1. Навести врсте пројектне документације.

(1) Генерални пројекат, (2) идејни пројекат, (3) главни пројекта, (4)
извођачки пројекат и (5) пројекат изведеног стања.
2. Шта је бизнис план?
Бизнис план је одбрана пословне идеје којом се доказује оправданост
њене реализације, према упуству или методологији даваоца кредита.
Бизнис план је, такође, програм пословања и финансијских улагања.
3. Навести садржај бизниси плана (барем 5).
(1) Основни подаци о подносиоцу бизнис плана, (2) резиме бизнис плана,
(3) сврха и опис улагања,
(4) анализа тржишта, (5) мере заштите, (6) статичка оцена економске
ефикасности пројекта, (7) закључак.
4. Шта је инвестициони програм?
Инвестициони програм је програм којим се анализира и израчунава цена
једног пројекта. Кључни документ за управљање инвестицијом у
финансијском погледу.
5. Навести шта је све потребно за изградњу једног објекта.
(1) уговор аа дирекцијом за градско гграђевинско земљиште, (2) идејни
пројекат, (3) главни пројекат
(4) уговор о надзору, (5) уговор са извођачем.
6. Шта је инвестиција?
Под појмом инвестиција подразумевају се новчана улагања у основна
средства која су у формирању, или улагања у обртна средства.
7. Који су циљеви инвестирања?
Проширење производње или одржавање основних средстава.
8. Навести разлику између финансија и економије?
Под појмом финансија у грађевинарству подразумевају се новчане
процедуре (финансирати значи правити финансијске операције), док под
појмом економија се подразумева да се те процедуре врше на разуман
начин, односно економично.
9. Шта је цена објекта?
Под ценом објекта подразумевају се скуп трошкова које треба реализовати
да би се једна инвестиција окончала.
10.Навести основне парцијалне показатеље производње.
(1) економичност, (2) продуктивност и (3) рентабилност.
11.Шта је продуктивност?
Продуктивност је количник количине оствареног производа и утрошене
радне снаге. Технички показатељ.
12.Шта је економичност?
Економичност представља количник постигнуте цене производње и
трошкова.
13.Шта је рентабилност?
Рентабилност је количник дохотка и средстава ангажованих у производњи.
Рентабилност је чист финансијски показатељ. Представља меру количине
оствареног профита на уложени капитал.
14.Шта је производна вредност (цена) објекта?
1

г.Шта је предрачун? Предрачуна је део техничке документације чија је главна сврха одређивање приближне вредности (цене) будућег објекта. земљишта.Производна вредност објекта је вредност објекта који се гради. (4) функционалност објекта. 20. 15.Шта је тржишна вредност (цена) објекта? Тржишна вредност објекта одређена је односима на тржишту. даљинског грејања и телефонског саобраћаја (6 ) остали пратећи трошкови. 21.Шта све спада у трошкове припремања локације? У трошкове припрема локације спадају: (1) израда урбанистичких планова. (5) накнаде за обезбеђење електричне енергије. У производну вредност урачунати су цена извођења радова и други актуелни трошкови. (2) трошкови припреме изградње инфраструктуре и објеката на локацији на којој се гради. 19. 22. (3) трошкови израде и овере техничке документације. (4) трошкови припреме и изградње објекта. 23. (3) трошкови надзора над извођењем објекта 25. (3) локацију. (4) рашчишћавање локације. (5) остали пратећи трошкови. израда пешачких стаза и паркинга у оквиру локације.Шта је лицитациона процедура? 2 . (2) трошкови опремања локације.Шта спада у трошкове пројектовања и изградње објеката? (1) трошкови израде и овере техничке документације. (2) расељавање. земљишта. (3) трошкови изградње инфраструктурних објеката на локацији.Навести трошкове грађења по инвестиционом програму? (1) партиципација јавним предузећима за уређење г. Тржишна вредност објекта укључује (1) производну цену.Шта све спада у трошкове опремања локације? У трошкове опремања локације спадају: постављање привремене инфраструктуре. (2) трошкове грађења објекта. (4) накнаде јавним предузећима за уређење г.Шта је предмер? Предмер је део техничке документације (главног пројекта) чија је главна сврха одређивање укупне количине радова. 18.Шта осим цене извођења радова по инвестиционом програму улази у цену објекта? (1) трошкови припремања локације. 24. (3) рушење постојећих објеката.г. 16. израда зелених површина. 17.Шта је квалитет? Квалитет елемента уграђених у објекат и квалитет рада и процедура на њиховој уградњи. (5) измештање постојећих подземних инсталација. (2) квалитет изведених радова.Како се може бројчано изразити вредност (цена) једног објекта? Вредност објекта се бројчано може изразити по јединици мере корисне (нето) површине и по јединици мере количине уграђеног материјала (позиције).

Општи услови уговрања важе за све објекте и универзалног су карактера. 28. гарантни рок. посебни услови укључују измене општих услова. радна снага.Чиме су одређене обавезе и права инвеститора и извођача на пројекту за који је распосана лицитација? Обавезе и права инвеститора и извођача на пројекту за који је расписана лицитација одређена су општим условима уговарања и посебним условима уговарања.Шта су посебне одредбе уговарања? Посебне одредбе поставља Наручилац као интеграли део тендерске документације. Посебни услови уговарања се односе на конкретан објекат који се реализује и на конкретан начин дефинишу реализацију предметног објекта. пренос права из уговора.Навести начине уговарања у пракси. Они предвиђају општу процедуру и начин реализације инвестиције.У грађевинарству. 26. квалитет материјала.Шта је уговор? Уговор представља сагласност воље два или више лици коју они постижу са циљем да остваре одређено правно дејство.Шта спада у опште услове уговарања? У опште услове уговарања спадају: надзорни орган. цена и квалиет. 33. лицитациона процедура је поступак одабира најповољнијег извођача радова. динамика радова. Ове услове прописује инвеститор.Шта је уговарање? Уговарање представља споразумно утврђивање правних надлежности и обавеза уговарача на неком пројекту. Критеријуми одабира најповољније извођача радова су (1) најповољнија понуда и (2) најнижа цена.Шта су опште одредбе уговора? Опште одредбе постављају услове којима се управља извршење уговора.Навести критеријуме за избор најповољнијег извођача радова. 34. 36. 31. 29.Шта су посебни услови уговарања? Посебни уњлови уговарања су: техничка документација. Понекад. а учесници у лицитацији/поњуђачи прихватају ове услове који се реализују приликом закључења уговора о изградњи. 32. 37. локација. 30. Примењују се ако уговарачи пристану на њихову примену. уговорна цена и начин плаћања.Које су основне одредбе уговора? Рока. Уговор представљa облигациони однос на основу кога поверилац захтева од дужника одређена давања и чињења. измене пројекта.Шта спровођење лицитације подразумева? (1) организацију и управљање процесом подношења одлука и (2) процену. 3 . 35. вредновање понуда и уговарања 27. увођење у посао.Шта значи увести извођача у посао? Представља предају техничке документације извођачу на градилишту и прадају локације ослобођене од ствари и лица.

Шта је тендерска документација? Документација састављена од стране Наручиоца која садржи све документе потребне за припрему и подношење понуда.Зависно од финансирања изградње објекта реазликују се и начини уговарања. Уговорене укупне цене извођења радова је оријентациона.Објаснити уговарање по систему кључ у руке. од почетка до завршетка изградње са укљученом ценом израде пројектне документације. 40. промена на тржишту у току трајања инвестиције. а ствара цена се добија по завршетку радова.Шта чини градилишну документацију? 4 .Објасни уговарање по јединици мере уграђеног материјала. подизвођача (кооперанта). пружања услуга и продаје. 46. Уговара се цена комплетне услуге. пројекта. 43.Шта је разлика у цени? Одступање од уговорене цене у случају наступања ванредних околности (подбачаја или пребачаја цене услед нетачних улазних података. или без – предаја кључева подразумева предају кључева објекта оспособљеног за експлоатацију.Шта је градилишна документација? Документација која чини скуп свих докумената. а верификују се путем грађевинске књиге. али он остаје одговоран према инвеститору за укупно извршење радова. 44. 39. Количине изведених радова се мере перманентно током извођења радова. уговарање цене се врши: (1) по јединици мере уграђеног материјала (2) по м2 изграђеног корисног простора (3) по систему кључ у руке (4) парцијално уговарања 38.Објасни уговарање по м2 изграђеног простора.Шта је парцијално уговарање? Представља вишефазно уговарање. 41. 42. мерењем и обрачуном вредности изведених количина на основу уговорених јединичких цена. односно уговарање са различитим извођањима.Шта је базни дан уговора? Базни дан уговора је дан формирања уговорне цене.Шта је тендер? Тендер је посебна процедура чија је главна сврха прикупљање понуда од стране различитих поњуђача како би се нашло најбоље и најповољније решење за склапање уговора из области набавке. 45. финансијских анализа и показатеља потребних да би се неки објект планирао и реализовао у уговореном року по предвиђеној цени и квалитету. елабората. 47. Главни извођач уговара и уводи у посао. Карактеристика овог начина уговарања је да се уговарају јединичне цене позиције из предрачуна радова. Цена м2 корисног изграђеног простора формира се као количник укупно уговорене цене радова и пројектоване површине корисног простора. У домаћој пракси. за поједине врсте радова.

без застоја. 50. 54. 56.Шта је Cash Flow Analiza? Анализа која показује приходе и трошкове и одређује да ли су средстава у готовом новцу (кешу) довољна за планарана улагања или моРа да се тражи позајмица или кредит.Која је разлика између профита и кеша? Профит је количина новца која се остварује уколико сви клијенти плате своје обавезе у договореним роковима. (5) елаборат заштите на раду. (7) одобрења за изградњу. 52. (6) комплет пројектна документација допуњена извођачком документацијом. (5) врсту и количину приспелог материјала и продукта. (4) књига грађевинске инспекције. 49. (2) комунална и (3) безбедносна.. Кеш се мора поседовати ради континуираног одвијања пословања. (3) радно време.Шта је гарантни рок? Одређени временски период предвиђен за отклањања недостатака и грешака на објекту. у циљу остваривања профита. (2) бескаматном авансном уплатом.. (4) ангажовану радну снагу и механизацију. уколико дужник то не учини у уговореном року. 53..Шта је динамички план уговарања? Динамички план је план којим се врши расподела новчаних средстава или ресурса у времену.Шта је финансијска гаранција? Представља писмену исправу којом се карант обавезује да ће извршити плаћање уместо дужника.(1) грађевински дневник. 55. (3) евиденција присуства радника на послу. (2) грађевинска књига.Како се врши наплата изведених радова? (1) по извршеним радовима (једнократно или сукцесивно).. 48.Које инспекције постоје? (1) грађевинска.Шта је партиципација? 5 . (2) временске прилике. 51.Шта се уписује у грађевински дневник? (1) датум уношења података.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful