PENDAHULUAN Bagi negara kita Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak melalui kurikulum yang tidak formal telah

bermula seawal usia 6 tahun.Kanak-kanak pada usia ini telah mula dihantar ke sekolah atau pusat-pusat asuhan swasta.Pendidikan awal kanak-kanak pada usia seperti ini disebut sebagai prasekolah. Walau bagaimanapun, dengan pertumbuhan pesat pusat-pusat jagaan/asuhan awal kanak di Malaysia yang juga dikenali sebagai TASKA menunjukkan bahawa definisi Pendidikan Awal Kanak-kanak di Negara kita juga telah berubah .Kanak- kanak seawal usia ini yang dihantar ke pusatpusat asuhan atau penjagaan seperti ini sudah boleh mula dididik. Secara tidak langsung pendidikan awal kanak-kanak bermula dari usia 0 hingga 6 tahun sebelum mereka melalui pendidikan formal di sekolah iaitu Tahun 1. Berikutan Akta Pendidikan 1996 , pendidikan prasekolah telah diinstitusikan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan dengan matlamat untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk masuk ke sekolah rendah. Pendidikan prasekolah pada tahun 1990-an tidak banyak berbeza daripada pendidikan prasekolah pada tahun 60-an bahkan selalu menarik perhatian para ibu bapa, masyarakat mahupun pemerintah sebagai pengambil keputusan iaitu mereka menyedari bahawa kualiti masa awal kanak-kanak termasuk prasekolah merupakan cermin kualiti bangsa pada masa akan datang.

1

Falsafah Pendidikan

Pestalozzi telah memulakan pendidikan awal kanak-kanak di Switzerland pada awal abad ke-19. beliau juga member perhatian kepada aspek perkembangan kemahiran bahasa kanak-kanak. Antara tokoh terkenal yang disegani ialah John Heinrick Pestalozzi ( 1746 – 1827 ). peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal.TOKOH-TOKOH Terdapat beberapa tokoh terkenal yang berkait dengan bidang pendidikan awal akankkanak ini. 2 Falsafah Pendidikan . Selain member perhatian kepada keadaan persekitaran dan interaksi sosial. Friedrich Wilhelm Froebel ( 1782 – 1852 ). kelakuan. Jean Piaget ( 1896 ) dan ramai lagi. belia telah mengemukakan beberapa teori dan antara teorinya yang penting adalah peringkat perkembangan iaitu pengetahuan dan kebolehan berfikir pada kanak-kanak adalah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor. peringkat praoperasi. Bagi Jean Piaget pula. luar bilik darjah. persekitaran dan lain-lain lagi yang menyumbang kepada faktor berkembangnya seseorang kanak-kanak itu.Perkembangan ini dapat dijelaskan dan ditunjukkan melalui kajiankajian dan penelitian yang dilakukan sama ada di dalam kelas. Di sini jelaslah bahawa teori yang diguna dan dibincangkan oleh tokoh-tokoh ini amat berguna dan digunapakai sehingga kini bagi meneliti segala perkembangan pendidikan awal kanak-kanak.Selain itu beliau juga mengemukakan teori kerkaitan dengan kecerdasan intelek dan baka serta persekitaran. Pendekatan yang digunakan oleh Pestalozzi dalam usaha beliau adalah antaranya member perhatian terhadap kebajikan dan keadaan kesihatan kanak-kanak yang terdiri daripada berbagai-bagai peringkat umur.

Hari ini kita mengharapkan anak-anak kita untuk belajar lebih banyak perkara pada saat mereka mula memasuki umur 4-6 tahun( prasekolah). Perkembangan keterampilan dan pengetahuan ( kecerdasan dan sikap) anak anda pada peringkat prasekolah akan memberi kesan yang dramatik terhadap pembelajaran anak anda ketika memasuki sekolah formal dan membawa kepada kejayaan dalam hidup mereka. tetapi menjadi aktif terlibat di dalam proses pembelajarannya juga samada di kelas mahupun di rumah. anda harus ingat bahawa pendidikan prasekolah merupakan asas bagi pendidikan anak anda. 3 Falsafah Pendidikan .PENTINGNYA PENDIDIKAN PRASEKOLAH Ibu bapa masa kini semakin mengambil berat tentang pendidikan prasekolah. manakala anakanak saat ini ’dimestikan’ untuk mempunyai kemahiran asas ini ketika mereka belajar di prasekolah. nombor dan abjad ketika di sekolah formal. Di kawasan luar bandar terutamanya. Pertama. kesedaran tentang pentingnya pendidikan prasekolah dalam kalangan ibu bapa semakin meningkat. Sementara generasi sebelumnya hanya mula belajar asas-asas seperti pengenalan warna . Namun begitu. Ada tiga alasan utama mengapa anda sebaiknya tidak hanya mendaftar anak anda ke kelas prasekolah. Saban tahun semakin ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun ke kelas prasekolah samada prasekolah kerajaan mahupun swasta. sebagai ibu bapa anda perlu bertanya pada diri sendiri mengapa anda harus mengambil berat tentang pendidikan prasekolah anak-anak anda.

nombor. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Di samping itu juga anak anda akan memperoleh kepercayaan diri melalui pelbagai aktiviti ’bermain sambil belajar’ yang pasti menyeronokkan mereka. Kanak-kanak ini akan berada di ’belakang’ kanak-kanak yang sudah mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas ini . pendidikan prasekolah sangat penting kerana dapat memberikan anak anda kelebihan dalam dunia pendidikan. Akhirnya. Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas. bentuk dan warna ketika mereka mula memasuki pendidikan formal mereka (darjah 1). Bagi anak-anak yang tidak menerima asas-asas pembelajaran selama usia prasekolah. Pendidikan prasekolah umpama batu loncatan atau platform yang memberikan asas yang kukuh kepada kanak-kanak prasekolah dan momentum pembelajaran yang mereka terima di peringkat prasekolah ini akan membantu membuat anak anda bersemangat belajar seumur hidup mereka. mereka akan mula diajar tentang abjad. KONSEP Pendidikan prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4-6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. 4 Falsafah Pendidikan .Alasan lain untuk mengambil berat tentang pendidikan prasekolah adalah bahawa dengan memberikan pendedahan awal dan menggalakkan anak anda belajar di prasekolah anda akan memupuk nilai keyakinan diri dalam diri mereka.

kepakaran dan sumber. NGO dan pihak swasta supaya mereka dibesarkan mengikut acuan Malaysia ke arah melahirkan modal insan yang berkualiti tinggi dan berperibadi mulia. menyediakan 5 Falsafah Pendidikan . Justeru semua pihak yang bertanggungjawab perlu menggembleng tenaga. Ia menjadi asas kukuh kepada pembangunan potensi kanakkanak berlandaskan acuan Malaysia. ibu bapa. DASAR "Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan ialah Dasar yang komprehensif bagi memastikan perkembangan yang holistik bagi semua kanak-kanak dari lahir hingga 4 tahun.OBJEKTIF Menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan. Penyataan Dasar ini penting memandangkan kanak-kanak merupakan kumpulan masyarakat yang perlu diberi perhatian oleh Kerajaan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persedian untuk masuk ke sekolah rendah. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. Dasar ini adalah pengukuh serta pelengkap kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan sedia ada".

TASKI Tadika di bawah NGO seperti KIWANIS. PASTI. pendidikan dan latihan. AGENSI-AGENSI YANG TERLIBAT DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI MALAYSIA Agensi Kerajaan Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Luar Bandar & Kemajuan Masyarakat ( KEMAS ) Kementerian Perpaduan Negara Agensi Bukan Kerajaan Tadika di bawah badan keagamaan seperti PERKIM. perlindungan serta kemudahankemudahan yang dapat merangsang perkembangan positif kanak-kanak.program. ABIM. SPASTIK dan WISMA HARAPAN Tadika di university seperti Persatuan Wanita Universiti Malaya Tadika persendirian ISU DAN MASALAH KETIKA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH Kemahiran Guru 6 Falsafah Pendidikan . perkhidmatan.

dengan adanya kemahiran ini. Antara kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada seorang guru prasekolah adalah seperti kemahiran berinteraksi. kemahiran berkomunikasi.Guru prasekolah diwajibkan memperoleh latihan bidang pendidikan prasekolah. Secara tidak langsung matlamat pengajaran dapat dicapai. serta prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. kemahiran membuat keputusan dan lain-lain lagi. ia dapat meningkatkan keyakinan diri murid.Selaian itu. Premis haruslah selesa 7 Falsafah Pendidikan . kemahiran sebagai pembimbing. Guru yang berkemahiran juga perlu merancang dan melaksanakan aktiviti prasekolah yang menggalakkan pemupukan kemahiran sosial dan tingkah laku disiplin selain perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Premis Premis prasekolah yang kondusif merupakan faktor utama dan pendorong perkembangan kanak-kanak secara bersepadu dan seimbang. Kemahiran ini perlu ada pada setiap guru prasekolah adalah kerana untuk mewujudkan suasana yang ceria dan seterusnya dapat menarik minat murid untuk belajar. Guru mestilah tahu bahawa titik permulaan pembelajaran kanak-kanak adalah mengikut apa yang mereka tahu dan boleh buat. Guru hendaklah merancang aktiviti yang bertujuan dan bermakna untuk memberi peluang kepada pengajaran dan pembelajaran di luar dan di dalam bilik darjah. Guru perlu mempunyai pengetahuan psikologi kanak-kanak.minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan revolusi dunia pendidikan masa kini.

Selain itu guru mudah menyelia kanak-kanak.Hal ini kerana kita tidak mahu sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku di dalam kelas prasekolah. Premis perlulah mempunyai 3 bahagian iaitu luar bangunan.dan selamat. Murid/Kanak-kanak “Murid” ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan. Persekitaran premis seharusnya mencabar dan boleh mengayakan pengalaman mereka.Dinding khas perlu disediakan untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid dengan kreatif. bentuk bilik segi empat lebih sesuai dan mudah disusun kerana laluan trafik selesa dan memudahkan pergerakan. riang serta penuh kasih sayang. Kanak-kanak mudah berinteraksi dengan rakan sebaya. Pemilihan warna dinding juga perlulah sesuai dengan konsep kanak-kanak. Kanak-kanak sentiasa 8 Falsafah Pendidikan . dalam bangunan dan lanskap.Plug elektrik mestilah berada pada kedudukan yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak dan selamat. Ciri-ciri Premis Prasekolah yang Kondusif Antara ciri premis prasekolah yang kondusif adalah seperti saiz ruang yang menepati syarat penubuhan sebuah prasekolah.

Semangat ingin tahu pada kanakkanak tidak boleh disekat. rakan sebaya dan masyarakat sekitar digalakkan. Selain itu faktor bahasa dan sosial menjadi penyumbang kepada maslah di dalam kelas. otot halus dan koordinasi pergerakan mata dan tangan. Setiap murid mempunyai emosi yang berbeza setiap hari. taraf ekonomi. Kanak-kanak perlu menguasai penggunaan otot kasar.bahasa. Ini agak menyukarkan guru untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas berikutan emosi murid yang tidak sama. Ada murid yang hanya bersosial di rumah sahaja dan berdiam diri semasa di sekolah. Semangat ingin tahu menyebabkan mereka sentiasa cerdas dan cenderung untuk berkomunikasi. Interaksi yang mesra antara murid dengan guru.didorong oleh semangat ingin tahu.sosial. Antara faktor murid adalah seperti emosi.minat kanak-kanak dan sebagainya.pengasuh. PENDIDIKAN AWAL DARI SUDUT PERSPEKTIF FALSAFAH 9 Falsafah Pendidikan . Guru boleh memainkan peranannya dalam meningkatkan sosial murid semasa di dalam kelas.

Teori Jean Piaget ini juga membolehkan para pendidik memahami 10 Falsafah Pendidikan .Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan mengaitkannya dengan Teori Jean Piaget (1896) yang mana penelitiannya berkaitan dengan perkembangan intelek. Kematangan emosi juga meningkat dengan bertambahnya usia seseorang. Hasil beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan bahawa terdapat pelbagai faktor dalam persekitaran yang boleh mempengaruhi sama ada personaliti individu kekal atau berubah pada setiap tahap kehidupannya. peringkat praoperasi. peringkat operasi konkrit dan peringkat operasi formal. perkembangan dari segi perubahan dan adaptasi adalah berterusan sepanjang hidup. begitu juga dengan pengalaman sosialisasi individu yang berlangsung di sepanjang hayatnya Potensi Kanak-kanak Manusia dijangkakan boleh mengalami perubahan atau kekal dalam pelbagai aspek perkembangan hidupnya. Walaupun terdapat beberapa aspek fizikal yang kelihatan terhenti seperti pertumbuhan ketinggian. pengetahuan dan kebolehan berfikir kanak-kanak yang melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor.. Sebagai contoh. seorang kanak-kanak yang nakal dan lemah pencapaian akademiknya berkemungkinan menjadi dewasa yang matang dan bertanggungjawab ataupun sebaliknya.Proses Perkembangan Manusia menjalani proses perkembangan di sepanjang hayatnya bermula dari peringkat pra-lahir sehingga ke akhir hayat. Seseorang yang sentiasa sakit semasa kecilnya tidak mustahil untuk menjadi dewasa yang sihat.

Perbezaan boleh juga wujud dari segi kemahiran sosial dan gaya hidup.dengan lebih mendalam tentang proses mental kanak-kanak dalam pembelajaran menurut tahap perkembangan fizikal umur dan kematangan fikiran. Pengaruh orang dewasa dan persekitaran ke atas perkembangan kanak-kanak adalah tidak dinafikan. Kecelaruan akibat kepelbagaian ini kadangkala mengelirukan orang lain seperti ibubapa yang mengharapkan kanak-kanak tersebut bertingkahlaku sebagai seorang remaja. kemampuan kognitif. kestabilan emosi dan kematangan personaliti. manusia mengalami kepelbagaian dalam pertumbuhan dan perkembangan di sepanjang hayatnya. Seorang kanak-kanak yang sedang mengalami transisi ke alam remaja kelihatan besar dari segi fizikal tetapi mungkin masih mempunyai pemikiran dan emosi seperti seorang kanak-kanak kecil. Perkembangan Fizikal dan Mental Dalam kehidupan. Walau bagaimanapun kajian telah membuktikan bahawa perbezaan pelbagai ciri yang ada pada kanak-kanak boleh mempengaruhi interaksi orang dewasa dengan mereka. bayi yang comel dan tidak merengek lebih digemari oleh orang dewasa di sekelilingnya yang seterusnya akan memberikan reaksi mesra dan positif. Sebagai contoh. 11 Falsafah Pendidikan . Perspektif tindakbalas dua hala melihat bagaimana saling tindak balas antara individu boleh mempengaruhi perkembangan seseorang. Individu boleh berbeza dari segi masa dan kadar perkembangan. Misalnya ketinggian dan berat badan yang berbeza.

Menurut Friedrich Wilhelm Froebel ( 1782 – 1852 ). Walau bagaimanapun pelbagai faktor boleh mempengaruhi pencapaian semasa seseorang dalam hidup dan bukan semata-mata berasaskan pengalaman lampau sahaja.Sebaliknya. Pengalaman Awal Kehidupan manusia boleh dipengaruhi oleh pengalaman awal dalam kehidupannya. dengan adanya pengalaman yang banyak maka seseorang kanak-kanak akan lebih cepat matang. Pengalaman awal yang dilalui oleh individu dianggap akan terkumpul dan memberi impak kepada pengalaman kehidupan selanjutnya. 12 Falsafah Pendidikan . seorang kanak-kanak nakal yang sukar dibentuk akan menjadikan dewasa di sekelilingnya bertindak garang dan menolak kehadiran kanak-kanak tersebut.Setiap yang dilalui oleh kanak-kanak. beliau berpendapat bahawa pengalaman semasa kanak-kanak membentuk sebahagian besar peribadi seseorang individu setelah dewasa.Jika dilihat dengan lebih meluas.

TOKOH AGENSI YANG TERLIBAT ISU DAN MASALAH KETIKA P&P JOHN HEINRICK PESTALOZZI FRIEDRICH WILHELM FROEBEL JEAN PIAGET ASAS PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN KEMAS KEMAHIRAN GURU MEMUPUK NILAI KEYAKINAN KEPERCAYAAN DIRI PREMIS KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA MURID/KANAKKANAK DASAR MATLAMAT OBJEKTIF KONSEP 13 Falsafah Pendidikan BIBLIOGRAFI RUMUSAN PANDANGAN IDEOLOGI DARI SUDUT PERSPEKTIF FALSAFAH .PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PENTINGNYA PENDIDIKAN PRASEKOLAH TOKOH .

penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam konteks kanak-kanak. Dalam bentuknya yang praktikal. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran 14 Falsafah Pendidikan . hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang PERKEMBANGAN PENGALAMAN AWAL mampu FIZIKAL & MENTAL mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian.PROSES PERKEMBANGAN POTENSI KANAK-KANAK HURAIAN DARI PERSPEKTIF FALSAFAH RUMUSAN Secara umumnya. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

bahasa percakapan dan lain-lain lagi. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlak perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam roh dan jiwanya. segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Dalam erti kata lain.dan dengan ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperolehi ia akan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan seperti kelakuan. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. 15 Falsafah Pendidikan . Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini.

16 Falsafah Pendidikan .

17 Falsafah Pendidikan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful