You are on page 1of 1

ATTEST

6% BTW-TARIEF VOOR RENOVATIEWERKEN

TOEPASSING VAN HET VERLAAGD BTW-TARIEF VAN 6% OP WERKEN IN ONROERENDE STAAT AAN
PRIVÉ-WONINGEN KRACHTENS DE BEPALINGEN VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 20 OKTOBER
1995 EN 18 JANUARI 2000 TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 20 VAN 20 JULI 1970 TOT
VASTSTELLING VAN DE TARIEVEN VAN E BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN TOT
INDELING VAN DE GOEDEREN EN DIENSTER BIJ DIE TARIEVEN.

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………

wonende te: …………………………………………………………………………………………………

verklaart dat het gebouw gelegen …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

waarvan hij/zij eigenaar, huurder, vruchtgebruiker is (1)

• effectief in gebruik is sedert ten minste vijf jaar vóór het eerste tijdstip dat de
BTW verschuldigd is op de werken die worden uitgevoerd overeenkomstig: het
aannemingscontract, het bestek, de bestelbon (1) ondergetekend op ……………
………. ;

• na de uitvoering van de vermelde werken effectief en uitsluitend/hoofdzakelijk


(1) zal gebruikt worden als privé-woning.

Opgemaakt te ………………………………………………op ……………………………………………

Handtekening.

DIT ATTEST MOET WORDEN TERUGGEZONDEN NAAR DE AANNEMER DIE DE


WERKEN HEEFT UIGEVOERD

______________________________________________________________________________________________________
(1) Schrappen wat niet van toepassing is ATTEST 6% BTW - Feb 00