P. 1
איילין או'קרול: חופש ומהפכה

איילין או'קרול: חופש ומהפכה

|Views: 8|Likes:
Published by AssafKintzer
פרספקטיבה אנארכיסטית על הבולשביקים ברוסיה, מאת איילין או'קרול, מתוך מהפכה שחורה-אדומה, גיליון 1 (בטאון תיאורטי של 'תנועת סולידריות עובדים' באירלנד).
פרספקטיבה אנארכיסטית על הבולשביקים ברוסיה, מאת איילין או'קרול, מתוך מהפכה שחורה-אדומה, גיליון 1 (בטאון תיאורטי של 'תנועת סולידריות עובדים' באירלנד).

More info:

Published by: AssafKintzer on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2012

pdf

text

original

הכפהמו שפוח

יקיבשלובה ןויסינה
1
-ב 1922 ] " דרולל הכפה תיטייבוסה היסור יכ ןמדלוג המא הננואתה Lourds [ לש תיטסילאיצוסה
" , , אלפ תואופר רובע םיאבוצ םימליאהו םישרחה םיחסיפהו םירוויעה הילע ינרדומה ןמזה
2
.
תויהל ויה םילוכי םיינכפהמ תונויער לש םירושע הב הנושארה םעפה התייה תיסורה הכפהמה
– . . הכפהמה תוסיפת יתש ןיב קבאמה השעמל התע התייה הירואיתה תואיצמב םימשוימ
. – - - ישחומה םוחתל טשפומה םוחתמ רבע תיטסילרדפה תינתוריחהו תיזוכיר תיתנידמה
, . גשוי דציכ םזילטיפקה סבוה וב עגרב תידוסי הניה רבוטקוא תכפהמ ידיב התלעוהש הלאשה
, , , ? ןתינ אל תוחפל תיטסיכראנאה העונתה לש תונוש םינפב םימגפ אוצמל יאדוב ןתינש דועב םזינומוקה
. םניא היטרקומדו שפוחש יבקע ןפואב ונעט םיטסיכראנא םייסיסבה תונורקעב תויועט לע התוא רקבל
. , םזינומוקה תחימצל םישורדה םיאנתה ןמ קלח םיווהמ אלא םיירשפא תורתומ רדגב
? םזילאיצוס והמ
. ? חנומה תועמשמ המ םזילאיצוסה תא ונתסיפתב הנומט הבושתה תיטסינומוק הרבח רוציל ןתינ דציכ
, " ?' ' יפל דחא לכל ותלוכי יפל דחא לכמ יוויצה יפל תלהונמה הרבח לש איה תיסאלקה הרדגהה םזילאיצוס
"ויכרצ
3
, , . הווש דמימ ונשי ךא םזילאיצוסה לש דחא דמימ וניה ירמוח ןויוויש םיטסיכראנא רובע
. , שפוחה דמימ ותובישחב
. תוגאדה ןמ םישנא ררחשל שקבמ םזילאיצוסה תירמוחה וניתחוור לכ תא קפסל קיפסמ רשוע שי םלועב
, , - ךא םיילאיוירט םירחא םיבר םיאשונו הלדגה םייחה תולע תיב ילעב וא תואתנכשמ יבגל תודימתמה
, . - , טולשל חוכה תא ונידיב תתל בייח םזילאיצוסה דועו תאז םיימוי םויה ונייחב ונתוא םיקחושה םיינויח
. , ונלש וניתולרוגב הטילשה תא זוחאל חוכה ונלש ונייחב
, , - - , םילבקמ רחא והשימ לש ויתודוקפל תייצל םיצלואמ ונא הדובעה םוקמ דע רפסה תיבמ ונייח לכ ךשמב
– , - . קר ונבור רובע ךא לאיצנטופ לש הבר הדימ שונא ינבל הנוכמב םיגרב וא םינטק םידלי לש סחי
. םשגוי הז לאיצנטופ תיטסילאיצוס הרבחב
- , - . , , דחא קזחתל ירשפא יתלב ןכ ומכ שפוח םג וניינע ירמוח ןויוויש וניינע םזילאיצוסהש תורמל ןכ םא
- , - - . רתי תויוכז קיזחהל ךישמי הרבחה לש קלח הווש ןפואב אלש קלוחמ חוכ דוע לכ רחאה ידעלב ולאמ
, - . , . ןכ ומכ םהל ןיאש ולאלו םהל שיש ולאל תודמעמל הרבחה בוש קלחתת ףוסבל ירמוח ןורתיל תוליבומה
- אוה םג הארה תיטרקומד יתלב תזכרוממ הנידמ תועצמאב הלכלכה תא להנל תונויסינ םתוא לש ןויסינה
] - - הנעמ תוירחאו היטרקומד אלל תבכרומ תכרעמב טולשלו להנל הגשה רב הז ןיא יכ accountability .[
, . םתררש תא םהמ הריסמ טילשה דמעמה תא סיבהל תבייח איה םירבד רפסמ גישהל תבייח הכפהמה
, . תוטלחהה תא טילחהל תוליעפ לש םוחת לכב בייח םידבועה דמעמ םיסובה םוקמב תיטילופהו תילכלכה
, , , - , , ; - - היזיולטב םינותיעב תואטיסרבינואב רפס יתבב תוליהקב םילעפמב רבד לש ופוסב םהילע תועיפשמה
. - הטרסה ינפלואבו
. לש הרוטטקיד תועצמאב הגשהל ןתינש הרבחה גוס וניא והז ךא ורובע םחליהל יאדכש הרבחה גוס והז
, . . הרמא איה ךכב וריכה גרובמסקול הזור ומכ םיטסיסקרמ המכ וליפא בורה לעמ טועימ
ןוטלש לש םינש תואמ ידיב וקחשנש םינומהב טלחומ ינחור יוניש שרוד יטסילאיצוסה סיסקארפה
] , . הדמתה םוקמב תינומה המזוי םייטסיאוגא םוקמב םייתרבח םיטקניטסניא ינגרוב ידמעמ
inertia - - …' , ,[ רפסה תיב הניה שדחמ הדילל הדיחיה ךרדה וכו לבס לכ לע רבגתמה םזילאידיא
. , , והז תירוביצה העדהו לובג לכ הרסחהו רתויב הבחרה היטרקומדה םמצע םיירוביצה םייחה לש
. היצזילרומדל םרוגה רוריט תועצמאב ןוטלש
4
, ? : הרבחה לע דציכ םזילטיפקה לפוה וב עגרב הכפהמה תועמשמ המ ןה ונינפב תודמועה תולאשה
, ? , - ? ןגרואת דציכ היסולכואה לכאות דציכ רוצייה להוני דציכ תשורחה יתבב טולשי ימ תלהונמ תויהל
דומע 1 ךותמ 13
? , ? ךופהל םזינומוקה לע םא חטבות התדירשו תודגנתה דגנ הכפהמה ןגות דציכ ףוסבלו הלכלכה
. , אצמיהל תובייח ךכל תובושתה תואיצמל
… ? הכפהמה תא להנל הטילשב אצמנ ימ
ןיבש תוצחב 25 - ו 26 , תינכפהמה תיאבצה הדעוה רבוטקואב
5
) ,( " ) תצעומ טייבוסה תוארוהל תינענ מ צו
, , ( טניבק לש הבישי הלהנתה וב ףרוחה ןומרא תסיפת לש לבלובמה ךילהתב הלחה דרגורטפ לש םידבוע
. . ףרוחה ןומרא לע תורעתסהה לש תיטמרדה הגצהל דוגינב השחרתה רבוטקוא תכפהמ יקסנרק תלשממ
. , - םד ךפשנ אלש טעמכו הסיפתל תודגנתה לכ טעמכ התייה אל ןייטשנזייא יטייבוסה םיטרסה רצוי ידיב
- ) " , ןמזל הסנכנ רשא ירכיא הכימת סיסב תלעב הגלפמ םיילאמשה םיר סה לש גיהנמ יקסבלסיצמ ייגרס
- ( ה רקובב רעומ ותויה תא ראתמ םיקיבשלובה םע היצילאוקל רצק 25 – ה ידיב שדוחב
, "… - . , " … השעמל ריעב הפירש קבא לש חיר ונשי סוב ךיצלח תא רוזא םיבור לש הזילע השיקנ
. , ; - רוזאל ךרוצ היה אל ומירהל היה לוכי דחא לכ ביבב חנ חוכה ריעב שגרוה אל הפירש קבא חיר
, ומירהלו ףפוכתהל קר אלא םייצלחה תא
6
, , הכפהמה תא וכירדה ןינל לש תיעדמהו תיגולה ותגהנה תחת םיקיבשלובהש אוה יקיבשלובה סותימה
. ךא תושק תוטלחה לבקל םתוא וצליא תויביטקייבואה תוביסנה יכ םינעוט םה החושמ רחא החושמ לעמ
: . - - ריבכמל םיאצמנ אבה עטקב ומכ הכפהמה לש םירואית תונוכנ רבד לש ופוסב
… ודקמתהו תויתלשממה תופידרה לע םפצק לכ תא הדיצה וחינה רבשמה תעשב םיקיבשלובה
. םינומהה לש תויגרנאה תא ישפוחל איצוה דרגוראפ ירעש ינפל ןוחצינה הכפהמה תלצה תמישמב
, - . וספת םיטייבוס םיקחורמ םייתיישעת םיזכרמבו תומדאה ילעב דגנ ודרמתה םירכיא ץראה יבחרב
. . םינומהה תועונת תא ןווכל לגוסמה חוכ היהי םאה האבו הברקתה תערכמה העשה חוכה תא
? הנוכנה הרטמה רבעל דחא ץורעל תויטואכה
7
- . , יתלבכ םיגצומ םינומהה תשחרתמ התייה אל הכפהמה תיקיבשלובה הגהנהה אלל יכ זמרנ ןאכ
. תחכונ הניא השדח הרבח תונבל םידבועה דמעמ לש תיתריציה תלוכיה השדח הרבח להנל םילגוסמ
.' '- רבוטקוא תכפהמ םייעוצקמ םידוגיא לש תועדומ ל קר לגוסמה םידבוע דמעמ לש תיטסינינלה הסיפתב
התייה
הכפהמ לש םישדוח לש אישההתייהש ומכ ןינל תחת םיקיבשלובה ידיב תזעונ המולהמ שממ אל
- , םיטייבוס לשו םידבועו םירכיא תודעו לש ץרפנ לכה לודיגה ץראה יבחר לכב תמדקתמ תיתרבח
, התלוכיש תויה ברק אלל הענכנש תינגרובה תינמזה הלשממהו יקסנרק לש וידימ חוכה תא ץצמ
. ןיטולחל הססומתה לושמל
8
תינגרוב היטרקומד
] , סנכ רבוטקוא תכפהמ רחאל congress ,( ) [ דע מוקרנבוסה תינמז הלשממב רחב ינשה םיטייבוסה
- , . ב וז תינמז הלשממ תננוכמה הצעומל תוריחב תכירעל 3 , ןמזל השוחנו תיניצר הרהצה הריהצה ץרמב
- , - " . ב קר וכז םיקיבשלובה רשאכ לכה ךסב בור היה םיר סל תוריחבה רחאל םיגיצנ תפיסא 175 ךותמ
707 . םיבשומה
וותהש וקה ןמ הנושארל וטס םיטסיכראנאהש םיגיצנ תפיסאל תוריחבל אורקל וז הטלחהב הז היה
? . םיטסיכראנאה הל ודגנתה עודמו וז הטלחה טילחהל םיקיבשלובה תא איבה המ םיקיבשלובה
- '- ל הרוטטקיד כ רתוי קייודמ ןפואב ראותיש היה לוכי תירטנמלרפ היטרקומד לש יברעמה לדומה 4
, ' '- ' ' .' קלח לכ ןיא םיעיבצמל תמדוקה תחתש אוה הרישי ו תיגוציי היטרקומד ןיב עירכמה לדבהה םינש
] ריסהל םילוכי םניאו תוינידמ לע הטלחהב to recall , . [ היילשאה אלא םהל ןיא תאז םוקמב םהירחבנ תא
. יטילופה ךילהתב טולשל םילגוסמ איהשלכ הרוצב םה הריחב תועצמאבש
דומע 2 ךותמ 13
] , ריתי דסומל הכפה םיגיצנה תפיסא םיטייבוסה ידיב חוכה חנ וב עגרב redundant .[ הב ץרא התייה ןאכ
. תוריחבל אורקל תיקיבשלובה הטלחהה םידבועה ידיל העיגהו טילשה דמעמה ןמ ףוסבל הרקענ הטילשה
, . תוכמסב הכימתב ןויגיה לכ היה אל םזילאיצוסה לע המיחל לש םיגשומב הרוחא דעצ התוויה תושדח
: - . ךכ רחא טעמ םיטסיכראנא ורמאש יפכ םינומהה לש וז לעמ םיגיצנה תפיסא
, תלעות םוש ועצמ אל םיטסיכראנאה תיתרבח הכפהמל הרימתהלו הכפהמה תא ךישמהל ידכ
, , , , , םישה ועבט םצעב רשא דסומ ילירטסו דיבכמ ודוסיב ינגרובו יטילופ דסומ וזכש הפיסא סוניכב
, , ' ' תריצעב תונכוסמ תורשפ תועצמאב קר ומצע קיסעהו םייתרבחה םיקבאמה לעמ ומצע
- … , תלעותה רסוחב םינומהה תא עדייל םיטסיכראנאה וסינ ךכו רשפא םא היוכידב וליפא הכפהמה
- , םיילכלכ םינוגראב דימ התפלחהו הל רבעמ לא תומדקתהב ךרוצבו תננוכמה הפיסאבש
. ,[ ] תיתרבח הכפהמב ליחתהל ןכא םנוצר םא םינומהה לשמ םייתרבחו
, , , … תא ןגראל אוה םידבועה רובע בושחש המ תיתרבח הכפהמ ןמזב יכ השעמל םינימאמ ונא
, , , , תועצמאב לעממ אלו םיידיימה םיילכלכה םהינוגרא תרזעבו הטמלמ םמצעב םישדחה םהייח
. ינתוכמס יטילופ זכרמ
9
הגלפמה
. הטילשו חוכל הנושה םתשיגב הניה תיטסינינלה וזו תיטסיכראנאה הייטנה ןיב םיירקיעה םילדבהה דחא
, קיזחי ימ הלאשב תוקולח ןה דבועה דמעמה ידיב עצבתהל הכירצ הכפהמה יכ תומיכסמ ןהיתשש דועב
- . - לש וחוכ תאבכ הרבחב טולשל הגלפמה תמישמ יהוז יכ םינימאמ םיטסינינל ןכמ רחאל חוכה תוכשומ תא
, . , ךכל דוגינב םידבועה דמעמ לש םיסרטניאה בטימ םהמ תשרפמ הגלפמה הרוה ומכו טילשה דמעמה
, תוטלחה םשיימו טילחמ הרבחה תא להנל ךירצ רשא םידבועה דמעמ והז יכ םינימאמ םיטסיכראנא
. , םיטייבוסהו תוילעפמה תודעול המודה םינוגרא לש תכרעמ תועצמאב הלעמ הטמלמ
דמעמבש םימרוגבש םיבוטה ןמ תבכרומ הגלפמהש םרמואב ךכ דגנ םינעוט םיטסינינל תובר םימעפ
. – דמעמ ברקב רתויב הלודגה הגלפמה ויה םיקיבשלובה רבוטקוא תעבש תורמל ולש ץולחה םידבועה
, .( " " ") , םידבוע ויה ןיידע ב ויכו םיטייבוסל חוכה לכ גצייל ונעטש תודמעה לשב תאז היה םידבועה
, . ' '- , תעב ובקעש םינשב םיהז ויה אל הגלפמהו ץולח ה וליפאש ךכ הגלפמל ץוחמ םיבר םימדקתמ
, התואב ויה םימדקתמה םידבועה םיטרקוריבמ תרבוגו תכלוה הדימב תבכרומ תויהל הכפה הגלפמהש
. רבוטקוא יכ חינהל איה םישוע םיטסינינלש תועטה הב םיכמותה תצובקב ומכ הל היציזופואב תוחיכש
. ' '- חצנל דחא ןוגראב ץולח ה תא איפקה
- ] , ינכפהמ םורטה בלשב םידבועה דמעמב םירחאה בור ומכ אלש יכ םימיכסמ םיטסיכראנאו םיטסינינל
. ,[. . םה ולא םיקבאמב תוברועממ בואשה ישעמ ןויסינו תלעופ הרבחה וב ןפואה לש חותינ םהינשל שי ר א
, . תלאשב םיקלוח םזינינלו םזיכראנא תאז תורמל הרבחה לש תטלחומ הרמתהל םורגל םישורדה םילכה
. םידבועה תועדומ תדימ תלאשב תונוש תוכרעה םהל שי הרבחה תא להנל םידבועה דמעמ תלוכי
. . וניתונויערב םידבועה ןומה תא ענכשל ירשפא יכ םינימאמ םיטסיכראנא םהלש ינכפהמה לאיצנטופל
' - - '- , םידבוע ידוגיא לש תועדומ ל םילגוסמ םידבועה רתויה לכל יכ רמא ןינל ךכל דוגינב
10
, . םא יעבט ןפואב
, - , ולש םיידיימה םיסרטניאה ןיינעב קר הישות לעב וניה םידבועה דמעמש םושמש םינימאמ םיטסינינל ןכ
. חלצת הכפהמהש ידכ ןוטלשה חוכב וזחאי םיטסינינלה יכ ינויח
, עגרמ זאו םיגיצנה תפיסאל תוריחבל הליחת אורקל םיקיבשלובה תא איבהש הז הבישח וק הז היה
- , , ב ןמקרב רדנסכלא ןייצש יפכ הקוריפל אורקל המייקתהש 1921 :
, , [ ] םש בור גישהל ולכוי אל יכ וענכוש רשאכ קרו םיגיצנה תפיסא דעב ונעט םיקיבשלובה םה
. , הפיסאה קוריפ לע עתפל וטילחה םהידיל הנידמב ןוטלשה חוכ תא תחקל ולכוי אל ךכיפלו
- ' '- , ב םסרופש הדברפ ב םותח רמאמב ןינל 22 , רבמצדב 1918 , בונאחלפ לש ומואנמ המכסהב טטיצ
- [ - ] " ב תיסורה תיטרקומד לאיצוסה הדובעה תגלפמ ר דסעמ לש ינשה סוניכב 1903 :
דומע 3 ךותמ 13
… ךורא טנמלרפל ותושעל ונילע זא דואמ בוט טנמלרפ ורחב םישנאה תובהלתה לש ץרפב םא
, םייתנש רחאל אל טנמלרפה תא רזפל שקבל ונילע זא החלצהכ וחכוה אל תוריחבה םאו דואמ
. , , םייעובש רחאל רבדה ןתינ םא אלא
11
- , , [ ] יטנאה יפואה לע םיטסיכראנאה לש וז ומכ הססבתה אל םירחבנה תפיסאל היירטה םתודגנתה
, טילשה חוכה תא םיקיבשלובה וויה םא לע תאז םוקמב אלא םירחבנה תפיסא לש ודוסיב יטרקומד
. ואל םא הפיסאב
, תועצמאב הלעמ הטמלמ תנגרואמ תויהל הכירצ הרבחה יכ םינעוט םדבל יטסיכראנאה ינכפהמ בצמב
. . - תירשפאה רתויב הכומנה המרב תוטלחומ תויהל תוטלחה לע םידבוע תוצעומ לש היצרדפבש תכרעמ
, , - םילוכי עצוממה דבועה ןמ רכש רתוי םילבקמ םניא םהירחוב תועיד תא גצייל קרו ךא םירחבנ םיגיצנ
] - הרזחהל םינתינ םניהו עובק ןמז ךשמל קר םיגיצנכ שמשל recallabe .[ ליפהל חוכה םידבועה דמעמל םא
. - , ןכמ רחאל תיטסילאיצוס הרבח ןגראל תלוכיה ול שי טלחהב םזילטיפקה תא
- הכפהמ דגנב המיחל
- , - חיטבהל אוה םינכפהמה לש םויה רדסב אבה ידיימה אשונה קרופ יטסילטיפקה חוכה הנבמ וב עגרב
. - . - ןמצעשכל םדמ תובוקעכ תוכיפהמ ןייפאל תועט יהוז התחימצ דודיע םע דבב דב הכפהמה תנגה תא
קר ויה המצע רבוטקוא תכפהמב 500 . םירטשמה הב תולקהו תוריהמה ןמ ועתפוה םיבר םיעגפנ
- - ה תונשב ולפנ םייאפוריא חרזמה 1980 - - . לגוטרופב םימד תוכיפש אלל הלפוה הרוטטקידה המוד ןפואב
-ב 1974 - ' , , - . ב הלי צב תיאזירפה הנומוקה תליפנב ועריאש ולא ומכ םד יצחרמ 1973 - ב היזנודניאב וא
1965
12
. - , , תוחלצומ תוכפהמ דגנ קויד רתיל וא תולשוכ תוכפהמ לש תואצות םניה
. ירחא םיסובה ידימ חוכה תא סופתל דבועה דמעמה דצמ ןויסינ לכל המילא תודגנתה םייקתתש ריבס
. , הנכסה דיספהל ואולמו םלוע שי טילשה טועימה דמעמלש דועב חיוורהל ואולמו םלוע שי םינומהל לכה
, , . ךרוצ אהי אוה ןטק וא םויאה לודג םא תאז תורמל םיסובה תבוגת לש יסחיה חוכב היולת וז תודגנתהב
. , תינוציח ןהו תימינפ ןה תודגנתה ינפמ תיזיפ הנגה הכפהמה לע ןגהל
, - . םינגוהו םיחותפ םיטפשמ איה תיטפשמ תכרעמ לכ לש דוסיה ןבא םיאשונ רפסמ תררועמ וז הדבוע
, . - םולש תעב הגשהל םילק םניה ולאש דועב עשפה תרמוחל םיאתמה ןיד רזגו אלמ רוערע ךילהת
, , ההובג תויחרזא תויוריחו תויוכז תלבגה לש תושחרתהל תוריבסה םיחרזא תמחלמ דוחייב המחלמב
,( ) . ריבס רצקה חווטל תוחונ ןכש תושעל ןינל הטנש יפכ ול םירתכ תרישקל יואר וניא הזכ בצמ רתוי
- '- : . יתלב ו תויחרכה וניתולועפ םאה ןה לואשל םינכפהמ לעש תולאשה ךוראה חווטל קזנל ליבותש
, - ? - ' היהת העפשה וזיא ןכ ומכו ןהמ ענמיהל תאז לכב ןתינ םאה וא יביטקייבוא ןפואב תוענמיהל תוירשפא
, ? - ספתנ המב היולת היהת תנתינה הבושתה בוש םזילאיצוסה לש םושייל ותאבה ךילה לע ןהל
. תויהל םזילאיצוסה
תיאשחה הרטשמה
( ) עדונש תיאשח הרטשמ חוכ דסונ םיחרזאה תמחלמ תליחת ינפל בר ןמז הכפהמה רחאל םיישדוח קר
' ' '- הק צ כ
13
" , מ צוה לש םיינוחטבה םידיקפתה תא תשרל ידכ הליחתב
14
. םיינוציח הטילש יעצמא ויה אל
. " . מ צוה יריסאמ דחא לכ לש ותופח וא ותמשא תכרעהב ברועמ היה אל יטופיש ךילה ףא ותלועפ לע
, ' . , , איה התייה הליחתבו ינמז ןוגרא תויהל הנווכ הק צה יתורירש ןפואב ומשוי תוומה שנוע םללכבו םישנוע
. תויוכמס הל ויה אלו יטופיש יפוא תלעב זא התייה אל איה הריקח ידיקפת עצבל ןנכותמה ילהנמ ףוג
. , . , ראוניב רצעמה תוכמס תא איה הלביק התדיל רחאל םימי העשת תוריהמב הלדג איה תאז לכבו רצעמ
1918 , לש ידיימה םושייהו תרצוקמה הטיפשה תויוכמס הל ונתינ ראורבפב תושומח תודיחי הילא ובצוה
.( - ) - ףוסב תוומה ןיד רזג תא וללכ רשא ןיד ירזג 1917 איה הללכ 23 , עצמא דע םישנא 1918 איה הללכ
לעמ 10,000 .
. . ' םימיב טילש טועימ לש םיסרטניאה לע ןגהל אוה הרטשמ חוכ לש ודיקפת הרטשמ חוכ התייה הק צה
, , , הרטשמה תוברועמ חויטב המגודל תוארל ןתינש יפכ הרטשמה תולועפ לע ןגת דימת הלשממה ולא
דומע 4 ךותמ 13
. ' . ' ' הק צה םע תיקיבשלובה הגלפמה יסחיב םג היה רומא רבדה הילגנאב םהגנימרבמ השישה הרקמב
- ' ב םיטסיק צ לש תרצע ינפב םאונה ןינל והז 7 רבמבונב 1918 :
. ' םיביואכ םירבח דצמ ףוכת ןפואב טסיק צה תויוליעפ לע תופקתה עומשל ללכ עיתפמ הז ןיא
, , . תובר תויועט ונעציב יעבט ןפואב ץראב ןוטלשה תא ונספת רשאכ השק המישמ ונמצע לע ונחקל
. [ ' ] לאוטקלטניאה ןיעה תא רתויב תורקנמה ןה הק צה תודחוימה תודעוה תויועט יכ יעבט ךא והזו
. - לכב יתוא עיתפמש המ ןיינעה שרוש לע תוקחתהל תוסנל ילבמ הלא תויועטל דמצנ קפואה רצ
- ' - סיסב לע הלאשה תא ביצהל הרורבה תלוכיה יא הניה הק צה תויועט יבגל וללה רבשה תוקעז
, . , ' . ונא ןייטעב תוקעצו תוקעז םימירמו תוק צה ועציבש תומייוסמ תויועט לע םיסחייתמ םישנא בחר
… , ןה דציכ האורו היתויוליעפ תא בישחמ ינא רשאכ וניתויועטמ ונדמל יכ םירמוא תאז תמועל
… - - , אוה ונל בושחש המ תלחות ירסחו קפוא ירצ םירבד םניה הז לכש רמוא ינא תופקתומ
. , ' ךרד לכ ןיא זפב אלוסי אל ןדיקפת הז ןבומב יכו ןוירטלורפה תרוטטקיד תא תומשיימ תוק צהש
. " תומילאב םילצנמה תציחמ י ע תלוז םינומהה תא ררחשל תרחא
? ? : התייה םאהו ןהמ דמלנ המ רבודמ ןהילע תויועטה ןהמ תולאש המכ לש הליאש שקבמ טוטיצה
? - ' ןשיה טילשה דמעמה דגנ קרו ךא תנווכמ הק צה תוליעפ
ינכפהמ רורט
ץיקב םיחרזאה תמחלמ תליחת רחאל רצק ןמז הלחה םודא רורט לש תיקיבשלובה תוינידמה 1918 ,
. - הדחפהו גרוהל תוינומה תואצוהב שומישה תא המדיק תוינידמה ןבלה רורטה הוויה הל הארמ תנומתו
, . - וראות תוינסרהו תורעצמ תוירקתכ וספתייש םוקמב תומילא ישעמ תובכע אלב שומישל הקיטקטכ
: , ' , . - בתכ תיחרזמה תיזחב הק צה שאור סיסטל הליהת ישעמכ
, . . - - - גורהת אל םא תוומלו םייחל קבאמ והז ביואה רובע קוח טפשמ תומלוא ןיא םיחרזא תמחלמב
. , . גרהית אלש ךכ גורה ןכל גרהית
15
: בתכנ ןינלב תושקנתה ןויסינ רחאל םודאה אבצה בתכש ךמסמבו
- , . - , , םמדב םמצע ועיבטי ול םיפלא ויהיו ול תואמ ירסירתב וניביוא תא גורהנ סוח אלל םימחר אלל
, – … . לככ הברה םד דוע םינגרובה םד לש תונופטש ויהי ול יקצירואו ןינל לש םמד ןעמל םהלש
.ןתינה
16
. - רתוי תישפוחו השדח הרבח תיינב תמישמל םורתל הלוכי םקנו סרהל וזכ ףצש תאירק המ תוארל השק
' – - , , , דמלל םינווכמ תיארקא השינעו הבורע ינב תחיקל םייוניע םיפרוג םישנוע םייביטקלוק םישנוע
. – ' םדא השעש המ לע וססבתה אלש םישנוע ויה םיפרוג םישנוע הכפהמה םשב םלוכ ולעפוה םירועיש
- . , ב ךייתשה וילא יטילופה וא ידמעמה עקרה לע אלא לעופב 3 רבמטפסב 1918 , יכ עידוה היטסבזיא
לעמ 500 ; ' - עשפ ועציבש םושמ אל ועשרוהש םישנא ולא ויה דרגורטפ לש הק צה ידיב ורונ הבורע ינב
. - - םיאתמ אל עקר ילעב תויהל לזמ ירסח קיפסמ ויהש םושמ אלא
, , - , : ןכתיי ךדיאמ הכפהמ דגנ דגנ ןווכיש ןכתיי דחמ ינכפהמ רורטב שומישל תוירשפא תונווכ יתש ןנשי
- . ב ןמדלוג המא הבתכש יפכ רטשמה לש תטעמתמה תוירלופופה לע תוצפל שומיש וב השעייש 1922 :
" " םזירורטו יוכיד ידיל חרכהב עיגמ תיטולוסבא הנידמ רוציל שקעתמה חינז טועימ
17
. דועב הרבחה לוהינב םינומהה לש תופתתשה תגשהל הרישי הריתסב תדמוע ינכפהמה רורטה תוינידמ
, - תא הוויהש םזילאיצוסה תחת ורתח ןה םיקיבשלובה לש חכה סיסב תא ושביג יאדוב הלא תוקיטקטש
. הליחתכלמ הכפהמה תרטמ
,' ' ' '- , התוא תא םרכנב ררחשמה אבצה םוקמב שבוכה אבצ ל וכפה םיקיבשלובה םירעל ץוחמש םירוזיאב
, ; - .[ ] םג אוה ךא ליעי תויהל יושע אוה תויפיפ ברח וניה רורט םהב ךומתל ענכשל םירומא ויהש היסולכואה
- , - . ב הטסטאלאמ יקלטיאה טסיכראנאה בתכש יפכ ןכ ומכ םינגוה תויהל םירטשמ לש םתנעט תא לטבמ
1919 :
דומע 5 ךותמ 13
, אוה התנגהב ךא תיאפוריאה היצקאירה דגנ תיתפרצה הכפהמה לע ןגהל עייס טראפנוב וליפא
, ' , . םיאור םהש המב ודגבי אל םהו םינכ םינכפהמ טלחהב םניה תושו יקצורט ןינל התוא קנח
, ןמ חיורהל םהירחא םיכלוהה ולאל עייסיש יתלשממה ןונגנמה תא םיניכמ םה ךא הכפהמכ
, , , . הכפהמה ששוח ינא םתיאו םהיתוטיש לש םינושארה תונברוקה ויהי םה הסרהלו הכפהמה
, . המצע לע תרזוח הירוטסיהה טטומתת mutatis mutandis : תא האיבה רייפסבור לש הרוטטקידהו
. ןואילופנל ךרדה תא הניכהו הניטויליגל רייפסבור
18
. הטסטאלאמ לש וירבדל תועשל יקצורטל היה יאדכש ןכתיי
תוומה שנוע
רשא תוומה שנוע תכישמ היה רבוטקואב םיטייבוס לש ינשה סוניכה לש םינושארה םישעמה ןמ דחא
- . ב רזחוש הז שנוע יקסנרק ידיב שומישל סנכוה 16 ינויב 1918 - . ב 17 ראוניב 1920 , לשממה
, . וז הארוה ףוקעל ידכ תיאבצ תוליעפ תלהנתמ םהב תוזוחמ איצוהל תוומה שנוע תא לטיב יקיבשלובה
, . - ' קיבשלובה אבה עטקב גרוהל םתאצוה םשל םייאבצה םירוזאל לגרה ךרד םיריסא הריבעה הק צה
] ' זרס רוטקיו Serge : ' [ תוומה שנוע לוטיבל הק צה הביגה דציכ ראתמ
- ! ' , - ןעטמ ןהיאלמ לוסיחב וקסע דרגורטפ לש תוק צה וצה תא תוסיפדמ ויה םינותיעה תוכרעמ דועב
- , , - יבג לע המירע ורונ זאו הלילב ריעל ץוחמ לא ועסוה םידושח לש הלגע ןעטמ רחאל הלגע
? . ןיב דרגורטפב המכ המירע 150 - ל 200 ; ןיב הז היהש רמאנ הבקסומב 200 - ל 300 .
19
, - " ושחרתה ןה ןכש םיחרזאה תמחלמ יכרצ י ע תקדצומ תויהל הלוכי הניא וללה תולועפה ןמ תחא ףא
, , , . יפכ םא יכ תויועט אל םיירקמ םיעוריא לש ןתאצות הלא תולועפ ויה אל ןכ םייתודידיה םיוקה ךותב
. , ינכפהמה רורטה תוינידממ קלח ןה ויה ליעל רבסוהש
םיטסיכראנאה
-ב 11 רבמצדב 1917
20
] ' , םייטל תוסייגו הק צה Lettish [ ופיקה 26 . הבקסומב םייטסיכראנא םיזועמ
וגפס םיטסיכראנאה 40 - ו שפנב תודבא 500 - . ב רסאמל וחקלנ 26 ועצוב תומוד תוטישפ לירפאב
( ' ) ' . תנכהב וקסע םיטסיכראנאהש הנעטב ותלועפ תא קידצה הק צה שאר יקסנישר זד הז בלשב דרגורטפב
' . , אל היה אל הק צל יכ שיגדה אוה עשופ ףוספסאכ ולגתה םירסאנה בור הרקמ לכבש ךכבו תוממוקתה
דגנ המחלמ להנל הפיאשה אלו טדנמה םייגולואידיא םיטסיכראנא . םיכמסמ ךא
21
- ה ןמ 13 םיראתמ ינויב
- לופיטל תודחוימ תוקלחמ וללכ ןיעידומה תקלחמו הכפהמ דגנ יניינעב תוריקחל הקלחמה יכ תויללכב
' ' ' . הנעטה תא הכירפמ הק צה בקעמ תחת ויה םייגולואידיא םיטסיכראנא יכ הדבועה םיטסיכראנאב
. ' ' ומצע םזיכראנאל אלו תיטסיכראנאה העונתה ךותב םיעשופ תודוסיל קר ודגנתה םה יכ תיקיבשלובה
ילויב רמא יקצורט ןואילש דועב 1921 . " אלכב םיקיזחמ ונאש ולא םייתימא םיטסיכראנא םירסוא ונניא
, םיטסיכראנא םהש הנעטב םהישעמ לע םיסכמה םיטסילו םיעשופ אלא םיטסיכראנא םניא
22
," 13
, . [ ] יטסילקידניס יעוצקמ דוגיא גיצנ לזמה הברמל הבקסומב בער תתיבש ךלהמב ויה םירוסא םיטסיכראנא
.( " ) ןאינאפ לש הלזמ מ הרבמ ושרוג השולש איצוהל םלוכ וררחוש םיריסאהו םבצמ לע עמש ריעב יתפרצ
, , – , , לשב םירחא המכ םע דיחי טפשמ אלל התרונ איה הילע רפש אל הריעצ תיטסיכראנא ןוראב
' ) הק צה ידיב עצוב ףויזה יכ חכוה רתוי רחואמ םייטייבוס קנב תורטש ףויז לש תוקרבופמ תומשאה
- .( םג ויה לזמ ירסח המצע 30 וא 40 - ' ב תיטייבוסה תונותיעה יפל רשא קנירימ ז דיל וייחש םיטסיכראנאה
1921 ." " לש ותייוולהב השחרתה םיטסיכראנא לש הנורחאה הלודגה תירוביצה הלועפה ולסוחו ולגתנ
ראורבפב ןיקטופורק 1921 רשאכ 20,000 , , לש םרורחש רתיה ןיב םישרודה םיסנו םיטלש םע ודעצ
. . טלחומו ידוסיל םיטסיכראנאה יוכיד ךפה האלה זאמ אלכה ןמ םיטסיכראנא
, ' תונשל םיידסומ תונויסינ לכ ויה אל תיקיבשלובה הגלפמה ךותמ הק צה תוערל תודגנתה התייהש דועב
' . , . ויה הק צה תוער יכ ןועטל ןתינ יכ ןכתיי ינבמ ביכרמו ישונא ביכרמ ונשי ןוגרא לכב התלועפ ןפוא תא
, - . וא םהייח לע טילחהל תוכמס וללכבו לבגומ יתלב חוכ ןתינ םיטרפ ידיב םא םיטרפ לש תויועט לש האצות
. - , - , העיפומ איה וב םוקמב עיפות תחשו ףדוע לש הדימש ענמנ יתלב הנעמ תוירחא אלל םישנא לש םתומ
דומע 6 ךותמ 13
. התשע תאז אל בוש עצבתהל תויועטה ןתואמ העינמל םייוניש עצבל םיינכפהמה םינוגראה םיארחא
. - . םיינבמ םייוניש ועציב אל םה חקופמ יתלב חוכ םיטרפ ידיב תתל וכישמה םה תיקיבשלובה הגלפמה
, , . ' ילבמ םימייוסמ םיפינס םרגוסב ישונאה םרוגה תא תעל תעמ ושרש םה תאז םוקמב הק צב םהשלכ
. וללה תוערה תא ללוחש הנבמב תעגל
- , ב היסורמ החרובב הרמא ןמדלוג המא 1921 :
. , - אוה דחא רבד ךא וישכע תאז השוע יניאו תענמנ יתלב הניה תומילא יכ יתשחכה אל םלועמ
, . םזירורטה תא ןורקיעל ךופהל אוה ירמגל רחא רבד הנגה יעצמאכ קבאמב תומילא ליעפהל
- . , דגנ דילומ הזכש םזירורט יתרבחה קבאמב רתויב ינויחה םוקמה תא ול תוצקהל ותוא דסמל
. - ינכפהמ דגנ ךפוה ורותבו הכפהמ
23
הכפהמה לע הנגה
. תויורשפא יתש תוחותפ ןאכ תינוציח תיאבצ הפקתה ינפמ ותנגה אוה הכפהמה לע הנגה לש רחאה דצה
; . : תישחומ המגוד תיסורה הכפהמה תקפסמ בוש היצילימב וא ליגר אבצב שומיש ןכפהמה ינפב ןוגרא
,[ ] דע הליחתב ץמוא היצילימ לש הנבמש תורמל 1918 . ןיב לדבהה םיליגרה אבצה ינבמ רבכ ורזח
) - , , ןייפואמ אבצה רשאכ ןוגרא תדימ וא תוליעי לש לדבה תובר הכ םימעפ רהצומש יפכ וניא םיינשה
. .( , היטרקומד לש לדבה אוה םיינשה ןיב לדבהה תיטואככ תנייפואמ היצילימה דועב ןגרואמכ
. - , - תוומה שנוע אבצה לש שדחמ ןוגראב לחה םייאבצ םיניינעל רשכ יקצורט קסבוטיל טסרב םכסה רחאל
, , , םירוגמ תודחוימ היינפ תורוצ םיניצקל העדצה םג ומכ שומישל רזחוה שא תחת הדוקפ תיירמה לע
- " : . . - רסח וניה תוריחבה דוסי בתכ יקצורט תוריחבב דוע ורחבנ אל םיניצק םיניצקל רתי תויוכזו םידרפנ
" - וצ תועצמאב הדיצה קחרוה רבכו תינכט הניחבמ ליעי יתלבו תיטילופ הניחבמ םעט
24
. ושח עודמ
? לש היסורב תיאבצ תעמשמב ךרוצ היה עודמ תיאבצ תעמשמ שומישל ריזחהל ךרוצב םיקיבשלובה
1917 לש דרפסב םייטסיכראנאה תיזחה יוקב אל ךא 1936 ?
םידבועה דמעממ ושרד תויטסילטיפק תולשממ וא םיילדואיפ םיכלמ רשאכ חתפתה ליגרה יאבצה הנבמה
, . תורמלש םושמ םיינתוכמס תודסומ תויהל ויה םיבייח ולאכ תואבצ םרובע םהיתומחלמ תא םחליהל
- , תא הרהמ דע תופשוח המחלמה תועווז סויג דודיעב דיקפת הליחתב קחשל םילוכי תונמואלו הלומעתש
. - תורטמ רובע םחליהל םיכישממ םילייח יכ חיטבהל דעוימ יעבצ ןוגראמ לודג קלח תוימואלבש םעטה רסוח
, - , - . םילייח לש קפס רסח הבשחמ רסח ףוג רוציל הסנמ תיאבצ תעמשמ ןהב םינימאמ חרכהב םניאש
. - רחאה דצה ןמ םידחפמ םהש הדימב הב םהלש דצה ןמ םידחפמה
, . – םיניצק תויצילימבש אוה םייתשה ןיב ידיחיה לדבהה היצילימה תואבצ ןוגרא לש תרחא ךרד הנשי ךא
. , תריציב ךרוצה תא ריסמ הז ןוגרא דחפ אלו הרירב ךותמ םימחלנ םימחלנה םילייחהו םירחבנ םילרנגו
. ולא םיעצמא תונוש תויוכזו העדצה ומכ םיעצמאב יתוכאלמ ןפואב תקזחותמה םילייחו םיניצק ןיב הדרפה
הרטמב םינימאמ םה רשאכ םחליהל םילייח לע תווצל וא דיחפהל ךרוצ ןיאש םושמ דוע םיצוחנ םניא
; . ומחל םירובה החלצהב תולעופה תויצילימ לש תובר תואמגוד ןנשי םהייח תא ןכסל םידמוע םה המשל
. לש תידרפסה הכפהמה ךלהמב םיטירבה דגנ םיבדנתמ אבצ תועצמאב 1936 , םירוזאב תויצילימ
- . " ב וקנרפ לש ויתוחוכב ומחל םיטסיכראנאה י ע וטלשנש 1936 - ה CNT : הריהצה
. - , סייוגמו םידמ שובל הזכ ןוגראב ךרוצה תא תוארל וא רידס אבצ לש ומויק לע ןגהל םילוכי ונניא
, , יכ דיחיה ןוחטיבה שומחה םעה ידיב תויממעה תויצילימה ידיב ףלחומ תויהל בייח הז אבצ
. - םיללצה ךותמ לועפל ולכוי אל רשק ירשוק יכו תובהלתהב ןגוי שפוחה
25
- םינשה ינפ לע 1918-1921 , ןאמטהה תוחוכ דגנ ומחלש היצילימ תוחוכ לע דקיפ ונכאמ טסיכראנאה
, ביירוגירגו הרוילטפ ומכ םינמואל לגנארוו ןיקינד םינבלה םילרנגה
26
. , , הניארקואב םיקיבשלובב ןבומכו
איה הללכ האישב 30,000 . דוקהו ורחבנ היניצק םידבועהו םירכיאה ןמ ובאשנש םיבדתמ םימחול
יטרקומד ןפואב עבקנ ןהלש יתעמשמה
27
. ןפואב ולעפ םא םהיתוסייג ידיב םירסומ תויהל ויה םילוכי םיניצק
. , - היה ךכ ןכאו יואר יתלב
דומע 7 ךותמ 13
הנומת 1 - יאבצה הטמה םע ונכאמ
, , ונפי םילייח ברקה טהלב םהידעלבש םושמ םיצוחנ םה יכ םינעוט םיליגר אבצ ינבמב םיכמותה ולא
. םאו היד המוצע איה םא הרטמ תנגה לע םהייח תא ורסמי םישנא יכ החיכוה הירוטסיהה וחרביו הרוחא
. הב םינימאמ םה
- " ) ה ע הלמ םיליגר תואבצ תלועפ לש תופסונ תובר תואמגוד ןנשיש ןבומכ I - " , ה ע הלמ II , םאנטייו
.( " איה תיאבצה תעמשמה דיקפת םילייחה תמכסה תא לבקל יחרכה היה אל םהב םיכוסכס ויה ולא ב ויכו
. ולא ויה םחליהל סרטניא םהל ןיאש תומחלמ תעווז ינפב םידמוע םה רשאכ דורמל םיסייוגמה ןמ עונמל
. םילגוסמ ויה יתמחלמה ץמאמה תא םינווכמה םילנרגה םילודג םירפסמב ודבא םדא ייח םהב םיכוסכס
) - , , ברק ןיינעב תיאבצ הירוטסיה ירפסב ןייע הנעמ תוירחא אלל םייח םזבזבב תועט רחא תועט תועטל
.(' , םחול חוכ ןגראל יחרכה ףאו רתוי ליעי יכ ץוריתה תא תוכירפמ הלא תובר תואמגוד וכו ילופילאג םוסה
- . טלשנו ןווכמ אבצ לש וחוכ יכ חיטבהל אוה תוטלחה תלבקו הגרד תויכראריה לש ןדיקפת ינתוכמס ןפואב
. טועימ ידיב
הכפהמב םילעפמ
: - ידיב רוצייה תא ןגראל הלכלכה ילהנמ ינפב תודמועה הריחב תויורשפא יתש ויה הכפהמה רחאל
. . תודעוה הנורחאה דגנ לועפל םיקיבשלובה לע היה הנושארה תא גישהל ידכ םידבועה ידיב וא הנידמה
. , רבוטקוא תכפהמ ירחאו ךלהמב ינפל םילעפמה בורב ורחבנש םידבוע לש תוצובק ויה תוילעפמה
, , . - םיטרפכ םיסובה תא עונמל הליחתב ורחבנ םה הרסהל םינתינ ויהו טדנמ יפל ולעפ ולא תודעול םיגיצנה
- . הדובעה םוקמ לש המלשה הלהנמה תא תוסכל ןתלועפ םוחת תא תודעוה וביחרה הרהמב דויצב לבחלמ
- - . ירמח תקפסאל םירחא םיברב יולת היה הדובע םוקמ לכש םושמ םידיחיה םילהנמה תא םמוקממ ורקעו
, , רבמבונב היצרדפב דגאתהל וסינ תוילעפמה תודעוה וירצומ לש עונישו היגרנא םלג 1917 .
- ' . , " לכה סוניכה םייעוצקמה םידוגיאה לש היטרקוריבה תועצמאב םיקיבשלובה י ע ןכ תושעל ןדעב ענמנ
. ' םיקהל תיקיבשלובה הגלפמה הטילחה ומוקמב לעופל אצי אל םלועמ ןנכותש תוילעפמ תודעו לש יסור
' - ' קר הב םידבוע תטילש לש תיסור לכה הצעומה תא 25% . תוילעפמה תודעוה ןמ ועיגה םיגיצנה ןמ
, , המסחנ תיקיבשלובה הטילשל ץוחמ הנגראתהש םייסורה םידבועה לש תיתריציה היגרנאה וז ךרדב
דומע 8 ךותמ 13
- . – . דע באשנ אוה דבלב םיימעפ סנכתה אוה עווג דלונ הז ףוג וב טולשל לכות הגלפמהש ןוגרא תבוטל
] ' ' הנוילעה תילכלכה הצעומה ידיב הרהמ VSNKh [ ] '- [ םירש םירסימוקה תצעומ ל תפנוסמ התייה רשא
. ,' תיקיבשלובה הגלפמה ירבחמ תבכרומ התייה המצעבש םעה לש
רבמבונב 1917 ] ' ' , הדובעה לוק Golos Truda ( - ) [ יטסילקידניס וכראנאה הלומעתה דוגיא לש םוסרפ
:ריהזה
, - ,' - '- הווה םיטרקומד לאיצוס םניהש םיקיבשלובה קוחבש חוכ ל ךופהיו םחוכ דסמתי וב עגרב
- , םיעצמאב םעהו ץראה ייח תא שדחמ רדסל וליחתי תינתוכמסו תזכרוממ הלועפ ישנא רמוא
. , לכל הגלפמה ןוצר תא ביתכי דרגורטפב םבשומ זכרמה ןמ םיפכנ םיירוטטקידו םייתלשממ
- . , ןיפיט ןיפיט וכפהי םכלש םיימוקמה םינוגראה רתיו םכלש םיטייבוסה המואה לכ לע דקפיו היסור
. םינומהה לש הנ ַ במ ַ ו האירב הדובע םוקמב יזכרמה לשממה ןוצר לש םיעצבמ םיפוג םתסל
, , רשא יתנידמו ינתוכמס ןונגנמ לש ונוניכ תא הארנ ונא הטמלמ ישפוח דוחיא םוקמב םילמעה
. לזרב לש דיב וכרדב דמעש המ לכ תא קחמיו הלעמלמ לעפי
. . וצב תיקיבשלוב הטילשבש םייעוצקמה םידוגיאה תעונת םע וגזומ תוילעפמה תודעוה הרק ןכא ךכ
ץרממ 1918 " : ' ' םימזימב לוהינ םוקמב הקידבו רוטינ לש ןויערל םידבועה תטילש ןורקיעב הרזחוה
, תילעפמה הדעוה לש תוטלחהה וא תורהצהה לכ לש השגה תועצמאב תלעפומ םידבוע תטילש םימאלומ
… … - הצעומה ירבחמ יצחמ רתוי אל רושיאל תיתלהנמה תילכלכה הצעומל הכאלמה תיב תדעו וא
". ץרמב םיקסעומ וא םידבוע תויהל םיכירצ תילהנמה 1918 - - - לש לוהינ ןעמל הלומעת עסמב םג לחה ןינל
- . - ב היישעתב דחא שיא 1919 , 10.8% ; - - - רבמצד דע דחא שיא לש הלהנה תחת ויה םימזימה ןמ 1920 ,
2,183 ךותמ 2,483 . יביטקלוק ןפואב ולהונ אל רבכ םילעפמ
הלכלכב הטילש
, דמעמ ידימ הלכלכב הטילשה תא וריבעה םיקיבשלובה רבוטקוא זאמ םירצק םישדוח רפסמ ךותב ךכ
, . וגיצה םידבועה וב ןמזב םיחרזאה תמחלמ ינפל עצוב הז השעמ תיקיבשלובה הגלפמה ידיל םידבועה
. הפקתמל סיסבה הלכלכה תא להנל םה םילגוסמ ויה אל םיקיבשלובה יפל ךא הכפהמ עצבל תלוכי
: הנידמה תולעבב ויהי םילעפמהש וצר םיקיבשלובה טושפ היה תוילעפמה תודעוה לע תיקיבשלובה
. - , - םהידי לע םילהונמו םידבועה תולעבב ויהי םילעפמהש וצר תוילעפמה תודעוהש דועב הידי לע םילהונמו
" : םייטסיכראנאה תומולחל המד רשא ךילהת וניליג תילעפמה הדעוה לש התשיג תא ראית דחא קיבשלוב
." תוימונוטוא תוינרצי תונומוק לש
, ףסונ םרוג ךא יקיבשלובה ןוטלשל יהשלכ תודגנתה םויא תרסה היה הז םשעמל הביסה ןמ קלח
. - אל תוינידמ יבגל הלא תוטלחה תיקיבשלובה תיטילופה הפקשהה תדוקנ התייה םתטלחה לע עיפשהש
. - םהיתוטלחה המחלמה ילב וא םע םיחרזאה תמחלמ ומכ םייביטקייבוא םיינוציח םימרוג ידיב םהילע ופכנ
, םזילאיצוסה תוהמ לש תיטסינינלה הסיפתה ןמ תועבונ ןהש םושמ תוהז תורתונ ויה תויגטרטסאה
. הרדגהה ןמ יונישה תילכתב הנוש הניה םזילאיצוסה תוהמ לש םתנבה םידבועה תטילש תועמשמו
: . תא םירציימש ימ ןיב םיסחיה רוצייה יסחיל תסחוימה תובישחה תאצמנ הז לדבה שרושב תיטסיכראנאה
, . תא םילהנמה ולאמ דרפנו ףופכ אוה ןרציה תוידמעמה תורבחה לכב ורוציי תא םילהנמה ולא ןיבו רשועה
- '- ' - ' . ; יעצבמ ו תוארוה ינתונ ןיב תיתרבחה הקולחה לוטיב םידבועו םיסובל קלוחמ הדובעה םוקמ רוצייה
. - , - ' טסינינלל תובישח רסח וניה ךא םזילאיצוס לש תיטסיכראנאה הסיפתה ןמ דרפנ יתלב קלח וניה תוארוה
, . ' ' תויטנל םינוש םירבד גציימ אוה רעצמל ףוכת שומישב אצמנ רוצייה יעצמאב םידבוע תטילש יוטיבה
. לש ןפ לכ יבגל תטלחומ הטילשב קיזחהל םיבייח םידבועהש ותועמשמ טסיכראנאל תונוש תוילקידר
[ - ] ; - ; חוכה הדובע םוקמ לכב םידבועה ידיב תויהל בייח הדובעה םוקמב היטרקומד םייקתהל תבייח רוצייה
, – - [ ] הדובעה תועש רפסמ תאז ללכב םהלש הדובעה םוקמ לעו םהילע תועיפשמה תוטלחה ה תא טילחהל
] ןיבוטה תומכ goods , .' , , [ בתוכ ןוטנירב סירומ ריבסמש יפכ וכו ןיפילח עצבתמ ימ םע תרצוימה
םידבוע תטילשו םיקיבשלובה :
– – ינרציה ךילהתה לע ןרציה לש תטלחומ הטילש וכותב לפקמה יוטיב רוצייה תא םידבוע לוהינ
. . תולעתהל ןתינ ותעצמאב דיחיה יעצמאה והז ונלש הקיטילופה תביל יהוז ילוש ןיינע ונרובע וניא
דומע 9 ךותמ 13
, , ( - , - ) תישפוח הרבח תורצוויהל איבהלו רוצייב תוארוה תלבק תוארוה ןתמ םיינתוכמס םיסחי לעמ
) . םרבועב םיידי ףילחהל םייושע רוצייה יעצמא יכ םג םינעוט ונא תיטסיכראנא וא תיטסינומוק
( , תוללוחתה אלל םהלש יביטקלוקה םילעבה תא הווהמה היטרקוריב ידיל תויטרפ םיידימ לשמל
– – . הרבחה אהי רשא שוכרה לש ימשרה סוטטסה אהי הלאכ תוביסנב רוצייה יסחיב הכפהמ
. , םמצע םירציימה ןמ תרחא תונכוס ידיב להונמ ןיידע רוצייה ןכש תידמעמ הרבח ןיידע הניה
28
, יתנידמ םזילטיפקל וא היישעתה תמאלהל רתוי הרושק םזילאיצוס לש תיטסינינלה הסיפתה ךכל דוגינב
'- . - ךישמהל םילוכי םיקיבשלובה םאה ב םתדובע חוכב הטילשב םיקיזחמ םידבוע הב הרבח תריציל רשאמ
: ' ' '? ולש םידבועה תטילש תסיפת תא םייללכ םיווקב ןינל ראית יתנידמה חוכב קיזחהלו
, ,' ' דימת ןוירטלורפה תרוטטקידל וז המסיס דימת םירשקמ םידבוע תטילש םירמוא ונא רשאכ
… , םא םינווכתמ ונא וילא בצמה תא םיריהבמ ךכב ונא הנורחאה רחאל דימ הנושארה תא םיביצמ
, , , הלוכי םידבוע תטילש זא ןוירטלורפה לש הרוטטקידב רמוא הווה ןניקסע תירטלורפ הנידמב
ל ךופהל - תונובשח לוהינ , - , - , - רוצייה לש רתויב ינדפקו רתויב קייודמ לכב אצמנ לכ קבוח יצרא ללכ
. ןיבוט לש הצפההו
, , ' - '- םירחא וטילחהש תוטלחה םושיי לש הקידבה םירפסה לע חוקיפה חוכל ןינל ןווכתה תונובשח לוהינ ב
. - תידוסיה תוטלחהה תלבקל אלו
, . המר אלל רמוא הווה םזילאיצוסל םייביטקייבואה םיאנתה תא רוציל ךרוצה תא קר ואר םיקיבשלובה
- , קקזנ םהל םירבדה םתוא תא הרבחב שומישל סינכהלו רידחהל ירשפא יתלב הרבחב רשוע לש תמייוסמ
: . , , : רמא ןינל הדובעל תוכזהו ךוניחו רויד תואירב יתוריש םזילאיצוסה
, , . תורחא םילימב וא יתנידמ יטסילטיפק לופונוממ המידק אבה דעצה אלא וניא םזילאיצוס
םינומהה ללכ לש םיסרטניאה תורישל לעפותמה יתנידמ יטסילטיפק לופונומ אלא וניא םזילאיצוס
יטסילטיפק לופונומ תויהל וז הדימב קיספה רשאו
29
םג וא
, , םלוסב קבח וניה םזילאיצוסה ףס וניה םזילאיצוסל המלש תירמוח הנכה וניה יתנידמ םזילטיפק
םירעפ ןיא םזילאיצוסה קבח ןיבל וניב הירוטסיהה
30
- - - - ב םילעפמב דחא םדא לש לוהינהו םזירולייטה לש שומישל ותסנכה 1918 - ו 1919 לש יוטיב הניה
. - - ךלש ךייח לע הטילש אלל יכ ואר אל םיקיבשלובה םידבועה תויוכז ינפ לע רוציי תמרו תוליעי לע ןועביק
- . , הב הבושח הניה רוצייה תדוקנב םידבוע תייטרקומד רחא והשימ לש הנוכמב גרוב רתונ התא דבועכ
. תיטסילאיצוס הרבח תריציל תירמוח החוור ומכ הדימב
. , זוכרמ יכ ובשח םיקיבשלובה תננכותמ הלכלכ לש יקיבשלובה ןוזחב תפסונ תחא הייעב תמייק תאז םע
, . ןובשחב ואיבה אל םה רעצמל תויטסילטיפק תוצרא לש סואכל ףוס איבי הנידמה תטילש תחת הלכלכה
. ואמו ןילאטס לש תויטרקוריבה תויועטה ולשמ תונוסאל ליבומ עדימ לש תישפוח הפולחת אלל זוכרמ יכ
, . ןמ לוכאל םהמ עונמל ידכ תודחכיה ידכל טעמכ ואבוה ןיסב םירורדה ואמ תחת ןתרמוחב תוידגא ןניה
) . םיבציימ ויה םירורדה רשא םיקרחה תייסולכואב תוצצופתהל הז רבד םרג בלה תניגמל םילוביה
- , . ( םירצוימ ויה שומיש ירסחו םייקנע םיגרבו םימוא היסורב ריצקה לובי לש סרהו םתליכא תועצמאב
. . . הז היה אל היסולכואה לע ופכנ תוינכות המייקתה אל תיתיישעת היטרקומד רוציי תוסכמב הדימעל
, - . תדימל רשק אלל הכפהמ דגנ התוויה הנידמל תודגנתה לכ תרוקיב רקבל וא תולאש תולעהל ירשפא
. הפולחת םייקתהל הלוכי םידבוע תייטרקומד לש בצמב קר הנידמה תוטלחה לש ןורוויעה וא תושפיטה
– - . השק םייניע יוסיכב לגרודכ קחשמל ליבקמ תורוב ךותמ הלכלכ לש ןונכת עדימו תונויער לש תישפוח
- - , , . - יתלב תויבויח תויזחת ידי לע תענומ ילוא הער הקיטילופ וז התייה רוציקב ירשפא יתלב דע רתויב
- , לא ךרד רוציק תווהל הלוכי הנידמה חוכ תוכשומב הזיחא יכ ןימאהל םיקיבשלובה תא הליבוהש תוססובמ
.םזילאיצוסה
דומע 10 ךותמ 13
הירוטסיהה יחקל תדימל
( , , ) אוה םיטסיכראנאה דגנ םזיקצורט םזיאואמ םזינילאטס תויטסינינלה תורוסמה לכ תא דחאמש המ
ןיבש הפוקתב םיקיבשלובה לע םתנגה 1917 - ל 1921 - . רוציל םנוצרבש המ וניה הז יקיבשלוב טוטרש
,( ) . תיתרבח וא תיתיישעת היסור לש רוגיפה ןה הכפהמה תוטטומתהל תונתינה תונושה תוביסה שדחמ
. וא םיקיבשלובה לש הקיטילופב הניא המשאה יכ םינעוט םיטסינינל היסור לש דודיבהו םיחרזאה תמחלמ
. , - יוכידה יפלכ םייתרוקיב ויהש ולא וליפא םתטילשל ץוחמ ויהש םיאנתב אלא ומשייש תוינימדה יווקב
- - ,' ' ' , לע ונגה רבד לש ופוסב םידבועה תייציזופוא תצובק וא גרס רוטקיו ומכ היטרקומדה תא יקיבשלובה
, . הדיספמ התייה הכפהמה םיקיבשלובה וטקנש םיעצמאה אלל יכ אוה םנועיט םיקיבשלובה תדמע
. היכראנומל הרזחו הנבל היצקאירל
, דימת יקיבשלובה ביתנה דיתעב ויהי וא זא ויהש םייביטקייבואה םימרוגל רשק אלל יכ אוה וננועיט
, . - רתוי הברה הרומח הניה םינכפהמ ידיב הסובת דועו תאז הכפהמה תומל ליבומ ענמנ יתלב ןפואבו
. , םזילאיצוס הנש םיעבש ךשמב ולוכ ינכפהמה טקייורפה לע ןולק הטיממ איה ןכש םינבלה ידיב הסובתמ
- . םשל הערה המגודל הכפה תוצעומה תירב הרוטטקידו רסאמ תונחמ םע תולקב ההוזמ תויהל היה לוכי
. . ודספנו וזבזוב רופסניא תוכפהמ הנגהל ןתינ וניא רשא לע םיניגמ םמצע ואצמ םיטסילאיצוס םויא
. , םזינילאטס ושרוי וא םזינינלל
היפוטואו שפוח
: ישונאה ןימה לש ותוריחל ליבות הכפהמ דציכ סלגנא ראתמ אבה עטקב
.[ ] [ ] – חוכה תא ספות ןוירטלורפה םזילטיפקה לש תוריתסל ןורתפ ה איה תירטלורפ הכפהמ
, , , תונגרובה ידימ םיטמשנה םיתרבוחמה רוצייה יעצמא תא רימתמ תאז תועצמאבו ירוביצה
. התע דע ואשנש ןוהה יפואמ רוצייה יעצמא תא ררחשמ ןוירטלורפה הז השעמב ירוביצ שוכרל
. תינכות יפל תרבוחמ רוציי ומצע תא ליעפהל טלחומ שפוח םהלש יטסילאיצוסה יפואל קינעמו
. - התעמ הרבחב םינוש תודמעמ םויק תא ךפוה רוצייה חותיפ ירשפאל התע ךפוה שארמ העובק
, [ ] . תיטילופה תוכמסהו תמלענ יתרבחה רוצייב סואכ היכראנא ךכל םאתהב םזינורכראנאל האלהו
- - , , . ןודאלו עבטה לע ןודאל ןמזב וב ךפוה ונוגרא תרוצל ןודאה ףוסבל םדאה תעווג הנידמה לש
. – ישפחל ומצע
31
,' ' , . , ןוהה יפוא תא ונממ םיריסמ רוצייה תא וזכרמ םה וז תינכת רחא םיקיבשלובה וכלה ןוטלשב םתויהב
, . - תונועמ רתוי בוט ןוזמ ולביק םיקיבשלוב הגלפמ ידיקפ עוג אל םינוש תודמעמ לש םמויק תאז לכבו
, - . - המוד ןפואב םהישרויל םהלש רתיה תויוכז תא ריבעהל םה וחילצה ןמזה ףולחב רתי תויוכזו רתוי םיבוט
. – . בערל איבה ןילאטס לש ותפוקתב סואכ םלענ אל יתרבחה רוצייב סואכ ברעמב טילשה דמעמל
. " םיישפוח ויה אל מ הרב ינומהו העווג אל הנידמה לש תיטילופה תוכמסה
, . ' ' לש ויתוחנהל דוגינבו דיקפת חוכ יסחיל םג יתרבחה הנבמה ןועש וילע דיחיה חוכה וניא ןוהה יפוא
- . , תולעבה ירטשב וקיזחה שממ אל ילוא תיזכרמה הדעוה ירבח ןוה לע תולעבמ קר עיגמ וניא חוכ סלגנא
. - , הטילשה חוכ היה םהידיב ךא םילעפמה לע
. , , םיטסיכראנא םזילאיצוסה תריצי ךילהת לש יחרכה קלח אלא הגשהל ףסכנ דעי הרטמ קר וניא שפוח
.' ' םניא םייביטקייבוסה תונויערה םא תויפוטוא ןניה תונומא םייפוטוא תויהב תובר םימעפ םימשאומ
. םישורדה םיביטקייבוסה םיאנתה ןמ קלח יכ םיקיזחמ םיטסיכראנא תיביטקייבואה תואיצמב םיססובמ
. איה הכפהמ יכ ןימאהל היטרקומד לשו תונויער לש תישפוח הפולחת לש םויק וניה םזילאיצוס םויק םשל
, , , תופכל תונווכבש תונוכנהו תובוטה תועצמאב ולו םילוכי ןוטלשבש ולא יכ ןימאהל תוריח אלל תירשפא
] . – , רבאפ םאס תאז חסנמש יפכ יפוטוא ןכא תאז תושעל םיקיבשלובה וסינש יפכ לעממ םזילאיצוס
Faber :' '- [ םזינילאטסה םרטב ב
םיבשוחו םישוע םישנאה ינומהש המ יכ ןיבהל אוה םזינימרטדה לש יתכרעמהו ןייפאמה ןולשיכה
םילושכמה ומכ הירוטסיהה תאצות תא עבוקה ךילהתה ןמ קלח הדימה התואב וניה תיטילופ
. - םישנאה לש הריחבה תויורשפא תא טלחהב םיליבגמה םייביטקייבואה
32
דומע 11 ךותמ 13
. ביתנב תכלל ויה םילוכי םיקיבשלובה הביטנרטלא לכ םיקיבשלובל התייה אלש אוה לכשהה רסומ
. . , יטולוסבא חוכב קיזחהל התייה םתרטמו טועימב ויה םה ןכ תושעל אל ורחב םה ךא רתוי יטרקומד
- תירבב םזילאיצוסל יוכיסה תא סרה ךילהתה ותואמ קלח םניה היטרקומדו םזילאיצוס יכ ןיבהל םנולשכ
, . לש ינכפהמה לאיצנטופה יכ תווקל שי הרבחב תוינכפהמ תוכופהת ושחרתיש האבה םעפב תוצעומה
. זבזובי אל םידבועה דמעמ
: ןמקרב רדנסכלאל הנורחאה הלימה תא ריתוהל ידכ
. . חוכ הב קיפסמ ןומא היה אל תחא ףאל תיתימאה תוריחה ךרד תא ןיידע התסינ אל הכפהמ ףא
. , , תוירוקמה ןהיתונווכ תא וסיבה ךכבו רבעב תוכפהמה לכ תא ונייפא רוריטו המקנ הפידר יוכידו
. , רורחש תא גישהל הניה תיתרבחה הכפהמה תושדח םיכרד תושדח תוטיש תוסנל תעה עיגה
, , הלילשל תכפוה הכיפהמה הנורחאה וזב הנומא לכ ונל ןיא םא ךא תוריח תועצמאב םדאה
. המצעב הדיגבלו
33
דומע 12 ךותמ 13
1
– יקיבשלובה ןויסינה הכפהמו שפוח ] Freedom and Revolution – The olshevi! "#$erience ;[ ךותמ - הרוחש הכפהמ
המודא ] Red % lac! Revolution ,[ ןויליג 2 , 1997 " . י ע םגרות גרבנזור לייא .
2
. : רוקמב ןייוצמ אל טוטיצה רוקמ םגרתמה תרעה
3
. ה תרדגהכ רתוי תלבוקמ וז הרדגה תיטסיסקרמה תוגהב תלבוקמה םיחונימה תכרעמב שמתשמ וניא בתוכה םזינומוק , אל
ה םזילאיצוס .' '- ' ' - . םזינומוק ו םזילאיצוס םיחנומב היבובריעב שומיש שי רמאמב
4
, גרובמסקול הזור תיסורה הכפהמה , 1918 .
5
- " ב דרגורטפ לש טייבוסה לש לעופה דעוה י ע הרצונ תינכפהמה תיאבצה הדעוה 12 רבוטקואב 1917 תכפהמ תארקל ןגראתהל
/ ) . הרעה םג י האר רבוטקוא 14 (.
6
, יקסבלסיצמ ייגרס היסור תא ורימתהש םימי השימח , 1923 .
7
] ךילורפ לופ Frolich ,[ גרובמסקול הזור , 1933 .
8
, ןוטנירב סירומ םידבוע תטילשו םיקיבשלובה , 1970 .
9
] ןילוו Voline ] ' : ) [ םואבנכיא ץיבוליאכימ דולווסו יתימא םש Vsevolod &ichailovich "ichenbaum ,([ - יתלבה הכפהמה
תעדונ , 1953 .
10
. , ; םידבועה לש תינטנופסה תונכפהמה חבשב גילפהו ךפהה תא םג רמא אוה ךא הז ןיינעב ןינל לש םיטוטיצה דחא קר והז
11
] ' ' טגל גרו ג Leggett ,[ , ' ןינל לש תיטילופה הרטשמה הק צה , 1981 .
12
. " תיטסינומוקה הגלפמה ידהוא ןוילימ יצח לעמ לש חבטב ב הרא העייס םש
13
- םה תיסורב תוביתה ישאר VChK . , - : היצלוקפסו הלבח הכפהמ דגנב קבאמל תדחוימ הדעו
14
/ ) הרעה םג י האר 5 : , , (. מוקרנבוסה םיינמז םיפוג ינש סנכתה ךאש םיטייבוסה לש ינשה סוניכה רחב רבוטקוא תכפהמ רחאל
- ( ) הו םיקיבשלובמ קר בכרומה הלשממה VTsLK . ' " .( ) הק צל מ צוה תויוכמס תא ריבעה מוקרנבוסה קקוחמ ףוג
15
. טגל
16
. טגל
17
, ןמדלוג המא - היסורב תוילשאמ יתוחכפתה , 1922 .
18
] ייוודוג דיוייד Good'ay ,( ) [ ךרוע םזיכראנא ןעמל , 1989 .
19
, רבאפ לאומס – תיטייבוסה היטרקומדה לש התליפנו התיילע םזינילאטסה םרטב , 1990 .
20
) : ןוטנירב סירומ לש רואיתל הריתסב דמוע הז עדימ םגרתמה תרעה The Bolsheviks' and Workers Control 1917-1921 ( ,
ויפל 26 - ב ופקתוה הבקסומב םייטסיכראנא םיזועמ 11-12 לירפאב 1918 ) םירוסאו םיעגפנ ירפסמ םתוא תא ןייצמ ןוטנירב
/ .( םע וא ו םגרתמה םע רשק רוציל שקבתמ ןיינעב איקבה ארוקה לירפאב הז ךיראתל (or!ers) Solidarity .
21
. טגל
22
. " ןילוו י ע טטוצמ
23
. ןמדלוג
24
, יקצורט ןואיל , , רדס תעמשמ הדובע ' , מע 171-172
25
, ' סדר ציר ןונרו תידרפסה הכפהמה יחקל , 1983 .
26
. : םודאה אבצה ןמ שרפש ןקתפרה היה ביירוגירג םגרתמה תעידי בטימל םגרתמה תרעה
27
. תויתדיחי תופיסאב
28
. ןוטנירב
29
, ןינל רימידאלו תודובע ףסוא , ךרכ 25 ' , מע 358
30
, ןינל רימידאלו תודובע ףסוא , ךרכ 24 ' , מע 259
31
, סלגנא ךירדירפ – יעדמו יפוטוא םזילאיצוס , 1880 .
32
' , מע רבאפ 198 .
33
, ןמקרב רדנסכלא " םזיכראנא לש ב אה , 1929 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->