P. 1
90724962-MPLS-nhan

90724962-MPLS-nhan

|Views: 387|Likes:
Published by Trần Việt Anh

More info:

Published by: Trần Việt Anh on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Theo ví dụ này thì thể hiện các câu lệnh bạn cần thực hiện để cấu hình các router
để lựa chọn đích trước và những tuyến cho MPLs nào được cho phép.khi cấu hình trên
R2,R5 và R8 để phân phối không nhãn cho router khác và chắc chắn rằng không router
nào gửi cho chúng gói nhãn. bạn cũng cần cấu hình trên router R1,R3,R4,R6 và R7 phân

Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp

lxxxi
i

NguyÔn Ngäc Thµnh –Trêng §¹i Häc C«ng NghÖ_§HQGHN

phối nhãn chỉ cho mạng A và chỉ để áp dụng router hành xóm.cấu hình này thì chắc
chắn rằng R3 phân phối nhãn cho mạng A chỉ tới R1, R4 chỉ tới R3, R6 chỉ tới R4, R7
chỉ tới R6(xem hình 29).

router-2(config)# no tag-switching advertise-tags
router-5(config)# no tag-switching advertise-tags
router-8(config)# no tag-switching advertise-tags
router-1(config)# access-list permit R1
router-1(config)# no tag-switching advertise-tags for 1
router-1(config)# tag-switching advertise-tags for 1 to 2
router-1(config)# exit
router-3# access-list 1 permit A
router-3# access-list 2 permit R1
router-3# tag-switching advertise-tags for 1 to 2
router-3# exit
router-4# access-list 1 permit A
router-4# access-list 2 permit R3
router-4# tag-switching advertise-tags for 1 to 2
router-4# exit
router-6# access-list 1 permit A
router-6# access-list 2 permit R4
router-6# tag-switching advertise-tags for 1 to 2
router-6# exit
router-7# access-list 1 permit A
router-7# access-list 2 permit R6
router-7# tag-switching advertise-tags for 1 to 2
router-7# exit

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->