Istruktura ng Pamilihan

Monopolyo: isang istruktura ng pamilihan na iisa ang nagbibili ng produkto; ibig sabihin ay may isang prodyuser o negosyanteng kumokontrol ng malaking porsyento ng suplay ng produkto sa pamilihan. Pamilihan: nagpapakita ng organisadong transaksyon sa pamamagitan ng mamimili at nagbibili: lugar kung saan nagtatagpo ang konsyumer at prodyuser. Presyo: ang halaga ng binibiling produkto at serbisyo. Budget Deficit: kalagayan kapag mas malaki ang gastos kaysa sa kita sa isang partikular na panah on. Purchasing Power of Peso (PPP): kakayahang makabili ng piso ng mga bilihin. Reserve Requirement: halaga ng salapi na iniiwan sa bangko ayon sa itinakda ng Bangko Sentral. Real Wage: ang halaga ng produkto at serbisyo na mabibili mula sa kitang tinanggap. Ficit Money Authority: kapangyarihan ng Bangko Sentral na mga imprenta ng salapi. Salapi: anumang bagay na ginagamit bilang midyum ng palitan. Implasyon: patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pamilihan. Buwis: Kontribusyong sinisingil ng pamahalaan sa tao at negosyo. Managed Currency Standard: ang supply ng salapi ay nasa kamay ng maykapangy arihan sa pananalapi ng bansa. Cost of Living: halaga na kailangan upang mabuhay ang isng pamil ya. Lorenz Curve: kaisipan ng Amerikanong statistician noong 1905 na nagngangalang Conrad Lorenz, ang kurba na nagpapakita ng pagkapantay pantay ng pamamahagi ng kita sa ekonimiy a. Gross National Product (GNP): kabuuang halaga ng mga nagagawa ng mamamayan sa isang bansa sa loob ng isang ta on. Monetary Policy: kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagmamanipula ng mga supply ng s alapi sa bansa.

Patakarang Pirkhal: Nauukol sa mga pamamaraan, hakbang at pagdedesisyon ng p amahalaan upang maisagawa ta maipatupad ang isang gawaing pang ekonomiya. Sambahayan: sektor na nagkakaloob ng mga salik ng produksyon sa paikot na daloy ng produkto. Gross Domestic Product: kabuuang halaga nag produkto at serbisyo na nilikha sa loob ng bansa sa isang ta on. Demand Pull Inflation: pagtaas ng presyo ng bilihin sanhi ng pagtaas ng demanding konsyumer. Consumer Price Index: nagpapakita ng porsiyento ng pagbabago ng presyo ng mga produktong palagiang gin agamit ng mgat tao. Per Capita Income: tinatantiyang kita na dapat mayroon ang tao kung ang kabuuang produksyon ay pant ay-pantay na hahatiin sa mamamayan. Labor Intensive Technique: Paggamit ng mas maraming manggagawa sa produksyon kumpara sa kapital. Nominal GNP: ang halaga ng GNP na nababatay sa kasalukuyang presyo. Potential GNP: kabuuang produksyon na kayang iprodus ng isang bansa: anumang natantiyang produk syon mula sa kapasidad ng bansa. Actual GNP: dami ng produktong nagawa ng isang bansa ayon sa ilang aspeto. Cost-pull Inflation: Pagtaas ng presyo ng bilihin sanhi ng paglaki ng gastos sa produksyon.

Dayagram 1: 1) Ang payak na paglalarawan ng ekonomiya na kinapapalooban ng dalawang sek tor, ang sambahayan at kompanya. Ang ideya ng circular flow ay buhay kay Frocois Quesna na batay sa Tableau Economique.

Dayagram 2. Paggamit ng salapi bilang kabayaran ng dalawang sektor.

Dayagram 3 Pag-iimpok ng sambahayan at pamumuhunan ng kompanya.

Dayagram 4 Pagpasok ng pamahalaan sa ugnayan ng sambahayan at kompanya.