P. 1
Didactica - M. Secrieru

Didactica - M. Secrieru

5.0

|Views: 971|Likes:

More info:

Published by: Teodora Iacob Hulpoi on Jul 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

DIDACTICA DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Programă pentru examenul de definitivare în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor didactice Competenţe

generale: 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalităţii acestuia. 3. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul didacticii disciplinei.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor.

DEFINITIVAT Competenţe generale 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. Competenţe specifice 1.1. Identificarea structurii programelor şcolare pentru disciplina limba şi literatura română şi a rolului fiecărei componente pentru orientarea activităţii profesorului.  Conţinuturi Structura programelor: notă de prezentare, obiective-cadru (gimnaziu)/competenţe generale (liceu), obiective de referinţă şi sugestii pentru activităţile de învăţare (gimnaziu)/ competenţe specifice şi conţinuturi asociate (liceu); recomandări privind conţinuturile fiecărui domeniu specific disciplinei (comunicare, limbă, literatură), sugestii metodologice (liceu); standarde curriculare. Elemente obligatorii şi elemente facultative ale programei. Rolul fiecărei componente a programei pentru orientarea activităţii profesorului. Modelul comunicativ-funcţional bazat pe dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare (ascultarea, exprimarea orală, lectura, exprimarea scrisă). Abordarea integrată a domeniilor disciplinei în cadrul unei unităţi de învăţare. Metode specifice ale învăţării active, ale învăţării individuale şi prin cooperare. Metode pentru formarea gândirii critice a elevilor în domeniul literaturii, al limbii şi al 1

  1.2. Explicarea modelului comunicativ-funcţional al programelor de limba şi literatura română. 

 2. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice 2.1. Identificarea unor  modalităţi diverse de construire a activităţilor  didactice în concordanţă cu

Construirea unor activităţi de învăţare specifice domeniilor disciplinei. 2 . investigaţie.disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Limite şi avantaje ale diverselor tipuri de itemi. Bibliografie  Curriculum Naţional.       3.E. C.  Ghid metodologic. Bucureşti. adecvate specificului generic al textelor – epic.N. probe practice. utilizarea elementelor de limbă în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise.C. valorile şi atitudinile prevăzute în programe. rezumat.). Aria curriculară Limbă şi comunicare. evaluarea competenţei de redactare. Activităţi de comunicare scrisă: redactarea unor texte narative. eseu liber etc. Metode specifice stimulării şi dezvoltării creativităţii elevilor în orele de limbă. Metode tradiţionale şi metode alternative de evaluare (probe orale.C. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română. autoevaluare). pornind de la obiective de evaluare  date. eseu structurat. C. (site-ul Ministerului Cercetării. Editura Aramis Print. Activităţi de comunicare orală – ascultare activă şi producere de discurs monologal şi dialogal.1. Principii şi modalităţi de construire a instrumentelor de evaluare la limba şi literatura română: evaluarea competenţei lingvistice.  comunicării. Programe. 2002. M.C. Tipologia itemilor: itemi obiectivi.E. Bucureşti.  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Activităţi de învăţare a categoriilor lexicale şi gramaticale.2. M. redactarea de texte funcţionale. Învăţământ primar şi gimnazial. Editura Aramis Print. dialogate.edu. Liceu. lectură şi postlectură – . 3.prelectură.. observare sistematică a comportamentului elevilor. Competenţe vizate prin diferiţi itemi. proiect. probe scrise. Activităţi de înţelegere şi aplicare a noţiunilor de teorie literară. itemi semiobiectivi şi itemi subiectivi. 2002. Activităţi de lectură corespunzătoare etapelor lecturii . 3. Identificarea  modalităţilor de aplicare a unor instrumente şi metode de evaluare adecvate disciplinei.. Educaţiei şi Tineretului. argumentative..ro. Aria curriculară Limbă şi comunicare). informative.N. evaluarea competenţei de lectură. de comunicare şi de literatură. www. portofoliu. Construirea unor  probe de evaluare.E. 2. caracterizare de personaj. liric şi dramatic. referat. descriptive. redactarea de compuneri şcolare (compunere liberă. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. secţiunea Preuniversitar. evaluarea competenţei de comunicare orală. obiectivele / competenţele..2.

cetăţenie democratică. 2002. de la un an şcolar la altul. comunicare. obiectivele / competenţele vizate. Competenţe specifice 1. reflectată în programele şcolare la nivel de competenţe. Stan. Cluj-Napoca. Pamfil.4. Continuităţi şi discontinuităţi în ceea ce priveşte: conţinuturile. Sâmihăian. Editura Aramis. literatură – în programele de gimnaziu şi de liceu pentru limba şi literatura română. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. învăţare pe tot parcursul vieţii. comunicare interculturală. Analiza unor modalităţi de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limbă. Analiza abordării pe verticală a disciplinei. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. 1. Analizarea programelor şcolare de limba şi literatura română în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic. comunicare. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. Cluj-Napoca. grade didactice.      Goia. Florentina. Mihaela – Didactica limbii române. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1. ediţia a III-a. coeziune socială. literatură. diversitate lingvistică. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. Proiecte europene ce vizează studiul 3         . 2003. Progresia rezultatelor aşteptate de la un ciclu şcolar la altul. valori şi atitudini şi conţinuturi. Alina – Studii de didactica literaturii. I (2005) şi II (2006). Structuri didactice deschise. Secrieru. 2006. literatură) în cadrul procesului de învăţare-predare-evaluare. metodologia sugerată (metode de predare-învăţare.) – Ghid de evaluare.3. GRADUL DIDACTIC II Competenţe generale 1. 2001. Editura Dacia. Mihail (coord.). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Analiza programelor prin raportare la documentele de politici lingvistice la nivel european. Compararea programelor de limba şi literatura română cu programe din aria curriculară sau din alte arii în vederea identificării punctelor comune şi a discontinuităţilor. 2006. Bucureşti. Principii promovate de Consiliul Europei: plurilingvism. Editura Sedcom Libris.  Conţinuturi Harta conţinuturilor celor trei domenii limbă. Relaţia dintre programele de limba română şi programe din aceeaşi arie curriculară sau din arii diferite. dificultăţi. comunicare). Modalităţi de integrare a conţinuturilor din domeniile specifice disciplinei (limbă. definitivat. metode şi instrumente de evaluare). avantaje.1. Iaşi. Puncte tari şi puncte slabe ale programelor de limba şi literatura română. 1. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. Limba şi literatura română. Editura Paralela 45. Pamfil. Abordarea integratoare – justificări.2.

Proiectarea şi analiza unor activităţi de învăţare complexe. limite şi avantaje ale acestora. limite şi avantaje ale activităţilor de creativitate propuse în clasă sau ca teme de rezolvat acasă. modelul lingvistic. Modele specifice disciplinei: modelul cultural. Adecvarea metodelor de evaluare la finalităţi şi conţinuturi. comunicare.2. Avantajele şi limitele unor instrumente de evaluare (chestionare. limite şi avantaje ale metodelor active. Etape ale redactării textului non-literar: documentarea. 3. corectarea. Rolul metodelor ce stimulează creativitatea în toate domeniile disciplinei (limbă. ciornele succesive. Analiza  avantajelor şi limitelor de aplicare a unor  instrumente şi metode de evaluare tradiţionale şi alternative. literatură). Avantajele şi limitele metodelor tradiţionale şi alternative de evaluare. analiză şi interpretare. de extindere. Procese ale lecturii: conturarea orizontului de aşteptare. Opţionale de aprofundare. literatură). 2. Exemplificări.2. scrierea liberă. Rolul metodelor active în procesul de predare-învăţare-evaluare. grile de evaluare a comunicării orale sau scrise. ca disciplină nouă. editarea formei finale. editarea. 4 . Modalităţi de realizare a unor activităţi complexe de comunicare orală şi scrisă: dezbaterea şi studiul de caz. verificarea şi corectarea.    3.1. Exemplificări. teste de evaluare sumativă etc. învăţării prin experienţă. Strategii şi metode specifice gândirii critice.1. învăţării prin cooperare. Analiza aplicării unor metode specifice învăţării active în domeniul disciplinei limba şi literatura română. care pot conduce la formarea competenţelor specifice disciplinei     3. comprehensiune. Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev şi pe formarea complexă a personalităţii acestuia. Aplicarea acestora în domeniile disciplinei limba şi literatura română (limbă. metodelor şi instrumentelor de evaluare tradiţionale şi complementare. şi opţional integrat. Structura probelor de evaluare propuse pentru testarea naţională şi pentru bacalaureat.2. Analiza unor probe de evaluare prin corelare cu finalităţile limbilor şi al literaturii. producerea de text literar: alegerea temei. planul de idei al lucrării. modelul dezvoltării personale. redactarea primei forme. Folosirea diversificată a formelor. extinderi. Exemplificări.). comunicare.     2. Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competenţelor specifice disciplinei limba şi literatura română.

Bucureşti. Editura Polirom. 3-4 decembrie 2004.C. Pamfil. Iaşi. Editura Paralela 45. 2005. C. 2002. competenţa de comunicare. Structuri didactice deschise. 2003.ro). Alina.) Pamfil.) – Comunicare şi argumentare. Limba şi literatura română. Editura Universităţii din Bucureşti. Alina – Studii de didactica literaturii. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.E.ro. Bucureşti. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. 2002. pp. ediţia a V-a. Paradigme didactice.anpro. 2006. Pamfil. Casa Cărţii de Ştiinţă.E. M. Programe. Timişoara. Ghid teoreticoaplicativ. Sarivan. Bibliografie                Borchin. Ghid metodologic. a obiectivelor / competenţelor programelor şcolare de limba şi literatura română. Teorie şi aplicaţii. Norel. competenţa literară sau culturală.N. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.. Repere actuale. Relaţia curriculum – evaluare (inclusiv evaluarea prin examene) din perspectiva finalităţilor.edu. Aria curriculară Limbă şi comunicare) Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Proiectul pentru Învăţământul Rural. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu. Cluj-Napoca. Parfene.E. Ligia. 2005 (primele trei capitole. Mirela (coord. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. C. 2007.home. www. 2005.. Goia. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. M. 2005. Educaţiei şi Tineretului. 1999. Editura Aramis Print. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă). Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj-Napoca (www. Lectura. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Perspective didactice. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Editura Dacia.C. Aria curriculară Limbă şi comunicare.unei programe şcolare a disciplinei.N. secţiunea Preuniversitar. 2007. ClujNapoca. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii.C. (site-ul Ministerului Cercetării. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu“. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. Casa Cărţii de Ştiinţă.) 5 . Tămâian. 9-102). Liceu. 2002. Limbă şi literatură. Editura Aramis Print.. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Editura Excelsior Art. Perspective. Cluj-Napoca.. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.   Rolul itemilor din structura probelor în evaluarea competenţelor specifice disciplinei: competenţa lingvistică. Învăţământ primar şi gimnazial. Bucureşti. Curriculum Naţional. Cluj-Napoca.

se vor avea în vedere următoarele competenţe: COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE 1. GRADUL DIDACTIC I Pentru colocviul susţinut pentru obţinerea gradului I. Mihaela – Didactica limbii române.      Sâmihăian. 1.) Sâmihăian.2. Şerbănescu. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Site-ul Consiliului Europei. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Mihail (coord. Adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivului de elevi. reflectată în programele şcolare şi în 6 .1.3. 2. Construirea unor demersuri didactice activităţii didactice ca abordare centrată pe interactive şi formative. ediţia a II-a. Andra – Cum se scrie un text?. volitive. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Limba şi literatura română. definitivat. 2. 3. I (2005) şi II (2006). Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. Proiectarea secvenţele didactice ale evaluării în contexte educaţionale diverse. Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională. pe baza unei bune cunoaşteri a acestora. 2. 2001. 2001. organizarea şi evaluarea 2. grade didactice. Editura Polirom. 1. Stan. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Valorificarea conţinuturilor specifice 1. Florentina.4.1. Editura Sedcom Libris. pe formarea complexă a personalităţii conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea acestuia. Iaşi. unor strategii metodice specifice.1. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Abordarea conţinuturilor disciplinei. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. Iaşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară).3. Editura Aramis. a unor atitudini afective. Bucureşti. a valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe. ediţia a III-a. www. 2006. Departamentul de Politici lingvistice. Evaluarea documentelor curriculare şi a 3. 2.1. Construirea unor demersuri didactice care să conducă la înţelegerea de către elevi a conţinuturilor disciplinei şi la posibilitatea de a transfera achiziţiile în contexte noi. Selectarea adecvată a conţinuturilor disciplinei în vederea formării competenţelor.Evaluarea viziunii asupra disciplinei propriei filozofii privind învăţarea. prin valorificarea elev. noutăţilor apărute în fiecare dintre ele motivaţionale. Proiectarea. 2007. disciplinei pentru dezvoltarea la elevi a unor dovedind o bună cunoaştere a domeniilor capacităţi şi competenţe intelectuale şi acesteia (literatură.coe. Secrieru.) – Ghid de evaluare. limbă şi comunicare) şi a operatorii.

C.E. Bibliografie  Borchin. Editura Paralela 45. C.. Perspective didactice. ClujNapoca.  Adaptarea întregii activităţi didactice la nevoile şi interesele elevilor. Alina – Studii de didactica literaturii. 7 . 2005.. Învăţământ primar şi gimnazial. Evaluarea modului în care instrumentele şi metodele tradiţionale şi cele complementare pot fi folosite în cadrul disciplinei. M. Mirela (coord. Cluj-Napoca. (site-ul Ministerului Cercetării. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Aria curriculară Limbă şi comunicare. revistă a Societăţii de Ştiinţe Filologice (în special rubrica Didactica modernă).manuale.. Editura Aramis Print. 3. Bucureşti.  Limbă şi literatură.N. Casa Cărţii de Ştiinţă. 2007. pp.)  Pamfil. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a XII-a. Lucrările simpozionului naţional de didactică a limbii şi literaturii. Evaluarea propriei filozofii privind predarea-învăţarea în domeniul disciplinei limba şi literatura română. 3. 2003.  Goia. Ioana – Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. C. 3. coordonatori Alina Pamfil şi Monica Onojescu.4. Cluj-Napoca.3.) – Comunicare şi argumentare. 2002.  Ghid metodologic. Editura Dacia.N. 2002.  Norel.  Pamfil. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Editura Excelsior Art. ediţia a V-a.E.edu. 3-4 decembrie 2004. Alina. Timişoara. Bucureşti. 9-102). M. Bucureşti. Iaşi.. secţiunea Preuniversitar. Mariana – Curriculum la decizia şcoli la limba şi literatura română.E.  Lectura. 2007. Constantin – Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală. Ghid teoreticoaplicativ. 2002. Valori şi atitudini:  Manifestarea preocupării pentru perfecţionarea continuă în domeniul disciplinei şi al didacticii acesteia. Casa Cărţii de Ştiinţă.  Pamfil. 1999.ro. 2005 (primele trei capitole.C. www. Paradigme didactice. Tămâian. Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu.2.  Parfene. Aria curriculară Limbă şi comunicare)  Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română. Editura Polirom. Repere actuale. Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu.  Deschidere către experimentarea unor metode noi de predare-învăţare-evaluare. 2006. Teorie şi aplicaţii.C. Evaluarea sistemului actual de evaluare prin corelare cu finalităţile programelor şcolare ale disciplinei. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Structuri didactice deschise.  Curriculum Naţional. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară.  Limba şi literatura română. Liceu. Educaţiei şi Tineretului. Programe. Editura Universităţii din Bucureşti. Cluj-Napoca. Editura Aramis Print. 2005.

anpro. Proiectul pentru Învăţământul Rural. Mariana Norel – Didactica limbii şi literaturii române. Mihail (coord. Editura Aramis.home. Cerkez Matei – Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Florentina – Investigarea şi stimularea interesului pentru lectură al elevilor. accesibile candidaţilor. Editura Sedcom Libris. Cluj-Napoca (www.) – Ghid de evaluare. Ligia. revistă de didactica limbii şi literaturii române a Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Sarivan. Ministerul Educaţiei şi Cercetării.) Sâmihăian. Editura Polirom. Iaşi. Pentru studenţii Facultăţilor de Litere şi pentru pregătirea examenelor de titularizare. (Volumul se găseşte în bibliotecile universităţilor din ţară. Petrescu“. www.coe. Mihaela – Didactica limbii române. cu lucrări apărute în plan local. 2006. Limba şi literatura română. Site-ul Consiliului Europei. 2007. ediţia a III-a.ro). la nivelul fiecărei universităţi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Şerbănescu.        Perspective. ediţia a II-a.). Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 2001. Florentina. Andra – Cum se scrie un text?. 8 . Proiectul pentru Învăţământul Rural. Iaşi. Stan. Secrieru. 2005.int/lang (accesibil în franceză şi în engleză) – pentru conceptul de bildung şi pentru a vă informa în legătură cu ultimele proiecte europene în domeniul limbii şi literaturii. I (2005) şi II (2006). Departamentul de Politici Lingvistice. definitivat. 2001. grade didactice. Proiectul pentru Învăţământul Rural (Volumele se găsesc în bibliotecile universităţilor din ţară. NOTĂ: Bibliografia recomandată pentru definitivat şi grade poate fi completată.) Sâmihăian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->