kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkGNUkGENERALkPUBLICkLICENSE kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkVersionk3,k29kJunek2007 kCopyrightk(C)k2007kFreekSoftwarekFoundation,kInc.k<http://fsf.

org/> kEveryonekiskpermittedktokcopykandkdistributekverbatimkcopies kofkthisklicensekdocument,kbutkchangingkitkisknotkallowed. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkPreamble kkThekGNUkGeneralkPublickLicensekiskakfree,kcopyleftklicensekfor softwarekandkotherk indskofkwor s. kkTheklicenseskforkmostksoftwarekandkotherkpracticalkwor skarekdesigned tokta ekawaykyourkfreedomktoksharekandkchangekthekwor s.kkBykcontrast, thekGNUkGeneralkPublickLicensekiskintendedktokguaranteekyourkfreedomkto sharekandkchangekallkversionskofkakprogram--tokma eksurekitkremainskfree softwarekforkallkitskusers.kkWe,kthekFreekSoftwarekFoundation,kusekthe GNUkGeneralkPublickLicensekforkmostkofkourksoftware;kitkapplieskalsokto anykotherkwor kreleasedkthiskwaykbykitskauthors.kkYoukcankapplykitkto yourkprograms,ktoo. kkWhenkwekspea kofkfreeksoftware,kwekarekreferringktokfreedom,knot price.kkOurkGeneralkPublickLicenseskarekdesignedktokma eksurekthatkyou havekthekfreedomktokdistributekcopieskofkfreeksoftwarek(andkchargekfor themkifkyoukwish),kthatkyoukreceiveksourcekcodekorkcankgetkitkifkyou wantkit,kthatkyoukcankchangektheksoftwarekorkusekpieceskofkitkinknew freekprograms,kandkthatkyouk nowkyoukcankdokthesekthings. kkTokprotectkyourkrights,kwekneedktokpreventkotherskfromkdenyingkyou thesekrightskorkas ingkyouktoksurrenderkthekrights.kkTherefore,kyoukhave certainkresponsibilitieskifkyoukdistributekcopieskofktheksoftware,korkif youkmodifykit:kresponsibilitiesktokrespectkthekfreedomkofkothers. kkForkexample,kifkyoukdistributekcopieskofksuchkakprogram,kwhether gratiskorkforkakfee,kyoukmustkpasskonktokthekrecipientsktheksame freedomskthatkyoukreceived.kkYoukmustkma eksurekthatkthey,ktoo,kreceive orkcankgetktheksourcekcode.kkAndkyoukmustkshowkthemkthesektermsksokthey nowktheirkrights. kkDeveloperskthatkusekthekGNUkGPLkprotectkyourkrightskwithktwoksteps: (1)kassertkcopyrightkonktheksoftware,kandk(2)kofferkyoukthiskLicense givingkyouklegalkpermissionktokcopy,kdistributekand/orkmodifykit. kkForkthekdevelopers'kandkauthors'kprotection,kthekGPLkclearlykexplains thatktherekisknokwarrantykforkthiskfreeksoftware.kkForkbothkusers'kand authors'ksa e,kthekGPLkrequireskthatkmodifiedkversionskbekmar edkas changed,ksokthatktheirkproblemskwillknotkbekattributedkerroneouslykto authorskofkpreviouskversions. kkSomekdeviceskarekdesignedktokdenykuserskaccessktokinstallkorkrun modifiedkversionskofktheksoftwarekinsidekthem,kalthoughkthekmanufacturer cankdokso.kkThiskiskfundamentallykincompatiblekwithkthekaimkof protectingkusers'kfreedomktokchangektheksoftware.kkTheksystematic patternkofksuchkabusekoccurskinkthekareakofkproductskforkindividualskto use,kwhichkiskpreciselykwherekitkiskmostkunacceptable.kkTherefore,kwe havekdesignedkthiskversionkofkthekGPLktokprohibitkthekpracticekforkthose products.kkIfksuchkproblemskariseksubstantiallykinkotherkdomains,kwe standkreadyktokextendkthiskprovisionktokthosekdomainskinkfuturekversions ofkthekGPL,kaskneededktokprotectkthekfreedomkofkusers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kakprominentkitemkinktheklistkmeetskthiskcriterion.kkEachklicenseekiskaddressedkask"you".   kkTok"modify"kakwor kmeansktokcopykfromkorkadaptkallkorkpartkofkthekwor inkakfashionkrequiringkcopyrightkpermission.kk"Objectkcode"kmeanskanyknon-source formkofkakwor .kwithout permission. kkAk"StandardkInterface"kmeanskankinterfacekthatkeitherkiskankofficial standardkdefinedkbykakrecognizedkstandardskbody.                                                     .kSourcekCode.kkIf thekinterfacekpresentskaklistkofkuserkcommandskorkoptions. kkTok"propagate"kakwor kmeansktokdokanythingkwithkitkthat. kkAnkinteractivekuserkinterfacekdisplaysk"AppropriatekLegalkNotices" tokthekextentkthatkitkincludeskakconvenientkandkprominentlykvisible featurekthatk(1)kdisplayskankappropriatekcopyrightknotice.kwekwishkto avoidkthekspecialkdangerkthatkpatentskappliedktokakfreekprogramkcould ma ekitkeffectivelykproprietary.kdistributionkand modificationkfollow.kkTokpreventkthis. kkTok"convey"kakwor kmeanskanyk indkofkpropagationkthatkenableskother partiesktokma ekorkreceivekcopies.kthatklicenseeskmaykconveykthe wor kunderkthiskLicense.kotherkthankthekma ingkofkan exactkcopy. kkAk"coveredkwor "kmeanskeitherkthekunmodifiedkProgramkorkakwor kbased onkthekProgram.kandk(2) tellskthekuserkthatktherekisknokwarrantykforkthekwor k(exceptktokthe extentkthatkwarrantieskarekprovided).ksuchkasksemiconductorkmas s. kk"Copyright"kalsokmeanskcopyright-li eklawskthatkapplyktokotherk indskof wor s.kisknotkconveying.kwouldkma ekyoukdirectlykorksecondarilykliablekfor infringementkunderkapplicablekcopyrightklaw.ksuchkaska menu.kthekGPLkassureskthat patentskcannotkbekusedktokrenderkthekprogramknon-free.kma ingkavailablektokthe public.kandkhowktokviewkakcopykofkthiskLicense.kDefinitions.kwithknoktransferkofkakcopy. kk1.kbutkinkthosekthatkdo. kkThekprecisektermskandkconditionskforkcopying. Stateskshouldknotkallowkpatentsktokrestrictkdevelopmentkandkusekof softwarekonkgeneral-purposekcomputers.kk"Licensees"kand "recipients"kmaykbekindividualskorkorganizations. kk"ThekProgram"krefersktokanykcopyrightablekwor klicensedkunderkthis License.kexceptkexecutingkitkonka computerkorkmodifyingkakprivatekcopy.kinkthekcasekof interfaceskspecifiedkforkakparticularkprogrammingklanguage. distributionk(withkorkwithoutkmodification).kor.keverykprogramkiskthreatenedkconstantlykbyksoftwarekpatents.kkPropagationkincludeskcopying.kkMerekinteractionkwithkakuserkthrough akcomputerknetwor .kandkinksomekcountrieskotherkactivitieskaskwell. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkTERMSkANDkCONDITIONS kk0.konekthat   kkThek"sourcekcode"kforkakwor kmeanskthekpreferredkformkofkthekwor forkma ingkmodificationsktokit. kk"ThiskLicense"krefersktokversionk3kofkthekGNUkGeneralkPublickLicense.kkThekresultingkwor kiskcalledkak"modifiedkversion"kofkthe earlierkwor korkakwor k"basedkon"kthekearlierkwor .kkFinally.

kandk(forkankexecutable wor )krunkthekobjectkcodekandktokmodifykthekwor .kkThiskLicensekexplicitlykaffirmskyourkunlimited permissionktokrunkthekunmodifiedkProgram.korktokimplementkakStandardkInterfacekforkwhichkan implementationkiskavailablektokthekpublickinksourcekcodekform.kBasickPermissions.kCorrespondingkSource includeskinterfacekdefinitionkfileskassociatedkwithksourcekfileskfor thekwor .kkThiskLicensekac nowledgeskyour rightskofkfairkusekorkotherkequivalent.kother thankthekwor kaskakwhole.korkgeneral-purposektoolskorkgenerallykavailablekfree programskwhichkarekusedkunmodifiedkinkperformingkthosekactivitieskbut whichkareknotkpartkofkthekwor .kitkdoesknotkincludekthekwor 's SystemkLibraries. kkConveyingkunderkanykotherkcircumstanceskiskpermittedksolelykunder thekconditionskstatedkbelow.kaskprovidedkbykcopyrightklaw.konktermskthatkprohibitkthemkfromkma ingkanykcopieskof yourkcopyrightedkmaterialkoutsidektheirkrelationshipkwithkyou.kwithoutkconditionsksoklongkaskyourklicensekotherwisekremains inkforce.korkprovidekyou withkfacilitieskforkrunningkthosekwor s. kkThekCorrespondingkSourcekneedknotkincludekanythingkthatkusers cankregeneratekautomaticallykfromkotherkpartskofkthekCorresponding Source.kkHowever.kgivenkits content.kkThekoutputkfromkrunningka coveredkwor kiskcoveredkbykthiskLicensekonlykifkthekoutput.                                                               .kkA "MajorkComponent".kthatk(a)kiskincludedkinktheknormalkformkof pac agingkakMajorkComponent.kbutkwhichkisknotkpartkofkthatkMajor Component.iskwidelykusedkamongkdeveloperskwor ingkinkthatklanguage.kkForkexample.krunkandkpropagatekcoveredkwor skthatkyoukdoknot convey.kunderkyourkdirection andkcontrol.korkankobjectkcodekinterpreterkusedktokrunkit. kkAllkrightskgrantedkunderkthiskLicensekarekgrantedkforkthektermkof copyrightkonkthekProgram.kincludingkscriptskto controlkthosekactivities.kandktheksourcekcodekforksharedklibrarieskandkdynamically lin edksubprogramskthatkthekwor kiskspecificallykdesignedktokrequire. kkThek"CorrespondingkSource"kforkakwor kinkobjectkcodekformkmeanskall theksourcekcodekneededktokgenerate.korkakcompilerkusedkto producekthekwor .kandk(b)kserveskonlyktokenablekusekofkthekwor kwithkthat MajorkComponent. kk3.kmeanskakmajorkessentialkcomponent ( ernel. kkYoukmaykma e. kkThekCorrespondingkSourcekforkakwor kinksourcekcodekformkiskthat samekwor .kprovidedkthatkyoukcomplykwith thektermskofkthiskLicensekinkconveyingkallkmaterialkforkwhichkyoukdo notkcontrolkcopyright.kwindowksystem.ksectionk10 ma eskitkunnecessary. suchkaskbykintimatekdatakcommunicationkorkcontrolkflowkbetweenkthose subprogramskandkotherkpartskofkthekwor .kandkarekirrevocablekprovidedkthekstated conditionskarekmet. kk2.kinstall.kProtectingkUsers'kLegalkRightskFromkAnti-CircumventionkLaw.kconstituteskakcoveredkwor .kkYoukmaykconveykcoveredkwor sktokotherskforktheksolekpurpose ofkhavingkthemkma ekmodificationskexclusivelykforkyou.kkThosekthuskma ingkorkrunningkthekcoveredkwor s forkyoukmustkdoksokexclusivelykonkyourkbehalf.kinkthiskcontext.kkSublicensingkisknotkallowed. kkThek"SystemkLibraries"kofkankexecutablekwor kincludekanything.kandksokon)kofkthekspecifickoperatingksystem (ifkany)konkwhichkthekexecutablekwor kruns.

kyourkorkthirdkparties'klegalkrightsktokforbidkcircumventionkof technologicalkmeasures. kkkkd)kIfkthekwor khaskinteractivekuserkinterfaces. kkWhenkyoukconveykakcoveredkwor . kk5. inkorkonkakvolumekofkakstoragekorkdistributionkmedium.kandkallkitskparts. kkAkcompilationkofkakcoveredkwor kwithkotherkseparatekandkindependent wor s.kandkgivingkakrelevantkdate.kinkthekformkofksourcekcodekunderkthe termskofksectionk4.kiskcalledkan "aggregate"kifkthekcompilationkandkitskresultingkcopyrightkareknot usedktoklimitkthekaccesskorklegalkrightskofkthekcompilation'skusers                                           . kkYoukmaykconveykverbatimkcopieskofkthekProgram'sksourcekcodekaskyou receivekit.kbutkitkdoesknot kkkkinvalidateksuchkpermissionkifkyoukhavekseparatelykreceivedkit. kkkkregardlesskofkhowktheykarekpac aged. eepkintactkallknoticeskofkthekabsencekofkanykwarranty.kifkthekProgramkhaskinteractive kkkkinterfaceskthatkdoknotkdisplaykAppropriatekLegalkNotices.kprovidedkthatkyoukalsokmeetkallkofkthesekconditions: kkkka)kThekwor kmustkcarrykprominentknoticeskstatingkthatkyoukmodified kkkkit.kinkanykmedium.kwhichkareknotkbyktheirknaturekextensionskofkthekcoveredkwor . eepkintactkallknoticeskstatingkthatkthiskLicensekandkany non-permissivektermskaddedkinkaccordkwithksectionk7kapplyktokthekcode.keachkmustkdisplay kkkkAppropriatekLegalkNotices.korkthekmodificationskto producekitkfromkthekProgram.kprovidedkthatkyoukconspicuouslykand appropriatelykpublishkonkeachkcopykankappropriatekcopyrightknotice.kagainstkthekwor 's users.kkThiskLicensekgiveskno kkkkpermissionktoklicensekthekwor kinkanykotherkway.kkThis kkkkLicensekwillkthereforekapply. andkyoukmaykofferksupportkorkwarrantykprotectionkforkakfee.kkNokcoveredkwor kshallkbekdeemedkpartkofkankeffectivektechnological measurekunderkanykapplicableklawkfulfillingkobligationskunderkarticle 11kofkthekWIPOkcopyrightktreatykadoptedkonk20kDecemberk1996. kk4.kConveyingkModifiedkSourcekVersions. kkkkc)kYoukmustklicensekthekentirekwor .kaskakwhole.kor similarklawskprohibitingkorkrestrictingkcircumventionkofksuch measures.kConveyingkVerbatimkCopies.kyoukwaivekanyklegalkpowerktokforbid circumventionkofktechnologicalkmeasuresktokthekextentksuchkcircumvention iskeffectedkbykexercisingkrightskunderkthiskLicensekwithkrespectkto thekcoveredkwor . kkkkb)kThekwor kmustkcarrykprominentknoticeskstatingkthatkitkis kkkkreleasedkunderkthiskLicensekandkanykconditionskaddedkunderksection kkkk7.ktokthekwholekofkthekwor .khowever.kandkgivekall recipientskakcopykofkthiskLicensekalongkwithkthekProgram.kkThiskrequirementkmodifieskthekrequirementkinksectionk4kto kkkk" eepkintactkallknotices".kunderkthis kkkkLicensektokanyonekwhokcomeskintokpossessionkofkakcopy. andkwhichkareknotkcombinedkwithkitksuchkasktokformkaklargerkprogram.kyour kkkkwor kneedknotkma ekthemkdokso. kkYoukmaykchargekanykpricekorknokpricekforkeachkcopykthatkyoukconvey.kandkyoukdisclaimkanykintentionktoklimitkoperationkor modificationkofkthekwor kaskakmeanskofkenforcing. kkYoukmaykconveykakwor kbasedkonkthekProgram.kalongkwithkanykapplicableksectionk7 kkkkadditionalkterms.

  beyondkwhatkthekindividualkwor skpermit.kand kkkkonlykifkyoukreceivedkthekobjectkcodekwithksuchkankoffer.kprovidedkthatkyoukalsokconveykthe machine-readablekCorrespondingkSourcekunderkthektermskofkthiskLicense.konkakdurablekphysical kkkkmediumkcustomarilykusedkforksoftwarekinterchange.kinkaccord kkkkwithksubsectionk6b.kyoukremainkobligatedktokensurekthatkitkis kkkkavailablekforkasklongkaskneededktoksatisfykthesekrequirements. kkkkc)kConveykindividualkcopieskofkthekobjectkcodekwithkakcopykofkthe kkkkwrittenkofferktokprovidekthekCorrespondingkSource.kvalidkforkatkleastkthreekyearskandkvalidkforkas kkkklongkaskyoukofferksparekpartskorkcustomerksupportkforkthatkproduct kkkkmodel.ktokgivekanyonekwhokpossesseskthekobjectkcodekeitherk(1)ka kkkkcopykofkthekCorrespondingkSourcekforkallktheksoftwarekinkthe kkkkproductkthatkiskcoveredkbykthiskLicense.kfamily.kkInkdeterminingkwhetherkakproductkiskakconsumerkproduct.kkYoukneedknotkrequirekrecipientsktokcopykthe kkkkCorrespondingkSourcekalongkwithkthekobjectkcode. inkonekofkthesekways: kkkka)kConveykthekobjectkcodekin.kforkakpricekno kkkkmorekthankyourkreasonablekcostkofkphysicallykperformingkthis kkkkconveyingkofksource.korkembodiedkin.kaccompaniedkbyka kkkkwrittenkoffer. kkkkb)kConveykthekobjectkcodekin.kkInclusionkofkakcoveredkwor inkankaggregatekdoesknotkcausekthiskLicensektokapplyktokthekother partskofkthekaggregate.kakphysicalkproduct kkkk(includingkakphysicalkdistributionkmedium).korkembodiedkin.kthekCorrespondingkSource kkkkmaykbekonkakdifferentkserverk(operatedkbykyoukorkakthirdkparty) kkkkthatksupportskequivalentkcopyingkfacilities. kkAkseparablekportionkofkthekobjectkcode.kkIfkthekplacekto kkkkcopykthekobjectkcodekiskaknetwor kserver.kandkofferkequivalentkaccessktokthe kkkkCorrespondingkSourcekinktheksamekwaykthroughktheksamekplacekatkno kkkkfurtherkcharge.kork(2)kanythingkdesignedkorksoldkforkincorporation intokakdwelling.kork(2)kaccessktokcopykthe kkkkCorrespondingkSourcekfromkaknetwor kserverkatknokcharge.kConveyingkNon-SourcekForms.kakphysicalkproduct kkkk(includingkakphysicalkdistributionkmedium).kaccompaniedkbykthe kkkkCorrespondingkSourcekfixedkonkakdurablekphysicalkmedium kkkkcustomarilykusedkforksoftwarekinterchange.kprovided kkkkyoukinformkotherkpeerskwherekthekobjectkcodekandkCorresponding kkkkSourcekofkthekwor karekbeingkofferedktokthekgeneralkpublickatkno kkkkchargekunderksubsectionk6d.kk6.kwhoseksourcekcodekiskexcluded fromkthekCorrespondingkSourcekaskakSystemkLibrary.             . kkYoukmaykconveykakcoveredkwor kinkobjectkcodekformkunderkthekterms ofksectionsk4kandk5. orkhouseholdkpurposes.kprovidedkyoukmaintain kkkkclearkdirectionsknextktokthekobjectkcodeksayingkwherektokfindkthe kkkkCorrespondingkSource.kkThis kkkkalternativekiskallowedkonlykoccasionallykandknoncommercially.kkRegardlesskofkwhatkserverkhostskthe kkkkCorrespondingkSource. kkkke)kConveykthekobjectkcodekusingkpeer-to-peerktransmission. kkkkd)kConveykthekobjectkcodekbykofferingkaccesskfromkakdesignated kkkkplacek(gratiskorkforkakcharge).kwhichkmeanskany tangiblekpersonalkpropertykwhichkisknormallykusedkforkpersonal.kneedknotkbe includedkinkconveyingkthekobjectkcodekwor . kkAk"UserkProduct"kiskeitherk(1)kak"consumerkproduct".

kandkmustkrequireknokspecialkpasswordkork eykfor unpac ing.doubtfulkcaseskshallkbekresolvedkinkfavorkofkcoverage. kkThekrequirementktokprovidekInstallationkInformationkdoesknotkincludeka requirementktokcontinuektokprovideksupportkservice.kk(Additionalkpermissionskmaykbekwrittenktokrequirektheirkown removalkinkcertainkcaseskwhenkyoukmodifykthekwor . inkaccordkwithkthisksectionkmustkbekinkakformatkthatkiskpublicly documentedk(andkwithkankimplementationkavailablektokthekpublickin sourcekcodekform).                             .kkAccessktoka networ kmaykbekdeniedkwhenkthekmodificationkitselfkmateriallykand adverselykaffectskthekoperationkofktheknetwor korkviolateskthekruleskand protocolskforkcommunicationkacrossktheknetwor .kunlessksuchkuseskrepresent thekonlyksignificantkmodekofkusekofkthekproduct.kkIfkadditionalkpermissions applykonlyktokpartkofkthekProgram.kindustrialkorknon-consumerkuses.kthatkpartkmaykbekusedkseparately underkthosekpermissions.korkexpectskorkiskexpectedktokuse.kkAkproduct iskakconsumerkproductkregardlesskofkwhetherkthekproductkhasksubstantial commercial.kandkthekconveyingkoccurskas partkofkaktransactionkinkwhichkthekrightkofkpossessionkandkusekofkthe UserkProductkisktransferredktokthekrecipientkinkperpetuitykorkforka fixedktermk(regardlesskofkhowkthektransactionkiskcharacterized).korkupdates forkakwor kthatkhaskbeenkmodifiedkorkinstalledkbykthekrecipient.korkfor thekUserkProductkinkwhichkitkhaskbeenkmodifiedkorkinstalled. AdditionalkpermissionskthatkarekapplicablektokthekentirekProgramkshall bektreatedkaskthoughktheykwerekincludedkinkthiskLicense. kkIfkyoukconveykankobjectkcodekwor kunderkthisksectionkin.k"normallykused"krefersktoka typicalkorkcommonkusekofkthatkclasskofkproduct. kk"Additionalkpermissions"karektermskthatksupplementkthektermskofkthis Licensekbykma ingkexceptionskfromkonekorkmorekofkitskconditions.korkfromkanykpartkof it.kAdditionalkTerms.)kkYoukmaykplace additionalkpermissionskonkmaterial.kaddedkbykyouktokakcoveredkwor . kkCorrespondingkSourcekconveyed.kakUserkProduct. kk"InstallationkInformation"kforkakUserkProductkmeanskanykmethods.kregardlesskofkthekstatus ofkthekparticularkuserkorkofkthekwaykinkwhichkthekparticularkuser actuallykuses.kwarranty.kauthorizationk eys.kor specificallykforkusekin.kkForkakparticular productkreceivedkbykakparticularkuser. forkwhichkyoukhavekorkcankgivekappropriatekcopyrightkpermission.kthe CorrespondingkSourcekconveyedkunderkthisksectionkmustkbekaccompanied bykthekInstallationkInformation.kthekwor khas beenkinstalledkinkROM).kyoukmaykatkyourkoption removekanykadditionalkpermissionskfromkthatkcopy.ktokthekextent thatktheykarekvalidkunderkapplicableklaw. kkWhenkyoukconveykakcopykofkakcoveredkwor .kkThekinformationkmust sufficektokensurekthatkthekcontinuedkfunctioningkofkthekmodifiedkobject codekiskinknokcasekpreventedkorkinterferedkwithksolelykbecause modificationkhaskbeenkmade.korkwith.kreadingkorkcopying.kthekproduct. kk7. procedures.korkotherkinformationkrequiredktokinstall andkexecutekmodifiedkversionskofkakcoveredkwor kinkthatkUserkProductkfrom akmodifiedkversionkofkitskCorrespondingkSource.kandkInstallationkInformationkprovided.kbutkthekentirekProgramkremainskgovernedkby thiskLicensekwithoutkregardktokthekadditionalkpermissions.kkButkthiskrequirementkdoesknotkapply ifkneitherkyouknorkanykthirdkpartykretainskthekabilityktokinstall modifiedkobjectkcodekonkthekUserkProductk(forkexample.

kor kkkkf)kRequiringkindemnificationkofklicensorskandkauthorskofkthat kkkkmaterialkbykanyonekwhokconveyskthekmaterialk(orkmodifiedkversionskof kkkkit)kwithkcontractualkassumptionskofkliabilityktokthekrecipient.kunlesskandkuntilkthekcopyrightkholderkexplicitlykand finallykterminateskyourklicense. kkYoukmayknotkpropagatekorkmodifykakcoveredkwor kexceptkaskexpressly providedkunderkthiskLicense.kyoukmaykremovekthatkterm.kmaykbekstatedkinkthe formkofkakseparatelykwrittenklicense.kifkyoukceasekallkviolationkofkthiskLicense.kcontainskaknoticekstatingkthatkitkis governedkbykthiskLicensekalongkwithkaktermkthatkiskakfurther restriction. kkIfkyoukaddktermsktokakcoveredkwor kinkaccordkwithkthisksection.kor kkkke)kDecliningktokgrantkrightskunderktrademar klawkforkusekofksome kkkktradeknames.kprovidedkthatkthekfurtherkrestrictionkdoes notksurviveksuchkrelicensingkorkconveying.korkaknoticekindicating wherektokfindkthekapplicablekterms.korkstatedkaskexceptions. kkAdditionalkterms.kkAnykattemptkotherwisektokpropagatekor modifykitkiskvoid.ktrademar s.korkservicekmar s.kyou mustkplace. kkAllkotherknon-permissivekadditionalktermskarekconsideredk"further restrictions"kwithinkthekmeaningkofksectionk10.korkanykpartkofkit.kinkthekrelevantksourcekfiles.kor kkkkb)kRequiringkpreservationkofkspecifiedkreasonableklegalknoticeskor kkkkauthorkattributionskinkthatkmaterialkorkinkthekAppropriatekLegal kkkkNoticeskdisplayedkbykwor skcontainingkit.kandk(b)kpermanently.kyoukmaykaddktokakcoveredkwor kmaterialkgovernedkbykthekterms ofkthatklicensekdocument.kandkwillkautomaticallykterminatekyourkrightskunder thiskLicensek(includingkanykpatentklicenseskgrantedkunderkthekthird paragraphkofksectionk11).                   .kthenkyour licensekfromkakparticularkcopyrightkholderkiskreinstatedk(a) provisionally.kkIfkaklicensekdocumentkcontains akfurtherkrestrictionkbutkpermitskrelicensingkorkconveyingkunderkthis License.kor kkkkrequiringkthatkmodifiedkversionskofksuchkmaterialkbekmar edkin kkkkreasonablekwayskaskdifferentkfromkthekoriginalkversion.kpermissivekorknon-permissive.kyoukmayk(ifkauthorizedkbykthekcopyrightkholderskof thatkmaterial)ksupplementkthektermskofkthiskLicensekwithkterms: kkkka)kDisclaimingkwarrantykorklimitingkliabilitykdifferentlykfromkthe kkkktermskofksectionsk15kandk16kofkthiskLicense.kfor kkkkanykliabilitykthatkthesekcontractualkassumptionskdirectlykimposekon kkkkthoseklicensorskandkauthors.kkIfkthekProgramkaskyou receivedkit.kkNotwithstandingkanykotherkprovisionkofkthiskLicense. thekabovekrequirementskapplykeitherkway. kk8.kTermination.kifkthekcopyright holderkfailsktoknotifykyoukofkthekviolationkbyksomekreasonablekmeans priorktok60kdayskafterkthekcessation.kor kkkkd)kLimitingkthekusekforkpublicitykpurposeskofknameskofklicensorskor kkkkauthorskofkthekmaterial.kakstatementkofkthe additionalktermskthatkapplyktokthosekfiles.kforkmaterialkyou addktokakcoveredkwor .kor kkkkc)kProhibitingkmisrepresentationkofkthekoriginkofkthatkmaterial. kkHowever.

kkThesekactionskinfringekcopyrightkifkyoukdo notkacceptkthiskLicense.korksellingkitskcontributorkversion. kk9.kroyalty.korkimportingkthekProgramkorkanykportionkofkit.kwhetherkalreadykacquiredkor hereafterkacquired.kkMoreover.kkThe wor kthusklicensedkiskcalledkthekcontributor'sk"contributorkversion".kandkyoukcurekthekviolationkpriorktok30kdayskafter yourkreceiptkofktheknotice.kbykmodifyingkorkpropagatingka coveredkwor . kk11.ksubjectktokthiskLicense. kkAk"contributor"kiskakcopyrightkholderkwhokauthorizeskusekunderkthis LicensekofkthekProgramkorkakwor konkwhichkthekProgramkiskbased.kAcceptancekNotkRequiredkforkHavingkCopies. kkYoukmayknotkimposekanykfurtherkrestrictionskonkthekexercisekofkthe rightskgrantedkorkaffirmedkunderkthiskLicense. kk10. kkEachktimekyoukconveykakcoveredkwor .kkAncillarykpropagationkofkakcoveredkwor occurringksolelykaskakconsequencekofkusingkpeer-to-peerktransmission tokreceivekakcopykli ewisekdoesknotkrequirekacceptance.kkIfkpropagationkofkakcovered wor kresultskfromkankentityktransaction.ktokrun.kpluskakrightktokpossessionkofkthe CorrespondingkSourcekofkthekwor kfromkthekpredecessorkinkinterest.kyourklicensekfromkakparticularkcopyrightkholderkis reinstatedkpermanentlykifkthekcopyrightkholderknotifieskyoukofkthe violationkbyksomekreasonablekmeans.kPatents.kusing.korkmergingkorganizations.keachkpartyktokthat transactionkwhokreceiveskakcopykofkthekwor kalsokreceiveskwhatever licensesktokthekwor kthekparty'skpredecessorkinkinterestkhadkorkcould givekunderkthekpreviouskparagraph.kthekrecipientkautomatically receiveskaklicensekfromkthekoriginalklicensors.kandkyoukmayknotkinitiateklitigation (includingkakcross-claimkorkcounterclaimkinkaklawsuit)kallegingkthat anykpatentkclaimkiskinfringedkbykma ing.kAutomatickLicensingkofkDownstreamkRecipients.kselling.kthiskiskthekfirstktimekyoukhave receivedknoticekofkviolationkofkthiskLicensek(forkanykwor )kfromkthat copyrightkholder. kkTerminationkofkyourkrightskunderkthisksectionkdoesknotkterminatekthe licenseskofkpartieskwhokhavekreceivedkcopieskorkrightskfromkyoukunder thiskLicense.kofkma ing.                               .kthatkwouldkbekinfringedkbyksomekmanner.kyoukdoknotkqualifyktokreceiveknewklicenseskforktheksame materialkunderksectionk10. kkYoukareknotkrequiredktokacceptkthiskLicensekinkorderktokreceivekor runkakcopykofkthekProgram.kyoukmay notkimposekaklicensekfee.kif thekpredecessorkhaskitkorkcankgetkitkwithkreasonablekefforts.kkIfkyourkrightskhavekbeenkterminatedkandknotkpermanently reinstated.kyoukindicatekyourkacceptancekofkthiskLicensektokdokso.kkHowever. kkAkcontributor'sk"essentialkpatentkclaims"karekallkpatentkclaims ownedkorkcontrolledkbykthekcontributor.korkotherkchargekforkexercisekof rightskgrantedkunderkthiskLicense.kmodifykand propagatekthatkwor . kkAnk"entityktransaction"kiskaktransactionktransferringkcontrolkofkan organization.kofferingkfor sale.korksubstantiallykallkassetskofkone.korksubdividingkan organization.kkTherefore. nothingkotherkthankthiskLicensekgrantskyoukpermissionktokpropagatekor modifykanykcoveredkwor .kpermitted bykthiskLicense.kusing.kkForkexample.kkYoukareknotkresponsible forkenforcingkcompliancekbykthirdkpartieskwithkthiskLicense.

ktokextendkthekpatent licensektokdownstreamkrecipients.kinkakmanner consistentkwithkthekrequirementskofkthiskLicense.kkTok"grant"ksuchkakpatentklicensektoka partykmeansktokma eksuchkankagreementkorkcommitmentknotktokenforceka patentkagainstkthekparty.kpursuantktokorkinkconnectionkwithkaksinglektransactionkor arrangement.kpropagate.kthenkthekpatentklicense youkgrantkiskautomaticallykextendedktokallkrecipientskofkthekcovered wor kandkwor skbasedkonkit.kmodifykand propagatekthekcontentskofkitskcontributorkversion. thenkyoukmustkeitherk(1)kcausekthekCorrespondingkSourcektokbekso available.kunderkwhichkyoukma ekpayment tokthekthirdkpartykbasedkonkthekextentkofkyourkactivitykofkconveying thekwor .kak"patentklicense"kiskanykexpress agreementkorkcommitment.kNokSurrenderkofkOthers'kFreedom.kuse. kkIfkyoukconveykakcoveredkwor .kkYoukmayknotkconveykakcovered wor kifkyoukarekakpartyktokankarrangementkwithkakthirdkpartykthatkis inkthekbusinesskofkdistributingksoftware. kkAkpatentklicensekisk"discriminatory"kifkitkdoesknotkincludekwithin thekscopekofkitskcoverage. kkIf. orkthatkpatentklicensekwaskgranted.ktokanykofkthe partieskwhokwouldkreceivekthekcoveredkwor kfromkyou.kork(2)karrangektokdeprivekyourselfkofkthekbenefitkofkthe patentklicensekforkthiskparticularkwor .kprohibitskthekexercisekof.knotktokenforcekakpatent (suchkaskankexpresskpermissionktokpracticekakpatentkorkcovenantknotkto suekforkpatentkinfringement). kkEachkcontributorkgrantskyoukaknon-exclusive.kfreekofkchargekandkunderkthektermskofkthiskLicense.ksell.kpriorktok28kMarchk2007.k"control"kincludeskthekrightktokgrant patentksublicenseskinkakmannerkconsistentkwithkthekrequirementskof thiskLicense.korkyourkrecipient'skusekofkthekcoveredkwor inkakcountry.kandkunderkwhichkthekthirdkpartykgrants.ka coveredkwor .                                           .kworldwide.kkFor purposeskofkthiskdefinition.kork(3)karrange. andkthekCorrespondingkSourcekofkthekwor kisknotkavailablekforkanyone tokcopy.kk"Knowinglykrelying"kmeanskyoukhave actualk nowledgekthat. kk12.kimportkandkotherwisekrun.kandkgrantkakpatentklicensektoksomekofkthekparties receivingkthekcoveredkwor kauthorizingkthemktokuse.kwouldkinfringekonekorkmorekidentifiablekpatentskinkthat countrykthatkyoukhavekreasonktokbelievekarekvalid.kofferkforksale. kkInkthekfollowingkthreekparagraphs.kmodify orkconveykakspecifickcopykofkthekcoveredkwor .kunlesskyoukenteredkintokthatkarrangement.korkpropagatekbykprocuringkconveyancekof. kkNothingkinkthiskLicensekshallkbekconstruedkaskexcludingkorklimiting anykimpliedklicensekorkotherkdefensesktokinfringementkthatkmay otherwisekbekavailablektokyoukunderkapplicablekpatentklaw.khoweverkdenominated.korkis conditionedkonktheknon-exercisekofkonekorkmorekofkthekrightskthatkare specificallykgrantedkunderkthiskLicense.kto ma e.kroyalty-free patentklicensekunderkthekcontributor'skessentialkpatentkclaims.kyourkconveyingkthe coveredkwor kinkakcountry.k nowinglykrelyingkonkakpatentklicense.kakdiscriminatory patentklicensek(a)kinkconnectionkwithkcopieskofkthekcoveredkwor conveyedkbykyouk(orkcopieskmadekfromkthosekcopies).kthroughka publiclykavailableknetwor kserverkorkotherkreadilykaccessiblekmeans.kyoukconvey.kbutkforkthekpatentklicense.butkdoknotkincludekclaimskthatkwouldkbekinfringedkonlykaska consequencekofkfurtherkmodificationkofkthekcontributorkversion.kork(b)kprimarily forkandkinkconnectionkwithkspecifickproductskorkcompilationskthat containkthekcoveredkwor .

kEITHERkEXPRESSEDkORkIMPLIED.kkIfkthe ProgramkspecifieskthatkakcertainknumberedkversionkofkthekGNUkGeneral PublickLicensek"orkanyklaterkversion"kappliesktokit.kagreementkor otherwise)kthatkcontradictkthekconditionskofkthiskLicense.kthatkproxy's publickstatementkofkacceptancekofkakversionkpermanentlykauthorizeskyou tokchoosekthatkversionkforkthekProgram.kkIfkthekProgramkdoesknotkspecifykakversionknumberkofkthe GNUkGeneralkPublickLicense. kk14. butkthekspecialkrequirementskofkthekGNUkAfferokGeneralkPublickLicense. kkNotwithstandingkanykotherkprovisionkofkthiskLicense.kREPAIRkORkCORRECTION.kkIfkconditionskarekimposedkonkyouk(whetherkbykcourtkorder.kDisclaimerkofkWarranty.kbutkmaykdifferkinkdetailkto addressknewkproblemskorkconcerns.kINCLUDING.ktheykdoknot excusekyoukfromkthekconditionskofkthiskLicense.kUsekwithkthekGNUkAfferokGeneralkPublickLicense.kthenkaskakconsequencekyoukmay notkconveykitkatkall. sectionk13.kkSHOULDkTHEkPROGRAMkPROVEkDEFECTIVE.kyoukhave permissionktoklin korkcombinekanykcoveredkwor kwithkakwor klicensed underkversionk3kofkthekGNUkAfferokGeneralkPublickLicensekintokaksingle combinedkwor .kyoukmaykchoosekanykversionkeverkpublished bykthekFreekSoftwarekFoundation.kRevisedkVersionskofkthiskLicense.kifkyoukagreektoktermskthatkobligatekyou tokcollectkakroyaltykforkfurtherkconveyingkfromkthosektokwhomkyoukconvey thekProgram. kk15.kkIfkyoukcannotkconveyka coveredkwor ksokasktoksatisfyksimultaneouslykyourkobligationskunderkthis Licensekandkanykotherkpertinentkobligations.kyoukhavekthe optionkofkfollowingkthektermskandkconditionskeitherkofkthatknumbered versionkorkofkanyklaterkversionkpublishedkbykthekFreekSoftware Foundation.kkSuchknewkversionskwill beksimilarkinkspiritktokthekpresentkversion.kkHowever.kBUTkNOTkLIMITEDkTO.knokadditionalkobligationskarekimposedkonkany authorkorkcopyrightkholderkaskakresultkofkyourkchoosingktokfollowka laterkversion.kthekonlykwaykyoukcouldksatisfykbothkthosektermskandkthis LicensekwouldkbektokrefrainkentirelykfromkconveyingkthekProgram.kandktokconveykthekresultingkwor .                 .kconcerningkinteractionkthroughkaknetwor kwillkapplyktokthe combinationkasksuch.kkThektermskofkthis Licensekwillkcontinuektokapplyktokthekpartkwhichkiskthekcoveredkwor .kkTHEkENTIREkRISKkASkTOkTHEkQUALITYkANDkPERFORMANCEkOFkTHEkPROGRAM ISkWITHkYOU. THEkIMPLIEDkWARRANTIESkOFkMERCHANTABILITYkANDkFITNESSkFORkAkPARTICULAR PURPOSE. kkTHEREkISkNOkWARRANTYkFORkTHEkPROGRAM.kTOkTHEkEXTENTkPERMITTEDkBY APPLICABLEkLAW.kLimitationkofkLiability. kkEachkversionkiskgivenkakdistinguishingkversionknumber. kkLaterklicensekversionskmaykgivekyoukadditionalkorkdifferent permissions.kkForkexample. kk16.kkEXCEPTkWHENkOTHERWISEkSTATEDkINkWRITINGkTHEkCOPYRIGHT HOLDERSkAND/ORkOTHERkPARTIESkPROVIDEkTHEkPROGRAMk"ASkIS"kWITHOUTkWARRANTY OFkANYkKIND. kk13. kkIfkthekProgramkspecifieskthatkakproxykcankdecidekwhichkfuture versionskofkthekGNUkGeneralkPublickLicensekcankbekused.kYOUkASSUMEkTHEkCOSTkOF ALLkNECESSARYkSERVICING. kkThekFreekSoftwarekFoundationkmaykpublishkrevisedkand/orknewkversionskof thekGNUkGeneralkPublickLicensekfromktimektoktime.

kma ekitkoutputkakshort noticekli ekthiskwhenkitkstartskinkankinteractivekmode: kkkk<program>kkCopyrightk(C)k<year>kk<namekofkauthor> kkkkThiskprogramkcomeskwithkABSOLUTELYkNOkWARRANTY.kkINkNOkEVENTkUNLESSkREQUIREDkBYkAPPLICABLEkLAWkORkAGREEDkTOkINkWRITING WILLkANYkCOPYRIGHTkHOLDER.kunlesskakwarrantykorkassumptionkofkliabilitykaccompanieska copykofkthekProgramkinkreturnkforkakfee. Alsokaddkinformationkonkhowktokcontactkyoukbykelectronickandkpaperkmail. EVENkIFkSUCHkHOLDERkORkOTHERkPARTYkHASkBEENkADVISEDkOFkTHEkPOSSIBILITYkOF SUCHkDAMAGES. kk17.kORkANYkOTHERkPARTYkWHOkMODIFIESkAND/ORkCONVEYS THEkPROGRAMkASkPERMITTEDkABOVE. kkkkbutkWITHOUTkANYkWARRANTY.kseek<http://www.kwithoutkevenkthekimpliedkwarrantykof kkkkMERCHANTABILITYkorkFITNESSkFORkAkPARTICULARkPURPOSE. kkIfkthekdisclaimerkofkwarrantykandklimitationkofkliabilitykprovided abovekcannotkbekgivenklocalklegalkeffectkaccordingktoktheirkterms.kandkeachkfilekshouldkhavekatkleast thek"copyright"klinekandkakpointerktokwherekthekfullknoticekiskfound.kBEkLIABLEkTOkYOUkFORkDAMAGES. kkkkYoukshouldkhavekreceivedkakcopykofkthekGNUkGeneralkPublickLicense kkkkalongkwithkthiskprogram.keitherkversionk3kofkthekLicense. Thekhypotheticalkcommandsk`showkw'kandk`showkc'kshouldkshowkthekappropriate       . kkkkThiskiskfreeksoftware.org/licenses/>.kattachkthekfollowingknoticesktokthekprogram.kkIfknot. kkTokdokso.kthekbestkwayktokachievekthiskisktokma ekit freeksoftwarekwhichkeveryonekcankredistributekandkchangekunderkthesekterms. reviewingkcourtskshallkapplyklocalklawkthatkmostkcloselykapproximates ankabsolutekwaiverkofkallkcivilkliabilitykinkconnectionkwithkthe Program. kkkkThiskprogramkiskdistributedkinkthekhopekthatkitkwillkbekuseful.ktypek`showkc'kforkdetails. kkIfkthekprogramkdoeskterminalkinteraction. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkENDkOFkTERMSkANDkCONDITIONS kkkkkkkkkkkkHowktokApplykThesekTermsktokYourkNewkPrograms kkIfkyoukdevelopkaknewkprogram. kkkk<oneklinektokgivekthekprogram'sknamekandkakbriefkideakofkwhatkitkdoes.kandkyoukarekwelcomektokredistributekit kkkkunderkcertainkconditions.kINCLUDINGkANY GENERAL.> kkkkCopyrightk(C)k<year>kk<namekofkauthor> kkkkThiskprogramkiskfreeksoftware:kyoukcankredistributekitkand/orkmodify kkkkitkunderkthektermskofkthekGNUkGeneralkPublickLicensekaskpublishedkby kkkkthekFreekSoftwarekFoundation.kor kkkk(atkyourkoption)kanyklaterkversion.kSPECIAL.kkItkisksafest tokattachkthemktokthekstartkofkeachksourcekfilektokmostkeffectively statekthekexclusionkofkwarranty.kforkdetailsktypek`showkw'.kkSeekthe kkkkGNUkGeneralkPublickLicensekforkmorekdetails.kandkyoukwantkitktokbekofkthekgreatest possiblekusektokthekpublic.kINCIDENTALkORkCONSEQUENTIALkDAMAGESkARISINGkOUTkOFkTHE USEkORkINABILITYkTOkUSEkTHEkPROGRAMk(INCLUDINGkBUTkNOTkLIMITEDkTOkLOSSkOF DATAkORkDATAkBEINGkRENDEREDkINACCURATEkORkLOSSESkSUSTAINEDkBYkYOUkORkTHIRD PARTIESkORkAkFAILUREkOFkTHEkPROGRAMkTOkOPERATEkWITHkANYkOTHERkPROGRAMS).gnu.kInterpretationkofkSectionsk15kandk16.

kkThekGNUkGeneralkPublickLicensekdoesknotkpermitkincorporatingkyourkprogram intokproprietarykprograms.kyou maykconsiderkitkmorekusefulktokpermitklin ingkproprietarykapplicationskwith theklibrary.kpleasekread <http://www.org/licenses/>.gnu.ktoksignkak"copyrightkdisclaimer"kforkthekprogram.partskofkthekGeneralkPublickLicense.kyoukwouldkusekank"aboutkbox".kkIfkthiskiskwhatkyoukwantktokdo.gnu.kusekthekGNUkLesserkGeneral PublickLicensekinsteadkofkthiskLicense. Forkmorekinformationkonkthis.kyourkprogram'skcommands mightkbekdifferent.kifknecessary.kkButkfirst.kkOfkcourse.ksee <http://www.kforkakGUIkinterface.     . ifkany.html>. kkYoukshouldkalsokgetkyourkemployerk(ifkyoukwor kaskakprogrammer)korkschool.kkIfkyourkprogramkiskaksubroutineklibrary.org/philosophy/why-not-lgpl.kandkhowktokapplykandkfollowkthekGNUkGPL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful