You are on page 1of 2

4 typy kultúr:RODINA,EIFELOVA VEŽA,RIADENÁ STRELA,INKUBATOR

1.Rodina:blízke vzťahy, hierarchickosť,patriarchálne ponímanie-otec hlava


rodiny=autorita,skúsenosti,treba sa mmu podriadiť=lebo si to vyžaduje morálka.Trestom
za nedodzžiavanie vzťahov=strata náklonnosti otca a rodiny.
2.Eifelova veža:je v opozícii s 1.,Sú tu presne rozdelené úlohya funkcie.Koordinácia z hierarchicky
vyšších pozícií.Ľudia sú chapaní ako zdroje
3.Riadená strela:org.s neosobnou kultúrou,žiadne vzťahy nehrajú žiadnu úlohu,je orientovaná na
ciele a úlohy, je rovnostárska
4.InkubátorOK založená na sebarealizácii,hierarchia tu nie je,autorita je daná osobnýmí
prednosťami,posúvajú sa vzájomným oponovanním
TROMPENARS-autor 4 typov OK-používa pre výskumy,politické OK3:USA,VB,4.Inkubát:Šv.N
Typologia podľa MILESaSNOW:1.typ prieskumníka,2.typ obrancu,3.typ analyzátora
1.T.prieskumníka:vyhľadáva príležitosťi pre svoje uplatnenie,zákl.úloha jemonitorigng,dôležitý
je výskum a vývoj, porovnávanie sa s konkurenciou,využíva nové technologie,kontrola je
decentralizovaná,hodnotiace kritérium je účelnosť
2.T.obranca :typ OK pre úzky okruh priestoru zákazníkov.Dôležité sú nízke náklady,prísna
kontrola , moc je centralizovanáv 2 úsekoch :tá ktorá.vyrába a ekonomická.
3.T analyzátor = kompromis medzi 1.-2. OK-dôraz sa kladie na koordináciu,marketing a
aplikovaný výskum
Typologia podľa ANSOFA -podľa toho ako org. reagujú na požiadavky prostredia : 5
1.OK tvorivá -budúcnosťkde sa akceptuje riziko v obmedzenej miere
2.OK skúmajúca – orientovaná na súčasnosť,akceptuje sa značné riziko
3.OK anticipujúca – orien na súčasnosť,akceptuje aj riziko aj zmeny
4.OK reaktívna -orient na súčasnosť, s minimálnym rizikom
5.OK stabilná orient.na minulosť,netoleruje rizik
Tieto typy zodpovedajú – tradíciam človeka Američana, Europana,Azijčana
Typologia podľa QUINE:model súperiacich hodnôt-odporúčaný vo vých bloku+Česko=hodnotí
sa hodnota flexibility,stabilita a kontrola,externé zameranie integracia versus diferenciacia ,4 typy
OK :1. klanová,2. Hierarchická,3.adhokratická,4.trhová , vychádzajú z HERISONOVSKEJ
1.-Klanová – typ OK rodinného tupu,priateľský ideálny na pracovné prostredie, tímové a
kolektívne myslenie,primomína socio-kultúrnu jednotku,veľká starostl.o členov organ.
2.-Hierarchická -je opakom 1. , typické pre ňu:pravidlá , normy predpisy postupy,všetci presne
vedia ako sa správať.Dôležitá je postupnosť,nesmie sa ničobísť,nutnádobrá koordinácia,riadenie
3.-Adhokratická -osobnostná
pracovnákultúra,vysokáflexibilita,tvorivéprostredie,kreativita.pracovníci majú ochoru riskovať-
risk-zisk-pretých čo majú slobodu,iniciatívu
4- Trhová-orientovaná na externé zameranie a diferenciáciu=na výsledky.ľudí spája CIEĽ,ide
im o to byť z obdobných organizácií najlepší.
Najdôležitejšie z OK je SPRÁVANIE .Wendy HALLOVÁ-dáva do súvislosti OK a kultúrne
štýly správania = uvádza MODEL KOMPASOVY ,kčomu pridáva 2 dôležité kultúrne zložky:
a s e r t i v i t a a c i t l i v o s ť -základné hodnoty a vzorce-behavioralné-správanie a
etiketa.Sleduje prvky indivdualizmu ,flexibilitu,senzitívnosť, loaljalitu,kompromisy, tímový
duch,predvídavosť,pedantnosť,dôraz na ĽUDÍ, Kompasový model: SEVER,JUH ,Východ,Z
SEVER – kultúrny štýl:kvantitatívny,opatrný , nedôverčivý,presný ,metodický,je málo
asertívny a málo citlivý,emocie nehrajú rolu,vyhýbajú sa kofliktom a rizikám,sú puntičkári
J U H – rýchlo reaguje na zmeny,ide o nepredvídateľné prostredie,dynamické a individualistické,je
to veľmi asertívny ale málo citlivý kultúrny štýl,rozhodovanie je spontánne,rozum nehrá veľkú
ulohu , skôr sa uplat.inštinkt,nezávislosť kreativita,nič nie je nemožné,chaos ako niečo prirodzené.
VÝCHODNÝ kul.štýl , málo asertívny , vysoko citlivý,zdôrazňuje budovanie tímov a
harmoniu vzťahov,je orientový na ľudí a na vzťahy.Pestujú pocit menejcennosti,povinnosti a
zluvy ponímajú viac emocionálne nežoficiálne,Nešetria časom ,neradi vyjadrujú
nesúhlas.Zodpovednosť je skupinová,problémy neriešia- ale ich odkladajú .
ZAPADný kult.štýl – vysoko asertívny ,málo citlivý.Idú za svojin cieľom,všetkomajú
naprogramované.Rokovania sú nezávislé a dôraz sa kladie na fakty.Orientujú sa na výsledky
,EMOCIE skrývajú,šefovia rozkazujú,problémy sa promptne riešia,tento typ – je
činný,nevyčkáva,má všetko pod kontrolou.
B R I D G E S WILLIAM – verejná a štátna s p r á v a ,jadrom sú základné pozície
extra venia , intro venia.ZMYSLOVE venus= intuitívne,CITOVÉ venus=analytické
-usudzovanie – versus -zmyslové , Je založená na spravaní organizácie a správaní jedinca.
Koncepcie podľa poznatkov Jungovej psychoanalyt.teorie
Extravertné organizácie – otvorené smerom von,hľadajú exper. a informacie mimo.Dôležitá
je komunikácia-hlv ústna a spolupráca.
Introvertné organiz.-orient.smerom dovnútra,ich strategia je zameraná na technické
možnosti,rozhodujúca je hodnota lídrov, vodcov,rozhodnnutia prebiehajú za zatvor.dverami
100xsi všetko skontrolujú,komunikácia len písomná
ZMYSLOVÉ versus INTUITÍVNE : zmyslové je založené na detailoch a perfektnom usporiadaní
vylepšujú detaily , Musia mať na všetko PLÁN,naopak intuitívne -orientácia na celok,detaily im
unikajú.na maličkostiach pohoria, pri zmenách ich zaujíma celok , nie detaily.
MYSLENIE versus CÍTENIE , myslenie: rozhodnutie na zákl. Princípov noriem!Ľudia
strácajú, sú len normy, čestnosť, poctivosť, loajalita, opak : cítenie – vychádzajú z hodnôt-na čom
nám záleží,berie sa ohľad na ľudí na situáciu ,okolnosti,Otvorené srdce-miesto rozumu !!!
USUDZOVANIE versus VNÍMANIE .usudzovanie rozhodnutia sa robia na baze
úsudku.problé vzniká ked sa nevedia rozhodnúť- info sú povrchné.Za úsudok vydávajú predsudok.
Vnímanie – rozhodnutie je otovorené , netreba sa rozhodnúť hne´d a isto

GOFFEE a JONES - dominujú medziľud. Vzťahy,kt.ovplyvňujú efektívnosť organizácie


ich teoria kocky 2 S: dva hlv. Aspekty : 1. s o c i a l i t a a 2, s o l i d a r i t a
SOCIALITA =miera priateľstva medzi členmi organiz.
SOLIDARITA=vychádza z rozumu ,je to racionálne zdôvodnené správanie, Nemusíme byť
priateľmi, ale spolupráca môže byť na vysokej úrovni.
Kombináciou týchto 2 vychádzajú 4 typy OK :
SIEŤOVÁ, NÁMEDZNÁ, FRAGMANTÁLNA , POSPOLITÁ :
sieťová =vysoká miera sociability a nízka úroveň s o l i d a r i t y.
námedzná= vysoká úroveň solidarity a malá miera s o c i a b i l i t y
fragmentálna= málo priateľská,málo solidárna,idividualistická,osobnosti pracujú pre karieru,
pospolitá=vysoká miera sociability aj solidarity v ROVNOVÁHE