Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .
de n ori a

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈
*

(

)

*

.

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

.
*

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . 2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

).

c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
3

c) Să se calculeze lim

∫ f a ( x )dx . a →∞ 0
3

n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. * . atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 .  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A. 5. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. n→∞ . Ministerul Educaţiei. Să se arate că numărul   este real. acesta să aibă exact două cifre egale. Se consideră matricea A =  .Filiera vocaţională. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. Ministerul Educaţiei.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. Se consideră funcţia f : (0. f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 . ⋅) la ( G . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. + f ( n ) ) . b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.0} → . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că I n ≤ 1. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. ) este grup. ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . specializarea matematică . ) . unde G = (3. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. ∞). In = ∫ * 2 xn xn + 1 1 dx. 1− i 1+ i  2 2. de la ( (0. Se ştie că (G . 5p 5p 5p 2. b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. a) Să se calculeze 4 5 6 . profilul militar. .2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 .. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1.M1 n ∈ n→∞ * . 4. n ∈ * . b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. ∞) → G .. f ( x) = x + 3 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . ) + . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se determine probabilitatea ca.

.. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 2.Filiera vocaţională.. b = 0 . specializarea matematică . Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. 1. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p 2 ( x − 1) x +1 . 5. atunci rang( M ) = 2. C sunt coliniare. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A. Triunghiul ABC are B = laturii AC . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4} → {1. dacă x > 1 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ .9). 2. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . x +1 1 2. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . a) Să se calculeze derivata funcţiei f. unde a. B (1. în raport cu legea “ ∗ ”. 4. 2( x − 1) MT1. . 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . care conţin ultima coloană. este nul. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. B. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră punctele A(0. 3. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. 6. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. ∀k ∈ ( 0. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 . Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1.Proba D.3. C (−1. . ∞ ) → ( 0. ∗ x = −1 . profilul militar. ∞ ) . ∫ f ( x ) dx. −3) . 6). f ( x) = 3 log 2 x . n ∈ n→∞ 1 . Se consideră funcţia f : ( 0. Se consideră funcţia f : ( 0. programa M1 c) Să se arate că. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 .. atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim n k +1 k f ( x ) dx ≤ f (k ). ∞ ) . + f (n). −4). C (8.informatică.3. b ∈ . 4). an = f (1) + f (2) + . Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. 2. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. B (7.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. ∞ ) → .. 2 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că. ∀x > 0. π ) ecuaţia sin 3 x = sin x ..n∈ . 2) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. funcţiile f n : (−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x 2n şi g n : (−1. f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + . Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. ∀n ∈ * .6. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 . Se acordă 10 puncte din oficiu. ecuaţia are o singură rădăcină reală. MT1.. ∞) → 1+ x .. 2. f (1) = 3 . b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. 4. − x 2n −1 + f n ( x) . B (2. să se determine x1 . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. 2. x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 x2 x1 x3 ∗ astfel încât τ p = e . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. Se consideră funcţia f : ( 0. x2 şi x3 .6) .Filiera vocaţională. x1 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ . Să se rezolve în mulţimea ( 0.∞ ) . rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul x3 x2 . Se consideră. b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . x2 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. f ( x ) = e x⋅ln x . b) Să se arate că. 4. pentru fiecare n ∈ ∗ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . pentru orice a ∈ . Ministerul Educaţiei.8} ? 5. x1 . există p ∈ 2. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . −2) şi C (4. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . 1 1 1 .Proba D. Să se calculeze cos B . specializarea matematică . ∞ ) → . 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . + − .informatică. 6. f (0) = 1. Se consideră a ∈ . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . profilul militar. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11. 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1. pentru orice τ ∈ S5 . programa M1 . 3.

1 c) Să se studieze monotonia funcţiei F . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . 7 − 4i 2. Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. Se ştie că. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. + − ln n. xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x .Proba D. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . Se admite faptul că (G. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ⋅ ) . p ∈ . b.. Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 şi 5.    . 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. profilul militar. 1 1 5p b) Să se arate că. c) Să se demonstreze că grupurile (G .. H t este un subgrup al grupului (G . Să se rezolve în mulţimea [ 0. MT1. 5. 2. 2k   k∈ 2k    x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . c sunt parametri reali.informatică. ⋅ ) este un grup. b) Să se demonstreze că. ∞ ) → . vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. pentru orice k > 0 . . în triunghiul ABC .   z + 2t = 1    2k  2.. + ) sunt izomorfe. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. unde a. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f : ( −1.Filiera vocaţională. Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1.3 ( ) . 6. Se consideră funcţia f : (0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  .. a) Să se determine a. 2π ) ecuaţia sin x = − . ∞) → . 1 3. < f ( k + 1) − f ( k ) < . b. ∀n ∈ 2 3 n * . ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente.. şi pentru fiecare t ∈   notăm cu 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n. f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * . programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. specializarea matematică . 2 4. ∞) → . pentru orice t ∈ . 5p 2. f ( x) = 2x 1 1 1 + + .. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. ⋅) şi ( .

x2 .3. cu rădăcinile complexe x1 . 2. c) Să se determine A−1 . ∀ n ∈ . n ∈ 0 2 * . Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x3 − x + a = 0 . f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. x0 = 0.Proba D Filiera teoretică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie triunghiul ABC. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . profilul militar. b) Să se arate că A2n = 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. AC = 14 şi BC = 15 . xn +1 = f ( xn ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . să se determine numerele reale a şi c. profilul real. Să se demonstreze că punctele A . ∀n ∈ 2 ∗ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. specializarea matematică . programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . x3 . π 2 . specializarea matematică . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică. DF = 2 FE . 2. Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. F şi C sunt coliniare. π 2 π . Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 6. definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . pentru orice n ∈ 3 3 ∗ 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . Se consideră funcţia f : → . . x2 . MT1. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1. n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2.7. a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . Ştiind că punctele A (1. 2 ) şi B ( 0.informatică.3) aparţin 3. 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ax 2 + x + c .  −1 −1 1   a) Să se calculeze det ( A ) .5.Probă scrisă la MATEMATICĂ . graficului funcţiei f . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. Se consideră funcţia f : R → R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 .9} ? 5. ∀-nProba D. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. x3 sunt numere întregi. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB .

dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. b) Să se arate că. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . atunci det ( M ) = 0 . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. MT1. dacă X ∈ A şi Y ∈ A .    a b   2.informatică. 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . Filiera vocaţională.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră mulţimea de matrice A =   a.. B. 91 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. 2..    −3b a   a) Să se arate că. B ( xB . 3 15 4. g n : [ 0. yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . atunci det ( M ) = ±1 . Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + . C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Se consideră funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . dacă matricea M este inversabilă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . c) Să se arate că. programa M1 xn c) Să se calculeze lim n . Să se arate că C17 > C17 → . atunci X + Y ∈ A . Fie A ( x A . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. unde n ∈ . C ( xC . Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . b ∈  . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se arate că şirul este nemărginit. atunci X = O2 sau Y = O2 . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. y A ) . +  = ln 2 .Proba D. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. 5p 5p 5p b) Să se arate că. specializarea matematică . Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . f ( x ) = x − sin x . dacă A. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3.Filiera teoretică. profilul militar. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . Fie funcţiile f . g n ( x) = 1− x 1− x * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1.informatică. Y ∈ A şi XY = O2 . profilul real.1) → .. Să se determine elementele inversabile ale acestui inel. dacă X ∈ A . 1  1 ∈ M 3( 1  ). yB ) . 2. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + .

α ∈ S3 . să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 . • Toate subiectele sunt obligatorii.∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . ştiind că A(−1. x 2n 0 1+ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . 2. b ∈ } . pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. x ∈ S3 .informatică. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei. z4 2. I n = ∫ a) Să se calculeze I1 .Proba D. 2). n ∈ 5p 5p 5p [i ] . Să se determine funcţia f de gradul întâi. 6. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. −1) . programa M1 n dx. α= . } este parte stabilă a lui [i ] în raport Ministerul Educaţiei. 4. ( ) a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. oricare ar fi ordinea factorilor. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . Fie inelul [i ] = {a + bi a. oricare ar fi x ∈ 3.Filiera vocaţională. e =  . Se consideră permutările e. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. [i ] şi z2 ∈ [i ] . C (2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5. MT1. 2. n→∞ . a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. c) Să se demonstreze că. ∀ x ∈ .0). f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . ∀n ∈ * . B (0. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz.

5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt . a. B= π 6 şi AB = 6. astfel încât x1 ≤ 1. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . → . dacă c < 0 . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3.1] → 6 2. b. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . 5.informatică. 6. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . − {−2} → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. Se consideră a. Ministerul Educaţiei. să se calculeze det ( A) . unde m este un parametru real. dacă A = 5p π 4 . • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . 4. Să se rezolve în mulţimea [ 0. E astfel încât AD = 2 DB . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. atunci b = −1. a sunt în progresie aritmetică. b ∈ ştiind că numerele 2.9 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. AE = 2 EC .Proba D. f ( x) = −3 x + 2 . 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. x →0 x >0 . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. ∀x ≥ 0. 2. Pentru a. x2 . ştiind că f : → . c = −1.1. 1 b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. cu rădăcinile x1 . x3 ≤ 1. ∞ ) . 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . x2 ≤ 1. profilul militar. c. atunci A este inversabilă. b sunt în progresie geometrică şi 2.Filiera vocaţională. x3 ∈ . dacă a = 1. c) Să se arate că. t x ∫0 f ( x)dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . 17. b) Să se arate că. f ( x ) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2} care verifică relaţia f (2) = 2 . polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . 2} → {0. Să se determine a .1. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. Ministerul Educaţiei. 3. d ∈ . Se consideră funcţiile f : . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

1 x2  .  2 x2  

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .
 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) = ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

.
1 1 f   + ... + n 3 1 f   este divergent. n

1 1 f  + 2 3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .
 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

, notăm cu Sm

5p 5p 5p

{

}

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p
*

se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0

x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .
x →∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

[X ].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n→∞

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

Să se rezolve în mulţimea [ 0. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . ∞ ) → . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2.1) . cu rădăcinile x1 .Filiera vocaţională. 2) . se consideră funcţia f n :[0. n ≥ 2 . Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 .∞ ) . x4 ∈ . ∞) . 1 1 1 1 . + ( −1)  = I0 . Fie α ∈  π .3.5. 5  3π  6. 1 − I 2n −2 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0. Să se calculeze sin α . n ≥ 3 . 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( ) .informatică.0) şi trece prin punctul (0. x3 . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. x2 . 2. specializarea matematică . Fie a. 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. MT1. ∀n ∈ . c ∈ şi matricea A =  c a b  . Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1.9} ? 5. b. f n ( x) = x n − nx + 1 . Pentru fiecare n ∈ . Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. Se consideră şirul ( I n )n∈ . c) Să se calculeze lim an . 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) . x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0. n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . atunci existăCurriculum şi Evaluare af .Proba D.1] şi strict crescătoare pe [1. b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. n ∈ * .. 4.7. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . −3) . unde an s-a definit la punctul b). + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze [X ]. 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1. programa M1 2. atunci a=b=c.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  astfel încât cos α = − .1) şi bn ∈ (1. D (−1. Ministerul Educaţiei. 3. π 4 . f = X 4 − 5 X 2 + 5 .

Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . atunci AB ∈ G .1] → . se consideră funcţia f n :[0. 5. oricare ar fi numărul real x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. f n ( x) = (1 − x)n .3) . b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. C ( −2. D ∈ G pentru care CD ≠ DC . b. c) Să se arate că dacă a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 5 2  Ministerul Educaţiei. c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1.  0 1     a) Să se arate că dacă A. Să se calculeze sin 2α . b ∈ . specializarea matematică . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. n ≥ 10 . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . Se consideră a. atunci polinomul f nu are rădăcini întregi.Filiera vocaţională. b) Să se găsească două matrice C . 2 3 8 10 4.informatică. Fie α ∈  . n→∞ 0   1 1 ∗ . n ∈ . b.Proba D. b) Să se calculeze lim f '( x). c) Să se arate că dacă A ∈ G .1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe .3) . profilul militar. 1 π 3. c) Să se calculeze lim x . B ( 2. Să se determine a ∈ 2−i . 1 ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. Se consideră mulţimea G =  X =   a. a) Să se determine a. • Toate subiectele sunt obligatorii. B ∈ G . 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π  astfel încât sin α = . f ( x ) =  x  0 . MT1. Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. a > 0  . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . b. iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. Pentru fiecare n ∈ * 1 . Se consideră funcţia f : → . oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . atunci I 2 − A + A2 ∈ G . 1. atunci f are o rădăcină raţională. c ∈ . 3 π  6. x ∈ \ {0} . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . Să se rezolve în intervalul [ −1. −2 ) .

 . f ( x) = x 2 − x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Să se determine probabilitatea ca. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . x3 . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( 2. să avem a + b = 4 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. 4. ∀n ∈ 4 * . alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . este convergent. MT1. Ministerul Educaţiei.1) şi xn+1 = * xn5 + 3 xn . a) Să se arate că xn ∈ ( 0. . ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . . programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n+2 n→∞ = 16 → .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . 0 −1    1 3 a) Să se calculeze A2 − B 2 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. Se consideră o funcţie f : * . cu rădăcinile x1 . Ministerul Educaţiei. 6.informatică. [X ] . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 . B = 5p π 4 şi C = π 6 . 5. b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . cu proprietatea că xf ( x) = sin x. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. → . x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. specializarea matematică . x2 . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg.Proba D. Se consideră matricele A =  şi B =  . 2.1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră polinoamele f . a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. unde x1 ∈ ( 0.

Care este probabilitatea ca. f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. este convergent.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5. 2) . B (4.. 2.Filiera vocaţională.2. c) Să se determine a.. specializarea matematică . x2 . b = 0 .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . 2 2 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. are limita 1 . ∞) → [0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . . b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1. cu rădăcinile x1 . Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . Să se determine a ∈ 6. alegând un număr k din mulţimea {0. ∀n ∈ . → . x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.7} . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . 1 π = . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . Să se rezolve în intervalul [ −1. ştiind că A(−3. F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt . + xn − n. f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. b) Să se arate că F este funcţie pară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . 2. x3 ∈ a) Să se determine x1 .informatică. x3 în cazul a = 2. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . x2 . ∞).  1 1 0   a) Să se calculeze A3 . −3) şi C (1. x 0 ∫0 π 2 f ( x)dx . numărul C7 să fie prim.. Se consideră funcţia f :[0..Proba D. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1.4) . MT1. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . Se consideră a.1. ) Ministerul Educaţiei. . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . profilul militar.. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . xn+1 = f ( xn ). c) Să se determine inversa matricei I 3 + A .

• Toate subiectele sunt obligatorii. B (2. 6. 4 8 . c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. b) Să se rezolve sistemul. Ministerul Educaţiei. 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. 5.Filiera vocaţională. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . unde A(1. 2 ) → . 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. 4. acesta să aibă toate cifrele pare. ∀x ∈ ∗ . Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . ∀x ∈ . specializarea matematică .informatică. c) Să se determine A−1 . + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p [ X ] şi x1 . Fie polinomul f = X 4 + 2 X 3 + aX 2 − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . MT1. x2 .3) şi C (2. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. 3 5. x4 ∈ rădăcinile sale. 2) . ∫0 f ( x ) dx . Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Se consideră funcţia f : ( −2. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . x3 . x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. 2. programa M1 x →∞  x 2.Proba D. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze 1 → . unde a este un număr real. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se ordoneze crescător numerele 3. f ( x) = ln 2+ x . Să se determine probabilitatea ca. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . −5) . g ( x) = −3 x + 3 3. ∫1 ( x + f ( x) − 2) 4 2 dx. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5.1) .Proba D. b ∈ 3  . c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . Să se rezolve în [0. b) Să se arate că AB ∈ G . MT1. 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . Se consideră funcţia f : 5p → . Se consideră mulţimea G =   a. z0 ) . programa M1 x →∞ f ( x ) 2. c = 5. Se consideră funcţia f : [ 0. CA = b şi sistemul  cx + az = b . Se acordă 10 puncte din oficiu. b = 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. sistemul are soluţie unică. cu laturile AB = c . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC .informatică. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . y0 . b) Să se demonstreze că. 4 4 4 4. 5 . ( ) Ministerul Educaţiei. 2) şi B (−2. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1.∞ ) . ştiind că O(0. profilul militar. 2. b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . ∞ ) → . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 6. y0 . Să se calculeze C4 + C5 + C6 .0) . ∫0 (t 1 x 1 3 + 1) f (t )dt . c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.Filiera vocaţională. x →∞ 1 x x . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . Să se arate că 2 ∈ log 3 4. 5p f '( x ) 5p . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M. să se demonstreze că x0 .  a b  2. Se consideră triunghiul ABC. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. A(−1. Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC .  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. B ∈ G . pentru orice triunghi. ∀x > 0. z0 ∈ ( −1. 3. BC = a . specializarea matematică . f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5.3) . f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 . pentru orice A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1.

2. 3 Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. 3. 2. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . Să se determine a ∈ . z ∈  bx + cy + az = c  . Se consideră mulţimea G =   a .informatică. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + . n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . y. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . Ştiind că sin x = . pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 . → . b. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . b. se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . 1 6. să se calculeze cos 2 x . f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. X ∈G . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . Pentru a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D.  a b  2. c ∈  0 c  4. • Toate subiectele sunt obligatorii. n→∞ 4 .Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ → f ( x) x4 . 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 . z ) . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. MT1. 4. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. x. + f n (n) ) = . y . a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc).   5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.. x + 8 − 6 x −1 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . Să se calculeze 5. profilul militar. Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . 2 2 x →∞ → . programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. axele de coordonate şi dreapta x = 1. f n ( x) = 1 . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. 1 x b) Să se calculeze lim f ( x ) . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. specializarea matematică ..

f ( an ) = an . f ( x) = x x +3 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie sistemul ax + by + cz = 0 .informatică. Să se calculeze 1 + i + i 2 + . specializarea matematică . n ≥ 2 . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1. ∀ x ∈ . 6. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . Se consideră funcţia f : → . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . + i10 . f ( x) = x3 − 3x + 2 . Se consideră funcţiile f . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . D. b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. . Să se rezolve ecuaţia 3. Se consideră funcţia f : 5p → . 2. c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . profilul militar. n natural. y ∈ . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . distincte două câte două şi A matricea sistemului. b. 2 4.Proba. 0 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . → . atunci sistemul este incompatibil. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 .Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. 2 2. ∀ n ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ [ X ] . Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . c ∈ . cu a. 3 f ( x) dx . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . f ( x) = x 2 − 3 x + 2.. Să se calculeze sin 75 + sin15 . .  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . Se acordă 10 puncte din oficiu.. a) Să se calculeze f ′ ( x ) .xMT1. x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx . 5. programa M1 2. Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte. g : ( f g )( x) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. g ( x) = 2 x − 1 .

n +1 1 5p . profilul militar. ∀a > −1 . n∈ . să se calculeze sin4α . Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) .Proba D. alegând un element din mulţimea {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) .informatică. ecuaţia f ( x ) = 3 + 1 are o unică soluţie xn ∈ . 2. 5p 5p 5p 5p 5p 2. 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . . = x+2 x−2 4.. atunci det Z ≠ 0 . Ministerul Educaţiei. 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în [ X ]. Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a.. atunci Y = O2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. Ministerul Educaţiei. 40} .    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.9 ) . ∞ ) → . B(2.Filiera vocaţională. −3). specializarea matematică . dacă A(5. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . să se determine rădăcinile din 3 ( ) () ( ) 3 3 [X ]. Se consideră funcţia f : [ 0. ∀x > 0 . programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ale polinomului f . 5. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 .. 2 2 2x + 3 x − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. ˆ b) Pentru a = 2 .3. C ( 0. Se consideră funcţia f : 5p → . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2. b) Să se arate că lim xn = 1 . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). b ∈  . −1). 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. Să se calculeze tg  − arctg  .. Ştiind că tgα = 2 . a) Să se arate că. 2. f ( x) = ∫ dt. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . Să se determine probabilitatea ca. f ( x ) = x3 + x + 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. 6. XA = AX . pentru orice n ∈ . . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC .

f (2) = 6 . f ( x) = x − sin x . specializarea matematică .informatică. ∀x > 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . ştiind că A(0. e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 11 3. c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. det ( zX ) = z 3 det ( X ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. . . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. ∀ X ∈ M3 ( ) . 1. profilul militar. programa M1  . −1) şi C (5. x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . 2. să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. −3) . să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. MT1. c) Ştiind că A ≠ A t . a) Să se determine rădăcinile polinomului f. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2.Filiera vocaţională. Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . b) Să se calculeze −x −2 x . ∞ ) → . Se consideră funcţia f : → . ∀x ∈ . B (2. pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 .Proba D. Ministerul Educaţiei. Se notează cu A t transpusa matricei A. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 . x 0 1 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. 9) . f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţia f : [ 0. c) Să se arate că funcţia g : → .∞ ) . Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . 5. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. 6 4. . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . x > 0. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

profilul militar..  → . Se consideră funcţia f : (0. ∞) → . f ( x ) = cos x .. unde . P sunt mijloacele laturilor. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.  2 2 2..40} . Se acordă 10 puncte din oficiu. În triunghiul ABC punctele M . { \ { − 1} . 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1.  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. programa M1 + n − f ( n ) .12. N . dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a. În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  .informatică. 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei. cu x ∈ S3 . 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 3. astfel încât xσ = σx .  n  . Fie H ortocentrul triunghiului MNP. este descrescător.ProbanD. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. 4. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ . alegând un număr din mulţimea {10. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1.. Să se determine probabilitatea ca. π π  π π  6. ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor. 3 4 5  π 2.. suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . Se consideră funcţia f :  0. } 5p 5p 5p b) Să se arate că ( G . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2). + n  n  f   . 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. Să se demonstreze că AH = BH = CH . Să se calculeze sin  +  + sin  −  . ⋅ ) este un grup abelian. Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ ... • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 .Filiera vocaţională. b ∈ \ { − 1 } . e] . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.11. Ministerul Educaţiei. f ( x ) = ln 2 x ... b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 . 2. MT1. X (2009) = X (t − 1) . 5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + .

programa M1 2. Bn =   sin nt − sin nt  . 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x) = xf ( x) are primitive. 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 3) şi B (1. Se consideră a ∈ şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. dat de xn+1 = f ( xn ) . 0. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. 1 1 1 1 . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R .Filiera vocaţională. 5p Ministerul Educaţiei. cos nt   c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X 2 = A . f ( x ) = 1 − 2 x . 2. este convergent . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. Să se arate că funcţia f f f este strict 3. 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. π  cu sin α = . f ( x ) = arcsin x . b ∈  a −b  astfel încât X =  . Să se calculeze 5. → . atunci există a.Proba D. cu t ∈ . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. b) Să se calculeze c) Să se arate că ∫0 1 2 f ( x) d x . Se consideră matricele A =  şi B =  .informatică. Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . 1] → R. specializarea matematică . Fie α ∈  . Fie funcţia f : R → R. Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . x2 . x4 ∈ + + + x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se calculeze sunt rădăcinile polinomului f . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . iar acestea sunt crescătoare. 1 π  6. unde x1 . a) Să se arate că funcţia g :[−1. π . Să se calculeze z1 + z2 .1] → . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 .  b a 5p . Ministerul Educaţiei. 2. a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . f ( x ) = arctg x − arcctg x . 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . Să se calculeze tgα . profilul militar. − 1) . − 1. Se consideră funcţia f : descrescătoare. Fie mulţimea A = {−2. Fie funcţia f : [ −1. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. MT1.

y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . Se consideră funcţiile f : R → R. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  . Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. ∀x. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . 3. unde F este inversa funcţiei F a → . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. 0 ) .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . y ∈ astfel 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( ). specializarea matematică . 1 6. a) Să se calculeze lim . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. A (1. În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  .3} → {0. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = . b) Fie funcţia f : → . Fie funcţia f : [ −1. F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. 2 3 4 5 .3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . f ( x ) = −2 x 2 + x . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă.1. astfel încât AX = XA . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x ) = x + 1 . x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . 1) .1. 3 Ministerul Educaţiei.Proba D.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 . Să se rezolve în intervalul ( 0. 5. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy .2.. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . profilul militar. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. programa M1 2 3 4 2. c) Să se arate că funcţia f este convexă. Să se determine măsura unghiului AOB . să se calculeze sin 2α . f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. MT1. 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1.2. 2 ) şi B ( 3. ∗ ∗ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 0   0 1 ) . Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x .informatică. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. x →0 5p 5p 5p f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) .1] → R. atunci există x. 2.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

AX = XA , atunci există a, b ∈

astfel

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

{

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

, b∈

}.

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .
x →∞

π 2

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
*

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2

5p 5p

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )
→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

{

}

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

)

în raport cu

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

.

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

1

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

Ministerul Educaţiei. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. 1) şi C (1. c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. X ∈ M 2 ( 2. programa M1 xn 2. Ministerul Educaţiei.. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . 2 a) Să se verifice că ( A( x) )2 = 2 xA( x). 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . să se arate că log 16 24 = 3. ) nu are soluţii. Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 6. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. B ( −1. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . 3) . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 ). care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . 5. 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . Se consideră funcţia f : R → R. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . specializarea matematică . c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii.Filiera vocaţională. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . n→∞ . dintre care 12 sunt fete. ∀n ∈ N∗. Într-o clasă sunt 22 de elevi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀n ∈ N∗. Să se arate că sin 6 < 0 . 4 b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. − 1) . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n .. + a1 X + a0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1MT1. 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 1. 4. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. f ( x ) = | x 2 − x | .informatică. Ştiind că log 3 2 = a . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 4a 2.

a − 10b = 1  . profilul militar. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 4. f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. 2 ) . Y ∈ G . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. 0. a ∈  x + y + az = a  . Se acordă 10 puncte din oficiu. B ( −1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . specializarea matematică-informatică. să se calculeze sin . b ∈ . Să se demonstreze că s ∈ (1. Fie mulţimea A = {−2. Se consideră funcţiile f . 3) . Ştiind că x ∈  . G =   | a. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . − 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 3 f '( x) dx . g : → . 2 → .  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . ∫1 2 . π  şi că sin x = . − 1) .• • Filiera vocaţională. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . ∀x ∈ R . 5p 5. 5 2  2  Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 .  a 10b   2 2 2. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . pentru oricare X . c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 3. MT1. Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R.Proba D. x ∈ R . 1. 1) şi C (1. Se consideră funcţiile f : R → R. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 2} . 2. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. g ( x) = f ( x) + arctg 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . Se consideră funcţia f : R → R. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . 3 x  π  6. La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x ) = arctg x .  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . 2 2 2 2 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = 7 există x. ∀x ≥ 0 . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. y ∈ 7 astfel încât a = x 2 + y 2 . 2 3  Ministerul Educaţiei. profilul militar. + .informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt . c ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . H. b) Să se arate că. a) Să se arate că f1 ( x ) = 2 n→∞ . + ∞ ) → R. 4. ⋅ ) şi { 7 }. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3) şi D ( a. n < 100 . b) Să se demonstreze că 2. 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . specializarea matematică ..4} . b. 5p 6. unde a ∈ . Ministerul Educaţiei. b) Să se calculeze B −1 . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 . C (1. Se consideră corpul 5p 5p 5p .. ∀n ∈ N∗. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . ∀n ≥ 1 . ∀k ∈ N∗. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. b. ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . ∗ . c) Să se demonstreze că ∀ a. B ( −1. c ∈ 1. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . H = x2 x ∈ .1. Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. + ∞ ) → . acesta să } fie număr raţional. +. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. 4 ) . 2. 3. ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. a. − 1) . 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . Fie funcţia f : ( 0. MT1. 2. an = + + + . 1) . să se calculeze tg  x +  . 5p 5p 5p ( 7 . + ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 .Filiera vocaţională. Să se calculeze probabilitatea ca. 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1. Se consideră funcţiile f n : [ 0.

5p 4. b) Să se arate că A2 = 32 A . c) Să se arate că rangul matricei An este 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 a) Pentru a = . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. 5p 2. ∀x ∈ ( 0. f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt .1) . ∀n ∈ N∗ . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . Se acordă 10 puncte din oficiu.3. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . C (1. y ∈ este o constantă reală. + ∞ ) → R. 5p 5. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. x →1 x <1 . cu proprietatea că f (1) = 2 .. Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A .fProba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.3) şi D (a. n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. profilul militar. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. 2. −1) . 3 c) Să se arate că. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . ∀ x. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. Fie mulţimea A = {1. x +1 2 2   1 1 1  + .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A .5} . a ∈ .. x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 b) Să se calculeze f1   . +∞ ) . L =  5  ∈ M 3. 4) . + ∞ ) . MT1. oricare ar fi n ∈ ∗ . 4. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) .  6 3 Ministerul Educaţiei.1] → R. 5p 3.Filiera vocaţională. Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 .informatică. B (−1. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . unde a  4 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. Se consideră funcţia f : ( 0. 2π ) . ∀n ∈ N∗ . specializarea matematică . Se consideră funcţiile f n : [ 0. dacă intervalul [ 0. 6] este parte stabilă a lui . 5p 6.1 (  6   ) şi A = LK .  . + − ln  n +  . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. 5p 5p 5p 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. atunci a ∈  . Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 .

b ∈ } . a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . y ∈  2  . acesta să fie divizibil cu 5. 2. b) Să se arate că. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R → R. Se consideră mulţimea A = {0. pentru orice x. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . 2009} .. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. adjuncta matricei A.1. { f ( x ) = −1 . 3 3 2. ∀n ∈ 2 0 ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . 5. alegând un element din mulţimea A.   c) Să se arate că mulţimea A este infinită.1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. 6. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p ). ∀a.. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. c) Să se determine rangul matricei A* . 5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. f ( x ) = x − ln(e x + 1) .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine probabilitatea ca. ∀a ∈ . C (0. Se acordă 10 puncte din oficiu. n ≥ 2. . Ministerul Educaţiei. − 3). programa M1 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0.3) . . 5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x . funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 .informatică. c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ tinde descrescător către 0. Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) . 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1.Proba D. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . − 3) şi B ( 4. MT1.1) .Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. ∀n ∈ N∗. Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . 4. x →∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. 0 ) .. 3. } . B (−1. AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. 2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2. x2 . MT1.1) şi C (−1. 6. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . Fie funcţiile f .. 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . f ( x ) = 2 − x. 3) şi pe ( 3. 5. ∞). 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent. 1 . −2) . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { [ X ] . b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. acesta să fie divizibil cu 50. a1a2 a3 . c) Să se arate că A = B . g : → 5p 5p 5p 5p 5p . x3 . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx.informatică. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. grad ( h ) ≤ 3 } . Fie ABC un triunghi care are AB = 3. 7 7 Să se determine a60 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 * . 4. ∫0 F ( x) dx. → . cu rădăcinile x1 . Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ ). programa M1 2. Ministerul Educaţiei. F ( x ) = ∫ f (t )dt. Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. Să se calculeze probabilitatea ca. . b ∈ M2 ( d  ) . Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). 3. x4 ∈ . specializarea matematică . Fie funcţia f : \ { 3} → . B (4.Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. AC = 5 şi BC = 7. cu proprietatea că A2 = O2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze cos A . Să se demonstreze că funcţia f : → . an+1 = f ( an ). f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . 2. f ( x) = e− x şi F : 2 → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. profilul militar. Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . a ) sunt coliniare.nu esteD. g ( x ) = 3 x + 2 .

• Toate subiectele sunt obligatorii. x2 . b. programa M1 2. 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. r ∈ ( 0. b ∈ 2. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se demonstreze că dacă a. + 100 . b. 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. Se consideră polinomul f ∈ x1 . n→∞ .Filiera vocaţională. 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . c) Să se arate că rang A ≥ 2 .Proba→∞ MT1. profilul militar. cu a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1. Fie ABCD un pătrat de latură 1. 5p x D. Ministerul Educaţiei. b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . cu p. x3 ∈ . Să se determine imaginea funcţiei f : → . c ∈ ( −∞. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . 5p 5p 5p ( ) . Se consideră funcţia f : R → R. b) Să se calculeze det A − At . ) 5 5. atunci a. ∀a. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD . f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. 6+ 2 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . este finită şi nenulă. Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. ∞ ) şi cu rădăcinile [X ].informatică. 0 ) ..  1 3  3. f = X 3 + pX 2 + qX + r . 6. q şi r. specializarea matematică . ∞ ) .  2 2     4. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . Se acordă 10 puncte din oficiu. . c) Să se calculeze lim nI n . q.. f ( x ) = x2 + x + 1 . 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 .

Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. 5. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : R → R. 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . 6. 5p 5p 5p b) Să se arate că. Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . atunci X ∈ M .{ x} 1 − { x} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 ( ) numărului real x . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . 2. pentru orice număr natural n. 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. 2 3 3 4. b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. 2 ) . ştiind că AB = 4.   | 5p 5p 5p ). b. c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 .Filiera vocaţională. are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . cu a. y ∈ . c) Să se arate că valoarea integralei ∫a a +1 f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . c ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Să se arate că. profilul militar. n ≥ 3 .   a . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1. . b.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde { x} este partea fracţionară a 2. pentru orice x. c ∈ . Ministerul Educaţiei. Proba) D. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. 1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. specializarea matematică . oricare ar fi x ∈ 3. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c .

Fie ABC un triunghi care are AB = 2. ∀n ∈ N∗. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. n +1 5p 5p 5p . c sunt distincte două câte două. Să se calculeze AB ⋅ AC . Să se arate că sin15 = 6− 2 . c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.3} → {0. f ( x ) = x + este injectivă. Se consideră funcţia f : (0. • Toate subiectele sunt obligatorii. xn+1 = e f ( xn ) este convergent.Proba D. ∀n ∈ N∗ . 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . Se consideră numărul complex z = 2 2. cu a. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . programa M1 n x dx. 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. AC = 3 şi BC = 2 2 . 5. Ministerul Educaţiei. 1. specializarea matematică . Să se demonstreze că z 2 = z . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 Ministerul Educaţiei. { } 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . b. Să se determine numărul funcţiilor f : {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∞ ) → . ∞) → . 2. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3} pentru care f (1) este număr par.1). 1 3. Să se arate că funcţia f : (1. b. 4x + 5 1 .informatică. x 4. profilul militar. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. b ∈ . a 2 − 5b 2 = 1 . ∗ şi A matricea sistemului. în cazul în care a = b ≠ c . 6. 2. 2. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale. n→∞ 1 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. 2. 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a.Filiera vocaţională. f ( x) = x ln x . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 .1. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. în cazul în care a.

n→∞ → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . ∀n ∈ 3 ∗ 5p 5p 5p . f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. Se consideră a ∈ a + 2i . 6. A (1. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . A =  3 9 6  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . \ 2. astfel încât f ( ε ) = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi.3. 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine lungimea vectorului MA + MB . Ministerul Educaţiei. f 2 .6} . specializarea matematică .informatică. b ∈ . Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . − 1) . Se consideră mulţimea A = {1. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A .Proba D. 2 ) şi B ( 4. x 0 . c) Să se calculeze lim Fn (1) . f3 este divizibil cu X − 1 . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. profilul militar. 1. 5. ∀n ∈ N∗. Y = (1 3 2 ) . ∀n ∈ N∗. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. X =  3  . b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . C = I3 + aA . Se consideră funcţia f : R → R.  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . pentru oricare a. 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . 4. 3. alegând o pereche ( a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . 1) . cu a ∈ . f 2 . unde f1 . dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . MT1. Să se determine probabilitatea ca.Filiera vocaţională. 2. Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 2. c) Să se arate că An+1 = 14 An . Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt .0]. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f = X − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . a) Să se calculeze S = A − XY . .5.  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune .

MT1. Să se calculeze cos ( a − b ) . +. Se consideră inelul ( A. dacă sistemul are soluţia ( −1. + ∞ ) . q.  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . 5. f ( x ) = ln (1 + x ) − x .4} → {1.  n  c) Să se calculeze lim . 2. ⋅) unde A =   a.3. ⋅) nu este corp. Să se determine imaginea funcţiei f : → . 0 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. r sunt egale. Fie funcţia f : R → R. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă .. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = . 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1.3. q. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. r ∈ . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0. 1 6. 4. D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. +. c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . 2. r sunt distincte.1) .. programa M1 2. specializarea matematică . 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 . b ∈ 5  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. + n  n  f   .  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2.Filiera vocaţională. 1) . Pentru p. f ( x ) = . atunci cel puţin două dintre numerele p. x 1 b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Dacă p.    a b   2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. q. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. să se rezolve sistemul.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . 2 Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că ( A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1.1. Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 . f ( x) = 2x x +1 2 . c) Să se arate că. 2. profilul militar. Se consideră funcţia f : ( 0. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . − 1) şi B ( −1. 3. + ∞ ) → ( − ∞.

Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4.1) şi C (3. b ∈ aritmetică şi. definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. programa M1 1 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. −3) sunt coliniare. b ∈ b) Să se determine a. xn+1 = f ( xn ) . b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . x2 . a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. Se consideră matricele A. Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . specializarea matematică . Fie funcţia f : R → R. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . 6. . . ∀n ∈ N∗. . . • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie şirul ( I n )n∈N∗ . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . 4n + 2 . 2. a) Să se calculeze I 2 . 5.informatică. pentru orice n ∈ . ∀n ∈ N∗. cu 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . B (1. în plus. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . 0 0 0  0 2     [X ].Proba D. n ≥ 2 . b ∈ c) Să se determine a. f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . 3 2 4. astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ 2 x2 2 + x3 = 11 . 5 şi 7. 5) . 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . n→∞ 5p 5p 5p n I n−1 . B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . ∀n ∈ N. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. MT1. c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . profilul militar. x3 în progresie + Ministerul Educaţiei. B = . 2 x1 ) . Să se arate că punctele A(−1. c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn .Filiera vocaţională. n ≥ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1. f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b .

∀x ∈  0.  2 . 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . cu a. x2 . b. produsul numerelor a şi b să fie impar. Să se arate că sin105 + sin 75 = . dt şi g :  0. 3) şi C ( −1.  .Filiera vocaţională. 1) . specializarea matematică . x3 . + ∞ ) . Să se calculeze probabilitatea ca. b ) din mulţimea A × A .” 2.  → . şi cu soluţiile x1 . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x). MT1. 4. x4 să fie în progresie aritmetică. 6+ 2 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. f ( x ) = ∫ dt. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. programa M1 oarecare . Se consideră funcţia f : → .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . b ∈ 5p 5p 5p a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 . b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 .  . x2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  → R. 5. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. alegând o pereche ( a. 2. 3. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. 5. Se consideră funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . Fie funcţiile f :  0. c) Să se determine a.. Se consideră mulţimea M =   | a. 3. unde m este un număr real BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 Ministerul Educaţiei. f ( x) = x + 2. c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M . c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. 2. tg x t ctg x 1  π  π 2. b ∈ .  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0.informatică • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = x + e− x . g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. 6} . x4 ∈ . x ∈  0. Fie mulţimea A = {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. x3 . 4. profilul militar. astfel încât x1 .Proba D. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional.

∀x ∈ [−1. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 .1] . 3 π  6. 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . • Toate subiectele sunt obligatorii. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. . x3 .Filiera vocaţională. Ştiind că α ∈  . x4 ∈ . x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. ∀n ∈ n ∗ . b ∈ R . 2. . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . să se calculeze ctg α . arcsin x t e cos t dt . . Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. oricare ar fi x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1.9} . astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . 5. ∀x ∈ R . a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x2 . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 .3. profilul militar. MT1. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . 2. Fie funcţia f :[−1. 1 3. π  şi sin α = . − 2 ) . 2 ) şi C ( 2.1] → R. Se acordă 10 puncte din oficiu. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. . Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i .Proba D. specializarea matematică . x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă. f ( x ) = ∫ earcsin t dt . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. 2 4. a) Să se calculeze f ′ ( x ) ... 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră mulţimea A = {0. din care exact două sunt numere pare. 0 . 2. Se consideră funcţia f : R → R. pentru orice a ∈ . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.1. 1+ i 5p 2. 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA .informatică. Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . . 5 2  Ministerul Educaţiei. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . Ministerul Educaţiei. c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1.

n→∞ 0 . 1) şi C ( −3. Se consideră mulţimile A = {1. Se consideră funcţia f : R → R. y ∈ G . 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. unde x ∗ y =  x 0 . 5p 5p b) Ştiind că a = 0 .Proba D. funcţia f : G → ( x.. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . y ∈ G . c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x. 4} şi B = {1. 3. y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . 6} . MT1. 2.Filiera vocaţională. specializarea matematică . 5 2 −1 2.. 1− x şi corespondenţa 1+ x c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. 5. 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. f ( x ) = 1 − x 2 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. B ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. 6. ∀x ∈ R . astfel încât X =  . { ) XA = AX . Se consideră mulţimea G = (−1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. 3. } 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . b) Să se arate că ∀x. Se consideră matricele A =  . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . 4. 1] → R . programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . atunci există x. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . ∀ x. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = 5p 5p 5p x+ y . a ∈ R. B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫−1 x 1 1 − x 2 dx . • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. 5. să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . 2 3 9 Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. ∗ . Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fie funcţia f : [ −1. − 1) . 4.  y x . 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .1) . să se calculeze 1 1 1 ∗ ∗ . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3. profilul militar. 3) .informatică. y ) → x ∗ y .

N ( −1. Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). 2. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. 3) .informatică. pentru orice ( a. 2. c astfel încât funcţia F :  0.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 . ad + bc ) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. profilul militar. 3. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. 5} . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p .  2 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . 4. 3} şi B = {1. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . 4. + f ( n ) ) . Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f.. 2. d ) = ( ac + 3bd . d ) ∈ G . b ) ∗ ( c. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . { ( a. MT1. → . 5p 5p 5p . b ) ∗ ( c. 2 ( ) π 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia } pentru care (a.   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. f ( x) = x −1 b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 2. ştiind că AB = 2. Ministerul Educaţiei. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. 1) şi P ( 0.  → . c) Ştiind că A2 = O2 . ( c. să se calculeze a6 + a16 . Ştiind că a3 + a19 = 10 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1.15) ∈ G . specializarea matematică . f ( x ) = x 2 sin x . unde m este un parametru real. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. . Se consideră funcţia f :  0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. − 1) . AC = 3 şi BC = 4 . c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . să se demonstreze că a + d = 0 . Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . 3. b. Se consideră mulţimile A = {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1. 6. ( a.. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . descrescătoare f : A → B . b ) . ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . n→∞  π 2. b) Dacă A2 = O2 .  →  2 .Filiera vocaţională. d ) ∈ G . b) Să se arate că. ∗ ) este grup.

2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx . Ministerul Educaţiei.informatică. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . x2 . 1 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1.Proba D. Se consideră funcţia f : R → R. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. 4. acesta să fie divizibil cu 9. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 . Să se determine ecuaţia dreptei OG. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. cu a ∈ * şi rădăcinile polinomului f. 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. x →1 x >1 1 x −1 2 . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . MT1. a) Să se determine rangul matricei A . • Toate subiectele sunt obligatorii. − 1} → R. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. Se consideră funcţia f : R \ {1. profilul militar. B (1. 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. . 3) şi C ( 3. 4 4 2. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. b) Să se calculeze f ( B ) . 1 x 2 1 x →∞ π 2 b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt .Filiera vocaţională. 1) . g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . g ∈ x1 . 2 ) . 3. 6. 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . f = X 3 + a 2 X − a . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. Se consideră polinoamele f . 5p 5p 5p [X ]. programa M1 . b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. specializarea matematică . Se consideră matricele A =  . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . 2. Să se determine probabilitatea ca. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . x3 ∈ ) → M2 ( ) .

. unde a şi b sunt parametri reali. Se acordă 10 puncte din oficiu.5} . Să se calculeze ( f f )( 512 ) . c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. 2. programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . ∀t . MT1. profilul militar. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. f ( x ) = arcsin  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.1] → R. x 3. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11.1.3. c ∈ M şi a < b < c . Se consideră funcţia f : (0. ) 6 1 . Se consideră mulţimea M = {0. • Toate subiectele sunt obligatorii. x →+∞ b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . y.Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. u ∈ . z ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . b. Ministerul Educaţiei. Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . Să se determine partea reală a numărului complex 2. b. 1 b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0. b) Să se determine valorile parametrilor a. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . specializarea matematică . Fie funcţia f : [ 0. ∞) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = 3 ( 3+i . Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD .  . ∀n ∈ N∗.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .informatică. Se consideră funcţia f : R → R. an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. 4. k =1 ∫0 x f ( x)dx .  7 x − y + az = b  a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero. 5p 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. 4.   cos t sin t  2. Paralelogramul ABCD are AB = 1. cu x.  5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( ). 5. z în progresie aritmetică. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . 6. Să se determine numărul tripletelor (a. y. Ministerul Educaţiei. c) cu proprietatea că a.

b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . x . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1. specializarea matematică . 4. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ . Fie mulţimea A = { 1. z + x =1  a) Să se arate că det A ≠ 0 . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . Să se demonstreze că AM = AB − CA . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze probabilitatea ca. 2] → . alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . 2. acesta să fie număr raţional. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. funcţiei g M1 ∞ ) → .informatică. Se consideră a ∈ .Proba D. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB .  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . m ∈ ∗ .. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1.  z∗x = y  5p 5p 5p şi mulţimea G = ( 5. 4 4 4  π 6. Ştiind că x ∈  0. 2] → . b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . + ∞ ) → R. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. c) Să se determine inversa matricei A . 2. Se consideră funcţiile f :[1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . • Toate subiectele sunt obligatorii.  şi tg x = 3 .Filiera vocaţională. f ( x ) = 4 − 3x 2 . . ∞ ) .. şi F : [1. 2. 2. profilul militar. pentru orice x ∈ → . 5p 5p 3 3 1 5. să se calculeze sin 2 x . .  2 Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. graficul funcţiei F şi axa Ox. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 . MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. g ( x) = arccos f ( x) . 5p 5p 3. F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . Se consideră funcţia f : [1. 1000} . Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . sistemul  y + az = a şi A matricea sa. ∀ x. Să se determine m ∈ astfel încât .

Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2.  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .12. b) Să se arate că AB ∈ M . definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . −6). pentru orice A. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. f ( x ) = x ⋅ sin . 2− a + 2 + 1. c) Să se arate că ( M . ⋅) este un grup. este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . 1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P . 5p 12  π 6.  şi sin α = . profilul militar.informatică. P3 (−3. 5. . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . MT1. b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. Să se determine probabilitatea ca. . 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . 1 −1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . ∀n ∈ N∗. P2 . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 .. 3} . P2 . dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . 2. ) . x →0 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : R∗ → R. Să se arate că. P3 . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak . P2 (2. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1.50} . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ 5  . Să se calculeze 3. 4). Fie şirul ( I n )n∈N∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera teoretică. şi 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1.Proba D. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1.informatică. Să se calculeze tg 2α . 13  2 Ministerul Educaţiei. atunci z 2 − AC + BD . B = AAt . 2k + 1 are limita 0 . ∀n ∈ N∗.… . a ∈ 4x + 4 y = 1 . alegând un număr din mulţimea {11. transpusa A t ∈ M3. I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . bk ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1. 2. specializarea matematică . ştiind că α ∈  0. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . oricare ar fi punctele P . x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Filiera vocaţională. z 4. unde k ∈ { 1.2 ( ) . 1 Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ N∗. 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. profilul real. B ∈ M . 2).

π] → . Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3.1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . 2. F1 = 1 şi matricea A =  . ∞ ) .Proba D. x b) Să se arate că funcţia f este . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. pentru funcţia h :[1. Fn  F . Fie σ. 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. ∞ ) → [1. b ∈ şi funcţia F : → . x x →∞ x2 − x + 1 . X ≠ O2 şi AX = XA . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. Fie a. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.4] şi B = (1.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. Ministerul Educaţiei. π= . Ministerul Educaţiei.informatică. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * } este un subgrup al grupului (S . 5 { * }. b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. F0 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. σ =  . Se consideră funcţia f : [1. 4. 5p  ax + b. 6. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. π . specializarea matematică . π ∈ S5 . 5. ∀n ≥ 1. F ( x ) =  2 . f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . dacă X ∈ M 2 ( ). Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . x < 1 2. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . profilul militar.Filiera vocaţională. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . atunci X este inversabilă. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 . 3. dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 .5] .⋅) . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. MT1. ln x + 1. Fie şirul ( Fn )n≥0 . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că. 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1.

c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .informatică.Filiera vocaţională. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari . ∀x.1] → a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x) = x + 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x.Proba D. Fie funcţiile f : [ 0.1] . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. profilul militar. σ =  .. prin x y = xy − x − y + 2. Fie legea de compoziţie „ ”. x 0. 6. 2. dacă n ∈ * . 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.0. BC = 7 şi AC = 8 . ⋅) . a) Să se arate că (1. ) 9 5. de 10 ori x 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. x = 0  ( ) . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0. π   x sin . atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . Să se arate că funcţia f : → . f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. f ( x) =  . Să se calculeze m ( A ) . x = 1025. programa M1 MT1. 3. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . x ∈ ( 0. Se consideră funcţia f : [ 0.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. definită pe f : → . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . să se rezolve în ecuaţia x x . y ∈ .1] → x )dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. şi funcţia 2.1] . y ∈ . ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . g ( x) = x arctg x . 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. .   n +1 n  x 2. π 1 1 c) Să se arate că. . specializarea matematică .

atunci o conţine şi pe a patra. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1. 4. se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . MT1. 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. E2 . 6. f ( x) =   xe x . Se acordă 10 puncte din oficiu. ⋅) . g ( x) = f 2 ( x) . ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 .E = . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x. alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. specializarea matematică . Fie vectorii a = i + j . Să se arate că 6 divide k. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. → .E = . Să se determine imaginea intervalului [2. Ministerul Educaţiei. Y ∈ C ( A) . • Toate subiectele sunt obligatorii.3] prin funcţia f : R → R . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. E4 . 7 şi 8. E1 . f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. Să se determine probabilitatea ca. r ∈ R astfel încât u = pa + rb . E2 ∈ C ( A) . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. profilul militar. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . x > 0  . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . 0 3  0 0 4  0 1      X . Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . ⋅). 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . atunci X + Y ∈ C ( A). 3. acesta să fie divizibil cu 4. sin x.Filiera vocaţională. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → .Proba D. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine p . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . ∞ ) . b = i − j şi u = 6i + 2 j . b= 2. programa M1 funcţiei g : 2. . Se consideră funcţia f : → . a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. x ≤ 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 .informatică. c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . E3 .

b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . c) Să se arate că. c) Să se arate că funcţia g : → . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţiile f : (1. . profilul militar. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. 6. F1 = 1. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1. b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. c) Să se arate că. pentru orice n ≥ 2 . ∀x ∈ (1. Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. ∞ ) . F0 = 0 .Filiera vocaţională. Fie rA = 2i + j . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. P = X 2 − X − 1. Qn ∈ [ X ] . ∞ ) . ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . ∀n ≥ 2. f ( x ) = e x − x . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . ∞ ) → .Proba D. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . programa M1 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . Se consideră matricele A =  . polinomul Qn este divizibil cu P . Se consideră funcţia f : → . ∀x ∈ (1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3. f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . ( AB) n ≠ I 2 . ∞ ) → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . specializarea matematică . 2. 5. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC .informatică. x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . Se consideră şirul ( Fn )n∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. 4. 2 x − 1 3x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 5p Ministerul Educaţiei. g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . . MT1. pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. b) Să se arate că g ' ( x ) = . Fn+1 = Fn + Fn−1 . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) .

Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . A ( 2.0 ) . b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în 11 [X ]. 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. profilul militar. ∞ ) → . dacă a = 1 şi b = 3 . 5p 1 2. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 → . specializarea matematică .8} . f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 . f ( x) . c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . Să se calculeze [− 8] − {−2. atunci şirurile ( xn )n∈ . +. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. 5p 5p 5p b) Să se arate că. 6. Fie funcţia f : (1. Să se calculeze tg 2 x .informatică. x  A  n  . ştiind că ctg x = 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră corpul ( 11 . Fie punctele O ( 0. 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 11 .   x 2 + y 2 = 13 2.  x+ y =5  3. x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1.1) şi B ( −2. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∀n ≥ 0 . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . ∀n ∈  yn  .Filiera vocaţională. x x −1 .1) . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . atunci xn+ 6 = 64 xn .Proba D. 11 [ X ] . x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ( yn )n∈ sunt mărginite. • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ . Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. f ( x ) = . Ministerul Educaţiei. Să se determine x ∈N . ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . c) Să se arate că. 2 2 4. ∀x ∈ [1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1.funcţiei f. 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 x2 . ⋅ ).

c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ 0 f (e 1 x2 1 )dx .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = . a ≠ 0 . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . g ( x) = f (e x ).  1  4. să se calculeze x1 + x2 . Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . e b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . profilul militar. ∀X ∈ M2 ( ). f ( X ) = AX .informatică. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. 1 . Y ∈ M . atunci XY ∈ M . 6.. Fie funcţia f : [1. 3 3 2. specializarea matematică . 3. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1. x → .Filiera vocaţională. an = f (1) f (2). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Proba D. f ( x ) = ln x . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 1 0  2. f (n) . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . 1 1  a) Să se arate că dacă X . 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. a  9 5. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . definit la punctul b). 2 2 Ministerul Educaţiei.

4. profilul militar. 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1. Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural. 2  2  4. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. 2  xf ( x) . x  A  n  . x>0 . M1 arctg x . 1 şi xn+1 = f ( xn ).1. . Să se calculeze lungimea medianei duse din A. +. 5} . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. f ( x) = x 2 + 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 0 . Fie funcţia f : 5p → . 1) . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul ( . y0 = 0 . oricare ar fi x ∈ . x  5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 .Filiera vocaţională. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : .1 ( ). ∀n ∈  yn  şi x0 = 1. +) → ( * 7 . )( ) 6. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. din dezvoltarea  3 x +  . ∀x ∈ (0. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. specializarea matematică . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 .informatică. 2. ∗ 7 c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( 6 . ∀n ∈ . b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . ∞ ) . MT1. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . x > 0 a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 3. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. 2. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . Triunghiul ABC are AB = 2 . Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . 4.ProbaxD. ∀n ≥ 1 are limită . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2.3. cu  n+1  = 1. y1 şi y2 . x2 . ⋅) . x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . Să se arate că numărul 2.5. Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 . programa este derivabilă pe . ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. 2. Fie funcţia f : → 1 . () Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră mulţimile de clase de resturi 7 2 6 = {0. x2 → .

 x ln x. 6. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ). Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i .5. programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . f ( x) = . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. b ∈ . atunci f este funcţie constantă. 4 + 7i 2.informatică.. b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x x →1 x >1 . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. profilul militar. ∞ ) . f ( x) = x 1 + x2 şi g : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ → . ∀n ∈ cn x + d n ∗ . Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . dacă det A ≠ 0.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. Fie a. Se acordă 10 puncte din oficiu. specializarea matematică . 5p 2. c. ∞ ) → ( 0. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . x ∈ (1.Proba D. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. a ≠ −1}. 2009} . c) Pentru m = 1 . pentru orice x ∈ ( 0. astfel încât b . 2) există a. b ∈ [0.. Să se determine probabilitatea ca. 3. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. acesta să fie multiplu de 3. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . 5. unde n ∈ *. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2]. funcţia f este integrabilă.Filiera vocaţională. pentru orice t ∈ (0. 2] →  x − m. 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1]  . f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . matricea A =  şi funcţia f : ( 0. f ( x) =  . d > 0. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 .3.. Ministerul Educaţiei. ∞ ) . c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . b. să se demonstreze că.. f )( x ) = de n ori f an x + bn .. g ( x ) = arctg x . atunci funcţia f este injectivă. 2 ) . pentru orice m ∈ . a ≠ b. Se consideră matricele A =  . x ∈ [ 0. b) Să se arate că. 5p 5p 5p  1 0 0 1 2. MT1. alegând un element al mulţimii A = {1.

Să se determine probabilitatea ca. ∫−π f ( x)dx. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente.informatică.. 6. m = ±1 .        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1. 4. + lg  1 −  este întreg.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. 5. atunci B ⋅ A = A ⋅ B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1. 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. acesta să fie divizibil cu 4 .Filiera vocaţională. . Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 . d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2..  2  3  4  100  2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . 3. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . m ) şi B ( m. Se acordă 10 puncte din oficiu. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. c) Să se calculeze lim f x →∞ 3 ( x) . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. f ( x ) = x3 + x . ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1. alegând un element al mulţimii A = {2. profilul militar.Proba D. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6. n ∈ 5 .  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . programa M1 −1 f ( x) .. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . x → 2. −2 ) . specializarea matematică . c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. dar să nu fie divizibil cu 8. 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1.3) astfel încât f ( x) 2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră punctele A ( 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. 2010} . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → .. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 .6. . Se consideră mulţimea H =   | m. log3 x 2 4.

dacă g : .. ∀X . dacă A. X ∈ M2 ( ) şi AX = B . 1 b) Să se arate că. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M . pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. specializarea matematică . b) Să se arate că. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . MT1. + 38 ) < 39. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . 6. g ( x ) = ln f ( x ) . atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. 2 2 4. 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. → . profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1.. 5 3. .∞ ) . atunci X ∈ P.Proba D. pentru orice f ∈ M . unde At este transpusa matricei A. Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . Se consideră punctele A ( 2. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . Fie x1 . Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . atunci f   = f (0). > 0 . 2. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p { → |f → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. 3 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei.1) . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . f ( X ) = AX .   2 c) Să se arate că. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p ) → M2 ( ) . c) Să se arate că. ∀X ∈ M2 ( ). B ∈ P. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. a) Să se arate că funcţia f : . −2 ) . ∀x ∈ . 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). f ( x ) = x + 1 + x2 . v ) ) . 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. Să se determine x ∈ . unde g 2.3 ) şi B ( −3. Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u.informatică.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. Ştiind că u ⋅ v = 5 . 5. Fie vectorii u şi v . Y ∈ M2 ( ).

t t c) Să se calculeze. rangul matricei M a .6} .d = M a + c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă. a. Ministerul Educaţiei. c) Să se arate că grupul ( K . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii.b =  0 1 0  . b. v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . Se consideră funcţia f : → .b ( M a. unde K = {e.b+ d . 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . 2. 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. Să se determine probabilitatea ca. 5p 5p 5p 2. ∀ a. MT1. b. 5p 5p 5p 5p 2. Se consideră mulţimea G =  M a.b ). f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . profilul militar. b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. Dacă u = 1 . specializarea matematică . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .Proba D. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . programa M1 b) Să se calculeze lim . Se acordă 10 puncte din oficiu.Filiera vocaţională. în funcţie de a şi b . b) Să se arate că ab = c. c. Se consideră un grup ( K . aceasta să aibă 2 elemente. Fie mulţimea M = {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ≠1  . ∞ ) →  ln x . d ∈ . 5. 4. Fie funcţia f : ( 0. a. 1. alegând una dintre submulţimile mulţimii M .b − M a. 2.b | M a.+ ). B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Ministerul Educaţiei. 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. ⋅) . ∫0 f ( x) cos x dx .informatică. rB = 2i − j .1) → f (t ) dt. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. . c} . Fie vectorii u şi v . ⋅) nu este izomorf cu grupul ( 4. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e .b ⋅ M c.b este transpusa lui M a. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) . 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. 4. rG = 4i + 4 j . g ( x ) = ∫π 4 arcsin x π c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. f ( x) =  x −1 .3.    ⊂ M3 (   ). 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea [ 0. Punctele A . 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1.5. 3. .

5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . g ∈ [ X ] .informatică.Filiera vocaţională. . pentru orice n ∈ ∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu. e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . atunci A = O2 sau A = 2 I 2 .0]  . Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. ( π π   3. Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. N . b) Să se arate că. 2 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . Ministerul Educaţiei. 2π ] . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. 2 2   4. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . • Toate subiectele sunt obligatorii. f = X 4 − 1 . 2. ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. f ( x ) = x 2 + x − 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci det ( A ) = 0 . * π c) Să se arate că .∞ ) . Se consideră punctele A ( 3. 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . . specializarea matematică . f ( x) =  . c) Să se arate că. 2 ) şi B ( 6. x ∈ ( −∞. Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în 5p 5p 5p [X ]. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2.Proba D. 6. M . ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . B . MT1.5 ) . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0.    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . iar ordinea punctelor este A. dacă a + d ≠ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. x ∈ ( 0. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . −3 −1   b) Să se arate că. ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. dacă a + d = 2 . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. Se consideră polinoamele f . 1 + sin x. pentru orice n ∈ . f n ( x ) = x n + ln x.1 . Se consideră funcţia f : R → R . programa M1 . → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . profilul militar. pentru oricare n natural. g = X 6 − 1 . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! .

Ministerul Educaţiei. f ( x)dx = −∞ . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 .Proba D. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. Să se arate că şirul ( an )n∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în 2 2 [X ]. 5. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1.Filiera vocaţională. Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. B ∈ Q . f ( x ) ≤ x . Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. să se calculeze c) Să se arate că. f ( x) =  3 x . 6. Să se determine termenul de rang patru. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) =  . cu coeficienţi întregi. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine. x ≤ 0  2. Ministerul Educaţiei. MT1. x ∈  . b ∈ şi funcţia f : → . { } { ) | At = − A} . dacă b = 0 . este crescător. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. oricare ar fi X ∈ Q . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente.informatică. ∀x ∈ [ −1. dacă A. Se consideră a. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . ˆ ˆ 2. atunci AB ∈ P . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1.  x cos x + b. 5p axe x − x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . 3 1    −2 0  b) Să se arate că. specializarea matematică . x ∈  \ . Fie ABCD un patrulater. de termen general an = 4n . π π   3. π ∫ x n→∞ 0 π n .1] . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale. c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . 4 4   4. n+3 2.

n≥1 . b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . (f g ) ( x) ≥ 0. pentru orice x ∈ . f ( x ) = ln  1 +  . y ∈  şi matricea A =  1 2  ..informatică. −2 ) ∪ ( 0. Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. Să se determine x ∈N . Ministerul Educaţiei.+ f ( 2 ) + .M1f ( n ) − ln 5p 2. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . de termen general an = n 2 − n . π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1. Fie funcţia f : [ 0. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. Să se determine măsura unghiului C. 2.. este strict monoton. MT1. ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . profilul militar. c) Să se arate că An ∈ M . 0 1 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx . 6. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1.. 3  2  x x −3 4. c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. −2) .. 2) astfel încât (c − 1) f .1] → .Filiera vocaţională.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ministerul Educaţiei. atunci Y ∈ M . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. tg B = 3. x2 . + x5 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + . atunci X = O2 . 2. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . ∀n ∈ * 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Se consideră polinomul f = X − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. specializarea matematică .    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA.. x5 sunt rădăcinile polinomului f .. Să se demonstreze că. x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. Fie mulţimea M =   | x. Să se rezolve în ( 0. a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f. Se consideră funcţia f : ( −∞. 5p 5p 5p 5p π  π  3. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ . . ∫0 xf ( x)dx .. • Toate subiectele sunt obligatorii. unde x1 . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 . . ∞ ) → .

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1).  . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . specializarea matematică . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. profilul militar. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. . 3. MT1. b astfel încât sistemul să fie incompatibil.13. c ∈ 2  . ∀x ∈ . Fie funcţia f : 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. f ( x ) = x + e x . Să se arate că funcţia f : R → R . f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. atunci m = 2 . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi.Proba D. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. b pentru care sistemul are soluţia (1. 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1.  2   c) Să se arate că ∫0 f π 2 n +1 ( x)dx = 0 . X 2 = I3 sau X 2 = O3 . a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. → . Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru orice X ∈ A . 3 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 c) Să se demonstreze că. Se consideră funcţia f : → . pentru orice n ∈ .informatică. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c . Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. a2 . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1.  a 0 0      2. Să se determine probabilitatea ca. b. Ştiind că tg α 2 = 1 . 2. ∀x ∈ ..17. cu a. . 4. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 .  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0.. b) Să se arate că.. b) Să se determine a. Ministerul Educaţiei. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . 2. . să se calculeze sin α . 1.

b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. dacă α ∈ [1. specializarea matematică . Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α .5 ) .3) . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. g ( xMT1. . Ministerul Educaţiei. Să se rezolve în [ 0. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . 5p a) Să se calculeze 3 4 ∫ 0 2t + 1 dt . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . 2π ] ecuaţia 4. Să se calculeze cos 2 x . Ministerul Educaţiei. 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. 1 5p c) Să se demonstreze că. f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . 6. a) Să se calculeze f (−1) .n ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. ) = x −2 f ( x) este mărginită.1] → [1. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. 2 ) şi D ( m. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram .informatică. Se admite că funcţia f are inversa g . c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. Se consideră funcţia f : → . d3 : 4 x + 3 y = m . programa M1 2. 2. f ( x) = {3x} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. B ( 4. 3. f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . profilul militar. d 2 : 3x − 4 y = −1. f ( x ) = l− 1 − x 2 . 2. unde m ∈ .3] . C ( 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → .3]. Fie funcţia f :[0. ∞ . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. Se consideră punctele A ( 2. x2 . 1 α . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 . ştiind că tg x = 4 . a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1. Să se determine m.1) . 5.

2 f  + n 3 n f   + . programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. 3 3 3 3 4. 5.. 2. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . 24. atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . 2.6. f   ≤ n ln 2.. 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . f ' ( 0 ) = 1} . pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi.Proba D.7} . b) Să se arate că . dacă f ∈ M şi n ∈ 2. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. elemente ale grupului ( S 4 . 1 6. γ =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. aceasta să fie injectivă . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. g ( x ) = ∫ f (t )dt . b3 . Fie funcţiile f : [0. Să se calculeze probabilitatea ca.. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3} cu valori în B = {5.1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 . .β =  .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . ∀x ∈ [ −1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. Să se calculeze cos2α . Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. b) Să se arate că α 4 = β 4 .1] \ {0} . 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. ∞ ) → . ştiind că cos α = . Se consideră punctul G. oricare ar fi m ∈ . atunci lim (1 + f ( x) ) = e . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . Ministerul Educaţiei. să fie strict crescătoare. Fie permutările α =  . 2 şi g : [ 0. centrul de greutate al triunghiului ABC. x →0 1 x 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . alegând o funcţie din mulţimea M. 2π 3π 4π + sin + sin . 6. f ( x ) = 1 1+ x * . f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1.1] → . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . ⋅).informatică.. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 . . 3 3.1] → . specializarea matematică . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1. dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. Fie sistemul  x + my + z = 1 . 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . profilul militar.

profilul militar. şi x1 . Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC . n 2 2  2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . f ( x ) = ∫ e t dt . programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) . Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că B t = B . 12 5p Ministerul Educaţiei.informatică. q ∈ . x 2 1 1 1  + . 4 + 3i 4 − 3i 2. c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . y ∈ şi matricea xA + yAt este inversabilă.. ∞ ) . atunci det ( A ) ≥ 1 . xn = 1 + → . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . f ( x) = 1 2x + 1 .Proba D. x3 soluţiile complexe ale acesteia. + − ln  n +  este strict descrescător. 1 . 5. a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . ∀x ∈ ( 0. 1 π x = . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 0 a) Să se arate că funcţia f este impară. + ln x +1 2x + 3 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Să se arate că numărul + este întreg. 2. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. p. x2 . unde At este transpusa matricei A . x3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 1. 3.. Să se calculeze sin . 4 11π 6. ∞ ) → 5p 5p 5p .Filiera vocaţională. b) Să se demonstreze că. să se determine x1 . c) Să se demonstreze că. Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . dacă B = 2 I 2 . x ∈ ( 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. dacă x. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . acesta să fie divizibil cu 4. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : ( 0. MT1. x2 . atunci x + y ≠ 0. specializarea matematică .

b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în [X ]. + f ( 50 ) . Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy. 7π 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . z 2. alegând o cifră din mulţimea {0. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 . → . f ( x ) = 2 x + 1 .. ∀n ∈ . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . F ( x) x 5 x →0 1 b) Să se calculeze lim . f ( x ) = 3 x + 1 . x 0 c) Să se arate. specializarea matematică .. 5 . Ministerul Educaţiei. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . ∞ ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1.1.. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 .Proba D. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 3 ∫0 f ( x)dx . a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ).. Fie funcţia f : ( −1. folosind eventual funcţia f. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . 4. pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . unde funcţia F : [ 0. pentru orice k ∈ ( 0.informatică. n 1 2 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze cos . profilul militar. + 3 − f (n) . ∞ ) → . Se consideră funcţia f : N → N . +∞ ) . 12 Ministerul Educaţiei. există c ∈ ( k ..2. 3.. suma elementelor matricei An este n + 3. 2. c) Să se arate că.9} . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. 5.. Fie funcţia f : → . F ( x) = ∫ f (t )dt . n ≥ 3. Să se determine z ∈C ştiind că =6. b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 . [X ]. f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . este strict descrescător. an = 3 3 1 .. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) → 1 . programa M1 b) Să arate că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1.  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 . x ∈ [ 0.Filiera vocaţională. c 1 1 1 + 3 + . Să se calculeze probabilitatea ca.

A* ] = O2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ( ) 5. B]] = O2 . [ A. Să se arate că funcţia f : R → R . B] = AB − BA. MT1. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. C ]] + [ B. f ( x ) = 1 . pentru fiecare n ∈ * . 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. ∀x ∈ . programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . pentru orice A ∈ M2 ( ) . x +1 5p unde legea " " este definită la punctul a). să se calculeze [ A. + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . 5p 5p 5p  x ln 2 x . unde A* este adjuncta matricei A. 2 ) ecuaţia Ministerul Educaţiei. 5p → .informatică.[C . ∫1 f  x  dx .Proba D. + f n−1 ( a ) fn ( a ) n→∞ . Să se calculeze A5 − 6C5 . Fie funcţia f : [ 0. Se consideră funcţia f : R∗ → R . 5p 5p a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . f ( x ) =  .x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. a) Pentru A∈ M2 ( ) . Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . 1 x x x= . c) Să se arate că. să se rezolve în mulţimea ( H . ∀x. 3 3 4. A]] + [C . +∞ ) → ( 0. Ministerul Educaţiei.1) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1. pentru orice A. Să se calculeze cos 75 − cos15 . A2 ] .[ A. unde a este un număr real.Filiera vocaţională.   e 1 1 .. + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .. B. f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . 2. [ A. specializarea matematică .1) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . Pentru orice două matrice A. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x .. Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. y > 0. b) Să se arate că.. C ∈ M2 ( ) . 5p 5p 5p 5p 3. f ( x ) = x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). Se consideră intervalul H = ( 0.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m. 20 2. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . Să se calculeze (1 + i ) . Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . profilul militar.[ B.  0 . f 0 ( x) = e2 x şi. m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. x ≠ 0  2.. ab + (1 − a )(1 − b) b) Să se arate că funcţia f : ( 0.1] .

a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 .. B '. b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) . → R . f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . d ) = ( a + c. profilul militar. 2. ştiind că A(2. Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . ∀x ∈ . 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . . ∞ ) .. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . f ( x ) = x 2 − 3. Să se determine n ∈ N .. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x ∈ G .. MT1.. 2 AC . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. Se acordă 10 puncte din oficiu. . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . cu elementul neutru e. 1 0 0 0 .. programa M1 x →∞ 2. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. ∀a. Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '.. . 2 4.... Se consideră funcţia f : ( 0. Să se arate că funcţia f este pară. ∀x. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . BB ′ şi CC ′ sunt concurente. a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . n 5.. ∀x ∈ ( 0. 2 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. c.. . ∞) . b. 0 0 . b) ⋅ (c. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞ ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 2 1 0 0 ... ∞) → . Ministerul Educaţiei. ∀n ≥ 2. ∀n ≥ 4. c) Să se calculeze lim f ( x ) . ∀x ∈ (−1. x 0 . . f ( x ) = x − ln (1 + x ) . c) Să se arate că Dn = n + 1. B′C = C ′A = 3BC ′ .. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1. x ∈ ( 0. b + d ).. n ≥ 2 .. Dn = . . F ( x ) = ∫ t x dt . 0 0 1. 2. Să se arate că dreptele AA′..Filiera vocaţională. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ). atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. ⋅) . 0 0 1 2 1 0 . y ∈ G . respectiv x − y + 2 = 0 . 0 0 0 1 2 1 . Un grup (G . 2 1 0 0 .Proba D.. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . Ministerul Educaţiei.informatică.. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. x →−1 x +1 .. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5 5p 6. Se consideră funcţia f : R∗ → R . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e ...

.. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. profilul militar. Ministerul Educaţiei. Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p * se consideră funcţia f n : → . x ∈ \ {−1} . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx . 0 2 2009 4. Se consideră punctul A (1. Să se arate că funcţia f este impară. x 2. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . x3 . c) Să se arate că I n ≥ . 1 . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . x ∈ . programa M1−∞. b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. x2 . f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 . specializarea matematică . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. 4] → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2.Proba D. ∀x ∈ .. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − . şi cu rădăcinile x1 . x2 . f ( x ) = x3 − 3. x3 ∈ . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). f ( x) = x 2 − x. Se consideră funcţia f : R∗ → R . 6. +  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se calculeze f ′ ( x ) . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine imaginea funcţiei f :[1. să se determine x1 . \ {−1} → . π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . 2 1 1 1  + + .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2.. −1 .Filiera vocaţională. 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 2009 5. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). − C2009 ⋅ 42009 .

y ') . Se consideră un triunghi ABC. 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). b = 2.  a b c    ˆ  | a . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. respectiv AM BM CM . Să se determine probabilitatea ca. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 ). ∀x ∈ . d = 4 şi că A(−1. acesta să fie divizibil cu 25 . Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1.ProbaaD. specializarea matematică . d ∈  . c) Fie A. . Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . 2. f0 ( x) = 1 şi.Filiera vocaţională. f ( x ) = x 2 − x 4 . MT1. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 0 x → .informatică. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . 73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. 1 π  6. b. Se consideră funcţia f : R → R .. Să se calculeze ( f 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. π] . 5p Ministerul Educaţiei. Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC . d = 4 . c) Să se rezolve ecuaţia X = X . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. se defineşte funcţia f n : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 2  f f f )(1) . programa M1 de extrem local al funcţiei f.5.      a) Ştiind că a = 1. Se asociază fiecărui punct A( x. C trei puncte în plan. a) Să se calculeze lim f ( x) x . π] → [0. Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . c = 2. alegând un element al mulţimii A = {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci S M = S ⋅ | det M | . 5p 2. B. π  astfel încât cos 2α = . pentru orice n ∈ * . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 .. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC. g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . 2. b = 2. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. 4. y ) punctul AM ( x '. 2010} . cu lungimile laturilor AB = c. Fie α ∈  . c ..10. xf n ( x) + 1 .1) . 2 Ministerul Educaţiei. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală. să se determine coordonatele punctului AM .1} → x →∞ . c = 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Ştiind că a = 1.. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . cu X ∈ A . Să se calculeze cosα . f ( x) = x2 + x + a x2 − 1 . 5.

2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 5p x →∞ x 2. a) b) c) Se consideră a. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. Se consideră matricea A =  −1 0 2  . f ( x ) = x − 2m + 2 . f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . 1 x 1 x 1 x  2 e 4 − e2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că Ca +b = Ca +b . a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . ∀t ∈ . x2 .Proba D. ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1. În cazul b = 1 . ∞ ) → R . a b 4.informatică. c) Să se arate că det( I 3 + xA2 ) ≥ 0. f ( x ) = ln 2+ x . Ştiind că a = b = 1 . B ( 2. Să se determine a şi b . Să se calculeze sinα .2 ) → . x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.Filiera vocaţională.  1  1 1 x  x     2 . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . 2. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 1 − m ) să fie coliniare. Fie α ∈  . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . 5. 1 π  6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. B = ∫ dx . 4 ) şi C ( 2m. profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1. cu rădăcinile x1 . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . Se consideră funcţia f : ( 0. MT1. b ∈ ∗ . 2. să se afle rădăcinile polinomului p. 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. 3) . x3 ∈ . ∀x ∈ . 3. π  astfel încât cos 2α = − . ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . pentru oricare a. Se consideră funcţia f : ( −2. 2 2  Ministerul Educaţiei.

y ∈ [0. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. ∀x. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . α > 1 şi funcţia f : (−1. Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. Filiera vocaţională. x . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . 2. 5.Proba D. Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 2 Ministerul Educaţiei. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. ∀x ∈ ( −1.Filiera teoretică. 5p 5p 5p 3. C ∈ d1 . 1 1 1 1 + + + . ∞ ) . f ( x) = (1 + x)α − α x . d 2 şi punctele distincte A. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. pentru orice x real nenul..informatică. 2. B. ∞ ) → . este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră α ∈ .)MT1. programa M1 ∞ ) . profilul real. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . ∀α ∈ (1. −4 ) şi C ( −5.. x3 . −1) . profilul militar. . ∫1 f 3 2 1 ( x)[ x]dx . ( x2 + x − 2 = 1 . 16 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. specializarea matematică . b) Să se arate că M x M y = M xy . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. ∞ ) \ {0} . ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . det ( M x ) ≠ 0 . b = log 2 1 şi c = −2 . unde M este mijlocul lui ( BC ) . x2 . cu a ∈ şi cu rădăcinile x1 . Se consideră dreptele paralele d1 . 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). N . x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. 6. specializarea matematică . Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . M . + f (n) − ∫ f ( x) dx . Q ∈ d 2 . x4 ∈ . iar m ( AMC ) = 150 . ) unde B (1. Fie funcţia f : ( −1. 1 c) Să se arate că dacă a = .informatică. . c) Să se arate că. ∀x. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. • Toate subiectele sunt obligatorii. y ∈ * * . α . 5p Ministerul Educaţiei. P.

a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . b ∈ G . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . Ministerul Educaţiei. n n 4. b. f ( x) = x + ln x . a) Să se determine I1 . are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. n ≥ 1 . ∀ x ∈ G. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. π  . ∞ ) . astfel încât sin α = . ∀a. f a ( x ) = ax. ∀t ∈ ( −1. 5. MT1. c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2. b ∈ Z .informatică.1 . b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . 5 2 2  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : ( 0. 76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. { } 2 2 2. ∞ ) → . b) Să se arate că f a fb = f ab . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. Fie ( G . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x − x0 1 ln 0 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . Să se arate că oricare ar fi n natural. Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . pentru orice a ∈ G. Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. cu a. 3 α π  6. a) Să se arate că f a este bijectivă. specializarea matematică . c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . 3. unde x0 este numărul definit la punctul b). 2 şi A* adjuncta sa. Fie α ∈  . b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător.·) un grup. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze modulul vectorului u + v . Să se arate că x1 + x2 ∈ . Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 . Să se calculeze tg . cu rădăcinile x1 şi x2 .Filiera vocaţională.

Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . atunci 2. 2. 4  2 Ministerul Educaţiei. 5. n→∞ . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră o funcţie f : → . 2. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . 3  π 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3 2 2 4. Fie α ∈  0.  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx. 2 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ( * + . Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. ∞ ) . 5p b) Să se arate că grupurile G . 3. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . astfel încât xf ( x) = e x − 1.· ) sunt izomorfe.. ∗) este grup abelian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. pentru orice m ∈ . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. ∀x ∈ . + f (−10). m ∈ . 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . prin funcţia f : G2 → * +. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. cuplul ( G2 . specializarea matematică . astfel încât sin α = . 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.  . Să se determine a1 . 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . • Toate subiectele sunt obligatorii. mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. 5p b) Să se arate că. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice α ≥ 2 . f ( x) = 3 x − 6 .Filiera vocaţională. Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2.informatică. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . MT1. profilul militar. Să se calculeze tgα . f ( x) = 1 + x. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. situat pe graficul funcţiei f. . Ministerul Educaţiei. n≥2. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC ..Proba D. programa M1 ea este derivabilă pe . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 5p c) Să se arate că. Fie f : → . b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 .

Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. programa M1 1 . p ∈ . c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). n ∈ .. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . astfel încât a + b = . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. ∀ q1 . Fie a. 0 x . c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. q2 ∈ Q0 . ∗ (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. f ( ( q. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0.10 ) . f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . k1 + k2 ) . n. iar matricea sistemului are rangul 2.informatică. Se consideră funcţia f : → . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. 2 ) ∗ . 2.Proba D. 4. m. Să se arate că funcţia f : → .1) ∗ (1. m  2. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . MT1. n ∈ Z. z0 . . c) Să se arate că funcţia f : G → ∗ b) Să se calculeze (1. k2 ) = ( q1q2 . ∗) este grup abelian. n. Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . ∀ k1 . profilul militar.·). b) Să se arate că.. y0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. k2 ∈ Z. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. specializarea matematică . p ∈ pentru care sistemul este compatibil. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. ∗ Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . 5. t0 ) cu z0 = t0 = 0. 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . b ∈  − . 3. f ( x) = π 5p 5p 5p x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 3 ( ) π  π π 6. k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se determine m.  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. k1 ) ∗ ( q2 . ∗) şi ( . Fie mulţimea Q 0 =  | m. pentru orice m. Să se arate că BP = 2 BA + BC .

c) Să se calculeze lim an . 2  2. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. f ( x) = x 2 − 4 x + 3. ∞ ) = ∅. 4 ) . Fie x ∈ . Să se determine n ∈ 5. Să se calculeze cos 2 x. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2.Proba D.3) şi C ( 0. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. B ( −1.(MT1. z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. Pe mulţimea G = [ 0. ∗) este grup abelian. situat pe graficul funcţiei f. 2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . y0 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x ∈G . c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = 1 . Se consideră funcţia f : → . 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Fie punctele A (1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1. f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. m∈ . n→∞ . 4. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. • Toate subiectele sunt obligatorii.  ∩ ( log 2 3. 2 ) . . + f ( − n)M1 2 ) . 3. 2 3 a) Să se calculeze ∗ . profilul militar. Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. Ministerul Educaţiei. astfel încât tg 2 x = 6.. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 .Filiera vocaţională. astfel încât Cn să dividă Cn+1 . 3 3 . Se consideră funcţia f : → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. specializarea matematică . 3 4 b) Să se arate că ( G . n→∞ 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n ≥ 3 . b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. Să se arate că  −∞. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.informatică.. 6.

Filiera vocaţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . profilul militar. c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : → . Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . . programa M1 2. pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ . 4.Proba D. ∀n ∈ 0 1 * 1 nx n +1 0 xn dx .3} → {1. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. { ∗ }. 2 5. Să se arate că τσ = στ . Ministerul Educaţiei. . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . 1 − i 2009 . • Toate subiectele sunt obligatorii. dacă T ∈ H . 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ . atunci −T ∈ H . f ( x) = x 2 + 1 . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 .informatică. 2. Se consideră funcţia f : → .. specializarea matematică . }. Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1.. + ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .2. n→∞ . Să se arate că funcţia f g 3. Ministerul Educaţiei. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. g ( x) = 2 x − 1. 2. c) Să se calculeze lim I n . Se acordă 10 puncte din oficiu. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. 4. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). MT1. → . Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. 5p 5p b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . Se consideră funcţiile f : este descrescătoare. 6. ∀ x ∈ a) Să se arate că. f ( x ) = { x} .3. Să se calculeze sin 2 x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . astfel încât a + b = π 2 . b ∈ 5  . + C16 . Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . să se determine m. Se consideră funcţia f : → . Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . Ştiind că x1 − x2 = 1. 2m + 1) . B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie a. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . f ( x) = ( x − 1)e . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 ) .  −1 2  ˆ ˆ   5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele. x 0 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 32  a b     2.. 0 2 4 16 4. Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. Ministerul Educaţiei. . 5. C ( 2m + 1. ∞) → . c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ . M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . Fie m ∈ şi punctele A ( m.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . b ∈ . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  −b a     ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 . Fie mulţimea de matrice A =   a. 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . B (1 − m. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x . oricare ar fi m ∈ . profilul militar. situat pe graficul funcţiei f.Filiera vocaţională. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. 6. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1.Proba D. Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. m ∈ .. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . MT1. 3. 2. Se consideră funcţia f :[0. b) Să se calculeze f (1) .informatică. 2.1) . C sunt coliniare.

5. 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. 2. y ∈  iy x  este izomorfism de Ministerul Educaţiei. f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. b) Să se arate că. Să se calculeze probabilitatea ca. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze AB ⋅ AC.⋅) → (G.  → ( 0. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4 Ministerul Educaţiei. sistemul admite soluţii nenule. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . Să se calculeze sin 3a. Se consideră şirul (an )n≥0 . b) Să se arate că (G . 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. y ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1.Filiera vocaţională. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre. 4.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. pentru orice a.6} o funcţie injectivă. MT1.5. 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. Se consideră mulţimea G =   x.Proba D. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt .  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( ). 4 ) . ( . specializarea matematică . x + y ≠ 0  . ∀n ∈ .1) este soluţie a sistemului. → . b. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie f : {1. 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. ∞ ) . ∀x. c ∈ . astfel încât sin a = . Fie funcţia f :  0.2. 2. c) Să se arate că funcţia f : grupuri. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. an+1 = 2 + an . ştiind că a ≠ b şi că (1. profilul militar. ⋅) cu ∗  x iy  f ( x + iy ) =   . x →0 x 5p 5p 5p x>0 . f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   .·) este grup abelian. Se acordă 10 puncte din oficiu. a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător.3} → {4. definit prin a0 = 3 . acesta să aibă ambele cifre impare.informatică. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . 6.0 ) .3) şi C ( −1. Se consideră punctele A (1. B ( 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1.1. a − an +1 5p . Fie a ∈ 1 .

inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .Proba D. ) 2. f n ( x) = . oricare ar fi x ∈ . Se consideră funcţia f : \ {1} → . 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. programa M1 π 1 2. Se consideră funcţiile f n :  0. Ministerul Educaţiei. x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . y ∈ H astfel încât x + y = 0.Filiera vocaţională. c) Să se arate că dacă ( x0 . b) Să se arate că pentru m ∈{0. z0 ) ∈ 3 5p 5p 5p este soluţie a sistemului.. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . π  π  3.  .informatică. profilul militar. Să se calculeze probabilitatea ca.. y0 . n∈ * . 4 . 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 . Să se arate că x = y = 0. specializarea matematică .1} sistemul este incompatibil. 2.  → . Se acordă 10 puncte din oficiu. log 2 5 . 5. ⋅ tg89 = 1 . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . n n  2   cos x + sin x 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 0 1 dx .1}. Ministerul Educaţiei. b ∈ Z7 . f ( x) = x x +1 . ∀x ∈ 0. extrăgând o bilă din urnă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. 6.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . 6  3  4. ˆ ˆ b) Fie x. Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Într-o urnă sunt 49 de bile. unde m ∈ . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. Se consideră mulţimile H = {a 2 | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari.

3) . c) Să se arate că X 3 = I 3 . unde m. −2 ) şi ( −1. y0 = 2. 3. x +1 3 5 4. 5. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . f ( x ) = x+3 este bijectivă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se se arate că funcţia f : ( 0. oricare ar fi X ∈ G .informatică. b ∈ Z3  . x 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f . z0 = 1 . Fie z ∈ . Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . ∞ ) → (1. Se consideră punctele A.4 ) . Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : * → . 2. Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0. n ∈ . astfel încât a − b = π .1) . Să se arate că AC + DB = 0. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) .Proba+D.) ) . f ( x) = ex . 6.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2.Filiera vocaţională. B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . Să se determine numerele naturale n . (1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. C . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. atunci z ∈ . f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. specializarea matematică . Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. Ministerul Educaţiei. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m . astfel încât Cn = Cn . programa M1 n→∞ 2.  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. n ≥ 5 . • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. 0 x a) Să se arate că f (1) > 0 . D astfel încât AB = CD. b ∈ . b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. . c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. 1 . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . y0 . c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . pentru orice soluţie 5p 5p 5p 2. 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x . b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. este constantă. 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. . • Toate subiectele sunt obligatorii. . b ∈ . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Fie a. x2 . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. x4 . 4. b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. unde m ∈ . b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . n ∈ 0 π * 1. 3π .)MT1. z0 ) a sistemului. care are rădăcinile complexe x1 . f ( x) = e x . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . 2. Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Se consideră funcţia f : * → .Proba D. atunci expresia nenulă ( x0 . f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. Să se arate că numărul i z − z este real. Fie z ∈ . a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . Se consideră a. specializarea matematică .Filiera vocaţională. dacă m = 0 . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. profilul militar. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . programa M1 5p x →∞ 2. astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. Să se calculeze AB ⋅ AC. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) .informatică. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. x3 . 2 2 2 2 Ministerul Educaţiei.

Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . ⋅ ) . x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . f ( x) = x3 − 1 .. Se consideră funcţia f : − {−1} → . Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 .informatică. c) Să se arate că. [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că Ministerul Educaţiei. situat pe graficul funcţiei f. b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. unde a. Să se arate că numărul este real. b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . ∀n ≥ 3 . MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b a { } 5. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. + 1 − 3i 1 + 3i 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. profilul militar. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei π π   3. b) Să se determine a. .. Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . ˆ g2 = 1 . +. 3 6   k 4. specializarea matematică . c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx .. I n = ∫ 2 sin n x dx .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. f (n)  . f .Proba D. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului c) Să se determine toate polinoamele g ∈ 4 ( 4 [ X ] . Ministerul Educaţiei. 0 π 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . + cos179 . a) Să se determine gradul polinomului f 2 . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1.Filiera vocaţională. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. n→∞  2  n2 2. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  . 6. pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. • Toate subiectele sunt obligatorii. k ∈ . ˆ ˆ 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se consideră funcţia f : 5p 5p → . 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . f ( x ) = x 2 + 1 . b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) .informatică. Să se arate că funcţia f este bijectivă. specializarea matematică .Filiera vocaţională. g : ( 0. diferită de 1. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D.− f ( x ) ≤ 1. Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. ∞ ) → ( 2. 3. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . ∀x ∈ ( 0. BC = 5 şi AC = 7 . profilul militar. în raport cu înmulţirea. 0 t . atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . ∞ ) . Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. Ministerul Educaţiei. Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1.3) . a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii.3) → . Ministerul Educaţiei. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . 1 3 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. 6. programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră funcţiile f . c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. b) Să se calculeze det I 3 + A3 . 3− x x . Fie matricea A∈ M3 ( ) . b ∈ { } este parte stabilă a lui (ε ) aparţine mulţimii (ε ) . MT1. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. 2. care are toate elementele egale cu 1. b ∈ } . ∀x ∈ . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. e 2 2 1 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . Fie funcţia f : (1. ∗ ( ) a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se calculeze 1 + z + z 2 .

+. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. Să se determine a ∈ este egală cu 1. MT1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . [ DA] . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. specializarea matematică . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. ABCD . f ( x) = arctg x . oricare ar fi x∈ 3. situat pe graficul funcţiei f. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Se consideră corpul ( 3 . Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. ştiind că x ∈  . G . Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ∈ 3. g = X 3 + 2X + 2 . b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . 3  3π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ≥ 2 . Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . π  şi sin 2 x = − . Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ 3 [ X ] de gradul trei. x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim . F . 2. ˆ ˆ f = X 3 − X .Proba D. Punctele E .informatică.informatică. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . 0 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Să se arate că x ⋅ y = 1 . 4 5   . Se consideră funcţia f : → . Să se arate că numărul An . Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . specializarea matematică . n ∈ . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . Să se demonstreze că EF + HG = CA . 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. I n = ∫ x n sin x dx . 5. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3.Filiera teoretică. [ AB ] . . profilul militar.  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . ⋅ ) şi polinoamele f . 2. H sunt mijloacele laturilor [ BC ] . b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Să se calculeze tg x . n ≥ 3 este divizibil cu 3. 2. Ministerul Educaţiei. profilul real.

Ministerul Educaţiei. unde a. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD .informatică. f ( x) = x π 3 . ∀n ≥ 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1.6. π 2 cos n x 0 dx . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . c) Să se demonstreze că.7. Se acordă 10 puncte din oficiu.3} → {5. x3 . 1. x  5p ′ ( x). 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . x4 ) cu proprietatea că x1 . ∞) → . x2 . Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. sistemul este compatibil. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. profilul militar. x3 ∈ rădăcinile sale. atunci a + b< 1. Să se determine imaginea funcţiei f : . MT1. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. .8} . b ∈ . x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. astfel încât a + b = → . a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. 2. f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . 1 + 4 x2 4. 6. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. programa M1 . Fie polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 5 X + 1∈ a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) . b) Să se determine a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x3 .Proba D. [X ] şi x1 . 5. x > 0 . 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . specializarea matematică . 2. Fie a şi b numere reale.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1. x2 . pentru orice valori ale lui a şi b. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 .2. 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. x2 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z .

Se consideră funcţiile f n : ( 0. B (1. programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . b ∈ şi    3  = a + b 3 a. g n ( x) = f n ( x) + f n * . 2. 5p 5p 5p a) Să se arate că. MT1. ∞) → .   5p 5p 5p { } { }.. atunci A + B ∈ M . acesta să nu fie divizibil cu 7. 2 ) .  2  la    3 . dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     .   c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. Se consideră punctele A ( 0. să se determine a1. 2π 4π 6π 8π 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. 3. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. profilul militar. 5.100} . Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. atunci A2 ∈ M . specializarea matematică . b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci x ∈  2  . tn dt . −1) şi C ( 5. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . ∀n ≥ 2 . alegând un număr din mulţimea {1. Fie a ∈ [0. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1.3. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A. n→∞ an . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a.. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. n ∈ 0 t +1 a * . a) Să se arate că. c) Să se demonstreze că. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. B ∈ M . ∞ ) → . dacă A ∈ M . perpendiculară pe dreapta BC. 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. ( 1x ) sunt convexe. Să se determine probabilitatea ca.Filiera vocaţională.. f n ( x ) = x n + ln x. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150.1) . 2. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. n .1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . Să se determine toate perechile (a. Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . 2. n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. dacă A. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei.informatică.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. x3 . programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. ştiind că a = b = c . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . pentru care rang A + At = 1 . 2. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie ABCD un paralelogram. F ( x) . b. 5.informatică. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. → . Fie funcţiile F . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. 3. c) Să se determine a. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. Fie a. specializarea matematică . x →0 x c) Să se calculeze lim . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . f : 5p 5p 5p → π . b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că funcţia f : 3 3 4. MT1. b. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1. f ( x ) = esin 2 x . . x →∞ 2. f ( x) = 2 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Se consideră matricea A =   . a) Să se determine a. să se arate că ABCD este dreptunghi. c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c .Filiera vocaţională. 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . Să se calculeze C10 − C9 . c . să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . 6. b. profilul militar. Ministerul Educaţiei. F ( x) = ∫ f (t )dt . 1 → . Ministerul Educaţiei.Proba D.

b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. atunci suma elementelor lui X este egală cu 0. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . oricare ar fi x ∈ . c) Să se calculeze lim 5p f ′( x) 2. dacă X ∈ G .Filiera vocaţională. Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 Ministerul Educaţiei.  . Fie α ∈  π . 1  3π  6. Să se calculeze sin 2α . Y ∈ G . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 2  3  Ministerul Educaţiei. 6 2  0 2 4 6 8 4. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1.d sunt în progresie geometrică. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . f ( x ) = ln ( ln x ) . atunci X + Y ∈ G.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . Se consideră funcţia f : (1. situat pe graficul funcţiei f.b. profilul militar. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . specializarea matematică .c. b) Să se arate că.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1. . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari. Să se rezolve în intervalul (0. π 1  3.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . ∞ ) → . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. [X ].  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x →∞ f ( x + 1) . să se determine raţia progresiei. 2.  astfel încât cos α = − . Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p * . MT1. 5p 5. a) Să se arate că dacă X . Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. programa M1 .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0. 5p 5p 5p ∫ π 2 0 f ( x) dx . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze → . Numerele reale pozitive a.

programa M1 → . c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = A. b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se determine A ⋅ At ). b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. X ∈ M2 ( 2.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei. a) Să se calculeze f (1) .Proba D. b ∈ ). care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . 4. 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ [ X ]. 2π ) astfel ca tg α = sin α . a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0.4 ) . 2 ) şi B ( 3. 2. a) Să se calculeze ft′( x). acesta să fie cub perfect? 5. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB. oricare ar fi x ∈ . Pentru fiecare t ∈ .informatică. Care este probabilitatea ca. se consideră funcţia ft : → . f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Se consideră punctele A (1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. specializarea matematică . • Toate subiectele sunt obligatorii. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . x →∞ x2 x . 3. MT1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . x 0 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. ft ( x) = x3 + t 2 x . c) Să se arate că funcţia g : 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . x ∈ . Să se determine α ∈ ( 0. Fie a. x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. profilul militar. b) Să se arate că f este funcţie impară. c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . Ministerul Educaţiei.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. profilul militar. prima sa cifră să fie număr prim? 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1.informatică. Ştiind că BO = OC . 1+ x 3. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. Să se arate că funcţia f : ( −1.1) → . b) Să se arate că. ( ) a) Să se determine f (−1). I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . specializarea matematică .Filiera vocaţională. 2. c) Să se demonstreze că f = X . Să se calculeze   . ∀n ≥ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze tg 2α . Ministerul Educaţiei.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A−1 . ∞ ) → . Care este probabilitatea ca. f n are exact un punct de extrem xn . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∗ . programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . Fie f ∈ 5p 5p 5p a − b b−c. c   5p 5p an − bn   b n − c n  . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . 1 2. pentru oricare n ∈ 2 * . MT1. Fie α ∈ . 1 . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5. 4. unde x este definit la punctul b). b. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. astfel încât sin α + cos α = 1. 2n + 1 . Se consideră funcţiile f n :[0. oricare ar fi n ∈ cn   ∗ . să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n .   5   4 2. f ( x) = ln 1− x este impară. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. 5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. Fie a. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. • Toate subiectele sunt obligatorii. 6. Ministerul Educaţiei.

x2 . b) Să se arate că g ( x) = 0. 4. Ministerul Educaţiei. b. 1+ x 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie a. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. f ( x) = arctg x şi g : 1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . 5 2. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ [ X ] cu rădăcinile x1 . I n = ∫ e− x x n dx . 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a) Să se determine a. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i . 2 −1 2. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . e . b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. oricare ar fi x ∈ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. produsul cifrelor sale să fie impar? 5. Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. ∀x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. c.   → . atunci x1 . + arctg  . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . c sunt strict pozitive. n→∞ 1 .Filiera vocaţională. specializarea matematică . g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + . 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. x3 ∈ . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. x2 . MT1. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Care este probabilitatea ca. b. 4 şi restul 5 5p 5p 5p c) Să se arate că A4 are inversă. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b.. . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . c) Să se arate că.informatică.. 6. profilul militar. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . pentru orice n ≥ 2 . pentru nicio valoare a parametrilor a. aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . b. x3 sunt strict pozitive.1 Proba D.

2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. pentru orice matrice B ∈ M2 ( c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . n 5. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . Să se determine numerele naturale n.. sin B = 1 şi BC = 4. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .b. + . Ministerul Educaţiei. atunci A2 B = BA2 . Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. programa M1 funcţiei f . f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. dacă tr ( A ) = 0. b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3).informatică.. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se determine a. b) Să se demonstreze că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. 2.. ) şi A2 B = BA2 . 5p 5p 5p 2. 1 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. Fie a. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. oricare ar fi a ∈ . 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1. Să se calculeze aria triunghiului ABC. Ştiind că a + b + c este un număr par.c numere naturale nenule în progresie geometrică. a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.2009} şi funcţia f : A → . x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . . b) Ştiind că a ∈ ∗ . pentru care C1 + Cn = 120 . 2 Ministerul Educaţiei. Fie funcţia f : → .3. atunci AB = BA .. să se arate că numerele a. 2 x 0 a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 2.Filiera vocaţională. n ≥ 2 . b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞) . Fie ABC un triunghi cu sin A = . Fie a. specializarea matematică . 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . f ( x) = ∫ e−t dt ... Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. profilul militar.b.c sunt pare. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d .Proba D. B ∈ M2 ( ). MT1. 2 4. f ( x) = 1 1 1 1 + + + . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . c) Să se determine a.

profilul militar. dacă A ⋅ At = At ⋅ A . Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A.3) . a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x 1 2 ) f ( x)dx . Să se calculeze A5 − 4C6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 3 6. ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . log 2 32 . ∞) . MT1. Se consideră funcţia f : → . programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . x →∞ x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 . 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ c) Să se demonstreze că funcţia f : 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . ) 2009 = A − At . c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . y ∈ . 4 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . ⋅ ).Filiera vocaţională. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. b) Să se arate că.5 ) şi AC = 2 AB. 2. 3 100.1} . 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . 2. +. a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. oricare ar fi x. c) Să se demonstreze că. pentru orice a ∈ .+ ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 .B. dacă A − At 2. Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . Ministerul Educaţiei. Se consideră corpul 5p 5p 5p a) Să se rezolve în 7 5p 5p 5p ( ) ( ( 7 . Să se ordoneze crescător numerele 3!. f ( x) = arctg x . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC.C astfel încât A (1.Proba D. atunci b − c ∈ {0. → . specializarea matematică . 5p 5. 3 2 4. Fie A =   ∈ M2 ( ) . Ministerul Educaţiei. Să se determine coordonatele punctului C. B ( 2. f ( x) = 3 3 . f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( 7 7. x∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. ˆ 7 .

Să se calculeze modulul numărului z . b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. 3 π  6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. să se calculeze tg a. z0 ) ∈ 3 care verifică relaţia 3 c) Să se determine m ∈ 2. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 .informatică. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. a) Să se arate că. ∞ ) → . 4. 5. f n ( x) = x n − nx − 1 . c) Să se arate că. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. Ştiind că a ∈  . b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. c) Să se calculeze lim xn . unde m ∈ . ∫0 f ( x)dx . unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 . f ( x) = ex 1+ e x . şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ [ X ]. z0 ) ∈ . Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. π  şi sin a = . ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. 2.   2 . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . y0 .Filiera vocaţională. 2. Fie funcţiile f . 4. funcţia f n este convexă. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . profilul militar. programa M1 → . Pentru fiecare n ∈ . y0 . n ≥ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. pentru orice n ∈ . π c) Să se calculeze g   . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. Ministerul Educaţiei.5} care conţin cel puţin un număr par. 2. MT1. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. pentru orice p ∈ .3. • Toate subiectele sunt obligatorii. π ] .Proba D. pentru orice n ∈ . Să se determine a. b) Să se arate că. specializarea matematică . n ≥ 2 . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1.

Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. c) Să se calculeze lim  n→∞  n  .informatică. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. 2 ) . f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .Filiera vocaţională. c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 [X ] are toate rădăcinile în G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. situat pe graficul funcţiei f. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.. pentru oricare x ∈ . f ( x) = det( AAt + xB ) . D.. c) Să se calculeze lim f n (1) . + f (10 ) = 2 ? 3. n ∈ e ∗ . 9 4. Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1.10} → {0. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . }. f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . cos 3}. ∞) → .cos 2.. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. 4 .. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ . m ∈ . a) Să se arate că în raport cu înmulţirea numerelor complexe. Se consideră funcţia f : → . B =  1. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . 5p 5p 5p 2. N ( 2. Ministerul Educaţiei. n ∈ → . specializarea matematică . 6. • Toate subiectele sunt obligatorii.5 ) şi P ( 3. Se consideră funcţiile f n : (0. Câte funcţii f : {1.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + .. 3− 2 2. n→∞ . Se consideră punctele M (1. c) Să se arate că există m. n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + . m ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 .3. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. Ministerul Educaţiei. profilul militar.1) . Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..  x 2.. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) ..

Fie matricea A =  .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1.. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par.Filiera vocaţională. profilul militar. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. 5p 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 5p 3. 4 ) . { } 5p 2. 2 ) şi G ( 3. să se calculeze coordonatele punctului C. Ştiind că A (1. B ( 5. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. n ≥ 3. Ministerul Educaţiei. Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + . Fie n ∈ . + a1 X + a0 . Să se calculeze sin a . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. 1 2 10 5p 4.. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A.1) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. a0 .. + C11 . .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. programa M1 x →∞ ln x 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . a ∈ . 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 ..Proba D. 5 Ministerul Educaţiei.. Fie a ∈ cu tg a = 2 . MT1. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . f ( x) = e x + x3 − x 2 + x .informatică. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. cu coeficienţi întregi. Se consideră funcţia f : → . 1 xn x 2 + 3x + 2 0 dx . Se acordă 10 puncte din oficiu.. 5p 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ Z . ). atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.. n→∞ 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . a1 . f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . X ∈ M2 ( 3 * } este finită. ∀n ∈ n +1 * . specializarea matematică . b) Să se arate că.. c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 . an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful