________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFIE pentru examen/concurs în vederea ocupării postului de Contabil şef
1. Legea Contabilităţii, nr. 82/1991, Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 10 octombrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare; 2. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, Republicată în temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 54 din 28 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, dându-se textelor o noua numerotare. 3. Legea 571 /2003-Codul Fiscal al României; 4. Legea nr.46/2008-Codul Silvic; 5. Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 6. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare; 7. OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 8. Legea nr.265/2006 privind OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului; 9. HG 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 10. Ordinul 2861/2009 privind aprobarea normelor privind pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 11. Ordin nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene; 12. Legea 53/2003 Codul muncii republicată cu modificările și completările ulterioare; 13. Decretul nr. 209/1976 – Regulamentul operațiilor de casă; 14. HG 1860/2006 actualizată privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interes de serviciu; 15. HG 500/2011 privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a salariaților(Revisal); 16. O.G. 92/2003 ( republicata ) privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare ;

1

17. H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a legii 571/2003 privind Codul Fiscal ; 18. O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ; 19. Propunerea de Plan de Management al Parcului Natural Vânători Neamț accesibil la adresa www.vanatoripark.ro ;

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful