குலாப் ஜாமூன்
ேதைவயான ெபாருட்கள் :
பால் பவுடர்- 2 ேகாப்ைப
ைமதா- 1 /2 ேகாப்ைப

ேசாடா- 1/4 ேதக்கரண்டி
தண்ண ீர்- 125 ml

ெநய்- 2 ேமைசக்கரண்டி
பாகு தயாrக்க:

சர்க்கைர- 3 ேகாப்ைப
தண்ண ீர்- 3 ேகாப்ைப
ஏலக்காய்- 6

ெசய்முைற :

ஜாமூன் ெசய்ய ேதைவயான ெபாருட்கைள தயாராய் எடுத்து ைவக்கவும்.

ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கைரையப் ேபாட்டு தண்ண ீைர ஊற்றி அடுப்பில்
ைவத்து சூடாக்கவும்.


 

சர்க்கைர பாகு ெகாதித்ததும் ஏலக்காைய தட்டிப் ேபாட்டு இறக்கி ைவக்கவும்.

ஒரு கப்பில் பால்பவுடருடன் ைமதா மற்றும் ேசாடாைவ ேசர்த்து கலக்கவும்.

பின்பு ெநய்ைய சிறிது சூடாக்கி அதில் ேசர்த்து நன்கு கலக்கவும் .


 

அதன்பிறகு தண்ண ீைர சிறிது சிறிதாக ஊற்றி அைனத்ைதயும் ேசர்த்து
கலக்கவும்.

ைககளில் ெநய்ையத் தடவிக் ெகாண்டு சிறிய உருண்ைடகளாக விrசல்
இல்லாமல் உருட்டவும்.

கடாயில் எண்ெணைய காயைவத்து அடுப்ைப குைறத்து ைவத்து, அதில்
ஜாமூன் உருண்ைடகைளப் ேபாடவும்.

கடாயின் அளவிற்கு தகுந்தபடி குைறந்த எண்ணிக்ைகயில் ேபாடவும். ஒரு
புறன் சிவந்ததும் இேலசாக திருப்பிவிடவும்.

. சுைவயான ஜாமூன் தயார்.4    எல்லா புறமும் சிவந்ததும் வடித்து எடுத்து தயாராக ைவத்துள்ள சர்க்கைர பாகில் ேபாடவும்.நன்கு ஊறியதும் எடுத்து பrமாறவும். இவ்வாறு அைனத்து உருண்ைடகைளயும் ெபாறித்து பாகில் ேபாட்டு ஊற விடவும்.

இரண்டுேதக்கரண்டி ெபருங்காயம். .இரண்டைர ேகாப்ைப உளுந்து மாவு-அைரேகாப்ைப ெவண்ெணய்.கால் ேதக்கரண்டி எண்ெணய். ஒரு பாத்திரத்தில் ெவண்ைணைய தவிர்த்து மற்ற ெபாருட்கைள ேபாட்டு கலக்கவும்.இரண்டு ேதக்கரண்டி ஓமம்-ஒரு ேதக்கரண்டி உப்பு.ெபாrக்க ேதைவயானளவு.இரண்டு ேமைசக்கரண்டி கருப்பு எள்ளு. ெசய்முைற : ேமற்கூறியுள்ள அைனத்து ெபாருட்கைளயும் தயாராய் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.5    ேதன்குழல் ேதைவயான ெபாருட்கள் : அrசி மாவு.

6    பின்பு அதில் ெவண்ெணைய தனிேய உருக்கி ஊற்றி அைனத்ைதயும் ேசர்த்து கலக்கவும். . பின்பு அதில் ேதைவயான நீைர சிறிது சிறிதாக ஊற்றி பிைசயவும். பின்பு கடாயில் எண்ெணையக் காயைவத்து முறுக்கு பிழியும் அச்சியில் மாைவ நிரப்பி பிழியவும்.

ஒரு புறம் ெவந்ததும் மறுபுறம் திருப்பி விடவும். இரண்டு புறமும் ெவந்து எண்ெணயில் ஓைச அடங்கியதும் ஜல்லைடக் கரண்டியால்அrத்து எடுக்கவும்.7    கடாயின் அளவிற்கு ஏற்றவாறு பிழியவும். .

.8    அைனத்து மாைவயும் இைதப் ேபாலேவ ெபாrக்கவும். சுைவயான ேதன்குழல் தயார்.

1/4 tsp ேராஸ் வாட்டர்.ேதைவயானளவு ெசய்முைற : பாதுஷா ெசய்ய ேதைவயான ெபாருட்கைள தயாராய் ைவக்கவும். ைமதாவில் ேபக்கிங் பவுடைரயும் .ேசாடாைவயும் ேபாட்டு நன்கு கலக்கிய பின்பு அதில் டால்டா மற்றும் தயிராய் ேசர்த்து பிைசந்து ைவக்கவும்.11/2 tsp ேபக்கிங் ேசாடா.200 ml டால்டா.100 கிராம் தயிர்.200 கிராம் ேபக்கிங் பவுடர். .600 கிராம் தண்ண ீர்.400 கிராம் சர்க்கைர.9    பாதுஷா ேதைவயான ெபாருட்கள் : ைமதா.இரண்டு ெசாட்டு எண்ெணய்.

பின்பு ஒவ்ெவாரு உருண்ைடையயும் உள்ளங்ைகயில் ைவத்து அழுத்தி படத்தில் காட்டியுள்ளபடி அதன் நடுவில் குழிகளாக ெசய்து ைவக்கவும்.10    அைரமணி ேநரம் கழித்து மீ ண்டும் பிைசந்து சிறு சிறு உருண்ைடகளாக உருட்டவும். அைனத்து உருண்ைடயும் அவ்வாறு ெசய்து தயாராய் ைவக்கவும். .

அதன் பின்பு வாணலியில் எண்ெணைய ஊற்றி காய்ந்ததும் அடுப்பின் அனைலக் குைறக்கவும். பாகு கம்பு பதம் வந்ததும் ேராஸ் வாட்டைர ேசர்த்து கலக்கி ைவக்கவும்.11    பின்பு ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கைரையக் ெகாட்டி தண்ண ீைரச் ேசர்த்து ெகாதிக்கவிட்டு பாகு காய்ச்சவும். .

.12    பின்பு ேவண்டிய அளவிற்கு அதில் பாதுஷாக்கைளப் ேபாடவும். அதன் பிறகு ஒவ்ெவான்றாக தானாக ேமெலழும்பி வரும்.ேபாட்டதும் அைவ அடியில் தங்க ேவண்டும். பின்பு அைவகைள திருப்பி ேபாட்டு ெபான்னிறமாக வரும் வைர அடுப்ைப நிதானமாகேவ ைவத்து ெபாrக்கவும்.

தீபாவளிக்கு ஏற்ற சுைவயான ஸ்வட் ீ தயார். .13    பின்பு தயார் ெசய்து ைவத்துள்ள சர்க்கைர பாகில் ேபாட்டு மூன்று நிமிடங்கள் ஊறைவத்து எடுத்து தட்டில் அடுக்கவும். இவ்வாறு அைனத்து பாதுஷாைவயும் ெசய்யவும்.

இரண்டு ேதக்கரண்டி எள்ளு-இரண்டு ேதக்கரண்டி ெபருங்காயம்-அைரத் ேதக்கரண்டி உப்பு.14    முள்ளு முறுக்கு ேதைவயான ெபாருட்கள் : அrசி மாவு.கால் ேகாப்ைப மிளகாய்த்தூள்.இரண்டு ேகாப்ைப கடைல மாவு.அைரக் ேகாப்ைப உளுந்து மாவு-அைரேகாப்ைப டால்டா/ெவண்ெணய்.இரண்டு ேதக்கரண்டி சீரகம்.இரண்டு ேதக்கரண்டி ெசய்முைற : முறுக்கு ெசய்ய ேதைவயானவற்ைற தயாராய் எடுத்துைவக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் மாவு வைககைள ஒன்றாகப் ேபாட்டு கலக்கவும். .

15    பின்பு மற்ற ெபாருட்கைளயும் ேபாட்டு நன்கு கலக்கவும். . அதன் பிறகு அதில் தண்ண ீைர சிறிது சிறிதாக ஊற்றி பிைசயவும். மாவு சற்று தளர இருக்கும்படி கலக்கிைவக்கவும்.

அைத சூடான எண்ெணயில் ேநrைடயாக முறுக்கு பிழியலாம் அல்லது ஜல்லைடக் கரண்டியின் பின்புறத்தில் பிழிந்த பின்பு எண்ெணயில் ேபாட்டால் சுலபமாக இருக்கும். இரண்டு புறமும் திருப்பிவிட்டு சிவக்க ெபாறித்து எடுக்கவும்.16    பின்பு முறுக்கு பிழியும் குழாயில் ேவண்டியளவிற்கு மாைவ நிரப்பவும். எண்ெணயில் கடாயின் அளவிற்ேகற்ப ஒவ்ெவான்றாக ேபாடவும். .

பண்டிைக காலங்களுக்ேகர்ற சுைவயான முறுக்கு தயார்.17    அைனத்து மாைவயும் இைதப் ேபாலேவ ெபாறித்து ஆற ைவத்து எடுத்துைவக்கவும். குறிப்பு : சைமக்க எடுத்துெகாள்ளும் ேநரம் : 00 hrs 50 mins .

இரண்டு ேமைசக்கரண்டி சிறுபருப்பு-ஒரு ேமைசக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள்.ஒரு ேமைசக்கரண்டி எள்ளு.ேதைவயானளவு ெசய்முைற : ேமற்கூறியுள்ள அைனத்ைதயும் தயாராய் எடுத்து ைவக்கவும்.ஒரு ேதக்கரண்டி எண்ெணய்.18    தட்ைட ேதைவயான ெபாருட்கள் : அrசி மாவு.இரண்டு ேகாப்ைப உளுந்து மாவு-அைரேகாப்ைப ெவண்ெணய்.இரண்டு ேதக்கரண்டி ெபருங்காயம்.இரண்டு ேமைசக்கரண்டி கடைலப் பருப்பு.ஒரு ேதக்கரண்டி சர்க்கைர( விருப்பமானால்).கால் ேதக்கரண்டி உப்பு. . பருப்புகைள நீrல் ஊற ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.

பின்பு ேதைவயானளவு நீைர ேசர்த்து ெகட்டியாக பிைசந்து ைவக்கவும் . ெவண்ெணைய உருக்கி அதில் ேசர்த்து பிைசயவும்.19    ஒரு பாத்திரத்தில் அைனத்துெபாருட்கைளயும் ஒன்றாக ேபாடவும்.

பின்பு அவற்ைற பிளாஸ்டிக் அல்லது பட்டர் ேபப்பrல் ெமல்லியதாக தட்டவும் கடாயில் எண்ெணைய ஊற்றி சூடாக்கி அதில் ஒவ்ேவான்றாக ேபாடவும் ஒருபுறம் ெவந்ததும் மறுபுறம் திருப்பி ேபாடவும்அனைல மிதமாக ைவத்து ெபாrக்கவும். .20    பின்பு சிறு சிறு உருண்ைடகளாக உருட்டவும்.

21 
 

இரண்டு பக்கமும் நன்கு சிவந்ததும் வடித்ெதடுக்கவும்.

இைதப் ேபால் அைனத்து மாைவயும் தட்டிேபாட்டு ெபாrத்ெதடுக்கவும். நன்கு
ஆறியதும் டப்பாவில் ேபாட்டுைவக்கவும்.

சுைவயான தட்ைட தயார்.

22 
 

பூந்தி லட்டு
ேதைவயான ெபாருட்கள் :
1. கடைலமாவு = 2 ேகாப்ைப
2. சர்க்கைர - 3 ேகாப்ைப
3. ெநய் = 1/4 ேகாப்ைப

4. முந்திr திராட்ைச =உைடத்தது 1/4 ேகாப்ைப
5. தண்ண ீர் = 2 ேகாப்ைப

6. ஏலப்ெபாடி - 1/2 ேதக்கரண்டி .

7. லட்டு கலர் = 2 சிட்டிக்ைக
ெசய்முைற :

கடைல மாவில் கட்டிகள் இல்லாமல் ஜலித்து ைவக்கவும் .

பின்பு அதில் கலர் ெபாடிைய ேபாட்டு நீைர ஊற்றி கைரத்துக் ெகாள்ளவும் .

கைரத்த மாவின் பதம் ேதாைச மாவின் பதமாக சல்லைட கரண்டியில்
ஊற்றினால் தானாக விழ ேவண்டும் .

23 
 

பின்பு எண்ெணைய சூடாக்கி அதில் கைரத்து ைவத்துள்ள மாைவ
லட்டுக்கரண்டி அல்லது ஜல்லைடக் கரண்டியில் சிறிது மாைவ ஊற்றவும் .

பூந்தி நன்கு முத்து முத்தாக விழ ேவண்டும் , அடுப்பின் அனைல மிதமாக
எrயவிடவும் .

பூந்தி ெவந்ததும் அrத்து எடுத்து தனிேய ைவக்கவும் .இவ்வாறு அைனத்து
மாைவயும் ேவகைவத்து ைவக்கவும் .

.24    பின்பு ேவெறாரு பாத்திரத்தில் சர்க்கைரயில் நீைர ஊற்றி ஒரு ெகாத்தி வந்ததும் மிதமான சூட்டில் பத்து நிமிடம் ைவத்திருந்து பாகு காய்ச்சவும் . அதில் தயாராக்கியுள்ள பூந்திையப் ேபாட்டு ஏலப்ெபாடி மற்றும் ெநய்யில் வறுத்து ைவத்துள்ள முந்திr திராட்ைசைய ேபாட்டு கலக்கவும் .

அைனத்து விழாக்கள் மற்றும் பண்டிைககளுக்கும் ஏற்ற சுைவயான லட்டு தயார் . குறிப்பு : லட்டு பிடிக்க வராவிட்டால் சிறிது சுடு நீைர ஊற்றி கலந்து உருண்ைடகள் பிடிக்கலாம்.25    ைககளில் சிறிது ெநய்ைய தடவிக்ெகாண்டு ைகப் ெபாறுக்கும் சூட்டில் உருண்ைடகைள பிடிக்கவும் . எத்தைன நபர்கள் : 22-25 lattu சைமக்க எடுத்துெகாள்ளும் ேநரம் : 01 hrs 00 mins .

J fOtp itj. Vyf.fha. Cwitf.fTk. miukzp Neuk.2 Nki[f. .L Njf. rhW .b .iyia Ma.sTk.fha.G+ Nfrup J}s.jpy..J .26    rpf. .1 rpW fl. nfhs.iy> [hjpgj.4 .J}isAk. muprpia fOtp jz. .].bif ..4 rpl.G vOkpr.jpuj.wTk.5 Njf.8 Njf.. NrHj.J jdpahf itf..b itj. xU ngupa ghj.2 . ntq. gj. Cwitf. nfhs.il . 4. Gjpdh .rp . vz.fTk.bif .fpf.200 kpy.G+itAk. kpsfha.fuz.500 fpuhk.sTk. nfhs.up .f tplTk.ir kpsfha.kjp muprp ntq.jpy.yp .fuz.100 kpy. J}s. 10. tjf.Q.Jf. 11.iy japH Fq.L . muprp ghjp nte.rp .zPupy.b cg.5 .F nfhjpf.. 5.J xU epkplk.fhsp Gjpdh .rp G+z. gpupQ.L #Nlw.e. 9.zuP py.fhspia ePskhf eWf.ytq.fk.2 .4 .3 ... Fq. 12.dH Vyf. Nfhop gh]. 8.up NrHj.3 rpl.1 ngupaJ .J NtftplTk.Jf. 2..yp vz. gl.zPH NrHj. jf.uz.fs..iz tpl. 7.sTk.fk.nfhs. #lhd jz.> gpupQ. 6.fpf.Gk.Lfshf ntl.Fkg.b .fTk.fhaj.yp ..2 Njf.ytq.fuz.1 . gpupahzp Njitahd nghUl. vz.fd.1 .L tpOJ nea.fuz.iz Kwpe.J epkplk.il> . jf.iy [hjpgj.J ed. nfhs..b . gr.fuz.b . jz. ngupaJ gr.b itj.50 kpy.. 3. fopj.Fkg.fhak.3 . cg.irkpsfhia ntl. Nfrupj.yp .sTk.fTk.1 Njf.iz ghy.].fuz.> gl.4 . Nfhopia ngupa Jz. .b nra.j gpd.sTk.Kiw 1.j gpwF> tbj.ij ePskhf eWf.J Cwpa muprpia NrHj.500 fpuhk.irr.Jf. 50 kpy.

gpagb .. Ntfitj..fiu cgNahfpf.iw xU mLf.Fk.fTk.fpaTld. m iufpsh]..Lfis .J ed. tjq. 20. xU ngupa ghj. ghj.s Fq.jd.wTk. tjf.fTk. ghj.fTk. Fok.nghOJ eWf. xU ngupa ghj. NrHj. 29.wTk.dH 30 epkplk.fhf gug..J NkYk. . .J 1 epkplk.fhak.iz tpl. jpwe. 2 epkplk..fpa jf.. Cw.LfisAk.> vz. 25.gp Cw itj.ig midj. 22. 23. tiu MFk. Ntfitf.fTk. 150 kpy. ePq.dH Gjpdh .fTk.fTk.wTk. 32..fyhk.ir thrk.27    13.iz gpupj.s Nfhopj. tjf.lTk. jk..yp vz. 21.fTk.fTk.s gpupahzp Fok.iy NrHj.fTk.ig vLj. Nky.nghOJ ntq.jhy.g.ij %b 20 30 epkplk.20 epkplk..J 2 ekplk.ghf.. .jw.Kiw 24. 30.fTk.gpy. nghd. 33. 18..J ed.sQ.Fk g. 36. tjf.jpuj.J 1 epkplk.J Nfhopia 90 rjtpfpjk.jd. 19.rptg. itf. Nky.gTk.G+ ghiy ghjp vLj.. kPjKs.ig vLj.iw nkJthf fpswTk.jpuj. %ba gpd.gpagb . kPjKs. Ff. Cw.j ntq. Jz.. %biaj.J 2 epkplk.b) NrHj. .L #Nlw.fhf gug...ij kpjkhd #l. tiu kpjkhd jPapy.b itj.jpuj.Lk.dH ..fhaj. 16.s ghjp Nfhopj.jd. gpd.G+z.G epwkhf .j Nrhw.F fyf.by.Fkg.fpa gpd.Lfis NrHj.J gug..s Nrhw. Ntf itj. gpupahzp nra.. 28.G+ ghiy njspf. Nky.J gug.j Fq. ntq.irkpsfha..Fk. 35.g. . mg.iw kPz.zPH NrHf. Fiwe.. 34. tjf.J Nrhw.ir rhiu njspf.G (2 . 27. .fhsp> gr.dpwkhFk.fTk.Q.J %lTk.j.F gjpy. 17.F Fok.F RkhH 15 .J NkYk. kPjKs. Jz.jpd.J %b itj..rpg. jz.jpuj..Uf.J itf.jpy. gpupahzp Fok.J njspf. Jz.fTk.gbNa jk. ghj.j jPapy. vOkpr. ghjpasT gpupahzp Fok. japH> cg. fl.jpuj. cs. NjitapUe.3 Njf.dH Nfhopj. tiu kpfTk. gr. kPjKs. .fuz.ypa Jzpia itj. NrHj. Ritahd Nfhop gpupahzp jahH.jd. ntl. kpsfha.J}s.fyhk. Ntfitf.jpy. xU mLf. 31.L tpOJ NrHj. gpd. 15.. tjf. thia xU < ukhd nky..fTk. Nky.fhak.J ePUk. 30 epkplk. vLj.fTk.jpw.G jahH. 26. 14. tiu tjf.. gpd..dH neUg.

Nru.fuz.fpa ntq.5 . jf.fTk.zPu.jpid Nghl.L nghd.kpy.rp>G+z.su.Fy Jz. ePsthf.yhtw.b nra.jJk.b .4 .J> Cwitj.il vLj.L gl.Njitapy.yJ 4 epkplq. Ff. (tprpy.fTk.Bj.J mLg. nfhj.L ntapl. Nru.nfhs.fid Nru.ypj.> cg.J}s.> gr.j jf. }s.dhrpg.L rpf. 7. nfhjpj.L fOtp itf.lhy. Nru.2 Nkirf.ir rhW vLj.gg.zPu.J}s. itj. rpf.> nfhj.J nfhQ. Nru.nza.G rupghu..j. muprpia fOtp 20 epkplq. Njq. %bia Nghl.J jz.L tjf. gpupahzp ..rp G+z. 8.ir nea.irkpsfhia fPwptpl.jJ .2 .fp>.jky.3 .(Ff.fupy.j muprpia Nru.28    rpf.miuf.iy md.j.il>fpuhk. tw.J}s. rpf.rs.tpl. epiyapy.Q.Jk.fuz.L Ff.jJ .J> (tpUg.L %b itj.jJ gl.>nea.fpy. FioAk.apy.btpl.fhy. gpupahzp .ftplTk.2 .yp> Gjpdhit Nru.iy> md.jky.> gpupahzp .j.J 3 my.j muprpia 1 B].b .G+ vYkpr. eWf.fs.gl.tiu tjf.il itj. Njf. Nghl.j..rk.ig mizj.fha.dhrpg.ghy.J gr. NtftplTk.fp nfhj. kl.L tpOJ kpsfha.jJ . Gul.1 .fTk.fuz.G+d. }s. . 4. vz. 5..nza. Nyrhf tWj.G> kpsfha.jky.G+ Nghl.fid kQ.kjp muprp ngupa ntq.2 Nkirf.Lk.j.fd.iy) . nea.il fpuhk.xU ifg.btpl.> jl.jky.L ed. vYkpr. kQ.xU ifg. 1 lk.b .L .syhk.JtplTk. nghbahf mupe.) xU jl. 6.L tpOJ Nru.gpb msT .Jtpl.jJ . gh]. tuj.ypj.su.gpb msT .yp nghbahf mupe.fha.fuz. cg.ilNghl.J muprpapy.miuf. Tk.fhspia Nru.wp Nyrhf fPopUe.L nghupatplTk. Gul.. muprpf. . 3.rs.Xuq.fhaj.J}s.fs.b .fuz.fu. rpk.2 Njf. xU lk.f.Kiw 1.irkpsfha.2 ..fhsp gr.2 .G>Vyf.ff .F xd..J}s.) 9.Wk.jJ Gjpdh nghbahf mupe.iwAk. kQ.Jf.f. Cwitf. 2.2 Nkirf.fhak.fTk.J}s.dpwkhf MdJk. jz. (Cwitj.su. Kiw) Njitahd nghUl.Q.diu lk. jz. . nfhj.J Nkyhf vy.fyhk. vz.fs.L Nghl.G Vyf.rs.zPu..fu.irthrid Nghf tjf.fpNyh .fha. Cw.fd. 10 epkplk.fpNyh .whf %b nfhjpf.

.zPu.A+ Ngg.29    10. gupkhwTk. gpupahzpapy. tpohky.L NtW ghj. gpupahzp nub MdJk. Njit.gupy.jJ . %bitg. ftdk. .rbAld. jz.. khw. Jilj.NghJ b.fd. Ntu. FUkh>japu. Mtp mlq.wptplTk.jpuj. mt.gjpy.fpaJk.JtplTk. tpOk.jpy. 12.gr.tg.. 11. rpf. Nyrhf gpupahzpia fpswptpl.

Njitahd nghUl.Kiw Nfhopia Rkhuhd msT Jz.wTk.fha..b 6..fpf.Jky. .miu Njf.. tjf. ntq.L rpWJ Neuk. fwpNtg.L tpOJ .2 12.L kpjkhd jPapy.ijAk.G .fhspia Nru. .Js.fhak.iz Cw.fs. gr.fhsp .fpy..dpwkhdJk. mjDld. .L mjDld.jpy. gpwF mLg.. nfhs. fpuhk.yp .J itj. vz.J vz. jdpahf itf.J nfhs.fhaj. nfhs.rs.jp vz.30    rpf.rp G+z.b 7.Ip . kQ. #upafhe.fs.b 8.Ue.su. jf.sTk.F tjf.fd. fPwpf.2 4. gpupQ. lk.50 fpuhk.jpuj. . jf. . ngupa ntq. mjpy.. fye.. kpsfha.g. thzypia itj.2 14.J ntq. .Q.2 13.G fwpNtg.Njitahd msT nra. Gsp fiury.fhspia miuj.iy .L gpire..iz #lhdJk.ij nghbahf eWf. tiu ed. . miuj. vLj. Nfhop .b 10. nfhj.J 8 epkplq. gpwF ntq.2 15.b 9. NtFk. cg. .Lk. cg. Jhs. jdpah Jhs. . kpsfha. fpuhk.Lfshf ntl. 5 . ntq.il .gpy. jdpah Jhs. nfhs.s jf.fha. Jhs.s Nfhopia Nghl.J nfhz.fTk.rs.iz .sTk.1 Njf.fuz. Jhs. Nfhopia xU ghj.fuz.gpiy midj.G . nfhs.fuz.fTk.1 Njf.sTk. nghd.uz.2 Njf. Nghl. jz.2 Njf. Jhs. gpupQ. 1. Gsp fiury.j. gl. .Ip .Q.fTk.bf. 1 Njf.fuz.500 fpuhk.J 10 epkplk.iy .2 3.Js.2 Nki[f. .fuz.. 2. gr.rp-G+z.. .Jf.rpwpjsT 16.fuz. jf.fTk. gl.ir kpsfhia ePs thf.b Gsp fiuriy fhy.ir kpsfhiaAk.Wk.ijAk. 18.sTk.. tWty.fhaj.sTk. tjf.zPupy.L tpOJ kQ.fuz.2 5.gpiy .y.ir kpsfha. Nghl. Vyf.fhak. .NghJ Cw itj. kpsF Jhs.fhak.fhsp .rpwpjsT 17.G Vyf.iyia NghlTk.il kw.b 11. gr.

lk. Nfhop ed.iyia NghlTk.fTk.. rg. ed.yp . gpwF kpsF Jhs.j. Ritahd nrd. jz.s kpfTk.31    Nfhop xNu rPuhf NtFk.. fhy.id rpf. rhjk.Jky. kw. jahu. tpjkhf fpswp tplTk.Wk. nfhs.Fk.J Nfhopia kpjkhd jPapy... kw.Ue.whf .zuP Nru.ghj.Uf.jpf.bahd fyitahdJk.Wk.F njhl. nfhj.gpy.Lf. . tWty.F nte.J .fd. Ntf tplTk.su. .J krhyh nfl. mLg.wf...

Fk. Rkhu.jJ . nf]. Nfhop Jz.f kpUJthd Nfhop tWty.NghJ . %b Nghl. /g. tiu rpk.fSf.fuz.iu Njitahd nghUl. fuz. vz.Fs.fTk.e.b .L jPia Fiwj.b .yhkYk.Lfshf ntl. nghb . .R epw nghb kw.lhy.jJk.fhy. Njf. nfhs. cq. fpilf. Urpkpf.jp vz.wp #lhf. epwk. . mt. Njitahd msT cg. tpku. Nfhop rPuf nghb kpsF nghb #upafhe.NghJ fpswp 5 epkplq.jk.Wk.sTk.j.J nfhs.tg.1 Nki[f.Lfis NghlTk.J Nfhop ed.tpfisAk.J 15ypUe. mjDld.iz Cw.fTk. vz.G Mfpatw. Nfs. nghb cg. rpwpJ vz.l.1 Nki[f. fuz. fuz.rdq.R fyu. nra.F Cw tplTk.fs.y.bf. f. nghb MuQ.kpy. MuQ.b .sTk.G Njit gl.F NtFk.Njitahd msT nra. itf.fisAk.J 20 epkplq.iz MuQ. flhapy.b .fd.fs.ayhk. gjpT nra.F Ntf tplTk.G . mg. nra.iz Nru. ].Kiw Nfhopia ngupa Jz.iw Nru.b Rj. Gf.fpy.fSf.1 Nki[f. rPufg. 15ypUe.J 20 epkplq.aTk. jahuhfptpLk.ifahd g.aw. ehd.nuhsd.32    rpf.iz fha. nkhWnkhWg. nghb kpsFg.R fyu.fSf.250 fpuhk.

rpwpjsT . vz. 3. . gr.f.Njitahd msT nra.fuz.iy.fhak.fs..gpiy 12.f tplTk. Gsp fiury.fhspia xd.500 fpuhk. gpd.gpiy Nru. .f.100 kpy. . xU ngupa fhlhapy.ff . ntq.du. 1. Nfhopj. rPufk.yp .b .J itj.du.f. .2 Njf.du.b . rpwpjsT ePu.UFk. gr. fwpNtg. kpsF. 15. jf.miu fl.tw. Gsp fiuriyAk.fTk. krhyh Njitahd nghUl.gpiy kw.nfhs.fTk.Jz. jdpah Jhs.iw 30 tpehbfs. vz.jky.. gpd.g. kpshfha.wd.jid gr. .jky. jf. . Jhs.b . Njitahd msT cg.ir thrk. fLF 13.fhak. nfhs.iz 16. 8.fTk. ..F nfhjpf. kpshfha.Q. miuj.sTk. tiu Nfhopia Ntfitj. Tk.G .fTk.Lfis Nru. 7..yp 11. Jhs.miu Njf. Nru. .yp .fhak.Lfshf ntl.F krhyh . ntq.f... KO kpsF 14.j. nfhj.4 . .fTk.4 Nki[f.ff ..fpf..b . gpd. Nfhop 2.b .fhspia Nru.Jf. mjDld.fuz.fTk.fuz.fuz..sTk.J ed.33    rpf.L #lhf.L .wf. cg.fuz. Nru. . .. Tk.rp G+z.L tpOJit Nru.b . ed. fwpNtg.fTk.miu Njf. 9. Tk.b .J .fTk.LfSld.whf Nru.iz tpl.bf. fwpNtg. nfhj. Gjpdh jio 10. xd.ir kpsfha.200 fpuhk.fuz..rs.whf miuj..rpwpjsT .Wk. NghFk. jf.Kiw Nfhopia fOtp Jz. rPufk. 5.2 Njf.G Nru.ff .ir kpsfha.j ntq.nghOJ Nfhop Jz.3 Njf.L tpOJ 6. Jhis Nru. fLF.. nfhs. Gjpdhit xd. gpd.sTk.Q.200 fpuhk.miu Njf.fuz.. kQ.fhsp 4.rp G+z.. tiu tjf. jdpah Jhs.f..fd. tiu tjf.

ngslu. B].fkhfNt fyf. jahu. R+Lg. .nfhz. rypj.200 fpuhk.4 .j rPdpiaAk.Kiw 1. 4.wp ed. ikjh nghbj.il Ngfpq.wTk.. Irpq.ed. Kl.. gl.Nl fyf. Ngfpq.bapy.]. Nky..fdNt 10 epkplk.Kf. ngsliu kpf.Jk]. gz..zpf.jgpd.J itj.l Xtdpy.j ikjh> Ngfpq.zTk. .. Kl.F fye. rl.]. . jl. kpf.Nyrhf jiuapy. -. 20 my.gLj.F fyf.jrPdp gl. jltp moFgLj.yJ 30 epkplk. gz. . Ritahd Nff. 2. gz.zp vLf.fTk.lTk.F kpf.j rl. ed.ilia Cw. Ngf. nra.jTk.liuAk. ..fs. Kjypy. Nff.fTk. 3. 6 gpwF Vw.bia .gl. 5.200 fpuhk.gLj.G+d. Njitahd nghUl.jg. 200 bfpupapy. khT fyitia rkg.fhy..jd.lu.200 fpuhk.fTk. nghbj. MdJk. xNu gf.].34    fpU].fTk. Cw.

rs. vz.tjhy. nghb .G+d. Nru.NghJ nkhW nkhWg. muprp khT .fTk.J 2 epkplq.2 B]. kQ.ghd Ritahd rpf.G+d.G+d. tuhky.F ed.ij Fspu..G .wp fha. .G+d.rp G+z. gpd.L tWf.rs.ir rhW my.fSf.G+d.fTk. Nfrup fyu. nghb Nfrup fyu.6 Kl. ..ir thrk.j. Nrhs khT .35    rpf. yhyp ghg. nra. Nfhop Jz.Wk.bapy.J Rj. gpwF NfhopAld. . nghbia cgNahfpj. mNj flhapy.buz.sTk..fTk. nghb midj. .. kpsfha.4 Nlgps.4 B].fd.rpwpJ vYkpr.gb nra.Lfis kQ.Kiw Nfhop Jz. miu kzp Neuk.yJ tpdpfu. Njitahd nghUl.Fk. ].rs.Q. mLg.iz .2 B].jk.lhf Nghl.rpwpJ . nghb .il .g. .ir Kl. jahu.G+d.J vz.whf fye.g.fs.rp G+z.200 fpuhk. gr. .. Nrhah rh].gpy.ir rhW my. Nfhop fhy. Nrhah rh].F fyf.ej .1 B].L tpOJ gr.iz Cw. vYkpr.. yhyp ghg. ed. kw.Uf.du.uz. . Cw itf. Jk. 1 B].fd.Q. nghb .L tpOJ .Lfis .J nfhs.yJ tpdpfu.1 kpsfha. nra. flhia itj.ijAk.sTk. nghb cg. rhjd ngl.G+d..4 B].J nfhs.il muprp khT Nrhs khT kQ. .

b . kpsF rPufk. gpd. fLF nte.J nra. nfhjpj.J Cw.ilia cilj.3 .jky.iz cg..fTk.fuz.F nfhjpf.3 .36    Kl.jak.iyia J}tp .2 Njf. NrHj.irasT .fuz.ilia fyf.b .L Gsp fiury.> ntq.fuz.wp 5 epkplk.J gr. 3.b . Kl. vz.J itj.fhak.g.b .fhak.lhk.jak. kpsfha.7 gy.gpiy NrHj.il ntq.fTk.G fwpNtg.J jhspf. vz.> fwpNtg. vz.f Ntz. 2.fp gwpkhuTk.miu Njf.e.miu Njf.. . eWf.fpa jf.J jdpNa itf. G+z.fha. tWf. jf. Kl. 7..fuz.J fLF> nte.gpiy ..4 Njf. xU flhapy.> Njq.fhsp G+z..Njitahd msT . NghFk.1 Njf.rpwpa vOkpr.fuz.ir thrk.2 .fhspia NrHj.izia fhaitj. Njq.Kiw 1.fha.L Gsp fha. flhapy.izia fhaitj.yp . tiu tjf. NtftplTk. nfhj..dH .J rpwJ Neuk.fTk.jTld.miu Njf. NrHj.G Njitahd nghUl. 4.b .fuz.fs. JWty..j kpsfha.il Fok. Kl. .iw miuj.> fha.7 .J ed.f tplTk..b . .wf.tw.3 . 5.fTk.j tpOijAk. 6.nghOJ miuj.rpW nfhj.J kpsF> rPufk.ej .

fs.F fpswp tplTk.j.fpaJ krhyh ghf.il E}Ly. E}Ly.Lk. . Nru.Njitahd msT . ELy. Nghl.i]g.2 ghfk. kPz.J Cw.wf.j. gpwF Mw itj.2 .Njitahd msT .iy eWf.Njitahd msT .gpiy cg. jio J}tp .fpaJ vz.Jf. Cw.. E}Ly. fLF fwpNtg. jz.ilia ed.Njitahd msT nra.il ntq. vz.ij tjf.izia fhaitj.fp mjpy.J ntq.wp nfhjpj. nfs.1 ..G .J vLj.fTk.].ypj..wp cg.> krhyhitAk. Kl.nza.sTk.zuP .rpwpJ .i]Ak. Kl.G Nru.Kiw thzypapy.]. mNj thzypapy.Fk.37    Kl.yp .fhak.fhaj.J Kl.L Ntf itj. eWf. Njitahd nghUl.jpUf.J fpswp ky. ky. .J Mw itj.gpiy jhspj.nfl.J fLF> fwpNtg.ilia cilj.jJk.

Ntf itj. eWf. nfhj.fp nfhs.ilia vl.fTk.fuz.il gf.. nfhs.nza.J fyitapy.j Kl.fTk.fs. gr. vz.F fyf. nghbAk. jz.fhak. kw. Kl. . ..bf. vz.rpwpjsT .38    Kl. Jhs. ..Nfhuh Njitahd nghUl.sTk.fpa gr.j. thzypapy. 5.rkhf fye.1 fg. cg.sTk.tWf. eidj.r nfhQ.fpa ntq.J vLf.miu Njf.Kf. Nghl. 6.zPu. Nrhah rh].Jf.G - .ir kpsfha.il fliy khT nghbahf eWf.fTk. fg.Nfhuh jahu. nfhs.Jky.fuz.fpa nfhj.. cg. 3.4 .f Njitahd msT Njitahd msT nra. Ntf itj.b ..ilia vLj.il gf. Nru.b .fhy.yp .zPiu nfhQ.miu fg. Kl. Nrhah rh].J fyitia fiuj.ir kpsfha.L nghd.sTk. nghbahf eWf.. 4. Cw.fhak.Kiw 1..Gk. fliy khTld.1 .iy kpsfha.J ed.lhf ntl.Jky.nzapy. kpsfha.1 Njf. 7.j.yp ntq. Nru.Wk.dpwkhf nghwpj.wp #lhf.J fyf. 2.j Kl.J vz.nza. jz. .

zPu. nra. nghd. rupahd msT jz.lNth nra.L tjf.fuz..fuz.500 fpuhk. nghb cg. nghb kw.ilAk.50 fpuhk.J 8 epkplq.iz rpte.fwp my. nghb fhy.Js..Njitf.fhaj.fTk. nra.iz Cw.Lf.b .Jld.sp NghlTk.fhaj. . .g Rf.Nutp nra. . ngupa ntq.G kpsfha.) Nru.j Kiwapy. nghbahf eWf.du.Lf.j.3 ..L Jz.Lf. rptg.fTk.G Nru.rs.ij Fiwf.yJ f.j..uz. ntq.yJ khl. G+z.fwp kw.Wk. .j rptg..iz fha.fwp #upafhe.Lf. fpswp tjf.rs.Rkhu..J fwpia Ntf tplTk. fha.F nte.wp #lhf.fuz.jJk.G . vz. Rj..fNth $l. Njf.dpwkhdJk.J ey.15 KO gy.g nra. Fwpg. gpd.fhak. fpNutp Njitahd nghUl.J itj..jJk.gj.jpw.fTk.L kpsfha. Njf.ij Nghl.fs. gpd.ayhk. mj.Wk. 2 lk.Lfis Nru.ld. %yk. khl.b . fwp ed. tjf.e. te.fTk.b kQ. Ml.ayhk.fs.Nutp gjk.y f. cg.J tjf. nghb kQ.3 . Ml. 2 Njf.fh tWty.fhak.e.L Rkhu. mLg. tiu tplhky.fpa ntq. 5 ypUe.lhf fps. my.jp vz.fwp .su.tjpd..uz.s fwpia Nghl.fp mjpy.fTk.b kpsfha. (400 kpy.fuz.G kpsfhia .ej .ig mizf. .yp .Kiw thzypapy. vz. kl.fhy. G+z.jk. tpUg.2 Njf.Nfw.Nfw.G: ntq.jJ .39    fhHypf.

40 
 

Kl;il rhjk;
Njitahd nghUl;fs;
Kl;il
rpd;d ntq;fhak;
jf;fhsp
fuk; krhyh nghb
,Q;rp G+z;L tpOJ
vz;iz
fLF
cSe;jk; gUg;G
nfhj;jky;yp ,iy
NrhW

- 2
- 8
- 1 Jz;L
- 1 Njf;fuz;b
- 1 Njf;fuz;b
- 3 Njf;fuz;b
- jhspf;f
- jhspf;f
- rpW nfhj;J
- 4 fg;

nra;Kiw
1. xU thzypapy; vz;iz tpl;L fha itf;fTk;.
2. vz;iz fha;e;jJk; fLF cSe;jk; gUg;G NrHf;fTk;.
3. fLF njupj;jJk; ntq;fhak; jf;fhsp NrHj;J 2 epkplk; tjf;fTk;.
4. gpd;dH ,Q;rp G+z;L tpOJ NrHj;J tjf;fTk;.
5. Kl;ilia cilj;J Cw;wp ed;F nfhj;jp tplTk;.
6. Kl;il nte;jJk; Nrhw;iw NrHj;J ed;F fpsup tplTk;.
7. gpd;dH fuk; krhyh cg;G J}tp fpsuTk;.
8. nfhj;jky;yp ,iy J}tp gwpkhuTk;.
rhjhuz muprp NrhW NghJk;. gh];kjp my;yJ rPuf rk;gh Njitapy;iy

41 
 

kl;ld; gpupahzp
Njitahd nghUl;fs;
1) kl;ld; - 1 fpNyh
2) muprp ghRkjp - 1 fpNyh
3) nea; - 250 fpuhk;
4) ntq;fhak; - miu fpNyh
5) jf;fhs; miu fpNyh
6) G+ gl;il Vyk; - 25 fpuhk;
7) jpuhl;ir Ke;jpup - 50 fpuhk;
8) Gjpdh - rpwpa fl;L
9) nfhj;Jky;yp - rpwpa fl;L
10) japu; - 100 fpuhk;
11) gpupahzp MuQ;R kQ;rs; nghb - 5 fpuhk;
12) ky;yp Jhs; - 2 Nki[fuz;b
13) gpupahzp krhyh my;yJ fuk; krhyh - 1 Nki[fuz;b
14) kQ;rs; Jhs; - 1 Njf;fuz;b
15) kpsfha; Jhs; - tpUg;gj;jpw;Nfw;g
16) G+z;L - 50 fpuhk;
17) ,Q;rp - 100 fpuhk;
18) gr;ir kpsfha; - 50 fpuhk;
nra;Kiw
kl;ld; Njitahd msT rpwpa Jz;lhf Mf;fpf; nfhs;sTk;.
muprpia ed;whf fOtp Cw itf;fTk;.
,Q;rp G+z;L miuj;J itj;Jf; nfhs;sTk;.
ntq;fhak; jf;fhsp ntl;b eWf;fp itj;Jf; nfhs;sTk;.
Gjpdh ky;yp ,iy Ma;e;J eWf;fp itj;Jf; nfhs;sTk;.
Ke;jpup jpuhl;ir nea;apy; tWj;J itj;Jf; nfhs;sTk;.
japu; ed;whf fl;b ,y;yhky; fyf;fp itj;Jf; nfhs;sTk;.
xU rl;b vLj;J mLg;gpy; itj;J 200 fpuhk; nea; Cw;wp
fha;e;jJk; G+ gl;il Vyk; Nghl;L Nyrhf rpte;jJk;
,Q;rp G+z;L ,l;L jhspf;fTk;. cld; ntq;fhak; Nghl;L
ntq;fhak; ghjp nte;jJk; kl;ld; ,l;L ed;whf Ntf tplTk;.
kl;ld; Kf;fhy; ghfk; nte;jJk; cg;G kpsfha; krhyhf;fis
Nghl;L ed;whf fpswp tplTk;. gpd;G jf;fhsp ,l;L jf;fhsp
nte;jJk; japu; Cw;wTk;. japu; Cw;wp xU 3 epkplj;jpy;
ky;yp ,iy Gjpdh ,l;L 2 epkplj;jpy; mLg;ig tpl;L ,wf;fp
itf;fTk;.
NtnwhU rl;bapy; jz;zPu; Cw;wp Njitahd cg;G
xU gl;il Vyk; G+ ,l;L nfhjpj;jJk; muprp Nghl;L
muprp ghjp nte;jJk; xU Njf;fuz;b nea; ,l;L
xU ry;yilapy; tbj;J itj;J nfhs;sTk;.
50 fpuhk; nea;apy; gpupahzp fyu; nghb Nghl;L fyf;fp itj;J
nfhs;sTk;.
xU ngupa rl;bapy; nea;apy; fye;j fyu; nghbia gutyhf
njspj;J tbj;J Nrhw;wpy; ghjpia mjpy; nfhl;b kPz;Lk; fyu;
nghbia gutyhf njspj;J tbj;J itj;j Ke;jpup
jpuhl;iria nfhQ;rk; nfhl;b ,jd; Nky; kl;ld; krhyhit
gutyhf nfhl;lTk;. gpwF kPjKs;s Nrhw;iw krhyh Nky;
Nghl;L kPjKs;s fyu; nghbia gutyhf ,l;L Ke;jpup

42 
 

jpuhl;ir ,l;L Mtp ntspNa tuKbahjgb %b
nky;ypa jPapy;10 epkplk; jk; ,lTk;.

ilAk. jahu.6 kpsF ...sTk. gUg.W tjf.J cg. 3.jy.G .jkhf .L #lhdJk. Ritahd Ml.12 rPufk. tpl.Kiw 1.fu.Lfshf eWf.12 G+z.jk. kpsfha.nza.fpa gpd. tpl. .Fk.yhj jdp fwp) .J fwpia nfhl. Ff.. .jJ) . 4 miuj.G Nru.. Ml.fTk. fwpia ed. .2 Njf.j.wf. gupkhwTk.b rpwpa ntq.L . tWty.by. . muitapy.jp Mfpatw.fhak. Mtp mlq.j.ld. vz.J rhjk.fs.j tpOij nfhl.b cg.J gpd.J rpwpa ntq... Ff.fupy. Njitahd nghUl.zuP . rw.jk.3 Nki[fuz.J rpwpa Jz.j.. tj.f iu %b kpjkhd #l. 5 epkplk.W thzypapy.L tpOJ Nghy.G jhspj.J itj. kpsF rPufk. tWj. G+z.zPu.gpy. Nru.3 gy.b ed.Wld. 2.fwp (vYk. .W Rj. 5. kpd.jy. miuj. fLF cSe.Njitahz msT nra.Jf.b mNj msT jz.gp l nghUj.fuz. itj. G+up rg.fhak.ghj.jJk.250 fpuhk.Lf. .nza.L Nru.J rhg.Lf.J jz. vz.nfhs. tpl.fTk.fp nfhs. (cupj.fwp tUty.Uf. . Ff.uz. nra.L xU nfhjp te..43    kl. tj.sTk.

fTk.il GH[p Njitahd nghUl.J Cw.ilia cilj.Kiw 1.jTk. 2. tUk. 5. tjq.J Kl. tjf. Nghy.L kpjkhd jPapy.ghjp msT .fhak. vz. 6.1 ..wf. eWf. tiu ed..Gj..jTld. NrHj.fhak. xU thzypapy. vz.il nte. Rlitf.F nfhj. NrHj..iz #lhdTld.fTk.1 B]. 3.fhak. Kl.fp gwpkhwTk. cg. kpsfha. NrHj. gpd.fha Kl. Kl. kpsfha.fs.wp cg. ntq.dH Kl.Njitf.G+d.J ed.fTk.1 B].iz .fpaTld.G+d. 4.fpa ntq. .g .44    ntq..iz tpl.il ngupa ntq.J xU epkplk. vz. J}s. nra. . tiu ed. Kl.F nfhj.. JUty.Nfw.jTk.G rikay.j.il NtFk.il Njq.J}s. .fha.J}s.F tjf.

b .rpwpJ .whiy Nghl. nfhs.jpuj.fuz. Q. ngupaJ kpsfha. J}s. ePff .4 epkplk. . gf.J gwpkhuTk.Kiw 1. .G Nrhs khT fliy khT muprp khT .50 fpuhk.[py itf.J nfhs.fs. .45    . vz.sTk.b ..iy NrHj.L tpOJ Nfrup gTlH vz.fuz.4 Njf.. p> Fly.L 3 . xU thzypapy.Nfhlh Njitahd nghUl. nra. . . 6.> cg..iz nfhj.b .fTk.iy .50 fpuhk. J}s.2 Njf.wp fha itf. ePf. 5. vz. .nghwpg.3 Njf.sTk.J gpwl.iz Cw. 4.rp G+z.bf. .J nfhj.gjw.50 fpuhk.fp fOtp Rj.jk.why.rpwpJ nra.500 fpuhk. .> kpsfha.ij jdpNa gpupl..rp G+z.fuz.yp . nghwpj.jpy.yp . tiu nghwpf.jkpy. why..why.F Njitahd msT . . 3. cg.iz Kwpe.fTk.Q. xU ghj.L tpOJ> Nfrup gTlH rpwpJ ePH njspj.fTk.whiyg.J vLj.jky..whiy Njhy. . 2. .G> Nrhs khT> fliy khT> muprp khT> .jTld.

kw.Kiw 1. 10.J fOtp itj.L Njq. tiu nfhjpf. .L tpOjhf miuj.fSf.iziaAk.iz gpupAk. Nru.J Fok. fpNyh . G+z. . fhuzk.jpy.J .sTk.9 . 8.J nfhs.ijAk.y. Nru.F gpwF mLg.Lk.2 Jz. vz.) cg.wf.J jz.F gpwF gupkhwTk. rpy kPd.L jdpah jdpah nghb Njq.jhy. .fhsp nfhs.zPu. Fwpg. Nghl.f tplTk.. mjpf vz.2 B]. cg.J itj.4 gy..Wk.j.gpy.fTk. nra. 10 epkplq.46    rhy kPd.fhaj.J vz..G Njitahd nghUl.J nfhjpf. rptg. Fok.gpy.Ue.kPid Rj.y vz.Gspia fiuj.fs. flhia itj.J miuj. NkYk.b itj. NtW kPd.G+d. Njitahd msT jz.fp 5 epkplq. rhy kPd..iz gir nfhz. jf. ey. itf. cgNahfpf.iz tpl Ntz.igAk.fhy.kPjKs. gpd.ir msT .lJ.zPu.fSf. NghlTk.gpy.Wk. Gsp jf. 6.. NtW kPd. jdpah kw.J nfhs.s ntq.fha.F jFe.ig .. Gsp fiury. G+z.G+d.fyhk.sTk. 4 Nru..j.rptg.j tpOJld.rpwpaJ (ntl. cgNahfpj.. . tpl.. .fha.G .J Fok. jdpah nghbia ntq.fhak.fs.fSf.vYkpr.jDld.G kpsfha.L rpW mdypy.sTk. 4.F gjpy.jhw. 3.J 12 epkplq. .L .G rhy kPDf.j.mLg.sTk.fhspiaAk. 5. .Ue.F gpwF kPid .G kpsfha. 2. mupe.2 B].jk. Nghy.f tplTk.Njitahd msT nra.. mjw.J nfhs. 7.

....ir goj.F.J tplTk. vYkpr.f..g. .1 Nfrup nghb nfhQ.Nfhop..jpd.. Cw itf...fhak. ePff .. < uk..Kiw Nfhopapd. gpope.J tplTk.fp mNjhL nfhQ.jpuj.. Jhs. Xtdpy.l Nfhop nub .. cs.whf jltp xU miu kzp Neuk...rk..fhak..Uf. ..J..F G+z. itf. fz.. fuk..G kQ. Nky.L gy. krhyhTk. Nfhopia itj. Njitahd msT nra. cg.fpoq..fl. .G nfhQ. hky.wpy.. tapw. Nky.... Njhy.fTk..1 G+z.jpd.whf fOtp.4 gy. Nfhopapd..fTk....J tpl..s Kbfis fise....47    Rl. cUisf.Wk. ntspa vLq. gpwF Nfhop ed. Nfrup nghb Nfhopapd. KOf. mjpfkhf .. itj.Lk. ed.J . Jhs. vz. krhyh nghb kw. Rl. cg.Gk.L xU 10 epkprk.rk.J ijj.whf nghbahf eWf.iz jltp mjpy... mbapy...jpuj...rk. KOf.whf %b xU 1 kzp Neuk.rk.y. fye. ed.. fha. .jpy..fs.. cg.ij Nfhopapd. Njitahd nghUl. Nky...2 cUis fpoq. MdJk. rpf.Uf.lf...g Nfhopapd.rs..g ghj. xU ghj.Fk.rs.Nfhopia ed. ntq...whf nte. nfhQ.J..J ed. itf.e..G kQ.. %bia vLj.1 ntq. krhyh.iz gwpf..fpwJ Nghy... Njhy..g.j epwj..ir gok.yhky. cg... vYkpr....fTk..J rpte.fd.L .

Fiwe. itj. J}s. mupe. Cw Ntz.> nfhj.J fhy. tapw. vYr.fuz.nza.J .F fyf.J mjd.Njitahd msT .rp G+z.fhak.Jky..J itf.ghspiaAk.fuz. cg.fd.j tpOijAk.j.> vz.ghsp fha.rpwpJ nra.ir rhW .fTk.ir rhwpy.Lk. KOtJk.rp>G+z.fs.48    je.nza. G+rp tplTk.> JUtpa gg.Wk.1 fg.1 Njf. kpsfha. vYkpr.yp J}tp gupkhwyhk.J}up rpf.j fyitia Nfhopapd.Kiw Nfhopia Rj. Nfrup nghb ntq.Jky.fTk. miuj.f.1 Njf.L tpOJld.Q. cly. ntq.wpd.. Nfhop g kpsfha.fuz.b .fTk.G japu.J ed.L tpOJ JUtpa gg.b . J}s.fhak.J mjpy.> Nfrup nghb Nru. nra. .yp .jJ 5 kzp Neuk.jk.rpwpJ . japiu file. gFjp kw. .2 Njf. .b .8 .b .J gFjpapYk.2 Njf.. vz. jltp itf. KOf.fTk. gr. Njitahd nghUl. nfhj. .fTk. gFjp tiu ePs thf.fpy. cs.fuz. gpwF je.rpy.ir kpsfhia miuj. fiuj. neQ. cg...igf.J}upapy.1 .2 Njf.. gFjp vd midj.fuz.> kpsfha.. rijg. Nru.Ue..rpwpJ .J rikf.Q.b .e.J mjid Nfhopapd.

jf.fhspia NrHj.Nfw.wf.F tjf. tiu ed.1 B].J}s.Njitf.fTk.1 . Rlitf. vz.il jf. Nghy.fTk. vz.fpaTld. tjf. tUk.jTk.F nfh j. . vz.G+d.wp cg.ilia cilj. Kl. NrHj. tiu ed. kpsfha.il NtFk. Kl.J ed. J}s. NrHj.il nte.fhsp Kl..J}s. gpd.fpa jf.L kpjkhd jPapy.fha.J Cw.Kiw 1..fhspia ed. xU thzypapy. 2. 6.fs. cg. 5. ..49    jf...g .fhsp Rkhud msT kpsfha.fTk.F nfhj.1 .il Njq.iz #lhdTld. 3.fp gwpkhwTk. 4.J xU epklk.G+d.J Kl. nra.iz ..fhsp tjq. JUty.j.il GH[p Njitahd nghUl.F eWf.dH Kl.fp jdpahf itf.1 B].iz tpl.fTk. Kl.jTk..Gj. jf. eWf. .G rikay.jTld.

b Njitahd msT 2 Njf. vz. J}s.jTld. fopj. nghwpe.j.20 epkplk. 6.G vz.fh kw.G rpwpJ ePH NrHj. tl mnkupf. nfhs. 7.lTk.sTk.Lfis mjpy. 15 . 1 Njf.].sTk.50    tQ.iz tpl. J}s. gp\. rl.rpu kPid rpW Jz.L #Nlw.b nra.. nghwpay.kd.b #lhdTld.. Njitahd nghUl. 5.fyhk.Jf. nghwpay..Wk.stHfs. cs. kPd.rpu kPd. my.fuz. tQ. 4.rpu kPd.. jahH. 15 epkplk. INuhg. nfhs. cg.Lfshf ntl. tQ. cg.yJ rhy.. xU ngupa rl..fs.bapy. cgNahfpf. kPid kpsfha.J gpwl.fuz.J kPid gpwl. kpsfha.Jf. fpq.iz - 400 fpuhk.b itj. Jz. .b itj.Kiw 1.rpu kPd. Ritahd tQ.wTk. 3.ghtpy. NghlTk. 2.

dpwkhFk.jk.rpwpJ . . nghl. jz.50 fpuhk.dp jahu.J vz.du.jk.L cg. G+z.wp #lhf..b fpswTk. rl.iz Cw. gUg.51    Njq.fha.Njitahd msT nra.gpy.l.Js.L fliy gr. miuitapy.Kiw JUtpa Njq.rpwpJ .s fyitapy. .gpiy cSj.s Rygkhd Njq.yp Njhirf.jid miuj. gpd.L fliy fLF fwpNtg.fp nfhs.L kpd.2 .Lf. nfhs.fha. JUtpa Njq.sTk.. flhia itj.G midj.fha.fTk.ir kpsfha.ijAk..G nghd.miu %b .F njhl.fs.rpwpJ .ir kpsfha... G+z.zPu. fLF fwpNtg.G NghlTk.fha. mLg. tpl.G .J itj.sTk. nfhl.J nfhs. miuj. gUg.. nghl. rl.G cg.L gr. gUg. . .dp Njitahd nghUl.L .gpiy cSj.3 Jz. tiu tWf.

2. 3. vz.fTk.fTk. Ke. fLF fwpNtg.. 10.Njitahd msT . fLF NrHj.fTk.epup cg.J ed.fTk.jpupia jdpahf tWj.rpW nfhj.fha. nfhs.iz .J rpwpJ nghd. xU thzypapy. Njq.L fha itf.sTk. 9.fs.F Ntfitj.3 .1 .ej . Njq.J Njq. muprpia Kf.. Njq.jpup NrHj.fha.fha.G NrHf. 5. fwpNtg. Njitahd msT cg.j Njq.G NrHj.fTk. tiu tUf.J gwpkhuTk.2 fg.Jf.nghOJ tWj.J itf. xU thzypapy.25 fpuhk..izia fha itj. JWty.fha. rhjk.. 6.fha. 7.jpw. .miu Njf.J tbj.fTk.Njitahd msT nra.52    Njq.J itf..J 2 epkplk. 4.25 fpuhk. muprp fliy gUg.j Ke. ghfj. vz.b . tjf..fha.fhy.. vz.fhia JWtp itj.. .iz tpl.gpiy> fliy gUg.> NrhW NrHj.fuz.G Njq. 8.J nghwpa tplTk. JWtiy NrHj.Kiw 1..gpiy Ke. . . tWj.G fha.dpwkhFk..J .fTk. kpsfha. Njitahd nghUl. .g.F fyf.

Kd.jk. .L jhspf.Gkh Njitahd nghUl.rpwpjsT nfhj.Ng Cw itj. 4.fTk.G .G . vz. 2) mjpy.fhak.iy Jhtp #lhf gupkhwTk.G fUNtgpiy .f. eWf. ntq. gUg.Njitahd msT nra.iz itj.. fUNtg.F fpsuTk.J fLF cSj.iz fLF cSj..Kiw 1) thdypapy. Njq.yp . cg.fha.Gkh nub. cg.yp .miu fg.fs.G Njitahd mstpw. .gpiy . Nghl.L nfhj.miu fg. JUtiy NrHj. Njq. cg.jky.j mtiy thdypapy..G Nghl.fTk.1 fg. 3) miu kzp neuk. ntq.fpaJ ..L fpswTk.53    mty.F cg. Nghl.fha.rpwpjsT vz..jk.jky.iy Nghl.L ed. mty.whf tjf. JUtpaJ . gUg. 5) gpd.jhspf.J ed.fhak. Ritahd mty.

4 ].fhak.Rkhu.2 lk.) rpd.ij KOjhf tjf..fp gpwF jz.G ePu. 4.iz tpl. -.fTk.2 lk.L gl. gUg.s Ntz. fha.sTk.sTk.1 ].f Ntz.l.Lf. -.wp miuj. 50 fp (Rj. fha. 50 fp gPd.G Nghl. ]. tpl..1 nrs nrs -. vz. 2. rpd.4 nra. 50 fp fj. rhjj.ij ed.L nfhjpf. 8.F file. tj.fha.L ntq.jJ . -.jy. Fok. -.G -. Ff. -.. nfhs.fTk.G+d.G jz.jy.f tplTk.Lk. nfhs.if fha.y vz. Njitahd nghUl.f.J nghbf.J Cw. 6.) Gsp -.iwAk.Rkhu. tjq. -. -.sTk.Lk.. nra. 50 fp KUq.su.fhsp Nghl.8 lk.1 Fopfuz.fhsp -.J tpl. Nghf Ntz.gpiy kpsfha. thzypapy.epiwa -.fhy. -.fha.3 jhspf.d ntq. -.fhaj.4 fpuhk.d Jz. tj.su.1 %b kpsfha.f : Njq.jk.iz fLF ngUq. msT upigz. nfhs. -.F 5 epkplk. gr.fs. Fioa Ntf itj.Lk.su. -. 7. -.6 jdpah -. muprp Jtuk.. tjf. . .Kiw 1.G+d.fupy.Fk.fp nfhs. nfhs. 3..J eWf. 5.L tjf. -.fhak.Rkhu.54    gprpNgNy ghj.j nghbia nfhl.Uf.vYkpr.jDld. nte.zPu..].1 ].b cg.j gpwF Gspia fiuj.fTk. ed.Rkhu.G -.f . fliy gUg. ntq..G+d. tjf.J itj.L Ntf itf.ir msT (fiuj.fwpfis Nru.Jf. (%d.fp itj.sTk. gpwF jf.200fp (KOjhf) jf.Jf.) tWj.1 Nful.G+d.Jf.f : ey.fhak.zPu..jpupf.b -. fwpNtg.ir thrk.il -.

Nghl.fhak.L jhspj. tj. jsu .Fk.wp fLF ngUq. rhjk..Lk.F fpz. fuz.Uf.jpy.gpLk. rhg.b fpswp itf.wp ed.vz.fTk.J rhjj.f Ntz. mg. jhspf. 10.iz Cw.gpiy kpsfha.bapy. e.jpy... nfhl.j Fok.e. fwpNtg. .Fk.55    9.NghJ jhd. gpwF .jy..ig rhjj.lTk.Uf. Cw. NghJ rupahf .

dH 2 kzp Neuk. Fbf. I{]. tpijfis fisaTk.fha.s Riuf.ry.Jf.> fh]. .Kiw xU 1 mb ePsk.F miue.fTk. Njitahd nghUl. xU 1 mb ePsk.$lhJ.wpw.s ghjpia Njhy. gpd.yp jz. nra.F ey.s Riuf. rhg.fTk.w tw. Riuf. rPtp mjd. I{].Lfshf ntl.fha.wpy.. . tapw.jTld. cs. gpd.. 300 kpy.dH Riuf.fhia rpW Jz.56    Riuf.b kpf.sTk. tbf.fhia ghjpahf mWj.. vJTk.gplf. nfhs. ntWk.yJ.zPH miuf.fTk. tbfl.ij fhiyapy. ed.biub].fha.fs.nwupr..]papy.rH> tapw. my.. Nghd. kPjKs.bapy. cs..

j. .fha.fhy. fg. . Fiwj.Q.J thrid ntsptUk.ijAk.ir kpsfha. Ntf itf.jDld.fTk.sTk. miuj.j muprp rhjk.G cSj.J Gytpw.rpwpa Jz. .iz .L .J fpswp fwpNtg. jz. myq. gUg.fha..rp kw.gpiy cg.ilNfhi]Ak. .jDld.1 Nlgps. .57    Kl. gpd.J nfhs.2 fg. . ]. fg.zPu.Wk. nghl.j. nra.ijAk. rhjk. Nru.G vz. JUty. Njq. . nghl.L fliy gr.gpiyahy. JUty.jk.G gr.G fliy gUg.ilNfh]. rhjj.rp fLF fwpntg.J .sTk.jJ) Ntf itj.rpwpJ .4 . cg.du. (nghbahf mupe..j kryhit Nru.zPu. Kl.G+d.J nfhs.J miuj. gUg. Nru. Njitahd nghUl. .Kiw muprpia jz. Kl. ]. .ilNfh].fTk.Njitahd msT nra.rpwpJ .1 fg.jk.F nra.tJ Nghy.G fwpNtg..ir kpsfha. . fLF fliy gUg.G+d.gpiy midj.1 Nlgps.fhy. tiu NkYk. Ntf tplTk. . nfhQ.J rpwpJ Neuk.L fliy cSj.Njitahd msT .rk.fupf. Njq. tWj..G midj.Q.j.jDld.. rpwpJ Neuk.ij Nru.j.fs.

iz #lhdJk.> 1 Njf..J jhspf.fTk. 9.nfhs.j kpsfha.L fha itf. NrHf..gpiy NrHj.J 10 .igAk. ePH NrHf.58    nrs nrs fha. tpOJk.gpiy nfhj.dH nrsnrs fha.. kpsfha. Gr. 8. NrHj.. gpd. rPufk. tjf.Jf. NrHj. 6.zHP - 4 miu fg.iy. ePupy.fj.fTk. rPtp rpW Jz. Cuitf. fwpNtg.> fLF> kPjKs. nrsnrs fhia Njhy. .J itj.G fha. vz.fs.15 epkplk. nte. 4.fuz.j gpwF miuj.bif 2 Njf. vz. kw.. fLF Njq.fha. ghjp nte.fha Fok. Njq.fTk.J Ntfitf..fTk.b rPufk.. fha.iy ngUq. ghrpg.ir kpsfha.gpl Urpahf .G jz.fTk.sTk. tiu Ntf itf. nrsnrs fha.fp gwpkhuTk.wf.jky.b itj. nfhs. 2.yp .jky.Kiw 1.fha.Lfshf ntl. 7.Fk.J miuj. gUg.j Njq. 5 epkplk. JWty. miu kzp Neuk. 11. rhg.ir kpsfha.ej .fTk.sTk.s rPufk. rpwpJ ngUq. Njitapy.Jld. gUg..iy J}tp .e. nrs nrs fha.J rpW nfhj.b 1 rpW nfhj.fuz. xU thzypapy.fuz.fuz..J kpjkhd #l. rpwpJ ePH NrHf. Cupa ghrpg.fuz. vz.iz tpl. NrHj. ..> fwpNtg.b 1 Njf. gr.fTk..fha. 3.. 5. 10. Ghrp gUg. nfhj.fTk.fTk.fhak.J ntq. JWty.Wk.b Njitahd msT Njitahd msT nra.iz cg. thzypia %b itj.Jf.G rhjf.by.J 2 rpl.L Njitahd nghUl. fha.yp .Uf.b 4 Nki[f. $l..j gpwF jPia midf.ig #lhd ePupy.fhak. 2 2 Njf.

ed. nea. Urpahf .whh nghy. thHf. miuj.G> nte. kpfTk.100 fpuhk.2 fg.4 Nki[f. fha itj. Urp NrHf.gk.fTk. JWty.whh nghy. jz. flhia kpjhkhd jPapy.fs.ir muprp> . miuj.2 fg. Ritahd Njq. mg.l.f ntz. 2..jhy.. rhg. itf.> 6.fuz.fiu NrHj.fTk.fha. .uf. . JWty. Mg. gUg.lk. gr. rltjw.itfis jz.J ed. rHf.fha.jak.59    Njq.Wk. 8.> .J NkYk.Kiw 1.gk.fTk. jhahH. rHf.J Njitahd msT khit tpl.f ntz. Cuitf. Njq.l.gk.fTk.dH ..yp muprp cSe. gUg. .zPupy 3 kzp Neuk.uf.gpl gpukhjkhf .G nte. .</uk.J jdpNa 12 kzp Neuk.gf..fha.jk. NrHj. gr.dp> Njq. Njitahd nghUl. Mg. m 1 Njf.b .F fyf. 4.jak.fTk. rl. rlt jw.ir muprp .fiu nea.Njitahd msT ..f vw. Njq. 3.j khtpy.fha.dH ifasT Njq..ij miuitapy. rl.yp muprp> cSe.Uf..dp> FUkhTld.f vw.j khtpd. <uk. cg.Njitahd msT nra.fha. 9.1 ifasT .zPH NrHj. kw.G NrHj.b .. cg.gk. gpd.fha.10 fpuhk.fuz.lk.L Mg.jk..gk. .G .Fk. 5. Mg.Uf. mg. . fhur.fTk.F miuf. gpd.Fk. 7..

. .G . gUg. rl.L .jk..J itj.ir kpsfha.s fyitapy.Njitahd msT nra.b fpswTk.s Rygkhd Njq..miu %b .fha. gUg. tiu tWf.dpwkhFk.L gr. G+z.3 Jz.rpwpJ .Js.. jz.ir kpsfha.ijAk.G midj.L cg.dp Njitahd nghUl.yp Njhirf.jid miuj. nghl.fha. flhia itj. .G NghlTk.sTk.L fliy gr.gpiy cSj. gpd.2 .. .Kiw JUtpa Njq.fha.fp nfhs..50 fpuhk. tpl.J vz.L kpd.Lf.gpiy cSj.jk. JUtpa Njq. nfhl.60    Njq.G cg.sTk.fha.. rl.dp jahu.du. mLg. gUg.gpy.zPu.rpwpJ . G+z. miuitapy.fTk.l. nghl.L fliy fLF fwpNtg.F njhl.rpwpJ . miuj. fLF fwpNtg.G nghd. nfhs.fs.iz Cw.wp #lhf.J nfhs.

fs.fpaJ .J til Nghy.jk.gpiy cg.j khit rpwpJ vLj. NrHj. gUg.Q. rl.fhak. xU thdypapy.b vz. rhg. 5. .G vz.50 fpuhk.fpa ntq.F fyf.jk. fliy gUg.Q.Uf. .rp fwpNtg.J gUg.fpaJ . 100 fpuhk.fTk. Jtuk. jl. ed. Jtuk.izapy.s fliy gUg.G cSe. jz. . miuj.iz . 3.1 eWf.Kiw 1.jTk.L #L gLj. 6.200 fpuhk..fTk. gUg.dp rhk.igAk. Cu itf.61    krhy. til jahH.J ed...fhak.zPupy. eWf.f Njitahd msT vz.GfisAk. Nghl.> fwpNtg..J . gUg.G> cSe.iz tpl.Fk.Wk..rpW nfhj.gpl Ritahf .1 rpW Jz.G kw.gg . midj.gpiy> eWf.zPH tplhky. kw.Wk. 7.F miuf.L nghwpj.fTk..fpa . .Gk.ghUld.G ntq. gUg.nghwp. . nghwpf.rp> cg.200 fpuhk. jw. 4.j khitAk. miuj.G fliy gUg.ig jz.L eWf.J itj. til Njitahd nghUl. Ritahd krhy.fTk.F Njitahd msT nra. kPjKs.J vLf. 2.Njitahd msT . 1 kzp Neuk.

.J nfhs.gl. .. NrHj. midj.lhak. 3.Fkg.. 1 fg. #L nra..j [hbapy.kpsF 1 Njf.y..j jPapy. 4.fuz.J Fiwe. nghOJ jPia epWj.j thrid tUk.Jg.fk.ytq.wilj. .sTk.Vyf.ij xU fhw. . 1 fg. xU ngupa ghj.J nghb nra. nghUl.gpl. nghUl.Fq. . krhyh J}s.iy) nra.fha.Kiw 1. Njitahd nghUl. 8 .Jg.jpuj.G (fl. Nghl.5 fg.fisAk.il 1 fg. .fs.j nghUl.l midj. .jdpah 1 fg.ij kpjkhd jPapy. 2.rp . ed.F tWj.rPufk. NkNy Fwpg.jTk.gpupQ.iy 1.fTk.fspd.J nfhs.sTk. tWj. 5.fTk.b . miu fg. . tWf. .J ed.fis vLj.62    fuk.whf miuj.L cgNahfpf.. .

fopj.ftplTk.j kUe. 200 kpy. 1 B].> .zPiuAk.zPH nra. 20 epkplk.ir rhiwAk. G+z. > vOkpr..jpuj.Uky.J kpjkhd jPapy.Kiw 1. xU ehisf. 3. jz. vOkpr.fpa G+z.G+d. 20 epkplk.yJ 4 Kiw gUfyhk. 4.L Rkhuhf eRf..J IyNjh\k.yp jz.63    G+z.ilAk.ir rhW 3.L B jahH.bd. 5.fp nfhs.fTk.J NjDk. .J.J tpl.L 2. 1 ngupa G+z. 4. NrHj.sTk.G+d. xU ghj.fs.. Njhiy vLj. 6. fyf.jpy.L B Njitahd nghUl.F 3 my. G+z. 2. nfhjpf. Njd. eRf.F rpwe. 1 B]. 1. Mfpatw..wpw. .

64 
 

,l;yp nghb
Njitahd nghUl;fs;
fliy gUg;G
Jtuk; gUg;G
cSj;jk; gUg;G
nghl;L fliy
rptg;G kpsfha;
fha;ej
; fwpNtg;gpiy
cg;G
ngUq;fhak;

- 50 fpuhk;
- 50 fpuhk;
- 50 fpuhk;
- 50 fpuhk;
- 7
- ifasT
- Njitahd msT
- 5 fpuhk;

nra;Kiw
mLg;gpy; flhia itj;J fliy gUg;G Jtuk; gUg;G cSj;jk;
gUg;G nghl;L fliy rptg;G kpsfha; midj;ijAk; jdpj;jdpahf
vz;iz tplhky; tWj;Jf; nfhs;sTk;.
gpd;du; tWj;J itj;Js;s nghUl;fSld; fha;ej
; fwpNtg;gpiy
kw;Wk; cg;G Nru;j;J kpd; miuitapy; jz;zPu; tplhky; Jhshf
miuj;J nfhs;sTk;.
,jDld; ngUq;fha nghbia Nru;f;fTk;.
Rygkhd rj;Js;s ,l;yp nghb jahu;.
midj;J gUg;Gk; Gujr; rj;J epiwe;jJ.
fwpNtg;gpiyAk; MNuhf;fpaj;jpw;F kpfTk; ey;yJ.
,e;j nghb ,l;yp kw;Wk; Njhirf;Fk; cgNahfpf;fyhk;.

65 
 

fk;G Njhir
Njitahd nghUl;fs;
fk;G
GOq;fy; muprp
nte;jak;
cSe;jk; gUg;G

-

1 fg;
5 Njf;fuz;b
1 Njf;fuz;b
2 Njf;fuz;b

nra;Kiw 1. midj;J nghUl;fisAk; 4 kzp Neuk; jz;zuP py; Cu itf;fTk;.
2. gpd;dH ed;F khT gjj;jpw;F miuf;fTk;.
3. khit RkhH 8 kzp Neuk; Gspf;ftplTk;.
4. kWehs; khtpy; Njhir thHf;fTk;.

66 
 

fwpNtg;gpiy #g;
Njitahd nghUl;fs;
fwpNtg;gpiy -- 1 fg;
jz;zPu;
-- ,uz;liu fg;
ntz;iz
-- 2 B];G+d;
Nrhs khT
-- 1 Nlgps; ];G+d;
nea;
-- 1 ];G+d;
nra;Kiw
1. fwpNtg;gpiyia nea;apy; tjf;fTk;.
2. jz;zPiu nfhjpf;f itj;J mjpy; fwpNtg;gpiyia Nghl;L Ntf itj;J miuj;J tb
fl;b itf;fTk;.
3. cUf;fpa ntz;izia xU ghj;jpuj;jpy; vLj;J nfhz;L mjpy; Nrhskhit Nghl;L
fpswp rpwpJ ntd;dPiu tpl;L fl;b ,y;yhky; fiuj;J nfhs;sTk;.
4. ,jDld; fwpNtg;gpiy rhiw Cw;wp mLg;gpy; itj;J nfhjpf;f tplTk;.
5. nfhjpj;jJk; rpW mdypy; itj;J mb gpbf;fhky; fpswp nfhz;Nl ,Uf;fTk;.
6. Ntz;ba gjk; te;jJk; cg;G kpsF Jhs; Nru;j;J ,wf;fTk;.

J 5 epkplk. msT .zPu.U klq.G Njitahd nghUl. ed.J .. 6 my.jy.jpy. nts...l.ed.wf.fuz.Wld. fLF rPufk. itj.fhak. 6 my.fuz.f itj.. Gspia fiuj. ntq. tpl.nza. tpl.fpoq.whf . . kpd. xU ghj.yp rPufk. xU Njf.ltbtpy.b nra.jk. .J vz.fha.. jdpah nte.. rpwpjsT vz.J tl.zPu. 4. 3 gy. . jz.fuz. tiu nfhjpf.nza. fyit rw.J rhjk.J tUk. Njitahd msT .L tj.if Nghl.gpl ed.fpoq.wp.fuz. NghlTk. 2.fupy.L nfhjpf.jpuj.d ntq.. G+L Kjypatw.J tUk. #l. tpl.G nub. .jJ .L mLg. xU Njf.J 6 rpwpa ntq. NghJ ntl.. cupj.yp Njhir Mfpatw. NghJ ey. cg. miuj.. rpwpa Jz.Lfshf ntl.b . Njq.L Gsp Njq. 3.G ey.fs. tj.b itj. xU Njf..Lfshf ntl.. tpl. nte.jak.b .fhak.b itj.L Gsp fiury. 5 gy.J nfhs.f tplTk. Ntf itj. 5.L miuj.ypf. .whf nfhjpj.67    fUizfpoq.J mLg.fTk.fuz.ig kpjkhd.Kiw 1.. .fTk.J Ff..if Rj..yJ 8 Njf.jy. fUizf.j krhyhit . fUiz fpoq. ney.b mjpy.b .Jnfhs.J itj.jak.is G+z..b . tpl...iw rw.yJ 7 .. 6.nyz... nra.sTk.nyz.W tWj.gpy.Ue. rpwpa Jz.nza.fha. Nru.J cupj. muitapy.jJ .. ky. 12 .F Fok..j fUizf. gpupe.L nfhjpf...fhak. 200 fpuhk.F rpd.J itj..by.. 2 rpwpa rpy.Fk...Uf.W nfhjpj..nza.F jz.sTk.f itf.fha..sTk. cld.J nfhs. thzypapy. .. . . Ritahd Fok. xU Njf. rhg.

G NrHj. kPd. Fok..zPupy.fi P u $l cgNahfpf. 4. Njitf. Ntfitj.. .jTld.J epkplk.iz tpl.. fg. jz. .ij NrHj. 10.eJ . gr. gUg. fOtp eWf.e.J jhspf. J}s.irg.ig xU fg.Njitf. jz.g .. ntq.fhak.L .fPiu> grypf.G rpwpjhf eWf. . Cu itj.Gf. 5. 6.fTk.J 5 7 epkplk. vz.j kpsfha.ig gj. gUg. 9.fTk.J Ntf itf.G> fhuf.fhaj.L fha.J tjf.F tjq.Jf.fhy.zPH NrHf. fPiu ntq.2 . J}s.fuz.fpw..sTk.e.fTk. jz. Fok. fPiu Kf. fPiuia Ma..L Njitahd nghUl. kQ.jTld.fp itj.fuz. gpd.b nra.Nfw. ed. jz.g cg. gr.ig NrHj. 7..fhy.ej ..G fLF fha.fuz.b .fs.68    fPiu $l. rpW fPiu> miuf.1 Njf. fPiu NrHf. jz.fTk. NrHj. gUg. NrHj.w $l.irg.zPupy. gr. nte.rs.fpa ntq. Njf.fhy ghfk.sTk.iz cg. miu fg.L jahH. nfhs. kpsfha.fhak.Jf. fPiu $l.Kiw 1. nfhs.fTk..lq.2 . Ntfitf.1 Njf. 8.L. xU thzypapy. fLF> fha.fTk. vz.fTk. 2.wf..j gUg.Nfw.J fpsup .fpaTld.zPH nfhjpj.1 fl.fyhk.b .irg.F Vw.G kQ.jJk. 3.rs.

wp #lhf. kpsF jdpah midj.fp nfhs. nfhjpf.fs.fTk.f tplTk.gpy. Nru. kpsfha. Mw itj.. gr. vz. 8. frg. 5.J rpWJ fhuk. miuf. NghFk.fTk. kw. mLg.wp gr.ig Nru. 7.rpwpjsT nra. .fha nghbAld.zuP .ir msT . 2. nfhjpf. fwpNtg.. rpW mdypy.2 B].2 B].sTk. 15 epkplq.Js.69    kpsF Fok.f.fTk..J ey.G+d. . fliy gUg. 3.g. kpsF fliy gUg.Uf.NghJ Gsp fiuriy Cw.s fyitia Nru.Kiw 1. xU flhapy.rpwpjsT . Nru.ej .ijAk..G+d.y vz.jJ .. tpOjhf miuf. .iz ngUq. rpwpJ jz. .fs. 6.jDld.1 B].NghJ miuj. flhia itj.fhak.. . miuitapy.fTk.. tiu 5 epkplk.f.G ey. .jTld.G kpsfha.G jdpah fha.G jahu.G+d.gpiyia NghlTk. fLF fwpNtg. Gsp fiury.G rptg. . 4.g..gpiy cg.Wk.f tplTk.ijAk.g .w cg.J itj. kpsF Fok..J kpd.1 vYkpr. gpwF midj. ngUq. ..Fk.iz Cw. gpwF fLF Nghl.L nghupe. NghFk.fTk.ghfTk.ir thrk. .jJ . tiu tWf. Njitnfw.G Njitahd nghUl.rpwpjsT .y vz.. .ir thrk.NjitNfw.rpwpjsT .iz tplhky.3 .

9.L kpjkhd jPapy.NghJ neUg..fs.miu Njf.1 rpy.fuz.1 .iz fha. vz.fTk.fhak.jTld.fhak.rpW nfhj.fptplTk.fTk.2 rpl.fhak.ig midf.tw.fhak. rpwpaJ rPufk.miu Njf.jTld. NrHj.Y .. J}s.fuz.L> kpsfha. ed.fuz. .iz cg.2-3 gy. kpsfha. 11.fTk.rp> G+z.fTk.fha. 3.Kiw 1.j NkhH ntq.1 Njf.fha..J 2 ..gpiy vz.J itj. .1 fg.b .J 10 epkplk.. jz. ngUq. NrHf. thzypapy.J Fiwthd jPapy. 7.iw xd. 10.fp tUk.> rPufk.250 kpy.gpiy> eWf. file.> . Njq.J ed. fLF NrHf.J .ilNa fyf. gpd. Fok. .iz tpl.e. nfhjpf.F tjf. NtftplTk.b .b .3 epkplk.fuz.rp kQ.j tpOij NrHj. J}s.. xU fg.F nte.miu Njf. 2.G Njitahd nghUl.G jz.fuz.yp .wf.. fha itf. kQ. 5.> fliy khT .J gwpkhuTk. 6.fp itj. . fliy khT fLF fwpNtg.bif .rs.Njitahd msT . fwpNtg.whf miuj.. 8. vz. Njq.Q.J itf.70    NkhH Fok.dH miuj. tjf.b .zHP . fLF nghupe.fpa ntq. 4.ftplTk.G nghq.zPH NrHj.1 rpwpaJ .. J}s.L .g. ntq.b .rs..jTld. G+z.Njitahd msT . .fTk.fTk. J}s. nra. ngUq.Q.1 Njf.nghOJ NkhH NrHj.fhak..fTk.

Jf..tpfisAk.J fyf.J gwpkhwTk. nf].fpaJ .jJk. gjpT nra.fTk.ghjp .fhsp NrHj.. 7. Njf. .L kpjkhd jPapy. Njq.iz Kwpe.Jf. . Nfs.G Njitahd nghUl.gnghOJ fhshizAk.fisAk. fhshid fOtp rpW Jz.J rpwpJ Neuk.j gpd.g. 4. Ff.J .fhsp rhk.gpiy vz.aTk.zPH NrHf. gpd. 100 kpy..uz.150 fpuhk.rdq. miuj. 6.sTk.wiw Njf.fiu %b itj.. tpku.dH vLj.fpy.dH ntq. jf.fTk.yp jz. Ff. nfhs. 2.j Njq.71    fhshd.ghH gTlH Njq.. fhshd.Njitahd msT .gpy. fLF> cSe. nfhs.J fwpNtg. vz. Njf.L tprpy. ntq.gpiy NrHf.fhak.rpW nfhj.fhy.fha. tpOJk. fha itf. te.J vz.fTk. NrHj... Fok.Lfshf ntl. 8..fuz.Kiw 1.l.fha.fs. 5.iz tpl.sTk. 3.fhy.fhak. rhk.1 rpy. Gf.fTk.. .xd. jf.Njitahd msT nra.fhia miuj.b itj.iz cg. fLF cSe.fuz. Mwpa gpd. .fH itj.b .ghH nghbAk.J> fwpNtg.dH Ie.b . tjf.fs. cq.b . MwtplTk. mLg. 9.J .J epkplk.fuz.G .1 eWf.fTk.

. 7.fhsp> gr.J gl.fTk.J 2 epkplk.fhak.miu fg..yp .dpwkhf tWf. 8. nfhs.rpW nfhj.Q.2 .ytq. vz.iz cg. tjf. gUg.Kiw 1. NkYk.miu fg. cg.J jz.zPH NrHf.2 Njf.fTk.J fQ.g jz.G fQ.J jdpNa Cu itf.Nfw.. 4.b . 6.J nghd. xU ghj. . .Q. .il .ij NrHj. ghy. 5.fTk.b .ytq.fk.J rpwpJ Neuk. gr.2 Nki[f.G . NghlTk.f tplTk.ig NrHj.fuz. gUg. 9.zPupy.1 Njf. tjf.fhak. ehd.ghjp . ntq.fhaj...fk.fhsp> gr... ntq.F fg.fTk.. 10.Jf. nte.ir kpsfha..rp Njitahd nghUl. 11.jpy.il .72    Nehk.fTk.ir kpsfha.L tpOJ NrHj.fTk.iy vz.> jf.G . tiu nfhjpf..J .2 . Nghy xbj.ghjp .fha.b . Nghl.> jf.zPH NrHj. nfhj.b .g.1 .L tpOJ Njq.Jf.fhsp gl. fiye.iy NrHj.jpy.jpuj.jak.fuz. 2.yp . 3.jky. nfhs. Njitf.> nfhj. . Njq.Njitahd msT nra.rp G+z.L neha. ghy.ig NrHf.kjp muprp ghrpg.ir kpsfha.rp MFk.G NrHf. .. .rpapy.jak.sTk. muprpia kpf.rp G+z. nte.nghOJ Cuitj. .jDld.tw. jz.iw eWf.fp itj. ghrpg.j muprp gUg.fuz. ngupa ntq.sTk.izia fha itj.miu Njf.fuz.jDld. jf.jky.fs.. gh]. .fha.fTk.

L .xU nfhj. 5.2 eWf.fhak.Nfw.> gr.fTk.g . mil Njitahd nghUl.iz . midj.fhy.jpw.1 fg.fpaJ .F fyf..Njitf.fhak. khtpy.G vz.L Njhir Nghy thHf.Nfw.iz tplTk. Tk.].Njitf. khit tpl.fpf.J jz. #lhd Njhir rl. fwpNtg.g vz. 4.. 3.73    Xl.J khitAk. . .lh ikjh g. Njhir jahH.2 .g nra. ntq.gpiy cg. 2.ff .ir kpsfha.].j.zPH tpl. fg.].J fy. .J . Nrh.gpiy NrHj.yp khT gjj..1 fg.sTk. xl.l. nfhs. Xl.Nfw. .> fwpNtg. kpsfha..bapy.Kiw 1. Njitf.fs. ntq. Ml.

jpuz.J itj.fl.J . gr.fha. . 2. nfhOf. tpl. Cw. .b nfhjpf.jJ k.il jahu.ruprpAk. rHf.Njitahd msT nra. muprp .wf. Cw itj.ijAk. Nghl.fs.74    ghy.j. ghy..f. 5.fha.L nte..yk.l khit rpW rpW cUz. Njq.fiu m nty. nfhOf.Kiw 1.1 fg.2 fg.ilfshf cUl. .J miuf.Fk. ey.L .wp fpswTk.nyz. ghy. #lhd ghy. 3. g.fTk.fl.yk.wp miuj.fhy.il Njitahd nghUl. Nru.zPupy.J gpwF Njq. fg. ru.yJ nty. jz..Njitahd msT ey.nyz.iz ..fiu my. flhapy.fTk. 4.nza. cSe.j khit Cw. cSe.

Vyf.j. gUg.jk.j. nfhl.Fk.zPu.L 1 kzp Neuk. gpd.L ed.zPu. gr.j.J miuj.j.J til gjj. Cw itf. jz.ilfis xU tb jl.ilfs.1 fg. ghnyLj. Njq.L ed..Kiw Njq. Cw itj. Nru. ghy.ggl.J miuf. puk.whf Nru.ilfshf Nghl.jk. nghupj.fF . thzypapy.J mjpy. nghupj. xd.F Njitahz msT nra.j cUz.jhy. cSj.Fk.nlg..fha. 3.LtJ vz.Fk.nghupg.by.J vLf.L mjpy. vz. Nghl.fha.G Njq.fha. 3 tpUg.. ghypy.G jz. . vLf. nghupf.izia ePf. rPff ..fuz.10 Njf.1 fg.L nghupj. Kiw 1.iz #lhdJk.J mjpy. .b clNd tbfl.3 Njf. Fwpg.b .j Njq. mjDld.J nfhs. gdpahuk.ilfis nghl.lTk.whf miuf..L vz. 2.G Nru. RL ePu. miuj. gr.Gk.1 fg.gjw.2 .fhAld.ruprp cSj. vLf. Njitahd nghUl.whf fye.J 2 kzp Neuk. miu fg. msT vz.b ghy. tbfl. gzpahuk..sTk. miuj.fTk. Nghl. Cw itj.Kiw 1.zuP . rpwpJ RL jz. cg.fs. cUz.j khit rpW rpW cUz. 4.iz .fTk.Fk. . [Pdp cg. [Pdp Nghl.J gpd. Njq.iz tpl. .fTk. nra.lhy.fTk..2 fg. Vyf.75    ghy.G : RL ePupy. NkYk.fha... nra.b .fhia tbfl.fuz. gzpahuk. vdNt ]. gUg. Ritahd ghy.jpw. 4 fg. jahu.fha.ruprpAk. Nru.. 2. . ghy. 3.ayhk.j cUz.

fuz.fTk.b . J}s.l. krhyh J}s.b itj.76    gdPH gl.nghOJ jf.fhsp Ng]. Ke.2 Njf. ntq.> nfhj. gpd. fpuPk. jdpahj.J}s. miuj.jijAk. 5.iz cg. nfhj..1 Njf.lH krhyh Njitahd nghUl.fuz.jJ frfrh .iz> miuj.fuz.gpl Urpahf .fTk..fTk.ghj.G> japH NrHj.. .dH ntq. gpd.dH nfhj..J}s.b .yp . J}s..fuz. gdPiu Jz.j Ke.L miuj.g.1 Njf.j Njq.iy vz.jpuj.Njitahd msT .> cg.fuz.J epkplk. xU ghj.J nghd.l. krhyh J}s.fs. nfhs. 6. gdPH ntq.J rpwpU Neuk. 2.b .rs. nfhs.rp G+z. 9.rp G+z. kpsfha..jpup gUg.2 Njf.ij miuj.iy J}tp .jky.fuz.fuz.1 Njf.jpup> gdPH NrHj.jpy. rhg.b .jpupia miuj.fuz. 7.J}s.sTk.ijAk. 4.b .L miuj.G - 200 fpuhk.2 Njf. Ntfitf.wf.fha.. 1 50 fpuhk.iz japH jf..> miuj. Njq. kQ.G ghy.2 Njf.jJ fuk.2 Njf.Q.b rpwpJ .Jf.J}s.jky.Kiw 1.sTk.Uf. Ke.L #L gLj.iz tpl.fhsp Ng].J gj. tjf. rPufj. . 8.fuz.jky.sTk.> frfrhit miuj.> fuk. nfhs. NrHj.fhaj.b . Njq.fha.Q.Jf.b . 4 Njf.jpAld...fuz.b 3 Njf. J}s.fha. .fhaj.2 Njf.yp .dpukhf tjf.Njitahd msT nra.rpwpJ .sTk. vz.Jf.Fk. rg. gpd. 3.ypj.dH kpsfha.b .> ntz.fhak.fuz.Lfshf ntl.fp gwpkhuTk.b . nfhs.Jf. ntz.jTk. frfrh> rPufj.

su. rhg.sTk.ijfSf. nghbahf eWf.J vz. Jhs.Jk.J fwpNtg.j.J cs. kQ. 5. Fiwthf nra. Ntf itj.G+Df.F cztpy. NghFk. -.ir kpsfhia Nghl. fPiu nte.sTk..fTk.rs.jp G+up tpUk.Kiw 1.sTk.fhaj.G rj.Gk.fhy. fPiu rg.. nghUe. .L tjf.gpLk. -. 6. fPiu Nru.f itj. . Nru.ghj.L Ntfitf..jJk.wf. 2.gpdhy.J f. griy fPiuapy.fTk.j.[p Njitahd nghUl. rg.1 kpsfha. Foe.yp Jhs.G rPufk.Fk.f. gr. rg. nfhs. B]. ky.ghj. 9. griy fPiuia nghbahf eWf. epwkhf tjf.Uk.yp Jhs.jJ .f top.fpa ntq.L nghd.G+d.jp G+up Njhir midj.gpiyia NghlTk. 7.Fk. thzypia itj. Jhs.. griy fPiuia Nghl.J nfhs. mLg. 4.77    griyf.rs.jpw.L ghrp gUg. NghJ tpUk... gUg. tiu tjf.miu B]. Nru.L rpwpJ tjf.J nfhjpf. nea.2 ntq. nghbahf eWf.fp nfhs. tpl.. jhspj.fTk.jDld.jk. Nru..fhsp -.. jf. kQ.Jf. -.miu B].gpy. ghrp gUg.G -.1 fl.sTk. fLF cSj.fp nfhs.ir thrk. kpsfha.sTk. .fupy.G+d.jpy. -. 8. 3.ij Nghl.. ky.Nutp gjj. griy fPiu -. gUg. Jhs.fhak.izia #lhf.fp msthf ePu.. Jhs.fs.fpa jf.sJ.fhsp gr.miu lk.ig Ff..fTk. .fp nfhs.ig .

J Gjpdhtpd.fiu . Mdhy.j.fs.J mjDld.L gl. gr.fhy.ir kpsfha. kw. jz.j rhjk. 4 gr.fTk. .gh muprp Gjpdh gr.j gr. .j. 2 fg.j. MdJk.lhzp gr..lhzpia Nru.e. gpd.ir gl.J nfhs.J miuj. Njitahd nghUl.kjp muprpapYk. 2 gr.1 .ir kpsfha.rpwpJ .gh murpapy.6 . vz. Nru. gl.jd. 4.J tjf. gh]. Ff... Fwpg.. njupAk.il Nrhk. nra.il Nrhk.j fyitAld. miuj.jhy.j.G vz. .fupy. 2. Cw itj. 5.5 fuz. 3. Nru. fg.fpaJ .) . (6 kzp Neuk. KO RitAk.b nra.fTk.sTk.fhak.dpwk.2 nghbahf eWf.f Ntz.j.. nghd. Ff.iz tpl.iz . Cw itf.J 3 tprpy. Nru. .fs. nra.Lk.fTk. ngupa ntq. (10 epkplq.j Gjpdh Nru. muprp Nru.J 2 fg.1 fg.e.78    Gjpdh rhjk.. .zPu.ir gl. jhd.f. rPuf nrk. mjDld.fhak.Kiw 1.fhak.ayhk.G jhspj.fTk. te. GjpdhTld. CwpaJ) . Rit rpwpJ khWgLk.2 fg.wf. ntq. ngupa ntq.ir kpsfha..Wk.jJk.. tiu tjf.G : rPuf nrk.ir thil NghFk.

xU ngupa thzypapy.G Nru.nfhs. Rit kpFe..J 2 epkplk. my.fTk. ey. kQ. fiuj.L fpsuTk.f itj.b kQ.79    GspNahjiu Njitahd nghUl.nfhs. Ntfitf. tbj.yJ gr.j GspNahjiu jahu.gpiy fha.fupf.miu Njf.rs.jky.fTk.2 Nki[f.iyapl.Kiw Gsp Ng].jky.jTld.izia Rlitf.gpiy .fTk.nyz.. thzypia xU ngupa jl. .ij jdpahf tbj.. Jhs. GOq.J itj. xd. %lTk..fuz.wiu fg.J xU epkplk.fTk. 3 fLF 1 Njf.rs.sTk. vz.L itj.J rhjj.iz fha.J cg.b Gsp Ng]. gpd.fuz.j Nrhw.du.iy xU rpW nfhj. . cg. jz. Nghl.Jf.J miu Njf..zPupy. nfhj.yp . fLF cSe.fs.e.L myq.l. filrpapy.rpuprp ( 2 NgUf. Gsp fiury.. fwpNtg.b fha.iz . kpsfha.fuz.G Njitahd msT mupiria ciyapy.b cSe..j kpsfha.J nfhj.b fwpNtg.L jhspf.xU rpW nfhj..e. nfhjpf.fuz.J Nghl.Jf.fy.nyz.iw thzypapy.sTk.j.3 Nki[f. .yp ..il miu fg. nra.ej .fuz.F Njitahd msT ) ey.

G KUq. 100 fpuhk.fTk. gUg. Nfs. 2.fpa ntq.gpiy> KWq.jk.jpuj.F fyf.dp> fhu rl.iff. ePupy. mil Cw.g rpwpJ ePH NrHf.j cSj.jk.tuF khT eWf. Nfs. Cu itj.gpiy vz. xU ifasT 2 Njitahd msT rpwpJ Njitahd msT nra.Jf.bapy.fpa ntq.fTk. #lhd Njhir rl.G fwpNtg.80    Nfs. xU ghj.> eWf. nfhs.jpy.NfHg. 200 fpuhk.J ed. cSj.J Njq.Uf. fPiu > cg. Njitf.fha..dpAld. cSj. cg.fp a gr. .> fwpNtg. Ritahf .iff.ig 15 epkplk. 4.jk. fPiu gr...tuF fPiu mil Njitahd nghUl.ir kpsfha..fTk.fhak. .G NrHj.fhak.ir kpsfha.tuF khT> miuj. rl.dp> jf.iz - 2 fg. gUg.Kiw 1.sTk.Fk.G> eWf.fs.wp vLf.F miuj.fhsp rl.J ed. 3. gUg.

zPupy. cyu.ayhk.J nfhs. gr.yp fuz.. 10. kpFjpahf .jpy.dpwkhf te. thzypapy... Njitahd nghUl. .bahy. fpNyh thio gok.J .. fiuj. 2.j khTld. jahu.wTk.sTk.jJk. vz.fiu thiogok. Nru. miuitapy.izapy. vz. jz. 5.fhky. Cw itj.fTk.fTk. vz.J nfhs.j.jpy. tUk. #lhd Ritahd gzpahuk.f. Rkhuhd mstpy.Jf. Cw.f.du.Njitahd msT nra. rpWjsT khit vLj.fTk. itf.izapy.G fuz.L NtW ghj. ghu.bapy. jz.fhy.fs. 6. nghd.ir muprp .J vLj. 8.. Fok..fs. 4.b tplTk.zPu. 7.j muprpia kpd. ru. 3.fiu gzpahuk.zPu.U GwKk. miuj.Uf. 4 my.fha.jpuj. xNu rkaj.jpy.fs. ierhf miuj.fiu . jz.e.L cyu itf. nfhs. (rpwpaJ) .yJ 5 gzpahuq.Jf. vz..fha. gr. Cw itf.iz .Kiw 1.j muprpia Jzpapy.81    ru. ..j vz. nfhs..izia Cw.sTk. [y.J tpl. Njq.. Nghl..j. 50 gzpahuq.sTk.wp kpjkhf #L nra.Ue.ir muprpia miu kzp Neuk..miu fpNyh ru.izia tba .J Njhir khT gjj.e.f. 9.sTk.1 Njq. nra. gpd. Gul.

82 
 

til Fok;G
Njitahd nghUl;fs;
gUg;Gtil

- 5 ( tPl;by; nra;jJ vd;why; rpwpa irrpy;)
my;yJ
2 (cztfj;jpy; thq;fpaJ ngupa irrpy; ,Uf;Fk;)
gy;yhup ntq;fhak;
- 1 nghbahf eWf;fpaJ)
jf;fhsp
- 1 (nghbahf eWf;fpaJ)
Njq;fha;
- 1 rpwpa rpy;
kpsfha; Jhs;
- 1 Njf;fuz;b
jdpah Jhs;
- 1 Njf;fuz;b
rPuf Jhs;
- 1 Njf;fuz;b
rpy;y;a; nghwnlu;
- 1 Njf;fuz;b
vz;nza;
- 3 Njf;fuz;b
ngUq;fhak; J}s;
- 1 rpl;bif
cg;G
- Njitahd msT
fLF> cSe;jk; gUg;G> rPufk;> fwpNtg;gpiy - jhspf;f Njitahd msT

nra;Kiw
1. Njq;fha; jf;fhsp Jz;Lfs; rpy Nru;jJ
; miuj;J nfhs;sTk;
2. mLg;gpy; thzyp itj;J rpwpJ vz;nza; tpl;L fLF cSe;jk;gUg;G rPufk;
fwpNtg;gpiy jhspj;J eWf;fpa ntq;fhak; jf;fhsp Jz;Lfs; Nru;jJ
; tjf;fTk;
4. miuj;J itj;j tpOij nfhl;b xU lk;su; jz;zPu; Nru;j;J vz;iz gpupAk; tiu
nfhjpf;f tplTk;.
5. filrpahf cg;G Nru;j;J tilia NghlTk; ( tPlb
; y; nra;jjhf ,Ue;jhy; mg;gbNa
NghlTk; filapy; thq;fpaJ ngupa irrpy; ,Ue;jhy; ,uz;L my;yJ ehd;F
Jz;Lfshf Mf;fp NghlTk;)
6. rpwpJ ngUq;fha nghb Nru;j;J thzypia mLg;gpy; ,Ue;J ,wf;fp clNd Fok;ig
NtW ghj;jpuj;jpy; khw;wTk;.
,J rg;ghj;jp Njhir rhjk; Nru;j;J rhg;gpl ed;whf ,Uf;Fk;.
gpd; Fwpg;G :
til cjpuhky; ,Uf;f Fok;ig mLg;gpy; ,Ue;J ,wf;f 5 epkplq;fSf;F
Kd; tilia Nghl;lhy; NghJk; mLg;gpy; ,Ue;J ,wf;fp 10 epkplq;fs; fopj;J
gupkhwpdhy; ed;whf ,Uf;Fk;

83 
 

ntz; nghq;fy;
Njitahd nghUl;fs;
muprp
gaj;jk; gUg;G
kQ;rs;
ngUq;fhak;
fwpNtg;gpiy
Ke;jpup
kpsF
rPufk;
,Q;rp
nea;
cg;G

- 2 fg;
- miu fg;
- rpwpJ
- rpwpJ
- rpwpJ
- Njitahd msT
- miu B];G+d;
- miu B];G+d;
- rpW Jz;L ( nghbahf eWf;fpaJ)
- miu B];G+d;
- 1 B];G+d;

nra;Kiw
1. muprp gUg;G kw;Wk; kQ;rs; nghbAld; rw;W mjpf ePu; tpl;L Fioa
Ntf itj;J nfhs;sTk;
2. 2 B];G+d; nea;apy; kpsF rPufk; ngUq;fhak; fwpNtg;gpiy ,Q;rp
midj;ijAk; tWJ nghq;fYld; Nru;f;fTk;.
3. 2 B];G+d; nea;apy; Ke;jpupia tWj;J nghq;fYld; Nru;f;fTk;.
4. cg;Gk; kPjKs;s nea;Ak; Nru;j;J ed;F fyf;fTk;.
5. ntz; nghq;fy; jahu;.

84 
 

ntq;fha Fok;G
Njitahd nghUl;fs;
ntq;fhak; nghpaJ
jf;fhsp
nte;jak;
Gsp
kpsfha; J}s;
jdpahj;J}s;
fwpNtg;gpis
cg;G
rikay; vz;iz
nty;yk;

- 1
- 2
- fhy; Njf;fuz;b
- xU vOkpr;ir msT
- xd;wiw Njf;fuz;b;
- 2 Nki[f;fuz;b
- rpW nfhj;J
- Njitf;Nfw;g
- 2 Nki[f;fuz;b
- rpwpjsT

nra;Kiw
1. Gspia 250 kpy;yp jz;zPupy; Cu itj;J fiuj;Jf; nfhs;sTk;. jf;fhspia miuj;J
jdpahf itj;Jf; nfhs;sTk;.
2. xU thzypapy; vz;iz tpl;L kpjkhd jPapy; Rlitf;fTk;.
3. vz;iz #lhdTld; nte;jaj;ij NghlTk;.
4. nte;jak; nghupe;jTld; fwpNtg;gpis kw;Wk; eWf;fpa ntq;fhaj;ij NrHf;fTk;.
5. ntq;fhak; nghd;dpwkhf nte;jTld; kpsfha; J}s;> jdpahj;J}s; NrHj;J 5 epkplk;
tjf;fTk;.
6. gpd;dH miuj;J itj;j jf;fhspia NrHj;J tjf;fTk;.
7. vz;iz gpupAk; tiu ed;F tjf;fTk;.
8. ,g;nghOJ Gsp fiuriyAk; cg;igAk; NrHf;fTk;.
9. NkYk; 200 kpy;yp jz;zPH NrHj;J %b itj;J gj;J epkplk; nfhjpf;f tplTk;.
10. Fok;gpy; vz;iz gpupe;jTld; nty;yk; NrHj;J NkYk; 5 epkplk; kpjkhd jPapy;
nfhjpf;ftpl;L jPia mizf;fTk;.
,ij Nrhw;Wld; cUisfpoq;F tWty; NrHj;J rhg;gpl Urpahf ,Uf;Fk;.

. Njq.G> jz.gp > fyf. NfhJik Njhir jahH. rpwpJ vz.gpl Urpahf .fTk. kpsfha.fuz.1 Njf.F mbj.F khT gjj. .jTk.1 fg. rhg. ..L vz.Njitahd msT nra. J}s.iz .bia #L gLj. 4.jpw. .zHP vz. fopj. 2. J}s.85    NfhJik khT Njhir Njitahd nghUl.fha.b .sTk.3 fg..fp itj. 3..iz tplTk. NfhJik khT muprp khT rPufk.wp Njhir thHf. cg.Njitahd msT .G jz.fs.fuz.L gug. Nghl.Fk.J Njhiria gpwl.b . rl.Jf. rpy epkplk.zPH NrHj.. nfhs.> kpsfha. NfhJik khT> muprp khT> rPufk.J ed. Njhir rl.iz tpl.bdpAld.j khit Cw.miu Njf.bg.Kiw 1.Uf. 5.> cg.Njitahd msT .

Ritahd gf.1 ngupaJ . gr.ijAk.fha. NfhJik khTld. ..fTk.J vz.j fyitapy. nfhQ. gwpkhwTk.whf nghupf.Gk.jJ .Nfhlh jahu. 4.Kiw 1.iz Cw..nghupf.fp rPufk.ir kpsfha.e.yp fwpNtg.Jky. fyitapy.500 fpuhk.. NfhJik khT ntq. cg.bf.Njitahd msT nra. rhaq.L ed. 2. ntq.gpy.izia #lhf.fp .J nfs. rpwpJ vz.8 .. jz.jJ .F Njq. Tk. . thzypia itj. gr.rpwpJ .rpwpJ .gpiy vz. nfhj.fhak. Nru.G+d.iz cg. Nru.sTk. rPufk. nfhj.fTk.1 B]. nghbahf eWf.J vz.rk. gpire. Nru..yp fwpNtg.ir kpsfha. fyitapy.zPUk.G .rkhf vLj.fhak. Nghl.Jky.Nfhlh Njitahd nghUl.Wz.fhy rpw.fs.ff . fyf.86    NfhJik khT gf. 3. mLg.izapy. rl. . nfhQ.dpAld..wp #lhdJk.f Njitahd msT .gpiy midj.

10. xU ifg. Nghd. 2. Ihbapy.iy jz.. tpijj.fyhk. I{]. .J fhiyapy.Kiw 1.j Gy.. tapw.j Gy. Fbf.uz.uz. ehs. Fbf. tsHe.50 kpy.fTk.W 9Mk. 5.F 30 .87    NfhJikGy.Gy.J miuf. I{]. I{].yp jz. Nkw. 8.. Njitahd nghUl.gU> uj.wpy.J NfhJikg.fp mjpy. %yk.J.s G+ Ihbia thq.L mjDld.. 50 kpy.> mI{uzk.fTk..W Neha.Js.fTk.> kyr.kP.gpb NfhJikia ..bapy..fspy. kf.fTk. Ihbapy. mUj. tsHe..Gy. . ntWk. Ihbapy. ..> Kfg.iy kz. Nghl.fTk. xU ifg. . tsHf.]papy.J 1 nr.Js. .Nj Nghd.iy mWj. 7.iy mWj. Fbf. Ihbapy..lhk. tpl.J ePH njspj.Wg.gpb msT nra. NfhJikia tpijj.s Gy.Gz.J rhW vLf.s Ihbapy. kPjKs. 3. 3>4>5>6>7 ehl.Gy.fTk. myrp kpf. tsHe.rpf.. 8Mk. 9.fy.witf.j rhiw fhiyapy. miuj.J ePH njspf.fTk.J rhW vLj.F rpwe. . VO Rkhud msTs. 4.yp tiu NfhJikg. ehs.$wpa Kiwapy.zPH NrHj.fTk.iy xU tbfl.lhk.fs.gTk..> Gw. nghJthf xU ehisf.W 10>11>12>13>14 Mk. ehs.zuP py.lhk.zpypUe.j kUe.J fhiyapy. ehs.jNrhif> tapw.e. 3>4>5>6>7Mk. NfhJik 7 ifg. 6. tpijj.Nj Nghd.J ePH njspf. Fbf. Kjy. Ihbapy. Kjy. ehs.j Gy.J vLf.s Gy.gpb NfhJikia Kjy. tbj. NfhJikg.fTk.fpa njhO cuk. epwg.J rhW vLj.uz.L mWj.

 உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்யும் முைற    ெவங்காயம்.  . அrசி மாவு இவற்ைற ேசர்த்து சிறிது தண்ண ீர் விட்டு கலந்து ெகாள்ளவும். இஞ்சி ‐ சிறிது  ெபாrக்க எண்ெணய்.     கடைலமாவில் டால்டா. இஞ்சி.    இந்த கலைவைய சிறிய உருண்ைடகளாகேவா அல்லது சிறு கரண்டியில் அள்ளிப் ேபாட்ேடா  எண்ெணயில் ெபாrத்து எடுக்கவும். பச்ைச மிளகாய். இஞ்சி. பச்ைச மிளகாய். முந்திr  பருப்பு. நறுக்கிய ெவங்காயம். உப்பு.     பேகாடா மீ து சிறிது கறிேவப்பிைலைய எண்ெணயில் வறுத்து ேபாட்டு சூடாக பrமாறவும். கறிேவப்பிைல ஆகியவற்ைற ெபாடியாக நறுக்கிக் ெகாள்ளவும்.88    முந்திr பக்ேகாடா   ேதைவயானைவ     முந்திr ‐ ஒன்றைர கப்   கடைலமாவு ‐ 2 கப்   டால்டா ‐ கால் கப்  ெபrய ெவங்காயம் ‐ 4  பச்ைச மிளகாய் ‐ 3  அrசி மாவு ‐ ஒரு ைகப்பிடி  கறிேவப்பிைல. கறிேவப்பிைல.

 கிைரண்டrல் ஒேர சமயத்தில் ேபாட்டு ைமய  அைரக்கவும்.89    பால் பணியாரம் ேதைவயானைவ    பச்சrசி ‐ 100 கிராம்  உளுந்து ‐ 75 கிராம்  பால் ‐ 200 கிராம்  ேதங்காய் பால் ‐ ஒரு டம்ளர்  சர்க்கைர ‐ 100 கிராம்  ஏலக்காய் ெபாடி ‐ சிறிதளவு    ெசய்யும் முைற    பாைலக் காய்ச்சி.    பச்சrசிையயும். இறக்குகிற சமயத்தில் ேதங்காய்ப் பால் ேசர்த்து இறக்கவும்.    இந்த மாைவ சிறிய உருண்ைடகளாக உருட்டி ைவக்கவும்.    இட்லி குண்டானில் ஒரு தட்ைட மட்டும் ைவத்து அதில் ெவள்ைளத் துணிையப் ேபாட்டு உருட்டிய உரு ண்ைடகைள ைவத்து ஆவி கட்டி இறக்கவும். உளுந்ைதயும் 5 மணி ேநரம் ஊற ைவத்து.  . அதில் சர்க்கைர.     ஆவியில் ெவந்த உருண்ைடகைளக் ெகாதிக்கிற ெவந்நீrல் ேபாட்டு.    சுைவயான பால் பணியாரம் தயார். உடேன எடுத்து தயாராக  ைவத்திருக்கும் பாலில் ேபாடவும். ஏலக்காய்  ெபாடி ேசர்க்கவும்.

 அதில் ெவங்காயம்.90    மசாலா அப்பளம் ேதைவயானைவ     வட இந்திய அப்பளம்) ‐ 3  ேகரட் துருவல் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   உப்பு ‐ சிறிதளவு  நறுக்கிய ெவங்காயம் ‐ 1  நறுக்கிய தக்காளி ‐ 1  நறுக்கிய பச்ைச மிளகாய் ‐ 1  மசாலா ‐ சிறிதளவு    ெசய்யும் முைற     அப்பளத்ைதத் தவிர.     அப்பளத்ைத ெபாrத்து எடுத்து அதைன ேலசாக வைளத்துக் ெகாண்டு.    அப்பளத்ைத எண்ெணயிேலா அல்லது ைமக்ேராேவவனிேலா ைவத்து ெபாrத்துக் ெகாள்ளவும்.  . மற்ற எல்லாவற்ைறயும் ஒரு பாத்திரத்தில் ேபாட்டு நன்கு கலக்கிக் ெகாள்ளவும். தக்காளி  கலைவையத் தூவி உடேன சாப்பிடவும்.

 உப்பு.     எண்ெணைய காய ைவத்து சிறு சிறு வைடகளாக ேபாட்டு நன்கு ேவக விட்டு சிவந்ததும் எடுங்கள்.    . உளுந்தம் பருப்பு. கடைல எண்ெணய் ‐ ேதைவக்ேகற்ப    ெசய்யும் முைற    அrசி இரண்ைடயும் ஒன்றாக ஊற ைவக்கவும். ெகாத்துமல்லி.    ஒரு மணி ேநரம் ஊறியதும் அrசியுடன்.     உளுந்ைத தனியாக ஊற ைவக்கவும். ெபருங்காயம். கருேவப்பிைல கலந்து சுடலாம். உப்பு ேசர்த்து  கரகரப்பாக அைரத்து எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். காய்ந்த மிளகாய்.91    கார வைட ேதைவயானைவ    பச்சrசி ‐ 1 ஆழாக்கு   உளுந்தம் பருப்பு ‐ கால் ஆழாக்கு  புழுங்கலrசி ‐ கால் ஆழாக்கு  காய்ந்த மிளகாய் ‐ 4  ெபருங்காயம்.    விரும்பினால் ெபாடியாக நறுக்கிய ெவங்காயம்.

 ெகாத்துமல்லி. ேகாஸ். உப்பு. ெகாத்துமல்லி ‐ சிறிதளவு  கடைல மாவு ‐ 2 கப்   உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு  எண்ணெ◌ய் ‐ 4 கப்     ெசய்யும் முைற     ேசாயா உருண்ைடகைள உப்பு ேசர்த்த ெவந்நீrல் 15 நிமிடம் ஊறைவத்து எடுத்து மிக்சியில் ெகாரெகார ப்பாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும். பூ ண்டு விழுது. இஞ்சி. பச்ைச மிளகாய். மிளகாய் தூள்.    ஒரு வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி பிைசந்து ைவத்திருக்கும் மாைவ ைககளால் எடுத்து பேகாடாவாகப்  ேபாட்டு ெபாrத்து எடுக்கவும்.  .    உடலுக்கு சத்தான ஒரு மாைல உணவாக இது இருக்கும். கறிேவப்பிைல.     ஒரு பாத்திரத்தில் அைரத்த ேசாயா உருண்ைடகைளப் ேபாட்டு அத்துடன். கடைல மாவு ஆகியவ ற்ைற சிறிது தண்ண ீர் விட்டு பிைசந்து ெகாள்ளவும்.92    ேசாயா பேகாடா ேதைவயானைவ    ேசாயா உருண்ைடகள் ‐ 1 கப்  நறுக்கிய ெவங்காயம் ‐ 1 கப்   நறுக்கிய ேகாஸ் ‐ 1 கப்   இஞ்சி. ெவங்காயம். பூண்டு விழுது ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   நறுக்கிய பச்ைச மிளகாய் ‐ 2   மிளகாய்த்தூள் ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   நறுக்கிய கறிேவப்பிைல.

 ெவங்காயம் ஆகியவற்ைற நறுக்கி எண்ெணயில் ேபாட்டு வதக்கி மிக்சியில் அைரத்துக்  ெகாள்ளவும்.    அைரத்த விழுதுடன் ேதைவயான அளவு உப்பு.    தக்காளி.  .    ெகாத்துமல்லி தூவி பrமாறவும். பூண்டு.93      ேசாயா மசாலா ேதைவயானைவ    ேசாயா உருண்ைடகள் ‐ 1 கப்  ெவங்காயம் ‐ 2  தக்காளி ‐ 2  பூண்டு ‐ 4 பல்  மிளகாய்த்தூள் ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   ெகாத்துமல்லி ‐ சிறிதளவு  கரம் மசாலா ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்யும் முைற     ேசாயா உருண்ைடகைள உப்பு ேசர்த்த ெவந்நீrல் 15 நிமிடம் ஊறைவத்து எடுத்துப் பிழிந்து ெகாள்ளவும். பிறகு ேசாயா  உருண்ைடகைளப் ேபாட்டு 10 நிமிடங்கள் சைமக்கவும். கரம் மசாலாத்தூள் ேசர்க்கவும். மிளகாய்த்தூள்.     ஒரு வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி இந்த விழுைதக் ெகாட்டிக் கிளறவும்.

 உப்பு ேசர்த்து ேவக ைவத்து மிக்ஸியில்  அைரக்கவும். பின்னர் ெகாத்தமல்லி இைல தூவி  பrமாறவும்.  . ெவங்காயம்.    இதனுடன் ைமதா மாவு. பால்.    வாணலியில் இந்த கலைவைய ஊற்றி சூடாக்கவும். சூப் ெகட்டியாக வரும் வைர கிளறி  விடவும்.    இதனுடன் சீைஸச் ேசர்த்து உருகும் வைர கிளறி விடவும்.94      உருைளக்கிழங்கு சூப் ேதைவயானைவ    உருைளக்கிழங்கு ‐ 1/4 கிேலா  ெபrய ெவங்காயம் ‐ 1  பால் ‐ 1/2 டம்ளர்  ைமதா மாவு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  மிளகு தூள் ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி  பாேலடு ‐ 2 ேதக்கரண்டி  ெகாத்தமல்லி ‐ சிறிதளவு  உப்பு ‐ ேதைவயானது    ெசய்யும் முைற    உருைளக்கிழங்ைக ேதால் நீக்கி. மிளகுத்தூள் ேசர்க்கவும்.

 முள்ளங்கிையயும் ெமல்லிய வட்ட வடிவத்தில் நறுக்கிக் ெகாள்ளவும்.  . ேகாைடக்ேகற்ற உணவாகும் இது. ெவங்காய இைலைய ெபாடி ெபாடியாக நறுக்கவும்.     எல்லாவற்ைறயும் கலந்து பrமாறவும். ெவள்ளrக்காைய ேதால் சீவி.     காரட்ைட துருவி ைவத்துக் ெகாள்ளவும். மிளகு தூள்.    ஒரு கிண்ணத்தில் நறுக்கிய காய்கறிகள் அைனத்ைதயும் ேபாட்டு அதில் தயிர். உ ப்பு ேசர்த்துக் ெகாள்ளவும். ெமல்லியதாக  நறுக்கிக் ெகாள்ளவும்.95    காய்கறிக் கலைவ ேதைவயான ெபாருட்கள்:     தக்காளி ‐ 3  ெவள்ளrக்காய் ‐ 3  காரட் ‐ 2   சிவப்பு முள்ளங்கி ‐ 2   ெவங்காய தாள் ‐ சிறிது   தயிர் ‐ சிறிது  மிளகு தூள் ‐ சிறிது  உப்பு ‐ சிறிது     ெசய்முைற:    தக்காளிையயும்.

    இவற்ைற மிக்சியில் ேபாட்டு ைமய அைரக்கவும்.  . கரம்மசாலா. பன ீர் துண்டுகைளச் ேசர்த்து நன்கு கிளறி மூடிவிடவும். பூண்டு ேதாலுrத்து ைவக்கவும். சுைவயான பாலக் பன ீர் தயார்.96    பாலக் பன்ன ீர் ேதைவயானைவ    பன ீர் துண்டுகள் ‐ 2 கப்  பசைலக்கீ ைர ‐ 2 கப்  தக்காளி ‐ 2  ெவங்காயம் ‐ 2  பச்ைச மிளகாய் ‐ 3  சீரகம் ‐ அைர ேதக்கரண்டி   பூண்டு ‐ 5 பல்  தனியாத் தூள் ‐ கால் ேதக்கரண்டி  கரம் மசாலா ‐ 1 ேதக்கரண்டி  எண்ெணய் ‐ கால் கப்   உப்பு ‐ சிறிது    செ◌ய்யும் முைற    தக்காளி. பூண்டு ேபாட்டு  வதக்கவும். ெவங்காயத்ைத நீள வாக்கில் நறுக்கவும்.     ஒரு வாணலியில் எண்ெணய் விட்டு அதில் கீ ைர.     வாணலியில் எண்ெணய் விட்டு சீரகம் ேபாட்டுத் தாளித்து அதில் அைரத்த விழுைத ேசர்த்து வதக்கி  பிறகு உப்பு. ெவங்காயம்.    10 நிமிடம் கழித்து இறக்கவும்.  பசைலக் கீ ைரைய நன்கு அலசி ைவக்கவும். பச்ைச மிளகாய். தக்காளி.

    தட்ைடகைள ஒரு துணியில் ேபாட்டு அைர மணி ேநரம் காற்றாட விடவும். பச்ைச மிளகாய் விழுது. பு தினா.    பச்ைச மிளகாைய விழுதாக அைரக்கவும். எள். எண்ெணய் ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்யும் முைற    அrசிைய ஊற ைவத்து நிழலில் உலர ைவத்து மாவாக அைரக்கவும். ெவண்ெணய்.    அதில் ேதங்காய் துருவல்.  .97    அrசித் தட்ைட ேதைவயான ெபாருட்கள்    அrசி ‐ அைர கிேலா  பச்ைச மிளகாய் ‐ 2  ெபருங்காயம் ‐ சிறிது  ெகாத்துமல்லி. ெபருங்காயம்.    அrசி மாைவ ெவறும் கடாயில் ெகாட்டி நன்கு சூடாக்கி இறக்கவும்.    தட்ைடயில் இருக்கும் ஈரம் துணி இழுத்துக் ெகாள்ளும். புதினா ‐ சிறிது  எள் ‐ அைர ேதக்கரண்டி  ேதங்காய் துருவல் ‐ கால் கப்  ெவண்ெணய் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  உப்பு. ெகாத்துமல்லி. உப்பு ேசர்த்து ேதைவயான அளவு தண்ண ீர் விட்டு தட்ைடகளாக ெசய்யவும். பிறகு வாணலி ைவத்து அதில் எண்ெணய் ஊற்றி  ெபான்னிறமாக ெபாrத்ெதடுக்கவும்.

 கிராம்பு.    வடிகட்டிய சூப்பில் ேதைவயான அளவு உப்பு. உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு     ெசய்யும் முைற    காலிஃபிளவர். ஏலம். கிராம்பு. பட்ைட ஆகியவற்ைறப் ேபாட்டு 5 விசில் ைவத்து  ேவக விடவும். ேசாம்பு ‐ சிறிது  மிளகுத் தூள். ேசாம்பு.98    காளிஃபிளவர் சூப் ேதைவயானைவ    காலிஃபிளவர் ‐ 2 கப்  உருைளக் கிழங்கு ‐ 1  பாசிப்பருப்பு ‐ கால் கப்  ெவங்காயம் ‐ 1  பூண்டு ‐ 4 பல்  பட்ைட. பாசிப் பருப்பு. ெவங்காயம் ஆகியவற்ைற நறுக்கி குக்கrல் ேபாடவும். ஏலக்காய். உருைளக் கிழங்கு.  .    ெவந்ததும் இறக்கி அதில் உள்ள காலிஃபிளவர் துண்டுகள் சிறிைத தனியாக எடுத்து ைவத்துக் ெகாண்டு ம ற்றைவைய மிக்சியில் ேபாட்டு அைரத்து வடிகட்டிக் ெகாள்ளவும்.    அதில் ேதாலுrத்த பூண்டு. மிளகுத் தூள் ேசர்த்து எடுத்து ைவத்த காலிஃபிளவர் து ண்டுகைள ேசர்த்து ேலசாக சூடு ெசய்து பrமாறவும்.

 உப்பு.  ீ     எண்ெணையக் காய ைவத்து சிறு சிறு ேபாண்டாக்களாக கிள்ளி ேபாடுங்கள். ெபருங்காயம். கறிேவப்பிைல ேசருங்கள்.  . அதில்  கடுைக தாளித்து ெகாட்டுங்கள்.     ேதைவயான தண்ணர் ேசர்த்து சற்று ெகட்டியாக கைரயுங்கள் (இட்லிமாவு பதம்).99    மங்களுர் ேபாண்டா ேதைவயானைவ:    ைமதா மாவு ‐ 1 கப்  சற்று புளித்த தயிர் ‐ அைர கப்  ஆப்ப ேசாடா ‐ ஒரு சிட்டிைக  ெபருங்காயம் ‐ அைர ேதக்கரண்டி  கறிேவப்பிைல ‐ சிறிது  உப்பு ‐ சிறிது   எண்ெணய் ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்முைற:    ைமதாவுடன் தயிர். சூடாகப் பrமாறுங்கள்.     சிவக்க ேவக விட்ெடடுத்து. ஆப்ப ேசாடா.

 புளித்த தண்ணர் ேசர்த்து 10 நிமிடங்கள் ேவக  ீ விடவும்.    கத்தrக்காைய மஞ்சள் தூள்.     எண்ெணய் ஊற்றி. ெவல்லம். மிளகாய் வற்றல். ெபருங்காயம்.    அைரத்த ெபாடிகைளச் ேசர்த்து மீ ண்டும் 3 அல்லது 4 நிமிடம் மூடிய நிைலயில் ேவக விடவும்.    புளிைய 1/4 லிட்டர் தண்ணrல் கைரத்துக் ெகாள்ளவும்.  . கறிேவப்பிைல தாளித்து ேசர்த்து பrமாறவும். ீ     பருப்புகள்.100    கத்தrக்காய் ரசவாங்கி ேதைவயானைவ    பிஞ்சுக் கத்தrக்காய் ‐ 15  மஞ்சள் தூள் ‐ 1/4 ேதக்கரண்டி  கடைலப் பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  தனியா ‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெவல்லம் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  எண்ெணய் ‐ 3 ேதக்கரண்டி  கறிேவப்பிைல   புளி ‐ எலுமிச்ைச அளவு  உ பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  மிளகாய் வற்றல் ‐ 5  ெபருங்காயத்தூள் ‐ சிறிது  உப்பு ‐ சிறிது  கடுகு ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி    ெசய்முைற    கத்தrக்காையச் சிறு துண்டங்களாக நறுக்கவும். உப்பு. கடுகு. தனியா ஆகியவற்ைற வறுத்து மிக்சியில் ெபாடித்துக்  ெகாள்ளவும்.

 இட்லிக்கு சுைவயான காரச் சட்னி தயார். கறிேவப்பிைல    ெசய்யும் முைற    ஒரு வாணலிைய அடுப்பில் ைவத்து எண்ெணய் ஊற்றி உளுத்தம் பருப்ைப ெபான்னிறமாக வறுத்து எடு க்கவும். ெவங்காயத்ைத ெபrய துண்டுகளாக நறுக்கிப் ேபாட்டு எண்ெணய் ஊற்றி வதக்கி எடுக்கவு ம்.    பிறகு தக்காளி. உப்பு ேசர்த்து ைமய அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.  .101    காரச்சட்னி ேதைவயானைவ    தக்காளி ‐ 2  ெவங்காயம் ‐ 3  உளுத்தம் பருப்பு ‐ அைர கப்  காய்ந்த மிளகாய் ‐ 4  புளி ‐ பட்டாணி அளவு  உப்பு ‐ சிறிது  எண்ெணய் ‐ 4 ேதக்கரண்டி   தாளிக்க ‐ கடுகு.     அேத வாணலியில் காய்ந்த மிளகாய் ேபாட்டு வறுத்து எடுத்துக் ெகாள்ளவும். கறிேவப்பிைலப் ேபாட்டுத் தாளித்து சட்னியில் ஊற்றவும்.    இவற்றுடன் புளி.  ேதாைச.    வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி கடுகு.

 ஒன்று கருப்புக் கடைல. மற்ெறான்று ெவள்ைளக்  கடைல. உளுந்தம் பருப்பு.102    ெகாண்ைடக்கடைல சுண்டல் ேதைவயான ெபாருட்கள்     ெகாண்ைடக்கடைல ‐ 1 கப்   மிளகாய் வற்றல் ‐ 2  ேதங்காய் துருவல் ‐ 1 கப்  கடுகு.    தண்ணைர வடித்து ெகாள்ளவும். ெகாண்ைடக்கடைலைய ேதைவயான அளவு உப்பு ேசர்த்து தண்ண ீர் விட்டு ேவக  ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.  . ீ     வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி கடுகு. இதில் எந்தக் கடைலைய ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். ெபருங்காயம். சீரகம். சீரகம்.     பின்பு ேதங்காையச் ேசர்த்து கிளறி பறிமாறவும்.    ஒரு கப் கடைலைய முதல் நாள் இரேவ தண்ண ீrல் ஊற ைவத்துக் ெகாள்ளவும். நன்கு ெவந்து இருப்பது சுைவையக் கூட்டும்.    குக்கrல். உளுத்தம்பருப்பு ‐ தாளிக்க   உப்பு ‐ ேதைவயானது  ெபருங்காயம் ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   எண்ெணய் ‐ தாளிக்க    ெசய்யும் முைற     மூக்கடைலயில் இரண்டு வைக உண்டு.     அவசரத்திற்கு ேவண்டும் என்றால் ெவந்நீrல் 2 மணி ேநரம் ஊற ைவக்கவும். மிளகாய்  வற்றல் ேசர்த்து தாளித்து கடைலயில் ெகாட்டி கிளறவும்.

  . முந்திr. பால்.     சர்க்கைரையயும் ெபாடி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். ேதங்காய்த் துருவல்.     ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இைவ அைனத்ைதயும் ேபாட்டு ஏலப்ெபாடிைய ேசர்த்து.     வாணலியில் சிறிது ெநய்விட்டு.  ெநய் விட்டு நன்கு கிளறி லட்டுகளாகப் பிடிக்கவும். ெபாட்டுக் கடைலைய தனித்தனிேய ஒரு வாணலியில் வறுத்து மிக்ஸியில் ெபாடி  ெசய்து ெகாள்ளவும்.103    அவல் லட்டு ேதைவயானப் ெபாருட்கள்:     அவல் ‐ 1 கப்  ெபாட்டுக் கடைல ‐ 1 கப்  முந்திr ‐ 6   திராட்ைச ‐ 2   ஏலப்ெபாடி  பால் சிறிதளவு  ெநய் ‐ 4 ஸ்பூன்  ேதங்காய்த் துருவல் ‐ 2 ஸ்பூன்  சர்க்கைர ேதைவக்ேகற்ப     ெசய்முைற:     அவல். திராட்ைச ஆகியவற்ைற  வறுத்துக் ெகாள்ளவும்.

 உப்பு முதலியவற்ைற ேபாட்டு  ைகயால் கலக்கவும்.     அதன்பின்னர் இக்கவலைவைய ஒரு வாணலியில் இட்டு சூடுபடுத்த ேவண்டும். ஏலப்ெபாடி. ெவல்லம்.     கலைவ ெகட்டியாக வரும்ேபாது இறக்கி சிறு சிறு உருண்டைடகளாகப் பிடித்து  ைவத்துக்ெகாள்ளவும்.    . அதில் பிடித்து ைவத்துள்ள  கடைலப்பருப்புக் கலைவ உருண்ைடகைள பஜ்ஜி ேபாடுவது ேபால் ேதாய்த்து எடுத்து  எண்ெணயில் ெபாrத்து எடுக்கவும்.104    கடைலப் பருப்பு சுழியம் ேதைவயானப் ெபாருட்கள்:     கடைலப் பருப்பு ‐ 1/4 கிேலா  ேதங்காய் துறுவல் ‐ 1 கப்  ெவல்லம் சுைவக்ேகற்ப  ைமதா மாவு ேதைவக் ேகற்ப   ஏலப்ெபாடி   உப்பு    ெசய்முைற:     முதலில் கடைலப் பருப்ைப நீர் ஊற்றி பதமாக ேவக ைவக்கவும்.     பிறகு நீைர கடிகட்டி மிக்ஸியில் ேபாட்டு ேலசாக அைரத்து எடுக்கவும்.     பின்னர் அதில் ேதங்காய் துறுவல்.     பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் ைமதாைவ தண்ண ீர் விட்டு கைரத்து.

  .     பிறகு வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி சிறிய கரண்டியில் கலைவைய எடுத்துப் ெபாrக்கவும்.  ீ   பின்னர் 3 மணி முதல் 4 மணி வைர நன்றாக ஊறைவக்கவும்.105    ரைவ பணியாரம் ேதைவயானைவ:     ரைவ ‐ 1 ஆழாக்கு (வறுத்தது)  சர்க்கைர ‐ 1 ஆழாக்கு  ைமதா ‐ 1 ஆழாக்கு   ஏலப்ெபாடி  உப்பு  சைமயல் ேசாடா 1 சிட்டிைக  முந்திr ெபாடி ெசய்தது    ெசய்முைற:     ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ஒரு பாத்திரத்தில் ேபாட்டு ேதாைச மாவு    பதம் வரும் அளவிற்கு தண்ணர் ஊற்றி கலக்கவும்.

106    ேதங்காய் அல்வா ேதைவயானைவ    ேதங்காய் ‐ 1   சர்க்கைர ‐ 250 கிராம்   பால் ‐ 1 லிட்டர்   ஏலக்காய் ‐ 6 (ெபாடி ெசய்தது)   முந்திr ‐ 200 கிராம் (அைரப்பதற்கு)   ெநய் ‐ 1 ஸ்பூன்   முந்திr ‐ 50 கிராம் (ெநய்யில் வறுத்தது)     ெசய்யும் முைற    ேதங்காையயும் முந்திrையயும் தண்ணர் விட்டு நன்றாக விழுதாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும். அடுப்பில்  ைவத்து விடாமல் கிளறவும். ஒரு தாம்பளத்தில் ெநய்ைய தடவி. ீ     கனமான பாத்திரத்தில் பாைல ஊற்றி அதேனாடு அைரத்த விழுைத ேசர்த்து.    வறுத்த முந்திrைய அல்வா ேமல் தூவி அலங்கrக்கவும்.  .    பால் சுண்டி வரும்ேபாது சர்க்கைர மற்றும் ஏலப்ெபாடி ேபாட்டு நன்றாக இைடவிடாமல்  கிளறவும்.    அல்வா பதத்திற்கு வந்ததும். அதில் இந்த அல்வாைவ  ெகாட்டி ஆற ைவக்கவும்.

     ஏலக்காையயும் தட்டிப்ேபாட்டு இரண்டு நிமிடங்களுக்குப் பிறகு ெநய்ைய ஊற்றுங்கள்.     ெதாடர்ந்து ெவல்லப்பாகு ெகட்டியானதும் சிறிதளவு ெநய்யில் வறுத்த முந்திrப்பருப்ைப  அதில் ேபாடுங்கள்.     அது நன்றாக ெவந்ததும் ெவல்லத்ைதத் தட்டிப் ேபாட்டுக் கிளறிவிடுங்கள்.  .     ெதாடர்ந்து கிளறிவிட்டு அந்தக் கலைவ ேகசr பக்குவத்திற்கு வந்ததும் அடுப்பிலிருந்து  இறக்குங்கள்.107    ேகாதுைம ரவா ேகசr ேதைவயானைவ    ேகாதுைம ரைவ ‐ 250 கிராம்  ெவல்லம் ‐ 250 கிராம்  ெநய் ‐ 75 கிராம்  முந்திrப் பருப்பு ‐ 15   ஏலக்காய் ‐ 4    ெசய்யும் முைற    ேகாதுைம ரைவைய ேலசாக வறுத்ெதடுத்துத் ேதைவயான அளவு தண்ணர் ேசர்த்து அடுப்பில்  ீ ைவத்து ேவக ைவயுங்கள்.     ெநய்யில் வறுத்த உலர்ந்த திராட்ைசையச் ேசர்த்தால் ேமலும் சுைவயாக இருக்கும்.

     சுைவயான ரைவ ைமசூர் பாகு தயார்.  . ரைவ நன்கு ெவந்து வரும் ேபாது  ெநய்.லி.    ெநய் தடவிய தட்டில் ஊற்றி ஒன்று ேபால் பரப்பி வில்ைலகளாக ேபாடவும்.     சர்க்கைர கைரந்ததும் ரைவ மாைவக் ெகாட்டி கிளறவும்.    ெசய்யும் முைற    வாணலியில் தண்ண ீர் ஊற்றி ெகாதித்ததும் பால் மற்றும் சர்க்கைரையப் ேபாட்டு கிளறவும். ஏலக்காய் ேசர்த்து ைமசூர்பாகு பதத்தில் கிளறி இறக்கவும்.108    ரைவ ைமசூர்பாகு ேதைவயானைவ    வறுத்து ெபாடித்த ரைவ ‐ 100 கிராம்  ெநய் ‐ 100 கிராம்  ஏலக்காய் ‐ சிறிதளவு  சர்க்கைர ‐ 400 கிராம்  பால் ‐ 800 மி.

பால் சுண்டுவதற்குள் ஆப்பிைள நறுக்கி மிக்சியில் ேபாட்டு மசித்துக் ெகாள்ளலாம். ேதைவயானைவ ஆப்பிள் .109    ஆப்பிள் ரப்டி இது வட இந்திய இனிப்பாகும்.10 பாதாம் .2 பால் . பால் சுண்டி 1 கப் ஆனதும் அதில் சர்க்கைரையப் ேபாட்டு கலக்கி விடவும்.2 கப் ெசய்யும் முைற அடுப்பில் பாைல ைவத்து சுண்டக் காய்ச்சுங்கள். ஆப்பிள் ரப்டி தயார்.10 சர்க்கைர . பாதாம். அதைன ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து பrமாறி அலங்கrக்கவும். பாதாமின் ேதாைல உrத்துக் ெகாள்ளவும். முந்திr ஆகியவற்ைற அைர மணி ேநரம் பாலில் ஊறைவத்து மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியுமாக அைரத்து ேவகும் ஆப்பிளில் ேசர் த்துக் ெகாள்ளவும். சர்க்கைர நன்கு கைரந்ததும் ஆப்பிைளப் ேபாட்டு கலக்கவும். அல்லது ேதங்காய் சீவலில் ைவத்து சீவிக் ெகாள்ளலாம்.2 கப் முந்திr . .10 பிஸ்தா . பிஸ்தா.

     உருண்ைடகைள 1/4 இஞ்ச் கனத்திற்கு உள்ளங்ைகயில் ைவத்துத் தட்டி.     மிகவும் மிருதுவான ஒரு கலைவயான இருக்க ேவண்டும்.     ெநய் தடவிய டிேரயில். டிேரஸ் ேபப்பைரப் ேபாட்டு.     ைகைய நீrல் நைனத்து மாைவ சிறு உருண்ைடகளாக பிrத்துக் ெகாள்ளவும். ஓவனில் 350  டிகிr பாரன்ஹீட்டில் 15 முதல் 20 நிமிடம் ேபக் ெசய்யவும். சர்க்கைரப் ெபாடிையயும் ேசர்த்து கலக்கிக் ெகாள்ளவும். பிஸ்ெகட்டுகைள அடுக்கி.     இதில் ைமதா மாைவக் கலந்து பிைசயவும். ெபாடி ெசய்த  கார்ன்ப்ேளக்ஸில் ெமதுவாக பிரட்டி எடுக்கவும். ஆனால் அதிக ேநரம் பிைசந்து விடக்கூடாது.110    ெவண்ெணய் பிஸ்ெகட் ேதைவயான ெபாருட்கள்:    ைமதா மாவு ‐ 150 கிராம்  ேபக்கிங் பவுடர் ‐ 1/4 ேதக்கரண்டி  அஸ்கா சர்க்கைரப் ெபாடி ‐ 100 கிராம்  கார்ன்ப்ேளக்ஸ் ‐ 25 கிராம்  ெவண்ெணய் ‐ 125 கிராம்    ெசய்முைற:    ைமதாமாைவயும் ேபக்கிங் பவுடைரயும் ேசர்த்து சலித்துக் ெகாள்ளவும்.     ெவண்ெணையயும்.  .     கரண்டிக் காம்பால் ஒேர திைசயில் அடித்தால் சுலபமாக கலந்து ெகாள்ளும்.

 இேதேபான்று  எல்லா மாைவயும் ஜிேலபிளாகப் பிழிந்து பாகில் ேபாட்டு ஊறியதும் எடுத்து ைவக்கவும். ஒரு மணி ேநரம் ஊறிய பிறகு மிருதுவாக அைரத்துக்  ெகாள்ளவும்.111    ஜிேலபி உளுத்தம் பருப்பு 200 கிராம். ஒரு ேமைசக்கரண்டி பச்சrசி இரண்ைடயும் ஒரு பாத்திரத்தில்  ேபாட்டு நீர் விட்டு ஊற ைவக்கவும்.  கனமான ைகக்குட்ைட ேபான்ற துணியால் சுண்டுவிரல் நுைழயக் கூடிய அளவு ஓட்ைடப்  ேபாட்டு அதில் ஒரு ைகப்பிடி மாைவ எடுத்து ைவத்து ைகமுறுக்கு பிழிவது ேபான்று  எண்ெணயில் மூன்ற அல்லது நான்கு சுற்றுகள் வட்டமாகப் பிழிந்து ெகாள்ளவும்.     பாகு கம்பி பதத்திற்கு வந்ததும் சிறிது ேகசr பவுடர் ேபாட்டு ஆறாமல் இருக்கும் விதத்தில்  அடுப்பில் சிறிது தணல் ேபாட்டு அதில் ைவக்கவும்.     ஜிேலபி இரண்டு பக்கமும் ெவந்ததும் எடுத்து பாகில் ேபாட்டுக் ெகாள்ளவும்.     வாணலிைய அடுப்பில் ைவத்து 400 மில்லி ெநய் அல்லது எண்ெணய் விட்டுக் காயவிடவும்.  .     சர்க்கைர 350 கிராம் எடுத்து அகன்ற பாத்திரத்திலிட்டு 200 மில்லி நீர் விட்டு அடுப்பில் பாகு  காய்ச்ச ேவண்டும்.

 தனியாக ைவக்கவும். முந்திr.  ீ பால் பிழிந்து. தண்ணர் இரண்ைடயும் சிறிது ெகாட்டிக் கம்பிப்பதம் வரும்வைர காய்ச்சி அதில்  ீ ேகாதுைமப் பாைல ஊற்றி.     கலைவ ெகட்டியானவுடன் 2 டம்ளர் ெநய்ைய ஊற்றி. திராட்ைச ‐ சிறிதளவு  தண்ணர் ‐ 1/2 டம்ளர் ீ     ெசய்முைற:    முதலில் ேகாதுைமைய ஊறைவக்கவும்.  .     சர்க்கைர. கிளறுங்கள். தண்ணைரக் கைளந்து ஆட்டி.     சுைவயாக இருக்கும் இந்த ேகாதுைம அல்வாவின் ெசய்முைறயும் எளிதுதான். திராட்ைச மற்றும் ஏலப்ெபாடி இவற்ைறப் ேபாட்டுக் கிளறி இறக்கி ைவக்கவும்.112    ேகாதுைம அல்வா ேதைவயான ெபாருட்கள்:    சம்பா ேகாதுைம ‐ 4 டம்ளர்  சர்க்கைர ‐ 6 டம்ளர்  ெநய் ‐ 4 டம்ளர்  ேகசr பவுடர் ‐ 1/4 ேதக்கரண்டி  ஏலம். பிறகு ெநய்யில் வறுத்த முந்திr. ேகசr  பவுடர். பிறகு அைதக் கழுவி.

    ஜவ்வrசி ெவந்ததும் ெவல்லம் ேசர்க்கவும்.    ெநய்யில் முந்திr. பாகு வாசைன வந்ததும் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி.  . ேதங்காய்ப் பாைல அதில்  ேசர்த்துக் கிளறவும்.     சூடாகப் பrமாறவும். ஏலக்காய் வறுத்து பாயாசத்தில் ேபாடவும்.    பாயசம்.113    ஜவ்வrசி பாயசம் ேதைவயானைவ    ஜவ்வrசி ‐ 200 கிராம்  ெவல்லம் ‐ 250 கிராம்  ேதங்காய் பால் ‐ 2 கப்   முந்திrப் பருப்பு ‐ 50 கிராம்  ஏலக்காய் ‐ 5 கிராம்    ெசய்யும் முைற    அடுப்பில் நீைரக் ெகாதிக்க ைவத்து அதில் ஜவ்வrசிையப் ேபாட்டு ைகவிடாமல் கிளறவும்.

     அதன் ேமல் சர்க்கைர.    மூடி ைவத்து 3 நிமிடங்கள் ைமக்ேரா ைஹயில் ேவக விடவும். லவங்கப்பட்ைடத் தூள் ஆகியவற்ைறத் தூவி. அதன் ேமல் ெவந்நீrல்  ஊறிய உலர்ந்த திராட்ைசைய ெவந்நீேராடு ஊற்றிப் பரப்பவும். ெவண்ெணைய ேலசாகத்  தடவி. ஜில்ெலன்ேறா சாப்பிடவும். எலுமிச்ைச சாற்ைறத் ெதளிக்கவும்.114    ஆப்பிள் புட்டிங் ேதைவயானைவ    ஆப்பிள் ‐ 4  நாட்டுச் சர்க்கைர ‐ 1 கப்  லவங்கப் ெபாடி ‐ சிறிதளவு  கிஸ்மிஸ் ‐ 1/2 கப்  எலுமிச்சஞ் சாறு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெவண்ெணய் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெவந்நீர் ‐ 1/4 கப்    ெசய்யும் முைற    ஆப்பிைளத் ேதால் சீவி ெமல்லிய துண்டுகளாக நறுக்கவும்.    உலர்ந்த திராட்ைச பழங்கைள ஒரு மணி ேநரம் ெவந்நீrல் ஊற விடவும்.    சூடாகேவா.    ெபrய ைமக்ேரா ேவவ் தட்டில் ஆப்பிள் துண்டுகைள அடுக்கவும்.  .

115    மாம்பழ பர்பி ேதைவயானைவ    நன்கு பழுத்த மாம்பழம் ‐ 3   சர்க்கைர ‐ 1 கப்   பால் பவுடர் ‐ 4 ேதக்கரண்டி   ெநய் ‐ 4 ேதக்கரண்டி  ேதங்காய் துருவல் ‐ 1 கப்  ஏலக்காய்த் தூள் ‐ 1 சிட்டிைக    ெசய்முைற    மாம்பழத்ைத சாறு பிழிந்து மாம்பழக் கூைழ தனியாக எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.     அடிகனமான பாத்திரத்தில் ெநய்விட்டு மாம்பழக் கூைழப் ேபாட்டுக் கிளற ேவண்டும். சர்க்கைர.  .     கூழ் ெகட்டியானதும் இறக்கிைவத்து அதில் ேதங்காய்த் துருவல்.    ஒரு தட்டில் ெநய் தடவி அதில் மாம்பழக் கலைவையக் ெகாட்ட ேவண்டும். ேலசாக ஆறியதும்  துண்டுகள் ேபாட்டுக் ெகாள்ளலாம்.     மீ தியுள்ள ெநய்ைய ேசர்த்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் ெபாங்கி வரும்ேபாது ஏலக்காய்த் தூைளப் ேபாட்டு  கிளறவும். பால் பவுடர் எல்லாம்  ேசர்த்துக் கிளறி மீ ண்டும் அடுப்பில் ைவத்து மிதமான தீயில் நன்றாகக் கிளற ேவண்டும்.

 வறுத்த முந்திr ேசர்த்து ைமசூர்பாகு  பதத்தில் கிளறி இறக்கவும்.    ரைவ ெவந்து வரும் ேபாது ெநய்.     ரைவ பர்பி தயார். ஏலக்காய் ெபாடி.    சர்க்கைரக் கைரந்ததும் வறுத்த ரைவயை◌க் ெகாட்டி கிளறவும்.  .    ெநய் தடவிய தட்டில் ஊற்றி ஒன்று ேபால் பரப்பி வில்ைலகளாக ேபாடவும்.116    ரைவ பர்பி ேதைவயானைவ    வறுத்த ரைவ ‐ 1 கப்   ெநய் ‐ 1 கப்   ஏலக்காய் ‐ சிறிதளவு  முந்திr ‐ ஒரு ைகப்பிடி   சர்க்கைர ‐ 3 கப்   பால் ‐ அைர லிட்டர்     ெசய்யும் முைற    வாணலியில் பாைல ஊற்றி அதில் சர்க்கைரையக் ெகாட்டி கிளறவும்.

 ெநய் ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்து ெகாதிக்க விடவும். ேகசr பவுடர்.    ெகாதித்தும்.    சூடாக இருக்கும் ேபாேத வில்ைலகளாகப் ேபாட்டுக் ெகாள்ளவும். எசன்ஸ்.  . துருவிய ேதங்காைய த் தூவவும்.117    ேவர்க்கடைல இனிப்பு ேதைவயானைவ    ேவர்க்கடைல ‐ 1 கப்  சர்க்கைர ‐ அைர கப்  ெநய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  எசன்ஸ் ‐ சில ெசாட்டு  ேகசr பவுடர் ‐ சிறிது  துருவிய ேதங்காய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி    ெசய்யும் முைற    வறுத்த ேவர்க்கடைலைய ஒன்றிரண்டாக ெபாடித்துக் ெகாள்ளவும்.    நன்கு ேசர்ந்து வரும் ேபாது இறக்கி ெநய் தடவியப் பாத்திரத்தில் ெகாட்டி.    இறுதியாக கடைலைய ேசர்த்துக் கிளறிக் ெகாண்டிருக்கவும்.    ஒரு வாணலியில் தண்ண ீர் ஊற்றி சர்க்கைரச் ேசர்த்து ெகாதிக்க விடவும்.

  . இரண்டு பாகமாக உைடத்து சுத்தும் ெசய்து  ெகாளள ேவண்டும். ஒேர சீராக பரப்பி விடவும். அதில் ேவர்க்கடைல மற்றும் எள்ைளக் ெகாட்டி  இரண்டு நிமிடம் ேவக விட்டு இறக்கிவிடவும்.     ஒரு வாய் அகண்ட பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் தண்ண ீர் ஊற்றி அதில் ெவல்லத்ைதப் ேபாட்டுக்  ெகாதிக்க விட ேவண்டும். ேலசாக  ஆறியதும் உங்களுக்குத் ேதைவயான வடிவங்களில் துண்டு ேபாட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்.118    ேவர்க்கடைல எள் பர்ஃபி ேதைவயானைவ    ேவர்க்கடைல ‐ 100 கிராம்  ெவள்ைள எள் ‐ 25 கிராம்   ெவல்லம் ‐ 200 கிராம்  ெநய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  தண்ணர் ‐ ஒரு ேமைஜக்கரண்டி ீ     ெசய்யும் முைற    ேவர்க்கடைலைய ேலசாக வறுத்து.    எள்ைளயும் ேலசாக வறுத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.     ெவல்லம் நன்கு பாகு பதத்திற்கு ஆனதும்.    ெநய் தடவிய ட்ேர அல்லது தட்டில் பர்ஃபி பாைகக் ெகாட்டி. ேதாைல நீக்கி.

     ஆப்பிள் அல்வா தயார்!  . முந்திrப் பருப்பு. ஏலக்காய்த் தூள் ேசர்த்து இறக்கி விடவும். நன்கு ெவந்த பிறகு மசிக்கவும்.119    ஆப்பிள் அல்வா ேதைவயானைவ    ஆப்பிள் துருவியது ‐ 2 கப்   ேகாதுைம மாவு ‐ 2 கப்   ெநய் ‐ 100 கிராம்   ஏலப்ெபாடி ‐ சிறிதளவு  பால் ‐ 2 கப்   முந்திrப் பருப்பு ‐ 1 ைகப்பிடி   ேகசrப் பவுடர் ‐ 1/2 சிட்டிைக  சர்க்கைர ‐ 4 கப்     ெசய்யும் முைற     பாலில் துருவிய ஆப்பிைளப் ேபாட்டு ேவகவிடவும்.     இதனுடன் ேகாதுைம மாைவக் கைரத்து கலந்து விடவும். பிறகு ேகசrப் பவுடைரச் ேசர்த்துக்  கிளறவும்.     அல்வா பதம் வந்ததும்.    சர்க்கைரையயும் கலந்து சற்று இறுகியதும் ெநய் சிறிது சிறிதாக கலந்து கிளறவும்.

  .120    ைமசூர் பாகு ேதைவயானைவ    கடைல மாவு ‐ 250 கிராம்  ேசாடா உப்பு ‐ 1 சிட்டிைக  சர்க்கைர ‐ 500 கிராம்   டால்டா அல்லது ெநய் ‐ 500 கிராம்     ெசய்யும் முைற     கனத்த பாத்திரத்தில் சர்க்கைரைய ேபாட்டு மூழ்கும் வைர தண்ண ீர் விட்டு காய்ச்சி கம்பிபதம்  வந்தவுடன் கடைல மாைவ ஒரு ைகயால் தூவிக் ெகாண்ேட கட்டி ேசராமல் கிளறிக்  ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும்.     ஆறுவதற்கு முன் வில்ைலகள் ேபாடவும்.    மற்ெறாரு அடுப்பில் ெநய்ைய இளக ைவத்து இைடயிைடேய கலைவயில் ஊற்றி  ைகவிடாமல் கிளறவும்.    ெநய் கக்கி ெபாங்கி வரும்ேபாது சிறிது ேசாடா உப்பு ேபாட்டு கிளறி ெநய் தடவிய  தாம்பாளத்தில் ெகாட்டி கரண்டியால் ேதய்த்து விடவும்.

  .    ெராட்டி ெபான்னிறமானவுடன் சர்க்கைரைய ேசர்த்து ெதாடர்ந்து கிளறிக் ெகாண்ேட  இருக்கவும்.121    ெராட்டி அல்வா ேதைவயானைவ    இனிப்பு ெராட்டி ‐ 2 கப்   ெநய் ‐ 1 கப்   சர்க்கைர ‐ 1 கப்   முந்திr ‐ 50 கிராம்  திராட்ைச ‐ 50 கிராம்     ெசய்யும் முைற    வாணலியில் ெநய் விட்டு அதில் முந்தி. திராட்ைச ேபாட்டு வறுக்கவும்.    அல்வா நன்றாக திரண்டு வரும் ேபாது இறக்கிவிடவும்.    பின்பு ெராட்டி துண்டுகைள ேசர்க்கவும்.

     ைமதா மாவு. சிறிது உப்பு ேசர்த்து நீர் கலந்து சப்பாத்திக்கு பிைசவைத விட ச ற்று தளர்த்தியாக பிைசந்து ெகாள்ளவும்.     கடைலப்பருப்பு விழுைத சிறு சிறு உருண்ைடகளாக உருட்டி ைவத்துக்ெகாள்ளவும்.  .     மிக்ஸியில் ெவந்த பருப்ைப ெவல்லம் ேசர்த்து அைரத்துக் ெகாள்ளவும். மஞ்சள் ெபாடி.    ைமதாைவ சிறிய வட்டமாக திரட்டி அதனுள் கடைலப்பருப்பு விழுைத ைவத்து மூடி மீ ண்டும்  வட்டமாக தட்டிக் ெகாள்ளவும்.     இதைன ேதாைசக் கல்லில் ேபாட்டு ெநய் விட்டு இரண்டு பக்கமும் சிவக்க விட்டு எடுக்கவும்.122    பருப்புப் ேபாளி ேதைவயான ெபாருட்கள்:    கடைலப்பருப்பு ‐ 2 கப்  ைமதா ‐ 1/2 கிேலா  ெவல்லம் ‐ 1/2 கிேலா  ஏலக்காய் ‐ 5  முந்திr ‐ 10    ெசய்முைற:    கடைலப்பருப்ைப சிறிது ேநரம் ஊற ைவத்து அைர ேவக்காடு ேவக ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.

 குங்குமப்பூ பால்.     சப்பாத்திக் கல்லில் இந்த மாைவ இடும்ேபாது அதில் ஐஸிங் சர்க்கைரையயும்.     இப்ேபாது ஒரு பாத்திரத்தில் முதலில் கலந்து ைவத்த கலைவ.    பிஸ்தா பருப்ைப சுடுநீrல் ஊற ைவத்து ேதால் உrத்து சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிக் ெகா ள்ளவும். சுகாதாரமான காஜு கத்லி தயார்.123    காஜு கத்லி ேதைவயான ெபாருட்கள்:    முந்திr ‐ 2 கப்   பிஸ்தா பருப்பு‐ 1 ைகப்பிடி   பால் ‐ சிறிது   பால் பவுடர் ‐ 1 கப்  ஐஸிங் சர்க்கைர ‐ 2 கப்   ஏலக்காய் ெபாடி‐ சிறிது   மில்க் ெமய்ட் ‐ சிறிது   குங்குமப்பூ ‐ சிறிது     ெசய்முைற:    முந்திrைய மிக்சியில் ேபாட்டு தூளாக்கிக் ெகாள்ளவும். பிஸ்தா து ண்டுகைளயும் துவி சப்பாத்திைய விட சற்று தடிமனாக ேதய்த்து ேதைவயான வடிவத்தில் ெவ ட்டிக் ெகாள்ளவும். அத்துடன் பால் பவுடர்.    சுைவயான.  .    ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு ேதக்கரண்டி பால் ஊற்றி அதில் குங்குமப் பூ ேசர்த்து குைழத்துக் ெகா ள்ளவும். மில்க் ெமய்ட்  ஆகியவற்ைற ேசர்த்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிைசவது ேபால் பிைசயவும். ஐஸிங்  சர்க்கைர மூன்ைறயும் கலந்து ெகாள்ளவும்.

 சாதா ரைவ இரண்ைடயும் நன்றாக வறுத்து 1 மணிேநரம் ஊற ைவக்கவும்.     ஊறிய ரைவயுடன் மற்ற ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் ேசர்த்து ெகட்டியாக கைரத்துக்  ெகாள்ளவும்.  .     கைரத்தைத குழி பணியார பாத்திரத்தில் எண்ெணயுடன் ஊற்றி ேவகைவத்து எடுக்கவும்.124    குழிப்பணியாரம் ேதைவயான ெபாருட்கள்:     ேகாதுைம ரைவ ‐ 1 கப்   சாதா ரைவ ‐ 1 கப்  அrசி மாவு ‐ 2 ேதக்கரண்டி   ெவல்லம் ‐ ேதைவயான அளவு  உப்பு ‐ 1 சிட்டிைக   ைமதா மாவு ‐ 1 கப்   ஏலப்ெபாடி ‐ சிறிது     ெசய்முைற:    ேகாதுைம ரைவ.    பணியாரம் தயார்.

    நன்றாக தண்ணர் சுண்டி.    நான்கு ஸ்பூன் ெநய்ைய அதில் ேசர்த்தால் அடிப்பிடிக்காது. குைழய ெவந்தபின் ெவல்லத்ைதப் ேபாட்டு. பச்ைசக் கற்பூரப்ெபாடி  ேபாட்டு மீ தமுள்ள ெநய்ைய விட்டு கிளறி இறக்கவும். வறுத்த பாசிப்பருப்ைபயும் நன்கு கைளந்துக் ெகாள்ளவும். முந்திrப் பருப்பு. ெகட்டியாகிச் ேசர்ந்தபின். அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விடவும்.    அrசிையயும். ேதங்காய் துருவல்  இைவகைள மீ தமுள்ள ெநய்யில் வறுத்துப் ேபாட்டு. தண்ணருமாக ேசர்த்து 8 டம்ளர் தண்ண ீ ீர் ைவத்துக் ெகாதிக்க  விடவும். பாகாகி ெகட்டியாகும்  ீ வைர அடுப்ைப ெமல்ல எrயவிட்டு.    ெவல்லம். பாசிப் பருப்ைபயும். திராட்ைச. ெகாதிக்கும் பால் கலந்த தண்ணrல்  ீ ேபாட்டு.  . அடிக்கடி கிளறி விடவும். ஏலப்ெபாடி.125    சர்க்கைரப் ெபாங்கல் ேதைவயான ெபாருட்கள்    2 டம்ளர் பச்சrசி  3/4 டம்ளர் பாசிப்பருப்பு   3 டம்ளர் பால்  3 டம்ளர் ெவல்லம் (தூள் ெசய்தது)  25 கிராம் முந்திrப் பருப்பு  25 கிராம் திராட்ைச  1 முடி ேதங்காய்  மிகச் சிறிய துண்டு ெபாடி ெசய்தது பச்ைச கற்பூரம்  200 கிராம் ெநய்  6 ஏலக்காய் (ெபாடி ெசய்து ெகாள்ளவும்)    ெசய்முைற    ஒரு பாத்திரத்தில் பாலும்.    நன்றாக கழுவிய அrசிையயும்.

     அதன் மீ து பிஸ்ெகட் அச்ைச ைவத்து அழுத்தி ஒேர அளவான சதுரங்களாகேவா அல்லது வ ட்டமாகேவா ெவட்டிக் ெகாள்ளலாம்.    இந்த பிஸ்ெகட் ெசய்யும்ேபாது பாதாம் பருப்புக்குப் பதிலாக முந்திr பருப்பும். சில துளிகள்  பாதாம் எசன்சும் ேசர்த்து ெசய்யலாம்.  .     ெவண்ெணயுடன் சர்க்கைர ேசர்த்து கரண்டிக் காம்பால் நன்கு கலக்கிக் ெகாள்ளவும். நறுக்கிய பாதாம் ேசர்த்து பிஸ்ெகட்  மாவு பதத்திற்கு பிைசந்து ெகாள்ளவும்.     சப்பாத்திக்கு ேதய்ப்பது ேபால கனமாக ேதய்த்துக் ெகாள்ளவும்.     ெநய் தடவிய டிேரயில் பரவலாக அடுக்கி ஒரு மணி ேநரம் அப்படிேய ைவத்திருக்கவும். ெபாடியாக நறுக்கிக்  ெகாள்ளவும்.     இேதாடு ைமதாைவ ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகக் கலந்து.126    பாதாம் பிஸ்ெகட் ேதைவயான ெபாருள்கள்:    ைமதா மாவு ‐ 250 கிராம்  பாதாம் பருப்பு ‐ 15  அஸ்கா பவுடர் ‐ 100 கிராம்    ெசய்முைற:    பாதாம் பருப்ைப 15 நிமிடம் ெவந்நீrல் ஊறைவத்து ேதாலுrத்து.     பிறகு ஓவனில் 350 டிகிr பாரன்ஹீட்டில் ேபக் ெசய்யவும்.

  .    நன்கு ெகாதிக்க ஆரம்பித்ததும் விடாமல் கிளறிய படிேய இருந்து. பாலில் நீர்ப்பைச அகன்ற பி ன் இறக்கவும்.    இரண்டு லிட்டர் பாலில் சுமார் 400 கிராமிலிருந்து 500 கிராம் வைர பால்ேகாவா தயாrக்கலாம்.    இைதக் ெகாண்டு இனிப்புகள் பலவற்ைறத் தயாrக்கலாம். இதுதான் பால்ேகாவா.127    பால்ேகாவா ேதைவயான ெபாருட்கள்:    பால் ‐ 1 லிட்டர்    ெசய்முைற: பாைல அடிகனமானப் பாத்திரத்தில் ஊற்றி ெகாதிக்க ைவக்கவும்.

128    ைமதா ேகக் ேதைவயான ெபாருள்கள்:    ைமதா ‐ 1கிேலா  ரைவ ‐ சிறிதளவு  அைரத்த சர்க்கைர பவுடர் ‐ 3/4 கிேலா  ேசாடா உப்பு ‐ சிறிதளவு  டால்டா ‐ 3 ஸ்பூன்  தண்ணர் ‐ பிைசய ேதைவயான அளவு ீ   ஏலக்காய் தூள் ‐ 1 ஸ்பூன்  பாதாம் எசன்ஸ் அல்லது ெவண்ணிலா எசன்ஸ் ‐ சிறிதளவு  பால்பவுடர் ‐ 5 ஸ்பூன்  rைபன்டு ஆயில் ‐ ெபாrப்பதற்கு ேதைவயான அளவு    ெசய்முைற: முதலில் ைமதாைவயும் ரைவையயும் நன்கு சலித்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.  . ெவட்டிய  துண்டுகைள தனிேய எடுத்து சிறிது ேநரம் காயைவத்துக் ெகாள்ளவும்.    பின்பு வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி காய்ந்ததும் துண்டுகைள ேபாட்டு ெபான்நிறம்  வந்தவுடன் எடுத்து வாய்அகன்ற பாத்திரத்தில் ேபாடவும். ஏலக்காய் தூள். சுைவயான ைமதா ேகக் தயார். பால்பவுடர் ஆகியவற்ைற ேசர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிைசந்து ைவத்துக்  ெகாள்ளவும்.    உருண்ைடகைள சப்பாத்தி கல்லில் சிறு ைமதாமாைவ தடவி சப்பாத்தி ேபால் ெகாஞ்சம்  கனமாக ேதய்க்கவும்.    அதைன 1 மணி ேநரம் ஊற ைவத்துக் ெகாள்ளவும். பாதாம்  ீ எசன்ஸ். தண்ணர். ேசாடா உப்பு. அைரத்த சர்க்கைர பவுடர். பின்பு சிறிய உருண்ைடகளாக உருட்டி  ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.    ேதய்த்த சப்பாத்திைய சிறு சிறு துண்டுகளாக கத்தி மூலம் ெவட்டிக் ெகாள்ளவும். ேதைவயான ெபாழுது எடுத்து  பrமாறவும்.  அதில் டால்டா. ெபாrத்த துண்டுகள் ஆறியதும்  காற்றுபுகாத டப்பாக்களில் அைடத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.

 சற்று சூட்டுடேன  உள்ளங்ைகயில் மாைவ ைவத்து விரல்களால் அழுத்தி சிறிய லட்டுகளாகப் பிடிக்கவும்.    ஒரு அகலமான தட்டில் அைர கப் ரவாைவ கலைவயில் ேபாட்டு சின்ன வாணலியில் நான்கு  ஸ்பூன் ெநய்ைய நன்றாகக் காய்ச்சி மாவின் ேமல் ெகாட்டி ஒரு ஸ்பூனால் கலக்கவும்.    இேத முைறயில் மிகுதிக் கலைவையயும் சூடான ெநய் விட்டு லட்டுகளாகப் பிடிக்கவும்.  வாயில் ேபாட்டால் லட்டுகள் கைரயும்.  . ஏலக்காையயும் தனித்தனியாக மிக்ஸியில் அைறத்துக் ெகாள்ளவும். பின்னர்  எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக கலக்கவும்.  ெநய்சூட்டில் சர்க்கைர சற்று இளகி உருண்ைட பிடிக்க வரும்.  முந்திr.    சர்க்கைரையயும்.129    ரவா லட்டு ேவண்டியைவ:    ரவா ஒரு கப்  சர்க்கைர ஒன்ேறகால் கப்  ஏலக்காய் 6  முந்திr பாதாம் பருப்புகள் 8  நல்ல ெநய்கால்கப்பிற்கும் சிறிது அதிகம்    ெசய்முைற:    ரவாைவ வாணலியில் இட்டு ெபான்னிறமாக வறுத்துக் ெகாள்ளவும். பாதாம் பருப்ைபயும் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் ெகாள்ளவும். ரவா ஆறினவுடன்  மிக்ஸியில் ேபாட்டு ெமல்லிய மாவாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.

    பின்னர் ஒன்றைர கப் சர்க்கைரக் ெகாட்டி கிளற ேவண்டும்.    சுைவயான மஸ்ேகாத் அல்வா தயார்.    உங்களுக்குத் ேதைவயான வடிவங்களில் ஊற்றி கட் ெசய்து ைவத்துக் ெகாள்ளலாம். அ ப்ேபாது முந்திrையக் ெகாட்டி கிளறி விட்டு இறக்கிவிடவும்.    இந்த இரண்டு பாைலயும் ஒன்றாக்கி ஒரு வாணலியில் ஊற்றி சூடாக்க ேவண்டும்.    நன்கு கிளறிக் ெகாண்ேட இருக்கும் ேபாது ேதங்காய் பால் எண்ெணய் ேபால திரண்டு வரும்.130    மஸ்ேகாத் அல்வா ேதைவயானைவ    சம்பா ேகாதுைம ‐ 1 கப்  முற்றிய ேதங்காய◌் ‐ 2  சர்க்கைர ‐ 2 கப்  உைடத்த முந்திr ‐ 1 கப்    ெசய்யும் முைற    சம்பா ேகாதுைமைய 3 மணி ேநரம் ஊற ைவத்து ஆட்டுக்கல்லில் அைரத்து ேகாதுைமப் பால்  எடுக்க ேவண்டும்.  .    பின்னர் ேதங்காைய உைடத்து அைதத் திருகி கிைரண்டrல் ேபாட்டு ஆட்டி ேதங்காய் பால் எடு க்க ேவண்டும்.

 தயிர் ேசர்த்துக் கலக்கவும். ேபக்கிங் பவுடர். மீ த மாைவ எடுத்துவிடவும். அைத பாதுஷா அளவிற்கு சுற்றி.  .    மற்ெறாரு அடுப்பில்.     சுற்றிய மாவின் ைமயப் பகுதியில் விரல்கைள ைவத்து அழுத்தவும்.     இப்படிேய அைனத்து மாைவயும் ெசய்து எண்ெணயில் ேபாட்டு ேவகைவத்து எடுக்கவும். சர்க்கைரப் ஜீராக் காய்ச்சி பாகு பதம் வருவதற்கு முன்ேப இறக்கி ஒரு த ட்டில் ஊற்றி ஆறவிடவும். மாவிைன ைகவிரல் தடிமனுக்கு நீண்ட கயிறு ேபால  உருட்டி.131    பாதுஷா ேதைவயானைவ    ைமதா மாவு ‐ 2 கப்  சர்க்கைர ‐ 4 கப்  ெவண்ெணய் ‐ அைர கப்  ேபக்கிங் பவுடர் ‐ அைர ேதக்கரண்டி  தயிர் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  சைமயல் எண்ெணய் ‐ 2 கப்    ெசய்முைற    ஒரு பாத்திரத்தில் ெவண்ெணையக் ெகாட்டி பிைசயவும்.    அதில் ெபாrத்த பாதுஷாக்கைளப் ேபாட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் ஊற விட்டால் இனிப்பான  பாதுஷா தயார். அதில் தண்ண ீர் ேசர்த்து சப்பாத்தி  மாவு பதத்திற்கு நன்கு பிைசயவும்.    வாணலியில் எண்ெணய் விட்டு சூடாக்கி. நீராக உருகி வரும்ேபாது அதில்  ைமதா மாவு.

. நன்கு களறியப் பிறகு. ேதங்காய்த் துருவைல ேசர்த்துக் கிளறி 5 நிமிடம் ெகாதிக்க விடவும். கடைல மாைவக் ெகாட்டும் ேபாது எங்கும் ெகட்டியாக நின்று விடாமல் பார்த்துக் ெகாள்ள ேவ ண்டும்.1 கப் சர்க்கைர . கலைவ பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் திரண்டு வரும்ேபாது பாத்திரத்ைத இறக்கவும். சர்க்கைர நன்கு கைரந்து கம்பிப் பாகு பதம் வந்தவுடன். அதன் பின் ெநய்ைய அதனுடன் சிறிது சிறிதாக ேசர்த்துக் கிளறவும்.3 கப் ெநய் . ெநய் தடவிய ட்ேரயில் இந்த கலைவையக் ெகாட்டி ேலசாக ஆறியதும் ேதைவயான வடிவத் தில் துண்டு ேபாடவும்.132    ேதங்காய் ைமசூர் பாகு     ேதைவயானைவ கடைல மாவு .1 கப் ேதங்காய்த் துருவல் .2 கப் ெசய்முைற ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தில் சர்க்கைரயுடன் ஒரு டம்ளர் தண்ண ீர் ஊற்றி அடுப்பில் ைவ த்து காய்ச்சவும். அதில் கடைல மாைவ சிறிது சிறிதாக ேசர்த்து கரண்டியால் கிளறவும். சுைவயான ேதங்காய் ைமசூர் பாகு தயார்.

 இரண்டு நிமிடம் ஆட்டிெயடுங்கள்.     நன்கு அைரபட்டதும் பச்சrசி மாைவத் தூவி. நன்கு ெகட்டியாக அைரயுங்கள்.  .133    இனிப்பு ேபாண்டா     ேதைவயானைவ:    ரைவ ‐ முக்கால் கப்  பச்சrசி மாவு ‐ கால் கப்  ெபாடித்த ெவல்லம் ‐ 1 கப்  உப்பு ‐ ஒரு சிட்டிைக  எண்ெணய் ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்முைற    ரைவைய சிறிது தண்ணர் ெதளித்து பிசறி.     எண்ெணைய நிதானமான தீயில் காயைவத்து.     ஆட்டுக்கல்லில் ேபாட்டு. சிறு சிறு ேபாண்டாக்களாக ேபாட்டு. ேவக ைவத்ெதடுங்கள்.     பின்னர் அதனுடன் ெவல்லத்தூள் ேசர்த்து அைரயுங்கள்.  (ெவல்லத்துக்கு பதில் சர்க்கைரயும் ேசர்க்கலாம்).     மாவு இளக்கமாக இருந்தால் சிறு கரண்டியால் எடுத்து ஊற்றி. ெவந்ததும்  எடுத்துப் பrமாறுங்கள். நன்கு அழுத்திவிட்டு ஒரு மணி ேநரம்  ீ ஊறவிடுங்கள்.

    ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கைர ேபாட்டு. ெநய்யில் வறுத்த முந்திr. 15  ீ நிமிடம் ஊற ைவக்கவும்.  .     திரும்ப அதில் 1 லிட்டர் தண்ணர் ேசர்த்து 10 நிமிடம் கழித்து ெதளிந்தநீ ீ ைர வடித்து விட்டால்  சுமார் 1 1/2 லிட்டர் ைமதா பால் கிைடக்கும். திராட்ைச ேசர்த்துக் கிளறி இறக்கி விடுங்கள்.     5 நிமிடம் கழித்து ேகசr ெபாடி. தண்ணர் ஊற்றிக் ெகாதிக்க ைவக்கவும்.  ீ     நுைரநுைரயாக வரும் சமயத்தில் தீைய மட்டுபடுத்தி ைமதா பாைல ஊற்றிக் கிளறவும்.134    ைமதா பால் அல்வா சுைவயான ைமதாபால் அல்வா ெசய்து உங்கள் குடும்பத்தினைர அசத்துங்கள்.     ேதைவயான ெபாருட்கள்:    ைமதா மாவு ‐ 1/2 கிேலா  சர்க்கைர ‐ 1 கிேலா  ேகசr ெபாடி ‐ 1/4 ேதக்கரண்டி   உருக்கிய ெநய் (அல்லது) டால்டா ‐ 1/2 கப்  ஏலப்ெபாடி ‐ 1 ேதக்கரண்டி   முந்திr ‐ 10 பருப்புகள்  திராட்ைச ‐ 10    ெசய்முைற    ைமதா மாைவ சிறிது இளக்கமாகப் பிைசந்து.     பிறகு மாைவக் கைரத்து விட்டு.     மீ ண்டும் அதில் 2 லிட்டர் தண்ண ீர் ஊற்றி 10 நிமிடம் கழித்து ெதளிந்த நீைர வடித்து விடுங்கள். உருக்கிய ெநய் ேசர்த்துக் கிளறி ெகட்டியான அல்வா பதம்  வந்தவுடன். ேமேல ெதளிந்துள்ள நீைர வடித்து விடவும். மாவு மூழ்கும் அளவிற்குத் தண்ணர் ஊற்றி.

பின்னர் சிறிது ேநரத்தில் ெகட்டியாக பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வரும்.3 குங்குமப் பூ . சிறிது ெநய் தடவிய கிண்ணத்தில் அல்வாைவக் ெகாட்டி அலங்கrக்கவும்.1 கப் ெநய் . இது ெவண்ைமயான நிறத்தில் இருக்கும். ஒரு அடி கனமான வாணலிைய அடுப்பில் ைவத்து அைரத்த விழுைதயும்.1 கப் சர்க்கைர . சர்க்கைர கைரயும் ேபாது நீர்த்துப் ேபாகும் அல்வா. பிடித்த எசன்ஸ் ேசர்த்து மணமூட்டிக் ெகாள்ளலாம்.கால் கப் ஏலக்காய் தூள் . ஏலக்காய் தூள் ேசர்த்து கிளறவும். பிடித்தவர்கள் ேசகrப் பவுடர் ேசர்த்து நிறமூட்டிக் ெகாள்ளலாம். குங்குமப் பூ.சிறிது ெசய்யும் முைற பாதாம் பருப்ைப சுடுநீrல் ஒரு மணி ேநரம் ஊற ைவக்கவும். அதில் ெநய். அந்தப் பதத்தில் வாணலிைய இறக்கி.135    பாதாம் அல்வா ேதைவயானைவ பாதாம் பருப்பு . . சர்க்கைரையயும் ேபாட்டு மிதான தீயில் கிளறிக் ெகாண்டிருக்கவும். பின்னர் அதன் ேதாைல நீக்கிவிட்டு மிக்சியில் ேபாட்டு ரைவ ரைவயாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.

சுைவயான குலாப் ஜாமுன் தயார். மற்ெறாரு வாணலியில் கால் கிேலா ெநய்யில் பாதிைய ஊற்றி அதில் 2 அல்லது 3 உருண்ைடகைளப் ேபாட்டு மரக்கரண்டிையக் ெகாண்டு திருப்பிக் ெகாண்ேட இருங்கள். சர்க்கைர பாகு தயாரானதும் அதில் ெபாrத்த ஜாமுன் உருண்ைடகைளப் ேபாட்டு குைறந்தது 5 மணி ேநரம் ஊறவிடவும். . ஏலக்காய் ெபாடிைய ேசர்க்கவும். இப்படிேய அைனத்து உருண்ைடகைளயும் மீ தமிருக்கும் ெநய்ையயும் ஊற்றி ெபாrத்து எடுக்கவும்.2 கப் ெநய் . அடுப்பு மிதமான தீயில் இருக்க ேவண்டும். சிறிது ேநரம் கழித்து உங்களுக்குத் ேதைவயான உருண்ைட அல்லது நீள உருண்ைட வடிவில் ேதைவயான அளவுகளில் உருண்ைட பிடித்து ைவயுங்கள். உருண்ைடகள் நன்கு சிவந்ததும் எடுத்து தனியாக ைவக்கவும்.1 பாக்ெகட் சர்க்கைர .2 சிட்டிைக ெசய்யும் முைற குலாப் ஜாமூன் பவுடைர ஒரு பாத்திரத்தில் ெகாட்டி ேதைவயான அளவு தண்ண ீர் ஊற்றி பிைசந்து ைவக்கவும்.கால் கிேலா ஏலக்காய் ெபாடி .136    குலாப் ஜாமூன் ேதைவயானைவ குலாப் ஜாமூன் பவுடர் . வாணலியில் ஒரு பாத்திரத்தில் சர்க்கைரையக் ெகாட்டி தண்ணர்ீ ஊற்றி ெகாதிக்க விடவும்.

200 கிராம் ெவண்ெணய் .137    ேதங்காய் ேகக் ேதங்காய் ேகக்ைக ஓவனில் எளிதாக ெசய்யலாம். ேதங்காய் துருவல் இரண்ைடயும் மாறி. .1 ேதக்கரண்டி ெவனிலா எசன்ஸ் . ைமதா.100 கிராம் ேபக்கிங் பவுடர் . மாறி சிறிது. அதில் ைமதா. அதன் பிறகு சிறு.சிறிதளவு ெசய்முைற : ைமதாவுடன் ேபக்கிங் பவுடைரச் ேசர்த்து சலிக்கவும். ேதங்காய் துருவல் முழுவைதயும் ேசர்த்து குைழத்த பின் சிறிதளவு எசன்ஸ் ேசர்த்து நன்கு குைழக்கவும். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் ெவண்ெணய். ெபாடி ெசய்த சர்க்கைர இரண்ைடயும் ேசர்த்து நன்கு குைழக்கவும்.100 கிராம் ைமதா .100 கிராம் சர்க்கைர . சிறு உருண்ைடகளாக ேவண்டிய வடிவத்தில் ெசய்து ெநய் தடவிய தட்டில் ைவத்து ேகக் ஓவனில் ேவக ைவக்கவும். ேதைவயானைவ : ேதங்காய் துருவல் . சிறிதாக ேசர்த்து ஒவ்ெவாரு முைறயும் நன்கு குைழக்கவும்.

 ஏல அrசித் தூள் ேசர்த்து கிளறி அல்வா பதம் வந்ததும் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.     இளஞ்சூடான பதத்தில் பrமாறவும்.     ேகரட் துருவைல அந்தப் பாலில் ேபாட்டு ேவக ைவக்கவும்.     பால் சுண்டியதும் ெநய்ையச் ேசர்த்து கால் மணி ேநரம் நன்கு கிளறி ெபாrயலாக்கவும்.138    ேகரட் அல்வா ேதைவயானப் ெபாருட்கள் :    நிலக்கடைலப் பால் ‐ 7 கப்   ேகரட் துருவல் ‐ 4 கப்   சர்க்கைர ‐ 4 கப்   ெநய் ‐ 2 கப்   ஏலக்காய் ‐ 12   கிஸ்மிஸ் ‐ 1 கப்     ெசய்முைற :    நிலக்கடைலப் பாைல பத்து நிமிடம் ெகாதிக்க ைவக்கவும்.  .     பிறகு அேதாடு சர்க்கைர ேசர்த்து ேமலும் ஐந்து நிமிடம் கிளறவும்.     கிஸ்மிஸ்.

2 சர்க்கைர .10 ேமைசக்கரண்டி முந்திrப் பருப்பு .ேமைசக்கரண்டி ெசய்முைற : சர்க்கைரயில் பாதிைய எடுத்து முதலில் பாகு காய்ச்சவும். ெவட்டிய துண்டுகைள ·ேபார்க்கால் குத்தி துவாரங்கள் ெசய்து பிறகு அவற்ைற சர்க்கைரப் பாகல் ஊறப் ேபாடவும்.20 ேமைசக்கரண்டி பால் . மாைல ேநரத்தில் குழந்ைதகளுக்குப் பிடித்தமான ஆப்பிள் அல்வா ெரடி. சுமார் ஒரு மணி ேநரம் இவ்விதம் ஊறியதும் வாணலிைய 9அடுப்பில் ைவத்து ெநய்விட்டு ேதங்காய்த் துருவல். ஆப்பிளின் ேமல் ேதாைல அகற்றாமேலேய சிறு சிறு துண்டுகளாக ெவட்டிக்ெகாள்ளவும். பால் எல்லாம் ஒன்று கலந்து அல்வா பதம் வரும் வைர கிளறி துண்களாக ெவட்டவும். .1 டம்ளர் ேதங்காய்த் துருவல் . முந்திrப் பருப்பு.139    ஆப்பிள் அல்வா ேதவாயன ெபாருட்கள் : ஆப்பிள் .20 ெநய் .

3/4 கிேலா டால்டா அல்லது ெநய் .1 சிட்டிைக சர்க்கைர . .3/4 கிேலா ெசய்யும் முைற கனத்த பாத்திரத்தில் சர்க்கைரைய ேபாட்டு மூழ்கும் வைர தண்ண ீர் விட்டு காய்ச்சி கம்பிபதம் வந்தவுடன் கடைல மாைவ ஒரு ைகயால் தூவிக் ெகாண்ேட கட்டி ேசராமல் கிளறிக் ெகாண்ேட இருக்க ேவண்டும். சுடச்சுட இருக்கும்ேபாேத வில்ைலகள் ேபாடவும். ெநய் கக்கி ெபாங்கி வரும்ேபாது சிறிது ேசாடா உப்பு ேபாட்டு கிளறி ெநய் தடவிய தாம்பாளத்தில் ெகாட்டி கரண்டியால் ேதய்த்து விட்டால் ைமசூர் பாகு தயார். மற்ெறாரு அடுப்பில் ெநய்ைய இளக ைவத்து இைடயிைடேய கலைவயில் ஊற்றி ைகவிடாமல் கிளறவும்.140    ைமசூர் பாகு ெசய்யத் ேதைவயானைவ கடைல மாவு .250 கிராம் ேசாடா உப்பு .

அவற்ைறப் பயன்படுத்தலாம◌்.தலா கால் கப் உப்பு . ெமல்லிய சப்பாத்தியாக ேதய்க்கவும். முந்திr. தற்ேபாது ேசாமாஸ் ெசய்ய அச்சுகளும் விற்கின்றன. சர்க்கைர ேசர்த்து நன்றாக கலந்து ெகாள்ளவும். இதன் நடுவில் ரைவ பூரணத்ைத ைவத்து மடித்து.141    ேசாமாஸ் ேதைவயான ெபாருட்கள் ைமதா .1 கப் எண்ெணய் . ஒரு கிண்ணத்தில◌் ரைவ. . இப்படி ெசய்த பின். ரைவ. ெவறும் கடாயில் ரைவ.2 ேதக்கரண்டி ெசய்முைற ஒரு பாத்திரத்தில் ைமதா மாைவக் ெகாட்டி அதில் உப்பு. கடாயில் எண்ெணையக் காய ைவத்து அதில் ஒவ்ெவான்றாகப் ேபாட்டு ெபாrத்து எடுக்கவும். ேதங்காய் துருவல். ஓரத்ைத அழுத்தி ஒட்டவும்.1 சிட்டிைக ஏலக்காய் ெபாடி . ைமதா மாைவ மிகவும் சின்ன உருண்ைடயாக எடுத்து.1 ேதக்கரண்டி முந்திr வறுத்து உைடத்தது . ெநய் ேசர்த்து நீர் ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிைசயவும். சர்க்கைர . ஏலக்காய் தூள். ேதங்காய். துறுவிய தே◌ங்காய் ஆகியவற்றை◌த் தனித் தனியாக வறுக்கவும்.1 கப் ெநய்.

 குடும்பத்துடனும்  அருந்தலாம். இனி  லஸ்ஸிதான் உங்களது விருப்பமாக இருக்கும்.     ேதைவயான ெபாருட்கள்    புதிய தயிர் ‐ 1 கப்  சர்க்கைர ‐ 2 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ 1 சிட்டிைக   குளிர்ந்த நீர் ‐ 1 டம்ளர்     ெசய்முைற    தயிருடன்.142    தயிர் லஸ்ஸி ெபாதுவாக தயிைர ேமாராக்கித்தான் குடிப்ேபாம்.     ேதைவயான அளவு டம்ளர்களில் ஊற்றி விருந்தினர்களுக்குப் பrமாறலாம். லஸ்ஸி ெசய்து குடிப்பது குைறவுதான்.    அதனுடன் குளிர்ந்த நீைர ேசர்த்து நன்கு கலக்கவும். உப்பு.  . சர்க்கைர ேசர்த்து மிக்சியில் ேபாட்டு அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.

143    பிடி ெகாழுக்கட்ைட ேதைவயான ெபாருட்கள் :    புழுங்கல் அrசி ‐ 1/4 கிேலா  சர்க்கைர ‐ 100 கிராம்  ேதங்காய் துருவியது ‐ 1 மூடி  ெநய் ‐ 1 ேடபிள் ஸ்பூன்  பால் ‐ 3 டீஸ்பூன்  ஏலக்காய் ‐ 2 ெபாடி ெசய்யவும்    ெசய்முைற :     புழுங்கல் அrசிைய நன்றாக ஊறைவத்து ைமேபால ெகட்டியாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.     அந்த மாவில் பால்.    இட்லி பாத்திரத்தின் தட்டில் எண்ெணய் தடவி.  .     பிைசந்த மாைவ சிறு சிறு உருண்ைடகளாக உருட்டி. ெநய்.     பிடி ெகாழுக்கட்ைட தயார். ைகயில் ைவத்துக் ெகாழுக்கட்ைடயாகப்  பிடித்துக் ெகாள்ளவும். ஏலப்ெபாடி ேசர்த்துப் பிைசந்து  ெகாள்ளவும். சர்க்கைர. பிடித்து ைவத்துள்ள ெகாழுக்கட்ைடகைள  அதில் ைவத்து இட்லிேபால ஆவியில் ேவகைவத்து எடுக்கவும். ேதங்காய்த்துருவல்.

    பிறகு ெநய்யில் முந்திrப் பருப்புகைள ேபாட்டுக் கிளறவும்.  .    ெநய்யில் பிறகு பால்ேகாவாைவப் ேபாட்டு நன்கு புரட்டவும். ெநய்ைய வாணலியில் விட்டு அடுப்பிேலற்றிக்  ெகாதிக்க ைவக்கவும்.    ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எல்லாவற்ைறயும் ஒன்று கலந்து நன்கு மசித்து ெகட்டியான நிைல  வந்ததும் தாம்பளத்தில் ெநய் பூசி கலைவையக் ெகாட்டி ஒேர சமமாகப் பரப்பித் துண்டுகளாக  ெவட்டவும்.    சர்க்கைரைய பாகுகாய்ச்சிக் ெகாள்ளவும்.144    முந்திr பர்ஃபி ேதைவயான ெபாருட்கள்    முந்திr பரப்பு ‐ 1 கப்  சர்க்கைர ‐ 1 கப்  பால்ேகாவா ‐ 100 கிராம்  ெநய் ‐ 100 கிராம்  ஏலக்காய் ‐ 2    ெசய்யும் முைற    முந்திrப் பருப்ைப முதலில் சுத்தம் ெசய்து வாணலிைய அடுப்பில் ைவத்து நன்கு வறுத்துக்  ெகாள்ளவும்.

 ஏலப் ெபாடிையப்  ேபாட்டுக்கிளறி.145    ேதங்காய் பர்பி சுமார் நாற்பது ேதங்காய் பர்பி வில்ைலகள் ெசய்வதற்கு கீ ழ்க்கண்ட அளவிற்கு ெபாருட்கள்  ேதைவ.    ஆறிய பின் எடுத்து ைவக்கவும்.    வாைழ இைலயால் ேமல் பாகத்ைத சமமாக தடவிவிட்டு பின்னர் ேதைவயான அளவுகளில்  வில்ைலகள் ேபாடவும். ெநய் தடவிய ைமசூர்பாகுத் தட்டில் ெகாட்டவும்.    ேதைவயான ெபாருள்கள் :    முற்றிய ெபrய ேதங்காய் ‐ 2   சர்க்கைர ‐ 2 கப்  ெநய் ‐ 1 கப்  ஏலக்காய் ‐ 5. ெநய் இைவகைள ஒன்றன்  பின் ஒன்றாக ேசர்த்து விடாமல் கிளறவும்.    சர்க்கைர இளகிப் பாகாகி.    ேதங்காைய மிருதுவாகத் துருவிக் ெகாள்ளவும். சர்க்கைர. கைடசியில் ெவளுப்பு நுைர வந்ததும்.  .     அடுப்பில் கனமான வாணலி ைவத்து துருவிய ேதங்காய்.

 ேதாைல நீக்கி. அதில் ேவர்க்கடைலையக் ெகாட்டி இரண்டு நிமிடம்  ேவக விட்டு இறக்கிவிடவும். இதைன வட்டிேலேய சுகாதாரமாக ெசய்து  ீ சாப்பிட்டால் இன்னும் சிறந்ததுதாேன.     ெவல்லம் நன்கு பாகு பதத்திற்கு ஆனதும்.    ஒரு வாய் அகண்ட பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் தண்ண ீர் ஊற்றி அதில் ெவல்லத்ைதப் ேபாட்டுக்  ெகாதிக்கவிட ேவண்டும்.    எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ள வே◌ண்டியைவ    ேவர்க்கடைல ‐ 100 கிராம்  ெவல்லம் ‐ 200 கிராம்  ெநய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  தண்ணர் ‐ ஒரு ேமைஜக்கரண்டி ீ     ெசய்யும் முைற    ேவர்க்கடைலைய ேலசாக வறுத்து.    சிறிய கிண்ணத்தில் இரண்டு கரண்டி தண்ண ீர் விட்டு அதில் ேகசr பவுடர் ேபாட்டு கலக்கவும்.  .    அலங்கrக்க     தே◌ங்காையத் துருவி ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்.  இந்த தண்ண ீrல் ேதங்காய் துருவல்கைளப் ேபாட்டு எடுத்து ஆற விட்டு பர்ஃபியின் மீ து தூவிப்  பாருங்கள்.    ெநய் தடவிய ட்ேர அல்லது தட்டில் பர்ஃபி பாைகக் ெகாட்டி.146    ேவர்க்கடைல பர்ஃபி ேவர்க்கடைல பர்ஃபி உடலுக்கு மிகவும் சிறந்தது. ேலசாக  ஆறியதும் உங்களுக்குத் ேதைவயான வடிவங்களில் துண்டு ேபாட்டுக் ெகாள்ளுங்கள். இரண்டு பாகமாக உைடத்து சுத்தும் ெசய்து  ெகாளள ேவண்டும். ஒேர சீராக பரப்பி விடவும்.

அடுப்பில் சர்க்கைரயும். . அrசி மாவு. தண்ணரும் ீ ைவத்து பாகு காய்ச்சி எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். காய்ந்தவுடன் தீையக் குைறத்துக் ெகாள்ளவும்.1/2 கப் தயிர் . அருைமயான குலாப் ஜாமூன் தயார். அடுப்பில் அகண்ட வாணலிைய ைவத்து ெநய் அல்லது டால்டா விட்டு. தயிர் அைனத்ைதயும் வாய் அகன்ற பாத்திரத்தில் ேபாட்டு சாப்பாத்திக்கு பிைசவைத விட ெகாஞ்சம் தளர்வாக பிைசந்து ெகாள்ள ேவண்டும். ேராஸ் எஸன்ஸ் ேசர்த்துக் ெகாள்ளவும். பிைசந்து ைவத்திருக்கும் மாவிைன ைககளில் எண்ெணய் தடவிக்கு ெகாண்டு சிறு சிறு உரு ண்ைடகளாகப் பிடித்து வாணலியில் ேபாடவும்.147    ைமதா மாவு குலாப் ஜாமூன் எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியைவ ைமதா மாவு . சர்க்கைரப் பாகில் ஏலக்காய் ெபாடி. எடு த்து சுைவயுங்கள். குைறந்தபட்சம் 5 மணி ேநரமாவது ஊற ேவண்டும். ேசாடா உப்பு.2 கப் சைமயல் ேசாடா .2 கப் அrசி மாவு .1/2 சிட்டிைக ஏலக்காய் .1/2 கப் ெநய் அல்லது டால்டா ெபாrத்து எடுக்க சர்க்கைர . உருண்ைடகள் நன்கு ெபான்னிறமாக சிவந்ததும் அதைன பக்குவமாக எடுத்து சர்க்கைரப் பாகி ல் ேபாடவும்.4 ேராஸ் எஸன்ஸ் சில துளிகள் ெசய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ைமதா.

 ஏலப்ெபாடி. பாக்கி  ெநய்ையயும் விட்டு. அதன் பிறகு.148    ரவா ேகசr ேதைவயான ெபாருட்கள் :     ரைவ 100 கிராம்   சக்கைர 500 கிராம்   ெநய் 200 கிராம்   ேகசrப் பவுடர் ஒரு சிட்டிைக   ஏலக்காய் 7   முந்திr பருப்பு 7     ெசய்முைற :     சிறிதளவு ெநய்ைய விட்டு.     சக்கைரையப் ேபாட்டதும் இளகிக் ெகாண்டு.  . ரைவ நன்றாக ெவந்த பின் சக்கைரையப் ேபாட்டுக்  கிளறவும். பச்ைச கற்பூரம்  இவற்ைறப் ேபாடவும். ரைவைய சிவக்க வறுத்துக் ெகாள்ளவும்       முந்திr பருப்ைபயும் வறுத்துக் ெகாண்டு. கிளறக் கிளறக் ெகட்டியாகும். வறுத்த ரைவயில் இரண்டைர ஆழாக்கு முதல்  மூன்றாழாக்கு தண்ண ீர் விட்டு கிளறி. ேகசrப் பவுடைரப் ேபாட்டுக் கிளறி இறக்கி.

    ெசய்து பாருங்கேளன்.   உrத்த பாதாைம சிறிது பால் விட்டு அைரத்து விழுதாக்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும். ஆறுக்கு பத்து பருப்பு ெகாடுத்தால்  எல்லாரும் உrப்பார்கள். நன்றாக சுருளக் கிளற  ேவண்டும். அதில் பாதாம்  அல்வா ைவத்த கிண்ணத்ைத ைவத்துச் சூடாக்கினால். ஓவராகக் கிளறினால் ெகட்டியாகி விடும்.      . ஆனால்  ேதாைல உrப்பது தான் ெகாஞ்சம் ைடம் எடுக்கும் ேவைல. சிறிது பால் விட்டு மீ ண்டும் கிளறினால் தளர ஆகி விடும்.     எ குங்குமப்பூைவயும் தூவி இறக்கி ைவக்க ேவண்டும்.    பாதாம்‐1 கப்  சர்க்கைர‐2 கப்  ெநய்‐1/2 கப்  குங்குமப்பூ‐1 சிட்டிைக  பாகு ைவக்க 1 கப் தண்ணர்ீ     எ தண்ணரும் சர்க்கைரயும் ேசர்த்து அடுப்பில் ைவத்து  ீ     எ ெகாதிக்கும் ேபாது ஒரு கம்பிப் பதம் வரும் முன்ேன     எ ேலசாக பிசுபிசு பதத்திேலேய அைரத்த பாதாம் விழுைதப் ேபாட்டு.     எ கலர் ேவண்டுெமன்றால் சிறிது ேகசr கலர் ேபாட்டு.    எ பாதாம் பருப்பு ேவக நிைறய ைடம் ேதைவயில்ைல. கவைலப்பட  ேதைவயில்ைல.  ஸ்பூனால் எடுத்துச் சாப்பிடும் பதத்தில் இருக்கும்.149    பாதாம் அல்வா பாதாம் அல்வா ெசய்வது மிகவும் எளிது. நன்றாக ெமதுவாக இருக்கும்.     எ ெவந்தபிறகு ெநய்ையக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக விட்டுக் கிளறி. ெநய் ெராம்ப விடத் ேதைவயில்ைல.  ஆனால் பrமாறும் முன் ஒரு பாத்திரத்தில் ெவன்ன ீைரக் ெகாதிக்க ைவத்து. வாயில் ேபானது ேபாக ேதறும்!!   ெவன்ன ீrல் ஒரு அைர மணி ேநரம் ஊற ைவத்தால் ேதால் எடுக்க முடியும்.     பாதாம் அல்வா ப்rஜ்ஜில் ைவத்து 1 மாதம் வைர கூட ெகடாமல் ைவத்து சாப்பிடலாம்.

 சர்க்கைரப் ெபாடி இரண்ைடயும் ேசர்த்துக் கலந்து   எ ஏலக்காய் ெபாடித்துப் ேபாட்டு.  . அனுபவம் ேதைவயில்ைல.    மிகவும் ேநரம் எடுக்காத.150        மாலாடு      ெபாட்டுக் கடைல மாவு‐2 கப்  சர்க்கைர‐2 கப்  ெபாடித்த ஏலக்காய்‐2 டீஸ்பூன்  வறுத்த முந்திrப்பருப்பு‐1/2 கப்  சூடான ெநய்‐2 கப்    எ ெபாட்டுக் கடைல மாவு.   எ வறுத்த முந்திrப் பருப்ைபயும் ேசர்த்துக் கலந்து   எ சூடான ெநய் ஊற்றிக் கலந்து பிைசந்து   எ சிறிய சிறிய உருண்ைடகளாக உருட்டி ைவத்து. ெசலவு இல்லாத சுைவயான எளிைமயான ெசய்முைறேயாடு  ெகாண்ட இந்த ஐட்டத்ைத எல்லாரும் ெசய்து பார்க்கலாம். பாட்டிலில் அல்லது காற்றுப் ேபாகாத  டப்பாவில் அைடத்து ைவத்து ஒரு மாதம் வைரக்கும் ைவத்துச் சாப்பிடலாம்.

151    பீட்ரூட் அல்வா ேதைவயான ெபாருட்கள்    துருவிய பீட்ரூட்‐2 கப்  சர்க்கைர‐2 கப்  ெநய்‐1/2 கப்  முந்திr திராட்ைச‐50 கிராம்  ெபாடி ெசய்த ஏலக்காய்‐1/2 டீஸ்பூன்    ெசய்முைற    துருவிய பீட்ரூட்டுடன் 1 கப் பால் ேசர்த்துப் ப்ரஷர்குக் ெசய்யவும் அல்லது ேவக ைவக்கவும். பாதாம். முந்திr பருப்பு.  பின் சர்க்கைரையச் ேசர்த்து.  திராட்ைச ேபான்றைவகைள ெநய்யில் வறுத்து ேமேல ெகாட்டிக் கிளறவும். ஒரு கனமான வாணலியில் ேபாட்டுக் கிளறவும்.  . சர்க்கைர  கைரந்து நன்றாகக் கலந்த பின் ெநய் விட்டுக் கிளறவும். கைடசியில்.

 1 ெவங்காயம். வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி. உப்பு  ீ ேசர்த்து அடுப்பில் ைவக்கவும். தக்காளி. சீரகம்.  . மஞ்சள் தூள். ேசாம்பு.152    ஆட்டுக்கால் சூப்     ேதைவயானைவ    ஆட்டுக்கால் ‐ 4  சீரகம் ‐ 2 ேதக்காரண்டி  ெவங்காயம் ‐ 4  தக்காளி ‐ 1  மிளகு ‐ 3 ேதக்கரண்டி  தனியா ‐ 2 ேதக்கரண்டி  இஞ்சி ‐ 1 துண்டு  பூண்டு ‐ 10 பல்   மஞ்சள் தூள் ‐ 1 சிட்டிைக  உப்பு ‐ சிறிது     ெசய்யும் முைற    ஆட்டுக்கால்கைள சுத்தம் ெசய்து குக்கrல் ேபாடவும்.    மிளகு.    8 முதல் 10 விசில்கள் ைவத்து ேவக விடவும்.    ேதைவயான அளவிற்கு தண்ணர் ஊற்றி.  கறிேவப்பிைல ேபாட்டு தாளித்து ேவக ைவத்த கால் சூப்புடன் ேசர்த்து பrமாறவும். நறுக்கிய ெவங்காயம். இஞ்சி ஆகியவற்ைற விழுதாக அைரத்து குக்கr ல் ேபாடவும். தனியா. பூண்டு.

 ேதைவயான அளவு தண்ண ீர் ஊற்றி மாைவ மிருதுவாக  பிைசந்து ைவக்கவும்.     மாைவக் ைககளால் நன்கு பிைசந்து கிளறவும்.    பிறகு மாவிற்கு நடுவில் ஒரு குழிைய ஏற்படுத்தி.  . ெசய்து சுைவத்துப் பாருங்கள். சர்க்கைரப் ேபாட்டு நன்கு கலக்கவும்.    ேதாைசக் கல்லில் பேராட்டாைவப் ேபாட்டு இரண்டு பக்கமும் சிவக்குமாறு எண்ெணய் ஊற்றி எடுக்கவும்.153    முட்ைட பேராட்டா ேதைவயானைவ    ைமதா ‐ 2 கப்  முட்ைட ‐ 1  ேபக்கிங் பவுடர் ‐ அைர ேதக்கரண்டி   சர்க்கைர ‐ 1 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு  எண்ெணய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி     ெசய்யும் முைற    ஒரு பாத்திரத்தில் ைமதா மாவுடன் உப்பு. உருண்ைடகைள மெ◌ல்லிய சப்பாத் திகளாக இட்டு அதன் மீ து ெநய்ைய தடைவ சப்பாத்திைய உருட்டி மீ ண்டும் உருைளயாக்கி அதைன பேரா ட்டாவாக திரட்டவும். அதில் முட்ைடைய உைடத்து ஊற்றவும். ேபக்கிங் பவுடர்.     ஊறிய மாவிைன சிறிய உருண்ைடகளாக உருட்டிக் ெகாள்ளவும்.     இதன் சுைவ புதுைமயாக இருக்கும்.    பிைசந்த மாவின் மீ து எண்ெணய் ஊற்றி 2 மணி ேநரம் ஊற விடவும்.

 தக்காளிையப் ேபாட்டு வதக்குங்கள். மிளகாய்த் தூள்.     இதில் அrந்த ெவங்காயம்.     புளிையக் கைரத்து அதில் ேதைவயான அளவு உப்பு.     வதங்கியதும் புளிக் கைரசைல ஊற்றிக் ெகாதிக்க விடுங்கள்.     குழம்பு சுண்டி வரும் ேபாது. கறிேவப்பிைல ேபாட்டுத் தாளியுங்கள். கழுவிய ெநத்திலி மீ ைனப் ேபாட்டு 10 நிமிடம் மிதமான தீயில் குழம்ைப ைவ த்து இறக்குங்கள். மஞ்சள் தூள் ேசர்த்து கைரயுங்கள்.     தக்காளி.     அடுப்பில் குழம்பு பாத்திரத்ைத ைவத்து எண்ெணய் ஊற்றி கடுகு.154    ெநத்திலி மீ ன் குழம்பு ேதைவயானைவ     ெநத்திலி மீ ன் ‐ 1/4 கிேலா  தக்காளி ‐ 2  ெவங்காயம் ‐ 2  புளி ‐ எலுமிச்ைசயளவு  மிளகாய்த் தூள் ‐ 4 ேதக்கரண்டி   மஞ்சள் தூள் ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   கடுகு ‐ 1/2 ேதக்கரண்டி   எண்ெணய் ‐ கால் கப்  கறிேவப்பிைல ‐ சிறிது     ெசய்முைற :    நெ◌த்திலி மீ னின் தைல மற்றும் வால் பகுதிைய நீக்கி விட்டு சுத்தம் ெசய்து ைவக்கவும்.  . ெவங்காயத்ைத நறுக்கிக் ெகாள்ளுங்கள்.

     நன்றாக ஊறியுள்ள ேகாழிக்கறிைய எண்ெணயில் நன்கு ெபாrத்து எடுக்கவும்.  .    அதில் ேமற்கூறியவற்றில் எண்ெணையத் தவிர மற்ற அைனத்து ெபாருள்கைளயும் கலந்து  அதைன நன்றாக பிசிறி ைவக்கவும்.     குைறந்தது 1 மணி ேநரம் ஊற ைவக்கவும்.     ேகாழிக்கறி பேகாடா தயார். பேகாடா ேதைவயான ெபாருட்கள்:     ேகாழிக்கறி ‐ கால் கிேலா   இஞ்சி. மஞ்சள் தூள் ேசர்த்துக்  கழுவி நீைர வடித்து ைவக்கவும்.fd. பூண்டு விழுது ‐ 1 ேதக்கரண்டி   மசாலா தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   மிளகாய் தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   மிளகு தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   மஞ்சள் தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   வினிகர் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   உப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி   எண்ெணய் ‐ 4 கப்     ெசய்முைற:     ேகாழிக்கறிைய ேதைவயான அளவிற்கு சதுரத் துண்டுகளாக ெவட்டி.155    rpf.

    அதிகம் வதங்குவதற்குள்.    ேசாயா சாைஸ 1 ேதக்கரண்டி தண்ண ீrல் கலந்து சாதத்தில் ெதளித்துக் கிளறவும். அஜினேமாட்ேடா ேசர்க்கவும். தீ அதிகமாக இருக்க ேவ ண்டும்.     பிறகு ஆற ைவத்த அrசி.    முட்ைடைய உைடத்து கிண்ணத்தில் ஊற்றி அடித்து ைவக்கவும். அடித்து ைவத்துள்ள முட்ைடைய ஊற்றி கிளறவும். ெவங்காயத் தாள் ெமாத்தம் ‐ 100 கிராம்  முட்ைட ‐ 1  அஜினேமாட்ேடா ‐ 1 சிட்டிைக  உப்பு ‐ சிறிது  ேசாயா சாஸ் ‐ சில துளிகள்  மிளகு தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  எண்ெணய் ‐ 3 ேதக்கரண்டி     ெசய்யும் முைற    காய்கறிகைள நீள வாக்கில் ெபாடியாக நறுக்கவும்.  .    ஒரு ெபrய வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி காய்கறிகைளப் ேபாட்டு வதக்கவும். ேகாஸ். குைடமிளகாய். ேதைவயான அளவு உ ப்பு.fd. பிறகு ேவக ைவத்த ேகாழிக்கறிையக் ெகாட்டி கிளறவும்.156    rpf.    கைடசியாக மிளகுத் தூள் தூவிக் கிளறி இறக்கவும். வதக்கிய எலும்பில்லாத ேகாழிக்கறி ‐ 1 கப்  பிrயாணி அrசி சாதம் ‐ 4 கப்   ேகரட். ப்ைரடு ைரஸ் ேதைவயானைவ    ேவகைவத்து. பீன்ஸ்.

 அைரத்த  ேதங்காய்.  மசாலா ெவந்ததும் இறக்கவும். சீரகம். ெவங்காயத்ைதப் ேபாட்டு மீ ன் உதிர்ந்து விடாமல் திருப்பி மசாலாைவ ேவக விடவும்.    வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றிக் காய்ந்ததும் மீ ன் துண்டுகைளப் ேபாட்டு வறுக்கவும். மிளகாய்த் தூள் தடவி 10 நிமிடம் ஊறைவக்கவும். மீ ன் ெவந்து மசாலா சிவக்கத்ெதாடங்கும் ேபாது. மஞ்சள் தூள். மிகவும் ைம ேபால அைரத்துவிடக் கூடாது. தீ நிதானமாக  இருக்க ேவண்டும். ெவங்காயத்ைத ேசர்த்து அைரக்கவும்.  . சீரகம்.     ேதங்காய்.     மீ ன் மிகவும் சிவக்க ெவந்துவிடக் கூடாது. பல்  பல்லாகவும் ேதங்காய் ெதrந்துவிடக் கூடாது.157    மீ ன் ெபாrயல் ேதைவயானைவ     மீ ன் ‐ 5   மிளகாய்த்தூள் ‐ 1 ½ ேதக்கரண்டி  மஞ்சள் தூள் ‐ ½ ேதக்கரயண்டி   உப்பு ‐ சிறிதளவு  சீரகம் ‐ ½ ேதக்கரண்டி  சின்ன ெவங்காயம் ‐ 5  ேதங்காய் ‐ ½ மூடி  எண்ெணய் ‐ 4 ேமைசக்கரண்டி    ெசய்யும் முைற :    மீ னில் உப்பு.

 உப்பு ேசர்த்து கிளறிவிடவும்.    இறுதியாக மிளகு தூள். பட்ைட ‐ தாளிக்க     ெசய்யும் முைற    ேகாழிக்கறிைய மஞ்சள் தூள். ெகாத்து பேராட்டா ேதைவயானைவ    ேகாழிக்கறி ‐ 1/4 கிேலா  பேராட்டா ‐ 4  நறுக்கிய ெவங்காயம்.    தண்ணர் சுண்டி வரும்ேபாது பேராட்டாக்கைள உருட்டி கத்திையக் ெகாண்டு நறுக்கி இதில்  ீ ேசர்த்து கிளறவும்.    வாணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி அதில் ேசாம்பு. பூண்ைட ேபாட்டு வதக்கவும். ெகாத்துமல்லி ‐ சிறிது  எண்ெணய் ‐ சிறிது  ேசாம்பு. தனியா தூள் ‐ தலா 1 ேதக்கரண்டி  மஞ்சள் தூள். மிளகு தூள். ெவங்காயம். கறிேவப்பிைல.    ேமலும் மிளகாய் தூள்.  . உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு  இஞ்சி. சிறிது கறிேவப்பிைல ேபாட்டு  தாளித்து நறுக்கிய பச்ைச மிளகாைய ேபாட்டு வதக்கவும்.fd. இஞ்சி விழுது ேசர்த்து நன்கு ேவக ைவத்துக் ெகாள்ளவும். பின்னர்.158    rpf. தக்காளி.  மிகவும் ெபாடியாக நறுக்கிய இஞ்சி. தனியா தூள். ெகாத்துமல்லி தூவி பrமாறவும். தக்காளி ‐ தலா 2  பச்ைச மிளகாய் ‐ 2  மிளகாய் தூள். பூண்டு.     பின்னர் ேவக ைவத்த ேகாழிக் கறித் துண்டுகைள இதில் ேசர்த்து நன்கு கரண்டியால் மசித்து  கிளறவும். பட்ைட.

159    rpf. லவங்கம்.  ப. பிrயாணி சாதத்ைதயும். ஏலக்காய்  தட்டிப் ேபாட்டு.  அடுப்பில் பாத்திரத்ைத ைவத்து ஒரு பாக ெநய்ைய ஊற்றி காய்ந்ததும் அதில் பச்ைச மிளகாய்  விழுைத ேபாட்டு 5 நிமிடம் வதக்கி அதில் ேகாழிக் கறிைய ேபாட்டு 5 நிமிடம் வதக்கியதும் 2  ேதக்கரண்டி மஞ்சள் தூைளப் ேபாட்டு வதக்க இறக்கவும்.  பின்னர் குக்கைர அடுப்பில் ைவத்து மீ தி ெநய்ைய ஊற்றி அதில் பட்ைட.  தக்காளிைய வதக்கி புதினா இைல. இலவங்கம்.  ெநய்ைய 2 பாகமாக பிrத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். பிrஞ்சி இைல.  ஒரு விசில் வந்ததும் அடுப்பின் அனைலக் குைறத்து 10 நிமிடம் கழித்து இறக்கிக் ெகாள்ளவும்.   பின்னர் ஊற ைவத்திருக்கும் கறிையயும் அதில் ேசர்த்து குக்கைர மூடவும்.  . மல்லி இைல ேசர்க்கவும்.  தனியாக சாதம் வடித்து இேதாடு கலந்து ெகாள்ளவும்.  ேகாழி கறித் துண்டுகைள சுத்தம் ெசய்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். பிrஞ்சி இைலையப் ேபாட்டு அதில் ெவங்காயத்ைத வதக்கி பின்னர்.மிளகாைய தனியாக அைரக்கவும்.  அதில் தயிைரப் ேபாட்டு ேதைவயான உப்ைபப் ேபாட்டு அைர மணி ேநரம் ஊற ைவக்கவும். ெகாத்துமல்லி ‐ 1\2 கட்டு  ெநய் ‐ 1/4 கி  பட்ைட. ேகாழிக்கறி மசாலாைவயும் தனித்தனியாக தயாrத்து கலந்து ெகாள்ளும்  முைற    பிrயாணி அrசி ‐ 1 கி கி  ேகாழி ‐ 2 கிேலா  இஞ்சி‐ 100 கி  பூண்டு ‐ 100 கி   ப. பூட்ைட அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.fd. ஏலக்காய் ‐ 15 கிராம்  தயிர் ‐ 200 கிராம்    இஞ்சி. மிளகாய் ‐ 25  தக்காளி ‐ 1/4 கி  ெவங்காயம்‐ 1\4 கி  புதினா.

160    சிக்கன் பிrயாணி ேதைவயான ெபாருட்கள்    ேகாழிக்கறி ‐ 1/2 கிேலா  அrசி ‐ 1/2 கிேலா  எண்ெணய் ‐ ேதைவயான அளவு   முந்திr ‐ 8  ெவங்காயம் ‐ 1/2 கிேலா  தக்காளி 1/2 கிேலா  பூண்டு   இஞ்சி  புதினா   ெகாத்தமல்லி   பட்ைட   கிராம்பு   ஏலக்காய்   உப்பு   பச்ைசமிளகாய்   பிrஞ்சி இைல   மஞ்சள்தூள்     சிக்கன் பிrயான ெசய்யும் முைற      குக்கrல் எண்ெணய் ஊற்றி அது நன்கு காய்ந்ததும்அதில் பட்ைட. புதினா.  ஏலக்காய் ேபாட்டு தாளிக்கவும். பச்ைசமிளகாய். கிராம்பு. உப்பு  ேசர்த்து நன்கு கிளறவும்.    உங்கள் குக்கrல் அrசி முக்கால் பாகம் ேவகும் அளவிற்கு ேநரத்ைத கணித்துக் ெகாள்ளவும். பிrஞ்சி இைல.     பிrயாணியின் மீ து ெபாடியாக நறுக்கிய ெவங்காயத்ைதயும்.     இப்ேபாது ேதைவயான தண்ணைர அதில் ஊற்றி ெகாதிக்கவிட்டு. தக்காளி.     அrசி முக்கால் பாகம் ெவந்ததும் குக்கைர திறந்து கிளறி. இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆகியவற்ைற ஒன்றன்  பின் ஒன்றாக ேபாட்டு ெபான்னிறம் ஆகும் வைர வதக்கிக்ெகாள்ளவும். எலுமிச்ைச பழ சாற்ைற பிழிந்து  அதில் ெபாடியாக நறுக்கிய ெகாத்தமல்லிையயும்.    ெவங்காயம். வறுத்த முந்திrைய ேசர்க்கவும். ெகாத்துமல்லி தைழகைளயும்  . பின்பு கழுவி சுத்தம் ெசய்த  ீ அrசிைய அதில் ேபாட்டு குக்கைர மூடவும்.     சுத்தம் ெசய்த ேகாழிக்கறிைய அதில் ேபாட்டு ேதைவயான அளவிற்கு மஞ்சள் தூள்.

  . ேகசrப் ெபாடிைய தண்ணrல்  ீ கலந்து அைத குக்கைர திறந்ததும் ஒேர இடத்தில் ஊற்றி பின் கிளறவும்.    சாதம் நன்கு உதிr உதிrயாக வர ஊற ைவக்கும் அrசியில் சிறிது எண்ெணய் விட்டு ஊற  ைவக்கவும்.161    தூவி அலங்கrத்து பrமாறவும்.    குறிப்பு:     பிrயாணிக்கு நிறம் ேதைவெயனில் மசாலாவுடன் ேசர்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.    நிறம் கலந்த அrசி ஆங்காங்ேக இருக்க ேவண்டுெமன்றால். இைணயாக தயிர்‐ெவங்கயா பச்சடிைய ேசர்த்துக்  ெகாள்ளலாம்.

     தளதளெவன்று ெகாதி வந்தவுடன் நன்றாகக் கழுவிய கருவாட்ைடயும் ேபாட்டுக்  ெகாதிக்கவிட்டுப் பின் நன்றாக ஒரு ேசர ெகாதித்தவுடன் பrமாறவும். தாளிப்பு  சாமான்கைள ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் ேபாட்டுத் தாளிக்கவும். பின் புளிையயும் கைரத்து விட்டு.  . கத்தrக்காய் ெமாச்ைசக்  ெகாட்ைடடிையயும் ேபாட்டு வதக்கவும். குழம்புப்  ெபாடி ேபாட்டுக் ெகாதிக்க விடவும். எண்ெணய் காய்ந்ததும். தக்காளி ேபாட்டு வதக்கிய பின்.     பின் ெவங்காயம்.162    கருவாட்டுக் குழம்பு புளி‐1 எலுமிச்ைச அளவு  100 கிராம் ெமாச்ைசக் ெகாட்ைட‐பச்ைசப் பயிறு அல்லது காய்ந்தது  கத்தrக்காய்‐5 அல்லது 6  ெவங்காயம்‐100 கிராம்  தக்காளி‐100 கிராம்  கருவாடு‐100 கிராம்  குழம்புப் ெபாடி‐4 டீஸ்பூன்    தாளிக்க    கடுகு‐2 டீஸ்பூன்  உளுத்தம் பருப்பு‐2 டீஸ்பூன்  காய்ந்த மிளகாய்‐6  ெவந்தயம்‐1/2 டீஸ்பூன்  ெபருங்காயம்‐1 டீஸ்பூன்  பட்ைட‐2  கிராம்பு‐4  எண்ெணய்‐1/2 கப்    ெசய்முைற    ஒரு கனமான வாணலியில். எண்ெணைய காய ைவக்கவும். உப்பு.

     அrசி மாவு ெவந்ததும் எல்லாவற்ைறயும் ேசர்த்து நன்றாகக் கிளறி அடுப்பிலிருந்து  இறக்குங்கள்.     அைவ வதங்கியதும் அrசி மாைவக் ெகாட்டி உப்ைபயும் ேபாட்டுக் கிளறுங்கள்.   .     அடுப்பில் வாணலிைய ைவத்து எண்ெணய் ஊற்றி அது காய்ந்ததும் கடுைகயும் உளுந்தம்  பருப்ைபயும் ேபாட்டுத் தாளித்துக் ெகாண்டு நறுக்கிய ெவங்காயத்ைதயும் பச்ைச  மிளகாையயும் ேபாட்டு வதக்குங்கள்.லிட்டர்  கடுகு ‐ அைர ேதக்கரண்டி  உளுந்தம்பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு    ெசய்முைற    அrசி மாவில் தண்ண ீர் ஊற்றி நன்றாகக் கிளறி அைர மணி ேநரம் அப்படிேய ைவத்துவிட  ேவண்டும்.     ெவங்காயத்ைதத் ேதாலுrத்து அைதயும் பச்ைச மிளகாையயும் ெபாடியாக நறுக்கிக்  ெகாள்ளுங்கள்.163    அrசிமாவு உப்புமா ேதைவயானைவ    அrசி மாவு ‐ 150 கிராம்  பச்ைச மிளகாய் ‐ 3  ெபrய ெவங்காயம் ‐ 3  எண்ெணய் ‐ 50 மி.

 ெகாள்ளு.    ஒருவருக்கு 4 ேதக்கரண்டி மாைவ ஒரு பாத்திரத்தில் ேபாட்டு 2 டம்ளர் தண்ண ீர் ஊற்றி கட்டியில்லாமல்  நன்கு கைரத்துக் ெகாள்ளவும். ெகாதிக்க ைவத்து ஆறிய பால். முந்திrப்பருப்பு.164    சத்துமாவுக் கஞ்சி ேதைவயானைவ:     பார்லி. ேசாயா  எல்லாவற்ைறயும் தனித்தனியாக சுத்தம் ெசய்து ெகாள்ளவும்.     பாத்திரத்ைத அடுப்பில் ைவத்து மிதமான தீயில் கிளறிெகாண்ேட இருக்கவும். பாதாம்பருப்பு. ேகழ்வரகு ‐ 100 கிராம்  பாதாம்பருப்பு.   .  ெபாடித்த ெவல்லம் ேசர்த்துக் கலந்து குடிக்கலாம்.    இந்த கஞ்சிைய குழந்ைதகள் முதல் ெபrயவர்கள் வைர யார் ேவண்டுமானாலும் அருந்தலாம். பின்பு. ேகழ்வரகு. ேசாளம் தலா ‐ 100 கிராம்  திைன. ேகாதுைம. ெகாள்ளு ‐ தலா 100 கிராம்  பால் ‐ ஒரு டம்ளர்  ெவல்லம் ‐ ேதைவயான அளவு. கம்பு. ஈரக் ைகயில் கஞ்சிையத்  ெதாடும்ேபாது ைகயில் ஒட்டாத பதத்துக்கு வந்ததும் இறக்கவும். ேசாளம். உடலுக்கு  மிகவும் நல்லது.    ெசய்முைற:     பார்லி. முந்திrப்பருப்பு ‐ 20  ேசாயா. ேகாதுைம. ெவறும் கடாயில் ஒவ்ெவான்ைறயும்  தனித்தனியாக வறுத்து அைரத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். திைன. கம்பு.

     வாணலியில் எண்ெணய் விட்டு புதினா மற்றும் ெகாத்துமல்லி.    எண்ெணயில் சீரகம் தாளித்து இந்த சட்னியில் ஊற்றிக் கிளறி பrமாறவும். நறுக்கிய ெவ ங்காயம். இஞ்சி.165    புதினா‐ெகாத்துமல்லி சட்னி ேதைவயானைவ    புதினா இைல ‐ 2 கப்  ெகாத்துமல்லி ‐ 2 கப்  இஞ்சி ‐ ஒரு துண்டு  ெபrய வெ◌ங்காயம் ‐ 2  எண்ெணய் ‐ கால் கப்  பூண்டு ‐ 10 பல்  புளி ‐ பட்டாணி அளவு   பச்ைச மிளகாய் ‐ 4  சீரகம் ‐ 1 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ சிறிது     ெசய்யும் முைற    புதினா மற்றும் ெகாத்துமல்லிைய தண்ணrல் அலசி ைவக்கவும். பூண்டு. ீ     இஞ்சி. பச்ைச  மிளகாயின் காம்பிைன நீக்கி ைவக்கவும்.    வதக்கியவற்ைற சிறிது உப்பு. புளி ைவத்து சற்று ெகாரெகாரப்பாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும். பச்ைச மிளகாய் ஆகியவற்ைற வதக்கிக் ெகாள்ளவும். ெவங்காயத்ைத நீள வாக்கில் நறுக்கவும். பூண்ைட ேதாலுrத்து ைவக்கவும்.   .

166    புதினாத் துைவயல் ேதைவயானைவ     புதினா இைல ‐ 2 கப்   ேதங்காய் ‐ 1 துண்டு  பச்ைச மிளகாய் ‐ 3  உளுத்தம் பருப்பு ‐ 1 ைகப்பிடி  புளி ‐ பட்டாணி அளவு   உப்பு ‐ ேதைவக்ேகற்ப  எண்ெணய் ‐ சிறிது  கடுகு ‐ தாளிக்க     ெசய்யும் முைற    புதினா இைலைய ஆய்ந்ெதடுத்து.   . பச்ைச மிளகாய்.     எண்ெணய் ஊற்றி கடுகு ேபாட்டுத் தாளித்து புதினாத் துைவயலில் ேசர்த்து பrமாறலாம். பருப்பு.    மிக்ஸி ஜாrல் ேதங்காய் வில்ைல. ஒரு வாணலி ைவத்து எண்ணெ◌ய் ஊற்றி வதக்கி எடுத்துக்  ெகாள்ளவும். உப்பு  ேபாட்டு ெகாரெகாரெவன அைரக்கவும். புதினா இைல.    ேதங்காைய வில்ைலகளாகப் ேபாட்டு வதக்கி எடுத்து ைவக்கவும்.     அேத வாணலியில் சிறிது எண்ெணய் ஊற்றி உளுத்தம் பருப்ைபயும் வறுத்து எடுத்துக் ெகா ள்ளவும். சிறிது புளி.

 மிளகு தூள். இஞ்சி ‐ சிறிது  மிளகுத் தூள் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   சீரகம் ‐ 1 ேதக்கரண்டி   ெபருங்காயத் தூள் ‐ 2 சிட்டிைக  கறிேவப்பிைல ‐ ஒரு ைகப்பிடி  ெநய் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  உ பருப்பு. ெவந்தயம் ஆகியவற்ைற 4 மணி ேநரம் ஊற  ைவத்து அைரத்து உப்பு ேசர்த்து புளிக்க ைவக்கவும்.  .     இந்த இட்லிைய டம்ளர்.167    காஞ்சிபுரம் இட்லி புழுங்கல் அrசி ‐ 2 கப்  பச்சrசி ‐ 1 கப்  உளுந்து ‐ ஒன்றைர கப்  ெவந்தயம். உளுந்து. பச்சrசி.     மறுநாள் காைல புளித்த மாவில் இஞ்சி. முந்திr. கடைலப் பருப்ைபயும் ெநய்யில் ெபான்  வறுவலாக வறுத்துப் ேபாடவும். கிண்ணங்களில் ஊற்றி ேவகைவத்து எடுத்தால் வித்தியாசமாக இரு க்கும். க பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  காய்ந்த மிளகாய் ‐ 4   ேதங்காய்த் துருவல் ‐ 1 கப்     ெசய்யும் முைற     முதல் நாேள புழுங்கல் அrசி. உளுத்தம் பருப்ைபயும். ேதங்காய். ெபருங்காயம். சீரகம்.     காய்ந்த மிளகாையயும்.  கறிேவப்பிைலைய ேபாடவும்.

முக்கால் கப் மிளகு. இரண்ைடயும் ஒன்றிரண்டாகப் ெபாடி ெசய்து ெகாள்ளவும். சீரகத்தூள். ஒரு பாத்திரத்தில் 4 டம்ளர் தண்ணைர ீ ஊற்றி ெகாதிக்க ஆரம்பித்ததும் அrசிையயும். நன்கு கிளறி பrமாவும்.அைர கப் கறிேவப்பிைல .168    ெவண் ெபாங்கல் ேதைவயான ெபாருட்கள் பச்சrசி . மிளகு. வறுத்த பாசிப்பறுப்ைபயும் தண்ண ீர் ஊற்றி கழுவி சிறிது ேநரம் நீrல் ஊற விடவும். அrசிையயும். கறிேவப்பிைல முதலியைவகைள தாளித்து ெபாங்கலில் ேசர்க்கவும். முந்திrைய ஒடித்துக் ெகாள்ளவும். வாணலியில் ெநய் அல்லது டால்டா ஊற்றி மிளகு. பருப்ைபயும் ேபாட்டு ேவக விடவும்.1 கப் பாசிப்பருப்பு . சீரகம். ெவந்ததும் ேதைவயான அளவு உப்பு ேசர்த்து நன்கு குைழய ேவக விட்டு இறக்கவும். இஞ்சிைய ெபாடிப் ெபாடியாக நறுக்கிக் ெகாள்ளவும். சீரகம் .ேதைவயான அளவு ெநய் அல்லது டால்டா .தலா ஒன்றைர ேதக்கரண்டி முந்திrப்பருப்பு . இஞ்சி.சிறிது உப்பு . முந்திr. .தாளிக்க ெசய்முைற பாசிப்பருப்ைப மிதமாக வறுத்துக் ெகாள்ளவும்.1 ைகப்பிடி இஞ்சி .

 கடைலப் பருப்பு.169    சாம்பார் ெபாடி ேதைவயான ெபாருட்கள்    காய்ந்த மிளகாய் ‐ கால் கிேலா  தனியா ‐ கால் கிேலா  மிளகு ‐ 50 கிராம்  ெவந்தயம் ‐ ஒரு ேதக்கரண்டி  உளுத்தம் பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  துவரம் பருப்பு ‐ 100 கிராம்  கடைலப் பருப்பு ‐ 100 கிராம்  விரலி மஞ்சள் ‐ 5    வாணலிைய அடுப்பில் ைவத்து உளுத்தம் பருப்பு. ெவந்தயம்.  .  மிளகு இைவகைளத் தனித்தனியாக ேலசாக வறுத்துக் ெகாள்ளவும். துவரம் பருப்பு.

அைர கிேலா ெவண்ெணய் . எண்ெணய் விட்டு காய்ந்ததும் ெவங்காயம்.ேதைவயான அளவு எண்ெணய் .170    ெவஜ் ஸ்பிrங் ேரால் எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியைவ ைமதா மாவு . இஞ்சி.2 ெபாடியாக நறுக்கியது ெவங்காயம் . மிளகாய் தூள்.1/2 கிேலா ெசய்முைற ைமதாவில் ெவண்ெணய் ேசர்த்து கலந்து ெகாள்ள ேவண்டும். .1 சிறிய ேபக்கட் ேகரட் . தண்ணிrல் உப்பு மற்றும் சிறிதளவு சர்க்கைரையக் கைரத்து ைமதாவில் ஊற்றி இறுக்கமாக பிைசந்து ைவக்கவும். பூண்டு விழுது ேசர்த்து வதக்கவும்.100 கிராம் பட்டாணி ..1/4 ேதக்கரண்டி மிளகாய் தூள் .கால்கட்டு ெபாடியாக நறுக்கியது கறிேவப்பிைல .2 ெபாடியாக நறுக்கியது தக்காளி . அடுப்பில் குக்கர் ைவத்து.1 அைர ேதக்கரண்டி உருைளக்கிழ்ங்கு .50 கிராம் ேகாஸ் .கால்கட்டு ெபாடியாக நறுக்கியது கரம்மசாலா தூள் .1/2 ேதக்கரண்டி தனியா தூள் -1/2 ேதக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் . பிறகு ெபாடியாக நறுக்கிய அைனத்து காய்கறிகைளயும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் ேபாட்டு வத க்கவும். உப்பு ேசர்த்து பச்ைச வாசைன ேபாகும் வைர வதக்கவும்.2 ெபாடியாக நறுக்கியது புதினா . கைடசியாக தக்காளிையப் ேபாட்டு வதக்கவும். ஞ்சள் தூள். பூண்டு விழுது .100 கிராம் பின்ஸ் .ேதைவயான அளவு தண்ணிர் .2 ெபாடியாக நறுக்கியது ெகாத்தமல்லி . தனியா தூள்.100 கிராம் இஞ்சி.1/2 ேதக்கரண்டி உப்பு . பிைசந்து ைவத்திருக்கும் ைமதா மாவின் ேமேல சிறிது எண்ெணய் தடவி ஈர துணியால் முடி ைவக்கவும். கரம்மசாலா.

சுைவயான ெவஜ் ஸ்பிrங் ேரால் ெரடி. கறிேவப்பிைல. குக்கrல் இருந்து இறக்கிய மசாலாைவ திரட்டி ைவத்திருக்கும் ைமதா மாவின் நடுவிேல ைவத்து ேரால் மாதிr உருட்டி ஓரங்கைள ஒட்டி விடவும். கடாயில் எண்ெணய் ஊற்றி காய்ந்ததும் ஒவ்ெவாரு ேரால்கைளயும் ேபாட்டு ெபான்னிறமாக எடுக்கவும். ஓரங்கைள ஒட்ட ைமதாைவ தண்ண ீrல் கைரத்து பைசப்ேபால் செ◌ய்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். குக்கrல் காய்கறிகள் ேவவதற்குள்.171    ேதைவயான அளவு தண்ணிர் விட்டு ெகாத்தமல்லி. புதினா இைலகைளப் ேபாட்டு 3 விசில் ைவத்து இறக்கி ெகாள்ளவும். . பிைசந்து ைவத்துள்ள மாைவ புrேபால் திரட்டிக் ெகா ள்ளவும்.

 மாம்பழ எெஸன்ஸ். ெபாடித்த சர்க்கைரையச் ேசர்த்து.    Step II    1/4 கப் குளிர்ந்த பாலில் கிrைமச் ேசர்த்துக் கலக்கி.  நன்றாகத் திக்கானவுடன் கீ ேழ இறக்கி ைவத்து ஆற ைவக்கவும்.172    தாய்லாந்து ஐஸ்கிrம் ேதங்காய்ப்பால் (திக்கான முதல் பால்) 2 டம்ளர். ேதங்காய்ப் பால். 1/4 கப் குளிர்ந்த பாலில் கஸ்டர்ட் பவுடைரக் கலக்கவும். கிrம் அத்தைனயும்  ேசர்த்துக் கலக்கி பாத்திரத்தில் ெகாட்டி 4 மணி ேநரம் ப்rஜ்ஜில் ைவத்துக் ெகட்டியானவுடன்  பrமாறவும்.  .    Step III    இப்ேபாது கஸ்டர்ட். கலர். பழங்கள். கலந்த கஸ்டர்ட் பவுடைரச் சூடான பாலில் கலந்து ேவக ைவக்கவும். பாக்கி  பாைலச் சுட ைவக்கவும்.  திக்காகும் வைர அடிக்கவும்.  மாம்பழம் அல்லது ஸ்டாஸர்r   பழத்ைத உrத்து நறுக்கிய துண்டுகள் 3   ப்ெரஷ் கிrம் ‐ 1/4 கிேலா  ெபாடித்த சர்க்கைர ‐ 1/2 கப்  கஸ்டர்ட் பவுடர் ‐ 4 ேமைஜக் கரண்டி  பால் ‐ 2 டம்ளர்    Step I    கஸ்டர்ட் பவுடைரக் கலக்கவும்.

 ஃப்ைரட் ைரஸ் ெரடி.      அrசிைய ேலசாக வறுத்தவுடன் ெவந்நீைர 1 : 2 என்ற விகிதத்தில் ஊற்றி உப்ைப ேசர்த்து ேவக  விடவும்.  . வறுத்த ெவங்காயத்ைத ெகாண்டு  அலங்கrக்கவும்.173    ஃப்ைரட் ைரஸ் ேதைவயான ெபாருட்கள் :     புலவ் அrசி 500 கிராம்   ெவங்காயம் 115 கிராம்   கிராம்பு 4   ஏலக்காய் 3   பட்ைட 2 அல்லது 3   ெவண்ெணய் 200 கிராம்   உப்பு ேதைவக்ேகற்ப     ெசய்முைற :     ெவங்காயத்ைத ெபாடியாக நறுக்கவும். கிராம்பு.      அrசி நன்கு கைளந்து ஊற ைவக்கவும்.      அrசி நன்கு ெவந்து உதிrயாக ஆனவுடன் இறக்கி. அதில் அrசிையயும் ேபாட்டு  வறுக்கவும். பட்ைட முதலியவற்ைற நன்கு வறுத்த பின். நன்கு ெபான்னிறமாக ெபாrத்த பிறகு  இறக்கவும்.      ெவண்ெணய் உருக்கி.      ஏலக்காய். ெவங்காயத்ைத நன்கு வதக்கவும்.

  . காய்கறி ஆகியவற்ைற வதக்கவும். ெவங்காயம் நன்று வதங்கிய பின் தக்காளி.     குழம்பு ேசர்ந்தாற் ேபால் வரும் வைர ெகாதிக்க ைவத்து இறக்கவும். உப்பு    ெசய்முைற    ஒரு கனமான பாத்திரத்தில் எண்ெணய் விட்டு ெபருங்காயம். மிளகாய் ெபாடி ஆகியவற்ைறயும் ேசர்த்து வதக்கவும். கடுகு.     மஞ்சள் ெபாடி.  முருங்ைகக்காய்  கத்தrக்காய்  மஞ்சள் ெபாடி. ெவந்தயம்  ஆகியவற்ைற ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள வrைசப்படி ஒன்ெறான்றாக ேசர்த்துக்  ெகாள்ளவும். உப்பு ஆகியவற்ைற விட்டு நன்றாக ெகாதிக்க ைவக்கவும். மிளகாய் ெபாடி.174    காரக்குழம்பு ேதைவயான ெபாருட்கள்    தாளிக்க  நல்ெலண்ெணய்‐1/2 கப்  ெபருங்காயம்‐1 டீஸ்பூன்  கடுகு‐2 டீஸ்பூன்  ெவந்தயம்‐1 டீஸ்பூன்  கடைல பருப்பு‐2 டீஸ்பூன்  மிளகாய் வற்றல்‐ஒரு ைகயளவு  பூண்டு‐10 பல்  ெவங்காயம்‐2 கப்(ெபாடியாக அrந்தது)  தக்காளி‐2 கப்(ெபாடியாக அrந்தது)  வடகம்‐2 டீஸ்பூன்  (கைடகளில் கிைடக்கும்)  புளி கைரசல்‐1 எலுமிச்சம் பழம் அளவு உருண்ைட புளைய ஊறைவத்துது கைரத்துக்  ெகாள்ளவும்.     நீர்க்க இருப்பது ேபால் இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் அrசி மாைவ 1 கப் தண்ண ீrல் கைரத்து  குழம்பில் ேசர்த்தால் ேசர்ந்தாற்ேபால் ஆகிவிடும்.     பின்னர் புளிக்கைரசல்.     பூண்டு.

    3. புளிைய 3 டம்ளர் தண்ணrல் கைரத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும். ெகட்டியாகவும் அைரத்துக் ெகாள்ளவும். துவரம் பருப்ைப நன்றாக ஊறிய பின் கைளந்து. ெவங்காயம் வதங்கியவுடன் அைரத்த பருப்ைப ேபாட்டு. வதங்கிய பருப்பு மாவில் ஒரு ஸ்பூன் அrசி மாவு ேசர்த்து உருண்ைடகளாக உருட்டி  ைவத்துக் ெகாள்ளவும். ீ   . நறுக்கிய பச்ைச மிளகாய் நறுக்கிய ெவங்காயம் ேபாட்டு  வதக்கவும். ) ீ     சாம்பார் ெபாடி ‐ 21/2 டீஸ்பூன்    மஞ்சள் தூள் ‐ 1 டீஸ்பூன்    ெசய்முைற    1. நல்ெலண்ெணயில் கடுகு தாளித்து. ேதைவயான உப்பு.    2. ெவந்து நிறம் மாறியவுடன்  நறுக்கிய ெகாத்தமல்லி. கறிேவப்பிைல ேபாட்டு இறக்கவும். சற்று கரகரப்பாகவும். வடிய ைவத்து.    4. மிளகாய்  வற்றல் ேபாட்டு.175    பருப்பு உருண்ைட குழம்பு ேதைவயான ெபாருட்கள்    துவரம் பருப்பு ‐ 150 கிராம் ( ஊற ைவத்துக்  ெகாள்ளவும் )    உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு    மிளகாய் வற்றல் ‐ 8    நல்ெலண்ெணய் ‐ 4 டீஸ்பூன்    கடுகு ‐ 11/2 டீஸ்பூன்    பச்ைச மிளகாய் ‐ 2 ( நறுக்கியது )    ெவங்காயம் ‐ 2 ( ெபாடியாக நறுக்கியது )    அrசி மாவு ‐ 1 டீஸ்பூன்    ெகாத்தமல்லி கறிேவப்பிைல ‐ ெபாடியாக நறுக்கியது    புளி ‐ ஒரு ெபrய எலுமிச்சம் பழ அளவு  ( ஒரு டம்ளர் தண்ணrல் ஊற ைவக்கவும்.    5.

 உப்பு. பருப்புருண்ைட உைடயாதவாறு கிளறி இறக்கவும். புளி தண்ணrல்.    8. சாம்பார் ெபாடி ேபாட்டு ெகாதிக்க  ீ விடவும். குழம்பு ேசர்ந்து ெகாதிக்கும் ேபாது. அடுப்ைப குைறத்து எrய  விடவும். மஞ்சள் ெபாடி. பருப்புருண்ைடகைள ேபாட்டு.176      6. கடுகு தாளித்து.  .    7.

     அத்துடன் ெபாடியாக நறுக்கிய முந்திrப்பருப்பு. ெபருங்காயம் மிக்ஸியில் அைரத்து மாவில் ேசருங்கள்.  ீ     இஞ்சி. கறிேவப்பிைல  ேசர்த்து நன்கு பிைசந்து ெகாள்ளுங்கள். சீரகம். மிளகாய். மிளகு. அைரயுங்கள். ேதங்காய்.177    ைமசூர் ேபாண்டா ேதைவயானப் ெபாருட்கள் :    உளுத்தம்பருப்பு ‐ 1 கப்  பச்சrசி ‐ 1 ேடபிள்ஸ்பூன்  இஞ்சி ‐ 1 துண்டு  பச்ைச மிளகாய் ‐ 2  மிளகு ‐ 2 டீஸ்பூன்  சீரகம் ‐ 2 டீஸ்பூன்  முந்திrப்பருப்பு ‐ 10  ெபருங்காயம் ‐ அைர டீஸ்பூன்  கறிேவப்பிைல ‐ சிறிது  ேதங்காய் (பல்லு பல்லாக நறுக்கியது) ‐ 2 ேடபிள்ஸ்பூன்  உப்பு ‐ ருசிக்ேகற்ப  எண்ெணய் ‐ ேதைவக்கு    ெசய்முைற:    உளுத்தம்பருப்ைபயும்.  .     ஒரு மணிேநரம் ஊறியதும் நன்கு ெமத்ெதன்று அைரத்ெதடுங்கள். உப்பு. அrசிையயும் ஒன்றாக ஊற ைவயுங்கள்.     எண்ெணையக் காயைவத்து சிறு சிறு ேபாண்டாக்களாக உருட்டி ேபாட்டு நன்கு ேவகவிட்டு  எடுங்கள்.     அவ்வப்ெபாழுது சிறிது தண்ணர் ெதளித்து.

    இைவ அைனத்ைதயும் மிக்சியில் ேபாட்டு ெகாரெகாரெவன்று அைரத்து எடுத்துக் ெகாள்ளவும்.178    ரசப் ெபாடி ேதைவயான ெபாருட்கள்    காய்ந்த மிளகாய் ‐ 10 கிராம்  மிளகு ‐ 100 கிராம்  சீரகம் ‐ 100 கிராம்   ெவந்தயம் ‐ ஒரு ேதக்கரண்டி  துவரம் பருப்பு ‐ 10 கிராம்  மஞ்சள் ‐ 10 கிராம்  ெபருங்காயம் ‐ 5 கிராம்  காய்ந்த கறிேவப்பிைல ‐ 1 ைகப்பிடி  எண்ெணய் ‐ ஒரு ேதக்கரண்டி    ெசய்முைற    ஒரு வாணலியில் ெகாஞ்சம் எண்ெணய் விட்டு மிளகாையப் ேபாட்டு ேலசாக வறுத்துக்  ெகாள்ளவும்.    ேதைவப்படும்ேபாது பயன்படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.    மற்ற ெபாருட்கைள ேவண்டுமானால் எண்ெணய் இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்.  . தூளாக அைரத்துவிடக் கூடாது.

     அதன் பின் வாணலியில் எண்ைணய் ஊற்றி கடுகு தாளித்து அடுப்ைப அைணத்து விட்டு  சூடான எண்ைணயிேலேய ெபருங்காயத்தூள். ெவந்தயத்தூள். மிளகாய் தூள் ேசர்த்து ஆற  விடவும். எலுமிச்ைசசாறு ேசர்த்து ஊற  விடேவண்டும்.  .    ஆறிய பின்னர் அைத அப்படிேய ஊற ைவத்த மாங்காய் கலைவயில் ேபாட்டு நன்கு கலக்கி  உபேயாகப்படுத்தவும்.    இது பச்ைச மாங்காயில் ெசய்யும் ஊறுகாய்    மாங்காய் ‐ 2   உப்பு ‐ 2 ேதக்கரண்டி  1 எலுமிச்ைச   நல்ெலண்ைணய் ேதைவயான அளவு    தாளிக்க:     மிளகாய் தூள் ‐‐ 2 ேதக்கரண்டி  ெபருங்காயத்தூள் ‐‐ 1 ேதக்கரண்டி  கடுகு ‐‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெவந்தயப் பவுடர் ‐‐ 1 ேதக்கரண்டி    ெசய்முைற    மாங்காைய துண்டு துண்டாக அறிந்து அதனுடன் உப்பு. காரமான மாங்காய் ஊறுகாய் ெரடி. ஆனால் அதைன பக்குவமாக ெசய்வதுதான்  மிகவும் முக்கியம்.179    மாங்காய் ஊறுகாய் (பச்சடி)    ேதைவயான ெபாருட்கள்    மாங்காய் ஊறுகாய் ெசய்வது மிகவும் எளிதானது.     சுைவயான.

இதற்கு காய்கறிகள் ேபாட்ட குருமா சrயான இைண உணவாக இருக்கும். அழுத்தி திரட்ட ேவண்டாம். மாவு ஒன்றாக ஒட்டிக் ெகாள்ளும். ஊறிய மாைவ உருண்ைடகளாகப் பிடித்து சப்பாத்திக்கு திரட்டுவது ேபால் ெபrய அளவில் அைனத்து ஊருண்ைடகைளயும் எண்ெணய் விட்டு திரட்டிக் ெகாள்ளவும். அடுப்பில் தவாைவ ைவத்து சுடானதும் மிதமான தீயில் ஒவ்ெவான்றாக ேபாட்டு இருபுறமும் எண்ெணய் விட்டு ெவந்ததும் எடுக்கவும். ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக தண்ணிர் விட்டு சப்பாத்திக்கு மாவு பிைசவது ேபால் பிைசந்து ெகாள்ளவும்.180    பேராட்டா  ேதைவயான ெபாருள்கள் ைமதா மாவு உப்பு எண்ெணய் ெசய்முைற: முதலில் ைமதா மாவில் ேதைவயான அளவு உப்பு ேசர்த்து. மிருதுவான பேராட்டா ெரடி. பிறகு அைனத்ைதயும் ஒன்றாக சுருட்டி சிறு சிறு துண்டுகள் ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும். பிறகு ேலசாக திரட்டி ெகாள்ளவும். சுைவயான. ெகாஞ்சம் தளதளெவன்று இருக்க ேவண்டும். . பிறகு ெகாஞ்சமாக ைமதா மாைவ எடுத்து சிறிது எண்ெணய் ஊற்றி பைசப்ேபால் ெசய்து ெகாள்ளவும். பின்னர் அைர மணி ேநரம் ஊறவிடவும். திரட்டி ைவத்துள்ள மாைவ ஒன்றன் மீ து ஒன்று பைசத்தடவி அடுக்க ேவண்டும்.

 மறுநாள் காைல ேதாைச ஊற்றுவதற்கு ஒரு மணி ேநரத்திற்கு  முன் ேதாைச மாவுடன் ரைவ.  . ெவந்தயத்ைதயும். பிறகு  கூடுமானவைர மிக ெமல்லியதாக ேதாைச ஊற்றவும். முக்ேகாணமாக மடித்து ேதங்காய் சட்டினி.     அவைல தனியாக 1 மணி ேநரம் ஊற ைவத்து எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக ெகட்டியாக  அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.181    ைமசூர் மசாலா ேதாைச ேதைவயான ெபாருட்கள் :    பச்சrசி ‐ 1 கப்  அrசி அவல் ‐ அைர கப்  ேதால் நீக்கிய உளுத்தம் பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெவந்தயம் ‐ அைர ேதக்கரண்டி  துவரம் பருப்பு ‐ 1 ேதக்கரண்டி  ெமல்லிய ரைவ ‐ 2 ேதக்கரண்டி  உப்பு ‐ ேதைவயான அளவு   சர்க்கைர ‐ அைர ேதக்கரண்டி    ெசய்முைற :    அrசிையயும்.     ேதாைச நன்றாக சிவந்த பிறகு எண்ெணைய சுற்றி விடவும் ( திருப்பி ேபாட ேவண்டாம் ). ஒரு  ேடபிள் ஸ்பூன் உருைளக்கிழங்கு மசாலா உள்ேள ைவத்து சிறிது ெவண்ெணைய ேமேல  ைவக்கவும். பருப்பு வைககைளயும் கலந்து 2 அல்லது 3 மணி ேநரம்  ஒன்றாக ஊற ைவக்கவும். மறக்காமல் உப்பு ேசருங்கள். சர்க்கைர இவற்ைறச் ேசர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள். சாம்பாருடன் சூடாக சாப்பிட  சுைவயாக இருக்கும்.     மாைவ புளிக்க ைவக்கவும்.

¾ ேதக்கரண்டி அஜிேனா-ேமாட்ேடா . ஒரு பாத்திரத்தில் கடைல மாவு. அஜின ேமாட்டா ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்து சிறிதளவு நீ ர் விட்டு கலந்து ெகாள்ளவும். அrசி மாவு.1 ேதக்கரண்டி மிளகாய்த் தூள் . எண்ெணய் உறிஞ்சும் ேபப்பrல் ைவத்து எண்ெணய் உறிஞ்சியப் பிறகு பrமாறலாம். . பிறகு கலைவயுடன் ேசர்த்து ைவத்திருக்கும் ெவண்ைடக்காைய ைககளால் எடுத்து பேகாடா ேபால உதிrயாக எண்ெணயில் தூவவும்.2 ேமைஜக்கரண்டி அrசி மாவு . நறுக்கிய ெவண்ைடக்காயுடன் கலந்து ைவத்த மாைவ அதன் ேமல் தூவி பிசறி விடவும்.1/4 கிேலா நல்ெலண்ெணய் . ெபான்னிறமானதும் எடுத்துவிடவும்.ெபாறிப்பதற்கு கலைவ தயாrக்க : கடைல மாவு .1/4 ேதக்கரண்டி ெசய்முைற : ெவண்ைடக்காைய கழுவித் துைடத்து விட்டு சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் ெகா ள்ளவும். ஒரு வாணலியில் நல்ெலண்ெணைய சூடாக்கவும். மக்காச்ேசாள மாவுடன் ேதைவயான அளவு உப்பு.1 ேமைஜக்கரண்டி மக்காச்ேசாள மாவு . எண்ெணய் சூடானதும் ெநல்லிக்காயளவு புளிைய அதில் ேபாட்டு நன்றாக கருப்பாக ெபாrந்ததும் எடுத்து விடவும். தீைய குைறவாக ைவத்து நன்கு ேவகும் வைர காத்திருந்து பிறகு திருப்பிப் ேபாடவு ம். மிளகாய்த் தூள்.1 ேமைஜக்கரண்டி உப்பு .182    ெவண்ைடக்காய் பேகாடா ேதைவயான ெபாருட்கள் : ெவண்ைடக்காய் .

ஆனால் ேகரள வாசிகள் இந்த குழாய் புட்டுக்கு பயறு ெசய்து சாப்பிடுவார்கள். உைடந்தாலும் கவைலயில்ைல. அழகான நீளமான குழாய் புட்டு தயார். அதனுடன் சர்க்கைர ேசர்த்து சாப்பிடுங்கள். அப்பகுதிைய மூடிவிட்டு ஒரு ைகப்பிடி புட்டு மாைவ குழாயினுள் ேபாட ேவண்டும். பின்னர் குழாய் புட்டு பாத்திரத்ைத சுமார் 5 முதல் 8 நிமிடங்கள் அடுப்பில் ைவத்து இறக்கிவிடுங்கள். தண்ணர்ீ ெதளித்து பிைசவதால் மாவு ெகட்டியாகி விடக் கூடாது.1/2 கிேலா ேதங்காய் துருவல் .முழுத் ேதங்காய் தண்ணர்ீ உப்பு சர்க்கைர ெசய்யும் முைற தண்ணrல் ீ ேதைவயான அளவு உப்பு ேசர்த்து கைரத்துக் ெகாள்ளவும். மாவு மாவாகேவ இருக்க ேவண்டும். இந்த தண்ணைர ீ அrசி மாவில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ெதளித்து பிைசந்து ெகாள்ளவும். பின்னர் ஒரு ைகப்பிடி ேதங்காய் துருவைலப் ேபாட ேவண்டும். ஆனால் மாவில் ஈரப்பதம் இருக்கும்படி பார்த்துக் ெகாள்ள ேவண்டும். . ேதங்காய் துருவல் என அந்த குழாய் முடியும் வைர மாற்றி மாற்றி நிரப்பி மூடி விட ேவண்டும். இப்ேபாது குழாய் புட்டு ெசய்வதற்கான பாத்திரத்தின் அடியில் தண்ணர்ீ ஊற்றிவிட்டு. அது எப்படி என்று அடுத்து பார்க்கலாம்.183    குழாய் புட்டு எடுத்து ைவத்துக் ெகாள்ள ேவண்டியைவ அrசி மாவு . அதுவைர குழாய் புட்ைட ருசித்துக் ெகாண்டிருங்கள் சர்க்கைரயுடன். பின்னர் மாவு.

    சர்க்கைரைய ெவண்ைணயுடன் நன்கு க்rம் ேபால வரும்வைர கலக்கவும்.  .    ஒரு பாத்திரத்தில் முட்ைடகைள உைடத்து ஊற்றி. கலக்கிய முட்ைடயில். ெவண்ைண கலைவயில் ஊற்றி ெதாடர்ந்து அடித்துக்  கலக்கவும்.    பின்னர் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ைமதாைவ ேசர்த்து நன்கு கலக்கவும்.    அதில் ேபக்கிங் பவுடர். சர்க்கைர கலைவைய  ெகாட்டி நன்கு கலக்கவும்.     ஒரு வாய் அகன்ற பாத்திரத்தில் வெ◌ண்ைண தடவி அதில◌் இந்த மாவு.184    சாக்ேலட் ேகக் ேதைவயானப் ெபாருட்கள்    ைமதா ‐ 2 கப்  சர்க்கைர ‐ 2 கப்  முட்ைட ‐ 8  ெவண்ைண ‐ 450 கிராம்  ெவன்னிலா பவுடர் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  ேபக்கிங் பவுடர் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  கருப்பு ேடப்ெலட் சாக்ேலட் ‐ 400 கிராம்    ெசய்முைற    சர்க்கைரைய மிக்ஸியில் ேபாட்டு தூளாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும். ெவண்ைண.. ேகக் ெவந்தவுடன் உ ங்களுக்குத் ேதைவயான அளவுகளில் ெவட்டி ைவத்துக் ெகாள்ளவும். ெவன்னிலா பவுடர் ேசர்த்து ேமலும் கலக்கவும். ஒரு சிட்டிைக உப்பு ேசர்த்து நன்கு நுைர  வரும் வைர அடித்துக் கலக்கவும். முட்ைட கலைவைய க் ெகாட்டவும். சர்க்கைர..    ேகக்ைக நன்கு ேவக ைவக்கவும்.    சாக்ேலட்டு துண்டுகைள சுடு நீrல் ேபாட்டு நன்கு கூழ் ேபால ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.    சாக்கேலட் கூைழ முட்ைட. சுமார் 35 நிமிடங்கள் ேவகவிடவும்..அசத்துங்கள்.     ேவண்டுெமன்றால் அதன் மீ து முந்திr அல்லது பாதாம் துருவல்கைளத் தூவி அலங்கrத்துக்  ெகாள்ளலாம்.

 மார்கrன்  கலைவயுடன் ேசர்க்கவும். சுைவயும் அதிகமாக இருக்கும். எசன்ஸ் ேசர்த்து ெகாள்ளவும்.    ேகக் நன்கு ெவந்ததும் இறக்கி அலங்கrத்து ைவக்கவும். சர்க்கைர.185    ெவன்னிலா ேகக் ெவன்னிலா ேகக் எளிய முைறயில் ெசய்ய இயலும்.  .     ேதைவயானப் ெபாருட்கள்    முட்ைட ‐ 5  ைமதா மாவு ‐ 2 கப்  சர்க்கைர ‐ 2 கப்  மார்கrன் ‐ 1 கப்  ெவன்னிலா எசன்ஸ் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  ேபக்கிங் பவுடர் ‐ 2 ேதக்கரண்டி  தயிர் ‐ 2 ேதக்கரண்டி     ெசய்முைற    சர்க்கைரைய மிக்ஸியில் ேபாட்டு தூளாக அைரத்துக் ெகாள்ளவும்.    அத்துடன் மார்கrைன கலந்து நன்கு நுைரத்து வரும் வைர கரண்டிைய ைவத்து அடித்துக்  ெகாள்ளவும்     முட்ைடகைள உைடத்து ஊற்றி அைதயும் நன்றாக அடித்து அைத.    அதில் ைமதா மாைவயும் ஊற்றி அந்த பாத்திரத்ைத தூக்கிப் பிடித்து ஒேர பக்கமாக கலக்கவும்.  பின் ேகக்கிற்கான பரந்த பாத்திரத்தில் ெவண்ெணய் தடவி அதில் மாவ◌ிைனக் ெகாட்டி 35 நி மிடம் ேவக விடவும். அதில் தயிர். கிறிஸ்ம ஸ் அல்லது புத்தாண்டு அன்று ெசய்து சுைவயுங்கள்.    ைமதா மாவுடன் ேபக்கிங் பவுடைர ேசர்த்து சலித்து உருண்ைட இல்லாமல் தூளாக ைவத்துக்  ெகாள்ளவும்.

2 ேதக்கரண்டி மிளகு . ேதங்காைய பல்லு பல்லாக நறுக்கி சிவக்கும் வைர ெபாrத்துக் ெகாள்ளவும். நன்றாக ெகாதித்தவுடன் பருப்ைப ஊற்றி ஒரு ெகாதி வந்தவுடன் இறக்கவும். உப்பு. தனியா . இட்லியுடன் பrமாறவும். பருப்ைப ேவகைவத்துக் ெகாள்ளவும். சீரகம் ேபாட்டு தாளித்து சாம்பார் ெவங்காயம் மற்றும் தக்காளி ேபாட்டு வதக்கிக் ெகாள்ளவும். மசாலாைவப் ேபாட்டு ெகாதிக்க விடவும்.1 ேதக்கரண்டி ெபருங்காயம் ெசய்முைற அடுப்பில் கடாைய ைவத்து அதில் எண்ெணய் ஊற்றி எல்லாவற்ைறயும் வறுத்துக் ெகாள்ளவும்.   .1\2 ேதக்கரண்டி சீரகம் . இது எல்லாவற்ைறயும் மிக்ஸியில் ெகார ெகாரெவன்று அைரத்துக் ெகாள்.2 ேதக்கரண்டி அrசி . புளிையக் கைரத்து ைவத்துக் ெகாள்ளவும்.186    இட்லி சாம்பார் மிளகாய். கடாயில் எண்ெணய் ஊற்றி கடுகு.1\2 ேதக்கரண்டி கடைலப் பருப்பு. அதில் புளி தண்ணர்ீ ஊற்றி மஞ்சள் ெபாடி.

 ெவங்காயத்ைத நன்கு வதக்கவும். நன்கு ெபான்னிறமாக ெபாrத்த பிறகு  இறக்கவும். ஃப்ைரட் ைரஸ் ெரடி. கிராம்பு. அதில் அrசிையயும் ேபாட்டு  வறுக்கவும்.187    ப்ைரட் ைரஸ் ேதைவயான ெபாருட்கள் :     புலவ் அrசி 500 கிராம்   ெவங்காயம் 115 கிராம்   கிராம்பு 4   ஏலக்காய் 3   பட்ைட 2 அல்லது 3   ெவண்ெணய் 200 கிராம்   உப்பு ேதைவக்ேகற்ப     ெசய்முைற :     ெவங்காயத்ைத ெபாடியாக நறுக்கவும்.      ஏலக்காய்.      அrசி நன்கு கைளந்து ஊற ைவக்கவும். பட்ைட முதலியவற்ைற நன்கு வறுத்த பின்.      அrசிைய ேலசாக வறுத்தவுடன் ெவந்நீைர 1 : 2 என்ற விகிதத்தில் ஊற்றி உப்ைப ேசர்த்து ேவக  விடவும்.      அrசி நன்கு ெவந்து உதிrயாக ஆனவுடன் இறக்கி.  . வறுத்த ெவங்காயத்ைத ெகாண்டு  அலங்கrக்கவும்.      ெவண்ெணய் உருக்கி.

     ெசய்முைற :     ைமதா மாவில் சிறிது டால்டா ேபாட்டு நன்கு கலந்து அைரத்த மாவுடன் ேசர்த்து உப்பு. புது வித சுைவயுடன்  இருக்கும். 2 கப் கடைல பருப்புடன் சிறிது  ெவந்தயம் கலந்து ஊற ைவத்து அைரக்கவும்.188    பஜ்ஜி ேதைவயான ெபாருட்கள் :     1 கப் பச்சrசிைய ஊற ைவத்து அைரத்து ெகாள்ளவும்.  மிளகாய் தூள் ேசர்த்து பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் கைரத்து 1 ஞinஉh ேபக்கிங் பவுடர் + ெபருங்காயத்  தூள் ேசர்த்து கலந்து காய்கறிகைள ேதாய்த்து பஜ்ஜி ேபால ேபாடவும்.  .

 பால் ெபாங்கும் ேபாது அைத அடக்க முடியவில்ைல என்றால். எண்ெணய் கைறைய அழிப்பதற்கு. சிரமப்படாமல் அைத  அடக்குவதற்கு சிறிது துளிகள் குளிர்ந்த தண்ணைர ெதளிக்கவும்.    3.    11. ீ   6. அவற்றிலிருந்து விடுதைல  ெபற சில சைமயலைற குறிப்புகள் உங்களுக்காகேவ .    5. எலுமிச்சம் பழத்ைத இரண்டு துண்டாக ெவட்டி அைத  உப்பில் ைவக்கவும். நறுக்க  ேவண்டிய ெவங்காயங்கைள முன்ேப ஃப்rட்ஜில் ைவத்த பின்னர் ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு முட்ைடயானது ெகடாமல் புதியதாக இருக்கிறதா என்பைத அறிவதற்கு. முட்ைடைய ேவக ைவக்கும் ேபாது அதனுள் இருப்பைவ ெவளியில் வராமல் இருப்பதற்கு. அவ்வாறு அைவ ெகடாமல் இருப்பதற்கு.189    சைமயலைற குறிப்புகள் முட்ைட அடிக்கடி ெகட்டுப் ேபாவது. உருைளக்கிழங்குகைள ெவங்காயங்களுடன் ைவத்தால் அைவ சீக்கிரமாக  ெகட்டுப்ேபாய்விடும்.    2.    10. அவ்வாறு  ெசய்தால் நீண்ட நாட்களுக்கு அந்த மிளகாைய ஃப்ெரஷ்ஷாக பயன்படுத்தலாம். உருைளக்கிழங்குகைள ேவக ைவத்த    தண்ணrல் அந்த துணிைய ஊற ைவத்து சுத்தம் ெசய்யவும். அந்த பாத்திரத்ைத நன்கு தண்ணரால் சுத்தம் ெசய்த பின்னர்  ீ காய்ச்சினால். பால் காய்ச்சும் ேபாது அடிபிடிப்பது ேபான்ற  பிரச்சைனகைள நீங்கள் இவ்வளவு நாள் சமாளித்தது ேபாதும்.. டூத்ேபஸ்ட் தான்  . ேவெறன்ன.    1. காளான்கைள அலுமினியம் பாத்திரங்களில் சைமக்கக்கூடாது ஏெனன்றால் அைவ  பாத்திரத்ைத கருைமயாக மாற்றிவிடும். பால் பாத்திரத்தின் அடியில் பிடிப்பைத தவிர்க்கலாம். ீ     7. ெவங்காயத்தின் நாற்றம் உங்கள் வாயிலிருந்து ேபாவதற்கு. பச்ைச மிளகாயில் அதன் காம்பு பாகத்ைத அகற்றி அைத ஃப்rட்ஜில் ைவக்கவும்..  ேவக ைவக்கும் தண்ணrல் ஒரு டீஸ்பூன் வினிகைர விடவும். அந்த உருைளக்கிழங்குகள்  இருக்கும் ைபக்குள் ஒரு ஆப்பிள் பழத்ைத ைவக்கவும். அது தண்ணrல் மூழ்கினால்  ீ அைத சைமயலில் பயன்படுத்தலாம். முட்ைடயானது  ீ முழுகாமல் ேமேல வந்தால் அைத நீங்கள் தூக்கி எறியலாம்.    12.  ீ முட்ைடயின் ஓடு ெவடித்தாலும் கூட உள்ேள இருப்பைவ ெவளியில் வராது. மண் கைறகைள துணிகளிலிருந்து நீக்குவதற்கு.    8. அந்த  முட்ைடைய குளிர்ந்த உப்பு தண்ணrல் முழுகும்படியாக ைவக்கவும். பாைல காய்ச்சுவதற்கு முன்.    4. அவ்வாறு விட்டால். ெவங்காயம் நறுக்கும் ேபாது கண்ணிலிருந்து தண்ண ீர் வராமல் இருப்பதற்கு.. ேதால் ெபாருள்களில் ைமப்ேபனா குறிகைள அழிப்பதற்கு பாலும் சிறிதளவு ஸ்பிrட்டும்  கலந்து சுத்தம் ெசய்யவும். பின்னர் அந்த துண்டுகைள ைவத்து ேதய்க்கவும்.    9.

 ஏலக்காைய பால் காய்ச்சும் ேபாேத அதனுடன் ேசர்க்கவும்.190    சிறந்த வழி.     அதனால் ெகாஞ்சமாக அைரத்து ைவத்து ஒரு பாலிதீன் கவrல் ேபாட்டு ைவத்து ஒரு  டப்பாவில் ேபாட்டு ைவக்கேவண்டும்.  .  அவ்வாறு ெசய்தால் நீண்ட ேநரத்திற்கு பால் புளிக்காமல் இருக்கும். டீத்தூள் ைவத்திருக்கும் பாட்டிலில் உபேயாகித்த ஏலக்காய் ேதால்கைளப் ேபாட்டு  ைவத்திருந்தால் டீ ஏலக்காய் மணேதாடு சுைவயாக இருக்கும். குளிர் காலங்களில் வடகம் நமத்துப் ேபாய் நன்றாகப் ெபாrயாது ெவறும் வானலிைய  அடுப்பில் ைவத்து சூேடற்றி அதில் வடகத்ைதப் ேபாட்டு சற்று புரட்டி எடுத்து விட்டு  எண்ெணயில் ெபாrத்தால் நன்றாகப் ெபாrயும். அதன் ேமல் ஒரு பிரஷால்  சைமயல் எண்ைணைய தடவவும். ேதால் உrத்த உருைளக்கிழங்குகைள ெகடாமல் ைவப்பதற்கு சில துளிகள் வினிகரால்  ெதளித்து ஃப்rட்ஜில் அைத ைவக்கவும்.    சாம்பார் ெபாடிைய ெமாத்தமாக அைரத்து ைவத்துக் ெகாண்டு விட்டால் சில நாட்கள் ஆன  உடேனேய குணமும் மணமும் குைறந்து விடும். பால் புளிக்காமல் இருப்பதற்கு. ேதாைசயின் நடுப்பகுதியில் சிறு ஓட்ைட ெசய்து எண்ெணய் ஊற்றினால்  விைரவில் ெவந்தும். முட்ைடகைள 30‐40 நாட்கள் வைர ெகடாமல் ைவப்பதற்கு.     மைழ.    13.  ெவங்காய சூப்பில் சிறிதளவு சீைஸ ேசர்த்தால் ருசி நன்றாக இருக்கும்.    14. சுைவயாகவும் இருக்கும்.    15.    ெவங்காய ஊத்தாப்பம் ெசய்யும்ேபாது ேதாைச இருபுறமும் ெவந்து இருந்தால்தான் சுைவயாக  இருக்கும்.     சப்பாத்திகள் ெமன்ைமயாக இருக்க அதன் மாைவ ெவன்ன ீrல் பிைசயவும். இைறச்சி  மிருதுவாக இருக்க அதைன வின ீகrல் சிறிது ேநரம் ைவத்தால் ேபாதுமானது. பாதி  ெகாத்துமல்லிையயும் ேசர்த்து அைரத்தால் மிகவும் ருசியாக இருக்கும். இதனால் சாம்பார் ெபாடி எப்ேபாதுேம ஃப்ெரஷ்ஷாக  இருக்கும்.    ெகாத்த மல்லி இைலகைள நன்றாக ஆய்ந்து சுத்தமாக அலம்பி காய ைவத்து காற்று புகாத  ஒரு டப்பாவில் ேபாட்டு ைவத்தால் நிைறய நாட்கள் ெகடாமல் இருக்கும்.    ேதங்காய் சட்னி மிகவும் சுைவயாக இருக்க நாம் அைரக்கும் சட்னியில் பாதி ேதங்காயும்.

 கடைலப் பருப்ைபயும் ேசர்த்து ெசய்யும் வைட என பல  வைககள் உள்ளன. உளுந்து வைட.     எலுமிச்ைசயிலிருந்து அதிகமான சாைறப் ெபற அைத ைகயால் சைமயல் ேமைடயில் நன்கு உருட்டித்  ேதயுங்கள்.     ேசாளத்ைத அவிக்கும் ேபாது அதன் இனிப்ைப ெவளிக்ெகாண்டு வர சிறிது சர்க்கைரையச் ேசருங்கள். சீரகம். மிகவும் கெ◌ ட்டியாகவும் இருக்கக் கூடாது. மிளகு வைட.    ஆனால் ஒவ்ெவான்றுக்கும் ஒவ்ெவாரு விஷயம் முக்கியமாக இருக்கும். அதிகமாக பயன்படுத்தினால் அவற்றின் சுைவதான்  கூடுதலாக ெதrயும்.    உருைளக்கிழங்குகைள சைமக்கும் ேபாது அைவகைள எவர்சில்வர் பாத்திரங்களில் சைமப்பது  நல்லது அலுமினியப் பாத்திரங்களில் சைமக்கும்ேபாது அதன் நிறம் மாறுகிறது. மசா ல்வைட.     . வைட என்றால் எத்தைனேயா விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கின்றன.     ேகாழிைய துண்டாக்குவதற்கு முன் சிறிதளவு மஞ்சள் ெபாடிைய தடவி 10 நிமிடம் கழித்து  நறுக்கினால் மாமிசத்திலிருந்து வரும் ஒரு வைக துர்நாற்றம் இருக்காது. அல்லது கீ ைரைய சைமப்பதற்கு முன்பு ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கைரையச் ேசர்த்து சைமத்தால்  கீ ைரயின் பச்ைச வண்ணம் மாறாமல் இருக்கும் சைமக்கும் ேபாது கடுகு. இது.    வைடக்கு ஊற ைவக்கும் ேபாது சிறிது பச்சrசியும் ேசர்த்து ஊற ைவத்தால் வைட  ெமாறுெமாறுப்பாக இருக்கும்.    சப்பாத்திக் கட்ைடயில் மாவு ஒட்டிக்ெகாள்ளாமல் இருக்க.    உலர் திராட்ைசைய காற்றுப்புகாவண்ணம் இறுக்கமாக மூடிய பாட்டிலில் ைவத்து ஃப்rட்ஜில்  ைவத்தால் நீண்ட நாட்களுக்கு வரும். உளுந்ைதயும். சாதத்துக்கு ஓர் அருைமயான  மணம் ெகாடுக்கும். பின்னர் பிழியுங்கள்.     வைடக்கு அைரத்த மாவில் சிறிது ஆப்ப ேசாடா கலந்து வைட சுட்டால் வைட மிருதுவாக இரு க்கும்.191    சாதம் தயாரானதும் சுடச்சுட அதில் ஒரு ேதக்கரண்டி ெநய் ேசருங்கள்.    கீ ைரைய ேவக ைவக்கும்ேபாது அதன் பசுைம நிறம் மாறாமலிருக்க ஆப்ப ேசாடா ஒரு சிட்டிைக  ேபாடவும். வைட சுடும் ேபாது  வைடக்கு அைரக்கும் மாவு மிகவும் தளர்த்தியாகவும் இருக்கக் கூடாது. ஏலக்காய். கிராம்பு ேபான்ற மசாலா சாமான்கைள  ேதைவக்ேகற்ப பயன்படுத்துங்கள். மாவு ேதய்ப்பதற்கு முன் சிறிதுேநரம் பிrசrல்  ைவத்து எடுத்துப் பயன்படுத்துங்கள்.    பருப்பு ேவக ைவக்கும்ேபாது சிறிதளவு எண்ெணய் ேசர்த்தால் சுைவயாக இருப்பேதாடு  புரதமும் ெவளிேயறாது.

 பச்ைச மிளகாையயும் நறுக்கினால் வைட  அருைமயாக இருக்கும். இட்லி.    .    குழந்ைதகளுக்கு தக்காளிைய பச்ைசயாக சாப்பிடக் ெகாடுத்து பழக்கப்படுத்துங்கள்.    அடுத்த நாைளக்கு ெசய்ய ேவண்டியதற்கான உணவுப் ெபாருட்கைள முந்ைதய நாள் இரேவ  வாங்கி வந்ேதா அல்லது குளிர்பதனப் ெபட்டியில் இருப்பைத உறுதி ெசய்து ெகாள்ள ேவண்டு ம். அதனால் பருப்பு எளிதாக ஜீரணமாகும். ேதாைசக்கு ெதாட்டுக்ெகாள்ள தக்காளி ெதாக்கு ெசய்யு ம் ேபாது அதில் இஞ்சி.    வட்டில் ஏராளமான தக்காளி இருக்கிறது. பூண்டு விழுைத ேசர்த்தால் ருசி அருைமயாக இருக்கும். தயிைர தாளித்து அதில் வைடைய ப் ேபாடுவது சுைவைய அதிகமாக்கும். தக்காளி வணா ீ கிறேத என்று கவைலப்பட்டால். மதிய ேநரத்தில் ெவயில் சமயத்தில் சைமயலைறயில் கிடந்து கஷ◌்ட ப்பட ேவண்டாம். வட்டில் இருக்கும் மற்ற ேவைலகைள எளிதாக ெசய்து முடித்து  ீ விடலாம். உடலுக்கு ம் நல்லது. ஒேர நிமிடத்தில் தக்காளிைய மிக்சியில் அைரத்து வடிகட்டி விட்டு அதில் சர்க்கைர.    தக்காளியில் மனித உடலில் உள்ள ரத்ததத்ைத சுத்தம் ெசய்யும் ஆற்றல் உள்ளது. உடலு க்கும் நல்லது.    ெபரும்பாலும் ெபண்கள் காைல உணவு ேவைல முடிந்த பிறகுதான் காய்கறிக் கைடக்குச் ெச ன்று காய்கறி வாங்கி வந்து சைமக்கத் துவங்குகின்றனர். பூண்டு விழுது ேசர்ப்பைத தவிர் த்தால் ருசி நன்றாக இருக்கும்.    உணவு ேவைல முடிந்ததும்.     தக்காளி சாதம் ெசய்யும் ேபாது தக்காளித் ெதாக்கில் இஞ்சி.     குக்கrல் துவரம் பருப்ைப ேவகைவக்கும் ேபாது அதனுடன் ெகாஞ்சம் ேமத்தி விைதகைள  ேசர்த்து விடுங்கள்.192    வைடயில் தயிர் வைட என்பது மிகவும் ருசியானது. இதனால் அந்த நாள் முழுக்க சைமய ல் ெசய்வதிேலேய கழிந்து விடுகிறது. தயிர் வைடக்கு வைட சுடும் ேபாது அதிக ம் சிவக்காமல் ேலசாக சிவந்ததும் எடுத்து விட ேவண்டும். இதனால் ஒரு நாைளக்கான முக்கிய ேவைலகளில்  பாதி ேவைல முடிந்து விடும். இைத மாற்றினால் உங்கள் வாழ்க்ைகயும் மாறும்.     ெபாதுவாக வட்டில் இருக்கும் ெபண்கள் காைலயில் எழுந்ததும் காைல உணைவயும். எலுமிச்ைச சாறு கலந்து ஐஸ்கட்டி ேபாட்டுக் குடித்துவிடுங்கள். எனேவ த க்காளிைய நல்ல முைறயில் சாப்பிடலாம். மதிய  ீ உணைவயும் தயாrத்து விட ேவண்டும். எங்காவது ஊருக்கு கிளம்புகிறீ ீ ர்கள்.     காைலயில் காைல உணவுடன் ேசர்த்து மதிய உணைவ சைமப்பதால் ேநரம் ெவகுவாக மி ச்சமாகும். ேமலும்.    உளுந்து வைடக்கு ெபாடியாக ெவங்காயத்ைதயும்.

    பூrக்கு மாைவ உருட்டி அவற்ைற ெமன்ைமயான துணியால் மூடி ைவத்துவிட்டால் அது  காய்ந்து ேபாகாமல் இருக்கும். புதினா தைளகைள ஒரு  ேதக்கரண்டி எண்ெணய் அல்லது ெவண்ெணயுடன் ேசர்த்து ேவகைவத்து விட்டு சைமத்தால்  புதினா புலாவ் சூப்பர் சுைவயுடனும் மனமுடனும் இருக்கும். அதிலிருந்து வரும் மனத்திற்ேக.  பேராட்டா ெமதுவாகவும் சுைவயாகவும் இருக்கும்.  இவ்வாறு ெசய்வதன் மூலமாக நம் உணவும் சைமயலைறயும் சுகாதாரமாகக் காணப்படும். அதனால் அந்த பூக்களுக்குள் உள்ள கண்ணுக்குத் ெதrயாத சிறு  பூச்சிகள் விலகிவிடும். அைனவரும் ஒரு  பிடி பிடித்துவிடுவார்கள்.    பால் பாக்ெகட்டிலிருந்து பாைல ஊற்றும் ேபாது.    பேராட்டாவிற்கு மாவு பிைசயும் ேபாது மாவுடன் எண்ெணய்க்கு பதில் ெநய்ைய ேசர்த்தால். கைடசியாக சிறிது சுடு தண்ணைர ஊற்றி  ீ அைத கலந்துக்ெகாள்ளலாம்.    நன்றாக காய்ந்து ேபான பிரட்.    காளிபிளவைர சைமக்கும் முன் அவற்ைற ெகாஞ்சம் ெகாதிக்க ைவத்த உப்பு நீrல் சிறிது  ேநரத்திற்கு முக்கி எடுக்கவும்.    . இஞ்சி.193    ெவங்காயம் அலலது பூண்டு வைககைள சைமக்கும்ேபாது வரும் நாற்றத்திலிருந்து வட்ைட  ீ பாதுகாக்க. ெவங்காயம். ெபாறியல் மிருதுவாக இருக்கும்.    புதினா புலாவ் ெசய்யும் ேபாது. பூண்டு ேபான்றவற்றுடன் ெகாஞ்சம்  உப்ைப ேசர்த்து மாவாக ஆக்கி விடுங்கள். நறுக்கிய பச்ைச மிளகாய். நறுக்கிய உருைளக்கிழங்கு கலைவயுடன்  இரண்டு ேதக்கரண்டி ரைவைய ேசர்த்துக் ெகாள்ளவும். பஜ்ஜிகளுக்கு ேபாட்டியாக சூப்பர் சுைவயாக  இருக்கும்.     சப்பாத்திக்கு மாவு உருட்டும் ேபாது அந்த உருட்டு பலைகயின் கீ ழ் ஒரு சைமயலைற  துணிைய ேபாட்டுக் ெகாள்ளுங்கள். பிறகு அந்த பாக்ெகட்கைள காய ைவத்தப் பின்னர் அகற்றவும்.     ெகாஞ்சம் எண்ெணைய சுட ைவத்து இந்த கலைவைய வைட சுடுவது ேபால் ேபாட்டு  ெபான்னிறமாகும் வைர ெபாrத்து விடுங்கள். ஒரு மணி ேநரம் கழித்து கூட எண்ெணயில் ேபாட்டு ெபாrத்து  ெகாள்ளலாம். இதனால் அந்த பலைக ஆடாமலும் விலகாமலும்  இருக்கும். ஒரு சிறுபிடி மஞ்சள் தூைளயும். ஒரு ஸ்பூன் நிைறய  ெநய்ையயும் அதற்குள் ேசர்த்து விடுங்கள். பன் ேபான்றைவகைள எடுத்து தண்ணர் கலந்து பிைசந்து  ீ விடுங்கள்.    உருைளக்கிழங்கு ெபாறியல் ெசய்யும் ேபாது.    குக்கrல் பருப்ைப சைமக்கும் ேபாது.    முள்ளங்கியின் நிறம் எவ்வளவு சிகப்பாக இருக்கிறேதா அவ்வளவு ைவட்டமின் ஏ சத்து  இருப்பதாக அர்த்தம். அடுப்பின் அருேக சிறிதளவு வினிகைர ஒரு பாத்திரத்தில் திறந்து ைவக்கவும். அrசியுடன் சைமக்கும் முன். நீங்களும் ேவகமாக மாைவ ேதய்க்கலாம்.

    ைமக்ேரா ேவவ் அவனில் எண்ெணைய ைவத்துப் ெபாrக்கக் கூடாது. ஏெனனில்.  .    நீங்கள் கட்லட் தயாrக்கும் ேபாது அதன் மீ து தூவுவதற்கு பிரட் தூள்கள் இல்ைலெயன்றால். அவ்வாறு வாங்கிய முள்ளங்கி எவ்வளவு சிகப்பாக இருக்கிறேதா அவ்வளவு  ைவட்டமின் ஏ சத்து இருப்பதாக அர்த்தம். அதற்ெகன்று உள்ளவர்கைளக் ெகா ண்டு பழுது பார்ப்பதுதான் நல்லது.    முள்ளங்கி வாங்கும்ேபாது அதன் நிறம் நல்ல சிகப்பாக இருக்கும்படியாகப் பார்த்து வாங்க  ேவண்டும்.    கறிைய சைமப்பதற்கு முன் அதற்குள் உப்ைப ேசர்த்து விடாதீர்கள். அத்துடன் சிறிதளவு மசித்த பப்பாளிைய ேசர்க்கவும். அது கறியில் உள்ள  சுைவைய ஈர்த்துவிடும். அrசி ஒன்ேறாடு ஒன்று ஒட்டாது உதிrயாக இரு க்கும். கட்லட்டின் ேமல்பகுதி  ெமாருெமாருப்பாக இருக்கும்.  அத்துடன் அவற்றின் சத்தும் ெவளிேயராது. அதைன  ருசியாகவும். எப்ேபாதாவது ேதநீர் தயாrத்தாலும் சr.     மை◌க்ேரா ேவவ் அவனில் ஏேதனும் பிரச்சிைன என்றால். ருசி புதுவிதமாக இருக்கும். ெகாத்துமல்லி. அதில் ேசர்க்கப்படும் பருப்பு  வைககள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கைள ெகாஞ்சம் காய்ந்த மாவிற்குள் முக்கிவிட்டு அப்புறம்  ேசருங்கள்.194    கறிைய விைரவாக சைமக்க. அைவ மாவிற்குள் புைதந்து விடாமல் இருக்கும். சுக்கு. மிளகு.     பச்ைச காய்கறிகள் சைமக்கும்ேபாது மூடிேபாட்டு சைமத்தால்.    ஏலக்காய் ேதாைல ேதயிைலத் தூளுடன் ேபாட்டு ைவத்தால் ேதயிைலத் தூள் ஏலக்காய்  மணத்துடன் கமகமெவன்று இருக்கும்.   வட்டில் அடிக்கடி ேதநீ ீ ர் தயாrத்தாலும் சr. அதற்கு பதில் ரைவைய தூவுங்கள். மீ னுடன் உப்ைப ேசர்த்து பிறகு குளிர்பதனப் ெபட்டியில்  ைவப்பது நல்லது. இஞ்சி. அது ேபாதும். சீக்கிரம் சைமக்கலாம்.     விதவிதமான சாதம் ெசய்யும்ேபாது அrசிைய கழுவியபின் அதில் 2 ேதக்கரண்டி எண்ெணய்  ேசர்த்து ஊற ைவத்தபின் ேவக ைவக்கவும். இதனால் எ ண்ெணயின் உஷ◌்ணத்ைதக் கட்டுப்படுத்த முடியாது.     இதனால் ேகக்ைக ேபக் ெசய்யும் ேபாது.    ேகக் ேபான்ற திண்பண்டங்களுக்கு மாவு பிைசயும் ேபாது.  கவைலப்படாதீர்கள். மணமாகவும் ெசய்ய. ஏலக்காய் என  ஏதாவது ஒன்ைற ேசர்த்து ேதநீர் தயாrக்கலாம்.     கீ ைரைய சைமக்கும்ேபாது பச்ைச நிறம் மாறாமல் இருக்க ஒரு சிட்டிைக ஆப்பேசாடாைவ  அல்லது ேபக்கிங் ேசாடாைவ ேசர்க்கவும்.     ஆனால் மீ ைன சைமப்பதற்கு முன்.

 இந்த சுைவ கண்டிப்பாகப் பிடிக்கும். அதன் மஞ்சள் நிறம் மாறாமல் இருக்கும்.    சாதம் சைமக்கும் ேபாது அrசிேயாடு ெகாஞ்சம் எழுமிச்ைச சாைற ேசர்க்கவும். அதற்கு பதில்  முட்ைடேகாைஸ சைமயலுடன் ேசர்த்துக்ெகாள்ளவும்.    பச்ைச மிளகாய் ஒரு மாத காலத்திற்கு ெகடாமல் இருக்க ேவண்டுமா? ஒரு காகிதக் கவrல்  சிறிய துைளயிட்டு கவrல் பச்ைச மிளகாய்கைள அதில் ேபாட்டு ஃப்rட்ஜில் ைவக்கவும்.    ேதங்காைய சrபாதியாக உைடக்க தண்ண ீrல் நைனத்து பின்னர் உைடக்க ேவண்டும்.    இனிப்புகள் தயாrக்கும்ேபாது சர்க்கைரக்கு பதில் ெவல்லம் அல்லது ேதன் ஏதாவது ஒன்ைற  பயன்படுத்தினால் சுைவ கூடுதலாக இருக்கும்.     மக்காேசாளத்ைத ேவக ைவத்து அடுப்பிலிருந்து இறக்கும் முன் அந்த நீருடன். ஃப்ரூட் சாலட்.    ெவங்காயத்தின் சுைவ யாருக்காவது பிடிக்கவில்ைலெயன்றால். ஒரு  ேதக்கரண்டி எலுமிச்ைச சாைற ேசர்த்தால்.  ெகாஞ்சம் சர்க்கைரைய ேசர்த்துக் ெகாள்ளுங்கள்.     ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணர் எடுத்துக்ெகாண்டு அதில் ஒரு ேதக்கரண்டி உப்ைப கலக்கவும்  ீ . பீட்ரூட் மற்றும் மக்காச்ேசாளம் ேபான்றவற்ைற ேவகைவக்கும் ேபாது.     மக்கா ேசாளத்ைத ேவகைவக்கும் ேபாது தண்ணrல் உப்ைப ேசர்த்து விடாதீ ீ ர்கள். கீ ைரத்தண்டுகள் மற்றும் ெகாத்துமல்லி இைலகள் வாடாமல் இருக்க  அவற்ைற அலுமினியம் காகிதத்தில் சுற்றி ைவக்கலாம்.     பழம்.     ெவங்காயத்ைத ேதாேலாடு குளிர்ந்த நீrல் ேபாட்டு பின்னர் நறுக்கினால் கண்களில் கண்ண ீர்  வராது. அதன் பின்  சாதம் ெவண்ைமயாக மாறிவிட்டைதப் பாருங்கள். அது  கடினப்படுத்திவிடும்.    ஊறுகாய் தயாrக்கும்ேபாது ைககைள பயன்படுத்தக்கூடாது மரத்தினால் ஆன  கரண்டிகைளேய பயன்படுத்துங்கள். அவற்றின் சுைவ மாறாமேல இருக்கும்.     ெவங்காயம் வதக்கும்ேபாது சிறிதளவு சர்க்கைர ேசர்த்தால் எளிதில் வதங்கி விடும்.    காரட்.195      வாைழத்தண்டுகள்.    வட்டிேலேய ேகக் ெசய்யும் ேபாது. ஜூஸ் ஆகியவற்றின் சுைவைய அதிகrக்க சிறிதளவு ேதன் ேசர்க்கலாம்.    ேகாதுைம மாவு அைரக்கும்ேபாது அதனுடன் ேசாயா பீன்ைஸயும் ேசர்த்து அைரத்தால்  சப்பாத்திகள் ஊட்டம் கூடுவதுடன் ருசியும் அபாரமாக இருக்கும். பட்டாணி. ேபகிங் ஓவன் தட்டில் சrயாக எண்ெணய் அல்லது ெநய்  ீ தடவியிருக்கிறதா என்பைத உறுதிப்படுத்திக் ெகாண்ட பின்ேப ேபக் ெசய்ய ெதாடங்குங்கள்.

    சப்ேபாட்டா.    திராட்ைசயில் சாறு எடுத்தப் பின்னர் அதன் சக்ைகைய தூர எறிவார்கள்.    பன்ன ீைர நீண்ட நாட்களுக்கு ஃப்rட்ஜில் ைவத்திருந்தால் அது கடினமாக மாறி விடும் இைத  மீ ண்டும் மிருதுவாக மாற்ற சிறிது ேநரம் ெவன்ன ீrல் ைவக்கலாம்.    மீ ன்கள் வாைட வராமல் இருக்க கழுவிய மீ ைன ெவதுெவதுப்பான பாலால் சுத்தம் ெசய்யவும்.  .    சப்பாத்தி அல்லது பூr மாவில் சிறிதளவு எண்ெணைய ெதளித்து ைவத்தால் நீண்ட ேநரத்திற்கு  மாைவ ெகடாமல் பாதுகாக்கலாம்.    ெகாத்தமல்லியின் ெமல்லிய காம்புகள் சூப் அல்லது காய்கறிகளுக்கு ருசிையக் கூட்டும்.    சாதம் வடிக்கும் ேபாது அதனுடன் சிறிதளவு எலுமிச்ைச சாற்ைற ேசர்த்தால்  ெவண்ைமயாகவும். சாதம் உதிr உதிrயாகவும் இருக்கும்.    பருப்ைப குக்கrல் ைவக்கும் முன் சிறிதளவு மஞ்சள் தூளுடன் ஒரு ஸ்பூன் ெநய் ேசர்த்தால்  வாசைனயாக இருக்கும்.     ேகக் தயாrக்கும்ேபாது ேசர்க்க ேவண்டிய முந்திrப்பருப்பு பாதாம் பருப்பு ேபான்றைவகைள  பாலில் ஊற ைவத்த பின்னர் ேசர்த்தால் அைவ ேகக்கிலிருந்து தனித்தனியாக விழாது. அவ்வாறு ெசய்யாமல்  திராட்ைச சக்ைகைய ஜாம் தயாrக்க பயன்படுத்தலாம்.     சைமயல் எண்ெணயில் ஊசல் வாைட வராமல் தடுக்க அதனுடன் 6‐7 பச்ைச மிளகாய்கைள  ேசர்க்கவும்.    ஒரு பாத்திரத்தில் குளிர் நீைர எடுத்துக் ெகாண்டு அதனுடன் சிறிதளவு எலுமிச்ைச சாற்ைற  கலந்து உrத்த உருைளக் கிழங்குகைள ேபாட்டு ைவத்தால் உருைள புதிதாக இருப்பதுடன்  ெவள்ைள நிறம் ெகடாமல் இருக்கும்.    சைமக்கும் ேபாது காய்கறிகள் அதன் நிறத்ைதயும் மணத்ைதயும் இழக்காமல் இருக்க திறந்து  ைவத்து சைமக்கவும்.    ஊறுகாய்கைள பராமrக்க அகலமான ெசராமிக் ஜாடிகைள பயன்படுத்தலாம்.196    பிறகு இதில் முட்ைடைய ேபாடவும் முட்ைட மூழ்கினால் அது புதிய முட்ைட மிதந்தால்  பைழய முட்ைட. அன்னாசிப்பழம் ஆகியவற்ைற குளிர் சாதனப்ெபட்டியில் ைவக்கக்கூடாது அது  ஓரளவு ெவப்பமான சூழ்நிைலயில்தான் ெகடாமல் இருக்கும்.     பால் காய்ச்சுவதற்கு முன் அந்த பாத்திரத்தில் சிறிதளவு நீைர ஊற்றினால் பால் பாத்திரத்தில்  ஒட்டாமல் இருக்கும்.     சாம்பார் அல்லது ரசம் தயாrக்க புளி ஊற ைவக்கும்ேபாது ெவன்ன ீrல் ஊற ைவத்தால்  புளிச்சாறு எளிதில் எடுக்க வரும்.

    .    ஆம்ேலட்டுகள் நன்றாகவும் ருசியுடனும் இருக்க முட்ைடைய உைடத்து ஊற்றியவுடன் சிறிது  பாைலயும் உளுத்தம்மாைவயும் அதனுடன் ேசர்த்து ஆம்ேலட் தயாrக்கவும். சாத்துக்குடி ஆகிய பழங்கைள சிறிது ேநரம் ெவன்ன ீrல் ேபாட்டு ைவத்த்து  பின்னர் பிழிந்தால் நிைறய சாறு வரும். எளிதில் ஜீரணமாகவும்    அடுப்பிலிருந்து இறக்குவதற்கு முன்பு சிறிதளவு தண்ணர் ேசர்த்து விடுங்கள். ீ   பருப்பு ேவக ைவக்கும்ேபாது சிறிதளவு எண்ெணய் ேசர்த்தால் சுைவயாக இருப்பேதாடு  புரதமும் ெவளிேயறாது.197      பழங்கைள நறுக்கிய பிறகு அதில் பழுப்பு ஏறாமல் இருக்க அன்னாசி அல்லது எலுமிச்ைச  சாற்றில் நைனத்து பிறகு பராமrக்கவும். மாைவ சிறிது ேநரம் குளிர் சாதனப்ெபட்டியில்  ைவத்துவிட்டால் மாவு நன்கு ெகட்டியாகி விடும்.    எலுமிச்ைச.     ெவங்காயம் வதக்கும்ேபாது நல்ல ெபான்னிறமாக ஆகவும்.    வட்டிேலேய பிஸ்கட் தயாrப்பவர்கள் பிஸ்கட் மாவில் தண்ண ீ ர் அதிகமாகி விட்டால்  ீ அதற்காக வருந்த ேவண்டாம். பிஸ்கட்களும் ெமாறு ெமாறுெவன  இருக்கும்.    எந்த ஒரு மாைவ பிைசந்த பிறகும் அதன் மீ து ஈரமான பருத்தி துணிைய மூடிைவத்தால் மாவு  காயாமல் இருக்கும்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful