You are on page 1of 7

ာ့ ေအာ

း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

ာ့ ေအာ
း ( ု ုိုိး)
ႎႀံုးႀ ာေ
ို ႀ အ၉၆၅ ု၊ ေအာ ုိာ ၁ ရ ႀာ
 အ႒ ိ ု ေ ဴႚဵ
ဵိိဲ့ ဲ့ ော##ရဲႚ '$ာ့ ႎို##ံေရး %ုိ' ာအု
 ေ
"$ာ့ ေအာ#&း ('ု ိ(
ုိ#း)" ို ဴ
) ူး(ူ ောဴ
ာ ဴ
ၝ (။

ာ့ ေအာ
း ( ု ုိုိး)

ော

'ိုဵ အ ိႎိုႛႎႀ ့ ဴား' ဟူော ေဳာဴ ာ ားဲ့ိုႛ ႎု၏ ဵ ေ ၞဴ ရီ၏ $ာေ%ာ ီႎႀ ့ ဴားေဵ။
ေ ၞဴ ရီ၏ $ာေ%ာ ီ ေ'ာေဵာ( း )ိုး)ားော $ာေၝ ဵား ရႀိ။
 ႎု၏ ဵအဵႈ ေ'ာေဵာ၌း း )ိုး%ဲႎႀ ့ ံံ$ာ ေၝေ'ော $ာေၝ ဵား ရႀိေ။ 
 ႎု၏ $ာေၝ ဵား ေ ၞဴ ရီ၏ $ာေၝ ဵား) ႓ ိႂ ၝေ။
႗'ော ုၠိႂ း းရႀိ ႎု ေ'ော အိ ေ'ာေ2း( ရို ဴ ောႀ'ေရး ေၝ းေ3ာ ဦးိႂ)'း ( 
ဴ'ဳားေရး ('႒ီး ု ေရ ီိုဴ 3ရာ) ၏ ဲို အေ ံူာ ဦးႎႀ ့ ဦး %ာ(ဵ း ူော ဦးာ6ႎႀ ့ ို ဵႂိး း ိုႛို
အေ2ာဴႂာ ေ'ႛအဵိ' ေ'၍ အဵိ' 8ံုးိုဵ း )ဲ၌ အိဲ့ ရၝ။
႗'ောိုႛ ံုးဦးား ႀာ ေ ၞဴ ရီအား ံုး( ႀီိုာ ဧ့ေ' ဧ့ား ဴ2၍ ဵားာ ော ့ ာ ရႀိႀ ေ။ ားဵိ'
'႓ီား 3ို႖ ေ ၞဴ ရီ၏ ေဵာေဵာ ေၞံို 'ာံာ ) းား'း )ဲိုႛ ံုးဦးား ီ'း ေ႖ာဲ့ ၝ။ ိုႛော ေ ၞဴ ရီ၏ ) း
ားဲို ၝ2ူး ႖ ိ ေ ႀာဲ့။ ဤ ႖ော ေဵး$ူး ၤာ ော ့ိ =ိုေ ဲ့ဳၝ။
)ိုဥ  8ဟိ'းႎႀ ့ ူ၏ $'ီး ႒ီး ိုႛ ႎု ိုႛႎႀ ့ အူ ေ'ၝ။
ေ'ႛော အၝ ဦးာ6၊ ို ဵႂိး းႎႀ ့ ႗'ောိုႛ ) းားရ' ဟ'ဴ ေ'ဥ ႎု ားေဵာ ိုရ း ႗'ောိုႛႎႀ ့
ား ေဴာၝ။
)ိုအၝ  8ဟိ'း အ)ု ုို ဵႂိ းဳား)ဲ ?ာ ) းား'း )ဲိုႛ ( ာ ၝ။
 8ဟိ'း၌ ဵႂိ႓ံႂးော ဵႎႀာ အဥ ရႀိ။ )ိုေ'ႛ ူ၏ ဵႎႀာ ဵႂိဴံႂးံု ႀာ ိ'း ေဳာ ့ ာ'2ီေ'ော ာေ'ာ %ီူးို 
အရေဵာ ေႎို ၏။
ိုႛော ႎု ဵႎႀာ)ား းေ'ို ႗'ော ိ )ား ိ ိုၝ။
"ို႒ီးႎု ဵ အဵႈို ႗ၝော့8ဵာ" ဟု  8ဟိ'း ရီး ေရာ 3ို 3ိုို။

ီး2ိုေဵာ % ႀ ဲဴႂ 'း'ို ို ရ း ( ာူ ေ ၞဴ ရီ အ ေးော ရႀိာ (ာ %ာု2ိုႛ ႗ရ ႀာံုး ဟု ေအာေဴာ

1 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

ၝ။
" ဵ အဵႈေ ေၝ' 'းိုႛ8ဵာ" ဟု  8ဟိ'း ဴံႂးဵႂိာ ဴ'၍ ေဴာၝ။
"ရႀ ိုႛာ ေၝာၝော" ဟု ေ ၞဴ ရီ ောံို ောံႎႀ ့ ေရာ၍ ေ ၝ့ ိုေ။

"ေအာ ရီိုႛ ၝေဳာ ့ ာ။ %ႎႀ) ိုဵ ဲ"

"ေအာ ၊ ု ႀ ော ေဵာၝ'ဲႛ။ ေ ာ ိုႛ ရႀိဵ'ဲႛ ဵႂ ႀာ ဵ $ာေၝဲ (ေ'ရ"

"႗'ောိုႛ ရႀိိုႛ ေဟာ ီို ဵေ (ရာ ေၝ့8ဵာ" ဟု 3ိုာ  8ဟိ'း ောံ3ိ ဵ ံုးေ)ို
အ)ု)ဲ ႀ ေဴ2၍ ေ ၞဴ ရီ )ဲိုႛ )့ၝ။
ဤအဵိ'  ႎုား ေရဵႂိး'း )ဲိုႛ ( ေ႓ီ။
ေ ၞဴ ရီ အံ့အား ့ော ေဵ'ော၊ ီိေရာ ၿ းော၊ ေဵး$ူး ော၊ ဵႎႀာ)ားဴ2 ့  8ဟိ'း ေးော
ဵအဵႈ ိုႛို ဴ2'ႛာ ေ3း ဳ့=ႁရ း "%ရာဲ" ဟု  8ဟိ'းို ေ းေ။
"ို႒ီးႎု 8ိုဵႂို ိော႓းီ ား ေဴာိုႛ 8ိုဵႂ ေဵာ့ဲ့ ဵအဵႈ ရီ ူ)ား႓ီး ို႒ီးႎုို 3 ေး
ိုၝ8ဵာ"
"ေအာ  3ရာ ီော'ဲႛ ေဵာ့ိုႛ ေဵာ့%ူး ေ ာ ေရ၊ ၝ$ ႀ ၝ$ ႀ။"

8ိုဵႂႎႀ ့ ႎုိုႛ %အၝ၊ %ေ'ရာ ႀာ၊ %ို ားေဴာ အေၝ ့ ို ႗'ော ိ၊ 8ိုဵႂ ႎုို
ေဵာ့ော 6ာ အ'း ႀာ အ)ၝ အို း ။ အုိ႒ီးို ီ ဴ'ေဵာ့ ို။
)ိုေ'ႛ 'ာ ) းို  8ဟိ'းႎႀ ့ ႗'ောိုႛ ံုးဦးား အူ ားဳရာ ေ'%၌ 8ိုဵႂ ႎု)ံ အ
ာ ဟု ႗'ော ဳားိရ ေ။
)ိုေ'ႛ ေ' ေ' း ုု ( ့) ့။ ႎု၏ အိ ေၝ းရ း %ရႀိ ဴ းေၞ ေ'ေရာ ော းာ ဵၝ။
ေ3ာ းဦး ေၝ ိုႛ B ၳာ အို း ေ'( ော ဴ2'ရာ၏။ ိုႛရာ ဟာ ိ ိုႛ၏ 8ံုးဵဲ ောဥဵံ ဵား ႀာ အဵိ' ႀ' ႀ'႒ီး
ော းဵ း ဴႂေ'႓ီ ဴ2၍ ႗'ော၏ ိ)ဲ ေ' ုု ( ဟု အဲအ း ရႀိ ိၝ။
႗'ော ိုိႂ)'း၏ ဲ)ဲ၌ ဦးး ရႀိေ'ၝ။ ဦာ6 ႀာ အ'ီး ရႀိၝ။ ို ဵႂိး းား 8ဟ'း %ိုႛ ားေ'ၝ။
)ိုိုႛ ဦးး ရႀိေ'ဥ အိ ေရႀႚ ႀ ေ ာောားံ ဳားရ။
ဦးာ ) ဴ ေရာာၝ။ ေ'ာ ဳာ ီ 8ိုဵာ ာၝ။ )ိုႛေ'ာ 8ိုဵႂ ေအာ 3'း ေရာာၝ။
ဴ း ေၞ၌ ုား)ို ဵား ီ)ား ၝ။ ဦး႓ီး ဦး ုား)ို ရႀိရာ ာ၍ )ို ဳ။
ူိုႛ ေႚဳ 3ံုဳ ေ3းေႎး ဳ ႀာ =ိုး=ိုး ိၤဵး ဟုၝ။ ို းဴ ဵ' 3'ႛဵ ေရး ိBာ ဵား ဴ းဴ ေ'ဵိ'(
ေၝ းေ3ာ ုူိုႛ ႀာ ိုးိုးိိ ႒ိ၍ ေ3းေႎး ဳရဴ း ဴ2ၝ။ )ို ေ3းေႎးဲ၌  8ဟိ'း ႖ ႀ းႀ း ႀ
ေ'ၝ။ )ိုႛေဳာ ့  8ဟိ'းႎႀ ့ အူူ ေ့ော း ႖ာ အဲ ုိရၝ။ )ိုႛေ'ႛ ေ' 8ိုဵႂ ဦးး ိုုိ ား
ေ2ာ ောေအာ ေဴာေ'ၝ။ ႎုား 8ိုဵႂ ေဴာို =ု )ား ဲ့ိုႛ ေ'။ ိုႛော 8ိုဵႂ ဟ'
ေဴဟ'ဴ2 ့ းော း၊ ေၝ း ဲ့၍ းော း၊ ဟဲ … ဟဲ … ဟဲ … ဟဲ ဟု အံ )ေအာ ရ၍ းော း၊ ား ေဴာို့ အၝ
 ႎု ( ၍ ော%ဲ ေ'ႎို ၝ။ ၎ိုႛ ႎႀဦးား အဵီအဵ ေဴာဥ ဴ ( ၍ ေ)ာၝ။ 8ိုဵာား ံုုို
ေးေအးေအးႎႀ ့ ဥးားော အ ူအရာဴ2 ့ အ း ို ေ'ၝ။ ႗'ော့ အ2ိုႛား ာ းး )ိုး အံး )ော =ုရႀ ား
ားို ဳ့ေ'ရ%ိ ဲ့ိုႛ။
8ိုဵႂ ဟဲဟဲႎႀ ့ ရ။ 8ိုဵႂ ရို း ႎု ေး'ော အ ို ေ3ာ ၊ ေး'ော အ ူအရာ
ေၞာုိ း 8ိုဵာ ဥးဥးားား ႎႀ ့ "အ း" ို။ 8ိုဵာ "အ း" ိုို း ဴ ဴံႂးာ အ) အ)ႎႀ ့ ေဴာ။
 ဴ ႀာ ႗'ော၏ 3ရာ ဴ2၊ ူ ား ေဴာ႖ အဥဴံႂး၍ ေံို ဴ2ာ ဴ2ာ ေဴာ။ ဴ 
ား)ူ ဟု။ 'းဵ း ေေအးေအးႎႀ ့ ေဴာူ ဴ2ရား အေၞံ ေဵာ၌ )ို ရႀိေား ား ေဴာရာ အ'
ေဴဴူ ဴ2။  ူ ူ ိုႛ၏ ိအား ) ႁို ူ႒ီးိုႛ၏ ႎိႁ းႎိႁ းဵိ'ဵိ' ု ိ' ေ%ာရား ိုႛဴ2 ့ ေအာ 
ႎႀဲေးူ ဴ2။ ူ ီးေ ာ း ိုႛ 'းော ူ ဴ ဵ ဴံႂးို႖ ံုး3ိုို ဵား3ိုို ဟူ၍ ဳံႂး(ၝး
ေ'ူ ံုး ႀ'ေ ို ့ဵိ' ေရာ ႀ ို ဟူော အိရား ရာ ႓ ိ ၍ ဵား။ 8ိုဵာ၏ "အ း" ိုံ၊
8ိုဵႂ "ဟဲ" ံ၊ ႎု၏ "ိိ း း ေဴာ " ဟူော အံိုႛ ဥ့၏ ၿာ=ံု ေအာ( ႓ ိ ား႓ီးေ'ာ ဴ ၏

2 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

ဵိႂေအးော အံ ိုႛ ၿ း ိုး ာၝ။ )ိုအၝ ႀ ူ ံုးဦး ိုႛ ဦးႎႀ ့ ဦး ို ိုဵ ေးား အား)ားော အ ို
ေ3ာ ာ ဴ ၏ အ'ားိုႛ ဵဥး ) ဵဥး ားဳ ၝ။
႗'ော ေ'ႛ အ)ိ ူိုႛ %ာို ို  ဳဟု ိရၝ။  8ဟိ'း၏ ဴံႂး'ဲႛ'ဲႛ ဵႎႀာ)ား ႀာ အBိၯာ )ူးော အ ို
ေ3ာ ဵ ရႀိဟု ႗'ော ရိ ိၝ။ ိုႛရာ ိ ေဵ ော ိၤ ုို ုိုော (ီ ႗'ော၌ ရႀိ။ အ)ူးဴ2 ့
ဵ'ေ၌ )ို(ီ ိုႛို ဵႂိးႎႀိ )ားာ ႀ အေရးောံု ႀေဵ ။
ိုႛော %ာေဳာ ့ ိ။  8ဟိ'း ော ႎု အိ ေၞ ႀာ ေ'ရ း၊ ဳေဵာ ႀေဵာ ေဵာားော အဵိ'၌ား
8ိုဵႂ၊ 8ိုဵာ၊ ႎု၊ ဴ ိုႛ းေ(း ို ဳော )ိုေ'ို ႗'ော ေဴး၍ ိရ ိ။
ူံုး ေဵာေဵာ အဵိ' ူိုႛ ံုးဦးား ႎု အိ ႀ ဴ'ဳ။ ဴ ႗'ော့အား ူႎႀ ့ ေႚရ' ႀာဳား။
)ိုအဵိ' 8ိုဵႂ ႗'ော့ အ'ား ေရာာ ႓ီး႖ ႁ'ုုႎႀ ့ ဳ့။
ဤား 8ိုဵႂ ႎႀရႀ ဵား ဲာ ေ'ော ိေ3 ဦးအား ႎႁ3ဴ း ဴ2။
" 8ဵား႒ီး ေီ ရာ ေ'ာိုး" ဟု 8ိုဵႂ ု' ႁ ႀော ဵ)ားဴ2 ့ ေဴာ။

"ဟု8ဵား" ဟု ႗'ော ေဴ2ို။ 8ိုဵႂ၏ ေ ာောား ႒ီးာော ီးိုးံုး ိုႛို ၿ၍ ုၠိႂ း း ေၞိုႛ
ေ။
ီးိုးံုး ဵား အူ ႗'ော၏ ိိုႛ ့၍ … ့၍ … …
)ို ံုး အိ ေဵာ။ ေ'ႛို  ႎုိုႛ %ာို ရ=၍ းေ(းေဳာ း ႗'ော ိ၊ ၝ ႖း ေ း ဳ့ ိ။
ိုႛၝေား ႗'ော၏ ဦးေႎႀာ )ဲ )ိုဴ း ေးို ေ2ဵာ၍ ရ။ ို းေရးဴေရး =ႁေ)း ဴႂာ႓ီ။ ၁၉၄၃ ု ႀ ၁၉၄၄
ိုႛ ူးေဴာ း ာ ့ အဵိ' ႗ႎုိုႛ၏ ောႀ'ေရး ေၝ းေ3ာ ဵား အ2ိုႛ )ႀော Bု'းBား ေၞ ႗ း၍ ား ေ'ရော
အဵိ' ဴ2။ အႆိ ဟူ အံေအာ ား2ူးော 2ိုး)ူး ဴ2။ ိုႛော ဵ'ား အံေအာ ား ့ 2ိုး)ူး ဴ2။ ဦးား (၍
အီား႓ီး ဴား ဦးား ု ႀ ားာ ဴ2၍ ားိုႛ ောိုႛ ော းု'း ဴ2။ ဵ' အႆိ) ေဳာရာ ော း။
ေၝ းေ3ာ ို း ဵား ဤေ%ာို 'ား ော ူ၊ ႗ႎုိုႛ၏ ာေၝ း ာား ဵားား ဵ'ို ဵႎႀာဵႂိ ေး3ဲ ဴ2။ )ိုႛေဳာ ့
ောႀ'ေရး ား ဵားအားိ?ႂး )ိုး၍ ဴ ့ ူ ဵား ႀာ …
႗'ော 3၍ ေး(ံ့ၝ။ ို့အ ဵႂိးား )ဲ ႀ ောော ဵား အေဳာ း ေးော ရ ႀာ ႓ ိ'ရရႀရ ရႀိၝ။ ိုႛော
႗'ော ဲာ ာဲ့ော 'ေး အ ူ' ိၝ။ ဵ'ို ၸော ဴႂာ႓ီ ဴ2ော ိုႛ8 ာ အးအ=ံုး ေၝ းေ3ာ ၊ အေရႀႚ
အာရႀ ူ ဵား အးအ=ံုး ေၝ းေ3ာ ိုႛ အ ူ' ိၝ။ )ိုေဳာ ့း ဴ ႎႀ ့ ေႛ့ အၝ ႗'ော့ '
အေဴအေ'ို ေရေ့ းဵ ေဴာဴ ရၝ။ ိုႛရာ ောႀ'ေရး႒ီး )ဲ ောႀ'ေရး ေး ဵား $ူေ$ာဴ း ာ႖ ံဳရ2ိုႛ
ရႀိေ။
ောႀ'ေရး၏ $ၴ ၌ ူ ဵား ႎႀ ့ ူ ဵား၏ ု 'းို ူးေၝ း ေ3ာ = ုို ဳူ ိုႛ ၎ိုႛ၏
အေးအား ဵားို ိုႛ ူေ$ာ ဳရ ော ူ ူေ$ာဴ း၏ အဵႂိး ရားေဳာ ့ ေရး ရား ုိရ း ဴ2။ ိုႛော
)ိုဥ ႗ႎုိုႛ၏ ရရႀိော ေရးား ဴာူ ေရး ဴ2ရာ ဵႂိးားံုး ႀာ $'းဥ ီးအံုး ဲ့ိုႛ ရႀိႀ။
'းအားဴ2 ့ ဤ အဴ2 ဵႂိး ႗ႎုိုႛ ူ ဵႂိး အ အ' ော း။
ဴာူ)ဲ $'းဥ အိ း ိ ့ိ ့ႎႀ ့ ဵရေ။ )ို'းူာ ႗ႎုိုႛး ႎု'ော %( ႀ ိ ့ိ ့ႎႀ ့ ရ ့ဵ
ဲ့ရ။ ၝရံ ၌း ဤိုႛ ေး ိ။ ေ'ႛ ႗ႎုိုႛ၏ အေဴအေ' ႀာ ဵဵ အေဴ ဴ2ရား ရႀ ဦး ဦး
႗ႎုိုႛအား ဴာူ )၍ ႀိ ့ႎို ဲ့ၝ႖ ႗ႎုိုႛ ေ'ာ) ို၍ ရ ့ဵရ2ိုႛ ရႀိေ ိ့ ။
ိုႛော )ိုဥ ေရးို ူိုႛ ံားဵ ရႀိၝ'း။
ဤေ း'းို ု ႗'ော း )ု၍ ဳ့ော အၝ )ိုဥ အဴ2အဵ ရ ႗'ော၏ ႀNာ6 )ဲ၌ ေၞာ
ဴ'ၝ။
႗'ော ေ'ႛရ အိအဵ ိုႛို ော းာ ႀ ိ။ ေရႀးေႎႀာ း အီအဥ ိုႛိုး ော းာ ိ ရ။ ိုႛော
ဴ2ဵဲ့ော အေဳာ းဵ း ိုႛား ေ'ႛ ႀ ဴ2ဵဲ့ ိုို။ အိ ာ ႗'ော့ ေရႀႚ အ) အရႀား $ာံု းဵ
ဴု'း ။
ိအ) ဵ' ဴ ' ာို ေရး ေး၍ ႎႀဴ့ော အ)ိ းအ ႀ ဵ း့ ေ'ႛဟု ) ။ ၁၉၄၄ ု ဳု
ဴ2'ရာ၏။

3 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

)ိုအၝ ႗'ော ႎို ံဴားေရး Oာ' အု ုေ'ရ၏။ အ)ူးဴ2 ့ ႎို ံဴား အ (ၝ ဴ2'ႛဵိေရး ု 'း ိုႛ 
ို ေ ာ (ု ိုို ေဵာ း3ရာ႒ီး)၊ ို ေ ာ () ႒ီး)၊ ို%ု (ု ရ'ု' ၠို ဵႆာ ၝေ ာၡ) ော
ိေ3 ဵားႎႀ ့ အိုအ)ာ ာာ 2ဵာိ း ဟူ ႖ ု 'း အံုံုိုႛို ေဴဦး့ရာ ု၍ ေ'ရ။
)ို အ းအ'ားို ဵ းရာ၌ ော ဴ ' ာ ႎို ံော အိုးရ၏ ေၝ ူ႒ီး ဵားႎႀ ့ ဵ' အိုးရ၏ )ိီး ဵားို ေ'ရာ
ဵ)ားေရး ႀာ ႗ႎုိုႛ အ2ိုႛ အ' ေၝ းို ေော အု ဵား ဴ2၏။
)ိုဥ ဴ ' ာ ႎို ံ၏ အုဵႂေရး ႀာ )ီး႓ိႂ ''း႓ိႂ အုဵႂေရး ဴ2၏။ ဴ ' ာ ႎို ံ )ဲ  ႓ိႂ အိုးရ ံုးု ရႀိ၏။ ဵ'
အိုးရ ႀာ )ိီး အိုးရ ဴ2၏။ ော ဴ ' ာ ႎို ံော အိုးရ ႀာ ုိ 'းအား ုိော အိုးရ ဴ2၏။ ေ'ာဵီ%ိုႛ
ေၝ းေ3ာ ော ော အိႎၬိဴ အိုးရ ႀာ ႗ႎုိုႛ၏ ဧ့ော အိုးရ ဴ2၏။ ဵ' အိုးရ၏ ိုားႀော ဵား ဴ2ော
ဵ' ံအ ႒ီး ရ ို3ာ(ၝ ၝ၊ ဵ' ေ'ာိဵႂ ဵ 'ရ (ၝ%ီ ော ုၢိႂိုႛ ႀာ ော ဴ ' ာ ႎို ံော အိုးရ ဵ း့
့ အ းအ'ား၌ 3ို ဴ ့ဴ ော ေ'ရာ ဴ2့ အBိိ အရႀ း႒ီး ေ ၝာ %ေ ာ၏ ဵာ % ႀာာ ေ'ိုဳ။ )ိုေ'ရာ
ရ႖ ရာ$အိေ႑ႎၬ ို ႖ ဲ့%ဲ၊ )ိီး ဵ'ိုႛ ႔ီ႔ီ ုေ့ရႀိ၏။
ု ဵ းရ ့ အ းအ'ားို ဵႃ%ီီေဟာ၌ ဵ းရ' ီဥ )ားေရား အ းအ'ား ို ီ ႗ႎုိုႛ ႎို ံဴားေရး =ံုး ႀ
အရာရႀိ ဵား အားံုး ဵႃ%ီီေဟာ ု=ံုး၍ ႒ိႂ ဴ 3 ဳု'။
)ိုအၝ ဴႍ'ာ ရ ေၞာ။ )ိုအ းအ'ားိုႛ ေ'ာဵီ%ိုႛ ိုး 2ိ)ား။ အBိိ႒ီး၏ 3ႎၬ၌ ေ'ာဵီ%ိုႛို
ဧ့ော အဴ2ဴ2 ့ ဦးား ေးို။ )ုိႛေဳာ ့ ေ'ာဵီ%ိုႛအား ူ၏ ဵာ၌ )ား၍ ဵ' ံအ ရ ို3ာ(ၝ ၝအား ူ၏ (ဲ၌
)ားရ' ႗ႎုိုႛ ူိုအား အ ိ'ႛ ေးို၏။
႗ႎုိုႛ အ2ိုႛ အော အဳံ အိုား ေ။ ႗'ော ိုႛား 8ိုဵႂ ေအာ 3'းို အBိိ၏ ဵာ၌ )ားရ' ီဥ )ား။
ိုႛော ုံုို 3ိုရ အBိိ၏ ဵာ%၌ 8ိုဵႂ ေအာ 3'း၊ ေ'ာဵီ%ိုႛ၊ ရ ို3ာ(ၝ ၝ ဵ 'ရ (ၝ%ီ၊ ('႒ီးဵႂ ဴ ော
ုၢိႂ အားံုးိုႛို ေ'ရာ ဵ)ားရ' ရႀိေ' ေ။
)ိုဥ ႎို ံဴားေရး Oာ' အု ုေ'ော ဦးေ ာ ေ ာ ႒ီး ႀာ )ိုေ'ရာ ဵ)ားေရး ာ('ံ ဴ2၏။ ူ
ဴာော ဵ ေ'။ )ိုႛေဳာ ့ ႗'ော %့ႎႀဲ8ဵႂိႚဟု ေ းို။
"%ႎႀဲ 3ိုရ (ၝ%ီို အBိိရဲႚ (ဲ% ေ'ရာ ဵ)ားာ % 'ႛ ေ'။ ာဲ8ဵာ။"

%ူ %% ေ'ေ' အေရး ႒ီးာ ော့ 8ိုဵႂ'ဲႛ ေ'ာဵီ ိုႛို အBိိရဲႚ ဵာ% ႀာ ေ'ရာ )ား2ုိႛဲ၊ အဲ ၝ ို့ူ
ဳ့ု ေော့။
႗'ောား ဴ ့ေၞရႀိ 'ႛ'ႛာ ေ'ာ ႀ ေ'၍ အBိိ၏ ိ'ႛ'း၊ ဵ' ံအ ၏ ိ'ႛ'း၊ ဵ' ေ'ာိ၏ ိ'ႛ'း၊ 8 ာ့
 ော ေ'ာိ (8ိုဵႂ ေအာ 3'း) ၏ ိ'ႛ'း ိုႛို ိ'ႛ'း ႑ ဳား ႓ီးႎႀ ့ ႓ိႂ ' ုေၝ း၍ းႎႀ ့ (ၝ
ဴ2'ႛဵိေရး Oာ' ႀ 3 ့ းာ ို ဵား အေရာ ိုႛေးရ' (ၨရား ဵေ'။
႗'ော )ဲ ိ'ႛ'း ေး ့ူ အီးီး ိုႛ၏ ႒ိႂ )ုေးော ာ ူ ဵား ရႀိ။ ိုႛော 8ိုဵႂ ေး ့ ိ'ႛ'း
ာ ူို ႗'ော ရေး။ ောော ႒ိႂ၍ ရႎို ၝ ႀ )ိုာ ူို အႆိို %ာာဴ'၍ းာိုႎႀ ့ ိုေ း ဴ2'ႛဵိေရး Oာ' ိုႛို
အဵိ' ီ ေ(ႎို  ဴ2၏။
ိုႛော "=ု ႀား အ3ံႎႀ ့၊ ူ ႀား အဳံႎႀ "့ ဟု ႗'ောအား အရိအ႑ ေဴာ2ူးော 8ိုဵႂား ူ၏ အဳံႎႀ ့ူ။
)ိုႛေဳာ ့ ာ ူို ေ ႖ာေား အေဳာ း )ူးေဵ။ ိုႛၝေား ဵ' ံ=ံုး ႀ း ဲ2 အရႀာရႀိ ဴ2ူ ရႀီ ာႎိုအုဵိ 3ိုော
ဵာိေး ႀာား ႗'ော့အား ဵ' ံအ ၏ ေဵာဵို ေးရ း 8ိုဵႂ၏ ိ'ႛ'းို ရ ော း3ို ေ'။
႗'ော ရေးဟု ေဴာ၏။ ူ ေဵ'။
" း ေဵ'ဲ ႎို %ူး။ ူိုႛ % ူေို ၝိုႛ ႎို ံဴားေရး =ံုး ၿ း ိုးႎို ာ ဟု%ူး။ ီော့ 8ိုဵႂ
ာေအာ းးံ႓းီ ော ့ၝ"
႗'ော ေေဵာ့ဴ2 ့ း း ေဴာ)ား၏။ ိုႛော ရႀီ ာႎိုအုဵီ၌ းေ)ာ Nာဥရႀိ။ ူႚ ိ)ဲ၌ 8ိုဵႂ၏ ိ'ႛ'းို
႒ိႂ ရႎို ဴ း ေ'ရာရာ၌ ံုု ဴ2ေ' ောေဳာ ့ ရႎို ဴ း ဴ2ရ ဟု ) ့ေ'ဟ' ူ၏။ )ိုအ း 'ႛ'ႛာ၏
ေ'ာ၌ ရႀီ ာႎိုအူဵိ ူ၏ 3ရာ ဴ2ော ဵ' ံအ ႎႀ ့ ား ေဴာေ'။ ဵ' ံအ ၏ ဵႎႀာ)ား ောဲ့
အိ ေ ႖ာ  ိုႛ၏ ဵႎႀာ)ား ဲ့ိုႛ အ႓ ဲ ေေ'ော ဵႎႀာ)ား ဵႂိး ဴ2။ ဴံႂးရာ ရႀိ၍ ဴံႂး၊ ဲ့ရာ ရႀိ၍ ဲ့၊ ေ ၝ 'ႍေဳာ ့
ဵႎႀာ)ား း၊ ော 'ႍေဳာ ့ ဵႎႀာ)ား =ၿ ၊ ိုႛော အဥဴ2 ့ား " ၝ ဴ ' ာဴို အေၞီး ရေ'ူ ဴ2" ဟူော

4 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

ာ'ဲားို ႎို ႎို ႎႀ ့ ဵီ ့ )ားော ဵႎႀာ ဵႂိး ဴ2။


ိုႛော ု ူိုႛ 3ရာ ့ ႎႀဦးား ီးိုး ေဴာ3ိုေ'ဥ ႗'ော ေႚရော ရ ို3ာ(ၝ ၝ၏ ဵႎႀာ)ား၌ ႆာ'ံႛ
 းော အရိအော 'း၍ ာေ႓ီ။
)ိုေ'ာ အီအဥ အရ ဵ' ံအ ို အBိိ၏ (ဲ%၌ ေ'ရာ ဵ)ားေဳာ းို ံအ အား ရႀိ ာႎိုအုဵိ ႀ 3 ့
႗'ောိုႛ ူု အေဳာ း ဳားိုော အၝ ံအ ၏ ဵႎႀာေး ႀာ အ)ၝ'ီး းိေဵာ ိုးော ို ဴ ၍ ာ'2ီ
ဲ့ိုႛ ရႀိႀ ေ။
ိုႛော ရ ို3ာ(ၝ ၝ ႀာ ံအ အ2ဲႚ( ီ ီ ၎၏ ေ ၝ ူ ိိုႛို ဵႎႀာ၌ ေၞ) ေအာ ဴ။ ဵ 'ရ (ၝ%ိား ၎၏
ႎႁ းေ ၿး ရႀရႀုုို ိႎၮဲ= (ၝးော 3ိုား၏ ု3ိ ဲ့ိုႛ ႁု ႁုႎႀ ့ ု။ ႎိုော၏ ားီီ
ေ ၝေ2ာ းာ ေ'ရာ ုေ'။
'ႛ'ႛာ ေ'ာို း )ိီး ဵ' အရာရႀိ ဵား ော =ိုေ'ဥ ဳ းဴ ို ု'း ု'းႎႀ ့ ေ3ာ ့၍ ' းော အံ ဳားိုရ
ၝ။ 8 ာ့ ော ႀ အော ့အေရႀာ ား ဵား ႁရႀား ားေ၏။ 2ိ' ီး)ားော %ေဴ2ေ'ာ ့ို ာေဴ2ေ'ာ ့ႎႀ ့
=ိုိုော "" ံ ဵား ၨားို ဵ)ဲႎႀ ့ ႀိ ့ ီးိုော အံဲ့ိုႛ ေၞာ႓ီးေ'ာ ိုရံော 8ို ႀႃးိုႛ ဴံရံော
8ိုဵႂ ဵႃ%ီီေဟာ ဴ ့ ေၞိုႛ ော % ေႀၝး3 ့ ႀ ာ ို ေႚရၝ။
'ႛ'ႛာ ေ'ာ ႀ ော =ိုံ ိုႛ ႀာ ႓ ိ ၍ (ားၝ။
ဵ' ံအ ူ၏ ့ ရႀီ ာႎိုအုဵိို ဵရိ ဵဲ ဴ။ ရႀီ ာႎိုအုဵိ ႗'ော ရႀိရာ%ိုႛ ေဴႀ း ႀ းဲ့။
႗'ောား ရႀီ ာႎိုအုဵိ 'ားူော့ ို ိႎႀ ့၍ 8ိုဵႂ)ံ ေဴး၍ ၝ။
"8ိုဵႂ ိ'ႛ'းို အ3 ့ ေရးာ ား" ဟု ႗'ော ိုးိုး ေ းၝ။

8ိုဵႂ ူႚာီ အဵႈအိို ုဴ႓ီး ာ= ဵားို 3ဲ)ု ို။


"ဵႂိုို ေရးာ။ ၝေ ဲ့ 8ဵားို ေးႎို %ူး"

ူ ဤိုႛ ေဴာေား ႗'ော အို ိေးေဵ။


" ၝဴ2 ့ ီ ိ'ႛ'းို ေဴာ႓ီးရ ႗'ော့ို ေးၝ။ ႗'ော 8ိုဵႂ ေ'ာ'ား ႀာဲ ေ'ၝ့ ။"

"%ာု2ိုႛု'း"

႗'ော ဵ' ံအ ို ေ းေ ၝ့ ဴ၍ "ူိုႛ ႗'ော့ို ာူေ'"


"'း ေဴာ ိုႛ ဴ'ေဴာို8ဵာ"

)ိုႛေ'ာ အBိိ ('႒ီး ဵား အေ႗အရံႎႀ ့ ဴ ့ ေၞိုႛ ေရာ ာ႓ီး႖ ႎို ံဴားေရး =ံုး ႀ ံုံဴ2 ့ ဴ၍ ေ'ရာ
ဵ)ားော ေ'ရာိုႛ အီးီး အ အ ( ဳ ေ။
ံုံ ိုႛ ေ'ရာ ဵ)ားို ႗'ော ႀ ိ။ ိုႛော ဵ 'ရ (ၝ%ီ ႀာ အBိိ၏ ဵာ% ေရာ၍ ေ'ဟု
႗'ော အ ႀ)ား ိ။ 8ိုဵႂႎႀ ့ 'ီး ေ(း၌ ရႀိ။
အားံုးော ုၢိႂိုႛ 3ုိ ရာ3ို ရာ ိ'ႛဳားဵ ဵားို ိ'ႛ3ုိ ဳ။ ဵ'ရ (ၝ%ီ အႀ့ိုႛ ေရာော အၝ ူ
ဵ' Bားို Bားအိ ႀ ႗%ဲ ူ၏ ေရႀႚ့့ ေ)ာာ Bား ို ေၞို ႎႀ2 ၍ ိ'ႛ'း ား
ေဴာ3ိုၝ။
႗'ော ိုႛ ႀာ ဵ'ား 'ား ႎႀ ့ ူေဴာ့ ား )ဲ ႀ "အ'(ၝ" ဟူော ားံ ိုာ ဵ ိောေဳာ ့
အုၨ အ'ၨ ား ေဴာဟု အဵ းဵ း ိုႛ ရေ ာ ိဳ။
ိုႛော ဵ 'ရ (ၝ%ီ ေဴာားော ား)ဲ၌ ရရာ ႖ ၝ။ အားံုးော ား ိုႛ ဴ ' ာ ဵႂိးံုးို
ေးူ  ာ)ား၍ ႒ိ းေ ာ း 3ံုး ော ား ဵႂိး ဴ2။
(ၝ%ီ ဴော း ဴော းႎႀ ့ ေဴာော ားံ )ဲ ေ ၝံ ၝေဳာ းို ဵ' ား 'ား ူိုႛ ႖ ရိ ိ
ဳေ။

5 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

႗'ော ဵ' ံ=ံုးား ဵား)ံ ား၍ 8ိုဵႂ အု ဵားောေဳာ ့ ိ'ႛ'းို အီအဥႎႀ ့ ေရး )ား ႎို ဴ2 ့ 'း
ား ေဴာိ ့ ဟု း ိုႛ)ားရ၏။ ဵ'ေ ႁ'ုုႎႀ ့ ေ'ဳ။ ရႀီ ာႎိုအုဵိ 8ိုဵႂ ေဴာား အိုဵႂို အႆိို
ေရးေးရ' ူ3ာ ဴ'။ ႗'ော % ေဴာော ားို ႗'ောိုႛ Oာ' ာ(' ူ၍ ုေးရ' ဲဥးေဳာ း၊ ိ'ႛရ ႀ
ုေးႎို ေဳာ း၊ % 3ို ရာိုႛႎႀ ့ ို=ို 3 ့ေဳာ း ရႀီ ာႎိုအုဵိအား ားု' ိ၍ ေဴာို ောေဳာ ့ ႗'ော့ို
ေ'ာ) ူိုႛ 'ား ူော့ၝ။
8ိုဵႂ ၍ ား ေဴာရ' ူႚ အိ း ႀ ာ= )ို )ုၝ။ ာ= ိုႛို ဴ2'ႛ၍ ား ၝ။
ဵႃ%ီီေဟာ )ဲ၌ အံ ဵား 3ိေ'။ 8ိုဵႂ၏ အံ ဴားာ ေၞ) ာၝ။
8ိုဵႂ၏ ိ'ႛ'း ႀာ (ၝ%ီ၏ ႒ိ းေ ာ း ႁ ိုႛို )ိ ) ဵရဴႂော ိ'ႛ'း ဴ2။ ဴ ' ာ ဵႂိးားံုး ဵ'
 ဵႂိးားံုးို "ရႀ းႎႀ ့ 3 ဴ ဵ ႀ ေႚရေ့ ေဟ့ေ'ာ" ဟု ႒ိ း(ၝး ိုော ိ'ႛ'း ဴ2။
ဵႃ%ီီေဟာ ုံုး ႀာ 3ိ၍ ေ'။
)ိုအဵိ' ော3 အ း(' ဦးဦး၏ ော ရႀ ု3ိုး ႀ ၝးံု ု ဴႂ၍ ဵား ဵဲ့႖ ရႀဲ'ဲ ဴ ဟီး ောေ။
8ိုဵႂ ူ၏ ေ%ာ း%ီ )ဲ ႀ ၠႃိ႒ီးို )ုာ =႓ီး = ႀ'ရ း ူိူး)့ရာ ေရး)ာော ားိုႛို
ေဴာဳား ေ။ ိ'ႛ'း )ဲ ိၝ ( ားာော အၝို း ူ၏ ဦးေၝ းို %%ိုႛ 3'ဲ ၝို ာ%ိုႛ 3'ဲ ၝို၊
ံုးေး ၝး႒ိ ော 3'ဲ ၝ႓ီး့ေ'ာ ႗ႎုိုႛ အားံုး ဳီး ေ ၿး? း )ော့ ားို ုိ ေဴာေ။
8ိုဵႂ ေဴာို ႗'ော ဴ' ေဴာ ော့ၝ။ ိုႛော ူ၏ အံ ေ'ႛို ႗'ော့ 'ား)ဲ ႀ )ေး။ ု
႗'ော ေဴာဴေ'ော ဴ'းေး ို ႀ ိူ ဵား အ2ိုႛး ေ'ႛို 'ား ႀ )ႎို ဳ ဟုဟု ႗'ော ) ၝ။
ဤေႎႀ ့ ေဴးး ဴ2ေၞ ေ'ော အဴ းအရာ ိုႛို ေ ာ'း ဳ ူိုႛ ႗ႎုိုႛ ေရး ႒ိႂး း ႁို
ဵေဵာေဵာ ေဴာဳူ ႎို ံဴားား အ ဵား ရႀိၝ။ )ိုူိုႛ 8ိုဵႂ ဵ'ို ့ေ3ာ ာ႓ီးေ'ာ အႆိ အေရးာ 
) ော အၝ အႆိ% ( ဟု အ 'ာ ား ေဴာဳၝ။
႗'ော )ို ႖ ောားော ားို ဴ'ေဴ2 ႎို ောော ရာ$( 3ရာ ဟုၝ။
႗'ော) ေဴာို 3ိုို ရႀိူ ော့ ူ(ီ ေ ာ ့)%' ူ၏ ႀ း ဴ2ော ာအု အု( ရႀ းဴ႓ီး ဴ2။
ရာ$( ို ုၢိႂဲ အားဴ2 ့ ံုး B ၳ ိOာ'ဴ2 ့ ံုးူိုႛ ႖ ၡံ႓ီး ဴ2၍ 8ိုဵႂ % ႀ ႗'ော ေရႀႚေ' ိုရာ ိုၝ။
ိုႛော ႗'ောိုႛ အ ဵႂိးား အဵ းဵ း ိုႛ 8ိုဵႂ၏ ေ'ာႎႀ ့ ေိိုႛ အ%ံု ရႀိဲ့ို ို ို ေ%ာေၝရ' ေ2ာဴ
ိုေ။
႗ႎုိုႛ ႎႀေၝ း ၁၂၀ ႖ ႎို ံဴားား ိုႛ၏ ိုး ိုးဴ းို ံဲ့ရ။ )ုိႎႀ ဵား အ း ေၝ းေ2ာႎို ရ' ရံ3 ႖
အော း ရဲ့ဳ။ ုိ ာၲ႒ီး ာ႖ ေဴ ာေရး အ အ ့ော း ဴ2ဲ့။
ိုႛၝေား ႗ႎုိုႛ ဵႂိးားံုး ႀာ ႎႀ ) ိုော အား ရႀိ့ ေ ာ းဵBားို ို ေ3ာ ိ႖ ရား ဲံရ
ၝ။
)ိုိုႛော ူ ဵႂိး ဵႂိး ိ ိအား ႎႀရႀ ဵား ၿ း ုိး ေ'ော ူ ဵႂိး ဵႂိးအား ောႀ'ရာ ရႎို  ႖ော အ ့အေရးို
ံုးဳ ာ ဴ2ေ။
အား ႎႀ ရႀိော ေ ာ းဵBား .၃၀၃ ေ'ို ောႀ'ႎို ရ' ရႎို  ႖ော အ ့ော းို ူ ာ
ဴ2။ ိုႛော )ို အ ့ော းို ူရာ၌ 8ိုဵႂ ဵ'၏ ၤာံ ဟု၊ အႆိ၏ ၤာို ော ့၊ ဴ ' ာႎို ံႎႀ ့ ဴ ' ာူ ဵႂိး ိုႛ၏
ေဵး$ူး ၤာို ာ႖ ော ့ိ =ိုေ ဲ့။
)ိုႛေဳာ ့း 8ိုဵႂ ဵ' ိုႛ ဴ ' ာဴို ( ာ 3ို႖  ဵ' ောႀ'ေရးို ူ၏ ဦးေႎႀာ)ဲ 
ဳံ3)ားဴ း ဴ2။
ဤအဳံ၏ အရိ 'ိ ိ ိုႛ 8ိုဵႂ၏ ဵႃ%ီီေဟာ ိ'ႛ'း ေၞေၝ ာဲ့။
"ဵႂိုႛ ု ေရး ရ႓ီိုႛ 3ို။ ၝေ ဲ့ ေရးို %ူေ ံားေ' ဲ။ ဵႂ ရႀ းရႀ းေဴာ ဵႂ'ဲႛ
ဵႂိုႛရဲႚ အေၝ းအေ2ာ ('႒ီးေ၊ ူိုႚရဲႚ ား ားေ၊ အေ႗အရံေ၊ ဵႂိုႛို ၯားား ုေ'ဲ့ ူေ၊ အဲောဲ
ေရးရဲႚ အရာို ံား ေ'ဳ"
8ိုဵႂ၏ ိ'ႛ'း ႀာ အ)ၝ အဵို ၸိႂ ဴႂ၍ ိ'ႛဳားော ိ'ႛ'း ဴ2။ ေရး % ႀာု'း။ အေၞံ အၿာ)

6 of 7 8/31/2007 5:24 AM
ာ့ ေအာ
း ( ုိုိး) — ဴ
ာ့ း ေရး
းာ အဲႚို Burm... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/pol0029

၌ာ ေရး ၊  ဴ ' ာ ူ)ု၏ ေရးား အ% ႀာ'း။ ူ)ု )ဲိုႛ ေရး အရဦး ။
ေရးို ူ)ု)ံိုႛ အေရာ ိုႛ ေး ႎို ေး ႖ ႗ႎုိုႛ ု 'း ႓ီးေး။ 8ိုဵႂ ေဴာားော ားရ ိုႛ၏ ေ%ာ ႀာ )ုိိုႛ
ဴ2။ 8ိုဵႂ ေဴာေ'ဥ အBိိ ေ ၝာ %ေ ာ 8ိုဵႂ%ိုႛ ေၝ း ဲ့%ဲ ဵိာ ႀ့၍ ုိော အဳ့ ဵႂိးို ႗'ော
ေ%း ေဵာ းဳ့ ဲ့။
အ းအ'ား ႓ီး3ံုးော အၝ ူအ ဵား =ံုး=ံုး =ံုး=ံုးႎႀ ့ ႁရႀား၍၊ ို့အိ ိုႛ ို ဴ'ဳ။ ဴ ့ေၞ ႗'ောိုႛ ူုႎႀ ့
ဵ' ူု ႀာ =ႁႀ ား။ 8ိုဵႂ ံုု ေဴာ။ 8ိုဵႂ ေဴာားို ရိိုႛ ႁ ရႀ 'ားေ)ာ ဳ။ 8ိုဵႂ၏
အ ူအရာ ႀာ ံုုို ဴႂုော့ ဲ့ိုႛ ႎၮိ\ာ' ဵ)ားဟ' ရႀိ။ ူ ေဴာဳားော ိ'ႛ'း ႀာ ေး'ော အBိၯာ ရႀိ။
ဵ' ဵား၏ ဦးေႎႀာ)ဲ )ုိအေး ဵား ( ့ ၡ6ာ ရႀိ။
"ူ %ာေဴာဲ၊ ူ %ာေဴာဲ" ဟု ရႀီ ာႎိုအုဵ ႗'ောို 66 ေ း။ ႗'ော (ိ'းေရႀာ ၍ ေဴာဴ။
ိုႛော ရႀီ ာႎိုအုဵိႎႀ ့ ူႚ3ရာ ရ ို3ာ(ၝ ၝ ိုႛ ော ီးော ဴ2ေ'ဳ။ (ၝ%ိ Bားို ဳ းဴ ေၞ ေ)ာာ
ေအာ ့ော ို ေ'။ )ိုေ'ာ ဴ ့ေၞ ႀ ူအ ဵား အီအဥ အုိ း 3 းား ဳ။
႗'ော ႀ ိ၍ ႀာ )ိုေ' ို းော ရိ ိုႛို ဴ ' ာ ူရိာ ီ၊ ဵ' ူရိာ ီ ိုႛဴ2 ့ ေဴ2ေ2ဵာ။ ဵ'
ူရိာ (ို း Song to Burma ေၞ ဴ ' ာ ႎို ံို ရႌၿ'း 3ိုော ီဵ းဴ2 ့ ဧ့ံ။
ေရးူ ႀာ ဵ' 8ဵာ3ရာ ဦး ဴ2။ ူႚ8ဵာို ီဵ း ေရးူ ဦး ီ း)ား။ )ိုေး၏ ာား ႀာ
ဴ ' ာႎို ံို အေဵာုိ ေဴ ?ာ ့)ားော ာား ဵား ဴ2။ ာား'းူ ီံ ႀာ အေဵာို ့ော အံာ ဴ2ေရာ
)ုိေ'ႛ )ိုီံ ႗ႎုိုႛ ဵႂိးားံုးအား ေရာ ေ'ဟု ႗'ော ႀ) ိၝော့။
ေ'ာေ'ႛ)ု ိုေ း "8ိုဵႂ း ိ'ႛ'းား ႑ ဳား အေဳာ း" ဟူော အဵဥးဵႂ ား ိုႛိုာ
ေႚရ ေော့။
ိုႛော ဴ ' ာ ူ)ုား ုရော ေရးို ိ ိိုႛ )ဲ ေရာေအာ ိုႛ ုရ 'း ဟူော ဴႍ'ာ
ေးေး'' ဥးားရ ့ ဴႍ'ာ ဴ2႓ီဟု ဲဲ႓ ဲ႓ ဲ ေးော ဳံ3 ဴႂာေ။ "8ိုဵႂ ေ3ိုရ ေ ရႀ 3ိုရ ရႀ " ဟူော
ိBာ ူ)ု၌ ႔၍ ာေ႓ီ။
ဴ ' ာ ဵႂိးားံုး ိ ဴႂာဵိ'( 8ိုဵႂ )ို'းႎႀ ႎႀ  ဵႂိးားံုး၏ ိBာို ား 'းဴ2 ့ ႎိႁးဲ့ေ
း။ ။
3ႎၿဲ့ အေဳာ းအရာ
8 ာ့ ေအာ 3'း () ုိ း)
8 ာ့ ေအာ 3'း (ိုိ း)
ိုႚ8 ာအးအ=ံုးေ ေအာ 3'း
႗'ောိုႚ ႀ ိိရႀိ ႖ 8ိုဵႂ
ဦးေအာ 3'း၏ ေ'ာ3ံုးေ'ႚ
အာ$ာ' ေၝ းေ3ာ ႒ီး ဵား၏ အၪႂၯိၨ အဵဥး
ေအာ 3'း ိုႚ ဟု အ=ို း
ႎို ံေရး ား ေအာ 3'း
ႀ ိ ႖ - ိုေအာ 3'း၏ ေဵာ းား %(
အိုးေ( ၢ$ း အ ီာ ိုေအာ 3'း

7 of 7 8/31/2007 5:24 AM