You are on page 1of 31

Vxfhvlrqhv | Vhulhv

Mxqh Dploor

4
414

Oplwh gh Vxfhvlrqhv
Vxfhvlrqhv1 Ghqlflq | Uhsuhvhqwdflq1

Xqd vxfhvlq hv xq wlsr sduwlfxodu gh ixqflq1 Hq frqfuhwr/ Ghqlflq 4 Xqd vxfhvlq hv xqd ixqflq s fx|r grplqlr hv ho frqmxqwr gh orv hqwhurv srvlwlyrv1 Kdflhqgr @? ' s E? sdud fdgd ? ' c 2c c  od vxfhvlq vh ghqrwd sru @ c @2 c  c @? c   Orv hohphqwrv @? vh frqrfhq frpr wuplqrv gh od vxfhvlq/ sxglhqgr frlq0 flglu vxv ydoruhv hqwuh v1 Odv vxfhvlrqhv sxhghq wrpdu ydoruhv hq fxdotxlhu frqmxqwr1 Qr revwdqwh do kdeodu gh vxfhvlrqhv hqwhqghuhprv vxfhvlrqhv uhdohv/ l1h1 vxfhvlrqhv fx|rv wuplqrv vrq qphurv uhdohv1 Frpr fxdotxlhu ixqflq odv vxfhvlrqhv sxhghq vhu uhsuhvhqwdgdv phgldqwh xqd h{suhvlq/ xq dojrulwpr/ xqd olvwd r xqd jufd1 Fxdqgr vh xwlol}d xqd h{suhvlq sdud uhsuhvhqwdu ho wuplqr jhqhudo gh xqd vxfhvlq hv frvwxpeuh xwlol}du od ohwud ? r dowhuqdwlydphqwh ohwudv frpr 6/ / r & sdud ghvljqdu od yduldeoh lqghshqglhqwh1 Hoor qrv vhuylu sdud uhfrugdu txh vh wudwd gh xqd yduldeoh glvfuhwd txh wrpd vror ydoruhv hqwhurv1 Sru hmhpsor/ od vxfhvlq @? ' *? hv od vxfhvlq c c c c  2 e Pxfkdv vxfhvlrqhv hvwq ghqlgdv hq irupd uhfxuvlyd frpr od vxfhvlq gh Ilerqdffl @? ' @? n @? 2c @ ' c @2 '
3 3

| rwudv vh ghqhq gh irupd glihuhqwh sdud glihuhqwhv wlsrv gh hqwhurv frpr od vxfhvlq @? ' f vl ? hv sdu | @? ' vl ? hv lpsdu1 Wrgdv hoodv vh uhsuhvhqwdq phgldqwh dojrulwprv1 Xqd olvwd qlwd txh lqfox|d vxflhqwhv wuplqrv frpr sdud srghu suhghflu ho uhvwr hv xwlol}dgd hq dojxqrv fdvrv1 Sru hmhpsor/ c c Dc .c c c .c bc  hv od vxfhvlq irupdgd sru wrgrv orv qphurv sulprv1 Sxhvwr txh ho grplqlr gh xqd vxfhvlq vrq orv hqwhurv srvlwlyrv vx jufd hv xq frqmxqwr gh sxqwrv hq ho sodqr hq yh} gh xqd fxuyd frqwlqxd1 4

415

Ghqlflq gh Oplwh

Od lghd gh oplwh gh xqd vxfhvlq hv sdudohod d od gh oplwh gh xqd ixqflq hq ho lqqlwr1 Lqwxlwydphqwh vh glfh txh xqd vxfhvlq wlhqh oplwh u vl orv wuplqrv gh od vxfhvlq vh dsur{lpdq wdqwr frpr txhudprv d u wrpdqgr ? vxflhqwhphqwh judqgh1 Irupdophqwh/ Ghqlflq 5 Xqd vxfhvlq E@? wlhqh oplwh u vl sdud fdgd " : f h{lvwh xq qphur : f wdo txh sdud wrgr qglfh ? : vh yhulfd m@? um " Hq hvwh fdvr vh hvfuleh *4 @? ' u

?<n"

Odv vxfhvlrqhv txh srvhhq oplwh +qlwr, vh glfhq frqyhujhqwhv | ho uhvwr glyhujhqwhv Hq or txh frqflhuqh d od frqyhujhqfld r glyhujhqfld gh xqd vxfhvlq orv sulphurv wuplqrv qr wlhqhq lpsruwdqfld1 Or txh fxhqwd hv ho frpsru0 wdplhqwr gh odv frodv gh xqd vxfhvlq1 Sru frod gh xqd vxfhvlq vh ghvljqd d wrgrv orv wuplqrv gh od plvpd fx|rv qglfhv vrq pd|ruhv txh xq qphur hqwhur : f/ l1h1 ho frqmxqwr @? *? : 1 Rwud irupd gh h{suhvdu txh xqd vxfhvlq E@? frqyhujh d u hv ghflu txh sdud fdgd " : f ho lqwhuydor Eu "c u n " frqwlhqh wrgrv orv wuplqrv gh od vxfhvlq vdoyr xq qphur qlwr gh hoorv1

Surslhgdghv gh orv Oplwhv

Frpr hq ho fdvr jhqhudo gh ixqflrqhv ho oplwh gh xqd vxfhvlq vl h{lvwh hv qlfr1 Whruhpd 6 +Xqlflgdg gho Oplwh, Vl xqd vxfhvlq hv frqyhujhqwh/ vx oplwh hv qlfr1 Odv uhjodv xvxdohv gho fofxor gh oplwhv vrq yolgdv sdud vxfhvlrqhv1

Whruhpd 7 +Dojheud gh Oplwhv, Vhdq E@? | EK? grv vxfhvlrqhv wdohv txh *4 @? ' | *4 K? ' 
?<n" ?<n"

| k | q qphurv uhdohv fxdohvtxlhud1 Hqwrqfhv/ 41 Olqhdolgdg 51 Uhjod gho surgxfwr 61 Uhjod gho surgxfwr
?<n"

?<n"

*4 Ek@? n qK? ' k n q *4 E@? K? ' @? ' K? 

?<n"

*4

vlhpsuh txh 9' f Whruhpd 8 +Uhjod gho Vdqgzlfk, Vhdq E@? c EK? | ES? wuhv vxfhvlrqhv wdohv txh @? S? K? sdud wrgr ? + r sdud wrgr ? : vlhqgr xq hqwhur srvlwlyr fxdotxlhud, |
?<n"

*4 @? ' *4 K? ' u


?<n"

Hqwrqfhv/

?<n"

*4 S? ' u

Whruhpd 9 +Ixqflrqhv Frqwlqxdv | Vxfhvlrqhv, Vhd E@? xqd vxfhvlq frq oplwh u | s xqd ixqflq uhdo frqwlqxd hq u | fx|r grplqlr frqwlhqh orv ydoruhv gh od vxfhvlq1 Hqwrqfhv/
?<n"

*4 s E@? ' s Eu

Whruhpd : +Yduldeoh Glvfuhwd yv Yduldeoh Frqwlqxd, Vhd E@? xqd vxfh0 vlq | s xqd ixqflq ghqlgd hq xq lqwhuydor gh od irupd EKc n4 wdo txh @? ' s E?1 Vl *4 s E% ' u
%<n"

od vxfhvlq E@? frqyhujh d O/ l1h1


?<n"

*4 sE? ' u 6

Ho uhvxowdgr dqwhulru shuplwh xwlol}du od uhjod gh OKslwdo sdud vxfh0 vlrqhv1 Qr revwdqwh/ ho uhfsurfr qr hv flhuwr frpr or pxhvwud od vxfhvlq @? ' t? 2Z?1 Glfkd vxfhvlq hv frqvwdqwhphqwh fhur | sru wdqwr frqyhujh d fhur1 Hq fdpelr od ixqflq sE% ' t? 2Z% qr srvhh oplwh fxdqgr % wlhqgh d n41 Hmhpsor ; +Oplwhv Lpsruwdqwhv, Orv oplwhv vljxlhqwhv dsduhfhq frq judq iuhfxhqfld 41 Vl m%m 51 Sdud wrgr %
?<n"

?<n"

*4 %? ' f %? ' f ?-

*4

61
?<n"

*4 

*? ? ' f ?

71 Sdud wrgr %
?<n"

*4

% ? n ' e% ? s ? % ' 

81 Sdud wrgr % : f 91

?<n"

*4

?<n"

*4

s ?

? ' 

Fofxor gh orv oplwhv dqwhulruhv= 41 Vxsrqjdprv hq sulphu oxjdu txh f % Wrpdqgr orjdulwprv uhvxowd *4 E*? %? ' *4 E? *? % ' 4
?<n" ?<n"

Sru wdqwr/ | whqlhqgr hq fxhqwd txh od h{srqhqfldo hv xqd ixqflq frqwlqxd vh wlhqh
?<n"

*4 %? '

' e*4?<n" E*? % ' e ' f


3"

?<n"

*4 e*? %

? ?

Sdud % f srghprv hvfulelu % ' m%m c | sru vhu m%m : f vh wlhqh


?<n"

*4 m%m? ' f

| sru frqvljxlhqwh
?<n"

*4 %? '

?<n"

*4 E m%m?
?<n"

' E? *4 m%m? ' f Sru owlpr ho oplwh hv reylr sdud % ' f 51 Hq sulphu oxjdu vxsrqjdprv txh % : f | vhd & xq hqwhur wdo txh & % & Hqwrqfhv/ f % % % % %? '  ?? &n& % % % %  &n &n ? & % ' %& &n ? % ' E& n & &n
3

% &n vhjq ho oplwh gho hmhpsor dqwhulru vh wlhqh ? % *4 'f ? n &n f
< "

Frpr

| dsolfdqgr od uhjod gho vdqgzlfk vh frqfox|h txh


?<n"

*4

%? ' f ?-

Ho fdvr gh % f vh uhgxfh do dqwhulru hvfulelhqgr % ' m%m | surfhgl0 hqgr frpr hq ho sulphu hmhpsor1 Ho fdvr % ' f hv wdpelq reylr1 61 Vh wudwd gh xq oplwh gh od irupd 4*4Vxevwlwxlprv ? sru xqd yduldeoh frqwlqxd % | dsolfdprv OKslwdo uhvxowdqgr
?<n"

*4

*? ? ' ?

*? % % *% ' *4 % n ' *4 % n % ' f


%<n"

*4

<

"

<

"

71 Vhd

 % ? n ? n ? Wrpdqgr orjdulwprv uhvxowd Dsolfdqgr OKrslwdo wudv kdfhu xq fdpelr d yduldeoh frqwlqxd uhvxowd % ? *? u ' *4 *? n ? n ? % ' *4 ? *? n ? n ? % *? n ? ' % *4 % ? n ? *? E n | ' % *4 | f | ' % *4 | f n | ' % u ' *4
< " < " < " < " < <

Sru frqvljxlhqwh/ 

u ' e% 

514

Frqyhujhqfld / Dfrwdflq | Vxfhvlrqhv Prqwrqdv

Od surslhgdg gh dfrwdflq gh xqd vxfhvlq wlhqh ho plvpr vljqlfdgr txh sdud xqd ixqflq uhdo fxdotxlhud1 Ghqlflq < Xqd vxfhvlq E@? hv dfrwdgd vxshulruphqwh vl h{lvwh xq wdo txh @?  sdud wrgr ? ' / 2/ / 1 1 1 1 Glfkd vxfhvlq hvw dfrwdgd lqihulruphqwh vl h{lvwh xq K wdo txh @? K sdud wrgr ? ' / 2/ / 1 1 1 1 Xqd vxfhvlq hv dfrwdgd vl hvw dfrwdgd vxshulruphqwh h lqihulruphqwh d od yh}1 Ho vljxlhqwh uhvxowdgr hvwdeohfh od uhodflq hqwuh frqyhujhqfld | dfrwdflq gh xqd vxfhvlq1 Whruhpd 43 +Frqglflq Qhfhvduld gh Frqyhujhqfld, Wrgd vxfhvlq frq0 yhujhqwh hv dfrwdgd1 R or txh hv htxlydohqwh/ wrgd vxfhvlq qr dfrwdgd hv glyhujhqwh1 Sru hmhpsor od vxfhvlq qdwxudo / 2/ / 1 1 1 / ?/ 1 1 1 qr hvw dfrwdgd sru or txh hv glyhujhqwh1 Ho uhfsurfr hv idovr/ od vxfhvlq f/ / f/ / 1 1 1 hvwd dfrwdgd shur qr hv frqyhujhqwh1 Ghqlflq 44 Xqd vxfhvlq E@? hv prqwrqd fuhflhqwh vl @? @?n sdud wrgr ? ' / 2/ / 1 1 1 1 Glfkd vxfhvlq hv prqwrqd ghfuhflhqwh vl @? @?n sdud wrgr ? ' / 2/ / 1 1 1 1 Xqd vxfhvlq prqwrqd hv dtxhood txh hv fuhflhqwh r ghfuhflhqwh1 Od vxfhvlq vh glfh hvwufwdphqwh fuhflhqwh r hvwufwdphqwh ghfuhflhqwh vl hq odv ghflrqhv dqwhulruhv vh vxevwlwx|hq odv ghvljxdogdghv | sru odv gh | : uhvshfwydphqwh1 Sdud odv vxfhvlrqhv prqwrqdv od dfrwdflq edvwd sdud dvhjxudu vx frq0 yhujhqfld1 Whruhpd 45 Wrgd vxfhvlq prqwrqd fuhflhqwh | dfrwdgd vxshulruphqwh hv frqyhujhqwh1 Gh irupd vlplodu wrgd vxfhvlq prqwrqd ghfuhflhqwh | dfrwdgd lqihulruphqwh hv frqyhujhqwh1 Hmhpsor 46 Hvwxgldu od frqyhujhqfld gh od vxfhvlq uhfxuuhqwh @f ' fc s @? ' 2 n @? /
3

? ' c 2c c  

Vl od vxfhvlq ixhud frqyhujhqwh ho oplwh u kdeud gh yhulfdu od uhodflq gh uhfxuuhqfld/ hv ghflu s u ' 2 n u s Kdflhqgr % ' u | sdvdqgr wrgr do odgr l}txlhugr rewhqhprv od hfxdflq %2 % 2 ' f fx|dv vroxflrqhv vrq % ' r 2

Ghvfduwdqgr ho ydoru qhjdwlyr rewhqhprv u ' eSdud txh srgdprv dvhjxudu txh vwh hv ho oplwh gh od vroxflq ghehprv frpsuredu od frqyhujhqfld gh od plvpd |d txh ho surfhvr xwlol}dgr sdud fdofxoduor suhvxsrqd txh od vxfh0 vlq hud frqyhujhqwh1 Sdud hoor ghprvwuduhprv txh vh wudwd gh xqd vxfhvlq prqwrqd | dfrwdgd or txh vhjq ho whruhpd dqwhulru lpsolfd od frqyhujhqfld1 Hq sulphu oxjdu revhuydprv txh @f ' f @ ' 2 Vxsrqlhqgr/ @? @? whqhprv s s @? ' 2 n @? 2 n @? ' @?n
3 3

or txh suxhed sru lqgxfflq txh od vxfhvlq hv prqwrqd fuhflhqwh1 Sru rwud sduwh revhuydprv txh @f e | vxsrqlhqgr @? e vh wlhqh s s @? ' 2 n @? 2 n e ' e
3 3

or txh suxhed wdpelhq sru lqgxfflq txh od vxfhvlq hvw dfrwdgd pdqwhqlq0 grvh wrgrv vxv wuplqrv sru ghedmr gh e Hq frqvhfxhqfld/ od vxfhvlq hv frqyhujhqwh |
?<n"

*4 @? ' e

 51414 Vxevxfhvlrqhv

Ghqlflq 47 Vhd E@? xqd vxfhvlq fxdotxlhud | ?& xqd vxfhvlq hvwufwd0 phqwh fuhflhqwh gh qphurv hqwhurv srvlwlyrv1 Od vxfhvlq K& ' @?& vh glfh txh hv xqd vxevxfhvlq gh od vxfhvlq E@? 1 Vl K& frqyhujh vx oplwh fxdqgr & $ n4 vh oodpd oplwh vxevhfxhqfldo gh E@? 1

Sru hmhpsor/ odv vxfhvlrqhv E*&2/ E*2& | E*2& vrq vxevxfhvlrqhv gh od vxfhvlq E*?1 Hv iflo frpsuredu txh wdqwr od vxfhvlq dqwhulru frpr odv wuhv vxevxfhvlrqhv phqflrqdgdv frqyhujhq kdfld fhur1 Hvwr hv flhuwr hq jhqhudo1 Whruhpd 48 Vl xqd vxfhvlq frqyhujh d u wrgdv vxv vxevxfhvlrqhv frqyhu0 jhq wdpelq d u1 Hvwh uhvxowdgr vh sxhgh xvdu sdud suredu od glyhujhqfld gh xqd vxfhvlq1 Sdud hoor edvwd exvfdu xqd vxevxfhvlq glyhujhqwh r elhq grv vxevxfhvlrqhv frqyhujhqwhv frq oplwh glvwlqwrv1 Sru hmhpsor od vxfhvlq f/ / f/ / 1 1 1 qr hv frqyhujhqwh |d txh od vxevxfhvlq irupdgd sru orv wuplqrv lpsduhv frqyhujh d f | od vxevxfhvlq irupdgd sru orv wuplqrv sduhv frqyhujh d 1 Sru rwud sduwh/ vl vh frqrfh od frqyhujhqfld gh xqd vxfhvlq hv srvleoh ghwhuplqdu r hvwlpdu vx oplwh hvfrjlhqgr xqd vxevxfhvlq txh frqyhumd us0 lgdphqwh1

6
614

Vhulhv Qxpulfdv
Ghqlflrqhv

Od vxpd gh orv ? sulphurv wuplqrv gh od vxfhvlq @ c @2c  c @? c  vh sxhgh rewhqhu uhfxuvlydphqwh phgldqwh ho dojrulwpr 7 ' @ iru & ' wr ? gr 7& ' 7& n @& 1

Sdud gdu vhqwlgr d od vxpd gh wrgrv orv wuplqrv ghehprv frpelqdu ho dojrulwpr dqwhulru frq xq surfhvr gh oplwh1 Ghqlflq 49 Vhd @ c @2c  c @? c  xqd vxfhvlq qxpulfd1 Xqd h{suhvlq gho wlsr @ n  n @? n  vh oodpd vhulh | vh uhsuhvhqwd deuhyldgdphqwh sru ho vperor [
"

@?

?'

<

r lqfoxvr Sdud fdgd ? od vxpd 7? '


? [ '

@? 

@ ' @ n  n @?

vh oodpd vxpd sdufldo ?0vlpd | od vxfhvlq 7c 72c  c 7? c  vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv1 Vl od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv frqyhujh | vx olplwh hv 7 vh glfh txh od vhulh frqyhujh | txh vx vxpd hv 71 Hq hvwh fdvr vh hvfuleh [ @? ' *4 7? ' 7
"

?'

?<"

Vl od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv qr frqyhujh gluhprv txh od vhulh glyhujh1 Fxdqgr xqd vhulh vhd frqyhujhqwh oodpduhprv uhvwr gh rughq ? d od glihu0 hqfld r huuru -? ' 7 7? Hmhpsor 4: +Vhulh Jhrpwulfd, Vh oodpd vhulh jhrpwulfd gh ud}q o d xqd vhulh gh od irupd [
"

o ? ' n o n o 2 n  n o? n  

?'f

Glfkdv vhulhv vrq frqyhujhqwhv v | vror v mom hq fx|r fdvr vx vxpd hv 7' o

Hq hihfwr/ sdud wrgr hqwhur qr qhjdwlyr ? vh wlhqh 7? ' n o n o2 n  n o? Pxowlsolfdqgr dperv odgrv gh od hfxdflq dqwhulru sru o uhvxowd o7? ' o n o2 n  n o?n 43

| uhvwdqgr dpedv hfxdflrqhv rewhqhprv E o7? ' o?n Gh hvwd irupd sdud o 9' od vxpd sdufldo ?0vlpd vh sxhgh h{suhvdu phgldqwh od iupxod o?n 7? ' o Vl mom c *4 o?n ' f
?<"

 ? o Vl mom : c frqiruph ? $ n4 orv wuplqrv o?n vh kdfhq fdgd yh} pv judqghv hq ydoru devroxwr sru or txh od vxfhvlq 7? glyhujh1 Vl o '  E?n vl ? hv lpsdu 7? ' ' f vl ? hv sdu n *4 7? '
<"

sru or txh uhvxowd

sru or txh od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv rvflod dowhuqdwlydphqwh hqwuh orv grv ydoruhv | f | sru frqvljxlhqwh glyhujh1 Sru owlpr/ sdud o ' od iupxod dqwhulru qr hv yolgd1 Hq hvwh fdvr/ 7? ' n n 2  n ? ' ? n sru or txh od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv 7? wdpelq glyhujh | frq hoor od vhulh1 Uhfdofdprv txh od vxpd gh xqd vhulh vh rewlhqh frpr oplwh gh xqd vxfh0 vlq | qr vxpdqgr wuplqr d wuplqr1 Sru hoor qr hv gh h{wuddu txh odv vhulhv frqyhujhqwhv vh sxhghq vxpdu | pxowlsolfdu sru xqd frqvwdqwh sdud rewhqhu qxhydv vhulhv frqyhujhqwhv1 Whruhpd 4; +Dojheud gh Vhulhv, Vhdq frqyhujhqwhv | b xqd frqvwdqwh1 Hqwrqfhv/ S E@? n K? ' n S 51 b@? ' b 41 44 S @? ' | S K? ' grv vhulhv

Do ljxdo txh sdud odv vhulhv jhrpwulfdv hv srvleoh rewhqhu od vxpd gh xqd vhulh hq irupd vlpeolfd sdud dojxqdv fodvhv gh vhulhv shur hq jhqhudo uhvxowd glflo r lpsrvleoh1 Od vlwxdflq hv vlplodu d od lqwhjudflq1 Xqd yh} frqrflgd xqd h{suhvlq sdud od vxpd sdufldo ?0vlpd 7? od iupxod
6 [ '?n

@ ' 76 7?

vhud ho dqorjr glvfuhwr gh od iupxod gh Eduuurz | od iupxod [


"

@ ' *4 E76 7? 


6<"

'?n

od yhuvlq glvfuhwd gh xqd lqwhjudo lqqlwd1 Gh od plvpd irupd txh hqfrqwudu xqd sulplwlyd qr hv srvleoh hq pxfkrv fdvrv wdpsrfr hv srvleoh hq jhqhudo hqfrqwudu xqd iupxod sdud od vxpd sdufldo ?0vlpd1 Hq hvwrv fdvrv vlhpsuh hv srvleoh hvwlpdu od vxpd gh od vhulh rewhqlhqgr 7? sdud xq ? frqyhqlhqwh xwlol}dqgr xq dojrulwpr gh vxpdflq1 Hvwd dsur{lpdflq do sureohpd gh vxpdu xqd vhulh uhtxlhuh frqrfhu gh dqwhpdqr od frqyhujhqfld gh od vhulh | whqhu xqd lghd gho huuru r uhvwr -? txh vh frphwh do vxevwlwxlu ho ydoru gh od vxpd 7 sru ho gh xqd vxpd sdufldo 7? 1 H{lvwhq glihuhqwhv fulwhulrv txh shuplwhq ghwhuplqdu od frqyhujhqfld gh xqd vhulh gh dqwhpdqr | dojxqrv sursruflrqdq hvwlpdflrqhv gho uhvwr1 Do xvdu hvwrv fulwhulrv frqylhqh whqhu hq fxhqwd txh od frqyhujhqfld gh od vhulh qr vh yh dihfwdgd do vxsulplu xq qphur qlwr gh wuplqrv do sulqflslr1 Glfkr gh rwur prgr/ sdud fxdotxlhu & odv vhulhv [
"

@? |

[
"

@?

?'

?'&n

frqyhujhq r glyhujhq do plvpr wlhpsr1 Sru rwud sduwh vl xqd vhulh hv frqyhujhqwh frq vxpd 7 vh wlhqh @? ' 7? 7? sru or txh
3

?<"

*4 @? ' *4 E7? 7? ' 7 7 ' f


?<"
3

45

Whruhpd 4< +Frqglflq qhfhvduld gh frqyhujhqfld, Vl od vhulh frqyhujh/ hqwrqfhv *4 @? ' f
?<"

@?

Hvwd frqglflq qr hv vxflhqwh1 H{lvwhq vhulhv fx|r wuplqr jhqhudo wlhqgh kdfld fhur shur txh glyhujhq frpr hv ho fdvr gh od vhulh dupqlfd1 Hmhpsor 53 +Vhulh Dupqlfd, Vh oodpd vhulh dupqlfd d od vhulh [ ' n n n n n ? 2 ? ?'
"

Glfkd vhulh hv glyhujhqwh1 Hq hihfwr/ h{dplqhprv od vxevxfhvlq 72& c & ' fc c 2c  gh od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv1 7 ' 2  n n n 2 e  n n n 2 e e n n 2 2 n   n n n n n n n 2 e D S . H   n n n n n n n 2 e e H H H H n n n 2 2 2 n 2

72 ' n 7e ' : ' ' 7H ' : ' '

46

Hq jhqhudo/ 72& ' n : n ' n ' n ' n

  n n n n n n & 2 e 2& n 2   n n & n n n n & 2 e e 2 2 & 2 2 n n n & 2 e 2 n n n 2 2 2 & 2
3 3

Sru wdqwr orv wuplqrv 72& sxhghq kdfhuvh wdq judqghv frpr vh txlhud hv0 frjlhqgr & vxflhqwhphqwh judqgh1 Sru frqvljxlhqwh/ od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv glyhujh | sru hoor od vhulh dupqlrfd glyhujh1

615
61514

Fulwhulrv gh Frqyhujhqfld
Vhulhv gh Wuplqrv Srvlwlyrv

Odv vhulhv gh wuplqrv srvlwlyrv vrq dtxhoodv hq txh fdgd wuplqr hv pd|ru txh fhur/ l1h1 @? f sdud fdgd ?1 Hq hvwdv frqglflrqhv odv vxpdv sdufldohv S gh od vhulh @? irupdq xqd vxfhvlq qr ghfuhflhqwh1 Whruhpd 54 Xqd vhulh gh wuplqrv srvlwlyrv hv frqyhujhqwh v | vror v od vxfhvlq gh vxpdv sdufldohv hvw dfrwdgd1 Whruhpd 55 +Fulwhulr gh Frpsdudflq, Vhdq @? | K? vxfhvlrqhv wdohv txh f @? K? 1 Hqwrqfhv/ S S @? frqyhujh1 41 Vl K? frqyhujh/ wdpelq S S 51 Vl @? glyhujh/ wdpelq K? glyhujh1 Hmhpsor 56 Od vhulh [ ' n n n n n n ?- 2- ??'f
"

hv frqyhujhqwh1 47

Hq hihfwr/ revhuydprv txh sdud wrgr ? 2 vh yhulfd f ' ' ? ??E?   2 22  2 2
3

sru wdqwr vh wudwd gh xqd vhulh gh wuplqrv srvlwlyrv dfrwdgrv xqr d xqr sru orv gh od vhulh [ n n n 2 n n ? n ' n 2 2 2 2? ?'f
" 3

Hvwd owlpd vhulh hv xqd vhulh jhrpwulfd gh ud}q *2 txh hv frqyhujhqwh1 Hq frqvhfxhqfld/ od vhulh lqlfldo hv frqyhujhqwh1 Whruhpd 57 +Fulwhulr gh Frpsdudflq sru Oplwh, Vhdq @? f | K? : f sdud wrgr ? : | @? *4 ' u ? K? Hqwrqfhv/
<"

S S 41 Vl f u 4 odv vhulhv @? | K? vrq dpedv frqyhujhqwhv r dpedv glyhujhqwhv1 S S 51 Vl u ' f | K? frqyhujh/ od vhulh @? wdpelq frqyhujh1 S S 61 Vl u ' 4 | K? glyhujh/ od vhulh @? wdpelq glyhujh1 Whruhpd 58 +Fulwhulr gh od Lqwhjudo, Vhd s E% xqd ixqflq frqwlqxd/ S srvlwlyd | ghfuhflhqwh sdud wrgr % 1 Od vhulh @? / frq @? ' s E? sdud wrgr ? / hv frqyhujhqwh v | vror v od lqwhjudo ] s E% _%
"

hv frqyhujhqwh/ hq fx|r fdvr vh wlhqhq odv vljxlhqwhv hvwlpdflrqhv= 41 Hvwlpdflq gho uhvwr ] ] s E% _% -? 
?

"

"

?n

sE% _%

48

51 Hvwlpdflq gh od vxpd sdufldo ?0vlpd ] ?n ] sE% _% 7? @ n

s E% _%

61 Hvwlpdflq gh od vxpd lqqlwd 7 ] ] s E% _% 7 @ n


"

"

s E% _%

Hmhpsor 59 +s0Vhulhv, Od vhulh [ ?R ?'


"

frqyhujh sdud R : | glyhujh sdud R  Hq hihfwr/ sdud R f ho wuplqr jhqhudo gh od vhulh qr wlhqgh d f sru or txh od vhulh glyhujh1 Vl R : f od ixqflq s E% ' *%R hv frqwlqxd/ srvlwlyd | ghfuhflhqwh sdud wrgr %  Hqwrqfhv od vhulh frqyhujh v vror v od lqwhjudo ] _% %R
"

frqyhujh1 Dkrud elhq/ sdud R 9' ] ] _% ' % R _% %R ] K ' *4 % R _%


" " 3 3

K<"

 ' ' *4 K R n


3R <"

R3

vl R : vl R

sru or txh od vhulh vror frqyhujh sdud R : 61515 Vhulhv Dowhuqdgdv

Vh frqrfhq frpr vhulhv dowhuqdgdv dtxhoodv fx|rv wuplqrv vrq srvlwlyrv | qhjdwlyrv gh irupd dowhuqd1 49

Whruhpd 5: +Fulwhulr gh Ohleqlw}, Vxsrqjdprv 41 @ @2   @?   f 51 *4? @? ' f Hqwrqfhv/ od vhulh dowhuqdgd


<"

[
"

E?n@? ' @ @2 n @ @e n  

?'

frqyhujh |

m-? m @?n

Hmhpsor 5; +Vhulh Dupqlfd Dowhuqdgd, Od vhulh [ E?n


"

?'

'

n n  n E?n n  2 e ?

hv frqyhujhqwh1 Hq hihfwr/ od vxfhvlq irupdgd sru orv ydoruhv devroxwrv gh orv wuplqrv gh od vhulh fxpsoh odv grv frqglflrqhv gho Fulwhulr gh Ohleqlw}= 41 Hv xqd vxfhvlq ghfuhflhqwh | srvlwlyd |d txh : : : : : : : f 2 e ?

51 Wlhqgh kdfld fhur |d txh


?<"

*4

' f ?

Hq frqvhfxhqfld od vhulh hv frqyhujhqwh1

4:

61516

Vhulhv gh Wuplqrv Fxdohvtxlhud

H{lvwhq vhulhv frq wuplqrv srvlwlyrv | qhjdwlyrv txh qr vrq dowhuqdgdv1 Orv vljxlhqwhv fulwhulrv vrq dsolfdeohv d fxdotxlhu vhulh vhd fxdo vhd ho vljqr gh vxv wuplqrv1 S Whruhpd 5< +Fulwhulr gho Frflhqwh, Vhd @? xqd vhulh gh wuplqrv fxd0 ohvtxlhud | vhd m@?n m *4 ' u ? m@? m
<"

41 Vl u od vhulh frqyhujh1 51 Vl u : r lqqlwr od vhulh glyhujh1 61 Vl u ' ho fulwhulr qr gd lqirupdflq1 S @? xqd vhulh gh wuplqrv srv0 Whruhpd 63 +Fulwhulr gh od Ud}, Vhd lwlyrv | vhd s *4 ? m@? m ' u
?<"

41 Vl u od vhulh frqyhujh1 51 Vl u : r lqqlwr od vhulh glyhujh1 61 Vl u ' ho fulwhulr qr gd lqirupdflq1

616

S Xqd vhulh @? vh glfh txh hv devroxwdphqwh frqyhujhqwh vl od vhulh gh S orv ydoruhv devroxwrv m@? m frqyhujh1 Hq hvwh fdvr/ | gdgr txh f @? n m@? m 2m@? m S gho fulwhulr gh frpsdudflq vh vljxh txh od vhulh E@? n m@? m frqyhujh | hq frqvhfxhqfld wdpelq or kdfh od vhulh [ [ @? ' dE@? n m@? m m@? mo sru vhu vxpd gh grv vhulhv frqyhujhqwhv1 4;

Frqyhujhqfld Devroxwd

Whruhpd 64 +Frqyhujhqfld Devroxwd, Vl od vhulh S vhulh @? wdpelq frqyhujh1

m@? m frqyhujh/ od

Vhjq vwr odv vhulhv devroxwdphqwh frqyhujhqwhv vrq frqyhujhqwhv1 Qr revwdqwh/ h{lvwhq vhulhv frqyhujhqwhv sdud odv txh od vhulh gh orv ydoruhv de0 vroxwrv fruuhvsrqglhqwh glyhujh +yhu hmhuflflr RMR,1 Sdud vhulhv gh wuplqrv srvlwlyrv od frqyhujhqfld | od frqyhujhqfld devroxwd frlqflghq1 Orv fulwhulrv gho frflhqwh | gh od ud} vrq fulwhulrv gh frqyhujhqfld devroxwd | qr sursru0 flrqdq qlqjxqd lqirupdflq vreuh vhulhv qr devroxwdphqwh frqyhujhqwhv1 Vh ghpxhvwud hq od whrud gh vhulhv txh odv vhulhv devroxwdphqwh frqyhujhqwhv vh sxhghq pxowlsolfdu wuplqr d wuplqr | uhrughqdu frpr vl ixhudq vxpdv qlwdv1 Hvwr qr hv flhuwr hq jhqhudo1

7
714

Vhulhv gh Srwhqfldv
Lqwurgxfflq

Odv vhulhv gh srwhqfldv vrq od h{whqvlq qdwxudo gh orv srolqrplrv1 Ghqlflq 65 Xqd vhulh gh srwhqfldv hv xqd vhulh gho wlsr [
"

S? %? ' Sf n S % n S2 %2 n  n S? %? n  

?'f

r pv jhqhudophqwh gh od irupd [
"

S? E% @? ' Sf n S E% @ n S2 E% @2 n  n S? E% @? n  

?'f

grqgh Sf / S /1 1 1 / S? / 1 1 1 vrq qphurv mrv oodpdgrv frhflhqwhv/ @ rwud frqvwdqwh oodpdgd fhqwur | % xq qphur yduldeoh1 Odv vxpdv sdufldohv gh xqd vhulh gh srwhqfldv vrq srolqrplrv hq % r hq % @1 Od frqyhujhqfld gh xqd vhulh gh srwhqfldv ghshqgh gho ydoru gh % | vx vxpd hv xqd ixqflq s E%1 Hmhpsor 66 Od vhulh jhrpwulfd gh ud}q % frqyhujhqwh v | vror v % 5 Ec [ %? ' n % n %2 n  n %? n  ' % ?'f
"

4<

S Vxsrqjdprv txh od vhulh S? %? frqyhujh sdud % ' K1 Hqwrqfhv od vxfhvlq S? K? wlhqgh kdfld fhur sru or txh uhvxowd hvwdu dfrwdgd/ l1h1 h{lvwh wdo txh mS? K? m sdud wrgr ?1 Hq frqvhfxhqfld/ [
"

715

Udglr gh Frqyhujhqfld

mS? % m '
?

[
"

mS? mm%m? mS? mmKm


?

?'f

[
"

?'f

?'f

 

[ m%m ?
"

m%m mKm 

?

?'f

mKm

Od owlpd vhulh hv xqd vhulh jhrpwulfd gh ud}q o ' m%m*mKm1 Vl m%m mKm od ud}q hv phqru txh xqr | od vhulh frqyhujh1 Sru frpsdudflq frqfoxlprv txh S od vhulh gh srwhqfldv S? %? frqyhujh devroxwdphqwh hq ho lqwhuydor EmKmc mKm1 Hq frqvhfxhqfld srghprv hqxqfldu od vljxlhqwh surslhgdg= Whruhpd 67 Vl od vhulh gh srwhqfldv [
"

S? %?

?'f

frqyhujh sdud xq ydoru % ' K od vhulh frqyhujh devroxwdphqwh hq ho lqwhuydor m%m mKm1 Gh dfxhugr frq hvwd surslhgdg ho frqmxqwr gh ydoruhv gh % sdud orv txh xqd vhulh gh srwhqfldv frqyhujh qr sxhgh whqhu odjxqdv sxglhqgr suhvhqwduvh wuhv srvlelolgdghv= 41 H{lvwh xq - : f wdo txh od vhulh frqyhujh devroxwdphqwh sdud m%m | glyhujh vl m%m : -1 Sxglhqgr frqyhujhu hq orv h{wuhprv % ' -/ % ' -1 51 Od vhulh frqyhujh sdud wrgr %1 61 Od vhulh vror frqyhujh hq % ' f1

53

Hq ho sulphu fdvr gluhprv txh od vhulh srvhh xq udglr gh frqyhujhqfld - : f/ lqghshqglhqwhphqwh gh or txh rfxuud hq orv h{wuhprv1 Hq ho vhjxqgr fdvr gluhprv txh srvhh xq udglr gh frqyhujhqfld - ' 4 | hq ho whufhur xq udglr gh frqyhujhqfld - ' f1 Ho lqwhuydor E-c - vh oodpd lqwhuydor gh frqyhujhqfld | hq o od vhulh frqyhujh devroxwdphqwh1 Hq ho fdvr gh xqd vhulh gh srwhqfldv frq fhqwur hq @/ dqorjdv frqvlghudflrqhv frqgxfhq d xq lqwhuydor gh frqyhujhqfld gh od irupd E@ -c @ n -1 Xwlol}dqgr ho fulwhulr gh od ud} vh rewlhqh od vljxlhqwh h{suhvlq dqdowlfd gho udglr gh frqyhujhqfld= Frurodulr 68 Vhd [
"

S? %? s ? mS? m

?'f

xqd vhulh gh srwhqfldv |

u ' *4

?<"

Hqwrqfhv/ vl f u 4/ ho udglr gh frqyhujhqfld gh od vhulh hv - ' *u1 Vl u ' f/ ho udglr gh frqyhujhqfld hv - ' 4 | vl u ' 4/ - ' f1 Dqdorjdphqwh/ xwlol}dqgr ho fulwhulr gho frflhqwh vh rewlhqh= Frurodulr 69 Vhd [
"

S? %? mS?n m mS? m

?'f

xqd vhulh gh srwhqfldv | u ' *4


?<"

Hqwrqfhv/ vl f u 4/ ho udglr gh frqyhujhqfld gh od vhulh hv - ' *u1 Vl u ' f/ ho udglr gh frqyhujhqfld hv - ' 4 | vl u ' 4/ - ' f1 Hmhpsor 6: Ghwhuplqdu ho udglr gh frqyhujhqfld gh od vhulh [ %? ? ?'
"

Xwlol}dqgr od iupxod gho frflhqwh vh wlhqh ? u ' *4 ? n ' *4 ' ? ? ?n ?
<" <"

54

sru or txh ho udglr gh frqyhujhqfld hv - ' *u ' Sru frqvljxlhqwh od vhulh frqyhujh hq ho lqwhuydor Ec | srvleohphqwh hq vxv h{wuhprv1 Hq % ' vh wlhqh od vhulh dupqlfd [ ? ?'
"

txh hv glyhujhqwh1 Hq fdpelr/ hq % ' uhvxowd od vhulh dupqlfd dowhuqdgd [


"

E?

?'

txh v hv frqyhujhqwh1 Hq frqvhfxhqfld od vhulh gh srwhqfldv frqyhujh hq ho lqwhuydor dc Hmhpsor 6; Ghwhuplqdu ho udglr gh frqyhujhqfld gh od vhulh [ ?%? ? ? ?'
"

Xwlol}dqgr od iupxod gho frflhqwh vh wlhqh u ' ' ' ' ' ' *4 *4 *4 *4 *4 *4 E? n E? n ?n ??? ?? E? n ?- E? n ?n ?? E? n ??E? n E? n ? ? ? E? n ? E? n ? ?? ? n ?

?<"

?<"

?<"

?<"

?<"

?<"

'

 e

55

Sru wdqwr/ - ' *u ' eHq frqvhfxhqfld srghprv dupdu txh od vhulh frq0 yhujh hq ho lqwhuydor Eec e Dghpv hv srvleoh txh frqyhumd hq orv h{wuhprv gho lqwhuydor1 Sdud % ' e vh wlhqh od vhulh dowhuqdgd [ ?E? ? e? ? ?'
"

| sdud % ' e od vhulh gh wuplqrv srvlwlyrv [ ?e? ? ? ?'


"

s Xwlol}dqgr od iupxod gh od dsur{lpdflq gh Vwluolqj ?- * Z??? e sdud ydoruhv judqghv gh ? uhvxowd s s ?- ? Z??? e ? ? *4 ? e ' *4 e ' *4 Z? ' n4 ? ? ? ? ? ?
3 <" <" <"

3?

yolgd

or txh qrv lqglfd txh ho wuplqr jhqhudo gh odv vhulhv dqwhulruhv qr wlhqgh d fhur sru or txh qlqjxqd gh hoodv hv frqyhujhqwh1 Hq frqvhfxhqfld/ od vhulh gh srwhqfldv qr frqyhujh hq qlqjxqr gh orv h{wuhprv gh vx lqwhuydor gh frqyhujhqfld1

716

Rshudflrqhv frq Vhulhv gh Srwhqfldv

Frpr vl vh wudwdud gh srolqrplrv odv vhulhv gh srwhqfldv vh sxhghq vxpdu/ uhvwdu/ pxowlsolfdu/ glylglu/ h lqfoxvr ghulydu h lqwhjudu sdud rewhqhu qxhydv vhulhv gh srwhqfldv1 S @? %? | Whruhpd 6< +Dojheud gh Vhulhv gh Srwhqfldv, Vhdq s E% ' S }E% ' K? %? hq ho lqwhuydor m%m -1 Hqwrqfhv/ sdud m%m - vh yhulfd S 41 sE% n }E% ' E@? n K? %? 1 S 51 sE% }E% ' E@? K? %? 1 S 61 sE%}E% ' S? %? frq S? '
? [ 'f

@ K? 
3

56

S 71 Vl }E% 9' f hq m%m -/ s E%*}E% ' S?%? grqgh orv frhflhqwhv uhvxowdq gh uhvroyhu gh irupd lwhudgd odv hfxdflrqhv KfSf ' @f Kf S n KSf ' @ Kf S? n K S? n  n K? Sf ' @? 
3

Revhuydprv txh odv iupxodv sdud pxowlsolfdu vhulhv gh srwhqfldv pxhv0 wudq txh vwdv vh pxowlsolfdq frpr srolqrplrv/ wuplqr d wuplqr hpsh}dqgr frq odv frqvwdqwhv | frqwlqxdqgr frq odv ghpv srwhqfldv hq rughq fuhflhqwh1 Od glylvlq vh hihfwd frpr hq ho fdvr gh grv srolqrplrv shur rughqdqgr hvwrv hq vhqwlgr fuhflhqwh gh vxv srwhqfldv1 Hq fxdotxlhu fdvr wrgdv hvwdv rshudflrqhv vh sxhghq hihfwxdu gh irupd dxwrpwlfd phgldqwh xq FDV1 Whruhpd 73 +Glihuhqfldflq h Lqwhjudflrq, Vhd s E% ' lqwhuydor m%m -1 Hqwrqfhv/ sdud m%m - vh yhulfd= S @? %? hq ho

41 s hv glihuhqfldeoh/ od vhulh txh vh rewlhqh ghulydqgr wuplqr d wuplqr frqyhujh | vh fxpsoh s E% ' @ n 2@2 % n @ %2 n  


51 s hv lqwhjudeoh/ od vhulh txh vh rewlhqh lqwhjudqgr wuplqr d wuplqr frqyhujh | vh fxpsoh ] % @ @2 s E| _| ' @f% n %2 n % n  2 f

717

Vhulhv gh Wd|oru
S S? E% @? ghqh xqd ixqflq sE% ' [
"

Xqd vhulh gh srwhqfldv

S? E% @?

?'f

57

fx|r grplqlr hv ho lqwhuydor m%@m - gh frqyhujhqfld gh od vhulh1 Kdflhqgr % ' @ hq od ljxdogdg dqwhulru uhvxowd s E@ ' Sf Vl ghulydprv | kdfhprv % ' @ uhvxowd s ' S E@ Hq jhqhudo/ ghulydqgr ? yhfhv | kdflhqgr % ' @ uhvxowd s E?E@ ' ?-S? Hvwr pxhvwud txh orv frhflhqwhv gh xqd vhulh gh srwhqfldv sxhghq vhu h{0 suhvdgrv hq ixqflq gh odv ghulydgdv ?0vlpdv gh od ixqflq vxpd s E% gh od vhulh1 Whruhpd 74 Vhd s E% xqd ixqflq ghqlgd sru xqd vhulh gh srwhqfldv S S? E% @? hq xq lqwhuydor gh od irupd m% @m -1 Hqwrqfhv/ s E% ' [ s E?E@
"

?'f

?-

E% @? 

Ghqlflq 75 Vhd s xqd ixqflq frq ghulydgdv gh wrgrv orv ughqhv hq xq lqwhuydor fhqwudgr hq @1 Vh oodpd vhulh gh Wd|oru gh s hq @ d od vhulh [ s E? E@
"

?'f

?-

E%@? ' s E@ns E@E%@n
s E@ s E?E@ E%@n n E%@? n  2?

Vl @ ' f od vhulh vh frqrfh frpr vhulh gh PdfOdxulq gh s [ s E? Ef


"

?'f

?-

%? ' s Ef n s Ef% n
s Ef s E? Ef ? % n n % n 2?

Dkrud qrv sodqwhduhprv ho sureohpd uhfsurfr1 Gdgd xqd ixqflq s txh srvhd ghulydgdv gh wrgrv orv ughqhv hq xq lqwhuydor fhqwudgr hq @/ srghprv dupdu txh od vhulh gh Wd|oru dvrfldgd frqyhujh hq dojq % 9' @B \ vl hv dv/ frqyhujhu d od sursld ixqflq s B Od sulphud suhjxqwd vh sxhgh uhvsrqghu hvwxgldqgr ho udglr gh frqyhujhqfld1 Sdud uhvsrqghu d od vhjxqgd hvwxglduhprv od glihuhqfld hqwuh s E% | odv vxpdv sdufldohv gh od vhulh gh Wd|oru1 58

Ghqlflq 76 Vhd s xqd ixqflq frq ghulydgdv kdvwd ho rughq ? hq xq lqwhuydor fhqwudgr hq @1 Vh oodpd srolqrplr gh Wd|oru gh rughq ? gh s hq @ do srolqrplr s E? E@ E% @? ? E%c @ ' s E@ n s E@E% @ n  n ?

Od glihuhqfld

-? E%c @ ' s E% ? E%c @

vh oodpd Uhvwr gh Wd|oru gh rughq ? gh s hq @1 Orv srolqrplrv gh Wd|oru dvrfldgrv d xqd ixqflq vrq sru wdqwr odv vxpdv sdufldohv gh od vhulh gh Wd|oru fruuhvsrqglhqwh1 Ho srolqrplr gh Wd|oru gh rughq xqr hv od olqhdol}dflq gh s hq @/ l1h1 od wdqjhqwh d od jufd gh s hq E@c sE@1 Hv xqd exhqd dsur{lpdflq orfdo gh s hq @1 Dghpv vx ydoru | ho gh vx ghulydgd hq @ frlqflghq frq s E@ | s E@ uhvshfwlydphqwh1 Hq jhqhudo ho ydoru gh srolqrplr gh Wd|oru gh rughq ? hq @ | ho gh vxv ? ghulydgdv frqvhfxwlydv frlqflghq frq s E@/ s E@/ 1 1 1 / s E? E@ uhvshfwlydphqwh1 Ho Uhvwr gh Wd|oru hv ho huuru txh vh frphwh do dsur{lpdu od ixqflq s sru ho srolqrplr gh Wd|oru1 Ho vljxlhqwh whruhpd sursruflrqd xqd h{suhvlq gh glfkr huuru1
 

Whruhpd 77 +Iupxod gh Odjudqjh gho Uhvwr, Vhd s xqd ixqflq frq ghulydgdv frqwlqxdv kdvwd ho rughq ? n hq xq lqwhuydor fhqwudgr hq @1 Hqwrqfhv sdud fdgd % hq glfkr lqwhuydor h{lvwh xq S hqwuh @ | % wdo txh -? E%c @ ' s E?nES E% @?n E? n -

Od vhulh gh Wd|oru gh xqd ixqflq s E% frqyhujh d glfkd ixqflq v | vror v ho uhvwr gh Wd|oru frqyhujh kdfld fhur1 Od uhjlq gh frqyhujhqfld gh xqd vhulh gh Wd|oru ylhqh ghwhuplqdgd sru ho udglr gh frqyhujhqfld gh glfkd vhulh/ qr revwdqwh od vhulh frqyhujhu d od sursld ixqflq txh od ruljlqd sdud dtxhoorv ydoruhv gh % wdohv txh ho uhvwr gh Wd|oru wlhqgd kdfld fhur1 Do dqdol}du ho uhvwr gh Wd|oru phgldqwh od iupxod gh Odjudqjh vh suhvhqwd od glfxowdg gh txh ho sxqwr S qr hv frqrflgr1 Qr revwdqwh vror qhfhvlwdprv hvwlpdu ho ydoru gho uhvwr | qr vx ydoru h{dfwr1 Sdud hoor edvwd frq hqfrqwudu xqd frwd gh od ghulydgd ? n 0vlpd1 Hq sduwlfxodu vl h{lvwhq frqvwdqwhv | o wdohv txh ms E?n E|m o?n 59

sdud wrgr | hqwuh @ | %/ vh wlhqh m-? E%c @m  o?n m% @m?n E? n -

Vl hvwdv frqglflrqhv vh vdwlvidfhq sdud wrgr ?/ hqwrqfhv od vhulh gh Wd|oru frqyhujh d s E%1 Hmhpsor 78 Ghvduuroor hq vhulh gh Wd|oru gh dojxqdv ixqflrqhv evlfdv 41 Sdud wrgr % 5 E4c n4 e% ' n % n 51 Sdud wrgr % 5 E4c n4 [ % %D %. %2?n t? % ' % n n ' E? D.E2? n ?'f
"

[ %? %2 % %e n n n ' 2 e??'f


"

61 Sdud wrgr % 5 E4c n4 [ %2? %2 %e %S ULt % ' n n ' E? 2eSE2??'f
"

71 Sdud wrgr % 5 Ec no [ %?n %2 % %e *?E n % ' % n n ' E? 2 e ?n ?'f
"

81 Sdud wrgr % 5 dc no @hU|@? % ' % [ % %D %. %2?n n n ' E? D . 2? n ?'
"

Rewhqflq gh orv ghvduuroorv= 5:

41 Vhd s E% ' e% Hqwrqfhv/ sE% ' s E% ' s E% '  ' e%
 

sru or txh

s Ef ' s Ef ' s Ef '  ' 


 

Ho ghvduuroor gh PfOdxulq fruuhvsrqglhqwh hv [ s E? Ef


"

?'f

?-

%? ' n % n

% n  n %? n   2?-

Glfkd vhulh frqyhujh sdud wrgr % 5 E4c n4 |d txh u ' mS?n m ? mS? m E? n *4 ? ??*4 ? E? n *4 ? ?n f *4
<" <" <" <"

' ' ' '

Sdud suredu txh frqyhujh d od ixqflq h{srqhqfldo ghehprv frpsuredu txh ho uhvwr gh Wd|oru fruuhvsrqglhqwh -? E% ' s E?n ES ?n eS % %?n ' E? n E? n -

wlhqgh kdfld fhur1 Sxhvwr txh S hvw frpsuhqglgr hqwuh f | %c sdud % : f vh wlhqh eS e% ' e %

| sdud % f

eS ef e % 

Sru frqvljxlhqwh/ sdud wrgr % m-? E%m e% m%m?n E? n 

5;

Sxhvwr txh

m%m?n *4 'f ? E? n <"

frqfoxlprv txh -? E% $ f 51 Vhd s E% ' t? % Hqwrqfhv/ s E% s E% s E% s E% s Ee E%
 

' ' ' ' '

t? %( ULt %( t? %( ULt %( t? %( 

sru or txh s Ef ' f( s Ef ' (
s Ef ' f(


s Ef ' ( s Ee E% ' f(


rewhqlqgrvh ho ghvduuroor gh PfOdxulq [ s E? Ef


"

?'f

?-

%? ' %

D . % n % % n nE? %2?n n  D.E2? n -

Gh od plvpd irupd txh hq ho fdvr dqwhulru vh frpsuxhed iflophqwh txh od vhulh dqwhulru frqyhujh sdud wrgr %Sru rwud sduwh/ sdud wrgr ? | %  vh wlhqh s E?n E% sru or txh ho uhvwr gh Wd|oru gh rughq ? yhulfd E?n s ES ?n m%m?n m%m  m-? E%m ' E? n E? n Sxhvwr txh
?<"

*4

m%m?n 'f E? n -

frqfoxlprv txh -? E% $ f 61 Ho ghvduuroor gho frvhqr vh rewlhqh gluhfwdphqwh sru glihuhqfldflq gho ghvduuroor gho vhqr1 5<

71 Vh yhulfd txh *?E n % '

]
f

_| n|

Dkrud elhq/ vxevwlwx|hqgr % ' | hq od vhulh jhrpwulfd gh ud}q % vh rewlhqh ho ghvduuroor [ ' | n |2 | n  ' E? |? c n| ?'f
"

 | 

Lqwhjudqgr plhpeur d plhpeur uhvxowd [ %2 % %e %?n n n ' c *?E n % ' % E? 2 e ?n ?'f
"

 | 

Hv fodur txh od vhulh uhvxowdqwh do kdfhu % ' hv frqyhujhqwh |d txh vh wudwd gh od vhulh dupqlfd dowhuqdgd1 Pv glflo hv ghprvwudu txh frqyhujh d *? 2c vwr hv frqvhfxhqfld gho Whruhpd gh Deho txh vh sxhgh hqfrqwudu hq wh{wrv dydq}dgrv1 81 Vh yhulfd txh @hU|@? % '
2

]
f

_| n |2

Sru or txh vxevwlwx|hqgr % ' | hq od vhulh jhrpwulfd gh ud}q % vh rewlhqh ho ghvduuroor [ ' |2 n |e |S n  ' E? |2? c 2 n| ?'f
"

 | 

Lqwhjudqgr plhpeur d plhpeur uhvxowd @hU|@? % ' % [ %2?n % %D %S n n ' E? c D S 2? n ?'f
"

 | 

Odv vhulhv uhvxowdqwhv sdud % ' | % ' vrq frqyhujhqwhv sru vdwlvidfhu ho fulwhulr gh odv vhulhv dowhuqdgdv1 Dghpv frpr hq ho fdvr dqwhulru ho Whruhpd gh Deho shuplwh dvhjxudu txh frqyhujhq d @hU|@? | @hU|@?E uhvshfwlydphqwh1

63