Anexa nr.

2

PROGRAMA DE PREGĂTIRE COMPETEN Ț E ANTREPRENORIALE

MODULUL 1. Introducere în antreprenoriat Durata (în ore de pregătire) Total, din care: - instruire practică - laborator Nr. crt. 1 1 COMPETENŢE SPECIFICE 2 Trăsături de personalitate și caracteristicile unui antreprenor CONŢINUT TEMATIC 3 Calitîțile necesare unui antreprenor Valori antreprenoriale Trăsături personale comune întreprinzătorilor de succes METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea; Videoproiecţia; Sinteza power-point; Conversaţia; Exerciţii practice ; MIJLOACE DE INSTRUIRE, MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran; Suport de curs; Publicaţii de specialitate; Fişa cadru de exerciţii,anexa. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 înțelegerea notiunii de antreprenor Cunoașterea trăsăturilor de personalitate și caracteristicilor unui antreprenor în vederea autoevaluării potențialului de antreprenor propriu Conştientizarea valorilor etice care susţin comportamentele de conducere Însusirea notiunilor de bază referitoare la activitatea antreprenorială Conștientizarea principiilor esențiale în activitatea antreprenorială

2

Activitatea antreprenorială

Structura activităţii antreprenoriale Caracteristicile activităţii antreprenoriale Principiile esenţiale ale activităţii antreprenoriale

Expunerea; Videoproiecţia; Sinteza power-point; Conversaţia; Exerciţii practice ;

Laptop Videoproiector Flipchart Ecran; Suport de curs; Publicaţii de specialitate; Fişa cadru de exerciţii,anexa.

din care: .Definirea corectă a comunicării nonverbale și interpretarea semnalelor nonverbale . 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran.anexa. Publicaţii de specialitate.Explicarea corectă a eficacitîțiiargumentîrii în funcție de contextul și orientarea negocierii. -Nivelul deprinderilor de analiză şi selectare operativă a informaţiilor transmise în vederea asigurării relevanţei acestora. 6 -Nivelul de cunoştinţe necesar respectării normelor de exprimare verbală. în vederea eficientizării comunicării. COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUT TEMATIC METODE/ FORME DE ACTIVITATE MIJLOACE DE INSTRUIRE. utilizând un limbaj specific adecvat situaţiei şi interlocutorului. .instruire practică . Fişa cadru de exerciţii. Exerciţii practice . modurilor şi tipurilor de comunicare . ca tehnică de colectare a informației. Conversaţia.descrierea copletă și aplicarea practică corectî a etapelor procesului de comunicare managerială . credibilitatea persoanei care argumentează . în vederea adecvării acestora la scop şi conţinut. Fişa cadru de exerciţii.anexa.Exemplificarea corectă a tipurilor de întrebări. menținerea climatului de negociere și a dialogului. -Nivelul deprinderilor de aplicare riguroasă a regulilor unei exprimări politicoase in vederea stabilirii unei relatii lucrative între interlocutori. -Cunoaşterea metodelor.Explicarea corectă a punerii întrebărilor. în oferirea de informații. Comunicarea în afaceri Durata (în ore de pregătire) Total.reducerii timpului de lucru şi costurilor .Exeplificarea corectă a distincției dintre argumentare și dezbatere . crt.laborator Nr. Videoproiecţia. Sinteza power-point. MATERIALE DE ÎNVĂŢARE CRITERII DE PERFORMANŢĂ 1 1 2 Comunicarea in cadrul firmei 3 Comunicarea verbală Comunicarea nonverbală Comunicarea mahnagerangajat 4 Expunerea. Suport de curs. Suport de curs.MODULUL 2. -Nivelul deprinderilor de utilizarea corectă a mijloacelor de comunicare din dotare în vederea eficientizării . . -Funcțiile comunicării managerialesunt correct enumerate și descries . Publicaţii de specialitate. 2 Comunicarea în negociere Abilități de comunicare pentru colectarea informațiilor Comunicarea și argumentarea ăn negociere Prezentare Conversație Activitîți de grup Studiu de caz Laptop Videoproiector Flipchart Ecran.

CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 Nivelul de cunoştinţe legislative necesar înființării unei întreprinderi Nivelul deprinderilor de aplicare a legislației în vederea derulării unei afaceri Însușirea noțiunilor de drepturi și obligații contractuale Exemplificarea corectă a drepturilor și obligaîiilor contractuale Nivel de cunoștințe necesare evitării în desfășurarea activității antreprenoriale a practicilor anticoncurențiale Cunoașterea reglementărilor privind protecția consumatorului 2 . Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup Expunerea.laborator Nr. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz MIJLOACE DE INSTRUIRE. 1 1 COMPETENŢE SPECIFICE 2 Cadrul legislativ şi instituţional al desfăşurării activităţii întreprinderii Reglementări legislative ale comportamentului în afaceri CONŢINUT TEMATIC 3 înfiinţarea şi dezvoltărea întreprinderii Reeglementări privind desfășurarea activitîții întreprinderii Drepturile și obligațiile contractuale Sancțiuni anticoncurențiale Reglementarea protecției consumatorului METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea. Suport de curs. MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. crt.instruire practică . din care: . Suport de curs. Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Publicaţii de specialitate. Aspecte juridice ale unei afaceri Durata (în ore de pregătire) Total.MODULUL 3.

1 1 COMPETENŢE SPECIFICE 2 Descrierea fluxului de numerar CONŢINUT TEMATIC 3 Fluxurile de numerar asociate investiţiilor Planificarea activitîților. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz Laptop Videoproiector Flipchart Ecran.Detalierea pe capitole a fluxului numerar folosind conținutul cadru -Asumarea conștientă a obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor evidențiate în declarațiile lunare/ trimestriale. disponibilitîți. -Înțelegerea cifrelor din rapoarte ca reflecție a situației reale patrimoniale a entității juridice(active. profit/ pierdere) -Interpretarea bilanțului contabil Detalierea pe tipuri de cativități a surselor de venit ale afacerii și gruparea analitică a costurilor după natura acestora Previzionarea sumelor aferente veniturilor și cheltuielilor în baza a cât mai multor informații și a unei abordări echilibrate Redactarea bugetului de venituri și cheltuieli completând fiecare linie bugetară cu respectarea conținutului cadru 2 Interpretarea rapoartelor financiare Expunerea. obligații către stat. .Stabilirea necesarul și sursele de finanțare pornind de la previziunile bugetare .MODULUL 4. datorii.laborator Nr. din care: . Suport de curs. 3 Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli Expunerea. Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup MIJLOACE DE INSTRUIRE. CRITERII DE PERFORMANŢĂ 6 . Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. alocarea resurselor și corelarea intrîrilor și ieșirilor de lichiditîți pentru asigurarea continuitîții afacerii Noțiuni de bază de fiscalitate Citirea datelor cuprinse în declarațiile fiscale Analiza datelor conșinute în rapoartele financiare perioadice Analiza veniturilor și cheltuielilor generate de afacere și transpunerea acestora în structura unui buget de venituri și cheltuieli METODE/ FORME DE ACTIVITATE 4 Expunerea.Corelarea sumelor aferente întrărilor și ieșirilor în succesiunea lor cronologică în vederea acoperirii necesarului de finanțare. crt. Publicaţii de specialitate. Sinteza power-point. . MATERIALE DE ÎNVĂŢARE 5 Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. Management financiar Durata (în ore de pregătire) Total. Suport de curs. Suport de curs. Videoproiecţia. creanțe. Exerciţii practice . .instruire practică .

Videoproiecţia Sinteza power point Explicație Activitîți de grup Laptop Videoproiector Flipchart Ecran.4 Surse de finanțare în afaceri Sursele interne de finantare ale afacerilor Surse externe de finanțare ale afacerilor Expunerea. Publicaţii de specialitate. Abordarea fiecărui capitol din Planul de afaceri prin prisma propriei idei de acere și copletrea atentî respectând conținutul cadru 5 Elaborarea Planului Planul de afaceride afaceri definișie. caracteristici. Nivelul de cunoştinţe necesar identificării oportunităţilor existente pe piaţă şi a surselor de finanţare pentru dezvoltarea propriei afaceri Identificarea noțiunilor de bază referitoare la palnul de afaceri. Suport de curs. Videoproiecţia Sinteza power point Explicația Studiu de caz Expunerea. Exemlificarea corectă a tipurilor de finanțare a afaceriolor. . funcții Procesul elaborării planului de afaceri Arhitectura planului de afaceri Laptop Videoproiector Flipchart Ecran. utilitate. Înțelegerea structurii planului de afaceri. Suport de curs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful