You are on page 1of 1

Lampiran E

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN


PENILAIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)
PENDIDIKAN AL QURAN AL SUNNAH ( 5227/2 )
TAHUN 20.....

Nama Sekolah :

BIL PERKARA YA TIDAK CATATAN


JAWATANKUASA PENYELARASAN
1
PENTAKSIRAN SEKOLAH
• Ditubuhkan
• Bermesyuarat
• Minit Mesyuarat
• Penyelarasan dibuat
PERLANTIKAN MENGIKUT KRITERIA YANG
2
DITETAPKAN
• Ketua Pentaksir Sekolah ( KPS )
• Pentaksir Sekolah ( PS )
3 PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN
• Buku Panduan Pentaksiran PLBS 5227/2
• Soalan PLBS tahun semasa
• Jadual pelaksanaan disediakan
• Pemantauan peringkat sekolah telah dibuat
• Pentaksiran pada masa yang ditetapkan
• Prosedor pelaksanaan dipatuhi
4 PELAPORAN
• Borang markah dilengkapkan (Lampiran A – D)
• Borang markah disimpan dengan selamat
• Laporan PLBS disediakan
5 PENYIMPANAN BAHAN PENTAKSIRAN
• Fail maklumat PLBS dari LPM & JPN
• Fail borang pemarkahan keseluruhan
• Fail borang pemarkahan individu
• Fail soalan soalan pentaksiran PQS (5227/2)

( )
Ketua Pentaksir Negeri / Kawasan