DOTP

Çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı DOP kullanımının kısıtlanması nedeniyle plastikleştirilmiş PVC (p-PVC) üretiminde seçenek oluşturabilecek plastikleştiriciler bulmak gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada DOP ve DOP’a seçenek oluşturabilecek DIDP, DINCH, DINP, DOTP, DOA, DOM ile Polivinil Klorür (PVC) filmler hazırlanarak incelendi. Plastikleştirilmiş PVC filmlerin yapısal farklılıkları ve reçine – plastikleştirici etkileşimi FTIR spektroskopisi ile, ısıl davranışları ısıl gravimetrik analiz (TGA) ve Diferensiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) analizi ile incelendi. P-PVC filmlerin mekanik özellikleri çekme testi ile belirlendi. Filmlerin su buharı taşınım özellikleri gravimetrik yöntem ve bu amaçla kurulmuş bir membran düzeneği ile incelendi. Polimer-plastikleştirici uyumunu öngörmek üzere Hansen Çözünürlük Parametresi hesaplandı. Kinetik bir çalışma ile filmlerin su buharı ortamında ağırlık artışı izlenerek çözünürlük ve yayınırlık değerleri sırası ile 2-9 (cm3H2O)/(cm3.kPa) ve 0.94 – 10.14 x 10-8 (cm2/s) aralıklarında bulunmuştur. Filmlerin su buharı geçirgenlik katsayıları 12-64x10-11 mol/ (s.kPa.cm) aralığında bulunmuştur. Su buharı taşınım özelliklerinin, plastikleştirici türüne, yapısına, polimer ile uyumluluğuna ve polimerde oluşturduğu serbest hacme bağlı olduğu gözlenmiştir. ATIK PET' DEN POLIMERIK PLASTIFIYAN ÜRETİMİ Atık polietilen tereftalat (PET)' in polimerik plastifiyan olarak kullanılması. Birinci aşamada temizlenmiş atık su şişesi PET kırpıntılarının etilen glikol (EG) ile çinko asetat katalizörlüğünde glikoliz ' reaksiyonu gerçekleştirilerek oligomerler elde edilmiştir. Glikoliz reaksiyonlarında, farklı ağırlık oranlarında PET/EG kullanılarak PET' m kısmen ve tam olarak depolimerize edilmesi sağlanmış ve değişik tipte oligomerler elde edilmiştir. İkinci aşamada ise plastifiyan eldesi amacıyla elde edilen hidroksil uç gruplu bu ara ürünler ekivalen miktarda diasit grubu içeren adipik asit ile poliester vermek üzere reaksiyona sokulmuştur. Bu poliester

Tüm plastisoller hazırlanırken temel olarak 100 kısım PVC ye 65 kısım plastifiyan eklenmesi esas alınmıştır. DSC tekniği ile camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) ve migrasyon özellikleri incelenmiştir. .ürünlerin. PET' in kısmen depolimerizasyonuyla elde edilen ara ürünlerden hazırlanan poliesterlere göre. DOP' un ağırlıkça %20-40-60' ı oranında çalışmada elde edilen poliesterler kullanılmıştır. Plastisollerden örnekler hazırlanarak mekanik özellikleri. bu çalışmada dioktil ftalat (DOP) ile birlikte polivinil klorür (P VC) için polimerik plastifiyan olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. PET' in tamamen depolimerize edilmesi ile elde edilen ara ürünlerden hazırlanan poliesterlerin. Genelde elde edilen poliesterler kullanılarak hazırlanan örneklerin mekanik özelliklerinin iyileştiği görülmüştür. Elde edilen ürünlerden hazırlanan plastisollerde ise toplamda 65 kısmı plastifiyan olacak şekilde DOP ile birlikte. ilk defa. DOP ile birlikte kullanıldığında plastikleştirici etkinin daha iyi olduğu görülmüştür.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful