CONG HOA

xA H(H

CHU NGHIA

vier

NAM

TCVN

TIEU CHUAN VIET NA·M

A

.:!

.A

TCVN 4118 - 85
'.

HE THONG KENH TUOI TIEU CHUAN THIET KE

" j:! K

K

<

,

> '"

HA NOI - 2003

CONG HoA xX H(>I CHU NGHIA VI~T NAM

CVN

TIEU CHUAN VI~T NAM

TCVN 4118 - 85

HE THONG KENH TVOI . TIEU CHUAN THIET KE
A ~ "...,,,...,

HA NOJ - 2003

Lot noi ddu
Di phuc VI:! cong tdc qudn ly, nghien cuu va sdn xudt, VI! Khoa hoc Cong ngh¢ dii cho in tai bdn tieu chudn: "H ¢ thong kenh tum - Tieu chudn thief kl· TCV N 4118-85 ".
Ca quan bien soan: VI~N

KHAo SAT

THIET

ICE THUY

LQI, SO THUY LOI

Co quan de' nghi ban hanh: BOTHUYLQI Ca quan trinh duy¢t: VU;:N TIEU CHU AN HOA V A THIET KE DIEN HINH Ca quan xet duyet wi ban hanh: UY BAN
.....,., ,t "".... ,.t "'.,""
;! ....

xA Y Dl)NG

co BAN NHA Nudc

(Quyet dinh ban hann s6'889/UBXD ngay 12 thdng 11 nom 1985). Kin trdn trong gifli thieu cling doc gid, va mong nhdn duoc nhieu y kien dong gop dlldn xudt bdn sau duac hoan thien han. Moi Y kien dong gop xin gui vl VI! Khoa hoc C ong ngh¢ - BQ N ong nghiep va Phdt trien nang than - S6' 2, N gQC H a, Ba Dinh,

HiI NQi.

3

Nh6mH

TIEU CHUAN VI~T NAM

TCVN 4118 - 85

HE THONG KENH TVOI Tieu chuan thiet ke
Irrigation systems Design standard

Tieu chuan nay quy dinh cac yeu cau ky thuat khi thiet ke moi va thier
kenh

tum.

ke sua

chua cac he thong

1. 1.1.

"

QUY D~~H CHUNG H¢ thong kenh tuoi diroc phan cap thea bang 1.
Bang 1 Dien tich nroi (10-' ha) Cap cong trinh kenh II III IV V

Lon han L6'nhan L6'nhan Nho han hay bang

50 10 den 50 2 den 10 2

Chit thich: tuoi d611g thai lam nhiem VlJ khdc (1I11l1giao thong tlIllY. dip nuac ddn dung, cong nghiepv, v ... J tit; edp eiia kenl: tllm duoc iiiy thea cap eua kenh lam nhiem Vi! khac neu ken" 111m cap thdp han. eo 2. Cap cua cdc cong trinh trill kellh tuai ciing duac xac djllll thea bang 1. Khi co ket hap vai cdc cong trinh kY thud: khdc (giao thong, cap nuoc dan dung, cong IIglEi¢p. v, v ... ) tid cdp ella cdc cong trill" trill kenh tuai My theo cap Clla cac cong trinh IcY thutit nay neu cOllg trinh tren kenl: tuai co cdp thdp hall.
1. Kill kell"

1.2.

H¢ thong kenh uroi baa gem cac kenh thuoc mang luoi kenh nroi va cac cong trinh tren kenh, Cac cong trinh tren kenh bao gam: cac cong trinh lay mroc, dieu tier, do mroc, chuyen mroc, tieu mroc, xa mroc khi co sir co va xi nuoc cuoi kenh, cong trinh giao thong va cac cong trinh quan 1'1 h¢ thong kenh nroi. Mang hroi kenh tuCribao gam: kenh chinh, cac kenh nhanh cap I, cac kenh nhanh cap Il, cac kcnh nhanh cap III, V.v... va cac kenh nhanh cap cu6i cung dlin nuoc van khoanh (16) san xuat. Chu thich:
1. Kenh chinli dan nuac tit nguon nhanh cdp I;
I1U{JC

1.3.

(tai ddu moi thu) luc] phon phoi nuac cho cae kenh

2. Kenh nhanli Cal) I dan nuoc

Ilr

kenl: chinn pluin ph6] nuoc cho cdc kenh nhann cal) ll; 5

co hai chi so".l-1 . cay cong nghiep. dip tren cua cluing. NI-I.J 0 " Z N2-2 . 3. NI-2.4. v.. N3-2. bao gam dien rich cay lirong thuc. Trang truaug hop mo! h¢ thong kenh. N2-1. NI-2-I. V.J): K sd =_JI. din xac dinh cac he so sau: a) H~ so sir dung ruong dat (K.v . to F' (1) J (OJI - dien tfch dilt thirc te drroc tuoi bang cong trinh tbuy 10.. Kenb nhanh cap lIl. . v.. N3-I. cap 2.V . K... cu s(f bieu thi ken" nhanh cdp / nhu sou: tutu di theo dong nuoc chdy Ire" kenh chinh thi dung so' So do cac ky hicu mang luoi kenh tum diroc thti hien b hinh 1... so" Ie' clio kenl: ben trai. v... Nl-2-3.v . NI-2-2. 2. Dol viii kenl: nhdnh cap II tnf xuong thi ky hi¢u tlieo thu tu 1.C. bilu thi kenh 1111(1..I. bjlu thi kenlr nhdnl: cap 11.v . v.. Nhiing 3. N3-3.. khong phan biet ben phdi hodc bin trdi. 3. 2. ) dauh theo chieu kim dong h6. v . N3..5.. v.. (chi sl)' 1. V. c6 ba chi so'. N2-2.-I-I-2 N . v . Chit thich: 1..C 2. V. rau. Khi thiet ke he thong kenh tum.v ../1 Ill.TCVN 4118-85 3. NI-I-2. Hmh 1 1. d6ng co va cay an qua. V. N2·1 \ -r Z N. N 1-1-3.. K.C j. I~ chan cho kenh hell phdi.. 6 . Kcnh nhanh cap III: NI-I-I. Nhfrng ky hieu cac kenh thuoc mang Iuoi kenh tum diroc quy dinh nhu sau: Kenh chfnh: Kenh nhanh cap I: Kenh nhanh cap II: NI.. cap 1I dan K.. ky hieu mot chi siI cila kenh nhanh hii'll (IIi kenl: nhdnh cap 1. z 0 KC \. N2-3.. kl til ddu kenh.v . N2. V.. N2. . nuoc tit cdc kenh nhanh cap 1 phan ph6'i nuac cho cac kenh nhann 1..v . v . Nt-3.C I" tum co nhieu kenl: chinli thi ky hieu nhu sau: K.

. b) H¢ s6 chiern dat cua he thong kenh (KeJ) K nl - __ F_. viec phdn ranh giUi vung duoc tuai can cit \-'{10 ranh gilti d6i nui.3. W~. rau . 2.v . K. 2.1.<.1. de viec t6 chirc san xuat nang nghiep va quan ly phan ph6i mroc hop 1'1. ho{ic cdc ranh giUi himh chinh thudn loi cho viec to' chuc qudn ly. cap mroc eho cong nghiep va dan dung.i nao dam nhiem. kliai thac cong trinh. BO TRI M~ T BANG Ht THONG KENH TUOI Hf thong kenh. cac khu xay dung khac (nha tram trai. 7 2. Cay cong nghiep 3.l. bao gom ea dien tich (!)~l va dien tich dung lam he th6ng kenh (lo). vung trong cay cong nghiep. v. ao ho. (3) Trong moi tnrong hop. COdl tum gay thea giai thich trong cong tlurc (1).l. duang xa.~phai thoa man bieu thtrc diroi day: Ked.. cong xirong.tum bang dat Khi thiet ke' mat bang tuyen kenh phai xet toi guy hoach trong trot trong khu vue. Dong co Khi bieu thirc (3) khong thoa man. 2. cay hrong thirc. . cac cong trinh. song ngoi.. . (2) Trong do: F"d . dirong sa.11 tich dill vung duac rJ{ui do cong trinh tllllY lr.dien tich chicrn dat cua he thong kenh nroi va kenh tieu lam moi do he thong kenh tro' ngai tinh trang tieu nr nhien nhir tnroc khi xay dung he thong kenh tum do. Gin b6 tri cac nhanh kenh sao cho pham vi tum cua chung nam gon trong tirng dia gicri khu virc hanh ehinh hoac cac dan vi san xuat nhu nong tnrong hop tac xa. him.1. van tai thuy. 2. ) ciing nhu cac dien tfeh nam tach biet ben trong cac khoanh (16) rna viec tuoi cac dien tich nay xet thay khong hop IY. trong thiet ke phai co Iuan cluing kinh te ky th uat.2._d. cac kenh trong khoang cr.dien tich dat vung drroc tum.v .Trung du va dong bang 5 den 7 3 den 4 2 den 3 2. Chu thich: De' xac dinh di~.Ky hieu \.. nen b6 trf kenh rieng bict eho tirng vung trong trot nhu vung tr6ng Ilia mroc...TCVN 4118-85 F~ . Bang 2 Vung 1. v. vung rau mau.. Khi thiet k€ kenh tuoi phai xet tm viec sir dung tong hop nham thea man cac nhu cau dung mroc cua cac nganh kinh t6 de mang lai 10 ieh Ian nhat.: [KcJ]. H¢ so chiern dat eho phep (Ked) xac dinh theo bang 2. nhu phat dien.Mien Ked (%) nui 4 den 6 .

1.TCVN 4118~8S 2. Khi kenh nroi di diroi duong day tai dien.2.1. 2.1nghroi kenh tum di qua nhimg vung c6 dia chat t6t de kenh 6n dinh. Khi thieu dat dap hoac lay dat dap bo kenh kh6 khan. 8 Khoang each giira cac mung n6i phan nude duge quy dinh tuy theo dieu kien dja hinh ella khu tl1ai va phai xac dinh tren co tfnh toan kinh te. 2. c) Chiem it dicn tfeh dat san xuat. H~ thdng tum bang mdng ntfi H~ thong tum M. b) Kenh luong dao.1. Mai d6c cua h6 dao phai bang hoac 100 hon rnai d6c cua kenh tai cung mot mat cat. chir nhat hoac hinh thang. lap cac thung dan.4.11. de quan 1Y. mango Mat cat ngang cua mang nen thiet ke dang parabon.2. khong nho hon 7. an thiet ke' m<. Kenh tum phai duoc thiet k€ sao cho viec tum tu chay diroc nhieu nhat. nhirng each gitra cac ho dao a long kenh khong diroc nho han 3m.5 m.1. De tiet kiern dat canh tac. Phai san.1.2. viec lay dat dap kenh va d6 dat thai ra can bo trf hop ly. dap it. Khi lap du toan phai chu y tfnh d. 2. b phfa mai doc ngoai 2. 2.7. co th~ lay dat phai thoa man cac dieu kien sau: Khoang a long kenh de dap. 2. kern 6n dinh. khoang each t6i thieu lit dinh bo kenh den dirong day dien thap nhat phai thea quy dinh dudi day: Dien the den 110 KV. Chieu dai ella ho dao tir 3 den 5m. b) Tuyen kenh di qua vung d6i nui hoac thung lung e6 hien tirong sut lo.9. 1. Thiet k€ kenh nhanh cap tren phai tao dieu kien thuan loi de thiet k€ kenh nhanh cap dum va cac cong trinh tren kenh.1. ky thuat. . 12.2. boi phirong tien dao h6 va kich thiroc mat cat kenh. 2.3.10.5.4. san bai thai. de tao thanh mot h¢ thong Ivai. it tham. khong nho hon 6 m. hiy thut. d) De thi cong.2. nhung trong rnoi tnrong hop khong duoc sau hon 0. H¢ thong kenh tuoi phai thiet ke' dong thai voi he thong kenh tieu. 2. khong nho hon 6. Dien the den 150 KV. sa Mang nbi ncn thiet ke voi van toe 100 di giam mat cat ngang ella rnang va chong boi lang trong mra hinh tron.5 m. 2. giu dat mau lam d5t trong trot.1. 2. chi phi b6e dat mau va san dat mau de eanh tac. 2. 2.ng mang n6i duoc ap dung trong cac dieu kien sau: a) Tuycn kenh di qua vung dat tham mroc manh. Dien the den 220 KV. Phuong an thiet k€ kenh phai bao dam: a) Kenh VUCJ1: qua chuong ngai vat it nhat. 2.2. Khi kenh di song song voi duong day tiii dien thi khoang each lit mep tren cua kenh den cot dirong day khong dtroc nh6 hon chieu cao cot nrong img. tieu hoan chinh.1.0 m.6. chicu sau cua h6 dao diroc xac dinh boi chieu sau cua mire nuoc ngam (de mroc ngam khong chay van kenh va nguoc Iai).1.S.

cong thao mroc eu6i N gan cat va phu sa har tho (nhu be lang cat. trong he cac thong so van tai. Bao dam kcnh). )... Cong dang mroc Cong trinh ruroc hoac trinh rna thuan tien cho cong rae phan phoi va tiroi mroc.. dieu chinh rmrc marc.V. au : thuyen): 'Bao dam kha nang thoat IG va lieu ung (nhu cac cong trinh tieu mroc): Tao dieu kien thuan loi cho cong hie quart Iy va khai thac he thong. Cac cong trinh dieu tiet gan nhau can ket hop thanh mot cum de bao dam thuan tien trong viec khai thac he thong do mroc sir dung.. v . rna 3. khong dat diroc mire mroc kh6ng che . phuc cong tac quan ly. Chuyen mroc tren kenh qua nhimg eho giao nhau g iira kenh tuoi voi song suoi.. cong luon. 51! an toan ella he thong (nhu tran ben kenh goi tat la tran ben. C6ng trinh do mroc Trong he thong kenh uroi can phai bo tri cong trinh do mire mroc va hru hrong. ) Do hrong mroc tai diem lay mroc va trong he thong phan phoi mroc (nhu cac cong trinh do mroc). pharr phoi mroc. giam khoi hrong dao. do nuoc. v. dap chan cat a dau kenh chinh.. tung buck hien dai hoa he th6ng tUm (nhu nha quan 1'1. Cira c6ng phai kin ruroc. h¢ thong moe d¢ cao va cot kilornet). 3. v. Bao dam giao thong thuy. Ngoai cac cong trinh do ruroc. )..I tum luan phien va tai nhung noi can thiet (thuong 1a nhirng noi co su thay d6i d¢t ngot ve dQ cao mire doan kenh dai co t6n that dttu mroc 100.v . dong 3. e6ng dieu tier. Vt.. ha hru lam giam d¢ d6e cua day kenh. Cong trinh dieu tiet thuong dtroc ket hop lam cau qua kenh hoac cong trinh n6i tiep nhu bac hoac doc nucc.v .3. v. tao fa cac mire mroc kh6ng che can thiet. voi dirong sa. dieu tiet phai co cira van kin va thiet bi dong thuan tien. Nhiing yeu cdu kj thuat diHvoi cac cong trinh tren h~ thong kenh. nroi mroc. voi vimg dat triing (nhu cau rnang. dQ boi. dau cac kcnh nhanh.. h¢ th6ng lien lac.. b¢ tren nhimg doan kcnh co dieu kien (nhu cong trinh giao thong. )..v. xoi. cau giao thong. doe mroc).I cho thong kcnh tmri can co cong trinh do chuyen dung de do 9 . ).v . dap kenh (nhu bac mroc. dieu tiet too hrong va mire rnroc trong kenh (nhu cong trinh lay rurcc. kenh tieu khac. C6ng trinh do rnroc dq.2. tum C6ng lay nuoc phai bao dam chuyen duoc luu hrong mroc tir kenh cap tren vao kenh nhanh cap dum phil hop voi nhu cau dung nuoc. CONG TRINH TREN Ht THONG KENH TVOI Cac cong trinh tren h~ thong kenh.1. thuyen qua lai tren kcnh. Noi tiep rmrc nuoc thuong. tum phdi dUf/c bti tri mfjt cach hop Ij nhdm: Phan ph6i mroc.TCVN 4118-85 cAc '.2.t 0 dau kenh chinh. Khi kenh co ket hop van tai thuy thi chieu rong cira va dQ eao tinh kh6ng phai phu hop veri loai tau.1. v.2.2.. vm kenh tum. a 3. Khi xay dung cac cong trinh trcn h~ thong kenh tum can phai rut bot toi da so hrong cac cong trinh tren kenh bang each ket hop mot e6ng trinh lam nhieu chtrc nang (nhir mot cong trinh vira lam nhiem vu ehia nuoc. Cong trinh dieu tiet mire nuoc va luu hrong dieu tict co tac dung dang mroc va dieu tiet luu luong phuc VI.2.

TCVN 4118-85 Cong trlnh do nuoc d~u kenh ehinh dung d~ do hrong mroc tir ngu6n mroc ella h¢ thong va d~t each . 3. a a Cong trinh do nmrc dau cac kenh nhanh dung d€ do hrong mrec tir kenh cap tren vao kenh nhanh cap diroi. eao ella cac phuong tien di lai tren dirong.2. cong lu6n a) Cau mang: Khi kenh cat qua duong giao thong. khong co rae tich tu lam can tra dong chay. do t60 that dau mroc tren kenh va di'). a thuong rna D6i voi song.5. kcnh co yeu cau giao thong thuy thi d¢ dai cua nhip rnang phai virot qua va d¢ eao tinh khong phai bao dam cho tau thuyen qua lai diroi gam cau rnang duoc an toano Hai dau cau mang can co bien phap chong tham t6t tranh ro Chan tru cau mang phai diroc baa ve vfmg chac. Dong chay qua cong trinh a trang thai tu do. suoi thi nen lam cau mang noi tiep kenh nroi. Cong trinh chuyen mroc: cau mang. b) C6ng luon: 10 rio la. khi co kenh tum can vuot qua rna day kenh tum cao hon rmrc mroc Ian nhat cua song. Co the tan dung c6ng trinh thuy cong d€ do mroc. mat duong giao thong thap han nhieu so voi day kenh thi nen lam cau mang qua dirong. Bac mroc hoac doc nuoc can co hinh thirc cira VaG thich hop de duy tri duoc mire mnrc hru cong trmh. 3. 3. ch6ng cac tac dong co h9C ciia cac vat nOi va lire xo ngang ella dong chay. Doi voi nhUng song.7 m/s. rna phai Tnroc va sau cong trlnh ranh cira kh6ng co bun eat lang dong. van hanh an toan.cong lay mroc dau kenh ehinh v~ phia ha hru khoang 50 den 200m (d~t tai noi co dong chay da tro lai trang thai 6n dinh deu trong kenh). khong htr hong.90 chieu sau mroc thirong hru. thiet bi dong t6t. . bien dang. Dong chay VaG cong trinh phai 60 dinh: Dong chay VaG cong trmh thea phia chinh dien phai doi xirng: TOn that cot mroc qua cong trinh khong diroc nho han 5 ern. tranh xoi. Cong trinh noi tiep: bac mroc hoac doc mroc Bac mroc hoac doc mroc co thf b6 tri tap trung hoac phan tan tuy thea yeu cau khong che mire niroc tren kenh va dieu kien kinh te. suoi.teach e6ng lay nuoc dau kenh nhanh ve phia ha hru tir 20 den 100 m (dat tai noi co dong chay da tro lai trang thai chay 6n dinh deu a a trong kenh).2. Khi dong chay til phia ben VaG c6ng trinh thi van toe dong chay kh6ng dtroc virot qua 0. khi a trang thai chay ngap thi chi tieu ngap nhu sau: Chieu sau mroc ha luu phai thap han hoac bang 0.4.icbier van phai lam cau mang khi day cua mang thap han mire mroc 160 nhat ella song. tranh hien nrong phat sinh duong mroc ha. ro 0. suoi. suoi rna kenh cit qua (nhung khong duoc ngap mang) thi cau mang ph iii co ket cau virng chac df chong lire day noi.2. Chieu cao til mat dirong den day cau mang phai Ian hon d¢. ky thuat.6. Cac dieu kien sir dung cong trinh thuy e6ng de do ruroc: Cong trinh thuy e6ng phai hoan chinh. kenh khong co yeu cau giao thong thuy. Truong hop d<.

kenh tum. luon din co bti lang cat. hop kenh khong co giao thong thuy f = 0. D6i v6i cong lu6n nam dum kenh. Cu6i doan kenh co mroc mua Hi chay vao. dirong sa rna rrurc mroc kenh tum chenh khong nhieu voi mire nu6e song. cong luon phai co hroi chan rae. Tnrong hop van toe trung binh ella dong chay trong cong lu6n nho hen 1. hqp kenh co giao thong thuy f = 1. Khoang Twang Twang each tit day kenh tai dinh c6ng lu6n narn dum no khong nho hon mot d¢ day f.kenh chay van trong kenh qua nhieu. nuoc Iii 0' cac khu vue nho hai ben be.l tran Khi dung (ran ben dt thao hrong mroc rmra h1 chay vao kenh thi hru hrong qua tran ben lay bang hru hrong mira IG chay VaG kenh do. Phai kiern tra cac che d¢ thuy lire trong e6ng luon d6i v6i hru hrong 1611nhat va nho nhat.Sm/s.7 m. Can co luan chirng kinh te va ky thuat de chon van toe dong c6ng luon va duong kfnh cua cong hop D6 tir 1.5 den e6ng lu6n tnroc cong chay trong IY. Cong b dau kenh dli. suoi. nu6c rrura.7..v. Thuqng dip noi d~ bi xoi 16' hcac doan kenh di men hru cong dicu tiet. .0m.5 m. tranh hien tirong mroc chay trong congo Chi lam cong luon bang thep trong tnrong hop ap suat trong cong luon 16'0 hon 10 at.3 den 0. cot mroc tran bang hieu so giira mire mroc 160 nhat va rmrc ruroc thiet ke trong kenh.5 den 0. hop boi gilca tim cong Iuon va duong Doi v6i doan c6ng luon nghieng.TCVN 4118-85 Khi kenh tum di qua song. kenh khac va eao trinh mat dirong tht nen lam cong lu6n. Trong twang hop nay can co bien phap xu Iy su lang dong bun cat trong kenh va can co tran ben de thao het hrong mroc rmra hl d5. van toe dong chay trong cong luon nen 4 m/s va khong duoc nho hon van toe dong chay trong kenh tai doan van va ra ella do. DI) cao duong tran ben lay bang 0(> cao mac mroc thiet ke trong kenh. gay C6ng lay mroc dau kenh bi hong. mroc van kenh qua nhieu.khi: can phai co cac cong trlnh tran ben de phong ngira nu6c tran bo kenh. V. trong mira Hi) thl nen lam cong Iu6n dum kenh. a vi tri dQ. tieu. Neu luu hrong cua song suoi nho han hru hrong kenh tum cat qua (ke ca. nhu doan kenh stron doc.2. nhtrng cac cong lay mroc hoac cong dieu tiet phia sau 010 nho hon quy dinh lam cho mroc trong kenh dang cao gay tran be. II . cau mang. chay VaG kenh. LUll hrong thiet k€ qua tran ben co the lay bang 50% hill lirong thiet ke ella kenh ben. muon lam cong luon bang thcp phai co luan chirng kinh te ky thuat.. ngang khong nen 1611hem 2011• goc nhon nghieng nam Truac cira tranh lang dong bun cat trong cong luon. Khi ap suat nho hon 10 at. can dap mot lap dat darn chat tren dinh c6ng lu6n day khoang tir 0. Cong trinh xa mroc khi co su co va xa nuoc cuoi kenh a)Tran ben H¢ thong kenh tum sat 10'va be. . suoi. Cac vi tri rna cham hoac can dat tran ben: Ha hru cac cong lay mroc dau kenh: Thirong hru doan kenh xung yeu. c6ng lu6n hoac c6ng phan ph6i nude. rna.

!c. d) H¢ thong moe d¢ cao diroi day kenh va doc theo tim kenh doi voi kcnh chinh va kenh nhanh cap I co hru hrong bang hoac Jan han 1 m'/s diroc lam nrong ling voi cot km tren bo kenh. Chit thich: Cot km va cot moe dr) cao pluii C(l hit cau vung ciuic. nha a ella cong nhan vien. can xay dung cac au thuyen de tau va thuyen qua lai an toan.v .1. V! quan 1'1 khu vue (nha lam viec. ho Dei voi kenh co giao thong thuy. thuyen qua l~i. 4.2.khu VJ.7. Cac cong trinh quan 1'1khai thac he thong kenh nroi Tren he thong kenh tum dn co: a) Khu trung tam va cac dan tang. 12 MUC NU()C KH6NG CHE TREN KENH TUOI H¢ thong kenh phai co nang lire chuyen dieu kien uroi nr chay duoc nhieu nhat.9. 3. 3. Truce cong trinh dan mroc nhu cau mang.. cat co'lIg lieu b) Cong thao mroc cuoi kenh Trong mang IUm kenh uroi rna doan cong thao mroc cuoi kenh de xa bot mroc trong kenh de sua chua kcnh bang 25 den 50% hru hrong thiet kc 3. II. Cong trinh van tai thuy trcn kenh doan kcnh nroi co rmrc mroc thay ddi..8.Sm"/s phai lam mroc trong kenh khi mire nuoc dang qua eao hoac thao can hoac cong trmh tren kenh. tum ruroc va bao dam mire mroc can thiet d~ thoa man . Cau qua kenh Khi kenh hoac cong trinh tren he thong kenh cat qua duong giao thong.TCVN 4118-85 cn« thich: Chi nen lam trim ben de'tl!tln nuoc mua la dUlY wIn ken" khi dia hinh klu5ng clio phep lam nuac qua ken]: va luu vW /(ip trung nuac mua 1111(. bo) phai thiet ke' thea cac tieu chuan. kho b) H¢ thong lien lac gifra khu trung tam va cac dan V1 quan 1<.10. cau giao thong phai bao dam d¢ cao tinh khong cho tau. khong lam dnh huang dell SI/ di lai tren hi! kenh.. xuong sua chua). muon ket hQ'P van tai thuy. C6ng thao mroc cuoi kenh lay ella doan cuoi kenh. co B6 lang Bt him lang bun cat cat thirong duoc d~t a nhimg vi trf: Sau c6ng lay mroc dau kcnh chinh. kenh cuoi hru hrong bang hay 160 hon O. Noi co van toe mroc trong kenh giam dang ke. c) Cot km d~t tren bo kenh ben phai. dia chat thfch hQ'P cho vice nra bun cat lang dong. o nhirng 3. Diu giao thong (sat. Viec thiet ke' au thuyen phai do cac co quan co tham quyen quyet dinh. quy pham hien hanh. v. cong luon. khi nhin thea chien dong chay ella kenh chinh va kenh nhanh cap I co hru hrong bang hoac 160 han I m'/s.2. can trf cau giao thong de bao dam giao thong binh thirong. Noi co dieu kien dia hinh. 4. thudn tien clio cong rae quail fj'. Khi thict ke' cau tren kenh can xet den yeu cau eli tao va rna rong cua mang hroi giao thong khu vue.2.

. kha nang baa dam tum tv chay. mire mroc kenh nhanh cap cuoi cling ling voi luu hrong thiet k€ phai cao hon 16p mnrc mat ruong hoac cao hon rmrc nmrc cao nhat dau luong tit 0. a a 4.tOn that dau rnroc qua c6ng dau kenh nhanh cap diroi. Dei voi ruong lua mroc boac ruong nroi ranh. trcn co do nghien ciru. th6ng kenh. A. V' n .4. 4. sa LUll hrong thier ke dung de: xac dinh kich thuoc mat kenh. thong kenh nhanh dip diroi.~l LljIi.chicu sau lap mroc uroi tren mat ruong: i=n Lli . 4. 4. . de sa de 13 . D~ xac dinh mat cat kenh nroi can dung tat LUll luong thiet ke' Q (goi LUll hrong nho nhat Qmin. i=l (5) Trong do: 'JIn . tum va t6n tMit dau D<)cao mire mroc cua kenh cap tren tai dau kenh nhanh cap dum xac dinh nhir sau: v = V' n n +ljI . .I . (4) i=11 i=n-l V'.. LUll hrong IOn nhat (hru hrong bat thirong) QmH.6. ky thuat. Bieu do hru hrong dtroc xay dung tren co cua bicu do he so' nroi cua cac loai cay trong do kenh do dam nhiem nroi sau khi dil diroc dieu chinh.-.2.1.-1 LljIi .IC bo) qua cac cong trinh tren hi. LUll hrong thiet ke' 13 hru hrong IOn nhat trong bieu do hru hrong thiet ke thuoc mot doan kenh. Jj .1.tong cac t6n that cot ruroc i=1 (CI. mot cap kenh hay mot hi.. can co cac cong trinh dieu tiet d~ nang cao nurc mroc.t6ng cac t6n thal cot nuoc trong h~ thong kenh nhanh cap dum do rna sat doc thea i=1 chieu dui. thiet k€ cong trinh dieu tiet tren kenh. thong kenh tum xac dinh thea phu luc I. la hru lirong kenh). 5. T6n that cot mrcc qua cac cong trinh tren hi.1 m.TCVN 4118-85 4. h. 5. TiNH ToAN LUU LUONG VA H~ Cdc luu luang dung dithiel kekenh' s6 LOI Dl)NG eVA H~ THONG 3 cap hru hrong: KENH TUO[ 5 . D¢ cao muc mroc trong he thong kenh phu thuoc d¢ cao mat ruong duoc mroc doc kenh.1.3.rmrc mroc tai dau kenh nhanh cap dum ling voi hru luong thiet ke.d9 cao mat ruong can nroi tv chay. D~ bao dam mire mroc nroi can thiet khi kenh lam viec voi hru hrong nho nhat. Khi chon tri so' All can co luan chirng kinh te. cat kenh va d~ thiet ke cac cong trinh tren LUll hrong nho nhA! dung kiem tra kha nang boi lang trong kenh.5.=Ao+hr+Lli+ .05 den 0.

.5. trong CaC dieu 5.0 14 .15 = 11.1. trong de chon h~ s6 diroc thay 5. Chu thich: QO.4 Iii IU'U luang d ddu mrt h¢ t11611& kenh. ro . ddu mot cap nhanh kell" hodc ddu mot doan kenh duac xet.1. 5. Luu hrong Ian nnat dung de kiem tra kha nang xoi 16 va xac dinh d(> cao an toan cua dinh ba kenh.dien tich tum do kenh do phu trach (ha).1. Liru IUQ'Ilg thiet ke' thirc te (QlhlIC I") la hru hrong thiet ke cua kenh chua k~ t6n that. Khi xac dinh cac yeu t6 thuy hrc cua kenh lam viec lien tuc. H¢ s6 K diroc quy dinh nhu sau: a) Khi hru hrong thiet ke Q nho hon 1 m"/s thi K bang 1. 5. ID(lt cap kenh.20 = 1./s.3.5 m1.1. xac dinh thea cac dieu (5.15 den 1. luu hrong tfnh toan dtroc phep lay tron ve phfa co tri sO' 100 hon theo bang 3.. (6) Trong d6: '-I . 5.2.3. Chu thich: H¢ si/K se-t}·/¢ nghich vOi lU'U luang Q (fife la Q cang lan thi K cang 11110).y de baa dam Qlb~c tC dil xac (7a) (7b) Trong d6: QI<'On that - hru hrong tdn that tren kenh ttrong irng voi Qloim h<l can xac dinh tren kenh do. Q"Jd" b. = 10 x 1..1.3. ..l.h¢ s61qi dung cua kenh.10 den 1..6). 11.3. b) Khi luu hrong thiet ke' Q bang 1 den 10 m'/s thi K bang 1. Q.r.r: S.1) den (5. e) Khi luu hrong thiet ke Q 100 hon 10 m'/s thl K bang 1.1 10 den 50 0. Can cu van bieu tuoi qx do h¢ s6 tiroi da: duoc dieu chinh cua cac loai cay trong chinh xac dinh thea cong thirc (6).5 Lon hem 50 1.15.TCVN 4118·85 Liru hrong nho nhat cua mot doan kenh.2.Qloan h.2.K a.4. V[ du: Q = 1 m'/s va 10 m'/s Q.2 den 1.1 :. LUll hrong toan bl} cua kenh la hru lirong can chuyen van dau kenh dinh ky hieu HI. II!. Luu hrong 1611 nhat dtroc xac dinh bang hru luong thiet ke nhan them voi he s6 K. ha). IE. mot he thong kenh khong duoc nho han 40% hru hrong thiet ke tuong (mg.a< (irng voi Q Qmax (ling = v6i Q = 1 m3/s) 10 m'/s) = 1 x 1.3. Bang 3 Luu hrong (m'/s) Tri s6 lay tron 1 den 10 0.h~ so uroi thiet ke tren mat ruong (l/s.l" 1M. Luu hrong nho nhat thirc bang qmin' te (QminlhlIC Ie) diroc do q Can cu vim bieu d6 he s6 tum da duoc dieu chinh de chon hi sO' cua h¢ sO'tum qmin' 5.20 m'/s.

0116 Kill (B+2h) (khi~ < 4) h QI::. che d¢ lam viec cua eo mat cat ngang gan voi dang hinh thang (Sa) QI::.1 den 51.lien tuc. T6n that luu luang do thdm T6n that luu hrong do tharn tren kenh phu thuoc vao cac yeu t6 sau: .0116 K( (B+Ah) Khi (B > 4) II Trong d6: Q. kenh B . .Mire dQ boi lang trong kenh.Dieu kien dia chat thuy van (chieu sau mroc ngam va huang thoat mroc ngam d6). 5. 5.' Q bang 51.TCVN 4118-85 Vi du: Q tir 1.chieu rong mat m .1 den 10.: 0.9 -nt-nt- Q tir 5. .Tinh hlnh ve mang hroi kenh tieu trong khu vue.2. .9 -nt-nt- Qtu 51. Q tu 10. -luu (8c) hrong tham tren 1 km chieu dai kenh (m~/s). thu6c . Q bang 11. 19 diroc phep lay tron Q bang 1. .Che' do lam viec ella kenh (tum Iuan phien hay tum dong 10<:1t).2.5.: 0. d6i voi kenh mat cat hinh thang (8b) QI ::.2.he cat trot cua a chien S<1U h.6 den 10. KI .:0.1 den 50.Tfnh chat vat ly cua dat.chieu sau mroc trong kcnh.2. h . h .h¢ s6 tharn xac djnh theo phu luc 2.4 Q tir 10.2. 11 den 1.2.9 Q bang 52.0.1. 15 .. A- he so phu.Dieu kien thuy IIfC cua kenh (tier dien cua kenh. Tinh toan ton that lUU hrong do tharn. 5. chieu sau mroc trong kenh): . a) Khi mat cat kenh da xac dinh: Doi voi kenh a sau va de thoat mroc.2. so mai doc kenh.0. . 50. Truong hop kenh di qua nhimg vung co mroc ngam kenh 13. Q bang 10.1. vao ty' so B va m xac dinh theo bang 4.0116 K\ (B+2h).

phu thuoc hru hrong trong kenh.62 0.2 3. cung xac dinh thea cac cong thirc (Sa) den (9).A -1 .2. (8b). =y.0 4.2 3. AI.78 0. he so K.0 3.2.4 3. chieu sau rmrc ruroc ngam va xac dinh thea phu luc 5. t611 that mroc do tham co the xac djnh sa bo theo cong thde sau: ~ a =-_c/c.1 2.3 3.0 1.9 2.TCVN 4118-85 Bang 4 - B TIi s6 A va ~ m::::: 1 m= 1.he s6 phu thuoc vao loai dat.2.5 m=2 Ii A 2 3 Jl 0.7 4.Q/ (11) y .he sO' tharn birth quan trong thOi 5.0 3. 5. Trong tnrong hop nay thay bang K'Il.t6n thai nuoc do tharn (tinh bing ella Q) tren lkm chieu dai ella kenh. va kho thoat mroc.3.he so anh huang cua chat dat den hru lUQ11gtham xac dinh thea phu luc 4: Q . 16 . ky rna a nong Q'.Q I-m' Trang do: (9) Q.7 2.82 0.luu luong nuoc trong kenh. nhung ket qua diroc Q'. m' .6 4 5 6 7 - - - 10 15 20 - b) Khi chua C() mat cat kenh xac dinh co the dung cong thirc: Q/ = 1O.96 1. gan dung thea phu luc 3).98 1.7 3. c) Khi chua co mat cat kcnh xac dinh. Tnrong hop kenh lam viec thea che do dinh ky.2. Qm(J (10) C/o o . . cung xacdinh thea cong thirc (Sa). xac dinh theo phu luc 4. diroc K'll . (8e) nhung mroc duoc xac dinh bang thi nghiern.he s6 hieu chinh.3 2.94 3.14 A Jl 0. thoi gian rna mroc ngan.6 3.9 3.5 2. m''.2. Q.hru hrong tham tren 1 km chieu dai (lIs Ian) (co the lilY Q.2 2. Tnrong hqp kenh co rang nuoc ngam Trong tnrong h911 nay nhan them veri h¢ s6 y.04 A Jl 0. ~ .

7 0. .: truong IWp ddt khu tuai c6 tinh thalli I/{II.55 ro 2 den 10 Nho hem 2 0.. Trong tnrong hop thieu tai lieu thirc te. Ring 5 Dien tich nroi ella he thong (1 O~ha) [nIh " Chli thich: Lon han 50 0.mg eu6i kenh va hru hrong dau kenh. 2.3. b) H~ s6 loi dung ella ID9t he. call c6 bien phap chong tluim c6 hieu qua de' nang cao htl stf {Vi dung ella II¢ thong kenh tuai va pluii co ludn chung kinh ti/ kj thudt.2. He so loi dung ella he thong kenh tum khong duoc nho han he.65 1. anh hirong den h~ s6 chiern dat ella kenh. hru hrong tum khong qua 0. Cac phuong phap xac dinh he s6 loi dung ella kcnh.=n hru hrong duoc tinh dong thai khi phan phoi vao cac kenh nhanh cap dtrm. so lei dung eho phep 111]htrong bang 5.3_ 5. th6ng kcnh nh la ty s6 gitra hrong nuoc lay van mat ruong va hrong mroc lay vao e6ng tnnh dau m6i cua he thong kenh tum trong thoi gian nhat dinh: (14) Chli thich: Khi sU dung cong thuc flay phdi theo mot h¢ dan vi t}ufng nhdt. Khi xac dinh he so Ioi dung ella kenh (hoac he thong kenh. va hr thong kenh. H~ s6 191dung ella h¢ thong kenh anh huong true tiep tm gia thanh xay dung cong trinh dau m6i va he thong kenh. H¢ s{.75 den 0.3. kef qua tinn todn khong phi.5 L6n han 10 den 50 0. h~ s6 loi dung ella kenh nho (dien tich tum khong qua 300 ha. hoac tirng cap nhanh kenh) phai xet hru hrong t6n that ke tir kenh do tm mat ruong.Ia t6ng i=\ . Hr s61tfi dung cua kenh.4. i-n (13) QJiiu kenh Trong do: L Q.3. 5.1.3.65 den 0. 5. TUJ/lf.TCVN 4118-85 5. 17 . hap viii tti so' cho trong bang tren.3. a) H¢ so loi dung ella mot s6 cap nhanh kenh 11khi kenh lam nhiern vu dan mroc la ty s6 gitra hru 111<.3 m'/s) co the xac dinh theo phu luc 6. [1]JII clio trong bang 5 c6 the'Xllc dinh bang 1I~5i suy tuyen tinh (hen dien tich tuai. 5. ( 12) Khi kenh vira lam nhiern vu dan mroc vira phan ph6i nude thl h¢ so loi dung cua kenh xac dinh nhu sau: Q~u"ikcnh + i=! TI=----~- L Q. do do can tim moi bien phap de nang cao he so nay.

75 0.5."' thay dui theo d a va h~ so lei dung thiet ke 11. fe' ky thuat kluu: di chon 6.54 0.92 0.1. qi .#' ~ Qlhi~Yl kC: 5.5 : 0. t.79 0.57 0.65 0.45 0.64 0.6.83 0.94 0.he so nroi thiet ke' ella khu tum thir i.60 Trong do: (X 0.6 0.1.he s6 loi dung cua kenh khi khong co bien phap chong tharn va co bien phap ch6ngtham.65 0.54 0.74 0. 5.1(%) d{/ tim duac.c-" va he s6 loi dung thuc ~ te cua ? kenh 11lhl1c.49 0.thoi gian lay mroc van khu tum tlur i. B~ so loi dung thuc te cua kenh khi " Q'hl1cte thay d6i va nho hon Qthic"lkc"' duoc xac dinh thee bang 6.60 0.95 0. dien tich dat thirc te duoc tuoi ella khu tum thir i.85 0.74 0.68 0. 6. H¢ so mai kenh va chieu sau thi cong va khai thac.86 0.9 I = ~~ Qthuc l.85 0.82 0._ ·11 0.70 0.91 0. .84 0.50 0.55 0.79 0.67 0.80 0.85 0.93 0. tum va cac yeu t6' can thilt dl XQC dinh kich thuac runic trong kenh phai thoa man cac dieu kien v~ 6n dinh. - ky hieu nhtr dieu (5. .90 0.thoi gian lily mroc vao cong trinh dau moi.60 0.83 0.4) T .94 0.75 0.56 0. W -luqng ffii - mroc lay van cong trinh d<1umoi.6 "0.72 0. dieu kien IX .76 0. --_.62 0.72 0.58 0.76 0. 6.3.hrong mroc lay van mat ruong.66 0.78 0. co thi xac dinh mire giam bot ve t6n that tharn (tmh bang %) thee bieu thirc: ' (12) Trong do: 111 va 112 hin 1uQ'1: 13. Truong hop kenh co bien phap chong tham.TCVN 4118-85 W. TiN" ToAN M~T CAT KENH TH(H Nhicng yen cdu vi' cdu tao mii! edt kenl: mat edt kenh.68 0.95 0.8 0.90 0.52 0.62 0. Q"'im h(.70 0.80 0.95 0.62 0.7 0.1.88 0.89 0.90 0.68 0. Bang 6 u.1.65 0. .80 0.4 • 0. Chii thich: Can Cit t·do tri s{/ .3.7 0. k('r IWp n/i viec so sanh kinh bien pl/(Ip cluing tliam clio thich hap.

Khi hru luong kenh 100 hon 1 m3/s nen thiet ke voi he sO' f3 trong khoang: ve ve te f3 = !!_ = 2 den S h Trong do: b . chieu sau cua kenh.5 den Sm.5(1 + Vb }ifQ . Chieu sau mroc trong kenh h nho hon hay bang 3m. cat cat kenh thea phu luc 7. Trong do: i -dQ doc (doc) day kenh.1. th~ hien tren hinh doc day 100 han do doc Dt ngan ngira vice tao song trong cac kenh co chieu dai 1611va co d¢ phan gioi.2. (13) Trong do: Vb . H¢ so mai kenh hinh thang phu thuoc dieu kien dia chat. (m/s) xac dinh thea phu luc 8.liru hrong thiet kc cua kenh.he sO' mai kenh. h . dap va dien tich chiem dat cua kenh it nhat. Khi liru lirong kenh bang hoac nho hon 1m"/s co the xac dinh mil-t Kcnh co d¢ doc day 1&1hem d¢ doc phan gioi nen thiet hinh chif nhat.1. chieu rong day kenh phai thai man dieu kien cong tac cua may. 19 . '.chieu rong day kenh (m).2 lay m bang 3 den 4.TCVN 4118-85 Truong hop kenh duoc thi cong bang co gioi.3. Hlfih 2 Khi i nho han 0. Chi nen thiet ke' mat da giac doi voi nhimg kenh 160 co chieu sau 100 hem 4. 6. Q . Khi j bang 0.van toe khong x6i cho phcp. chieu sau nuoc trong kenh.1 lay m bang 4 den 5. (rrr'js).chieu sau nuoc trong kenh (rn). dAp: cat Khi chieu sau cua kenh H nho han hay bang 5 m.1 den 0. dia chat thuy van. mat kinh can xac dinh hop 19 gitra chieu sau va chieu rong day kenh sao cho khoi hrong dat dao. hie do h¢ sO'rnai kenh. co tht xac dinh h thea cong thuc h = 0. m . cau tao mat ngang cua kenh (kenh co boc hay khong co bQC) va dicu kien thi congo D6i voi kenh dao. Sa bo. ke v6i mat cat kenh hinh da giac hoac vc phia true kenh. nen thiet ke mat cat kcnh co chieu sau tang dan 2. 6. Ngoai cac yell call ky thuat. co the xac dinh theo bang 7 cho kenh dao hoac bang 8 cho kenh dap.

50 1.25 1.chieu sau hinh hoc cua kenh tinh tit dinh be kenh den day kenh.75 1.00 1. can lam them co.75 1.00 trong 1.50 2.00 1.25 1.25 1.25 1.5. phai tinh toan 6n dinh d~ xac dinh he s6 mai kenh.00 1. chien rong diroc xac dinh theo cac quy pham hien hanh 20 . Truong hop bo kenh dap kh6ng ket hop lam duong giao thong. chieu rong duoc xac djnh theo bang 9.25 1. Tren chieu dai ranh til 100 den 200 m ph iii thiet ke' duong thao nuoc.00 1.50 1.00 1. Dei voi kenh co chieu sau H 100 hon 5m.00 1.50 cat 6.75 Mai ngoai Mai Q<0.02.00 1. Ranh thoat nuoc va dirong thao mroc phai diroc gia co chong xoi.75 h >1 den 2 1. ell cao til 3 den 5m lam mot co.5 trong 1. Bang? Loai dar Da cuoi lien ket vita Da cuoi soi Em Chieu san mroc trong kenh (m) h=1 1.25 1.1.50 2.25 1.00 1.01 den 0.25 1.75 0.25 ngoai 1. 6.75 2. Khi chien sau ella kenh H 100 hon 5m.00 1.25 cat Bat set Dal set pha Dat cat pha Dtltcit Bang 8 Luu hrong cua kenh (m'/s) Loai dat Q> 10 Mai Mai Q < 10 den 2 Mai Mai Q < 2 den 0. Mat co phai co do doc ve phia ranh thoat mroc til 0.00 1.50 1.50 Mai ngoai 0.50 1.00 1.75 2. Truong hop bo kenh ket hQ'Pdirong giao thong.4.5 Mai trong 1. Neu co dung d~ ket hop dirong giao thong th] chieu rong ella co se xac dinh thea cac yeu cau cua giao thong.00 1.00 h > 2 den 3 1.00 1. chien sau mroc trong kenh h 100 hen 3m.00 ngoai 1.25 trong Dat set Dat set pha Dat cat pha Dat 1.25 1.50 1.1. chieu rong ella co til 1 den 2m.25 1.50 2.00 1.25 1.00 1.50 1.TCVN 4118-85 Trong d6: H .

6.0 den 2.1. irng voi mire mroc thiet ke.30 0.00 .25 Tu 1.0 Chieu rong bo kenh (m) Til 0. chien cao an toan phai phil hop voi yeu cau cua tieu chuan va quy pham ve giao thong.5 Tu 2. do tau.8 den 1.TCVN 4118-85 Bang 9 Luu hrong ella kenh (m3/s) Nh6 hon 0. phai co luan chimg day dU.0 den 1.30 0. Tri so ban kinh eong cua tuyen kenh khong nen nho hon 5 lan chieu rong mat thoang ella kenh tai doan cong d6.0 den 5. Phai kiern tra van toe tai doan tuyen kenh cong de thoa man dieu kien: 21 v.da:t 0.1.50 0. ban kinh cong ella tuyen kenh khong diroc nho hon 100 den 150m. Khi kenh co hru hrong 1611 hon 100 m'ls chieu cao an roan diroc xac dinh e6 xet toi s6ng do gio.chien rong mat thoang kenh tai doan cong do. trng voi rmrc mroc thiet ke..20 0. Luu hrong cua kenh (m'/s) Nh6 hon 1 Tit 1 den 10 Chieu cao an toan (m) Kenh.50 den 0.5 den 1. vat lieu atphan va bitum Ttr 0. Nhtrng kenh co hru hrong Q 160 han hay bang 50 m3/s. 6.50 Tit 1 .0 Tit 2. B . Tit 1. thuyen gay ra.25 den 1.7.0 Tir 5 den 10. Khi can phai giam nho ban kinh eong cua tuyen kenh.1 den 0. < v.50 den 2. -.40 L6n hon 10 den 30 L6n hon 30 den 50 L6n hon 50 den 100 Khi bo kenh ket hop lam duong giao thong thi ngoai nhirng quy dinh tren. be tong cot thep.50 den 3.40 0.15 0. Chieu cao an roan tinh tir rmrc mroc 160 nhat toi dinh be kenh xac dinh theo bang 10. Bang 10 '.60 Kenh diroc boc bang be tong. nhung trong moi tnrong hop phai thoa man bieu thirc dum day: r> 2B (14) Trong do: f- ban kinh cong cua tuyen kenh.35 0.0 Tit 10 den 30 Til 30 den 50 Tir 50 den 100 6.0 re 1.5 Tir 0.80 Tir 0. ..20 0.

chien rong mat a cho tuyen kenh cong (m/s): cat trot (m).he so mai kenh.L.chieu sau mroc trong kenh (m).chieu rong day kcnh (m).8. Vmitl Vkl - van toe nho nhat tai doan cong (m/s): van toe khong lang eho phep (m/s). e) Khoi hrong dao. chien rong trung binh cua mat cat u6t (m). fJ' r21an hrot lit ban kfnh cong ella tuyen kenh hrong ~h a bo l6i va bo 16m (m). B1b·Q V max' V min xac dinh thea cong thirc: V TJ1i. xac dinh thea cong thirc (40). 6.gia toe trong tnrong (rn/s"). D¢ doc (dQC) day kenh can thoa man cac dieu kien sau: a) Ton that dau rnroc thea chieu dai kenh khong Ian. Doi voi tuyen kenh eong. 22 . D6i voi kenh hlnh thang Btb b . 'i .dien tfch mat cat trot cua = b + mh kenh (m"). Khi tuyen kenh di qua vimg dia hinh CO d¢ doc Ian va dong chay trong kenh co hrong phu sa Ian thi d¢ doc day kenh co the chon tit 1/2000 den 1/2500.lX = to. B .ban kfnh cong cua tuyen kenh (m). ro . b) Khong CO hien nrong boi lang hoac xoi 10 long kenh. van toe Ian nhat tai doan eong (m/s).8 gr Trong do: V . tai mot mat cat ngang. V rna. -r. xac dinh thee phu luc 8. (m/s) ' (16) (17) Trong do: QBtb - hru hrong elm kenh (m'/s).1. rmrc mroc a bb' 16i mot dai ~h = V2 a ba 16m cao (18) hon mire ruroc .TCVN 4118-85 Vmin>Vkl (15) Trong do: Vb - van toe khong xoi eho phep (rn/s). m .van toe trung binh cua dong chay r . g .r. dap kenh va cac cong trinh tren kenh nho nhat. h .

9 can can cu van dieu kien di lai ella tau. Chicu rong cua kenh cho tuyen kenh cong khi tau thuyen chay hai chieu. dien tich mat cat ngang ella phan tau. Mat dt u6t toi thieu cua kenh xac dinh thea cong thuc: W = I1.2. Tnrong h9P kh6ng co tal lieu.2.0. dia hinh urong doi bang phang. thuyen chay mot chieu ky hieu BI (20) Trong do: 1. H¢ 56 nham long kenh xac dinh theo cac tai lieu 00 dac thuy van hoac thea phirong phap so sanh vai long kenh tuong W.he so. thuyen va dieu kien kinh te de thiet k€ mat cat kenh. B.000. n . phai rna rong them vc phia bo loi mot doan nB.W 0 (19) Trong d6: OJ . thuyen chay 2 chieu. .000 tan/ngay . Noi chung.it cat kenti tuai ke: h~)p vun ui: (huY. n bang 3. n b'ang~. 6. Khi kcnh tuoi ket hop van tal thuy.") 5 .0. IV Duong van tal thuy cap v cap VI n bang 4.1.1 den 6.h¢ 56. 6. o¢ doc day kenh nen chon tll 1/5000 den 1/15.2.TCVN 4118·85 Doi v6i kenh dan nuoc tit ho chua.2. 6.chien rong t6i da ella thuyen.2. d¢ doe day kenh c6 th~ chon tit 1/3000 den 1/5000.5: n bang 3.000 tan/ngay .1. dien tich mat cat uot cua kenh irng VOt lTIJ!cruroc giao thong thap nhat (rn'): w0 . ky hieu la ~: (21) = 2B 1. lay doi voi kenh co luqng hang hoa van chuyen trung binh IOn han 15.2. khi chon o¢ doc day kenh din co luan chimg kinh. Khi tau.7-. B2 6. lay d6i voi kenh co hrong hang hoa van chuyen trung binh tu 15.5 . Nhiing yeu cdu vi' cdu tao mt.3.te 6. ngoai nlurng yeu diu neu trong cac dieu tir 6.dem.1. Doi voi kenh di qua vung dong bang.3 . 6.he so.dern tro xuong: 1.1. ky thuat. M3 a = 0. phu thuoc van cap duong van tai thuy: Duong van tai thuy cap I Duong van tal thuy cap II Duong van tai thuy eap Ill. co the xac dinh theo phu luc 9. thuyen ehim trong mrcc ling voi tai trong tau tinh toan.4. r L2 (m) (22) 23 . Chieu rong mat cat dinh nhu sau: uot cua kenh tai ngay mire mnrc khi tau thuyen cho day tai trong duoc xac Khi tau.9. ncu dia hinh kh6ng doc lam. cap duong van tai thuy xac dinh then quy ph0-1TI ve giao thong duong thuy.

Tai trong tac dung ella song do gio va do tau thuyen gay ra xac dinh theo quy pham hien hanh.mire mroc tfnh roan toan phan cua tau.TCVN 4118-85 Trong d6: L . chieu sau mroc nho nhat trong kenh (ky hieu hmin) phai thoa man dieu kicn: (24) T .4. thuyen trong khi chay. Khi r 16n han 20L. De tall thuyen co th6 chay diroc trong moi tnrong hop.2.Btfnh trong cong thirc (22) voi he so an toan K xac dinh nhu sau: m/s thl phai K=l+V.4 nhan tri s6 L'!.-V VI Trong d6: Vt - (23) van toe ella tau. Khi r nho han hay bang 6L va van toe dong chay trong kenh 1611han 0.6.2. thuyen chay tren kenh (m/s). Loai tau thuyen L Lay bang chicu dai ella tau Lay bang chieu dai cua chiec xa Ian 160 nhat trong doan K Tau tv hanh Tau keo Tau day Be 6.L (25) Trong do: r. thuyen (m). r .8.2. 6. phai gia co mai kenh trong pham vi rae dung cua song. thuyen thi chieu rong ella dinh bo kenh duoc xac dinh theo yeu cau cua phuong tien dung keo. 3 ulu 5 3. 24 . de 6. thuyen trong kenh voi 16(· d{! cho pliep Ian nhdt ung vm muc nude giao thong Iltuy cao JlMt va thdp IIMt.2.). Bien d{J Clla song do tau thuye» gay ra phdi xac dinh tren C(1 sa tinh todn su chuye'n d{!/IX Clla tall.2. ve mai kenh khong bi pha hoai do song gay ra. K xac dinh theo bang 1 I . 6. khong phai rna rong them kenh.ban kfnh cong cua tuyen kenh (m). De bao de cna thich: J. Neu dung phtrong tien di tren bo kenh keo tau. K-h¢ so: Bang II L.chieu dai tfnh roan 1611nhat cua tau. V .3 den 0.van toe dong chay trong kenh (m/s).7. L thea ky hieu nhu dieu 6. Ban kinh cong cua kcnh phai thea man dieu kien sau: r > K.5 5 keo Lay bang chien dai ella ca dean tau day Lay bang chien dai be dai nhat D(l an toan ella dinh bo kenh e6 van tai 1611 can xac dinh theo ket qua tfnh toan song do gio va do tau thuyen gay ra.

3.he s6 sezy.3. R . i -d¢ d6e day kenh.chieu sau mroc trong kenh (m).2. gi6i thieu trong 10. 6. cua kenh (rrr').1. m . R.he s6 nham cua kenh xac dinh thea phu luc 9. theo e6ng thirc: (27) n '.chien rong day kenh (m). xac dinh 1.JRi (m/s). Mat cat 1161 cua kenh nen xac dinh thea phuong phap mat cat thuy hrc loi nhat. (26) Q -luu hrong cua kenh (m3/s).chu vi 1161 cua kenh phu h. . .13-0.ky hieu nhir dieu (6.3J. D6i voi kenh hinh thang: (j) (28a) (28b) == (b + mh)h . y == 2. -0. X (29) R=={J)· . 6.he s6 mai kenh: x .c.Jl + m2 Trong do: 00.IC (m).JRi . (30) (31) X = b + 2b. h .SJ. Kich tluroc mat cat kenh thea eh€ d¢ mroc chuyen dong 6n dinh deu diroc xac dinh thea cong trnrc: Q == Trong do: w.10). (32) C. Xlic djnh kicb thuac mijt cat kenh.SJ. c . Khi R> 1m thi y = 1. i . -0.7SJR(J. n ..ki hieu nhu cong thirc (26) b . R .3.. 6. Keni: tum ktt hop VI.3. Van toe trung binh cua dong chay trong kenh xac dinh thea cong thirc: v = c. C==-RY...in uii (huy co tlJi khong can gia co'rnai khi co ludn chung day du. 00 - dien tich mat cat 1161..ban kinh thuy hrc (m). (2R) Trong tinh toan sa bo co th~ dung cong thirc gan dung dum day d~ xac dinh y: Khi R < 1m thl Y = 1.1) 25 .TCVN 4118·85 2.

--_g_& 0 • «c. q = . Che dO dong chay quyct dinh dang ella duong cong che d(l nay phu thuoc van mci tUO'I1g quan giira chieu sau binh thuimg cua dong chay va chieu sau phan gi6i h.3.3.h.gia t6c trong mrong (m/s"). (36) 26 .q2 hkr =..chien rong day kenh (m).3.chicu sau phan gi6i ella kenh hinh chir nhat co cung hru hrong va chieu rong day v6i kcnh hlnh thang va xac dinh: ·Q2 ~..b2 ' . so 6. nell nhu thea dieu kien lam viec cua kenh khong the bo qua cac su sai khac so voi che do chay dell. chieu sau phan gioi cua kenh hinh thang. (35) Q. (thuong lay a =1.--=1--' .luu hrong cua kenh (m'js).4.t thuy luc loi nhfft. 6. D6i voi kenh hinh thang. g . 6. 0\ . hh . hoac dirong cong mroc ha khi co do doc mat nuoc Ian hon d¢ doc day dO kcnh.3.3. co the xuat hien duong cong mroc dang khi d¢ doc mat ruroc nho hO'11 doc day kcnh.chieu rong mat cat uot a chien sau phan gim (m).1). thea cong thirc: lk . Khi mroc chuycn dong kh6ng dell.TCVN 4118-85 Khi xac dinh kich thu6'c mat cat kenh theo pmrong phap mat d.g g Trong do: M . .dien tfeh mat a .3. hkL co the xac dinh chieu san phan gioi theo phirong phap cua l-lAgros(34) = k. e. Xac dinh d¢ doc phan gioi ik. nen xac dinh tri van t6c thea phu luc 7.luu luong don V! (la luu hrong tren mot dan V! chieu rong mat cat kenh chir nhat).he sO' dong nang cua dong chay.ky hieu nhu dieu 6.6.3.5. Q . kin.7. Trong do: K~ hkl - I( m:" ) xac dinh theo bang 12. Xac dinh chieu S{lU phan girii cua dong chay bang each tlur dan theo phuong trinh: (33) (rJ\ a. B. 6.Q2 e.5. Khi mroc chuyen dong khong dell trong long kenh lang tru thi viec tinh toan thuy lire se tien hanh thea cong thirc chuyen dong khong dell. b . . "Trong do: g cat trot a chieu sau phan gioi (rn"). g . 6.

934 0.952 0.14 0.0 1.32 0.89 0.816 0.946 0.30 0.3.56 0.29 0. Viec tfnh toan thuy lire nhimg long dan nr nhien sir dung nhu kenh dan diroc tien hanh theo nhtmg cong thirc chuyen dong kh6ng deu.917 0.88 0.958 0.777 0..11 0.865 0.35 0.909 0.831 0.886 Ac -~ lIl.802 0.15 0.42 0.914 0. str thay d6i khong dang k~ ve ty nang cua dong chay lien quan toi Sl! thay d6i dang k~ cua chien sau dong chay. cho phep tfnh toan theo cong tlurc chuyen dong deu.86 0.54 0.99 0.731 0. 6.90 0.hkc b K 0.36 0.906 0. la chieu sau chay deu).. Do do can phai tranh thiet k€ kenh co che d¢ gao v6i ch€ dO ph fin gioi.928 0. 0.64 0.774 0. chieu rong mat phan gioi h.852 0. trong tfit ca cac eh€ d¢ lam viec nr Qmin den Qma.783 0.82 0.8.876 0.01.874 0.881 0.04 0.' van t6e trang kcnh phai tho .925 0.862 0.9.52 0.998 0.744 0.98 1.26 0. bang 1\) (h.869 0.TCVN 4118-85 Trong do: Xk' ~.922 0. .47 0.1 1. 0.86 0.719 0.949 0.812 0.98 0.903 0.80 0.12 0. v.911 0.878 0.20 0.955 0.97 0.844 0.76 0.2.789 0.74 0.50 0.62 0.05 0.848 0.10 0.68 D~ tranh boi lang va xoi 16 long kcnh.997 0.02.872 0.823 m·llke b 0.796 0. 0.31 0.884 0.967 0.21 0.46 0.786 0.09 .973 0.005 0.771 0. b 0.987 0.17 0.43 0.16 0.03 0.40 0.943 0. o che' d¢ phan gi6i cua cat Bang 12 m.919 0..h..37 0.3 1.799 0. Trong tnrong hop dac biet cho phep ch€ d¢ dong chay trong kenh gan v6i ch€ d¢ phan gi6i voi dieu kien phai tuan theo nhimg yeu cau cua dieu 6.937 0.13 0.3.883 0.7 0.867 0.08 0.38 0. 0 .780 0.964 0.931 0. cat u&t va he s6 sezy khi chien sau dong chay.961 0.h b K 0.78 0.983 0.22 0. Khi mat ngang va dt? doc cua long dfut khong thay d6i.839 0.Ian luot 13 chu vi trot.1.757 0.48 0.45 0.07 0.809 0.92 0.94 m.893 0.41 0.27 0.900 0.25 0. > v.84 0.39 K 0.82 0.33 0.34 0.856 0.06 0.827 0.58 0.19 6.60 0.18 0.4 K 0.94 0.23 0. (37) 27 .895 0.898 0.43 0.2 1.24 0.976 0. C.96 0.28 0.66 0.993 0.835 0. man: \.49 0.793 0.72 0.806 0.

.57 0. Van toe khong lang eho phep phu thuoc vao kich thiroc mat kenh.do tho thuy luc (mm/s) ella hat co duong kinh trung binh d.68 0.12. Khi khong biet ban kinh thuy hrc.3. van toe khong xoi eho phep duoc xac dinh theo cong thirc: (39) Trong do: dat long kenh. d. Bang 13 Loai dat Dat cat pha Dat set pha nhe Dat set pha vira Dat set pha nang Dat set K 0.62 0.TCVN 4118-85 (38) Trong do: V k. V an t6c khong xoi eho phep phu thuoc: Tinh chat co 1y cua dat noi tuyen kenh di qua d~ dung dap kenh hoac lam vat lieu gia eo kenh: Luong ngam phu sa va unh chat phu sa ella dong chay trong kenh: btu luong cua kenh. hrong ng~m phu sa. V min' V max Ian hrot la van toe dong chay tuong irng voi Qmin va Qmu.ban kinh thuy hrc (m). dQ tho thuy hrc ella bun cat va cac yeu to thuy lire ella dong chay trong kenh. 6. Ian (Q 100 hon 100m'!s). (40) Trong do: W .Q°.3.he s6 phu thuoc VaG 6.01 n JR (m/s).1 K.luu hrong ella kenh. Khi hru hrong ella kenh eho phep. dinh theo phu luc 8. kich thuoc mat trong kenh.n co bien phap gia co kenh.l' V k. Tnrong hop dac biet phai tang van toe trong kenh.Ol_!l'__~ P 0.3. ~dirong kfnh trung binh ella dai bo phan cac hat phil sa 10 lirng (rnm). Van toe khong lang eho phep duoc xac dinh theo cong thtrc: cat V" ~ O. R .0225 Jd: 0.10.. n . can thi nghiem d~ xac dinh van toe khong xoi 6. K. xac dinh theo cong tmrc (40) va (39). xac dinh thea bang 13. (mm).he s6 nham cua long kenh: 28 .75 Q .53 0.x Ian hrot la van toe khong tang va khong xoi eho phep.11. d. Vkx:::: '. cat ngang cua kenh va cac yeu to thuy hrc ella dong chay van t6e kh6ng xoi eho phep xac Khi hru 111qTlg ella kenh khong Ian lam (Q nho hem l00m'/s).

TCVN 4118-85

p - ty 1¢ phan tram tinh thea trong hrong cua cac hat phu sa 10 hmg e6 duong kinh xap xi 0,25mm. Khi thieu tai lieu do dac tnrc tiep dQ tho thuy hrc cua hat eo dirong kinh trung binh e6 the can eu van duong kfnh trung binh cua hat de xac dinh dQ tho thuy luc thea bang 14. B{mg 14
~b

ve

W
(mm/s)

(mm)

d., (mm) 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,125

W (mm/s) 2,49 3,39 4,43 5,61 6,92 10,81

~b

(mm)

W (mm/s) 15,6 18,90 21,6 24,3 27,0 29,70

0,005 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

0,017 0,069 0,277 0,623 1,110 1,730

0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,275

. Khi lirong phu sau 10 lirng c6 dirong kinh hat 1611hon 0,25 mm khong virot qua 0,01 % tinh theo "trong hrong thi van toe khong lang eho phep trong kenh e6 ban kfnh thuy lire R bang 1m, c6 the xac dinh gan dung theo tri so d., theo bang 15. Bang 15 d.,
(mm)

Vk1 (m/s) 0,22 0,45 0,67 0,82 0,90

d.,
(mm)

Vkl
(m/s)

d., (mm) 2,0 2,4 2,5 2,6 3,0

Vk1
(rn/s)

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8
, C hfl thich:

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

0,95 1,0 1,02 1,05 1,07

1,10 1,10 1,11 1,11

i.n

Doi VOl kbzh co ball kinh thu Y Iuc R khac I In t hi t ri so' V kI tra J bang nay phd! nhdn viii

JR .

Truong hop ham hrong eat cua dong chay it (mroc lay tir ho chua) va mroc chay trong kenh nho, co th6 lay v kl bang 0,2 m/s.
6.3.13. De tranh sir phat trien cua co dai trong long kenh, van toe nho nhai trong kenh khong duoc nho hon 0,3 m/s.

7. 7.1. 7.1.1.

cAc

BI~N PHA.P CHONG THAM CHO KENH

Cac bien phap chong (ham can eu vao tinh chat cua dat b long kenh, cac dieu kien dia chat thuy van, kich thiroc cua kenh
va vat lieu hien co de chon bien phap chong tharn,

Cac bien phap chong tharn thong thuong la lop ao boc bang be tong, be tong cot thep, nrong nghieng bang dat va lap d~t tu boi lang (lam tac manh). Bien phap chong tharn cua kenh can diroc lira chon tren co so luan chirng kinh teO ky thuat.
29

TCVN 4118-85

7.1.2.

Hieu qua cua lap ao chong tham duoc danh gia theo: - SlJ giam hrong mroc ton that do tham; - SI.! tang san hrong nong nghiep do lang lirong ruroc diroc tum dan toi lang dien tich diroc tum; - SlJ giarn chi phi xay dung cac kct cau tieu runic va cai tao dit; - Tuoi tho cua lap ao chong tharn xac dinh theo bang 16. . Bang 16 Vat lieu lam lap ao chong iham
Be long

Ht;

so tharn

trung binh

Tuoi tho
(nam)

(cm/s)

d6 tai cho -----

(3 den 5).10'6

15 den 20 20 den 25 35 den 40 5 den 10

--

Be tong cot thcp d6 tai cho

(2,5 den 3,5).10.6 (0.5 den 2,1 ).1 O·n 7. 10.6den 1. 10'"

Be tong c6t thcp jt\P ghcp (*)

TUCmg nghicng bang dar set Chu thich: I/¢ s6' tluim Clla be dan hoi.
{(jill-:

IIO«C be tong oft thep hip ghep c6 moi noi chdng thdm bang polime

7. L3. Doi v6i kcnh dap va kenh mra dao mra dap, cac lap ao chong tharn can lam trong long den dinh bo kcnh, Doi voi nhirng kenh dao sau thi 16p ao chong tham can lam trong long kenh toi tren I11lJcrunic 16n nhat mot doan bang chieu cao an toan, xac dinh thea bang 10. Trong tnrong hop nay, tai mep trcn ella lap ao co tht lam co, co chieu r¢ng du dt thi cong va sira chua kenh khi can thiet. 7.1.4. 7.2. 7.2.1. Van toe khong xoi cho phep cua kenh co lap ao ch6ng tharn xac dinh thea phu luc 8. Cong lac chudn bi

nen

dOl voi cae lap ao chong thdm

Nen cua cac lap ao chong tharn can phai chat va on dinh. Tuy theo kicu an chong tham, dieu kien dia chat thuy van va cac dieu kicn khric, cong lac chuan bi nen cua lap ao ch6ng tham thuong diroc tien hanh nhu sau: - Lam chat dat dap hoac dat toi xop: - San phang mai va day kenh; - Cho thu6e trir co. Cac lop ao bang be tong do tai cho co the dat tnrc tiep tren nen dat, da san phang, can co lap dern bang san, soi &i duoc san phang, day khoang 10 em. Cho phep dat true tiep cac tam be tong tren nen dat khi nen diroc san that bang phang. Khi kenh di ven suon dci rnii can dat cac ket cau tieu, 19C mroc (j mai kenh de dam bao su on dinh ella mai tai noi can thict. Lap tio bang be long hoac be long ctit thep, Cac lop ao bang be tong hoac be tong c6t thep phai su dung khop n6i kin ruroc dan hoi. Tinh toan mac be tong hoac be tong cot thep cua lap ao phai tuan theo TCVN 4116-85 "ket cau be tong va be tong cot thep thuy congo Tieu chuan thiet ke". H¢ s6 mai kenh co lrrp ao

7.2.2. 7.2.3.

De dam bao tam be tong lap ghep tiep xiic t6t vci nen dat dfnh,

7.2.4. 7.3. 7.3.1.

7.3.2. 30

be tong

hoac be tong c6t thep diroc quy dinh nhu sau:

TCVN 4118-85

- Khi 16'p ao bang be tong hoac be tong cot thep lien khei m 16'0 hon hay bang 1,5; - Khi 16'p ao bang be tong cot thep lap ghep, m 16'0 hon hay bang 1,0. 7.3.3. Chieu day ella 16'p ao bang be tong lien khoi lay theo bing 16A. Bing 16A Chien sau mroc trong kenh h, (m) h nho han 1 h bang 1 den 2 h Ian han 2 Chieu day ella lap ao be tong lien kh6i, (em) 8 den 10

10 den 12
12 den 15

Chu thich: Di/i viti kenh co luu luang lim hem 50m3/s, chieu day cua lap do phdi xet dell tdi trong lac d(JIIg cua song do gio va tau, thuyen fell mai thea cdc quy dinh hien hanh. 7.3.4.

LOp ao bang be tong cot thep lien khoi thi hroi thep han duoc quy dinh nhu sau:
, Duong kfnh cot thep: 6 den 8 mm; Mat luoi: 15 x 15 em; 20 x 20 em; 25 x 25 em; '. Chicu day lap ao xac dinh theo tinh toan 6n dinh va d¢ ben nhung trong moi dtroc nho han 10 em.

twang hop khong

7.3.5.

Cac khe lun va khe nhiet de) trong cac lap ao bang be tong hoac be tong cot thep lien khoi diroc quy dinh nhir sau: - Khe hin ngang: tir 3 den 4 m lam mot khe: - Khe nhiet do:

+ Ngang: tir 12 den 16 m lam mot khe; + DQe: thea drrong tiep giap giira day va mai kenh.
7.3.6. 7.3.7. Cac moi nci thi cong ella lap ao be tong hoac be tong c6t thcp lien khoi can ket hop voi khe lun va khe nhiet do. Lap ao bang be tong cot thep lap ghep

up dung

co hieu qua khi:

, -6 vung

co nha rna y be tong due san;

- M6 vat lieu d~ lam be tong

a xa;
mua mira;

- Vice van chuyen vat lieu lam be tong co nhieu kho khan va ton kern; - Can thi cong

lap ao ci trong

- Kenh xay dung kh6 khan. 7.3.8. 7.3.9.

a nhfrng

vung thieu mroc, nhie: d¢ cao, dieu kien bao dutmg be tong d6 tai cho

Nen lam lap ao be tong cot thep lap ghep bang nhtrng tam mong, phang, be tong cot thep Ctng suat tnroc. Khi thiet ke' cac tam be t6ng cot thep lap ghep lam ao kenh phai chon phuong an toi tlnroc ella tam (irng voi nhfrng kich tluroc co gia thanh 1m2 lap ao la nho nhat). Khi tinh toan gia thanh cua 1m2 lap ao bang be tong cot thep lap ghep can xct den: - Chi phf ve be tong cot thcp: - Khoang each giira cac moi noi;
Uti

ve kich

31

TCVN 4118-85

- Vat chong tham; - Dieu kien chuyen chb va lap nip tam. 7.3.10. Co th~ thiet k€ ket hop giira be tong lien khoi va be tong cot thep Hlp ghep trong mot doan kenh nhu day kenh 13. be tong lien khoi, con mai kenh la cac tam be tong cot thep lap ghep. 7.3.11. D~ bao dam cho mat tren cua tam be tong duoc phang khi dam bang may, cac vong moe tri vao thanh cua tam va thea chieu dai ella tam. 7.4. Lap

can b6

ao bang

deft

Lap ao kcnh bang dat chi co tac dung chong tharn, khong bao v¢ drroc cho day va rnai kenh chong lac dong cua song va cac tac dong eo hoc khac, 7.4.1. Khi day va mai kenh la dat set, set pha bi tham, de tang do chong tham co th~ lam toi lap dat mat day khoang 40 em cua day va mai kenh (tnrong hop he s6 mai kenh m 1611han 4), sau do darn chat lai bang cac may dam. Khi he s6 mai kenh nho han 2, viec lam toi da:t va dam chat dat phai duoc lien hanh dong thoi, Neu bao dam duoc d¢ tim toi uu ella dat dam thi eo th~ dam chat dat toi d¢ sau 0,6 den 1 m va lam giam ton that tham tir 1,2 den 1,4 Ian. 7.,4.2. Kenh dat roi tham nuoc manh (cat pha, cat) eo th~ dung cac bien phap chong tharn du6i day:
a) Thay dat day va mai kenh bang cac loai dat it tharn han (set pha, set), chieu day lap ao b day la 0,4 den 0,6m; mai la 0,6 den 1,0 m. Chieu day lap ao day kenh phai duoc quy dinh xuat phat til dieu kien an toan cho xe co di lai tren be kenh, Mat lap ao dat nen duoc gia eo bang da dam (hoac dat cap phoi) til mep dinh toi diroi mire mroc thap nhat (M.N.Min) trong kenh la O,Sm (hinh 3).

a

a

a

Khong cho phep ha nhanh muc mroc trong kenh xuong thap han mire mroc ngam sau 30 kenh, Trong tnrong hop khong rhuc hien diroc dieu quy dinh nay, phai bo trf he thong 19C, tieu ngam sau ao kenh. Khi thao can ruroc trong kenh de sua chua, phai tinh toan toe d¢ ha thap mroc trong kenh va khi can thiet phai ha rmrc mroc ngarn xucng. b) Gay bci chong tham: Gay boi chong tharn diroc si't dung doi voi cac kenh di qua vung cat. D~ gay boi, su dung dong chay tIJ nhien co hrong bun cat 10 lirng 16n, hoac bang phuong phap nhan I<;tO, nhu dira mot dung dich set (co hat 0,1 den O,OSmm) van dong chay trong kenh,

a

too dO dO", dO( Q2m

MNmin

Hloh 3

32

cac hat set thuong troi sau vao trong dolt eat til 5 den 20 em. p .15. eon toe di) sau do iJ cac kenh da duoc gay boi khong diroc 100 han 0. '. Thai gian lien tuc can tien hanh gay boi xac dinh thea cong thirc: t=-- W.dien tich be mat long kcnh can gay boi (m").7 m/s. a 33 .TCVN 4118·85 Khi gay boi nhan tao. D~ bao dam lang diroc nhieu cac hat set tren be mat kenh. (kg/m"): Q -lUll hrong mroc dua vao kcnh can duoc gay boi. van toe dong chay trong kenh thoi ky gay boi khong duoc virot qua 0.lUQ11g set kho yeu cau de gay boi (kg/nr'): S .dQ due cua dong chay trong kenh can duoc gay boi. Ty so ~ khong diroc nho han 0. tuy thea dirong kinh trung binh cua hat dat cat duoc boi D va hat set gay boi d.S «a (s) (41) Trong do: W .6 den 0.2rn/s. (rn3/s).2 den 0.

009 0. v 34 .015 0.030 0.chien san mroc trong kenh (rn).003 0. O.95 0.chieu rong ella dong chay trong kenh lay theo chieu rong trung binh: b .004 0.014 0. Ton that CQt nuoc qua diu mang T6n that cot mroc qua mang trong tnrong hop eo phan van va phan fa thu hep va mo rong d¢1 ngot lily theo bang 2.007 0.019 0.' (0 sa bo eo the lay .006 0.003 0.tong cac chieu day ella tru cau (m).011 0.002 0. _" .052 .157 0. Trong do: V -_.002 0.an toe hung btnh ella dong chay trong kenh (rn/s)..d L 8.021 0_030 0. .007 0.he so mai kenh. Vfm!s) 1------Ec " t-----I .99 0. Id .010 0. Truong hop mo rong va thu hep din. E. phu thuoc vao van toe trong kenh v (m/s) va he s6 eo hep e. Brt.8 0.6 0. T6n that cot mroc qua cau giao thong T6n that cot mroc qua cau phu thuoc van toe dong chay trong kenh va he s6 co hep Eo bang 1.005 0.4 0. 0.ORO 0.005 0.TCVN 4118-85 PHI) Ll. theo bang 3.5 0.115 0. :::: ------'=-- s. h .6 0.005 0.004 0.JC 1 T(lN THAT COT NU()C CVA cAc C(lNG TRINH TRE:N H~ TH6NG KENH TVOI 1.055 0.041 0. 0\ lan luot la dicn tich mat cau (m").210 0. lily theo Rang 1: Ton that cot mroc qua cau giao thong (rn).070 0. cat trot ella kenh va mat cat u6t ella kenh hi thu hcp do tru E\~:::: b + mh (m). 2.chieu rong day kenh (m).7 0.4 0.008 0.9 0.1) Ul.8 ce == Trong tfnh loan W. m . irng voi luu iuqng thiet ke.

4 0.076 0. hw. bang 6 va bang 7. xac dinh thea bang 4 hoac bang 5. . phan ra.010 0.4 0. (m). (m").149 0.OOR 0. V(m/s) . (m). phan ra.266 0.8 0. Cac tri s6 hW" (m) hw" hw. hWl (m).172 0.TCVN 4118·85 Bang 2: TOn thM cot mroc qua cau rnang.6 0.006 0.045 0.023 0.7 0.5 0. thu hep va Em rna rong dan (m). T6n that c(Jt mrec qua cong luon TOn thai cot mroc qua c6ng luon bao gem: .025 0.020 0.066 0.104 0.T6n that eQt mroc qua mot dean cong (neu co) (Cong luon cong thuong co 2 dean cong thea mat qua cho cong).033 0.090 .6 0.6 0.007 0.9 0. phan ra. thu hep va rna rong dQt ngot (m).008 0.010 call mang co phan vao.021 0.7 0.9 0.068 0.081 0. hw.010 0.234 0.914 0. 0. .004 0.006 O.4 0.004 0. co phan vao.203 0. T6n that c¢t nuoc a phan vao. 0.8 Bang 3: TOn that cot nude qua Em 0.307 0. H¢ s6 co hep do mang Em = Wm W Trong do: rom .5 0.003 0. ~. tfch mat cat um cua kenh.051 0.037 0.061 0.8 0. (m").120 0. cat doc cong ky hieu Ton that CQtmroc qua cong lu6n: hw = hWl + hw! + hw.007 0.003 0. V(mjs) 0.010 .T6n thA'tcot mroc doc theo chieu dai cong hw.t6n that CQt mroc .dien tfeh mat (J) • dien cat u6t cua Call mang. 35 .014 0.025 0.4 0.020 0.6 0.8 0.

03 0.28 0. 35.18 0.02 0.02 0.0 0.30 0.04 0.40 5.13 0.5 0. 36 .02 0.39 0.05 0.05 0.6 0. phan ra ( hw.00 1.88 0.16 0.40 1.05 0.09 1..00 0.204 0.04 0.4 0.347 0.05 0.80 2.15 0.03 0.16 0.265 0.40 1.10 0.14 0.051 OJ 15 0.058 0. 20.22 0.49 0.0 0.5 Bang 5: T6n that CQt mroc V.10 2.09 0.195 0.03 0.05 0.07 0. 90.18 0.103 0.02 0.11 0.0 1.54 0.11 0. 50.55 0.08 0.20 1.05 0.33 0. 80.24 0.046 0.08 0.04 0. 100.01 0.076 0.06 2. (m) 1----- d(m) 0.066 0.69 0.59 0.04 0.00 0.07 0.05 0.20 L(m) 1.03 0.13 0.50 1.08 0.5 0.03 0.0 1.19 0.06 0.05 0.11 0. Vc.06 0.06 0.36 0.5 2.104 0.23 0.08 0.01 0. II 0. ling voi hru hrong thiet ke.025 0.77 0. 15.10 0.02 0.10 0. ) thu hep va rna rong dot ngot K 0.087 0.28 0.28 0. 45.06 0. 10.07 0.230 0.06 0.0 0.32 0.02 0.van toe cua dong chay trong c6ng (m/s).03 0.30 0.42 0.88 0.8 0.05 0.16 0.02 0.5 1.48 0.306 0.00 0. 60.03 0.0 V.12 0.13 0.5 0.172 0.04 0..01 0.20 0. Bang 4: Ton that CQt mroc VJrnls) a ph fin vao.01 0.04 0.02 0.36 0.07 0.08 0.22 0.06 0.11 0.99 1.04 0. 40. ) thu hep va rna rQng dan (m) K 0.16 0.66 0.40 0.102 1.01 0. ungvoi luu hrong thiet ke.149 0.14 0.18 0.0 ----- 1. V.08 0.05 0.18 0.16 1.45 0.18 0.04 0.05 0. phan ra (hw. 25.03 0.07 0.10 0.25 0.15 0.39 0.12 0.-" 1.36 0.04 0.01 0.02 0.025 0.--~. 70.09 0.14 0.10 0.25 0.00 0.6 0.20 2.0 0.24 0.32 0.5 2.0 0.60 1.06 0.35 0.0 0.28 0.09 0.0 2.01 0.02 0.98 1.5 0.60 1.409 (rn) 0. 30.03 0.07 0.van t6c cua dong chay trong kenh (rn/s).184 0.11 0.13 0.8 0.78 0.03 0.05 0.44 0.14 2.0 Bang 6: T6n that CQt mroc doc thea chieu dai c6ng luon hw.10 0.07 0.01 0.10 0.14 0.04 0.20 0.14 0.2 0.06 0.32 0.TCVN 4118~85 Trong cac bang tren: K=~ Trong do: V .058 0.12 0.02 0.(m/s) a phan vao.(m/s) 1.12 0.2 0.17 0.4 0.0 0.0 0.02 0.02 0.12 0.50 0.102 .

\- !/f (('Ita (.009 kinh cong tinh den true c()ng tai doan cong cua cang luon (m).004 0.005 0.003 2 0.591 ({IW 0.006 6 OJ)Ol 0.5 2.145 I 0.55R 0. T()n that cut ruroc qua cling liiy nuoc: C6n~ C{l ap: Xac dinh theo cong lu6n (muc 3 ella phu luc nay). 5.8 0.. dinh rong lay thea bang 1.0 1.6 0. '.006 D.529 C ill I 0.dtrong kinh c6ng lu6n (rn).7 .tl"llllg hi 1111ClIU (Ii illg clui» K =~~ I II Trong do: h .002 0.001 0.346 0.616 0.250 0.296 0.001 0.5 0.326 O.336 0.()Ilg) I! h/ing mls.5 2.131 0. 4.001 0.121 0.TCVN 4118·85 Tfong (hS: d .483 C hu thich: \in .154 0. :1.009 4 0.002 ()'004 20 0.320 0.149 0. L .chieu sau mroc tf110Ccong (Ill): <.142 0.OOI 0.003 0. 0.0 1. I l nang V(m/s) 1.0 8: Ton that cot nuoc qua cong dieu tict thea so do chay qua 16 (m) Kl 0.111 0.ban fo: d 8 10 0.0 f" .5~O 0.003 0.271 0.3 0. . cnicu cao cua 16 (m). Bang 7: T6n that C9t mroc tai cho cong II""" cua c6ng lu6n (m) VJm/s) 1.001 0.\ 0.Tnreng hop thco so do chay qua 1(\ lay thea bang 8.2 0.002 0.7 0.445 -------_..003 0.4 0. Cong khong ap: Theo cong dieu tict (muc 4 cua phu J~lC nay).chieu dai c6ng lu6n (m).005 IS 0.\'~in t/j(.139 0314 0. Ton that C(lt ruroc qua cling dieu tiet Ton th{lt cot ruroc qua cong dieu tiet lam vice theo sa d6 dap tran.600 0.

80 9.70 10.70 1.20 8.20 2.40 m =0.101 .30 7.7 m =0.00 17.0.20 Tharn rat manh A::= 3.10 2.65 m=0.00 16.40 2.90 6.090 0.00 15.0.201 .0.90 2.20 .231 .10 3.70 9.60 2.141 .60 6.70 5. (m/ngay dem) 0.300 0.261 .00 1.00 8.90 8.121 .0.0.90 1.00 18.30 1.350 38 3 2.70 4.00 1 0.30 4.40 3.80 10.0. soi san) __ -_ PHl} LlJC 3 BANG TINH SAN LUlJ LUQNG THAM TREN 1KM eHI~U nAI KENH (Thea cong thuc 9) Luu hrong tham tren lkm chien dai kenh Ql (lIs .30 3.05 den 0. eVA cAe LO~II)AT (Dung trong cong thuc 8a) Tinh chat cua dat Dat co tfnh tharn mroc rat nho (dat set nang) Dat co tinh tham mroc nho (dal set.3 m=0.60 5.TCVN 4118-85 PHlJ LlJC 2 H~ s6 THAM x.0.0.30 9.0.061 .080 0.170 0.km) Luu hrong cua kenh (m3/s) - Tham rat it 2 Tharn it Tharn vira A=0.00 4.0.0.00 1.60 Tham nhieu A= 2.230 0.50 0.50 1.20 6.091 .45 5 5.40 5.DO 2.50 6 8.00 6.60 2.10 14.071 . dat cat min) ~-_-- Dflt co tinh tham ruroc rat 100 (cat tho.00 19.051 .20 1.200 0.at co tinh tham mroc vita (dat set pha) Dat co tfnh tham mroc 1611(dAt cat pha.01 0.10 5.00 5.140 0.100 0.070 0.9 m=0.90 7. dat set pha nang) r----- K.60 9.01 den 0.35 A= 1.301 .30 4.171 .00 12.120 0.260 0.80 3.060 0.0.05 0.10 1.60 8.80 7.00 0.4 den 1.DO D.20 13.0.60 12.00 11.40 6.80 4.00 13.90 3.50 2.60 11.30 A = 1.081 .40 4 3.

401 .0.30 7.00 86.00 72.00 98.00 15.60 7.00 22.00 35.00 74.00 .501 .00 81.00 42.00 43.90 8.501 .20 5.70 10.3 Tham vira Thrun nhieu A==2.00 54.0.00 112.00 91.80 4.00 28.00 120.00 40.00 10.00 89.00 76.001 .00 168.00 33.00 60.001 .451 .00 61.00 23.000 3.90 15.00 57.00 m == 0.23.00 50.00 30.00 60.3.00 1 0.500 0.00 150.001 .09 58.001 .60 5.00 80.00 25.7 m==0.00 134.00 11.10.80 25.50 6 21.000 4.850 0.00 27.00 62.00 68.5.00 109.00 12.20 4.00 87.20 31.00 46.40 4 10.000 9.000 6.00 162.00 26.0.400 0.14.001 -7.00 69.00 36.9.000 2.00 13.00 26.00 47.70 18.45 5 15.00 144.00 18.00 20.35 3 6.00 102.001 .3.750 1.00 94.00 46.00 39.90 12.00 34.50 7.00 28.00 51.00 147.40 m=0.001 .000 8.701 .2.501-1. (1/s .00 14.00 66.00 53.00 18.00 39.601 .10 43.4.51.00 158.00 99.000 7.00 120.00 122.500 3.00 24.30 2 0.00 51.851 .00 110.30.700 0.00 Tharn it A ==1.001 .00 98.30 22.00 14.00 39 .00 74.00 180.500 1.00 20.00 16.0.00 31.00 20.00 159.00 86.00 34.00 64.10 30.26.00 132.00 17.600 0.30 27.00 16.30 13.2.751 .TCVN 4118-85 Luu hrong tharn tren 1km chieu dai kenh Q.65 m==0.80 22.8.00 1 -.250 .10 8.50 18.00 23.00 23.50 3.00 47.901 .0.20.40 16.00 72.001 .90 11.km) Liru hrong cua kenh (m'/s) Tham rat it A ==0.30 19.001 .000 1.80 37.00 29.351 .0.00 66.00 31.70 9.6.00 37.40 17.00 A== 1.00 20. 1.00 54.00 41.00 152.00 12.00 23.00 12.501 .500 2.00 Tharn rat manh A==3.00 1 .1.80 6.1.00 42.20 34.450 0.17.00 48.70 9.00 80.00 105.001 .000 5.00 93.00 55.00 101.12.001 .9 m =0.1.2.00 26.001 . 68.

0 3.94 0.87 den 2.79 0.0 lOO.35 0.50 0.35 0.66 0.91 0..4 den 0.3) mil 0.85 den 3. s6 ANH H(fONG CVA CHAT DAT DEN LUlJ LUONG THAM (Al .30 0.45 0. nho tirong ung voi tri s6 mil nho.5 0.82 0. (2.60 0.54 0.40 0.0 30. I D:il Gil pha Thflm nhicu Thurn rat manh BAng tinh he s6 f:.ing r.5 0.0 20.82 0.65 0.30 1. va 11\1 trong cong thirc 10 Bang 2 Loai dal Dilt set pha nhe DSt set pha vita DSt set pha ni.3 den 0.58 0.ing tri s6 f:.0 10.63 0.90 2.36 0..73 - - 0.63 0.64 a.42 0.41 5 7.32 0.52 .50 0.65 3.94 0.3) (1.77 0.84 0.5 Trong b.0 den 1.33 OJQ 0.37 0.5) (1.28 0.42 0.71 0.TCVN 4118·85 PHl) Ll)C 4 HE .40 0.3 1.5 10 15 20 25 0.97 0.84 0. TRONG CONG THUC (9) vA m') DUNG Bang 1 Loai dAt Dat set Dat set pha nang Tfnh chat tham Tharn rfit It Al ml 0.79 0.50 Tham it Tharn vita Dat set pha vua Li?St sct ~~1a!:ht.45 0.49 0.O 0.0 50. PH\) U)C 5 H~ Q (m'/s) SO HI~U 3 CHiNH Y DUNG TRONG C()NG THlrC (11) Chien sau rove mroc ngarn (m) k~ tir day kenh 1 0.70 1.57 0.

83 0.75 0. __ __ +j - .300 41 .90 OJ'~6 0.70 0.72 0.78 0.75 0. Kcnh 10<.74 D:\t tham nhieu 0.100 lien nho han 0._0_5(_)_de_·'nh_em (_1.--------r___-------______j ~----------------------~--------------'_--------'-r-------'--~-------~ +-__ 0_.200 0. Bang 2: H~ so loi dung 11 cua kenn nho elva theo chicu dai kcnh va luu hrong trong kenh Chien dai ella kcnn (krn) <2 Nh6 han 0. loai kenh va tinh chat dat dap kenh Dien tfch nrci (ha) 25 50 100 150 200 .78 4 den < 6 6 den 8 ~----------------------~-------~--------~-0.66 0.83 hem ----+-------1 0.63 0.84 0.02:'5 0.84 0.90 O.75 0.77 0.025 den nho hun 0.80 0.87 0.78 0.200 den nho han 0.TCVN 4118-85 PH1) L1)C 6 H~ so LOI Dl)NG eVA KENH NHO Bang 1: H~ so loi dung 11 cua kenh nho dua then dien tich cua khu tuoi.84 0. 0.75.R5 0._8_O -+ __ ().80 0.95 0.150 den nho ro_.80 300 '.66 Bat tharn it 0.11 A D{it tharn nhieu 0.75 0.80 0.82 0._1_0(_) __ nl_10_· __ 0.75 0.X_:'5 0.66 0.79 0.69 0.60 0.82 0.250 0.86 0.250 den 0.83 ~0_.62 Kcnh ioai B Dtll tharn [t Bat tham vua 0.150 0.80 0.88 -~r------.87 0.84 0.74 0.92 0.57 Bat tham vira 0.R7 0.80 0.90 0.050 0.80 2 den < 4 0.85 0.70 0.kenl: loai B OJ chieu dai l/!II 11(111 50m/lw va S(/~li((fnR ClrQ hiy nuoc Ian IUII1 3. Chu thich: Kellh loai A c6 chi/a dai IIlIa lion hOlje bung 50mllw va si/lu!tng Clra h(v nuoc nlu) hou hodc h/illg 3 ..72 0.70 0.

bang bang bang I va 1. co tri so' f3 ltm qua vi nhiing ma: cat nay thu/lng chiem nhieu dien ticn mgt hang. dong duai . 42 .TCVN 4118·85 PHI) LlJC 7 cAc KicH 'ruuoc M~T CAT KENH Kich thuoc mat cat kenh khi: Luu hrong H¢ so mai kcnh H¢ so nham D¢ doc day kcnh Q m nho han hoac bang 1m"js.001 n Chu thich: Cac hang 7. ttnh hang mls.025.chieu rong day kenh (m).5.1 den 7. kj hieu (-) trt .cdc tri so' v~n Ide trung binh trong miff cat. 0. dong tren . so 'f3 va (x) hii'u thi mdt edt qua hep va qua rang: . 0.10 duac hie'u thi nhu sau: b .cdc tri sc/ chieu SGU nuac trong kenh (h) tinn hang met.0002 den 0. b = -h > 2 khong nen thiet kt kenh.

.- M N <"1 0 "1- \0 c5 0' ... 0' .N 00 M 0"1 M q c5 c5 0 c5 c5 0 c5 c5 ..... ...... rJJ -..M 00 M 0"1 M 0"1 M o~ M 00000000 c5 -.. 0 ('I) ('I) • I .. «:t~ "'"l ... E o~ 0\ ('II X X c5 0 o· c5 c5 0' c5 0' V'l V) V) N V) \0 N \0 r-- M 0 ....... ... -....-. I . c5 \0 .. . V'l N r-- N 00 V'l 00 M 0 'Ii 0"1 M N 0 M "10 V'l r.o 0"1 q M ... .\0 - -. M ~ M 0!.. u '....c . -....!:>::: ... M .6 . \0 00 N V) 00 N N 00 M 0"1 ('I) 0 • • I • I ." c5 0 ... V) 0 .....q00 N M N 0"1. • I c5 III ........... ><: ><: ><: ><: ><: ><: ><: ><: x ><: ><: ><: ><: ><: 0"1 00 c5 c5 0 c5 M \0 0"1 Vi M r-- lrl .r'l oc 0 N \0 0 c5 0 C 0"1 00 0- M V) M .. '><d U ....... c:i M ('I) «:t r- .."1... N 00 00 M N \0 -er O"I~ M 0 M 0 \0 \0 o~ M ..V) M \0 0 00 \0 0o~ M . \ \ ........ <"1 M M 0 . 0 0 c5 0 0 \0 ('II 0- r- \0 M 0.... 0 N 00 iii: 0 c5 c5 0 c5 0 6 c5 c5 6 M V) r'<j" N 00 00 N M 0 0"1 M 0"1 <r O"I~ M 0 r..... = = 0 r- \0 «:t~ N 0 c5 0 6 c5 0 0 c5 0' \0 .0' ... I .. .......V) 00 N M~ N 0 .. 0 0"1 M 00 0"1 M )c:d+ E u '0 .. .M 00 x r-.. K ><: ><: K \0 0 0 c5 0 c:i 6 IN 0- N I- 0 M r.. I I 0' "1- "'"l 0' \0 V'l N N 0 c5 c5 N I- N III I I I I • . . I .......... «:t \0 0 M r- 00 ('I) ~ . 0 . J .. .... ...... c5 . X ><: x x ><: ><: ><: ><: 00 M 00 M 0"1 M o~ M~ o~ 0 6 o~ c5 0 0 c:i 0 0 .~ M . .~ 0- M . ...- ... ..... ..r-. .. 6 CI 6 N M 0 c5 "1- c5 III .. ... .. '"-" .........~ 00 M ~ c5 .. 6 .0 0"1 ..... ce... .co o~ M .......... V) 8~ 0 00 M ><: x ><: ><: ><: ><: ><: ><: ><: 0"1 M M «:t N \0 I...... ..q- \0 N 0 ("'I 00 "1.\0 "1.... V) «:t \0 N I... I \ .r-.. -. E '"-" .. 0 ...... 0 .........0 r.. .-. .c u '. o~ \0 r-('II~ 0 -- N 0('II ..... 0' ..... c5 00 N -.0' M ... 0 0 ......... 0 ...... -- M 00 v-..... M N~ M ('I M .. -... c5 ... a a a a N ....II) ><: ><: ><: ><: \0 M 0 c5 c5 0 c5 0 c5 V'l 00 r-- M 0 00 .....q- 0 0 M s -< V) M 0 q \0 \0 M . 0"1 M V'l q M M \0 q 0"1 00 M. -.c5 ......... c5 .- O..... . c5 c5 c5 0 6 c5 c5 6 . c5 -< c5 c5 . 43 .... • .... --....J:::: C ... II '-- 00 0 r-. I .....III 00 00 \0 0 r...!:>::: '. "1- 0"1 N ... I .. 0 .. c5 II a ~ ~~ .. M c5 ~ c5 c5 III N .......... x K ><: ><: K x r- 00 \0 0 M \0 0 0 c5 0 0"1 t- N M "1" 00 M ""-J 0 c:i c5 M ('II V'l O"I~ M ....:I 0 00 K K V) C 0' N V) N \O~ N I0 06 oc 00 0"1 M 0 c5 c5 0' .q_ 0 0 r-: 00 0 0- c5 0 0 .

-. X c5 01 M 0 o.- 0 "1- co r-.'<:!: 00. -. ("I <0 M "'1- -. - -. c5 c 0 c c5 c5 a 0 a c5 .) "~ -'= . .("I -.0 c5 ("I \0 0 "1 ~.:t \.- 0\ :>< :>< 1£'. -.-. 0 \. "1" '-' c5 __ . .C a a ~ a II ... C - ~.:t 00 00 0"1 ""I f"'l -.. -.:t \0 00 0"1 "'1" '<:!: -. . 'r. . cc =r ---.or.c.- 0 -T.. ~. """ >( X X >( :>< ~ M r-.c5 ex. - IV} 0 oc c5 \C oc c5 -. . ("I on 0 \C - .oc ..:t q "1" C 0 ~ ._ -----+--- "'T . C c5 a \0 <n t- ~! C l.r-.-. -.- 7 r- "". \0 \0 ("j ("I 0\ C - -- ("I O.. . .- \C 00 . ~ -r X d 0 a c 0 0 c5 c5 ("j ("I M ~.rl c-. r. -".- >< :>< x >( >( >( >( r-- 0 0 0 ci 0 6 -.18 ° -d o-.:t or.. 0 I'--...-.."1. X oc .-. -. c5 \0 0 r-- <0 00 c o. on c5 \0 Ir.. . C r-... oo c5 c C c c5 C c c "'1" . >n C 6 t- '<:":I. " ..c.. I • r-- '-' c5 c ~ 'I:. :J C. ~ ~ CI ---rc :E.0 -. ~:.. ~J c5 X X c~ '-' "1". __ 0 -or. .. ("1 . 0 .rl ~ \0 \C ~! '-' X ~ '-' . 0 ?C "1" 0 . "'1~.:t c5 0 ~.. c 7. - oc "1- c5 rq co ~. 1: '-' ~.:t "1- 1£'.0 . ::.0 \0 >< 00 00 M 00 0"1 "'1" Irl -.. <0 - c5 ("I ~.-r__ ~. -. ~~ r-. c5 C 7 -T \0 ("I '-0...-.rl M N C \0 0 0.-. -... 7 __ IV} '-' l.:t 00 1:. 0 -r =.. r-.. "I '-' X c5 "1" \0 0 ("! .-. '-' -- cc :>< \0 c5 0"1 "1" "1" 01 ~. or. r--. ("j .\0 oc a -.0 c ~. . lli a Irl -.- r-. ....:t 00 "'1" 00 -.:t 0"1 -.M OS c5 c ci c5 a 0 a c5 "'1" - r1 \0 oc l. r-._ __ -- e - 44 ... - x x >( :>< -. 7.rl 0 ::5 . "'1- ("j "'1oc __ :! 0"'-' . "'1" 00 ""t c5 c5 0 c a c5 ci a r-\0 -.r-0. . ::: - or. C .:t -. . G\ 0 c5 c c c c "". -. -. c5 . - tr. . -. . J2 -. ~ - 0 -__ VI ..:t 0"1 -. a >( x x -. :::-. "1" ~.!) 0\ 2 7 '-' 00 0 or. r--. ._ . . co 0 ._ -.~ . '-' r--.. .'" "'1" 0'. . . .0 0 -.-. .D E '-' 0.C ::.-. II '01 oc u U C N .:t 0\ C c c5 c5 -.:t r--.0'. . ..oc "'1" ~ "'1" 0"1 "1". r-.. u '0 '::l .-..'1: c5 C c5 C 0\ \0 - cc 0 . "1" rl c5 C \0 \0 \0 \0 0 rci ~:. I Oll 0 r-: 'C c5 co 10 ~.r. .:t d c5 a c5 d c5 0 c5 c5 c5 "'1" r-- 0 M or.:t ~. .. 0 r-: 0a ~.0'.0 "'1" 00 -. :>< x x >( x x x >< -.. 0 0. -.- ("I M co or... E .. r-.!) f"'") - "1" 0. - 0 0 l.~ - Ir. . oc c5 7 or..oc .- X X >( >( sc r--. or. .. ...

......0 '-' ---8 0 C() K K 0 0 0 c5 0 0 0 0 0' c5 M 11/ .><: .oo 11/ c:5 6 00 11/ rc:5 1. x X K K K K r.... . ....... . x K K K K K K K X r-- r-...(J -- II c5 00 r-. 45 ... 0 0 f""l . OIl _...q 0 1..0 r-- .. . 0\ V) \0 00 0 0\ N V) .() 0 a a 0 c5 c5 0 0 1. 0\ 00 0 .. K K K I.0 1..0 °° M 0 c5 c5 r- . ... . Vl .. 0 '" .. .. --...0 0 ~ "1- ci 0'\ 0\ 00 0 ~ d ::: ~ e • eQ CQ O.t- c5 0 ci ci ci 0 ci 0 co 0 00 r-v 00 0 if) 0"1 (""l V"l N 0\ 0"1 V') .....v:.0 '0 K <0 6 6 0 0 0 0 0 ("f') .."... . .0 oo 11/ 0 M r- N Vl 00 r- 11/ ... . 00 if) N r- .Vl 00 lI"J r- """... . K K K Irl a 0 r-- 0 ~. . 0 '-" E -.....0 if) . ..0 r- N Vl 00 00 11/ .0 if) 00 00 0 v:.ro u ...... .roo e '0 u 0 a 0 II '0 .... .. )0( )0( )0( )0( K )0( K K K K "1<r:... .. . .l ci ~ \0 .. K 0 0 6 c5 0 0 c5 c5 c5 c5 c5 c5 \0 :+ r-- . ci 0 0 0 d 0 ci ("f') I \('"J N Vi M t"- M \0 N t"- lI"J . c5 q .. o . 0 c:5 c5 ID 0'\ 0'\ M 1... Vl 1...c . c5 6 6 0 c5 c5 0 0 0 0 0 r-I"7 M \0 . ("""....7 11/ 1.q 0\ . <'... )0( K K K K K K r- r-0 0 c5 c5 0 d (""l - lI"J t- lI"J Ir) 0\ r-- V) -r<""l ('1 N ... ci "'"" .><: u "::l C.- '"""l -..c .. - \0 \D 1- 11/ M r-- 1" 00 00 0 0 0 00 11) \D 00 V) N 0 0'\.. 0 .. <V .. 7. -. . 0 if) r("f').0 V) r- ~~ -.- M . . . r- 0t ID 0 1.. ....c u '.0 7 11/ r- 11/ 0 Q'I r- N Vl "10 .. .. f""l r- t"- ..... \O~ -........-. x K K K K r-.. 11/ c:5 c5 Q'I 00 1.if'......._ V) r. . t7 \0 1. M 00 1.() ......0\ -. 0 .() Vl c5 c5 c5 c5 6 0 0 0 0 0 0 c. 00 I.0 c5 N c5 M 0' ""l" 0 V) \0 C 0 t- oo 6 0"1 0' 0 0..0 0 1I1 r... M . r-- o r- 0 if) 1.. 0 ci 0 0 1. 6 6 V) ("f') 0 0'\ 7 ("f') r- \0 . 1.. ....0 Ir) 00 00 \0 r--IJ'1 00 V"l 0'\ IJ'1 q Vl q 6 c5 c5 6 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .0 N 7 11/ 0 r- 00 7 1.... 11/ 00 1. -.0 V) I.. . . 11/ \D if) c5 c5 6 .... ('f') 0~ "To 0 .. o .... \0 0 c5 Ir) f"'l t- \0 t- ......0 11/ oc .... 0..0 r- 11/ 0 00 N N 11/ 00 00 .. .. 11/ oc lI"J 00 Vl a 0 0 a a c:5 c:5 0 c:5 c:5 1.. . r--- ::: '..

. ~ II d d c5 c5 d d 1" o.. >( x >( >( X c5 c5 c5 c5 c5 c5 o.n co o...n o.0 .. 0o.. 00 0 1./ ~ -.n 7 Q\ ('I'") 7 "0...0 '-.c: .n o..n 0 N I:""- o... N .: '-~ ':-: CQ e c5 I:""- \Q ~ c5 c5 c5 d c5 7 .n 10 7 1.0 10 7 N l:""- \("") 0 l:""- Q\ M \("") I I I I I ci M N 0 0 c5 ci .. -.1- "0../ E c5 oc Q\ 00 X X .n 1" 10 Q\ N o.0 o.0 10 00 o.0 0 N o. 10 >( ...n M ...n o.n o. -......0 0 c5 00.IO~ .. 7 10 o..n 7 1. >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< '0 .n I:""-~ '0 00 .n I:""- o.. 7 I I I I I .11.n 0 o... "'l -.... 7 - ('I'") 1...... U '. 10 c5 c5 c5 I:""Q\ ('I'") 10 I:""- ('I'") 10 ('t ~ -..q .0 0 1:""-.. ....n 10 00 7 o. 00 0 r--~ 10 00 0 0 d N 10 1. -..n 10 o...!:<:: <0 c:: q ('I'") '. -. ..n 0 o..n 00 Q\ I:""- 10 0 0 co~ M d 0 ~ 00 10.. I I r-- "6 '-.n 00 oc N 10 0 0 ~ r-- c5 c5 c5 N o.0 1" c5 o.n o.. X c5 ci ci c5 ci c5 ci c5 c5 c5 d d d c5 ('I'") 7 -1" o.n N 10 M 0 10 o.q - M 1" 10 \("") ..n l:""- o......n 00 1.....0 o. 0 "0.. 0"\ X >( X '<'d'00 EQ Q u Q~ '0 Q . >< >( >( >( >< >< >< >< >< 0 I:""....n 00 Q\ 00 1. 1...... -..n "0.q o.0 N I c5 .... CI 0 - ci N M 0 0 7 ci o.n o.... .n c5 0 0 0 c5 0 0 c5 c5 c5 c5 0 ci 0 c5 0 0 c5 co 7 N \("") ('I'") ('I'") 7 7 ...0 0 Q\ 1" N co 1.....0 N 0 c5 1" ~ .1- 10 .....n 1.0 N 10 0- ...n I:""- o..n IO~ Q\ 00 "0...... .0 o.100 d 10 "0......n o. a >( x x x c5 c5 c5 c5 c5 c5 1" Q\ o.n ('I'") 10 00 o..n ('I'") 00 N 10 o.n 10 co 0 0 '0 co 0 00 o..n 00 co \("") 00 ('I'") Q\ 0 10 00 Q\ 1.q-~ >( >( >( >( >( ><.... eJ) C r-..n 0 0 c5 ci ci ci c5 10 00 o.n 10 o.. 1.n I:""I:""- o..n 0 10 0 I:""- ci 00 c5 Q\ O...n M co I:""- o.n N I:""-~ 10 0 c5 r-N c5 c5 10 .n r--: .. 0 -..0 Q\ 1... "0...n M I:""- . . o.. >< M >( >< >< >( >< >( 10 00 Q\ c5 c5 0 I:""0 10 o. c 46 .s d d d d c5 c5 d c5 d d c5 d 7 0 1" 00 o..0 o. -.1- >( >( c5 c5 c5 c5 I:""- ('I'") 10 N ...........!:<:: u .. "<'d U .0 c5 ..1- o.. 10 1" ::.n 1....q 10 1.n 00 IO~ 0.. N ('I'") c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 c5 C ci c5 c5 ci c5 c5 o...0 ..n I:""- 1" o... II e ...... 0 d ~ 0 0 1.11.n 00 ('I'") 1:""-.n o...n ('I'") 7 I:""- o.n o.. c5 0 ci ci c5 ci ci 0 c5 c5 ('I'") t'"'.......

00 ID lr) r-- "'1" r- 1.D 06000000 N Q"\ I...!:J '-" --E 0 oc Q'. 0 \0 r- 0 ('I') ID~ 0 0 ~ V") Q"\ r-r-~ ID r.D M 00 M 1..0 ..... 00..oo rd0d r.... lr) ID r- ID r-- 0 00 ('I') . C r<l Q"\ <"l r<l 0 d M r- r<l t... "1.ID ar.q- lr) 0 \0 0 on 00 \0 .q1........r- 0 00 0 00 Q"\ ID r-- Q"\ ID O~ .ID r-. 0 -....0 V"1 0 "1- M M 00 r~J M r- 1...0 V") 6 0 0 c5 c5 d 0 d M r<l 0 1..q- r<l ('I') 0 . r<l r- \0 M .. ~ ~ 00 on 0 10'1 ~ Q"\ . ('I') -. rci 0 0 ci c5 0 0 lr) lr) 00 V") 'C lr) \0.D 0 000 ID 0 ID r- M ID.. <"l ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ID "'1" 0' 6 0 0' ID ID "'1" OC ID ID r-: 0 00 I..V"1 00 V"1 r- J J J J ... .0 c5 0 d lr) 0 lr) .. ..~ r- Q"\ ID ....q.0.... -...q- N Irl_ 0 .0 0 lr) 1..q- d V"1 d I.. N .. ..D c5 r- oo 0 0 Q"\ 0 q .0 0 ""t .D .... 0 00 00 r.D <n ~ V") V") 1..0 0 r-- 0 06 a- \0 Q"\ c5 I... .....D lr) on Q"\ ID ~ on 0 0 r0 ID M ID e..0_ 00 00 1. 0 r<l r.0_ V") 0 0 on 0 c5 0 I. 0 c5 N c r<l 0 ... 0 0 ID 0 c5 rQ'.... I . :::- --rr... ....- 0\ ~ ~ ~ 0 lrl 0 ('I') 00 ('I') lr) V") I. ID 000d ...D~ ID 00 I.q- 0 0 0 0 c5 r........ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0' 0' \0 N r- 00 ID .. . CJ . ~ X ~ ~ ~ Q"\ 06 r-lrl N I. 47 .q..ID 00000 00 ID a- d r0 r-.D 0 6 c5 0 00 1.. 0 lrl N 00 "'1" lr) 0V"1 Irl_ 0 r-- 000 r0 ('I') :!!. V") r-on ID \0. 0 000 r- ..0 0 lr) r-..r~ ...0 0' 0 0' 0' 0 0 \0 V") a- r<l I... ........~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ '¢~ .. ID <n -...V") N r-. ID 00 \0 00 ID 000 060 06 \Q ~ ~ r..oo aQ"\ 1........ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ lr) -... Q"\ I.D 0 -..qC \0 """l r<l c5 C 0 Irl_ 0 dd00 . 00 ~ ~ 0d V") ~ lr) "'1" Q'. ..q- lr) 0 0 .. -.q- V") 1.D r....D ID N ID ID ~ 0 r- I........ E '-" -. .. . \0 on 0 66 a- ID 00 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ N I..qIrl_ 0 r..Q'..

. 0 M (""") 0 N 00 1... rr:.. M Q\ r- M 0 I...r~ 0 0 ~.. 0 0 c5 c5 M M M 0- I......on 0 0 M 0 0 N N M I.D 0 Vj 00 r... .D OC "7 r.D M 0 o~ M ...f) r- Q\ M 0 c5 0 0 "7 N l"'1 \0 \0 00 M 0 00 '\0 Q\ 0 0 0 0 c5 0 c5 0 c5 c5 c5 c5 "7 t- r- N Q\ 0 00 M 00 0 0\ M M M "7 0- Q\ - (""") M 00 00 "7 on 0 f""'l 0 M . 00 00 r.< <~ 0 00 00 tn 'D N "7 'D I. 0 I..... ~ 00 ><: ><: K K ><: ><: K 00 "7 ... '-' E 0 I.... l.....rM on 0 >r.. o.< X X K 0\C r- 0' M 0 M '-D "7 ("\ 00 0 r0000 M 01 cr:• M "7 r...... 1. M 0 K X ><: K ><: :.. 0- M -..c '_ II 0 Q\ 0 N l.. .. x K 0 rM "7 I.D 00 M M . :.D M 0 \0 on I. ..(J 0\ 01 0 OC on rC' M 0 ci 0 c5 a c5 M M 0 on oc r<'. c5 o. l... (""") I.. .- (""") on 0 r- 0 M ... 0 M o~ M ............f) 0 (""". .r01 .M 0 0 ci 0 N 00 00 on 0\ 0 00 01 r- rM M 0 ::5 c5 0 0 0 0 M Q\ "7 "7 M "7 Q\ 0\ 00 Q\ M I..... r0 oo 0 0- 0 . ..f) o II 'ro U I. I.I"M 0\ 00 "'1" tr.....D "7 0 00 OC 00 N 00 r-- oo tn 0 ("""'~ 00 0 \0 00 tr. 00 0- 01 0 "'1" ('<J '\0 0\ "7 a N . >..»r-.D on 00 on -.. :_) '--'_ .. \0 - a M 0 0\ 0 00 l.0 r-- v:.I...D M on ..D . ...(J 0 r- 0 N Q\ 0 0 OC ("f') ('<J ('<J 0\ 0 Q\ on l... . .- 0" 4R ..::::: ..... on 0 ("f') '\0 Q\ r- 0 M '-D 0 rM ("f') r- M 'eo::! e 0\ I=:Q n '-D 01 r0 c5 0 0 0 c5 \0 Q\ r<'.r- 00 0 00 0- 00000 00 M "7 0- M on "7 0- r- 'D 0- M 01 ..0 M M .... . ('<J M M .j -8 u a~ c-..0 0 00 r.... . c5 .... 0 0 0\ M c C M 00 M M "7 r-00 00 c5 0 r-- 0 N OC 0- on "7 0 0 0\ on I.....::::: c ..... "7 00 c5 . ..."7 0 M 00 00000 M M I... 0 ci M N \0 00 '-D M I...01 c5 c5 0 0 0 "7 \0 M 0 0 00 • • .....f) 0 l"'! '-D '\0 r- C l"'1 0 I"'\0 0 ("""'.... 0 Q\ M \0 I..D 0 Q\ 00 00 0000 M ~ Q\ M . ~6 CI '-' -~ [/) 0 n~ 0 ('<J 0 "7...D o-~ r'l 0 0- ("""'~ ....D 0 tn "7 M on Q\ r- 0! 0 I..... ><: K K X X r-0 00 .. ...N 00 N 00 f""'l 0c5 c5 c5 0 0 c5 c5 c5 c5 c5 on r-0\ on N 0 rr:.... M tn ~ co 0 00000 "7 0"- M "7 0- sr....f) M 0 00 M cr....C eJ) - e r- 00 '\0 C "7 l.........f) OC ('<J 0 00 0 0 0 c5 0 .. ....f) r- 00 N ("f') 00 0 r- ("<"" co 0 r..ro' .. "7.. ~...D 0 0.. C'~ c:'-' 'to ":..< r0 M M 00 on r- "7 tn 0 c5 r"7 0 'D 00..- c5 tM ('<J o l...... c0 . .. "co:! . "7 0 rM 0 0 c5 r...... ~..l"'1 C<:.. a rM '-D 00- M r- 0 X " ...... Q\ M rM 0 0 00 ('<J 0 ci c5 (""") 00 r.D M 0 I.. .....D u :_g "l -.........D 0 0 c5 0 ::5 0\ N 0\ M 0 00 r- M r- OC l"'1 M 0 r- 00 tn 0 . '01 0M ('<J .. • n "7 "7 \0 n r.D ...... on M .(J c5 \0 tn I.:.

f') ...'T 0 c5 C 0 0 c5 ei C c5 c5 c5 cc 0-..... 0'\ Ir... \0. I..0 c- r.. r-- ... c 'n \C . >. \f'... 0\ 0 \0.....D '-' e- 0...f') \0 0'\ I.... 7 00 . I ....q '-' rei oc c5 0' 0 C a..'T X ~ 00 7 0'\ 7 0'. r.. ..0 . c5 c5 ci ei ci ci .__.- 01 ci f""...f"". "".... M - '-' c5 7 X...~ - )( )( )( x x x x x )( x: ..IiJ ("'1 \D \0 rr<'"l r. 0 c5 c5 C c5 7 7 ("1 0'-.. 'T ~ r-- "" \0 Ir.. r. \0 ... \f'~ 0 0 Ir. M r. 'T 0 .. IiJ 'T N M \D ('1 . . IiJ 000 "'7 0 .n c5 a c5 a 'T N M 0'< M "" r<'"l a 0-- ~ r.f') "" IiJ ~ N IiJ \0 'T r- \0 0. -o r- 7 0 7 c5 \0 rv f"".f') ° ~ 0 0'< I I I I I .. Ir..- a 7.. 'T N ir: I.f') ("") 'T M 0'\ M "" 0'\ 00 0 I.0 "7 'T '7 '~ r-: 6..oe ~ Ca rN oc c5 \0 0. 0 ("") IiJ c5 ci ci ei c5 c5 ci c5 ci ei ci c5 r. a c5 ... a o- oc ("1 ..f') 0 r-e.. .. "" 7 00 0 r("1 ~ c5 0 \C M "" \0 N 00 rr... x x: 0 Ir... f"". 0000 \0 7 r- 00 \0 7 r- - ... I.. "" r- 0-. IiJ . rr. 0-00 r0 c5 "'7 "'7 00 E .0 r. I ........ .x. 00 IiJ f""... ~ \0 "'7 r-- ("") 0-. 0 \D \D "" ("1 . ("1 v rzc: ~ c5 . 0 r~ ~ "'7 7 7 'T 0 00 \0 00 ("1 0 rIiJ f"".f') M I.f') M N I.... 2 IiJ 00 '-' r. c5 0 7 Ir • . r'-' 0.0 a M r-...7 "" ci Ir.. 0-. 00 r- r- 7 V .. oc 0 a 'T M 7 a 7.... 00 0 ("") 0 7. r...f') r-r.co ..... c5 0 c5 r('1 Ir.f') ("") 0 r..("'1 r. r-- N 00 \0 "" r- N 00 00 I..r- oc M ("") M 0'\ 0. . .C c5 c5 c5 c5 oc 0 rr-- 0 ("1 - ~ x: x: >< x: 0C \0 f""~ . ~ I.- 'T~ x: x: x: x: x: x: X C c5 c5 0 c5 C ("j r-- M N (""... N f""• 0 r-: 0 "". M ~ x: >< x: x: x: 'T 0 ~. x: x: 0 Ir.. '" c5 .'-' -. ("1 ("~ 0 \0 0 00 0 c5 "'7 Ir. C "'7 0... 'n oe C 'T 0..-c 7 v ..- c5 . a M ~ 00 0 ~ \0 00 \0 f""... M \0 'T 0 M 7 I.- "l X x: x: x: x: x: x x: c7 r- 00 Ir. r. "'7 \0 Ir.... N 'D ("") "" I.. M r-- 0\ M r- ...c5 \0 2.r~ 0 - ....- j 49 . ..f') ("oj ('1 0 r-.. zo ::J'\ r.0 r-- \C '1" - X "'7 X \0 '1" r- ~ >< .. ("1 \0 «"....0 7 Ir.. r- 2 0 r- 00 x: c5 C c5 c5 a "" \0 'T 0 "'7 r.0 0 ....f') M 0 ci ci ci c5 ci ei c5 c5 ci ci c5 ci ci c5 ci c5 c5 c5 I. ("") 0 00 . . "'7 r.."q . 0 c5 d d c5 c5 . c r("") r- "'7 7 oe 0 \0 IiJ 0'\ 0. .E '-' CI c5 C 0 ("'1 \D I.. 0 0 "T... 0 ci c5 M r- M 0-.... 0 N Ir~ 0 'T oe o.f') 'T 1. c5 ("1 0'- 0-- r.. a 0 7 IiJ \D 7 0'- 7 r- IiJ ei x: C ei c5 N IiJ N 00 "" oc 'T 0 \0 M :b Ir. I. 00 "" 'T r- N .. \0 c5 c5 c5 C c5 c5 f""....- . c5 C c5 c5 c5 c5 r.. x x: \0 - r- c5 r... a 7.f') ("oj 'T M IiJ r- 0 0-. .. r. OC 0 -c....7 .

('! 0 0'< ('I M c5 C"""l \D I I I I I I I 0 . <'! -.~ .. 0c 7 =5 \f") '~.0 0' \0 ....-.N r.u c '.- lI1 . 0 \0 . 0" '-' or.. :.c ..-. I oc "I '-' .. cc ... \f") 0 '-' ci 0 lI1 . "::l u II 0 00 I'-.to . ci . '~·a Ea a_ u '0 a .c ')C::: :>< :>< :>< \f") N 0 0 M 7 (""01 \0 0 \f") lI1 "1" 7 ci c:5 0 c5 "1" oo 0-.- lI1 oc rl 0 tr~ C.. c r- M M 0 c:5 0 c5 \f") r-- r- .. 7. .. '0 :>< eJl C ~M o c5 rl \f") tr.....-. . r-..- 0 c5 \D 0 ~ 0 C o::t \D .. -o =5 rl 0"- . CI --- E -...0 f"I'"". '-' co or • ""i" '-' ....Q C"""l \D 7 \0 oc: ..'-"" 0 o-..D ~ -..q. ~ '-- \f") cC . 0 ~ M C c5 0 r-...0 r-: ... \D I""\D \0 .. '-' 0"- ..~ ::. M or. . 0 rl cc or• oc . C"""l \f") 7 0 7. '-' 00 ci oc \D I""- \f") 0 0 0 C"""l oc 0 rl tr.- r.. rr...Q 0 lI1 r-- 0 M N 0 c:5 If") lI1 r- r- \f") 7 ci c:5 ~ III c ci .\f") r- C"""l \f") 0-.....: ~ .. c rc d c5 0' ...q- 00 I""- C"""l Ir: 0 C r. '-0.Q 0 \f") 7. -. ci c C I. 0\ C"""l \0 \f") M 7 I...-... ... .. 7..-~ . \0 \D 00 0 7~ r- N \f") 0 ci c5 r-: 0 00 N . c5 0" c5 c5 Ir.0 >< :>( E ci c C "1" r- 0-.-. «"'. :>( :>( :>( :>( :>( :>( :0< M :>( :>( 00 M If") If") If") r-- If") If") N r<'l -. c5 <'! ~ 0 01 0'.::.. 0 c5 "'1" or: .I""- c ci 7. If") 000 \0 r-- c \f") r-~ If") 0 0 If") \f") -. 00 0 C"""l "1" Ir~ co 0 ci c5 It") \f") . 0 C \f") ~ C \D -.......-.r~ 0 ir-...- c5 ("'1 .. ... or.........or. . 7 r- ". -.. 0 r-: \D ""i" 00 ::5 c5 c c5 :._... N \D \D 0 ro::t \0 7 0-.. 0~ c 0" re" • '-.. o::t 0 \0 2 .. z--: or. \Ij '-0 '-' c ..- \f") c '0 ~ . r- \f") \f") 0 o~ 0\ .. <Y) -.... Q\ .- :. 7 0 N.'0 . :>< :>< :>< :>< :>( 00000 ~ or....- 50 ...... 0 r-: ~ r0 0 oc c5 c5 0 \D \f") 0 oc or....... C. --. '-' rl ..-.. 0 \f") 0 ""i" 0'.. :0< :0< :0< :>( :>( :>( :>( :>( :0< :>( ..... ::5 7 or. I. >< >< >< :>( c \f") \D 0 0 c5 0 0 c5 C ci c:5 0 '-0 7 oc \0 r- 0 \f") . --.. c5 '-' o::t 0' '-.... c5 d C"""l '-' \f") 7.. 0" c5 ('I X. '-' '-' ... :>( :>( :>( :>< :>( :>( :>( r- \D .. 0 0 ee c~ c- 1""-. 7 0 c5 Q\ r- \D f"I'""..... :>( o::t 0 lrt 11 '- r::5 0 c5 C r::5 ci c5 C ci ci C \f") M 0-... «"'. I I .> ---.7 oo or.. '-' -.... :Q -q 0 M "'.. . \D \f") or...

....0 E '-" ci 00 Q'\ 00 K K K K K K r... N t- 'D .......... . . Q'\ !"J !"J 0'\ 00 7 ~~ V) 7 \0 c 0 c5 c5 ron :l.... K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K ('.. \0 V) r- VI V) 00 r- Q'\ \0 0 V) 00 \0 N CQ.... 0 0 oo 7 00 .. . r-- t- \0 Q\ a u C ...V) r-: 0 .. -.. 51 . ..:: c: ~ ..:. a Ea u~ '0 a ~ 11 'Cll· -00 -. ..CO::I OIl --- E t-~ '0 0 K K Q'\ !"J 0 c5 0 . ..\0 0 0 0 c5 c5 0 0 ci 0 c5 c5 c5 0 0 V) V) ..... _ 11 "l '.......I::: .. N......j r<'l -....:.....I::: 0 r-. -.... M 'D f'.. . .. Q'\ V) \0 \0 !"J V) .... "'1- !"J 0 ci ci ci 6 c5 ('I') M N 7 0 on ci 0 c5 0 ci 0 ci c5 ci c:5 0 0 0 7 00 \0 \0 0'\ V) \0 on r- 7 M \0 V) r- 00 V) 00 00 N \0 0 \0 00 \0 N 0 0 0 0 0 ci 0 0 o· 0 6 ci c5 !"J \0 ('I') . ....... 0 0 c 0 ci 0 C V) \0 !"J r- 00 o.... \0 ..:: U .. .. 0c \0 oo 0 0 c5 ci V) 0-.... K K K K K K K K K K K K 0 'D~ C 0 V) V) V) t$ or:............... 0 o.. 'D~ 0 -.... til ~...I::: .. ci 0 0 c5 0 c5 0 c5 0 c5 0 ..... ...l f""'l 6 c:5 0 ci 0 0 !"J M 7 Q'\ 0 7 00 on 7. t- 00 V) t- "1- \0 0 co ...... .. . K K K K K K K K K K K K K K K K 'D 'D 000 V) 0-. 'D c 0 0 0 c5 c 0 \0 'D V) t- .. . ..n. ....... .. . C oo V) 7 0 000 0 N !"J VI V) 0 ("f') V) 7 0 \O~ 0 0 c 0 0 0 ci V) V) V) VI 00 \0 rlf1 N t- V) 0'\ r-- \0 \0 .... .... .. 0'\ tt-.. K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K .or:. oc \0........ -. • . . K K K K 'D 7 0 ~ 7 C ("f') V) 0 0 c5 0 0 c5 V) 7 t- oo ...... V) 7 t-~ 0 'D 0 c5 0 0 0 c:5 on 'D 00 .V) V) \0 7 V) !"J 0 00 \O~ o ... K K K K K K K K K K c5 c 'D V) t- ("f') lf1 \O~ V) N 0 o V) 7 ....... on N :l 'D 0 \0 on -- t- . ... t\0 \0 \0 \0 .....n.....- on 00 00 on 'D 0 Q'\ 00 N 'D~ 0 7 N 00 0'\ 7 7 Q'\ 'D 7 !"J !"J 7 7 V) ~ \0 7 \0 on r. . . 0 t- . ~ -. .... 0 7 .. q 0'\ K K K K K K K K or:..... E 0 '-" - ... 0 . ..... "'1- ... 0 ci N 0 M 0 7 6 V) 0 \0 0 r-~ 6 00 6 Q'\ o~ .. N :l ('I') 0-... '>t:d U ...... ci c:5 0 6 ci 0 0 0 c:5 0 ci 6 0 V) c:5 V) 0 ....... .

. I.- -. r- 0 '-D O I..D.. >r.(') M '1" .. .ID r.r) >( >< ("f"") 0\ .. N -r 0\ I..D I...<:<i "1 on o.... ~ -.... N \0.) ... >< >< >( ~ x x >( x >< x >( x x :>< >( >( >( x x >( <:<i _... .~ = c \..q \0 I. -.D 0 N .. \0 if) ~ I.. . x x >< 0 'n x -r ._.. -.. \0 0 c5 0 oc M \0 I .. -r <Y..\0 00cC6 r>r.... ..D• \0 <:"'"'.C"j --.q N r- \0 I.. trl '-C 'C"j U 0 .... 0 t- o -r If) ""1- rr0 0 0 0 0 0 c5 0 0 0 0 0 c5 c5 ci <:<i 0 1...D c oc ~ 0\ I.. on '1" \0 0 . ra ci a ci a ci 0 a 0 0 1/"'....c '... I... \0 >q I. . \0 0 M e0 ci 0 ci 00 \0 00 . ..'D eo """0 a 0 a 0 0 0 0 c5 0 0 c5 0 0 0 0 ci ..c:: 0 I.D >( x x >( >( >( _.q 01 -r ~ 00 .q 00 \0.c ~ <V c »e-. ~ r-. -r <:<i oc ~ N r-. a on on on ID I.. '.- '1" <:<i If) 0 00 '1" ron N 1..:--E '-' ~ or.. <r ~ oc r... 0 C - N 0 0 I'"'"l c5 -q- If) 0 c5 \0 r0 oo ci c5 0\ 0 - 52 ..C"j... >( >( ~ x >( ~ >( x >< >( ~ >( x x >< x ~ >( x >< _. \0 ...c II . on "1 \0 0a C0 00 0 .....""". .. \. . \0 t.r:.) Eo a 0\ :c E0 '-' .q <"'I ("'"") c5 0 ("'"") trl '-D '1" 0 ("f"") 0 '1" 0 on 00 "1 -r 0 I t • • • • . 0 0 Ca00 ID r- I. ... ..) '1:: Q 00 0 h. 0 ~. I I 0 0 ("". . . lr1_ ~ -..D 00 a .D r. 0 0 ID o ("'1 0 r-: ("<"" ID 0 0 c5 0 r- 0\ '-C. oc if) '1" if) N 'D 0 on if) \0 r- 0 ID 'D.. a x x >< x x >( x >( >< 0\ x "1 on "1 on ra <:<i N r...q N >r.q a ID \D ID I.q 00 '1". .D . X X X X >( X X X X >( X X r~ 0\ 00000000 on I. \. on or. a ci 0 0 _..D.. ci 0 0 a 0 a 0 ci ("'"") N ("f"") trl '1" '1" M -q-. se :>< x x x :>< >( x >( x >( >( >( x >( >( ~ <:<i ~ 0 0 -q- '.D ci 0 0 0 0 0 sr.D N r- I.. N \0 -qID I._ .D 0 0 c5 0 0 0 6 c5 0 0 <:<i r- 0 .D...D 0 r-.. s» . 00 if) 0 0 0" If) 0 r-..q 00 0\ on N trl '-D 0 if) on _.~ . on r.D 0 ~ ....... . .D _....D.D '.(') '-D M If) If) 00 'D If) oc r- N \0 .. ~ "1-. 01 on OC' trl 0 '" c on if) <:<i I.D \0 00 \0 I. 1..D I...(') 01 ..D• 0 0 ~ 00 00 trl tI..rr. ---eo II r0 \0 x >< ("<"" r- 0 6 c5 0 6 0 <:<i .q on 1/"'. 0\ >( >( >( >( x >( >( X I.

c ~ <0 "'1" c u '0 .... O>-~ ~ N 0 C .. N II 0 C ('1 r- e!J .5 -.5 ..-. 'i" O. 'i" 0 .. I""'l '<1.. r- C 0\ "0 (""'1 0 r"~ r- "0 "0 ...c u :><: 0 .l ........ "0 01 I""'l ·. "'".....5 6 "0 "0 "0 "0 ..c s 01 N r".. -. N.c 0Jj ::I q ~ "'1" N ~ N f'I'"'~ .fi ..c 0 "'1" r..c: u ...l M OC ..5 "0 . c ..c "0 "'0 "0 "'0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 c5 "7 '-' ""t 0 r- 0 OC V..... . I""'l "'"..<1.) N OC 0 N q <:<J -<:t~ 0 0 N <:<J "" ""~ N ° E '-' ...<1.c '0 "0 "0 OC .5 :E e!J ~ ~~ ~ 0 00 ::c ~5 '0 -::: > \0 "0 VJ 2 . q N <:<J OC N "0 \D 0 c5 d c5 - 'v "0 N..<:<J ..§ ~6 OJ) ".l . N 0\..5 "0 v._ . N -<:t .. if) N 8 ...l ~.r.... . >"'"' ~ U '<0 ~ «.c <(I.<1.:.) c . c5 c 0>-" -< -.25 ... .c ... = Z '-' <~ tr: E "0 '<1..§ ...c t.... N N N .c '(I....c C ....) 0\ V.5 \5 \5 "0 "0 c5 N 0 V. '<1..c . tr.5 <fi .5 0 c5 0 "0 v...... <:<J Vi M.. c5 \D 0 0 '<V Xi c 0 r0" "0 \D \5 qN ~~ .) c5 \D N c5 0 r-: OC c5 c5 o- V...) 0\ V.:i .... <:<J .. .<1.l '" ~ ° ......c V..... 0 ..L 1\1 \D c5 .... r- V.c ... 0 VI c5 c5 0 ci N ~ "0 'v "0 if) c:: Vi 0 0 . "0 ... ... N v._f I""'l . C <m' 0 II >> ~ ~ M \5 0 ~ 0 r- C \0) N rc 'i" r0 M V..c .6 U) > .5 ........ . "0 I""'l 'v ...c r.) I""'l o.c .:i ...c- ..5 "0 V.. I""'l ~ ~ ..(0 Oll c5 r~ . ~ c . '" c5 ::) ....6 U) ......c c5 "0 "'1" . I""'l 0'1. 0 a ...5 "0 Vi N V. 'r:.r._f "7 . "0 \5 \5 .) "0 c5 0 "0 c:: "0 \5 c V.....0 ·0 ..c ... Vi ....6 ....~ ~ .0 ·0 .c OC~ "'"...5 '<5 .c c ... .. . OC r- "0 ci 'i" r- "0 M "0 OC c5 . c5 V...6 ~ Z <0 ..l 0 N Vi .~ <'II :> '"0 ><'11 E E "0' u ::I '0' ::I u '<'II ~(a· u '<": ::I ..~ .. "0 '<'II E .. M N. "0 '<!..c C .5 ~ . "'".<1.6 .c ~5 > II :. 01 Xi c <:<J 0 0 ~ V.c . 0 ~ 0 -.c 5 OC ""t . "7 os. <5 <:<J ~ "0 '<1. -° Vi 0 N 0 N if) ~ "0 '@ .. .l . '" c5 .c- "0 "0 N I: ...5 .. r- V. <'II' '0 U u .) M ..... 0.c ..-.....c ~ '~ . \D V.) V... -.. .5 "0 .5 .0 > .c "0 0'1.c <0 "0 0>- \D N 0 0 ~ -.) "0 -< "'". ..l .._ "'0 ':M "0 C 1::: c c C o....<'II c ... ..) 'v .) c ......~ <'II .....~ > § '"0 ><'11 '0 ..5 "0 "0 "0 \D 01 ('t "0 OC N 0\ I""'l -. N~ .. OC 0 V.(I.. u c ::I ::c u U '0 :x: ~.c ~ '(I.. ~ OC .6 ..5 § \5 <5 '<5 "0 ..5 5 <5 '<5 '<5 '<5 '<5 '<5 "'0 <5 \5 .c "0 "0 "0 N N. - ~ M N O~ I""'l 'i"~ .......:t .c..c "0 "0 "0 0 v.a .. c5 "0 C C c5 '<6 '<5 . 0..::I . '<'II bLl Q Q '<'II Q '<'II Q '<'II Q Q Q 53 . '<'II '5· ~ uuu '<'II .6 r0 0 ... 01 .6 c ...:::: -::: E . .I) .... ....) 0. ... '--' - Vi N -.5 \5 "0 "0 N N os...c .. C N ..c .c E ....

TCVN 4118-85 Bang 2: Van t6c khong xoi cho phep d6i voi dat dfnh khi ban kfnh thuy luc R phu sa trong mroc 0. d. cat kct 3..0 0.60' 0.7 0.00 den 1.00 0. dt keto phong hoa) Ll1U IU(_1ngella kcnh (mys) Duai 1 1 -7. Cit 10 Dat pha cat nhe Dat set vira Dat set nang Soi nho -_---.Da ket tinh.0 Trcn 10 2. 2" Khi R khac I._lt set Bang 4: V(1Il toe kh6ng xoi eho phep cua kcnh dao trong chi (m/s) Loai chi ._i phon mrt ne.3 den 1.55 den 0.70 0.7 den 2.65 den 0.l kglm' thi tri si/ Ih/ C()lIg \.75 den 0.80 0. I kg/rn' Loai dat Cuoi SO gia (%) 5 den 10 10 den 15 IS den 20 20 den 25 20 den 25 SO gia (%) 15 den 30 25 den 35 25 (ten 3S Cit nho va cat vira -_. S6i vira Soi to --_. eric tn sotrong bang 2 ("lIN 1111(111 10/1/ RI'3" Bang 3: so gia ella van t6c kh6ng xoi cho Loai dat phep khi ham hrong phu sa dong chay trong kenh km hon 0. _.95 den 1.«11 f(fc khong x(ii trong bdng tren cn fhhn mot .005mm 12 den 18 18 den 25 25 den 31 33 (%) Dung trong kho cua dat (T/ml) 1.0 xuat 54 .90 1.25 6.85 0.10 3.20 0. da voi mit ne) .Ill' giu theo hd/lg 3.5 3.80 den 0. bot ket.5 5.ti dat Dat set pha nhe Dat set pha vira n:lt set pha nang Dat set Chu thich: Ty I~hat co duong kinh (d) dum 0.0 .0 9.65 0..75 1.65 den 0.60 den 0. N ('II 11(1111 hr(JIIg pili/ sa trong 111((11' Mil lutn O.40 den 0.0 10.Da tram tich phong hoa rnern yeu (set ket.5 5.70 den 1.1 kg/rn' = 1 va ham hrong Lo<.25 J. da v6i silic) .0 7.0 8.1 den 1J 0.Da tram tich phong hoa vira (da dam kct. - 10 den 20 D.90 0.Da tram tich ran char (cat ket.85 den 1. 20 den 25 "_ .00 I .0 4.45 den 0. da voi.

5 39.3 4.5 x 1.8 5.Om va 1611 hon) Ao bang mot lap da hoc dat tren lap da dam boac dftt set: + Nen bang dftt dap moi dam nen khi co da hoc: 15 den 20 cm 20 den 30 cm + Nen da hin hoac duoc dam nen chat khi co da hoc: 15 den 20 em 20 den 30 em - 2.8 6.8 4.7 7.6 19.8 2.2 17.1 6.0 5.7 7.0 19.3 3.2 12.3 4.1 3. Ro da (0.6 11.4 - 2.7 4.3 14.4 6.0 6 13.9 - Ao g6m 2 lap da hoc d~t tren lrrp da dam khi co da hoc: 15 den 20 ern 20 den 30 ern - 3.7 9.0 16.7 4.4 13.4 5.6 12.3 16.1 3.5 3.7 1.5 x 0.2 7.0 4.5 4.3 .0 15.5 4.1 55 .7 5.TCVN 4118·85 Bang 5: Van toe khong xoi cho phep cua kenh co lop ao boc chong tharn (rn/s) Loai gia co 1 Mac be tong hoac vira xay 2 50 75 Lap ao bang be tong (trong dong chay khong co cat va cuoi soi) 100 150 200 300 LOp ao bang da xay (trong dong chay khong co cat va cuoi soi) 150·50 25 10 ~ Chieu sau ruroc trong kenh (m) 0.0 4 10.8 3.6 10.0 20.0 15.0 3.5 14.6 17.0 3.6 9.0 3.5 3.2 6.1 21.2 21. 1 11.6 3.3 4.4 2.0 24.0 5 12.6 3.2 8.8 15.7 4.3 21.

..035 0.Dung van khuon bang go .030 0.0275 ..Khong nhan 2. a tren mat He so nharn (n) 0..035 Bang 2: H~ s6 nham ella kenh dao trong Dac di6m ella mat long kenh da He s6 nham (n) I.015 0.025 0.013 0.\H bang be tong .Tuyen kenh di qua dat Ian soi cuoi 3. M~Ixay lat da hoc trat bang vira xi mung 56 ..012 0.Mat nham 3. Luu hrong ella kenh Ion han 25m'/s . 0. '/ " 'II ..017 0.0225 0.0225 0. Mar xay hit bang gach R. Kenh uroi Kenh tieu cat 0.013 0.Tuyen kenh di qua dat dinh va cac loai dat eat ..025 0..Tuyen di qua dat dinh va cac loai d{it .0325 0.025 co cho 16i 15m 16i 15m 0.. ~ H~ so nham (n) ella long kenh .Go chua bao nhan 5..020 0.11 . M~t duoc sua sang vira.025 0.. Luu Iuong ella kenh nho han 1 m'js 4. .02 den 0.04 den 0. Trang vira xi mang tren mat bang phang M.012 0.015 0..0225 0..03 den 0.018 0... Kenh sir dung theo dinh ky 0.045 co cho Bang 3: H~ s6 nham ella kenh co lap ao boc Loai gia c6 Dac diem . Mat diroc sua sang vira va khong 3.0275 0...014 0.0.012 1. . xay lat bang da da gia cong 7. Ltru hrong ella kenh tir Im1js den 25m3js .TCVN 4118-85 PHl) Ll)C 9 H~ SO NHAM eUA KENH VA SONG SUOI Bang 1: H~ s6 nham cua kenh dat Dac diem ella kenh 1..Tuyen kenh di qua dat Ian soi cuoi 2.015 0.. . Mat phun vira xi mang 4.. Ma.Mat chua SUa.Mat da sua chua bang phang .Nhan . M1-t 1M bang da tron canh 6. Cau mang bang go .Gb bao nhan. Mar dtroc sira sang t6t 2.

Nhu tren nhung voi dong chay xiet . thang) .Long dan lit da't trong dieu kien thuan Ioi (sach.Long dan co dong chay quan.04 0. cac him cay ram Ian 57 .2 a nhieu eho Ian va trung binh co cac lap phu bang thirc vat (co bui .075 den 0.035 den 0.08 0.bili boi co nhieu tap chat.03 0.LOng dan cong deu dan voi so hrong bfii boi va h6 x6i khong 16'0 tam .caC.05 den 0.033 den 0.Nhu tren nhimg dong chay c6 nhieu tap chat va da Ian .10 0.08 0. dong chay quan.15 0.05 0.05 0. dong chay rat cham va co cac h6 xoi sau . co nhieu boi tfch hoac thirc vat che phu.Nhirng doan song co rat nhieu tap chat kieu dam hiy (rae nroi.Nhimg dean song c6 nhieu tap chat.Cac bai bdi cua s6ng ea_y) H¢ so nham (n) 0.Long dAn ta dat ctrng trong cac dieu kien rat thuan loi . h6 xoi sau va .025 den 0. nuoc bi u dong) .03 den 0.Long dan co 111n a trong dieu kien thuan loi d .TCVN 4118-85 Bang 4: H¢ so nham cua song suoi thien nhien Dac tnmg cua long dan .04 0.045 0..05 0. co nhieu tap chat va dt congo .Cac bai boi kho. dong chay yeu.

014 ta thay tri s6: Rln = 0. = 1. f ( R~ ) = ( 4mo ) -1 Q r: vi = 0. (4mo tl - xac dinh theo bang 1 cua phu luc nay.~2 = 43.38m Xac dinh chieu sau mrec h ella kenh hlnh thang biet b i = 0.46 Rill = 1.Xac dinh chicu rong day kenh hinh thang.0004. Rill - ban kinh thuy lire irng voi mat cat thuy 1.137 . m = 1.0.55 Ta co: ~ . b ~ ( { JR.1. n = 0.75.J 3 0. = l.TCVN 4118-85 PHU LUC 10 xAc f)~NH KICH THHOC M~ T CAT KENH THEO PHlJONG M~ T CAT THUY Ll)'C LOI NHAT PHAp Bai toan 1: .03 Bai toan 2 ~ 3.28 va chieu rong day kenh can tim sf: la . khi m = 1.46.0008 = 2m.75 ty .54 . .Theo bang 3. Tinh tri s6 f(R.8m Is = 2·h - 1112 - m . R~ = 3.0008 = 14. n = 0." ~ 3.014. biet Q va i = 0. s6 _!:_ e.R 'n = 1.54 do ' Tir bang 3 tim diroc _!:_ .Tir bang 2 tim diroc R. 1.54m do _!:_=_2_=37 RJ<\ 0.60m.28. do do: _!:_ = n.60 = 1.03 lire loi nhat : .110 0. Chien sau ella dong chay trong kenh: h 58 = 1.46.025 = (4mo t·~= 0.03m.n) Trong do: !IIo = 8m'/s. m = 1.79m. Q = 3m'/s.5m 3 Is Theo bang 2 khi n = 0. = O.55 . . 3 h = I.

833 -1.5 ' . cho bier m = 1.2 = 0 433 ' bib . h = 1. Taco: {J)=-=-= Q 3.l06xl.5m/s. i ~ 0.02 = 25.119 co: mls 1s Tra bang 2 voi n = 0.54 ~ 38.77ml co s Theo bang 3 irng v6i: = 0.81 J = 1.83 5.962xO.02m R= (!i_ 'J.75m/s. f ( Rln ) == (4mo vi t .2m 3 = 0.R s. == 1.03m = moll = 2.5m1/s.75 == 0.25 0. n = 0.Om- bib = w = 7.5 7 V 0.77 _B_ = ' 962' 'R~ = 1462'.2m va V = O. 1n = 0.25m3/s. n = 0.974 0.TCVN 4118-85 Bai toan 3 Tinh kieh thmrc ella kenh hlnh thang biet: Q ~ 4.81 == 3.18m b == (J!_}Rln R1n == 3.0004.81m va V an toe cJR:: =38.2 b == bib .8 == 4.4.78m Rai toan 4 Xac dinh chien rong day va do doc day ella kenh hinh thang de tai hru hrong: Q = 3.5.5. m J.225 va van t6e V 0.0 = 5.Ji cat thuy lire loi nhat x 0.s.025.mli a = 5.73xO.462xO. R = 3' 73 R ' ln ln ln Kich thiroc kcnh se Hi: It == (_!!.__ Rhl ° .Ban kinh thuy lire: 59 .02 = 0.81 = 0. 1s.54 ~ Vln irng voi mat Vln = cJR::. = 1.883m It 1.Q = --.0225 Rln = 0.

23 16.20 10.5 2.00 2.170 0.74 22.50 2.fR.588 0.926 1.433 0.207 0.885 3.61 16..495 0.132 0.411 0.309 0.JR: 9 / 0.157 0.10 0.039 0.50 1.19 0..27 .110 2.75 30.34 17.83 24.44 10.025 0.57 26.35 14.66 12.02 6.63 18.75 -"_ m.411 0.09 21.70 15.144 0.82 - 0.218 0.050 0.07 0.88 18.05 0.35 20.025 .DQ doc day kcnh: tim duoc c.r(RI!l ) 2 0.42111 \2 .72 10.08 0.13 0.01 22.101 2.06 0.10 16.020 .~SOO 0.JR: 7 8.960 1.14 12.275 0.JR: 3 f(R]!l) -J 0.433 == 0.72 15.71 14.472 0.000 0.73 29.015 0.69 28.48 14.84m .07 19.75 2282 0.128 0.Tra bang 2: Ung vrri n == 0.00 3.93 23.06 22.014 n = 0.262 0.055 0.TCVN 4118·85 Rlfl ::::-1+ a h = --- 1.500 0.== 0.16 0.54 16.25 1.JR: :::: / s 35.130 0.00 9.750 0.828 1.. - i = _ V_ [ C.209 0.38 25.385 0.690 O.40 0.09 20.098 0.75 31.99 15.071 0.076 0.952 0.15 0.osz --_---- n = 0.61 27.625 0.020 0.06 c.1250 0 0.585 0.70 25.094 0.725 0.04 13.033 0.00 1.319 0.459 0.054 0.266 0.5 . 110 1.017 n = 0.94 7.--------r----------- Bang - 1: Bang xac dinh tri so (4mll)" I theo m m _--2.210 0.07 20.027 0.82 12.18 0.826 0.21 24.538 0.36 13.87 14.87 16.368 0.736 0.002 r=-----.076 0.168 0.15 11.05 19. (4mll) I 1.11 0..2 1.10 10.94 11.333 0.044 0.012 R].08 12.JR: 5 f(R]n) {j c.81 8.066 0.128 ~.17 0.034 0. J = ( 35.168 0.143 - 1.44 20.598 0.19 13.09 0.119 1.63 19.98 18.12 0.502 0.102 0.48 15.830 c.339 0.106 0.42] 1.64 9.137 o.709 0.325 0.255 0.14 0.081 0.116 0.12 17.673 6.00 23.99 13.20 60 -_ 13.51 26.(m) Bang 2: Bang xac dinh tr] s6 f(Rlo) theo R va n - I n = 0..76 f(R]1l ) {{ c.

43 0.26 4.56 41.33 34.40 0.40 13.26 0.70 17.11 51.61 33.82 38.95 6.50 11.07 1.77 9.58 31.75 33.51 1.46 0.34 3.72 28.982 1.56 0.38 51.68 3.15 53.27 2.28 0.80 14.90 39.21 32.21 20.13 31.96 6.41 17.27 3.80 25.78 47.59 4.95 5.50 0.83 2.36 0.56 2.31 0.23 28.54 27.30 16.30 30.17 42.68 50.52 48.78 52.44 36.52 3.12 19.88 32.28 33.06 38.59 2.31 24.28 25.37 0.98 4.81 23.30 0.20 1.33 6.67 1.08 51.94 10.96 9.70 6.89 29.943 1.58 32.67 41.14 27.36 8.94 4.59 0.42 0.90 10.54 0.35 4.39 0.46 30.23 0.76 9.95 7.38 0.54 4.80 3.03 2.10 11.28 21.43 24.53 28.85 36.32 25.45 22.R3 2.85 2.33 0.40 3.97 42.06 34.65 3.32 9.87 -61 .49 0.33 37.871 0.26 1.23 7.79 4.14 56.47 0.70 1.82 24.17 46.32 2.09 7.73 40.50 20.16 7.59 5.45 5.09 40.70 11.11 2.90 8.32 5.29 6.47 53.35 36.74 21.40 7.04 46.35 1. 10 11.74 7.81 37.78 23.19 2.44 1.35 1.67 20.70 12.87 9.93 5.76 26.06 4.06 5.46 10.14 36.15 38.14 31.54 35.36 41.87 6.34 35.32 0.45 40.44 0.49 55.25 4.80 15.67 1.30 15.10 6.29 0.23 2.73 31.67 5.76 7.07 24.10 13.30 22.12 22.50 1.99 18.60 12.82 54.24 0.41 0.63 I.75 35.52 8.75 44.20 43.34 0.97 4.74 59.01 2.83 29.68 33.14 3.71 10.68 32.70 17.52 6.03 28.39 2.58 46.32 23.70 27.20 38.70 12.20 0.61 5.TCVN 4118a8S 0.45 57.74 47.90 14.37 42.01 60.73 41.42 29.67 2.64 4.90 5.83 35.84 37.24 26.04 3.78 39.77 3.58 1.38 31.02 30.00 45.80 39.40 9.00 50.80 44.05 34.36 37.87 30.25 48.80 18.94 26.31 34.52 1.88 49.67 30.17 27.03 8.22 0.71 7.42 33.21 28.49 39.59 43.04 2.52 45.74 40.41 45.90 2.05 3.64 3.50 11.06 3.80 22.21 0.00 21.90 3.08 28.49 8.28 46.23 1.32 4.35 0.25 0.10 1.26 5.46 7.24 5.50 11.72 823 8.32 6.80 3.63 28.16 31.48 0.97 49.52 0.86 8.34 3.24 34.51 2.70 25.80 34.36 1.30 32.97 29.27 0.61 34.56 19.20 1.769 0.20 27.97 43.44 2.45 0.44 36.

68 70.08 55.01 61.00 52.90 22.19 62.82 54.60 17.80 64.75 48.31 58.90 56.50 82.20 51.86 0.18 77.84 0.50 61.41 44.20 48.50 58.27 45.40 50.20 16.24 87.00 90.64 0.50 59.29 51.94 0.60 58.40 33.24 55.78 39.40 64.10 26.18 1.45 60.76 0.90 57.34 48.39 62.19 46.60 30.10 1.88 52.79 69.10 90.72 94.68 56.90 79.10 25.70 40.90 55.23 65.50 24.32 84.60 45.41 68.00 48.50 31.24 1.60 71.99 67.24 38.74 0.10 26.06 58.70 18.27 79.31 85.56 57.32 82.08 65.30 23.60 79.84 75.56 60.62 0.20 61.92 0.92 52.13 76.50 37.72 0.16 63.30 24.90 42.10 84.60 70.00 24.10 77.90 75.80 27.62 95.99 74.40 67.27 65.96 66.70 26.89 44.17 78.70 52.15 74.60 34.20 50.89 92.30 68.20 83.44 56.02 55.80 20.00 65.60 32.10 66.06 1.00 35.60 42.43 72.30 73.TCVN 4118-85 0.58 81.70 33.33 50.32 81.19 53.75 68.27 41.20 30.28 86.30 16.80 37.00 74.90 19.53 40.70 55.20 1.20 130 108 42.38 82.26 62 22.70 34.40 44.30 32.80 71.81 93.07 75.88 0.70 21.27 67.87 64.20 97.65 51.81 59.70 29.90 0.90 95.00 1.30 91.55 71.04 90.30 57.46 57.39 55.70 96.10 100 105 110 115 120 125 130 52.47 15.80 62.20 67.70 49.50 81.46 43.10 102 107 112 117 122 128 134 140 146 152 61.67 36.56 53.10 71.67 49.80 56.74 42.50 22.80 0.14 1.10 24.67 53.66 0.00 41.31 80.70 63.51 43.10 88.00 " -12.1O .25 51.78 80.07 51.00 52.30 20.34 78.52 18.04 1.46 59.20 28.16 66.40 35.00 15.35 63.00 44.20 88.91 47.15 89.43 61.06 46.20 39.33 54.30 64.65 47.90 43.30 39.12 1.30 45.50 60.08 1.29 56.30 87.78 0.90 63.80 58.30 30.60 28.90 74.02 1.64 67.97 79.82 0.91 65.46 37.90 68.10 .45 55.16 1.80 14.98 91.17 43.32 83.23 78.80 88.50 67.20 79.40 75.67 70.60 49.68 0.60 47.68 76.30 35.80 37.96 0.00 87.20 40.60 71.90 72.70 46.08 66.43 50.46 54.51 77.20 54.80 47.00 50.45 63.0() 42.70 0.22 1.02 38.96 46.98 1.60 0.26 53.46 58.33 68.00 74.19.55 69.60 38.40 83.58 45.70 92.10 28.00 99.30 87.

30 90.51 141.54 102.96 113.09 113 118 122 127 132 137 142 148 153 159 165 171 186 202 219 237 256 275 296 317 340 363 3S7 412 438 466 494 523 554 585 617 651 685 721 68.50 1.85 104.47 65.54 86.36 70.. _-- 63 .49 86.82 87.70 59.03 90.50 118.93 74.72 76.28 1.34 104.79 101.92 96.53 85.59 105.65 1.07 89.97 80.46 1.69 98.03 92An .92 83.43 87.71~1 87.87 86.10 2.21 136 142 147 153 159 165 172 178 185 192 198 205 224 243 263 284 307 350 355 380 406 431 463 493 524 556 590 625 662 690 736 776 817 859 82.19 91.40 2.12 93.78 113.95 2.19 101.TCVN 4118-85 1.32 1.96 83.30 2.49 103.30 59.57 134.85 1.55 91. 158 164 171 17R 185 192 200 207 214 222 230 238 259 281 305 330 355 382 410 439 469 501 535 569 605 641 6XO 720 761 804 847 893 940 988 96.05 2.SO 132.78 63.43 67.63 62.30 93.69 71.76 121.30 1.49 82.64 102.95 115.50 2.09 137.15 70.14 105.00 2.21 129.92 109.96 111.10 100 104 109 113 117 122 127 131 136 141 146 159 173 188 204 220 237 254 273 292 313 334 356 379 402 427 452 479 507 535 565 595 625 58.59 J 24.55 2.94 116.01 130.44 1.89 144.72 92.30 86.89 103.19 111.70 1.00 72.09 121.36 1.41 97.69 96.03 70.58 121.55 .66 123.75 1.21 142.06 119.21 75.92 108.49 71.18 105.48 1.85 119.12 94.88 89.43 106.34 1.94 100.04 66.42 1.30 98.86 107.60 125.90 1.20 1.21 62.13 84.24 10 1.34 136.15 2.35 63.71 81.80 139.40 1.45 2.27 106.85 77.9X 7)(24 79.65 73.36 72.80 1.68 69.57 75.43 75.92 100.81 90.58 98.06 99.00 83.92 117.19 99.48 61.02 105.91 64.82 73.37 127.45 100.60 1.38 1.68 88.85 96.32 89.90 60.56 110.50 94.41 78..58 127..74 84.13 74.80 69.35 2.25 2.50 84..29 73.57 146. 1.36 114.52 125.06 61.07 86.87 89.34 85.34 --_--- .22 97.

67 154.5 7.67 112.50 5.31 125.22 156.46 151.28 132.48 109.47 143.93 187.76 132.27 151.42 192.74 164.97 193.80 128.40 64 .78 134.80 96.98 152.0 3.48 119.70 3.65 2.36 141.19 169.50 3.35 132.06 130.43 111.43 107.21 123.01 173.00 5.73 218.60 4.58 208.02 165.43 149.87 1690 1830 1977 2130 2291 2459 2635 2818 3006 3411 3846 4310 4808 5350 6068 6841 7673 8563 10527 12743 .68 173.27 203.9 176.77 147.16 156.86 249.60 3.21 163.00 4.20 3.54 115.90 4.60 758 796 835 875 917 960 1004 1049 1142 1241 1345 1454 1569 1688 1814 1945 2079 2222 2525 2849 3195 3584 3980 4520 5103 5730 6405 7887 9566 107.20 135.83 186.03 170.13 115.75 6.67 195.76 159.63 182.15 232.28 161.69 95.09 237.61 136.83 138.40 121.52 111.90 98. 3.10 100.41 158.67 203.22 658 690 725 760 798 833 870 909 993 1080 1170 1266 1366 1471 1581 1696 1815 1942 2208 2494 2793 3135 3487 3963 4476 5031 5624 6936 8422 93.38 198.10 3.98 173.95 162.90 114.78 179.80 5.84 149.TCVN 4118·85 2.90 2.51 118.30 1038 1089 1142 1196 1253 1312 1370 1431 1557 ~ 147.37 155.17 171.96 139.80 2.85 2.32 177.00 3.05 168.95 3.40 4.58 94.40 182.15 260.00 99.70 2.06 151.22 103.51 125.94 109.68 136.33 105.99 168.03 214.45 185.48 129.06 902 947 993 1041 1090 1140 1192 1215 1356 1472 1595 1723 1858 1999 2146 2300 2457 2632 2985 3367 3759 4219 4686 5317 5998 6731 7514 9246 11200 128.49 134.80 3.41 135.16 101.75 2.78 146.32 116.67 154.25 5.29 159.07 128.20 4.92 131.90 198.19 110.86 157.15 147.08 143.14 226.34 155.00 220.73 178.87 121.55 113.51 117.00 6.22 187.84 228.0 152.21 164.96 143.99 138.90 209.

81 19.38 1.17 0.265 0.41 4.30 1.066 0.175 0.34 7.063 0.658 0.81 6.33 0.24 0. 2 0.20 1.631 0.74 1.0275 n= 0.20 8.133 0.804 0.73 11.05 0.11 0.81 1.197 0.049 0.22 15.368 0.35 5.87 15.34 18.74 10.83 10.053 0.25 7.22 14.81 14.08 18.728 0.126 0.08 0.371 0.007 9.55 8.58 6.07 0.140 0.717 0.99 16.559 0.34 1.020 0.945 1.15 0.89 6.17 11.22 5.29 10.n) 6 0.37 9.45 9.10 1.94 5.81 7.86 18.12 0.18 20.58 1.637 0.83 13.148 0.61 15.71 13.34 <'.89 14.66 14.746 0.25 17.215 0.87 12.013 0.60 1.93 4.031 0.46 14.30 9.575 0.792 0.22 1.06 0.55 15.19 0.99 16.118 0.36 6.28 19.107 0.314 0.561 0.97 9.070 0.006 0.025 0.016 0.566 0.17 5.29 0.28 0.41 16.25 2.260 0.077 0.30 2.77 8.90 17.052 0.38 15.100 0.07 7.06 14.63 21.35 12.025 0.43 8.02 1.n) 4 0.14 0.79 5..37 11.841 0.059 0.429 0.009 0.03 R.163 0.09 0.94 8.036 0.36 10.30 1.30 0.42 6.881 0.60 4. 65 .08 f(R.709 0.49 5.010 0.25 1.TCVN 4118-85 n = 0.228 0.40 3.368 0.43 4.89 f(R.76 9.093 0.44 1.025 n= 0.493 0.J 8 0.31 0.89 6.045 0.36 10.46 12.26 0.38 17.34 11.44 12.430 0.10 9.26 13.017 0.67 15.917 1.311 0.08 1.037 0.221 0.12 8.86 3.23 0.02 12.429 0.012 0.34 14.55 1.19 13.04 7.42 1.09 12.21 0.60 .57 10.59 12.13 12.031 0.07 2.56 12.85 15.96 11.78 5.72 12.97 11.40 16.110 0.69 cJR: 9 2.84 17.98 3.77 14.- 1 0.06 1.494 0.820 0.084 0.318 0.18 1.20 0.32 0.17 10.12 15.26 13.89 cJR: 7 2.79 4.499 0.085 0.11 cJR: 5 3.52 1.22 0.30 13.21 f(R.27 0.72 20.74 1.324 0.90 16.83 10.94 7.44 7.13 : 0.86 13.277 0.37 9.46 1.90 9.87 11.493 0.021 0.18 0.69 8.375 0.97 2.977 1.n(m) f(R 1n) cJR: 3 4.25 14.37 -- .16 0.89 2.235 0.00 1.13 1.66 1.54 13.183 0.83 13.10 0.190 0.63 8.271 0.897 1.644 0.66 18.45 7.431 0.78 10.156 0.0225 n= 0.25 0.

73 26.55 18.\0 6.33 4.64 0.65 27.11 3.78 0.59 26.90 5.88 19.46 20.78 31.70 .29 15.17 4.40 14.20 5.23 23.85 21.70 22.95 5.35 0.54 18.05 4.22 27.17 10.21 34.13 6.76 0.63 15.45 23.88 35.75 28.19 5.3 t 2.21 6.50 0.80 17.35 10.52 21.90 19.85 3.82 23.70 12.34 9.23 21.64 2.80 21.31 29.62 3.59 27.TCVN 4118-85 0.86 f--- 9.~9 25.98 31.39 2.60 12.69 2.70 0.29 25.65 31.47 r 24.08 20.28 20.00 12.05 25.12 28.38 0.23 34.04 9.19 25.34 23.28 27.80 33.26 3.28 29.42 30.80 24.56 ().60 0.05 2.30 12.03 33.95 15.29 21.42 36. 0.31 2.64 1.43 -0.50 2.13 26.40 19.47 17.22 2.60 4.9{)·_···· 5.89 19.70 16.93 4.19 18.47 3.90 29.49 .60 17.00 26.25 29.84 18.30 11.60 24.06 4.30 13.46 0.20 18.58 2.19 19.28 28.52 5.80 21.50 17.38 32.40 0.25 19.79 4.55 32.59 29.85 6.62 0.70 29.69 8.52 5.34 22.90 37.48 2.40 21.21 25. In 27.57 18.97 22.09 23.90 18.36 0.48 0.40 3.63 4.96 3.34 26.46 8.72 0.86 39.10 18.00 13.96 22.54 31.40 26.77 23.63 16.40 2{).50 26.17 3.82 0.20 22.68 27.79 ~-~~~.87 3.14 2.62 21.25 18.92 18.20 9.74 0.72 23.52 6.80 11.16 31.50 14.23 36.31 21.98 2.55 8.40 25.90 30.93 28.90 10.5S 0.74 17.10 26.60 15.24 9.42 4.83 3.70 3.50 19.80 10.62 20.84 {).47 0.89 27. 2.10 20.60 22.59 23.11 17.41 33.92 4.48 8.11 4.63 34.66 24.80 14.28 17.51 34.97 16.24 23.70 26.68 20.68 0.50 19.39 22.29 19.21 38.60 21.49 6.28 3.49 25.10 11.41 0.07 3.80 19.10 19.10 16.83 1.87 24.91 24.80 0.89 5.84 35.53 3.59 19.96 17.56 36.41 21.00 14.77 2.45 0.30 16.94 22.{)0 21.10 14.50 13.54 ---~ --1-- 4.13 66 .84 3.60 0.44 0.66 2.37 0.10 15.19 22.86 30.60 15.96 21.50 40.32 3.30 16.56 38.80 7.13 6.39 0.09 32.67 4.08 24.49 0.00 17.92 7.00 9.66 0.42 29.30 21.61 I 4.16 24.90 26.81 6.70 13..42 ••• ~~ I 2.80 24.26 27.80 20.80 29.09 32.30 16.95 27.00 2.70 11.52 0.93 20.05 3.31 25.18 5.36 4.76 7.57 .78 7.- 30.17 29..54 6.12 25.90 23.86 4._ 18.

34 30.98 53.30 75.19 36.90 82.70 45.24 1.95 48.82 34.00 30.05 38.28 43.90 54.76 44.10 68.20 51.98 1.30 87.04 1.60 90.35 32.90 40.57 23.38 50.21 46.39 47.50 86.67 37.48 1.70 49.69 57.31 40.46 50.16 25.67 50.44 1.72 34.78 44.40 65.95 39.50 1.li5 31.32 51.86 40.36 43.37 74.30 40.23 43.50 101 105 109 119 129 33.44 45.14 37.30 1.50 93.20 41.85 46.50 62.94 0.55 41.34 46.40 40.90 48.10 49.90 49.40 39.02 1.20 97.50 35.89 38.90 74.50 \.80 97.50 51.60 57.10 37.40 40.11 49.41 48.40 54.42 1.1S 1.60 55.96 0.37 41.79 47. 60.10 101 105 109 113 118 122 126 131 143 156 .69 46.35 49.99 47.84 36.25 35.60 33.36 36.00 98.40 74.87 42.30 29.60 78.64 42.80 37.00 42.52 60.36 1.79 35.28 1.80 59.92 0.84 44.00 70.90 84.17 37.20 62.30 65.30 30.90 62.88 47.93 43.12 55.88 0.90 66.81:-1 37.14 1.22 44.00 1.40 24.30 68.76 41.20 29.32 44.44 47.00 40.00 83.71 43.40 95.90 80.50 42.80 43.60 77.89 48.60 62.40 46.00 52.32· 1.90 90. - I.60 59.10 1.20 72.52 54.60 27.31 ~ 3S.40 38.53 46.34 1.30 93.60 33.64 45.90 80.90 26.63 42.90 40.90 0.70 91.40 38.60 37.75 38.39 37.18 33.72 36.24 43.80 57.10 70.17 42.00 44.63 46.70 39.64 56.m: 1.84 33.26 34.20 44.85 42.30 56.02 42.06 54.39 42.12 1.50 38.41 49.91 49.62 43.60 34.86 51.80 53.10 69.10 93.50 80.83 31.80 54.73 67 46.80 47.16 56.80 42.31 35.40 1.79 28.73 58.89 50.10 43.40 47.30 59.09 41.30 35.00 41.05 45.36 31.43 40.90 100 110 120 30.25 59.30 34.55 1.60 96.58 37.40 68.46 1.20 71.30 83.50 28.38 1.53 49.TCVN 4118-85 0.60 v.33 42.80 32.33 33.30 56.83 52.20 89.50 65.06 31.90 33.17 45.21 57.10 31.87 39.07 42.43 52.40 36.79 44.98 55.30 86.22 50.80 54.90 35.00 39.24 44.22 1.62 46.10 76.83 45.40 51.76 41.00 76.77 35.77 51.60 86.90 74.60 44.20 1.26 1.40 39.89 41.08 41.31 52.30 45.37 46.90 31.50 42.7 102 106 110 114 119 130 141 36.59 38.90 39.16 1.60 50.35 51.

2.00 75.65 52.06 87.88 76.70 2.85 64.77 52.39 73.TCVN 4118-85 1.81 80.20 2.92 63.46 58.15 2.30 101.60 2.30 2.17 62.42 82.94 63.87 65.35 60.76 67.79 50.60 59.63 77.00 83.18 81.70 1.74 87.37 74.39 74.40 2.55 72.32 68.03 63.72 60.02 64.62 93.42 99.02 77.90 64.39 81.02 --- 153 166 179 194 208 223 240 257 --- 56.28 61.31 57. 169 183 198 213 229 245 263 282 300 320 341 363 385 408 433 457 483 510 536 565 595 _) 6'Y 62.27 68.07 62.50 2.97 59.80 54.72 53.98 60.26 64.22 80.48 83.50 3.88 70.30 73.85 55.65 2.- - 274 291 310 330 351 372 394 417 44() 465 490 515 543 )71 599 628 658 690 722 755 824 897 973 1053 1138 1226 2.33 9UO 92.89 56.57 95.65 1.68 55.00 75.91 76.62 88.60 130 141 152 164 177 190 204 219 234 249 266 293 300 319 338 357 377 398 420 443 467 491 516 541 568 595 623 651 711 775 841 911 985 1062 47.35 77.43 59.75 2.73 84.96 63.24 7039 71.23 67.31 6935 70.38 71.55 72.57 57.85 1.51 97.00 3.94 .76 77.80 1.45 2.39 72.07 69.20 74.79 74.58 .13 7'8.10 3.05 2.35 81.76 53.30 3.28 80.55 89.58 70.60 87.40 3.95 58.31 78.82 66.38 76.10 65.73 54.55 85.49 65.18 66.83 61.60 66.90 1.64 89.49 71.96 61.62 79.34 81.05 82.67 73.40 86.69 66.94 57.95 2JXl 2.35 2..74 65.20 3.52 84.94 62.10 2.77 49.50 58.91 85.64 91.13 82.60 654 685 719 754 789 825 899 978 1061 1148 1239 1335 79.27 I 140 152 165 178 191 205 220 236 252 269 286 305 323 343 364 385 406 429 452 476 500 526 553 581 609 638 668 699 762 830 910 976 1054 1136 51.39 72.75 1.80 2.46 67.55 .08 83.70 68.65 90.64 69.78 51.03 69.90 2.21 79.88 68.39 75.22 78.25 -.57 86. 18 103.75 48.85 2.73 71.10 75.64 56.68 94.17 69.95 3.

96 .50 5.45 110.17 100.------2183 114.00 90.25 5.03 119.lOX..10 109.55 128.00 4.80 69 .03 157.47 85.80 3.92 92.20 4.00 99.46 102.22 113.30 90.69 145.41 121.06 2445 117.23 105.32 104.12 120.70 117.49 94.75 6.71 127.09 99.0 1435 1540 1650 1764 2004 2268 2538 2849 3177 3612 4083 4501 5135 6339 7773 104.98 138J~6 142.TCVN 4118-85 3.43 2725 3102 3510 3951 4422 5468 6655 112.00 6.22 115.66 101.63 150. .20 131.00 112.07 131.43 135.79 1223 1313 1406 1508 1715 1938 89.06 97.90 4.87 124.60 4.18 166.29 98.70 3.49 122.40 4.80 5.20 1318 1415 1515 1621 1845 2088 2336 2625 2928 3331 3768 4239 4742 5860 7126 96.54 107.55 116.51 88.92 110.06 134.50 7.17 103.84 129.67 108.51 123.81 127.73 138.82 96.93 93.00 5.82 1143 1228 1316 1408 1605 1814 2037 2294 2556 2911 3295 3710 4155 5142 6262 83.01 86.85 106.60 .13 120.

....1 ::.... or~ ('I ('t 0\ \0 \0 . or.... "'1" \0 or......... 1(. ... 0.. OC "'J: .. or. r- "T ("I r-: oc . - "T . ("I r- or.... rl ("I 0 0 rl "T r<i \0 "1 .. ....... ('1 \0 q' "'1" \0 N n n ~ ~I ... \0 f""'. . "1 .. -\0 ~ .{"j E on N II ~ .... ~ -r ...c ~....! tr..... N r<'J ...... M c5 ('I on \0 \0 on '" "1 \0 "T 0\ on .. 0 N I('") 00 on .. . ~ 0\ 00 on r-- \0 - M c5 0 N r0 ~ . "T 00 0 f"') 0 ~ ~ {"j 0 ~...r.- r1 ~....0 0\ r- -0 00 0' r1 \0 r-0 0\ "T ci ... -r ..- .._... . 00 r.(........ {"j 0. E . or.... v:... II - on ~. 4" rl OO 0 {"j \0 ('I N "f >0 X N ("I ::to r('I C N. 0\ ('I "T rl E r-I(') ~..... ~I I::t::: E....(...(.- :::.......... CO {"j CO 0 ....... r- ("I In r". I...... .. oc: .. \C f"'".q -r f"'". \0 N 0 :-:5 C 0 0 \0 I"- 0\ 00 N f"') c- 0\ 0 \0 r0 0 0 N r-: c c 0 I"- . .. on N OC {"j M f""'. 0 O.. . ("! .......... 0-. .... .... f"'".. \0 0 C ci c5 c5 0\ \0 r- f"') 0 r- {"j \0 ..f \0 0 0 ~. 0\ 00 on N 00 0-.... r<'J \C f""'... or. ("I ~... r. {"j '"'l .. n --.... .. -l"I. . ........ "T "T - q f"'". ~E..~. r<'J ... r-: 0 or.. . "f ... {"j r-: . 0 0 c5 - f"') 0 C 0 C c5 0 0 "T 0 on 0 C0 0 O...... rl or: OC .. ....... r1 r~ r<'J or...- ..... In ~ 0 oc ~.... c ("I 0 "1 0 r- 0' 0-. . ('1 0-..... If'.. v:.. >0 r- f"'"..:::I ~E. ~ 0 0..... "'1" 0:: ("I Ie 0 rl '"""' 0 II E I('") r- r- q f"'". 0-. 0\ 00 0\ ("j 0 CO \0 f"') 00 .. or... - . II r-: E I \0 oc 0'.. \0 . ~.. 0\ r- f"') N .- 0 CO 0 ... or...0 '" c5 '" 0 on 00\ \0 0\ \0 \0 ..... E II f"'". ~ - ~ . 4" 4" 0-......... I"- N E II rl . '-' '"""' ~ ~ 00 -0 "7. rM 1/"'.... oc 0 . .. 70 ..... ~ or. 0 .(... -i .l '-'. "'1" >0 0....... 00 "T \0 N 00 In ...... ...c ("I 7 N -...... r- or... r.... - 0.. r1 C ("I O. ..... .· . ('1 r-'I f"'". r-- '" oc: \0 00 M r- \0 \0 C 0 0\ \0 .........- ...... .. "T ("I ("1 0... ("I r<'J r<'J f""'..... f"'.................. r.. .... "7. ~ rl \0 7 0 0' f"'"... 0 I"- 01"-. 0\ r<'J 1"-. ~ OC r<'J I...... \0 rl :::.f ("1 r. ---· 0-.- M r! ("i N . or. "'1" 0-.- 0 C f"'"... co.ex:. ......... ... "T .. 0 {"j 0-.-......... 00 \C or.f 0. r<'J N 00 N N r<'J .. on 0' ("~.. 00 r<'J ... I(') ......... on r". I"- .(...... 7 or. {"j ~ "T \0 \0 co \0 N \0 0 c5 {"j \0 0 c5 0 c5 0 0 M \0 r- r- r-- r- 0 0 c5 00 00 \0 0 .... f"'". rl - 00 O.. 0 II E \0 \0.. E or....... r-: ~....... N N ~ --f""'.... - 0 .. -0 -......I. N 0 b "7 "'1" n or. 0 r- co 0 0 0 0\ 0 0 0 0 0 0 00 .. 0 - N 0 . f"'". "T {"j .. 0. . r<'J 0\ - or.. cr.f - f"'"...0 on ~ -r {"j 0 0\ ..... r<'J I I(') ...... 0 C 0 0 ('I ('I ('I N N {"j .... \0 I"- 0 0 cc 0 ~ . . . r. on --...... f"') 0 rl ("I "T I"- r- r«:t - q I"- on . 0-.. rl r-: ..... ~ 6~ .....- \0 ~ M r- t\0 N O c5 0 0 \0 .. rl r- o.... II OC II 0' 5:.. =.. . rr. OC 0'.. on N \0 I(') .. -q r~ .. r<'J 0\ "T \0 0\ "T........r~ r0 c5 on \0 on N I"- ci 0\ \0 0 c5 f""'.- -- f"'". r<'J 1- r~. rf""'. 0\· t"'t on 0\ on .... ..... on on e- 0-.......... ~ I... d . r"..........: ~ on - ~ ~ on - 0 . on on "'1" 0 . f"'". -i N 0 "T 00 r<'J 0\ co N \0 ('I ... ......O.. ... f"'"...f oo - .. .. 0 \0 ~ or. ci 0 M - co r- \0 0 ("" C \0 \0 ~ 't: r<'J ci n 0\ "T . rl ....::.t:ll ~E. rl rl C OC oo r". r.-... I(') {"j . f"'"..... 0-... \0 '" ('I 00 . or. 0 d- ~. ...~ ~ . .. . oc f"'.c or.. q ~...... f"'"........... N ('I N r-: 00 or...... or: rl \0 N - ('I ~ on N N N . "'1" r<'J rl rl ~.....

00 00. '<T ("<"~ 1...q_ r--...... C c5 rr.......0 r- 00 r-- 0 0 c5 I"- r- 0\ 0 0 0 11) 0 cc 00 a 0 c5 0 JO 00 II) ..--....- ... ..0 -...- ("1 .... ........ ..... 00 01 C....... 0 M ("1 '7 ("'.. N N . \CI M N . <'! ... V'~ 0'. 00 ('1 . 00 ("1 0 00 M 0 -c5 0 V) '<T 10 00 ....... ~ 0 0\ '7 -<i 0\ ('<") N 00 ....c._f ...:i -....<"" <r...00 -< r-~ 0 V) 00 C""1 0\ q_ 0\ 0\ OO~ -< ."f 1. .1. M . .. -6 or.. N 0: . N r- ..._o 0\ t"'- --' ....... 0 V) 10 -.. q 0\ 00 r-'" ... C 6 0 . 00 0 00... I 0 0: N ..0 \0 -0 . !"") .......... 0 tr) 0 ~ 0 c5 \0 ("1 0\ N 00 M f""l 00 0\ ("") 0 0 c5 II) 00 00 :...- .. 0 - - re: 'CS lrl M 10 0 _. I i 71 ..... 0\- I"M 0\ 0'.. c5 .. 0\ ('1 "T 0...... 0..1') .-..00 00 r- -._._f ....- '<T c5 00 7 '-' o... N Vi 1"~ N N 0 M 0\ --< 00 .. """ N . t...0 '-::t c ~ . . r-- M ...... 0'. 0 0\ 0\ - '<t 0\ ('<") 0 0 ..- . ~ -N II) .....IO -0 .."'1 I:- rr-- 0 r-- ..0 -('<") 0\ M ("-.1') r-C"! ..- .. .....0 ("1 00 N <:"'l ... 0\ lr1 0 r- <"'1 r-< N N ~ r--.0 ('f') 7 ("j V) 0 0 . .. r-.j Q\ 0( 0\"/ 11) or..:i .. \0 '-::t oe 'CS 0 0\ «:t r-r- ----0 M N ("1 c <"'I ~ 06 .0 'CS -("1 \0 N C 'CS ("1 IT') 0 r-- 10 0- o.- 0\ \0 ............._ 11) --< 10 00.0 V) 0.. rN.. --< \0 ...r \0 0 ("1 ... N co c \0 oc C ?C ("1 :>C 00 o.0 V) lr1 . ("1 c- .. ..n _.. 0 0 -< 0\ 0 -0 .. 0\ 00 ("1 (.... .r) 1...r) ...-.......0 f"- 3 a 0 1. 0\ r-...O~ \0 ("1 0 0 00 ("" 0..... r-q ....- -..... q ("t 0\ -0\ M 0 0\ V) ..... ....I f""l .... 'D 0 ...:f --< 10 0\ r. --< "T 00 1.... r-- 00 r-- 0 r-- 0\ -0\ t""-.. . 0 .. M N r<J C0a "::t ("1 00 r-- 00 M r-- t-- o:j- 00 0 0 0 c5 r- 7 \0 '-::t r-- 0\ r- o:j- IT') 010 \0 1..... 00 ..- '<T N 7.... C ..... 0 0 .. r<1 N 00 ("1 ....0 '-0..... ('<") ...- \0 t-- V) V) 7... .. ----r.... iii V) ............ .. -< c 00 0\ -0 00 r- IO c- 0 .- c5 t"- 0 c5 0 0 ...........- . M <r.....-Vi .... 0\ 0 a. \0 0 \CI -0 0 0 .. \0 0\ 0OC 01 0\ N... c5 <n I"- I"- -cr-oc 0\ 0 00 <"'I a M -0 r-- c r0 ("1 I"r0 c:5 a r-.. r- 0 o:j- Vi lrl .. '......- 01' 0\..0 0 1... c5 \0 <:"'l 00 0 c5 00 .- 0 0.... ('f') tfj . M N 0"- 0 ..<"" 0( l"0\ f""l 7.. 0 00 . 01 IO~ II) 1. 0\ r--.- v:... "T M 0 00 \0 ... M 10 0\ q 1.....1 --' 0 c5 <:t '<1" c ......0 c:5 00 r-- t"- N 00 0 0 0 <n ("1 N 00 r-- r-- .0 ("1 0......00 f"'"'...--' .. r<J -0 ~ 00 'CS 00 ID 0 or.. r0\ IO 00 -"::t r- 7 N IO N or........... 0\ M 1. 0 0- V) - '7 r- M 0 -< -0 0 0\ 0\ \0 ("1 '>[) -< 10 q . V) 0.- --< ""'". M ... ... 0 00.. 0 "'1" 1.. c. M ....--.r- r-~ V) 00 0 . N 00 V) 10. 7 r- v:.... N ("") 0 ""( ('1 ..('<") I"- 0 ... ....... 0-..-... N 0. 0\ r-...- (1'") ..t 1... 0\ 11) 0 00.. 7 l"- -... 7 .... l"- 00 r-- r-a '-0 00 0 "::t <n t-- . 0 '7 0' l:- \0 <"'I 0- c5 a N C c:5 \0 r--.... .. .- . \0 00 a 1.-< M . 00 00 IT') N 1........ 0 oc (.- M.- . --< N 0\ 00 . -< .- O....... 0- V) '7 II) o- 7.... 0"- N or:_ . . 01 t-.... ..0 c5 . -0 00 .._f «:t -< 0 '<T O\~ M ._ 0 0\ 0- ."'-.._.. ......0 00 ~. o.... ..... 0: N ...- o:j- N N 0. 00 o:j- IO M 1"._ I 0 c5 . I --:... 0 rr. \0 01 '7 - ("j ('f') O\~ 00 --' 00 . ..n ....\0 ~~ 0\ ('f') 00 ~ -< N O'\~ r.. . ..'" r-: --...tr) 11) c ....... 0..0. ...- r-- "T . ~ "T 0 rr... 0\ l/") N..- \0 10 ("f . v:.....-. N . M . 00.... .. C ... 0- 00 7 0- 0\ r'" IO r-- 0\- 0' 0- "1 0 or'...... ..0 lrl r- M lrl -q 0\ V'~ '" N 00 or'~ IT') r-- r- '-::t C V) CC 7 0\ 0\ 1. N .... ......M r- IO 0 ("j ~ .. .-. --< ("") 7 ... 0 tr] 00 0 0 00 0 .... ~ a r<J 00 0 0- r0 <n 1. -' c:5 -N 0 01 0C .C ......: I -: .... 0- 0\ q I"- 0 . M 1..._.... 11) lrl 00 lrl -'<t r--~ II) l"- r--: or.......0 1" ~ .....- ~ 00 00 0\ 0 r--=- C"l \0 ~ 0\ . ....M..00 .... .c5 .- "<T ('1 t.. .. N .0 0 0 C c5 0 C . rM . . 0' 00 0\10 0\ ~ \0 M 0\ 7...... 0\ N . ...0 00 M V) M 00 0 C c5 M 00 '-0 ID l"- 0 c5 ('1 or.

C \0 0'1 ..... 00 0 . ci 7 \0 ci .... q 0'\ 0'\ 0'\ 0'1. q 0 ..f') I.....- o~ ..... I.f') r-- 7 Q'I 00 I....('I"") OC 7.. 7 ° 0'\ ° ci a7~ O OC 0 0.f') I.... I.. co \0 OC \0 OC 1"1 V') lrJ 7.. - 0\ .. lrl . t- t- O...D .- ("'I t- ci ... OC ..f') 0\ 0\ Vi 0\ Vi t- \0 0\ - \0 0\ II) 0000 or..... .......:i -...r~ OC \0 7. \0 ... ("'1 <:"'J OC. ('I"") -" t('1"")... f"""'. 00 t- 00 oc O 7. N 7 .. .- .......f') 7... a- q 0\ ('I"") 00 ~ \0 oc 00 oc 00 00 - 7 r-: 00 00 ~ t- 00 ~ ° r<') o..... I. 7 .. N ..f ~ . . 0 lrl 00 N 00 000 00 00 oo lrl 7 .. 'l1 ('I"") lrl lrl . 0 C N <:"'....D \0 00 00 00 0 0'\ 00 '<T 0\ 00 0\ e- 0 0'\ ('I"") Q'I 0 r-- .. . N .:i 0\ \0 0\ 00 0 00 00 . 7 00 7 M 0 00 r-~ \0 7 0 .. 0\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c5 \0 ..... 0 ('I"") ('I"") r- II) 0\ 7 r- r-- t\0 r- r-C r-00 \0 0\ rr-ci I.... ..f Q'I c- -. .. <:"'. 7 ~ lrl OS <:T .....- ('I"") ('I"") 0 OC .......f ...... O r-: 00 7 00 ~ 00 00 'l1 'l1 00 N I. co 0 V') O 00 = ('I"") \0 ('I"") t-.... ...f') ('I"") 7.... ~ 7 r- N ('I"") a- q 0'\ or.... .t..<:T......... 7 oc ("'I r<') - t-. lrl . "I .... ..... ('I"") ...... 00 OC 00 00 "" 0 0 0 0 0 0 0 0 C ci 00 00 0\ 0\ ('I') r-- 0\ 7 ..- \0 .... 0 0 ci c5 Q'I 00 \0 0 0\ 00 \0 ....... or. OC ("'1 0'1..f') OC 00...f') lrl I... .. ('I"") \0 0'1 ("'1 0\ OC ("'1 0'\ C f"". ........ 00 ('I"") ('I"") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c5 0 r-...... ('I"") ..N N .. "1 tN....r-.. I.. 0 ...........f') II) ... OC \0........ ("'I "1 ..f') 0' Vi 00 I.. \0 M N OC ('I"") N~ lrl q lrl .... r- 0\ .... I... ('I"") ('I"") ... r<) <:"'... ° ci ..... 7 t- r-- t- r- \0 0 r........... q ...\0 \0.... 7 00 00 t00 t-... N.. C 7.- q 0\ 0'1 q 0\ N 0\ 7 0'.. ..- 'l1 <:T.- 7 \0 \0 . = N r<) 0 .- ~ ('I"") ... OC 0 0 t-... lrl ~.. .. ...0 -- 0 ("'I OC - 0\ .. <:"'. <:"'.:i 7 0\ ('I') Q'I '<T Q'I - 00 \0 I.. ....... OC a- 1"1 7...... 0 OO OC 7 00 oc.......... N .f') ('I"") r'1 00 f"""'J . 0' N OC M - 0 t-.. .... . \0 7 0 c5 V') 7 - - >n <:T . .- OC ° 0 0\ 7 00 . N 0' -. -.... lrl .. .r-. .-: '-' '-.....0 0 .. oc t- =.. ~.... t- ............ ~ 0' N .. \0 . 00 00 0..... I I c .... 00 M 00 N t- N . 0 N OC - ~ aN 7 t-_ .......- 0' 0'. ci N 00 7 00 r-..- ~ 0 0'\ .- <:"'... 0 .. Q'I Q'I 0 N '<T N 0\ 0 N 0\.7 7 \0 \0 N lrl 0 7 ('I"") 0 N or. \0 . lrl N lrl '<T N~ lrl 0 r-.- 0' \0.f') ('I"") 00 00 ....... 0 .. 0 0\ 7 \0 0 00 7 N ... 00 ......f') . OC 00 00 t- 00 00 ° r-: 00 ('I"") ('I"") oc \0...f') ('1"").f') II) 00 t- t-- . 00 7 \0 00 ....... q N ~ a- 7 a- OC \0 a- t- OC C a- r- N a- ~ 'l1 or.............. ... .... q 00 M t- ~ OC 0\ ("'I t- OC \0 OC ........f') 0 r-.. oo t- \0 r-- - OC o-. 0\ o:t I... 00 0 r-- M 00 r--.. .......... OC '-0 <:"'~ 00 N.:i -.. ... 00 V') 0.. . 00 N . 00 OC N 00 N N. 00 V') 0\ 00 .......... ......--...r-. 00. ('I"") 00 \0 ot"'• 0 0 N co \0 7 00 c5 - I.. t- C ... 0'\ t-......_. 00 7 ("'1 00 t- .... r-...... 0\ 0 ci ..... 00 ..... 00 0 t- .. 0 ... - O..... 00 .... ('I"") \0 ~ or. <:T ci . 00 ~ ....... c5 N 0 ....... .... \0 lrJ 0' M lrl 00 7. \0..... ~ 7 M c .....f') 0 0 0 0 0 ci ci 0 0 0 0 N I.... ci . ('I"") - "" 'l1 .. .... 00 OC OC \0 tOC c- N OC r-: \0 OC ~ 0'\ ~ 7 ~ II) \0 ~ 7 0 rrJ N <:j- a- N \0 0\ .... 0 00 \0 r- 0\ 0 N 0\ 7 0\ \0 0\ 00 ° 7 0 N 0 0 7 \0 00000 0 \0 M 00 N ('I"") 7 N 00 ('I') 0 \0 00 00 M OC Q'I 0 00.f 7 . °("'I 0' . 00 a- ("'1 00 ('I"") OC oo t- .. o- .... M 'l1 7~ M M ..- 'fl. I..... d 0\ 00 d N 0 0 c5 N 72 . ... \0 0 7 .f') I....:i -.... 0\.................. .f') 7 ......- ... 0 . ci 0 .. ... \0 r..... Q'I . ('I"") \0 N~ ('I"") ... 00 00 co co oc 0' O... V') Q'I ('1'). ('I"") ....... ... 0.. <:T....... -.....f -.. t- OC r-: t0 Q'I~ r'1 t- ~ t- N 0-" 0-" 'l1 ... q q q I..... t-7.f ...oo r-.. I...OC \0 OC - q 00 \0 q t- ° 0\ t- I......... 00 00 "1 0'1 ('I"") f"":.. 00 0 t- ~ 7 00 0'1 t- rrJ 00 t- t-. ..... 0'1 V') ~ \0 t- ~ V') 0'1 ~ II) .. 00 0........

.. . r- 00............... o:t q ~... 0 .... r- r--..... r-: ('Ii . ....f 0\ lI"l lI"l Irl N Irl o:t ....0\ lr) c--i c--i c--i c--i N . r- r- I......... . . r--........ 00 N N o:t lI"l r--..f1... ........ 0\ 00 r-..... N N t- r"'l o r"'l ('I') . N 0\...f1. 00 \0 0 00 r--.f 0\ M \0 o:t . 0 0 ci . ..... 0\ 00 0\ ci ci 00 ......rlI"l \0 N \0 0'. o:t r- c- O.. ('Ii o:t 00 N.... r--....... ....... r-: r-: r-: r.f . 00 I...... 00 o:t .. OC lI"l O...... N ....... If"'l N~ lI"l \0 .f1. ..- \0 0 00 0 0 rr- N \0... ~ .......... ('Ii r- r-- o:t.... .. 00 ..... q ....\0 I... ...... 00 N M 00 N lI"l 00 N t- ci \0 00 N oo ci 0\ 00 M 00 ('Ii ('I') Irl ('I') r- ('I') oo ci ....... q r-- .... O.... ... ::b.... r- q o. r. r- 0\ 7 I.- r-- ..f 0\ '7 r-- o:t .....f1. \D 0\ 00 lI"l OC \D . ...q......... r- r--......... 0 0 ci ci ....... O\~ . 00 0...... .. If"'l 0\ 0\ 0\ ...... r- 00......f1. 00 0 N N........ rN I. N 00 \0 \0 \0. lI"l ('Ii lI"l \0 --< NN . 00 00 ~.. lI"l 00• 00 r--. qq 0... . r- ... \0 0 \0... 6 ci ci ci ci N M N N M o:t N M \0 N ('I') 00 N ... 00 o:t 00 I... ....... N 00 lI"l lI"l ..f 0 o:t . ... 0 N ('I') ('I') .. 0\ 0\. o:t... r- r- ........ .... r- ~. o:t.... r--. r-I.... .. oc N 0 o:t ......... \0 0 0 0 N 0\. o:t .f" \0 ci ci ci . 8...... 00 ('Ii \0. .... ... lI"l o:t 0\ N...... -.... r--...... I.. erlI"l 7.. 00 ....... o... lI"l r"'l C'! 00 0\ r- r-- r- .i' Irl 00 0\ \D \D \0 -.. r- I........ r"'.. rr:.. 00 ('Ii 00 ~. 00 I.f1....f 0 C oc 00 0\ r--. 0\ 00 N O.f 0\ ......q- 0'.....f r"'l lI"l o:t .... r- 0\.f1... ~.... 00 0\ 00 r-.- O.... o:t. ... .. 00 N \0 00 00 00 ('Ii 0 N.. r-- 00. ~ . lI"l lI"l r- I.... q q q q q ~.. r- <'! r-- lI"l r- 0 N \0 . ... r- r--. \0 .. ci ci . rM 0\ lI"l .. 0\ 7 0\ ('Ii rr:... ~ 00 0\ ('Ii 00 r--..- lI"l O. .......r..... M ci N ....... c 0 .- N ('"'1 N ..........r--..... r...r-... .r. \0..... 00 0 00 ~ I.......f 0\ M oc ...- lI"l 0 r- ... ....- -lI"l 00 N q ci N \0 \0 00 ci ci 0 0\ \0 ci r"'l oc ....' 0\ 00 " r-: N 0\... \0 - ('Ii ci ci .. 0\ lI"l 00 0\ d: d: r- N r--...... : 00 ..i' -.... .....f .... ....... N 00 00 r- Irl 00 r- 0\ \0 00 r- 00 N r00 ci ('"'1 0\ '7 ci \0 N N 00 oo 0 oc .f r"'l o:t . r-..f1. 0\ r- r- r- r- 0 00 0 N 0\ '7 0 0\ r-........ ('I') 00 0 ci ci ci ci ci '7 oc 00 M 00 00 00 00 00 0 '7 00 o:t ..... ......... 0\ 0\ \0 0\ 8........... ....... '7 r..i' . . \0... r- r. ....... N ..r--. r- \0.... 00 ~..('Ii r0000 lI"l 00 00 - r- \0 r-: 00 0 r- r-.... . 00 N 00 0'.. r--............ . 0\ d: N . ('Ii o:t ci . rN....i' N 0\ lI"l 0 lI"l 0 \O~ \0 r--. 00 -. . . 0\ r- ('"'! r- . t- ~ r- r-: '7.... .. .... .f ('Ii 00 \0 ... --' ..i' M r- -.. 00 0\ oc ..... ('Ii ('Ii~ 00 o:t o:t r- ::b lI"l o:t o:t N . rr:. N ro:t 00 r"'l r"'l o:t r- N.rOC .f 00 r"'l . . ('Ii rrr- r- r- \0 N N N. 00.. 00 ...... 0\ ('Ii \1'). ...... r-: r-: \D ro:t r-\0 '7... 00 lI"l \0 00 o:t. lr) r-: r- 0 r-- r-... ci 00 N 0 0 ci ci ci M 00 00 oc Irl 00 o:t 00 00 \0 \0 oc 00 r- 00 oo 0\ ci 0 oc 00 0\ 00 0 0 ci 0\ 00 ci ci o:t \0 0\ 00 ci ci ci ci ci ci ci C ci ci N 6 N 0 \0 N N 0 .f1...... o:t r- N .... o. ... .... 00 lI"l 00 00 0\ ('Ii 00... 00 o:t o:t Irl ci N ('I') ci ci 00 \0 r- \0 0 ci 0 00 00 00.. 0\ 00 q 00 ~..... ('Ii 0\ N 0\ d: d: N ... . r--..... N N C N N N o:t 0 ('"'! c ci c N... . 00 0\ r- r- ci ci N ... OC 00 N 00 ('Ii r--..qN C ci ci ("1 N 7 N ~ ('! c 73 .. ('Ii r--.... ....... ... ~. q N O.... 00 ~.... r- 0 C ~. ('Ii lI"l . r- ......... \D 0 0\ 00 r....... r-N. ...f Irl r"'l N ..... ci ..f1. 00 lI"l 0\ 00 r-.... 0 0 0 ci o:t \D r-oc ('I') r00 "..........i' -. . 00 0 r- 0'.....0 N lI"l 00 N r.. .. s oc N . d: d: d: 0\ 0\ 0\ r--.. ... . d: 0 lI"l 00 0\.. \0 OC ('Ii 0\..... r.. \0.. 00 r--..... N \0 \0 00 \0 . r--.. N r- ('Ii r- r-: r-: I.........f1.f o:t .:.t - q 00 00 q 00 ('Ii 00 0\.. lI"l r- r-- 0 \0...f1..f1... 00 N ~ 00 O\~ 0 .i' ........ r......... ci \0 . ci 00 ci 0 00 0 0 ci ci ci M oc N 0 ..

.... ...\0 if) r-_ \0_ tr>~ "1-..~ .....0 r<"l "1- 00 N if) ....." 0-.. -if) 0 N ... . if) 0'. 1..... 0-.. N N............ r-... ('I") - 1.. M 00 if) \O~ r<"l 1..6 if) 7 0\ ... \0 0 r- r- 00 N r- ~ r- 0'.. 01 00 N N 0 0\.. 0\ 0 N...........0 ...r- "1- ('I") r- N ... if) N 00 \0 00 if) 0 if) if) r--: 7 if) ~ 00 N \0_ if) o:n.. r<"l 0 c5 if) 0- if) a- 00 0 0 Q\ ... 0 0\ 0\ 0 0\ if) 6 a ~ 00 7 7 7 '-q \0 if) tr~ \0 \0 ""t \0 \0 1"1 \0 N.f 00 . 00 ('I") N N~ 00 0 00 q \0 0'. 00 r- ~ 00 0'....... if) ~ ..r-...... "1-_ r- r- 1"1 r- q r- if) if) r- "1- 0........6 0'." . \0 on ..........._ 0'..6 r<"l \0 N \0 0\ .. 0_ .6 r- \0 -0 N \0 0 -..........f r<"l 0 .. '0 r<"l M r<"l 0\ M 0 ... -. r... r- ~ 00 -. if) ('I") \0 if) r-: >q if) 0\ >q if) N "1-~ if) 00 "1-....... 0 N ..6 0 r<"l 0\. r- ('I") if) if) ('I") r-- N 0 0 ('I") 00 r- 0'... if) 0 r<"l if) V) o:n........ 0'........ r- 1I1. 0_ 0_ oo 1... if) r<"l if) \0 0 V) r'1 r--: \0 \0 r<"l Q\ \0.0 if) 00 0\ \0 000 .. \0 N 0' N 0 if) 0\_ if) 00 0....0 - ...... if) 0 o:n. r-~ Il1 ~ 0'. 00 M if) 00 r<"l 00 00 M r<"l r-.. if) 7 "1- \0 0' r- ('I") Q\ N.. Q\ 0 0\ 000 r-- 0\ \0 \0. \0 \0 \0 Il1 0 -... if) rq \0 0'. .... "1- -.f r- "1..0.r.r-..0 - a -.... r<"l N 0- r<"l 01 N 0- if) 00 7 N 0\ c5 M M c5 if) 0- N r<"l 0 ci 0' 1"1 "10 r<"l M Q\ N Q\ 7 \0 01 r<"l \D r"1 0\ N ci d 74 N "1- 0 N IF'.0.. 00 ~... r.. . ~ \0 - if) N ('I") 0 -....0 - .. \0 0_ if) 00 if) ~ 0'. .0 00 o.. - 0000 ('I") N N ('I") if) if) 0 \0 O\~ if) 00 a ~ 00 N if) "1rr-_ -q if) if) '-0. ~ ~ \0 oo~ 00 N \0 00 if) 00 00 00 '"'l "1-~ 00 \0 N....6 7 - -..... . a r- 00 r- oo 01 ._ \0 q f"- ....r:.. r. .. r<"l 0... \0 a \0 lfl 0 \0 7. if) 0\ ('I"~ f"- 1"1 r- 7 "'1 r- N rr-...0 0 ci 0 ci ci ci ........ if) 0\ 0..... . ... 0-... \0 -. ..." ...q00... 1.. 7 q Q\ 7 o.. 00 00 if) .. 0 ci oc if) 0\ t... if) N_ if) 0 00 M 00 \0 \0 \0 \0 \0 o:n.. . ... '>C r-- Q\ -. 00 q \0 ar- ('I") 00 r-- t-: lfl rr- - 0'. r..6 \0 ~ r-. c5 a if) a- N ci 0 0 c5 a . ......... ('I") r-: if) r-....-...6 0 -...... if) N if) l""'")_ if) if) It'! 0\ if) It'! r<"l on r- -... oo 0 0 0 ci 0 0 N N 0- 00 00 7 00 00 r- 01 oc oc 0- N 0\ 0 0 0 0 ci 0 r\0 01 N 01 00 01 00 01 r- 0 0 01 a- N 0 0 01 if) 0 01 r- 7 0\ ci c5 00 oc 0\ 00 ~ 0 0 ci c5 if) if) t0\ oc - I....... if) 1.... ~ \0 -...D O\. 0'.. if) r<"l .... 0 N.. . - 0 0\ .0 M - ....... ..... ('I") q 00 00 r~ 0'...... ..... 0....." if) ~ 0-. Q\ e- if) -...... .. 3 0\ \0 0 c5 if) 01 0 r- c5 0 0 01 r<"l Q\ ....... "1\0 ~ if) \0 o:n.. r<"l 0\. It'! ." ..6 r- r<"l N -6 N 7 0 .... r- . r<"l 0 N M N if) 0 0 1"1 M 7 if) if) a 0 d 0 r<"l .. if) \0 oc 0\ oc ". .. 0'... ~ if) if) if) if) "1if) Il1 if) f"- a if) if) ('I") 7.... o:n. "1- if) if) if) 01 00 00..... o..6 - -..6 if) ~ r-.0 "1- -. r- if) ""t r- 1"1 N.0 Q\ 0000 r<"l oc 7 \0 7 oc oc if) - ..... ....1 r-. if) if) 0\ \0_ if) N \0_ if) if) if) if) 7.. - ..r- ~ ('I") ~ ('I") ~ N....f \0 \0 N ..... 00 ~ r- oo~ 00 ('I") 0 00 r-: 00 "l r-.. N r<"l "1. if) \0 N 0-...... 1.. 1"1 oc N \0 00 00 ('I") 0 00 0'..... if) 000d ('1".6 r- r<"l r<"l -.....r:. a d N d N \0 0CCddd \0 N if) c N r- N r- N oc 0 N 0\ N 000d N Q\ 0 M 0 M ... 00 - \0 \0 . \0 . .... .. 00 .......... -.r- ('I") r-- q ~. Q\ if) 00 r- N 00 t- if) 00 r- oc 00_ ....f 0 N "1- 0\.. . q if) -\0 O....... ~ ('1".... if) ('I") "1-... if) \0 r- IF' • if) - "1-. if) - 0...... .. if) ('I") r- ('I") if) if) - if) N. -.. 0 0 0 ci \0 00 ("I 00 1... r- O......" N \0 N 0-. M N ('I") o....6 0 0 N ~ 7 V) 00 \0 0\ if) r-...6 r('I") OO N N..

.. 0 0 "'T~ 0'1 - N M ""': .. iii oo~ 0'1 \O~ iii (") iii iii 0'1 C"')~ V) iii ~~ iii 0 iii 00 iii \0 0'1 . ~ ("") \0 M .. M r- N."'T 0 N 7 0 «:t... ...........:. ("") N 00..6 00 "<t I- ~ \0 V) V) .... l...f ("") \0 M ~ 00 ("") oq_ .f 7 0'1 M ("") M ~ ....f ("") "'T \0 ("<.....r) ..f N M "'T . «:t.\0 0'1 0'1 0'1 M \0 0'1 0 c5 0 0 0 0 "'T 0"- \0 r- \0 0 .... q iii .. 7 7 ')0 7 . iii <r 7 .0 .... .......6 -.... iii V) iii 0... ... iii \0 N~ iii N. ...6 ~ \0 0'1 iii 00 OO~ iii 0 OO~ iii N I:"""~ iii '<t \O~ iii lr!........ M 00 M ~..... 0'1 ~ "'T 7 ........ iii 0'1 iii iii «:t . ..f ... ~ ...f . iii I:""" lr!.... 60 N 0 \0 \0 0"- N 0 01 0'1 ......f N 0'1 .- \0 ... 00 .....f C"') 0 ..f 0'1 0'1 00 00 0 7 7 .. \0 ....f .ifl 0 .."f 00 00 ~ r-- \0 \0 \0 iii iii o::i ........ . iii O'I~ M 00 00..... 00• M ("") r-. ... N \0 N..M. 00.."f . M «:t .f 0 «:t N. .......r-: "<t 0'1 iii 00 "<t I:"""~ I:""" \O~ I:""" ~ I:""" lr!.... 7... q . ..f N \0. oo 0 01 0 a 7 0 0 iii 0 0 c5 c5 75 iii ... 0 0 0 c:5 c:5 c:5 c5 c5 c:5 0 0 01 M 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1 N 0'1 0'1 N <:j" N 01 \0 00 0'1 N ~ ("I M ("") iii 0'1 0 6 0 c5 0 r-- 00 M 0'1 0'1 ~ .. 7 ........ ...0 \0 O'I~ iii 0 0'1 I:""" - iii ~ \0 ~ iii ......:f «:t o::i ~ ..f -r "'1:. iii ("t ....t 00 ("") c:5 V) 0'1 N "'T 0'1 6 c5 0 00 M <:j" 0'1 iii <:j" 0'1 N \0 \0 7 0'1 t- 00 iii 00 M 0'1 "'T 0"- ~ 0'1 N 0'1 0 0"- 0 0 ci d 0"M V) iii 0'1 0 iii M iii 0'1 0 V) 7 r- ifl 0'1 c5 0 0 0 iii 0'1 0'1 0'1 iii oo .......... iii 0'1 ("") N iii \0 N~ iii 0'1 iii 0'1 ("") r. ("") r- 0'1 00 C"') ....... 0'1 00 iii .0 -.:f -......6 ....f ~ 00..........6 \0 0 ..0 00 \0....- 0 .......f 0 0'1 00 N ifl ifl 7 ..... 7 r- iii «:t 7 . 0'1 .. ......f N . l.. ~ ..... ... ..f 0'1 0'1 «:t .. iii 0'1...... .::f ("") 00 ~ 7 ......f N C"') ...f r- iii ........ -r ...."f :t C"') ~ ...0 .f r- \O~ .. iii «:t 0'1.... . l.......- ... -r ...f 00 r-- -r ...M N O..f M 0 ................f .. M ~ r-~ M 00 \O~ M iii . V) .........f ... iii 0 ("") "'T~ iii \0 0'1 N~ ...f riii ....6 ..f 00 ("<..."f I- r~ \0 \0 I ("") o::i lr!..f N ("") o::i -r ... N N I- r- <:j" OO ...f 00 ......iii iii q iii C"') 0'1 0 00 -s ~ I:""" r\0 iii o::i lr!.... 00 V) . \0 .. .0'1 0"- r- ~ r- c5 0 N iii 0"- r- 7 ... r-- r. C"') ("") ("") r-~ ("") N iii r.....f V) 0 M 0'1 .0'1 0 a 00 iii \0 0'1 iii 0'1 01 V) N 00 M 0'1 \0 iii 0'1 I0 ~ iii 0 \0 0'1 N 01 M r- 00 0 c5 \0 M M 0'1 0 .:f .. ~.f iii M \0 N .. 0'1 ("").. 00 . M 00 M \0 .f \0 iii r- 0'1 ~ .......... r<'1.....r) ..- N 0'1 0'1 M ...f 0 .. ...- ~ <:j" . iii 0 O..f r- . iii \0 ~ iii I:""" iii «:t~ 0 iii iii ~......f 7 N N .....r) \0 q iii 0 q ifl iii 0'1 . r-- ... .... .... M 0'1 \0 M .. \0 0 ..f 0 r-- «:t ~ OO M 00 00 ("") ...... M <:j" 0 7 d ifl <:j" 0 \0 0 "'T r- 0 0 c5 0 ~.. iii r- N~ iii 0 7 iii .:f 00 ~ ~ 0 I- \0 ~ .. \0 l. N . N. M N ~ 0 ...0 . 0 ci 0 0 ("") iii iii 0 \0 M M r- V) M r-- (""..... M ifl N.. ~ 00 ("") \0 \0 iii =....f \0 r- \0..f "'T \0 7 V) ..::f O.f "'T 00.. iii q iii l.... ...f -: 0'1 ~ iii ("".. ("") ................ ifl M . 0 M 0'1 r-- NNNN 0'1 0'1 ("") 01 00 r-- 00..r) r<'l iii .. iii ("") ("")...... oo 0 C 0 0 d c5 0 6 c5 0 6 M 7 0 0 .- N \0 \0 N 0'1 ...r) . "<t N. N 0'1 N~ - . ~ I:""" r-: q I:""" 0 . iii iii iii 0 iii q~ iii iii ~ 00 q iii 0'1 ~ iii . . O...... iii ""': ~~ M M r- .......f 00 N r~ r-- N .0 ~ \0 C"') I- ~ 0'1 ~ 0 ~~ . M....... 7 iii .. .... 7 0 ("") iii \0 7 ..... ("") M M~ ("") M M \0 ~ ("") N M 01 N M N...... -6 -. "'T ......0 00 -.....0 iii -.f \0 ~ M r- M 0 l.. . "'T M \0 0'1 «:t_ ~. N..... M N r- .. ... -r ~ ~ ("") C"') ("") ...\0 N......... - "<t~ I:""" 0 ~ 0 0'1 r- ...r) M 0'1 0'1 ..............- ...:f ..

. 7.... t-.f 0 ... ........ M o... 0.. M ...- M ...... 1""'l .. .f ('f") N .f 00 ~ r-('f") ~ 'C ('f") r-:.... 0 1... M r.- c5 OO \0 0'1 0'1 c5 0'1 1..D I. 1""'l 1""'l \0 M r......0 q M ("l 0'1 00 0. r. 0'1 M M o.. M 0 "'1". M N I.. Ir... M l""l M N M 1""'l IT) O~ 1""'l r-. M "<t ("'! M M N~ M M o.n .f M \0 M M M . N 7.0 NN 0- if) if) 0'1 0 \0 7....0 N 0 t- \0 r-- ("'I \0....... N \0 "1 "1 N N 7 \0 r.. M t0. ID 0'1 CO 0 c5 0 0'1 ci c5 0 "'i" I.0 \0.D 00 N t--..0 ae o.. =. 1""'l \0 7~ M 00 1""'l 1""'l l""l 0'1 .. N r. 0 N. oo~ r-...f N 0 . M N 1""'l "<t N. \0 00 0'1 \0 00 0 0...... ('f") IT) ~ ('f") "1 ('f") 7 ('f") 7~ ('f") I"'l ('f") ('f") ('f") N~ 1""'l .. .. M "'1". N 7 NN or.0 OO 00 0'1 c5 10 M 0'1 00 0- c5 r0 0'1 0- 0 IT) . 7 M ri 1""'l O'I~ 1""'l 00 7 r-... M 0:") 00 N NN r-if) t- 00 t- \0 M N t-. N~ M M 00 ..... 7 '-q N N IT) r-. .....0\ "'1".. \0 M OC 1""'l ~ 0 M 'r:... -IT) 7 \0 \0. M q M M M NN 0- IT) 00 0'1 N CO N \0 N r-: N r--- ° r--N N ~ N 'r:......f 0'1 q 7 7 M ~ 00 0........ 7 7... or..0 M '-q M o.. q ('f") ('f") ('f") ('f") ~ IT) N N C'i 1""'l 00 \0 r-- \0 \0 rIT) NN 1""'l 7 ..D c5 c5 C 0 t-. t- o- -0 ID~ t-...0 or...f ~ ... N 7 oc N 0'1 N 0'1 N r--- 7 N ~ 00 NN o. "'1" q 0 N M ("'1 M V1 7.-.. r--- 7.D 0'1 0 0. IT) o- 0 N r-: 1""'l ("') 7 t-..~ 1""'l M . M 0'1 7.0 M r. 1""'l M 00 ae 00 M M M r-: M -q N M 00 7 t-- 0'1 1.........n ~ 0'1 tr~ M 7 Ir~ M .n 0'1 N "1 7 N N N 7 0'1 N 00 :J: M N 0'1 ..... 0 t- r-- 0 IT) "1 - t- if) V1 .0... N 0- 7.. M r-.. M O~ O. N 0 0 V1 N 7 ... ("'~ M M 7 0'1 O. ..... \0 \0.. d 6 c5 0 . .. 1""'l 'r:.. 7 ("! .....0 \0 7.n "<t .0 M l""l ("<l M l""l N 0- qq M M .... q M \0 0'1 N O'I~ M ("I N \0 OC 0- N r- r---~ N N ID~ \0 N \0 ° N 0'1 7 'r:......... M 7 0'1 0'1 NN 0 7 0'1 00 OC 7 N 00 0 N N r--("'I t--..f 0 IT) r-.... M r--- 0.. 0'1 M 'r:. \O~ 1""'l "1 M 7~ M N 1""'l 1""'l N 1""'l N~ 1""'l 7 ..n 0'1 7. M ° ~ M N O'I~ N IT) 00 N ri M t- 00 r-- ... t- OO t- d c5 0- ae c5 tt- "'i" N IT) ci 0'1 oo M 0 c5 0 c5 0 c5 ci ci 0 . r. 1""'l 1""'l N ri ri M ri N 00 00 0 00 r-- IT) \0 r-. .....0 1""'l N 7 M ro:.. o..n N "1 1. 0 OC 0'1 OC "'1" \0 IT) r- 0'1 00 0'1 10 00 ID 0'1 00 t- 0'1 OO 00 0'1 00 0'1 M 0 0'1 0'1 ("I 00'1 0 0'1 o..~ M 7 IT) \O~ 1""'l Ir. 0 r..... r---.. ae I..n N ("'l 1.n ~ IT) t- 0 c5 "'1" IT) 0- t- c5 IT) IT) 0'1 t- 0'1 0'1 IT) t- t0 0'1 OO OO 0 ci \0 ci OO If) OC 0'1 ~ OC "'1" 0 OC d 0 0'1 c5 .. M o.. \0 O~ 0'1 r-... "1 o. 00 N r....... ae OC "1 . M M 00 M M M l""l M N 0'1 N. . 00 ..... r-- ...f r-..f .. M N ...... M ..n N :J:...n 7 M r...f 0 ..n 00 M O~ ("<l .. .0 0- 0'1 N t- d 0 0'1 0'1 ci 0 .. NM IT) 7 7 00 1""'l 7~ M N N r- N M N V1 r.0 o. NN ... 00'1 0'1 .D 0 IT) 0'1 00 . 1.('f") 00 . 7~ 7~ M N N N 0 00 NN M 1. IT) ~ .n r.- 7 .~ 0'1 . 0 7 "'i" 0'1 0'1 0 c5 76 IT) M 0 0 0 0 d c5 IT) c5 IT) t- 0 0 0'1 0 IT) d c5 0 '-q 0 0 c5 \0 N 0 c5 \0 M 0 0 0 c5 c5 \0 c5 c5 I. t- 0'1 N 0'1 M 1""'l 0'1 0'1 0'1 0:") c5 0 N t- d 0 t- 0'1 0'1 c5 "'1" t-.. r--- M o....... N r--- N 7 \0 7 o..- ~ 00 0'1 N - M M 1. "1: . N 7 00 NNNN 7 N 1""'l ID M 0 '-q 1""'l or. N IT) 0 N ~ ri N 1""'l r-.f M 1""'l N ..n .. N \0 r-- N 0 0..f .. N . 0- d 000d \0 0'1 N 00 0- \0 t- 0'1 \0 o- 0'1 0 t- N 0'1 0d 0'1 N 0 0'1 t-- "'i" ...M 1""'l t"'j.. \0 0'1 t- IT) 0 0'1..... 00 IT) -M \0 "1 "1 7 t- "'1" 0'1 ..0 0 .. 0'1 OO t- "1 ..

0\ 0"\0 0\ C N 0\ 0"- C . sr: M - ~~ M ri "T 0'. <n 0 ~. .- <n O\~ 00 "T . 0\ 0'\ r- 000 0'\ 0\ 0\ \0 0'.. o... Vj <n OS . oc ... \0 <:"'. N 0 q N f"'"l 0\ N <n 0'. . 0\ t- o O'.-. N <n "T N N N N 0\ Q\ f"'"l 0 "T 0 <n M 0\ Q\ 00 \D 0"0"- 0\ Q\ 0 t\0 0'... <:"" ("1 ("I rl rl <:"" ("I rr'.- ~! 77 . Q\ oc 00 0 ~ 0'.. 0\ \0 00 0- 0\ Q\ 0 Q\ Q\ q .. N rl "': OC N '0 N M N N 0! -<n '-' ~ ~ OC "T - OC N rl 01 \0 . t- f"'"l . . ... t00. t""~ "T It'! M. .~I 0- 0i N t- a 0 ~ -<n 0\_ 0 ...... tr:..... "'1' \0 \0 \0 0 0 . 00 0 0 c5 \0 t- \0 ex: 0 ..::.. Q\ t- 0 00 t- 00 oo 0 0 a co 0 c5 oc \0 0 0 ~ ~ 0 c5 0\ 0 "T Q\ \C 0 a 0 ~ 0_ 0 c. 1. oc_ ..... "T . <n C~ ("I Q\ 00 C r-- 0 <n \0 M 0000 \0 \0 \0 \0 <n "'1' .. M "T ~ M M ("I . 00 OC.. Q\ N 0\ 0 00 0"- Q\ Q\ Q\ "T c 0"- Q\ 0'...............- C.... 01 \0 0.. .... \'1 N q N N q N M ~ "T -tQ\ 00.. r- "T... oc 0'..... Q\ .. Q\ "T~ 0 "T. 0\ 0\ ri M NN \0 oc N t- r-- tri .t N I"'-! N_ N .. r-l ("I r-- N .. 0- M - It'! 0\ . r! "" - .. M 0t "T . 0\ . .- "'1' 0 ~ "'1' ex: 0 \C r-: 0 t- -q 0 0\ -q 0 0 0 "1 N "T. . .. 0 1 \0 or!... 7 <n r-: . .. t"". 0 rr'. '-. - ci 0 C C 00 N N 0 f"'"l 0\ . "T ~ t- O - -q -or~ 1. C...- . .. "T N oc N N r-i r-i N r-i 0 \0 0 7 rl 0 0 0 ~ 00 ~ \0 ("<j 0\_ --< 0\_ --< 0\_ --< r-: f"'"l . 0\ \0 ... 00 00 000 t- t- 00000 IF'.... N 00_ <:"'. 0\ 0-.... -.. "T 0-... . N ~ 00 N -q 0 . Q\ 0\_ 00 ...... "" . Q\ r-- "T t- ..- . ~ 00 0 8 q \'1 \'1 c. . N N r-: .... 0\ 0'\ 0 0\ <n N o.q. .. 0( 0"- co 0\ Q\ N 0 0 0\ Q\ 00 f"'"l 0"0"Q\ Q\ 0'...... rr'. q .... Q\ M 0'..X M 0 "T. r-: <n 0'. 0 0\ ex: d O.. 0 - . . . '-' ' ~I __ i : I It'! . rl r- r- ("I <:"'! 0 N... \0 Vj N "1 - "T_ 01 \'1 ":t: M f"'"l_ N oc N 7 M "T 0 N ("I \0 M 00 . 0 0 a a 0 ccc Q\ 0'.. t\0 ..- - Q\ "T 0 00 t- 00 oc O r-: 0 "T \0 ex: 0 ("1 \0..... N N "'1' r-C.. .. <n <n .. "T .. "T 0-. 0\ 0'\ 00 0'. \0 oq.. 0\ 0\ M 0 0\ C 00 00 0 . \0 r- M ("I "T \0.. \0 .. I 0 rl .. N q N 00 0\. 0\ 0'\ N c "T 0\ 0'\ ex: 0"- ex: \0 M ex.. .. N N --a r\0 rl t- \0 \0 ---\0 IF'..... <n t0'.- a - 0\ 0'\ cc Q\ Q\ 0\ 0'\ 0\ 0000 q \0 Q\ 0-....... --~ f"'"l 0\ 0\ <n 0\.. 0- ... .. ~ 0 t- O "T ~ . ("! f"'"l <n . '-' 0\ Q\ oc \0 0\ 0 c5 0 oo oc 0 '-' 0 N '-' 0\ Q\ 0\ \D 0'\ 0\ 0\ 0\_ 0 0 ~ Q\ 0 oc Q\ q a . ------ ° q N 0 "T 0 o.- r- .... \0 "T or. ~ r- .. \O~ ("I "T.- N t- 00 O\~ <n - .":t: ("I ..... \D <n t...._ \0 -<n ("<j oc. f"'"l 00 ~' ~I 0 0 °i 0\ Q\ Q\ r-- 0'... <n .... N oc e- O'. -...... .- ........... . r- f"'"l 0- N N t- ("I t-.. <n 0\_ -OS 0 f"'"l N \0 t-. "1 "T "T...... 00 rl \C --. rl rl NN 0f"'"l N 0 rl 0 =. 01 .. 0\ 00 0\ 0"- 0-. "T. 0 "'1' M \0 . '-' M 0 ci C 0 \0 t00 Q\ o-. 0'.i-.. C... 00 0 --.... NNN c. . .... <n 0\ .. N N 0 00 ------~ \0.....- r- --("I M Q\ .... N ("I ("I C. .. ! oc i . N \0 \0 \0 . Q\ ex: 0\ or.. . oc...... oo --00_ 0'. - r-: . ..- ("I 0\ 0 rM <n 0 0 \0 ("1 .t- <:"'. .... ...... 0.. IF'... . -0"N ~ "T .... -.. o- c5 \0 0\ c Q\ Q\ 0 ...- -\0 ...... O'. -....-.. -..0 . .("1 0 . ("I q rr'... ... ........-.- ("1 ("1 - ...... 0-... -q t"". "T "T 0....

. ~ f") .. t...n........ "'1"~ C ~ t...~ O~ ...... . 1.. 0 c5 t'- t'- '..c: . ... t t t t ......rl t'Q\ 0 0 .. .rl 7 M \0 . f") t.. N t'-~ N r-- N ("I M t't.. N ~ .. M f") O~ .... ...c: ....a .. '..... ...........c ... 00 ~ 0\ ~ 0\ \O~ .. ..... ... ........ .....rl ~ rq ... \0 -. 0 .. 78 M t..c: c: 'iI) .... f") t'- N ~ ...... t...- .... I ..n. ....rl t'- 7.....:.....:d • c ......... t'-.....- 0\ 00 \0 0\ C'<") 0\ t'00 0\ 00 C "'1" \0 0\ 00 0 0 \0 0000 00 N 00 00 0\ t'- 7 \0 0\ 00 0\ C'<") N \0 0\ 0\ 0\ \0 0\ 0\ 000 ("! <"'1 ..rl 0 ~ 0\ t.. 0 7~ N t'- C . <"'1 .. .. . .rl .... 0\ ....... 0\ t'-... 0 t'-~ . 7~ \0 N.... 0 0 f") 000 7 f") f") N M .. .. .c ..rl .. ...... .... . \0 t--.rl 0\ 0\ 0\ 0\ 7 7 0\ M 0 ~ 0\ 0\ .. r-- :to 00 7 N~ N N \0 f") 0 N M N C'<") t.. ...... .. ~ .. .. t t ...... .. ... . t.....><: NNM 7 0\ 7 N \0 t.'ro ... N N 0\ ... . t t t t t t t t . 0 0 .rl 0\ 0\ t'M \0 0\ 0\ .. .rl 00 0\ 00 0\ 0 0 0 0 0 0 0 ci 0\ 00 0\ 0\ r-Q\ t.n...... :.- ...... ..... t . \0 C 0 eo c: .c: c: u 0\ \0 f") .:I 0\ O\~ ...... r-: 0 00 0 .. 0\ f") f") 0 00 r-N ~ 7 0 c5 t. ci 0 t'- II ..n......rl \0 f"'l 0 0 ("1 0 g 0 0 . C t'-~ ~ ....... C'<") 7.. .. C c5 \0 7 CC (V'.- f") 00 00 f") 0 t'-... ..... r-: .. t'- \O~ 7 .><: E .. . . ....... .E '.-. 0 \0 7 ...... t'Q\ 0 .. .... . ......... . . ... ... . ..rl ..... 00 0\ '........t t t t .. 0 0 \0... ~ 0 M C 0 .. .rl 7 0 0 0 0 c5 t't........!..11 .. I ("1 ...

Vung da c6 cong trinh lieu Mau nau (vung bi kho het ruroc: nau nhat.V ung da co cong trinh tiroi Mall yang.i cay.3 Khu lieu: . nau darn) i Mau hong nhat.Vung con bi han chua co bien phap nroi .Nhat: voi vung hi ngap phat pho 79 . gach chco.Dam: voi vung ngap trang . vung bi mrt ne. bang xanh l. net nianh thua Mall yang mall .Vung con bi ling chua co bien phap tieu . TIEU BANG MAe TREN BAN Ten khu vue DO Ky hieu mau Mall xanh la ma Lang xom khu dan Khu tuoi: elf . gach cheo bang mall xanh 15 cay.Vung sc xay dung cong trinh lieu .TCV!'i" 4118-85 PHl) Ll)C 11 cAe S6IT 2 KY HI~:lJ VUNG Tutu.Vung se xay dung cong trmh tum . net manh va thua ' Mau hong nhat Mau xanh mroc bien .

Tuoi: do. . % Da co (3) Cli can sua chua BOdi (5) / (2) 1...r-:r-: a) Sat 16 I phfa tirng doan ~:mrfTI ~ ~.rn(4) c) Tucri tieu hqp @=: e~ ~~ V ~ ~ ~ K v~ ~ f--- 2) C6ng diu moi a)"Tu6i bl Ticu ®- ®--ket ~ c) Tucri tieu hqp 3) Kenh (Kenh dal) dan • • -. d6i v6i tram bam tum danh mall do 0 phan gach: Tieu danh mall xanh phan gach: vita lucri vita tieu danh mall do 0 phan gach: xanh phan con lai (j yang Iron..... -2 K .. a) S<......--= -= f--- ~ ~ ~ I ~ Tu6i: do Ticll: Xanh ..lt io 2 phia time doan o .. _ .. ~ Chu thich: Tren cac ban d6 mau. a a 00 . D6i voi c6ng danh mall (j phtin gach... vira tum vira tieu: mra do mra xanh.TCVN 4118-85 PHl) Ll)C 12 CAC KY HI~U TREN BAN VE SO HO~ VA BAN VE M~ T PHANGTUYEN DUONG DAN Hang muc (I) Dir dinh xay dung " " .. Tieu: xanh... ? _ .. Tram ham a) Tucri b) tieu (]}- ®-ket m.

" II j i i ilijliiiiiii i. * Cau tho so qua kenh x Kl Cau mung rrcn kcnh .C6ng [Ut'>11 qua kenh (khi 2.iiilii i II t1i1ZW"281 jill DO<.TCVN 4118-85 (1) (2) (3) e) (4) Khi chua ca (5) tuyen can sua kenh Bo vung De I j iii Ii rill iii i Ii Ii Ii iii I ~tl iii iii i 'i iii ri i I fj iP?Jl@i0ii i n i 1IIIItI""JlllllltLJ i illiililiiiiiilifiii IIII.i"'!!!Llltlllil I.1n kenh gia co bang da-be tong L~VS 4.~6ng lay mroc trcn kenh nroi Cong lieu duoi kcnh nnri C6ng luon dum duong ." M71A?JA. kcnh giao nhau) Cau 6 to qua kenh __j t__ ) ++ l. Cac c6ng trlnh tren h¢ thong .

~ / 7'./ <. / '.. / / ./ I "¥::29 7'" / =..8 r: ..« " ~ 82 .. · Cong trinh do mroc tren kenh -.. ".i kcnh ..Tram thuy tren kenh dien ~ 7if. ~ ~ · q')ng trinh dang mroc trcn kcnh I I · ruroc tren kenh Bac mroc ..L .. L I I I L . jI Com! dieu tier trcn ~ . L . \/ -. I I *I I I v -["\J7 r=.7{ _L Tran tu kenh fa Q IC2' A t----- o. --. doc ..1 'C:Y * I\_/ \. "W' /~" I"\.TCV:\ 4118·85 (1) Trim vao kenh ~ (2) (3) (-l) (5) I I '-C:Y I I ..% ~L ~ - B<)c nU0C ket hqp nuoc c6ng lay thuy va -# ~~ _-tI /\ ~ dicn WL /\.11 ..

. LOp <10 b. Cac ky hieu vung nroi lieu b£i. Vun Ilk khong xoi cho phcp Ph~1luc 9. Cac luu hrong dung dt thiet ke kenh 5.1. d6 in Phu luc 12.im cua kcnh Phu luc 10. .3. tfnh toan mal cat kcnh nroi . Tinh roan luu luong va he so loi dung cua h¢ thong kenh nroi: 13 5. .:t H¢ s61Q'i dung ella kcnh va he thong kcnh 6.lC2.2.ng mall tren b.)'idung ella kcnh nho Ph~1I~K" 7.1.. Ciic kic h thirrrc 111. Xac dinh k ich thiroc mat cat kenh 7.2.MUCLUC . H¢ Phu luc 3.2. X[\C V.1. Mire rnroc khong che tren kenh nroi 5. H¢ thong uroi bang mung no! 3.!·II. Quy dinh chung 2. drlt den hru luong tharn (A va rn) It Pht. Nhtrng ycu c. Cac bien phap chong tharn cho kcnh 7.. Trang 1. H¢ thong kenh uroi 2. T6n th .-.2.0 Phu luc ~. H~ s6 hieu chinh y Phu luc 6.. Nhirng yeu cau vc cau tao mat thuoc mat kcnh cal cit kenh nroi va cac yeu t6 thiet de xac dinh kich 18 23 25 29 6.3. 11cot nitric qua cac cong trinh tren h¢ thong kenh (K) ella cac loai cUll tum 34 38 38 Pht.\ s('mg suoi dinh k feh thuoc mat cat kcnh hoa va ban ve milt bang tuyen duong dan Phu luc II. 5 7 7 8 9 ') 1- EO trf mat bang h¢ thong kenh tuoi: 2. so tharn LUll lirong rham tren 1 kill chicu dai kenh Phu luc 4. Cong rae chuan bi nen doi vai de 16p ao chong tharn 7. Cac ky hieu tren 11.. Cac cong trinh trcn he thong kcnh tuoi 4. s6 h.ng dar l PhI) luc I. Cac bien phap chong tham 29 30 30 l' 7. 6.1. If'.4. H¢ s6 anh huong ella ch .! IlJC 5.:)1 C<"ll kcnh 40 40 41 42 53 56 58 79 . Ton thaI hru luong do tharn 13 15 17 18 5.iu vc cau tao kenh uroi kct hqp van tai thuy 6. H¢ s6 nh.1n 116 v0 SO X3 . Lap ao hang be tong hoac be tong col thep 7.

Hit N«)i.TCVN Tntu CHUAN VItT NAM TCVN 4118 ·85 HE THONG KENH TUell TIEU CHUAN THItT KE Chiu trach nhiern xuat ban: vt: KHOA HQC CDNG NGH$ Co quan xuat ban: TRUNG TAM TIN HQC NONG NGHIep vA PHAT TRIEN NONG THON.7332160 .Di¢n thoai: 04 .Ng~ Hit .Ba Dmh . In tal xurmg in Trung tam Tin hoc Nong nghiep va Phat trien Nong then Dia chi s6 02 .