You are on page 1of 4

႗ောိုႚ ႀ ိ

ိရႀိ ႖ ိုဵႂ — ဴ ာ့ း ေရး းာ အဲႚို... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/doc0007

႗ောိုႚ ႀ ိ ိရႀိ ႖ ိုဵႂ


အႆာေဵာ
ာ ိုောႁိ း းဴ၍ ို ဵႂေအာ း၊ ာေရးရာ၊ ရဲေ!ာ ႎႀ ့ ေဵာ းေ!ဵား ုေၝ းေရး ား ့
၁၉၅၁ ုႎႀ )ု “ို ဵႂေအာ း အၫႂၯၩိ” ာအုႀ ဦး ေရး ားဲ့ “႗ောိုႚ ႀိ ိရႀိ ႖ ို ဵႂ” ို
ဴူးူ ောဴာဴ ၝ။
႗ောိုႚ ႀ ိ ိရႀိ ႖ ိုဵႂ
 ဦး ( ု အ ံၿ 6ာ)

႗ော 
ေအာ းအား ၁၉၃၈
ုႎႀ ော႓ိႂ  ဵ းော ိုႚ ာအ းအ!ံုး ႎႀ ီာ
ံ$ ႒ီး 
 ဵ းီ ိ႗း
ဲ့ ။ ိုႚော
 ရ းႎႀီး အ႗း* ား ဟု
ဲ့ေ။
,ုိ ီာ
ံအ႓ီး၊ ရု႓ိႂႚ အႀ ၇၆ ေရေဵား ိုႚ ာအ းအ!ံုး ရာ 0ာ ႗ော ိုႚ ာအ းအ!ံုး၏ အ႓ဲး
အုားဦးအဴ4 ာ*ၿဲအဴ
း
ံရ ့ော၊ ေႚ၌ 
ေအာ း ူ၏ ေဟာ းႎးေော ေႚရာိ႒ီးႎႀ ့
ာအုေၩာ ႎႀံုး၊ အ*အားေၩာ ံုးိုႚို ဴ
ားႎႀ ့ ိုႚ ာအ းအ!ံုးိုႚ 99ူ ေရာရႀိာ ႀအ၊ ူႎႀ ့ ႗ော 
,ံေႚ ံု

ဵ႗း* ော့ ။
႗ော ိိ$ာာအေဵာ ဴ4 း ေအးေအးေူ ဦးဴ4ရာ။ ႗ော,ို၍ ေအး႓ီး ဴ4 း ေော
ူႚို ေႚရောအ
ၝ 4ိား ။
ၠိုေဵာ း,ဟူ၍ ူႚိုဴ ႖ 9ံုႎို ရာ ရႀိေ။ 9 းအ
ၝ ူႚိုဴ ႖ ေ
ၝ းု4ား !ႁိုးိုးႎႀ ့ ံု
ဵီိုုိ*႓ီး႖ 
ေ9ာဥဵံ$ိော၎၊
ုံ$ိော၎၊ ီးဵားာ ေႚရ ဴ4 ။ ူ ,ုိအ
ၝ ော႓ိႂ ီာ
ံႀ ေဴ@ာဴ
း
ံရော
ိုႚ ာအ းအ!ံုး၏ အေ,ေ,အ းေရးႀႃး အ႓ဲးအုား ဴ4 ။
ိုႚအေဳာ ့ ူ ့ အဴ
ား အုအႁေ ာ ဵား းူ ိိိုႚ ေိုရာ ေ$ဲ။ အ းအ!ံုး အ းအ!ံုး၏ း!ံုးေရးို
ုေ ာ ရ ာေရာေ,ို ဴ
း ဴ4 ။
ႚူ အဵ 
 ။ု

ၝ ူႎႀ ့ ႗ော အ းအ!ံုးႀ ော Cိုာရီးအို း ေဴ
ဵ ေ႖ာာဳ ။ !ံုအီး ူႚအား ူေ9ာ
ႎႁ ို ။ ူူ ဴ၍ ႎႁ $ဲ ေ
ၝ း ို ုိဴ4 ့ာ ေ႖ာား ။ ႗ော “ောော
 ဵားို ူေ9ာ
ႎႁ ား9၊
 ဵားဳား$ူးား”ဟု ေးရာ၊ ဟ - ဟုာ ႗ောအား 
း းေဴာ႓ီး၊ ားရာ ား
ဲ့ ။
ဤ ုိႚေဳာ ့ ူႚအေဳာ းို ိူဵား ူဵႂိး$ဲ၊ ုိရႀ9ဴ4$ူးဟူ၍ ဲဳ ။
းား႖ *းဵ ို C!ုဴႂေ့ ရႀိ ႀာ၊ ူႚအဵ ့
ု ဴ4 ။ ူား အဥးား႒ီးူ ဴ4 ။
ော
 ။ု

ၝ း ိုႚ ာအ းအ!ံုးိုႚ 9ႀ 
ေ
ၝ းေ ာ ဦး ေရာရႀိာ ။ ႗ောအား 
ေအာ းႎႀ ့ အေရး႒ီး
ေႚို ဟု ေဴာဴ4 ့၊ အိရာ, း ော ို ေ
ၝ း႓ီး႓
ံႂေော 
ေအာ းအား အ းအ!ံုး ဧ ့
းိုႚ ေ
ၞေ ာ 
ဲ့ရ ။
ေရာ႖ $ာ႖ေဴာ။ ုား,ုိ ံုး၌ာ ,ို ၍ ိ ိေ ၊ ူ ုား,ုိ ေၞိုႚ ,ုိ ိ႖ ,ုိ ိဴ
း 9
ေ
ၝ းေ ာ 
၎ိုႚ9 ဴ4ဵေ ့ အေအ,ား အ
အ
ဲိုႚို အားရၝးရ ို ဳားေဴာ ုိ ။ ,ုိိုႚ ေဴာ ုိို ဳား ို အ းု
အဲုေော 
ေအာ း ,ိုူ ေဴာ႓ီး႖ ႓ီးဴ
း $ာ႖ေဴာ ုိ ေရာႀ ,ား ။ 9ႀာူ း
Gဴ4ႂ ိုၝး
ား အ, ဴ4 ့ ော ့ေ ။ ိုႚော ၝးိႎႀ ့ း ေၞာ၊ ၁၀ ိႎႀ ့ း ေၞာ။ ာရီ*
ႚ ဳာောအ
ၝ ,ိုူႀာ း
ံ၍
ော ုိ းေိုဟ ူော့ ေIၝာ ။ ႗ော း 
ေအာ း၏ အေဳာ းို ိ႓ီးဴ4ရာ အိ
း းိုႚ
ောေရႀာ* ား႓ီး ော ို ေ
ၝ း႓ီး႓
ံႂအိေော 
ေအာ းအား အဴ  9ႀ 
ေ
ၝ းေ ာ ော ့ေေဳာ း
ေဴာဴရ ။ ူ ႓
ံႂ,ားော ော ို4 ့၍ “ဳ ့ာ ေဴာိုၝော့” ဟုေဴာ႓ီး။ ဴ၍ ေ
ၝ း႓ီး႓
ံႂ႓ဲ ႓
ံႂ၍ေို ။ ႗ော း
ူႚအားႀ
ာ,ာာ 9
ေ
ၝ းေ ာ အား 
ေအာ းႀာ အဴ
ားူဵားဲ့ုိႚ ဟု ေႚ အုုေ့ ရႀိ။ ႀာ
 ံုး ားဲ ,ို 
ၝ အုုေ့ရႀိဦး ဴ4ေဳာ း။ 9ေႚ း ၁၀ ာရီေဵာ
ႚော အား႒ီးအ,ိ အုုရာ
အိေရးဵ ့အ ေႎို ော့$ဲ အိေ႓ဴီ 4ေဳာ း။ 9
ုေႚ
းႀ အိၝ
ဴာ း4ဵား 4ဵားရော့ ဴ4ေဳာ း။ 9
ု း

 ဵားေဴာာို ူႀား,ား႓ီး ဳာီ 9ိုႚ ႌၿဳားၿာဵား ိုႚေး ဴ4ေဳာ းဴ4 ့ ႎႀိ့ရ ။ ဤ ႀ ,ိုူ း ေဵ႓ီး
အ းအ!ံုးႀ ,
ာားော့ ။

1 of 4 8/31/2007 5:16 AM
႗ောိုႚ ႀ ိ ိရႀိ ႖ ိုဵႂ — ဴ ာ့ း ေရး းာ အဲႚို... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/doc0007


ေအာ းႀာ ော* ို ႀာ အိုအု ာာ ေ$ာ,ား ။ ိုႚော ူႚအား ၝးူ ား ေဴာ ုိ ိုႚို
ူႚဦးေGႀာအ း*9 ေ့ေဵာားေအာ ဲ႓ဲႀားႎို ။ ႀားႎို ော ု49ရာာ* ဵ
ဲ့ေ။ း 
ေႚရႀိူဵားအား ႎႁ ဴ
း၊ ား ေဴာိုႀာ ဴ၍ ေဴာ ုိဴ
းိုႚႀာ ူႚ*ီဴ4 ။ အ, အဴ ဲႀားဳ ။ ိုႚော ူား
ူ၏ ဥးားဴ
း အုႀၝး အဴ
ားC!ုို
ဲ့ေ။ ူ၏ ဥးား
ဵႀာား ႁ
ု းာ ဴ4 ။
 ၝး ၊

ၝ ူႎႀ ့ ႗ော ို9့အေးႎႀ ့ို9 းေ႖ာားဳ ။ 
ေအာ း !ုရ ို းဴ ႓ီး၊
ုိ9ာေ
ၝ းေ ာ ဴ4ရ အိရႀိဲ့ 9ေ9ာေို အုံုး းရဲားေို ေ*ေးို9။ ေ ိုးေ
ဵးဲ့ ူေို း
ေ႖ာို9။ အ9႒ီး ေဵရ ဲ အ းုရႀာဲဟု ေဴာ4ူးေ ။ ူ ဤ႖ *ၝး႒ီးအု အရ းရႀ ဵားို !ံႚုး
ဲ့ ။
ုိ းူဴ ားဵား အေၞ၌ း ဤ႖ော,ား
ဲ့ ။
ေႚဥို ား
ဵိ ော
ဵိႀ ဲ၍ အိရာ,ဲ ော ေ
ၝ း႓ီး႓
ံႂာ ေ ။ အုရႀိ႖ ဥ့ူေဴ
ိ
ဵိ ၍
ိုး း ့ို ေအာ ေႀးႀ အိ$ဲ အုု ။ ႌၿဳားၿာဵား၊ ေဳ ာ
ဵဵား ေရးရာရႀိ႖  ံုး အCႆိ$ာာဴ4 ့
ေရး႓ီးႀ $ာာဴေ့ရႀိ၏။
အ ဥး ား

့ဲ ေ ႚ၊

ၝ း ူ အော အဥးား ား
ဲ့ ။ ူေဴာရာ ဴ4ေအာ  အဥးား 
ဲ့ ။ ုိႚ ာအ းအ!ံုးႎႀ ့ Lၝးၝီိုႚ
ူးေၝ း
ၝ၊ ာ့,ရCုGးဟု 4ဲႚ းရအ 
ေ
ၝ းေ ာ အ
ဵိႂႚိုႚ   ော့ိးရႀိ 
ႎုအိ 
အ းအေ*းရ ဴႂုဳ ။ ,ုိအ းအေ*း ဵ းေဥ 
ေအာ း ောေ4းားိုဴ4 ့၊ အိာိုႚ းေ*းေရ းႀ
,ား
ဲ့ ။ 
ေအာ း အိာႀ ဴာ႓ီး 
ႎု၏ Mီး ရီ အိာိုႚ * ောအ
ၝ၊ ေဴ
 ့ ေရာ  ဵား
 ေ ို ေႚရ ။ ရီ အိာႀ ဴာ႓ီး ေဴာရာ အားံုး *ို း၍ရ9ဳ ။ ,ုိအဴ4အဵို ောေႚ ရီ
႗ော့အား ေဴာဴ ။ 
ေအာ းူ ာ့,ရCုGးအေဳာ း ဥးားရ း အဥးား ား
ဲ့ ဟု ောေႚ 
႗ော့အား ေဴာဴ ။
အ း ရဲ အ ႎံ ိ ု 
 းုံ
,ိုဥအ
ၝ ိုႚ ာအ းအ!ံုး အ းရဲ
ံႎို ံုး ႎို ံေရးားဦးို ဴၝဟု ုိ႖ ူႚအား ဴရေ ။ ုိႚ ာအ းအ!ံုး 
အ႓ဲး အုားဵားအ ႀ,ားော ေ,ာံ့ေ ႀာ အ းအ!ံုး၏ $ၸာေရး ဳ းႁေဳာ ့ ေၝ းဵားာ
ဴ
ဲ့ ။ ူႎႀ ့ ႗ောအဴ 
ော ေးႎႀ ့ 
 ုိႚႀာ ဵားောအားဴ4 ့ ံာို ႀေအာ ား
ဲ့ဳရေ။
ာအႀာူ ,ိုအ
ဵိ ေရေဵာ ေဵးး , းေရာ း
ဵေော ီအႎႀေ9ာ ႎို ံေရးားအဴ4ဴ4 ့ ဳ ိႂ႓ီး႖ 
အေ႔းေး၍ာ ားဳရ ။ ိုႚော - ,ုိ ို  
ၝရံ အားာႀဴ4 ့ ိုေႀာ
ၝ အိဳရၝေး ။
ဤ႖ ူႚ ားရဲ့၊ ောရဲ့၊ *ရဲ့ ဴ4ေောူ ူႚအား ဥေဳးေ ို႖ ေ,ာံ့ႎို ော ူႚိ
႒ီးအား Iုၡေး
ဲ့ေ။

ၝ႖ာ ူႚိ
႒ီး,ံ ေ ၈၀ ေးိုႚရ ာေရးော း ုိ
ဲ့$ူး ။
အ7အ ား
အ*အား * ရာ၌ း ူႚေ
ၝ းို ူ ဟူ၍ ရႀိ။ အဥဴ4 ့ $ိုေႀာ ေရႀႚိုႚာ 4ားရ9ား ဵေ ။ ူိူး၍

ၝ း႓4ိး ့ အ
ၝ ူ၊ ႀ ဳ ့႓ီး ဵႎႀာအူအရာ ႓ံႂးံုး ုေေ့ရႀိ ။ ,ိုအူအရာႀာ း ူိ !ၿ ဴႃး ့ အ
ၝ ာ
ဴ4ေၞေ့ရႀိ ။ ူႚအိရာႀာ း ေဟာ းႎးေ ့ ၿာဴ
းော , ၊ ေ
ၝ းအံုး ၂ ံုးႎႀ ့ ေ႖ာ4ေ့ ရႀိော ေႚရာ
းဵား အဴ ၊
႒ဲေော းာ ၠႃေဟာ းဵားႎႀ ့ာ ေရာေႎႀာဵရႀိ ။ ူ ို းဴ အ ဤ႖ အ းအရဲ
ံႎို ရႀာေ ။ ေ ရးိ
ု ဲ

9
ဵဲႚို ူ ို ၍ ောႀႀ ေရးရ ဟု ,ုိဥအ
ၝ ူ9ံုဳ 
ဲ့ ။ ၁၉၄၀
ုႎႀ၊ ေၝ း  
ူဴ းႀဴ4 ့ ူႎႀ ့ ႗ောုိႚ $ိုေ,ာ ေ$ႆာ ိ ေႌ@ း
ံရ း ႎို ံေရးအေဳာ း ေဴာ ုိဳ ။ ူ အCႆိို
ို ႓ီး ောႀရ ာဴ $9ော့ႀ $ူးဟူ၍ ႗ောအား ေဴာဴ ။ ဤားိုေဴာ႓ီး ဳာီ ူ 
ာဴ ႀ ေဵာ9ား႓ီး Cဵဴ ိုႚ ေရာရႀိား
ဲ့ ။
အားာ ။ူ
ားေဴာရာ၌ း @ာေ,ာ $ း$ း ေဴာေ့ရႀိဴ4 ့ ႗ောႀာ 
ၝ ဳား,ဲ အားအာ႒ီး ာ
ဲ့ိ ။ ၁၉၄၀ -
ုႎႀ
ု
ၝီး၊ CSံႂဦးော းရ း* ဴ4ဥအ
ၝ ႗ောအား အိုးရ $ုး႒ီးး ရားေဟာေဴာ ို ုI ၁၂၄() ဴ4 ့ အေရး9ူ
$း ီး႓ီး႖ ရုIီ႒ိ ရာM*ူ႒းီ ဦး$ ၏ !ံုး ေ း
ဲ့ ။ ,ိုအ
ၝ (ဴ ,ူေ,ာ ေရး*႒ီး) ဦး$Cဵး
႗ော$ႀ ေရႀႚေအဴ4 အ
ဲ့ ူ ီ ိုၝ ေ ာ !
ဲ့ ။ ဦး$Cဵးႀာ ,ိုဥ *ံုိုာဴ4ရာ၊ ေ႖ာဲံုိုႚို

ေအာ း ူို ႒ိႂ ႎႀ
ဲ့ေ၊ အူေ းော ေႚေႚ 
ေအာ း !ံုးိုႚ ာေရာားေ,ာ ႓ီး ဦး$Cဵး
ေ႖ာဲ ေဴာ ုိ
ဵိုႚို ူေ$ာ ဵေဳာ း ဴ ေဴာ ုိ ို ႗ော  ဳား ေဴ4
ဲ့ရ ။

2 of 4 8/31/2007 5:16 AM
႗ောိုႚ ႀ ိ ိရႀိ ႖ ိုဵႂ — ဴ ာ့ း ေရး းာ အဲႚို... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/doc0007

ိုႚော အဵားအ ူာ႖ Iုၡ


ံိုိႀာ ူ ိးေအာ းေ ။ 
ၝ ၁၉၃၉
ုႎႀ IီM $ာ ာ4ုိႚရ ာဴ ိုႚ
* ာဥ၊ ႎၨေး႓ိႂႚ ာႎို ံံုး ို ရာ ိုႚ ာအ းအ!ံုး အႁေ ာ ဵား အ းအေ*းို ဴႂုဳ ။ အ းအေ*း ႓ီးောအ

အုအႁေ ာ ဵား အားံုးို ရံု ေ ေးဴ4 ့ ုီ ဴေ႓ီး႖ ။ ႎၨေး႓ိႂႚ ူႎႀ ့ ႗ော ၂ ေ9ာ းာ ရုႀ
ရုႀ ေ ိုႚုိ ုိူုိႚ၏ အေဴာဴ4 ့ ဴရိို ော ့ေ႖ာရ း *ဲ99 ဵရ
ဲ့ဳ ။ ,ိုိုႚ ဵရ
ဲ့႓ီး
ောရႀာ ႗ောုိႚ း
ိုေ ့ 9ူ *႒ီး ဦး$ဦး၏ ို ႎၨေး 
ဵား ႗ောုိႚအား
, းေ႗းဴ
းို ာ* 9ူဳော့ေ။ ႗ောႎႀ ့ 
ေအာ းႀာ ,ဲ း $ရ $ိုး႖ ို ံရႀိဳေ။
႓ိႂႚ!ာ ေ9ာ 99ဴ4 ့ Iုၡ႒ံႂဳ ရေော့ ။ ,ိုအ း ေIၞအုး၊ အ-ေအ ိုႚ၏ အိႀ , းႎႀ ့ ေဵာ း ရာ
ို
ော ေး 9
ု ( ို
ော ေး) !ု ို ုိ  , း ေ႗းေးၝေး ။ ူုိႚ ေႀာ း
,ို,ေဵာေအာ ဴႂုႎို ေအာ ေ ေဳး ေ
ဵာ ဳ၍ ,ုိ႖ာ ေ႗းေးႎို ော့ ။ ားေရးောေရး, ရုဴႎို ေရးႀာ
အေရး႒ီးႀရာ၊ ရုႀ ေ ိုႚို ဟု ေဴာားူဵား း ေ ေဳး ေ
ဵာ ၍ !ုရ ိုႚႎို ေး$ဲ ရႀိရာ၊ 
ေအာ းႀာ
ောော့ရႀာ$ဲ။ ေႚ ူ၏အုိ *းဲောူ ႎၨေး႓ိႂႚ၊ ောော ရားူ႒ီး ဦး$ို 9
ု ာ9ာ*ီ ရား*ေ,ာ

 ့ႎႀ ေူ,ံိုႚ ေႚ ားေရာ ႓ီး ၎၏!ံုးိုႚ ႗ောို ေၿ
ၝ ေ ၁၀ ော း
ို းရာ ရရႀိာ ။ 4
ောေႚ း ောံ ေဵာ းအု႒ီး ဦး ့ေ (9
ု 9ူး း းာ အ9Iီာ
ဵႂ) ,ံိုႚ ူႎႀ ့ ႗ော ားဳ႓ီး၊ ရုိုႚ
ဴရရိ ော း
ဲ့႓ီး ောေႚ ောေႚ ႎၨေးႀ ရုိုႚ ဴ း
ဲ့ဳရ ။ ဤ ုိႚႀာ ူ အႀအားဴ4 ့
အဴ
ားူဦးဦးအား ႎၨေး ,ားရ
ဲ့႓းီ ဴႎို ။ ိုႚော - ူား ,ုိိုႚဟု အဵားအ Iုၡ
ံ ုိ ့
ောော းေဳာ ့ ႎၨေး ို ံဴားႀ ရႀိ$ဲ၊ ေ9ာ 99ႎႀ ့ ႓ိႂႚ!ာ Iုၡ

ၝ ေရ
ဲ့ဴ
းဴ4 ။
 ႀ ိ
ု ဵႂ
 ိႚု
ောဵားဳာီ ႗ောႀာ ုI ၁၂၄ ()ႎႀ ့ ရာဲ
ံရ႓ီး ေ,ာ IGႎႀ ဵ
ံရ ့ အ
ဵိႀ၍ ူႎႀ ့ ူ
ဵ း ဲာားဳ ။
Cဵဵား ာဴ အ း ေရာာႀာ ို
ဵႂေအာ းအဴ4 4ဴ ေႚ ံုရော့ ။
ို
ဵႂ ရုိုႚ ေရာရႀိ႓ီး ႒ာီ အ, ာဴ ိုႚ ူႚဴ4 ့
ဵီား႓ီး ရုိုႚ ဴေရာောအ
ၝ ႗ော း

 ေအးႎႀ ့အူ အၝးိုႚ 4 ဴ ေရာရႀိရဴ ။
ု ဵႂ၏ းူ ာ
ိ

ၝ ို
ဵႂ အဴ းအ, 4ဵားဴ4 ့ အံဴ$ုရားးရႀိ $ီအို ေအ ေ း!ံု ေရာုရ ။ ို
ဵႂ၏အီး၌
႗ော ေႚ ဴ ော ့ေရႀာ ဴႂုရ ။
,ုိအ
ၝ $ီအုိ ေအ ေ း!ံုႀာ 4 ့ာ ာ႖ ရႀိေး၍ ို
ဵႂ၏ Mီးော း ေIၞ
ဳ ၊ ၎၏အ 
း,း၏ Mီးော း
ေIၞ
႒ီးႎႀ ့ ႗ော၏ အ *းဲောူ ေIၞ ေ,းုိႚ ာ႖ ဴ ူႚ*ို ,း!ဵရႀိ ။
ၝိး ေူ ာ့ ၊
,ိုိုႚ ေ း!ံုိုႚ ေရဥ အ4ဵားာာ ့ ေႚ ႗ောအား “ေဟ့ - ဦး၊ ၝ့ို ဲ4ိုႚ ိ း
*9ေးးာ” ဟု ေဴာ ။ ႗ော း ႓ံႂး႓ီး “$ာု4ုိႚ”ဲ ဟုေးရာ၊ “ ၝိး 9ူော့ိုႚ” ဟု ံဴေဴာ႓ီး ၍
“အဵႈႎႀ ့ ံု
ဵ ၝ *9ေးၝအံုး”ဟု ေဴာဴ ။ ႗ော း ူေဴာ$ူး ,ူး,ူးဴ
ားဴ
ား ေဴာိုဴ4 ့ အံအား ့ာ
ဟဟ ရ9ောိို ။ ,ုိအ
ၝူ “ေဟ့ော ရ9ေဲႚ ၝအ ေဴာော”ဟု , ့ ေဴာဴ ။
႗ော း ႓ံႂး႓ီး႖ $9ူဲႚဲဟု ေးရာ၊ “
ဳ ” ဲႚဟု ေဴာ၍ ႓ံႂးံုးံုး ုေ ။ ိုႚႀ ႗ော း ူႚအၝးႀ
,
ာာ
ဲ့ရော့ ။
ႚူ အ အဲ
း ။
ေႚ ူႚအ
းိုႚ ိုအုးဴ ့ႎႀ ့အူ * ားဳောအ
ၝ ရာေ9ာ ေ းာို ႎႀ ့ ႒ံႂေ ။ ူ “ော
ဵ $ူး”ဟု
အ းဴ း ို ို ။ ရာ
ဴာႀာ ူႚို ေဳာဴ4 ့ အ
း းႀ ,
ာားရ ။ ,ုိုိႚ ရာ ,ား႖ ား
ဵ း ူ
“ေဟ့ ဦး ားေဴာေ
ဵ၊ ရာ 
ဳ ုိႀ ော9ိုႚ”ဟု ေဴာရာ၊ ႗ော ောော ေ းုိရ * ာော ရာအား
အဵႂိးအေဳာ း ေဴာဴုိရ ။ ောေႚ ံာ ား
ဵိ း ရာဦး , းာေ႗းရာ၊ “ဟ ့အ း ား$ူး၊

ဳ ေ႗းႀ ား9”ဟု ဴ း ုိေဴ ။ 4 “ေဟ့ ဦး၊ 
ဳ ေ
ၞေ
ဵ”
ို းေရာ၊ ႗ော း ဤိၤဵႂိး 
ၩိေဳာ ူဦး ဴ4ဴ4 ့ ေIၞ
ဳ အား း ားေဴာရဲ၊ ူ,ံိုႚ း ဴရဲႎႀ ့ ,ိုေႚေႚံုး ူႚအၝးႀ ႗ော
ေရႀာ ေရော့ ။
ူ 

ု ု ုိ႖ ဴ4ေ Mဲဴ4 ့ ဴႂူ ့ ူႚ*ၝာအို း၊ ော ံုး ေIၞ
ဳ ႎႀ ့ Cႆာေ ာ အ,ိ
ူေရာို ့ အိေ,ာ ေရး းုိ ိုႚ ,ေဴာေအာ ဴ ာ ေရာရႀိ
ဲ့ော့ ။
ိုႚော - ူဴ4ေ၊ အေရာႀးရ ႒ိႂးားအား
ဲေော ေရး းုိ ား ူႚႀးႎႀ ့ ီု ဲ့ အ
ၝ ူား ူၝး

ဵဴ4 ့ 9ရရႀာ႓ီ။
အို … ူိုႚ ုိႚား

3 of 4 8/31/2007 5:16 AM
႗ောိုႚ ႀ ိ ိရႀိ ႖ ိုဵႂ — ဴ ာ့ း ေရး းာ အဲႚို... http://www.myanmarisp.com/Politician-Biography/doc0007

ို း ႀေ
ဵား။
ႎၿ9ဲ့ အေဳာ းအရာ
ႀိ႖ - ိုေအာ း၏ ေဵာ းား $*
ိုႚ ာအ းအ!ံုးေ
 
ေအာ း
ဦးေအာ း၏ ော ံုးေႚ
အာMာ ေ
ၝ းေ ာ ႒ီးဵား၏ အၪႂၯိၨ အဵဥး
ေအာ း ိုႚဟု အ!ို း

4 of 4 8/31/2007 5:16 AM