CTVtdP rvprVÖd PÖBí RN BpÖ DTtdvíRVírP fçBtò nPr Nç, vçváfJäJí BÉBrê áVçBDvíTBdBr nVÅBnävíRJBr BpÖzVÖV DBr nP JçDNò zBäBfBb xNç nVrxJí BpH öçP: mBpçÖ Brvç zBäBÖZBrJê. «EVäNò, DTVtd, Vn AÖävíBbÖ N vç LVÖ DTtdJê»: Apr BäNr DTVtdP PÖBí. «M#f, víçJnr JRN d’PÖNò BÖVdB, JÖ d’víLJn fBíBäBX RN ltnBçVä N»: mBpçÖ BrZBZä fBíBäò nP vírJç BÉ

AÖävíBb: 2002-Vr, víjJjBpVr JçBdV BçdBb nP vírJêBí Jí LVrò fVíBrHBrvê ïvZBHçJêVr: YrBnòV fBnBç nBÖrBFNä DTVtd nP zNäò Nç: âBÖrPfVrF öç BrdBçvj JjBí ZöÖJXví: ÑBdBpr, ïBÉò AÖävíbvp, BnVÖ nP ZrBnòN Jäò dBnBê dBnBê áJçÖdÖBí ZöÖVX BÉBrê vçJíN nNd fJäòV vç dBçvj N hFJX BpH fVíBrHvíRVírP: ApÖ DvXvç ïvçhBròrJçvír nNÅ, AÖävíBb nVtä LVrò áJç áJçêvíê: îBÉò AÖävíbvp, BnNr: Uç BÉBrhrvíRJBr TBnBrBdrJçvír nNÅ, AÖävíBb Vç FJçBLBrê fBíBäBçnvíRVírváP tBçvírBdJê nVtä fÖdJX Vç áçBp Jí LVrò öçfrJX: Uç BnDvjÅ dJBròVr PrRBêòVr, rvprVÖd ïvçhBròrJçví TBnBrBd, JçDNò Vç âNçP hFBb xN, vx BX HBHçBb N ÖVçJX Vç DvXvç Öçävá: Uç BxòJçP dP ïBpXNVr JçD oVÖvíÖV nBÖVr dP ZöÖNç Jí d’PÖNç. «ÑVçJXV oVÖvíÖ»: CvXvç Öçävá dP ÖVçNç âNçP: cJBròVr DvXvç HNzòJçvír TBnBrBd nVtä d’PÖNç. «îBÉò AÖävíbvp», «îBÉò âVçvÅ»: yöjvÖ BÉBòJBXV ZöÖòJçNr fBnBç nP dBç vç nVtä nJLV dP pVtJêrNç. «uíçBZ JjNò âNçvÅnvá BnNr BäNr, HBçhJBX d’PÖJn, víçBZ JjNò»: Uç RBrdBFVr ïBïBòr Nç ZBjBjvíRVírvá BzçVX BnJrvír fJä, Jí fBíBäBçVn nrBX AÖävíbvp nVrxJí Vç áJçÅVr tvírxP: mBpVÖ JçdvíòVr FNt dJçzvá FJäVr VrdBí Jí fVíBrHBrvê ïvZBHçJêVr LVrò: Içdví BnVÖ ZrBnòN Jäò, dP nJçTN zBpòBçVX fVíBrHvíRJBr HNn, vçváfJäJí tBä fvFrBb N: Apr BäJr, DTVtdP dP vçvtN LVrò ävír áJçBHBçhPrJX, ovíXVÖ JçJòVr, Jí d’PÖN RN ZrBnrJçP äBr nNÅ zVäV tBçvírBdvíVr: Içdví tBDBR JäòP dBnBí BrïvpR áVlBdV nNÅ N, Jí dP nJçTN ZrBnòrJçP: ovíXVÖ JçJÖvírVr BÉvjÅvíRJBr áVlBdVr ZBrFBçvínVr zBälBÉBí, DTVtdP rvçNr fVíBrHBrvê ïvZBHçJX ävíBí: Içdví BnVÖ äBrÅBròN Jäò, ÖJzäJnDJç 24-Vr âNçP LVrò Vç nöä dBrxJê: IçdVrò nJdrJêBí víç dP FärvíV fVnB eöçP òvá, âNçvÅP ïBÉòVr nNÅ: yVäV nrBp nJç ÖçäJçvír nNÅ òçVÖävrJBp drvÅ nP pVtBäBdP Jí ádBpvíRVírP: mBpç nP Jí nJb nBpç nPr Nç vç tBä òBjêç Jí ÖVçvj Nç, Jí nJLV fBjvçHJê fvFJívç TBÉBrFvíRVír nP, dBçJívç BçTNòrJçP vç nrBêBdBr Jr. eBíBäò, ovpÖ, ÑNç: âNçP öçfrN Vç pVtBäBdP:

ÑVXáV AeAåuqIAq
19

85_AmIAc

PANPÈRE - MAI/JUIN/JUILLET 2012 - N° 36 - CAqCIå gI. âAåU mAoUÑ-ouëqUÑ-ouëWUÑ 2012 QUë 36

CASAquåGAEåuëQUëq
Abonnement annuel - France : 25 euros, Canada : 40 Can. dollars, Autres pays : 30 US dollars Abonnement de soutien - 50 euros âBçJálBç.– úçBrÖB$ 25 Jíçö, EBrBäB$ 40 FBr. ävXBç, ApXvíç$ 30 BnJç. ävX. ÜlBçBFçJçP ("xNò") nVBpr PANPERE REVUE Brvírvá FçJX AnNr JçdçV fBnBç$ FvçbBbJX nVnVBpr äJjBdBr HçBnBrVtP úçBrÖBpV nNÅ$ CERFA ÖäBêBFVç zVäV äçvíV 25 JíçvpNr BíJXV rvíNç jçdvjrJçvír úçBrÖBpV fBnBç dBçJXV N öFäBFvçbJX nJç RjRBäBçBdBr PrRBêVd fBtVíP.– PANPERE REVUE, C.C.P. Marseille 3 567 01 H EBrhvíBb álBçBFçJçP VDç ÖäBêBFVç PrHvírvíJXví Jr OrHfBrvíç FBrhBzBf.– Madame Rose HALADJIAN, - 9 allée du Pavillon - 13012 Marseille (France) AnJçVdBpV FBrhBzBf.– A.M.A.A., 31 West Century Road, Paramus, - NJ 07652 (U.S.A.) Tél. (201) 265 2607 - e-mail: amaa@amaa.org AnJçVdBpV DvXvç álBçBFçJçP dçJXví Jr A.M.A.A.- PANPERE REVUE BrvírP, Jí jçdvíJXví Jr nVnVBpr A.M.A.A.-V fBÖêNvá Jí BnJç. ävXBçvá

quëUåAâuëuëQUëq.– CBrDJçV fçBäBçBdxBdBr
FvçbP òBÅBXJçJXví fBnBç ÑUåuo quëMå jçdBb Jr._ ÑJçT ñVíçòlJBr mBçÖNpXNr$ 100 Jíçö, âVd. ÇvL EBXvíÖäJBr ôzPrBpNr$ 30 Jíçö, âVd. S. ARnBpJBr AnJçVdBpNr$ 100 ävX., âVd. q. mBXBòJBr AnJçVdBpNr$ 100 ävX., âVBç S. qBlBçJBr$ 75 Jíçö, âNç Jí âVd. EJjBn yvpBlJBr mNöävrNr$ 25 Jíçö, âVBç c. âVídXJç ÜVXVN XP yNXNr$ 25 Jíçö, âVBç ú. EBpRBrlJBr ÇJÖvíLNr$ 25 Jíçö, âVd. Ñ. ÜBfBrJBr$ 25 Jíçö, âVBç QBfnVLJBr úvrRPrNpNr$ 25 Jíçö, âVBç A. sJçNû yçvrNr$ 25 Jíçö, âVBç C. eBXBlJBr îJçïVrJBrNr$ 25 Jíçö, âVBç ÇvTN EvípvínlJBr mBçÖNpXNr$ 25 Jíçö, âVBç S. AçnNrJBr UÖV-XN-mvíXVrvpNr$ 25 Jíçö, m. yBXJBr ÜBXBÖNr$ 25 Jíçö, ÜJç. S. WJívrJBr mBçÖNpXNr$ 25 Jíçö, âNç Jí âVd. WJívr WJívrJBr mBçÖNpXNr$ 25 Jíçö, âVd. Q. UáPrÖPr ÑJáçNr$ 25 Jíçö, I. îBtBzJLJBr ÇVpNö WB îBïNr$ 25 Jíçö, âVBç c. mvíçBäJBr ÜBráNr$ 25 Jíçö, ôç. EBÖzBçJBr mBçÖNpXNr$ 25 Jíçö,: (sBçvírBdJXV)

YmCAEåAcAq AKG
AíÖäçBXVvp nJç DBTBrvçHrJçNr dP ZrHçvíV pJä BpÖví VçJrê álBçvínrJçP BÉBòJX nJç rJçdBpBêvíêVxVr$ Vç äBr fBÖêNvá.–
Mr. Garo SOGHOMONIAN 48 The Esplanade, Frenchs Forest, NSW 2086 Tel. (612) 9452-2767 Mobile 0407 601 248 E-mail : garo@netspace.net.au

PANPÈRE - Revue bimestrielle évangélique

CASAquåGAEåuëQUëq 2012
«gJLV FBrhJç HV LJêN#ò JçdVròP» (mBäR. 6. 20)
mAcAquëq....................................................................................................................................... eAÑéM........................................................................................................................................... CASqIEUq IíçvzB - 25 Jíçö yBävívp DBTr. - 50 Jíçö qvíNç................................... ApXvíç - 30 ävXBç yBävívp DBTr. - 50 ävXBç qvíNç................................... UíçBòBrxVíç rvíNçV fBnBç CERFA ÖäBêBFVç zVäV jçdvíV (úçBrÖBpV fBnBç)

gJç rvíNçrJçP JçBZäBFVävíRJBnD d’PrHvírvíVr, Jí frBçBívç dP HBçhrJr CAqCIåV hçV BÉBòvínP VçJrê fBíBäòVr fBnBç fBXBbvíBb ví dBçöä BrhJçvír

EBrhBzBfvífV - Mme Haladjian, 9 Allée du Pavillon, 13012 Marseille (France)

Directeur de publication et gérant : Pasteur Jean Agopian Rédacteur en chef : Pasteur Gilbert Léonian Rédacteur adjoint : Pasteur Joël Mikaélian Rédacteur honoraire : Ari Topouzkhanian Éditeur : Association Panpère 31, rue du Calais - 13012 Marseille Imprimerie Soulié : 18, rue Dragon - 13006 Marseille N° ISSN : 0031-0972 Revue bimestrielle : N° 36 Mai/Juin/Juillet 2012 Dépôt légal : Juillet 2012 Abonnement annuel : France : 25 euros - Autres pays : 30 US dollars

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful