You are on page 1of 8
Den ee ag ai vg de Ar Ungsocialistisk Organ. (ay, Ig. 14 Aa® har vi levet under et Rhért os blodmettet Tryk al Mistorions stgrste Vanvid: Ver enekrizen Vi har oplevet 32 Krigaerkle- Tinger fra smaa og store Stater hls Statamzend har set sin eller Statens Fordel i at slynge Lan jes Befolkninger ud til Mar Memord i en’ Rekkevidde, yon Aldris {6r er vet. Nu kommer vii med en ny KKrigserkiering! Lad os sige det straks: en IKrigserklsring mod den soc'ale Tiistana, ler alisaer Verdenskrizen, of| den dermed fgigende Blendis hed, mod aandelig Sisvhed og Pejehed; mod politisk Tasken spilleri og mod a figere, mod Arhejdorkiagsen Jnddrazen genom ni Pariier og etn par Mer trucr med at fjorne 95 alt Be eérinem. potitise — paramente Brisk spittaeteri, or den Blind Bisade, hvori Denmarks Arbel- erbevecgelse, bofinder sig. Vi kuide tage, som vor Opgave, Igennem smaa, Korte Artikler, at Istisk Opfattelse, on Opfattels lier erklerer Krig mod al Ud. iugning, mod alt Tvangsvmlde od al Forsalskning af Arbejdet lg dots Plads i Samfundet, kor! agi: vi vil propagandere den [rineaige Socialisme, som vi her [Skandinavien ender under Nevn af Ungsocialismen. * Vort soclatistiske Oplysnings:| Arbejde kommer til at prees fen bestemt feelles Strmben: Ii vii oplyge Arbejderno om, Tivoriedes ot frit sociatistisk famifund, (der er den, di Modsetning (State janes) Socialismen) kan BU-| 10 Ore pr. Nr. Juni t Parlamentarismen. 1918, ihe | i | || | |S | we muligt of nvilke. Forndat (Og denne vor Suing dikterer) fderklassens Kamp for Socials tik besynder nu at afsigte sig, om et Middel for Borgerkas- sen til at holde Arbejderkiassen titbage i Treeldom; (hvilket So- cialisier som Mikael Bakunin, Peter Krapotkin, Johan Most, Domela Nieuwenhelus ox den lars Liebkneekt har forudsast for mange Aartier siden), of denne Afelgting er sua asben- bar, at der ikke behjves meget ‘Tankebesvar for at fatte det. 1] dette Arbejde skulde. vi med Bksempler, hentede saavel her hjemme som fra andre Lande, semle Materiale, der giver Ar dejderne Mulighed til sely at] |/dsmme om, hvoriedes det for: ‘Nar har kor digt, atv} vise Vejen frem en til en social- Jogsas Valget af Midler | Arbej-|Stedet for den parlamentariske | Voi vil fostee Arbejdorne til vir Den parlamontariske Talc] kelig socalistisk Kamp xennem! soclalistisk oplysende Artiker| — saa siger vi dermea, at Unt soelalismen ikke er nogen Kamp-| organisation, thi denne maa| dannes af Arbejderieiassen ely, xgennem deres #konomiske (tag- lige) Organisationer, gennem| den Aund og Taktik, som Syndl- ealiemen foregaar mea, Men’ her { Landet har dor i de siaste| ‘Aar manglet et soclalistisk Or- an, der frit og ubindret, waen| Heneyn til Dagesituationen har jeune fre don frihedlixe Social umes Tale o£ teoretiske motivere Nu er det her! [wean | | Arvesderkiaasen kan Borgeren: Du maa ikke slan igen, for Du bliver Flertal. | frit socinlistink Ja |sina } Aargang, Inden Verdenskrigen abi var alle Mennesker Fredsven ner. Og de er det ganske sikkort fendnu, Men det var ved dette ‘Tilfwite, som ved saa mange andro, 1 Néden evigter .Venner- ne”. Hvem vilde risikere alt Liv af Venskab for Freden? Bn og fanden Undtagelse, Saaledes var det ogsaa med Arbejderbevegel nen f de fleste Lande. Ogsaa den var fredsvenlig”. Ad Helvede til med et saadant Venskab! Det or ikke Venskab, Freden har manglet, og det ¢r ikke .Ven skab ti Preden, vi aka! trem kate, Vi maa fordre, at Arbe aerer farismen, Naar” Krig. truer, Arbejderkassen 1 alle Lan. fe tle sg som den angrebne, ox ubgmbgrligt tage Kampen op 8, iden den har Vi of ikke Venner at Freden saa lidt som yi er Venner @ Socialismen — tht ge Og pas samme Maade, som ekabe et Samfund, naar n har faaet Ofnene op or sin st, saaledet kan den oxsaa n Peal gennem Kris of Militarismen og fornagie don M * bia ¥i.nu gonnem dlvte Blade Vaziveise brwnder vor Reigner- ring ind + Tidens came of move Be, sia or det altena TRKe for at idse Mennoskone mod {idspratiende -Kanoner, for at mhasakrere, tobitisore on Voldaha, fru tt Slagining af <= Mennonkor Vi tror overnoWMd Ko, at ron gonnem ab @Feo 10, 109 filler 1000 MomBesier kan aso ft Polk eller ¢% Generation th Inwelige Bfonncaker. ize saa Uiat som M1 tror do Poosimster, dor mbper, at det er ngivendist At udFyido alle Menneaker, for ft Jorden aka blive et Paradis tke heller for # Toned Rear ae epee eee ee ee eee es ree ‘skal forlede Mennoskehe¢ te ak ener wee! ee pio ee ie i gtavemnae Denne cee cous, Ungsocialismen. ira skaendige Voldshandiinger mod| " alt hvad Fried, Menneskelig- ied, Kultur og Ret tiedder, or dot vor Pligt ok Skyldighed, alt etter bedste Ryne, at tremigre| vore Idéer om en Samfundst stand, hvor der hetsker Orden men en Orden uden Wold, Med Od en Orduing, hvor Indivtaet| ‘ikke er | mere eller mindre Grad| hdleveret til en Gruppe af Her skende, soni ttl of me, hyad nn] for Tilteldet, har Ret 1 tna ets Lay. ‘Centrallsation er Dumhed, sie cor Oskar Wile SUB Nal » nogat endnu mire, Cen-| sation er en Porbrsdelse, ea] paclse, on Ske Statsoei Ccontratisation, Onining ma Vola, Undertrykketse, indivi ‘aualismens Dp, Statsboctatis-| -Kummorater? tad os Rngtee ‘men, atronkt gennemtgrt, bety-|% enig ungvoclalleisk Broder: or et ahgrt Hurcokrativelde,| enke over tele Skandinavien Lgnaystomets Bibehotdelse, Ulig-|Tanken oni. interskandinavisk eden heliget. at op-sely trivil-/ Samarbdjde mau nu tage tastore iat, of alle Selystiendighedsten| Form ser hos Kommune.og Tndivid| Alles Sind er yu mere eller eens Jimindre \Oprer Det er Heya Ungsoclatismen,. som repre] mlngstider “Alt-RerOK og ayer senterer den trl Kommuntame,|Noget nyt 9 beyie alt. from. on trihediige Socialisme, er den| || wile Lande tamter og sper enette Ontattelse, som formmeter| Proletpriatat efter nye. Vole for Retten tfl Uabytning og Under-| styrte: Kapltalismenyeat (rae fry else og samtidig. strmber| De Manimans Herrggp\de. Lande fter-en Ordning den Yold, on| ratdsbavesgeloen KeB¥aris, fom Ordning haseret paw Privilig-| ee skalnkildre | etyandet hed, Solidaritet Jat .Den epde:Krig” ewet afi dle Ungsociatismens politike] se Fors Trosbekendelse er: jugen har} 1 alle, Cngé om maple Athos Ret tt at herske over enanden,| ere i Tanmatk, sopiendny vil Viigaoéigtismens sgkonpmiske| Met, inkniblivg Ssojamend for| bekendolse ers ingen, har| UnEsocallsmens humanitsre ‘UU at adbytte.eu. and tae Med Vilje at tial, med donde: Bntusasige, med uldrig trmtionde Tdholdentied mick 1 Cngsociniiamen stamber sa ledes efter ula potitisie ox ako-| nomisk Frihed. Unggoslalismen ‘ 3 er Modstandore at ethyert Lgmn-| tl Plive Bioneres for imagaeiat- system og ethvert Herakeragm:-| Anyltket Navn, dot ond. maat-| te bare, Déd over Teranniat bale dots Former! 3 Love Frieden’ eve Kampen. for Ungsociat| Ungcoetatianen or fslgagtia, In ingen-anden-Laore eller A sknelse, Just en Arbejderklas- sen, Just en, Prolutariatets Lee Jos Anskuelse. Foe og Pettesskab, Fined] _ Megneskeaandens ‘oe Kommunisme vetyden Ung jdocialisme, Derfor inieresserer -Revoltering. M108 mere for Smavaneretten of| ora Soliton, 46h €enI4E6| 4 Geary Daan 671 imine rng ana for ator |e Gen aes 7g tetstro of statelige Proklamatto-[anclie et firey tra en Oprarer ved ides tbaensin ale yet Tens nn ved Pokies Lap Paral Tgaitatnd oy, su { staledess Ne), de Navn Henrikibsen dette Brev) aren rag ulyRtelie Sear mer der var komme il Werden ned et harmon Sind, bss sige te Weft el yr, at et Ngee ter Tigo i Der er saadanne Ojbrikke ga ® nerd a ope a Je Tile a ht fe Ae Pao, Prikedens of ab det saa er er lige son sor te iste skke bie stages fice are sgt for Og ah een fo ke di dine Medora Sie Sleoneskean daa tigonende Maadle ble. teal mete var ete. de Bette ender gennemtorte: Kampen ren'dem how inter va bet lave Maethe Hate Rte Me pester der:"~ fle om histriske ide atte se td deb nor Sem clemedeee ts ae forngiedegalleishe Svaenete Den’ Tide’ Rettenkende og 80" FFids. deviant de eallise Seeemerns vrdige Aragete er ined sami dhelsnk lies el pan Trllen, Aka fe tices el inne sy nee ie Sy Hirskores Tanke indeed oe 5 desOnd a Go Litndet, ved Hlamneren: He ren og) Palketser Blikkty som Krummer sig i Midieny “We det Stakkels Polk, devs un vile eaflige Slay traler et of eddelon ikke sider Koromer ei ute ier dfeelig from Dac Geshe TP UE on ia estnle ont tae ISincasder hr ska alle ah sara” So MS llane ie Reve lMenited Mgr lice anaes Bok te ee Lisimonis stir ie etelulionen, som: Kone ioe ae Ped p oe */femmende Appel th Profetaria-| Kut gennem Kamp of atter| ata ‘et | alle Lande om, at Tide nu] kemp, hensynsleeKamp, er det| ees Rota, ove var Inde til at rekke hinanden | muligt at-gere en Butte pan al] | Yerden fo Hevolutio:| Naanden ud aver Skytingpavene | den-afekyeige Blestichot Ras i conga land," saitartanens| tasks oli Anbejder:|atertcnsieampens Pan eae Ne eae Stykke Arbejde | denng| 40 l noutrale Lande wet, at | Steet for forex Underteyke”|taonens Arijde on igor Hengconde, [Geko Arbejdere og Soldater| res Sem, hvis det er npdvendigs jmed Dei har ml Rasd tif at opmiatt (Ker her et] uden Protest er draget mod det| Den en international front] Zor Dot al a slate folaige “lsemprecersi| MMClutiomere Musland for-med| wo dex internationale: Uabyt eee ee sates tatsavtNT 1 yaatent TO anni pee raet| reine " ee syne | beke Proletariat; dee rane] Ned med “de- interatomic aenkele Ee Opie Misa den Dee ante she Poletarit, som Interpret og Uagertrpaxole| mem de Uriah se MEER orm edema: /guonr end Pre eoSsle pu ore dee ‘Tyaulona "|iomens og dem proletarieke:dor| Andie Polketyrensie. Sel ‘ Jarno Nave reaver fit gers]. Haviene Time-erslesatt)” | ‘et "cine ai ane abet Ayakiane : Le an et aieelowe merece sega silysklans Arto jae ean bead Tegel 1 drager| _ He over-all nt tenant "ey a a Salta ‘tne Retgeraor eet mancuice|Suakeor auth daa it etal anes emorater! sled og Kvin| shen hod det fol Hosland, am Ovuarauget Verdénskriget. Vag foe Tillmnaete af den eke (iy have Pred. Som eders Brgdee| Oo Proletarer til Frettes- og) ARNON, er guact med 4 at Sale cas . sigeop som Kandidater: Gl Tinge : oF Mlpelinge # alan) D singoomeys Na -slenaigned, | Ursvave det fe Kaslanu a] Veh Gevieret moder 6] oy wend ends Pest eialbe’ 1 iooyi son eanetel SONA joven Beyattuatpeebet = IG Soci ek gfe UN pak OF Europa star foran den gk>no-| DeBe Skurpreter. ‘ es Sapir fe Agitation og gennem sort Blad- ander! hesvicrser st jer: Besmads-niace| EKeltkeinp "mod “-Mennetike 2 Aer harHivtoriens tryg-| Deststeer vi Jer: Besmads-Ykke] Bake Brevi stenneskehed’ husver sig] ste 26h, hvis 1 undertryker| — Se este ae re ele ian Pore saaden wana-| DOR UNESOGLALSHISHE | ‘bere os nadie: Vashem Seipoccessracreravpuri|iee #0 atcioege seu rosie Bagels resect ea Ertricatau marca tool sortima room|, /BOV@RISE: Arie heart tuthi Bee Boe cerqenties eae nee tevinamgiacis aoe-te:|Anr fort et stile og vibagetrul|eilianes Fane eRe aretal ten dhe ods eo | tae ea a ad der’ Proletarer i Millionvis,|ternacionate Protetarine har “8t] Sh acigo Rigdon. 1 Ungsovialls| mam pan, die, Rammmerat, dey alle Ba vavcnees nunca eat crip ace [tA Sl sae etn a Breet rrornrrno- ume) Hepes vag! a eg na at Be cae” Petrus nee a en Tomas me, Pr ge Pp a ne ne ne na eto wr masa! WP S| Rs ae de ore er Ea udGae reat =a alka ieee ona hh ae ae Fr eae deel som Tor eanvor Tes wave ton og 7 Mes arn og ner Alea ase den vanvittlae ‘Tie Fred, da VilT for alle Tidér vere] Jeane er Dement Fi Vireo tree Livan ee nie Aon ee ne Bisthcsioce‘on sonateg. 7 alta : eta a ive! Kammerater! Nu er) Kammerater! “Ar Oe igen dena baie peer Ure skylaen ior dei} arent for Pe A a ace eave | internationale: Kapita-| ned si ‘tog Aa gon til] ipspargsinast. ng deeloe man alle " nen es oe ease : ren Pi ee : ; Fons tt : : ere rave