Nguồn http://www.hoctoanonline.

com

Bộ Đề Thi Violympic Giải Toán Lớp 2 Trên Mạng - Vòng 15 (Đề 2 + 3) (10/3/2011)
Để tải bộ đề thi ViOlympic Toán Học & Tiếng Anh đầy đủ các lớp, mời vào www.hoctoanonline.com

Đề Số 2
Bài thi số 1

Bài thi số 2:

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích h ợ p vào chỗ .... nhé ! Câu 1: 20 : 5 + = 22 Câu 2: 16 : 4 + = 21 Câu 3: 30 : 5 – = 2 Câu 4: 16 : 4 + = 8 Câu 5: Hiện nay anh 31 tuổi, em 24 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay. Trả l ời: Câu 6: Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 6 can, mỗi can 5l. Tính số lượ ng dầu đó. Trả l ời: Số lượ ng dầu đó là l. Câu 7: Hiện nay bố Lan 42 tuổi, còn ông nội Lan 71 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay. Trả l ời: Câu 8: Số l ớn nhất mà khi đem nhân v ới 5 được kết quả vẫn nhỏ h ơn 33 là số ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co Tổng số tuổi của bố Lan và của ông nội Lan khi đó là tuổi. Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là tuổi.

Nguồn http://www.hoctoanonline.com Câu 9: Số l ớn nhất mà khi đem nhân v ới 4 được kết quả vẫn nhỏ h ơn 40 là số Câu 10: Số bé nhất mà khi đem nhân v ới 5 đượ c kết quả vẫn l ớn h ơn 38 là số

Đề Số 3
Bài thi số 1:

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

Bài thi số 2:

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Nguồn http://www.hoctoanonline.com

BÀI THI SỐ 3
Hãy điền số thích h ợ p vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì đượ c 6 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi? Trả l ời: Câu 6: Có một số lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì đượ c 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 5kg thì được bao nhiêu túi? Trả l ời: Câu 7: ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co Nếu đựng vào mỗi túi 5kg thì được túi. Nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được túi. 32 : 4 + = 31 20 : 4 + = 41 24 : 4 – = 3 16 : 4 + = 21

Nguồn http://www.hoctoanonline.com Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi.Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa. Trả l ời: Câu 8: Số l ớn nhất mà khi đem nhân v ới 5 được kết quả vẫn nhỏ h ơn 33 là số Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân v ới 5 đượ c kết quả vẫn l ớn h ơn 38 là số Câu 10: Số l ớn nhất mà khi đem nhân v ới 4 được kết quả vẫn nhỏ h ơn 25 là số Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là tuổi.

ViOlympic Giải toán tại www.violympic.org - www.violympics.com - www.violympic.co

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful