Специјални резерват прирпде “Селевеоске пустаре”

Прпграм управљаоа за 2012. гпдину
УВПД
Главни циљеви и задаци
Дефинисани су Планпм управљаоа СРП„Селевеоске пустаре “ 2008‐2012( нпви План је урађен у виду
предлпга, али јпщ није усвпјен и није ппслат министарству на сагласнпст) и Извещтајем п пствареоу
прпграма управљаоа СРП„ Селевеоске пустаре “ за 2011. гпдину.
Ппшетак и заврщетак ревизије защтићенпг ппдрушја уз инпвираое прпстпрнпг кпнцепта
защтите (ппвезиваое субјединица Резервата екплпщким кпридприма)
Активне мере защтите и ревитализација угрпжених станищта стрпгп защтићених врста
Усппстављаое разних видпва сарадое са кприсницима ппдрушја и лпкалним
станпвнищтвпм и лпкалнпм сампуправпм
Развијаое базе ппдатака у функцији управљаоа, кприщћеоа и мпнитпринга стаоа у
циљу дефинисаоа прпјекта активне защтите и бпљег шуваоа защтићенпг ппдрушја
Развијаое даљих пблика презентације прирпдних вреднпсти ппдрушја, едукативних,
рекреативних, екп и етнп туристишких садржаја

Услпви рада
Јавнп предузеће „Палић‐Лудащ“ је управљаш на шетири защтићена ппдрушја у регипну Субптице а
једнп пд оих је и СРП „Селевеоске пустаре“. Оснпвна делатнпст Предузећа је защтита прирпдних и
културних дпбара.
Сектпр защтите прирпде у Јавнпм преузећу „Палић‐Лудащ“ прганизпван је у функцији пбављаоа
управљашких ппслпва на защтићеним ппдрушјима . Струшна служба задужена је за планираое,
прпграмираое, праћеое стаоа, извещтаваое и надзпр над радпм шуварске службе. Чуварска служба
пбавље ппслпве шуваоа, праћеоа стаоа и активних мера защтите. У пквиру Струшне службе се
такпђе пбављају ппслпви сарадое са кприсницима и власницима парцела у защтићеним ппдрушјима.
Обављају се и ппслпви прпмпције и развпја едукативних садржаја и сарадое са лпкалним
станпвнищтвпм.
Јпщ увек је у тпку заврщетак ппремаоа Визитпрскпг центра Лудащ у Хајдукпву кпји је у функцији
раднпг прпстпра Управљаша свих защтићених прирпдних дпбара у Субптици. Неппхпднп је дпврщити
систем за бипсанитацију впде (сад у прпбнпм раду) и заврщити прпцедуру технишкпг пријема какп би
пбјекат дпщап у пуну функцију.
Заједнишке службе ЈП „Палић-Лудащ“пбављају ппщте ппслпве (меначмент, рашунпвпдствп, набавке)
са седищтем на Палићу. У Сектпру защтите прирпде је заппсленп 10 људи, пд кпјих су 3 са ВСС, 1 са
ВШС, 2 са ССС а 4 су НСС.
Делатнпст Сектпра защтите прирпде се суфинансира прекп наменских средстава из бучета Града
Субптице, и путем кпнкурса за суфинансираое Ппкрајине и Републике. Едукативни и екптуристишки
прпграми су јпщ у развпју.
Оцену разлпга збпг кпјих се прпграм и пстварени резултати евентуалнп разликују.
Имајући у виду да су средства пптраживана крпз суфинансираое већа пд изнпса кпји је на крају
дпбијен, јаснп је да су сви задаци и циљеви реализпвани у пгранишенпм пбиму али у функцији
кпнтинуитета свих ппслпва.
ПЛАНИРАНИ ППСЛПВИ

А. ЧУВАОЕ, ПДРЖАВАОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
А.1. Чуваое
А.1.1. Нашин рада шуварске службе,
Чуваое и надзпр у СРП “Селевеоске пустаре” је кпнтинуирани задатак у циљу превентивне защтите
прирпдних вреднпсти и оихпвих станищта. Спрпвпдип га шуварска служба у сарадои са псталим
кприсницима прпстпра и у кппрдинацији са оихпвим шуварским службама:
-Ппљпшуварска служба ппщтине Каоижа (вище изврщилаца)
‐Лпвпшувар Удружеоа лпваца Каоижа – Лппвашкп друщтвп „Хпргпщ”
Чувар защтићенпг ппдрушја је тпкпм гпдине надгледап спрпвпђеое режима защтите прирпдних
вреднпсти, намену и кприщћеое ппврщина пд стране свих кприсника прпстпра кап и ппсетилаца
„Селевеоске пустаре”. О свим прпменама насталим у Резервату извещтавап је кпнтинуиранп крпз
теренски дневник. Струшна служба је кпнтинуиранп пратила стаое, ппднпсила пријаве .
Заппшетп је системскп праћеое спрпвпђеоа услпва защтите прирпде у сарадои са инспекцијпм
У циљу щтп ефикаснијег праћеоа делатнпсти шуварске службе кап и адекватнпг планираоа пбиласка
терена и изврщеоа псталих радних задатака наставља се рад на интерактивнпј бази ппдатака за сва
защтићена ппдрушја кпјима управља ЈП “Палић-Лудащ” са називпм “SuPaLuSe Ranger LandCruiser 2011
MiBeSoft” (детаљније у А.3.2. Засниваое инфпрмаципнпг система)

А.1.2. Кадрпвски ресурси,
У Сектпру защтите прирпде ЈП “Палић-Лудащ” је заппсленп 10 људи.
Шеф сектпра (ВСС) (на ппрпдиљскпм пдсуству)
Струшни сарадник за рибарствп (ВСС)
Струшни сарадник за защтиту прирпде (ВСС)
Кппрдинатпр шуварске службе/картпграфија/база ппдатака (ВШС)
Чувар впдиш (ССС)
Чувар (ССС)
3 рибпшувара (НСС)
Чувар (НСС)
Имајући у виду да Јавнп предузеће “Палић –Лудащ” ппред СРП “Лудащкп језерп” управља са јпщ три
защтићена ппдрушја (oкп 7500 ha) незадпвпљавајућа је кадрпвска структура (шуварска служба са
недпвпљним степенпм пбразпваоа, недпвпљан брпј струшних сарадника пптребних прпфила)

А.1.3. Опремљенпст
Захваљујући прпјекту, 04SER02/01/002.из Прпграма Суседске сарадое Мађарске и Србије 2008.
гпдине када је набављен деп неппхпдне ппреме (зграда, 1 теренскп впзилп, ппрема за шуваре, деп
инфпрматишке ппреме) ствпрена је пснпва на кпјпј се мпже развијати даље унапређиваое
управљаоа защтићеним ппдрушјем.
Пптребнп је пбнављати ппрему за шуваре (делпви унифпрме и друга ппрема) Неппхпднп је јпщ једнп
впзилп за кретаое на терену.

А.1.4. Обука
Струшна служба Сектпра защтите прирпде ЈП “Палић-Лудащ” планира даљу пбуку шувара ради
примене прпписа у складу са Закпнпм п защтити прирпде кап и пбуку п прирпдним вреднпстима.
Ошекује се Правилник за пплагаое испита за шуваре и прганизпваое оихпве пбуке за пплагаое пвпг
испита пд стране Струшне службе.

А.2. Пдржаваое
А.2.1. Активнпсти и радпви на пбележаваоу
Обележаваое реализпванп пп важећим прпписима а тпкпм гпдине се планира пдржаваое пзнака
граница и табли на улазним ташкама у СРП “Селевеоске пустаре”.

А.2.2. Одржаваое реда и шистпће
Упбишајене активнпсти на пдржаваоу реда и шистпће на пдређеним лпкацијама: кпд Шумске куће
(перипдишнп тпкпм гпдине).

А.2.3. Рад струшних служби на изради и спрпвпђеоу управљашких дпкумената
У складу са пдредбама Закпна п защтити прирпде приступилп се изради предлпга Плана управљаоа
СРП “Селевеоске пустаре” 2011‐2019. Имајући у виду планирану ревизију кпју спрпвпди Ппкрајински
завпд за защтиту прирпде из Нпвпг Сада затраженп је оихпвп мищљеое да се за перипд дп
заврщетка дпкументације за студију изради План пгранишенпг временскпг пквира у складу са
закпнпм. Укпликп се ПЗЗП слпжи са тиме затражиће се и мищљеое Министарства пп пвпм питаоу.
Планира се заврщетак рада на пвпм дпкументу.
Планира се:
-израда Извещтаја п пствариваоу Прпграма управљаоа за 2011
-израда Прпграма управљаоа за 2013 ,
-заврщетак израде и прпцедура дпбијаоа сагласнпсти за акт п унутращоем реду
-заврщетак израде и прпцедура дпбијаоа сагласнпсти за акт п накнадама

А.2.4. Сарадоа са кприсницима, ппсебнп пп пснпву шлана 57
Планира се стална сарадоа шуварске и струшне службе са кприсницима прпстпра (лпкалнп
станпвнищтвп, закупци ппљппривреднпг државнпг земљищта, ппљппривредници,). уз даље
развијаое базе ппдатака, Планира се даља стандардизација пвих ппслпва (впђеое ппдатака п пвим
ппслпвима)
А.3. Презентација

А.3.1.Презентација прирпдних вреднпсти ппдрушја
У сарадои са прнитплпщким удружеоима планира се пбука впдиша/прнитплпга кпји би тпкпм
сезпне екскурзија (мај и септембар) пбављали ппслпве сезпнских впдиша.
Планира се израда календара дпгађаоа у защтићенпм ппдрушју (перипди ппсматраоа цветаоа или
ппјаве пдређених врста, пбележаваое знашајних датума,традиципналне манифестације и сл.)

А.3.2. Засниваое инфпрмаципнпг система
Наставак фпрмираоа базе ппдатака кпја се пднпси на спрпвпђеое режима и мера защтите и
унапређиваоа. Прпблем за јаше развијаое пве функције и даље је недпвпљан брпј шувара

пдгпварајуће струшне спреме, недпвпљнпг брпја струшнпг људства за пбраду пвих ппдатака и
недпвпљна густина излазака на терену функцији мпнитпринга.

А.3.3.Наушнп-истраживашки и пбразпвни рад
Истраживаоа и мпнитпринг се пдвијају кпнтинуиранп у сарадои са Удружеоем љубитеља прирпде
„Riparia”. Реализују се заједнишки прпјекти: зимскп храоеое птица, прпјекат ппстављаоа вещташких
дупљи и мпнитпринг птица дупљащица (спве, птице певашице, грабљивице), мпнитпринг птица са
едукацијпм за щкплсу пмладину.

Б. УПРАВЉАОЕ ППСЕТИПЦИМА
Б.1. Оснпвни параметри ппсете
У ппсету Специјалнпм резервату прирпде “Селевеоске пустаре” дплази претежнп щкплска пмладина
у пквиру свпјих екскурзија или шаспва у прирпди.
Брпј специјалних ппсетилаца – ппсматраша птица је мали, оих десетак, али кпнтинуиран сваке
гпдине
Имајући у виду ппремљену стазу пшекује се вище ппсетилаца.

Б.2. Кпнтрпла ппсетилаца, впђеое
Ппсетипци кпји у Резерват дплазе ради уппзнаваоа са прирпдним вреднпстима имају мпгућнпст
впдишем дуж пбележене стазе (4 км) са инфпрмативним/едукативним садржајем. Шетоа са впдишем
се наплаћује крпз улазницу у Резерват. Лпкална щкплска пмладина не плаћа впдиша.
Планира се увпђеое накнаде за улазак у Резерват за све ппсетипце псим лпкалнпг станпвнищтва щтп
ће бити регулисанп актпм п накнадама

Б.3. Центри за ппсетипце
На защтићенпм ппдрушју нема ппсебан ппсетилашки центар већ ту улпгу има Визитпрски центар
Лудащ, смещтен у СРП”Лудащкп језерп”. Објекат у Хајдукпву ппред функције раднпг прпстпра
Управљаша свих защтићених прирпдних дпбара у Субптици, има и функцију пријема ппсетилаца (сала
за предаваоа, излпжбени хпл, рибарска кућа са двприщтем), едукативна и наушнп –истраживашки
функција (биплпщка лабпратприја, библиптека у псниваоу). Објекат кпји је сазидан 2008. гпдине
крпз Прпграма Суседске сарадое Мађарске и Србије, није у пунпј функцији јер није прпщап
прпцедуру технишкпг пријема. Уређај за бипсанитацију птпадних впда са кпмплекса изграђен
2009/10 је јпщ у прпбнпм раду.
Тпкпм 2012 планира се: кпмлетираое уређаја за бипсанитацију птпадних впда, заврщетак прпцедуре
технишкпг пријема, уређиваое нпве излпжбене ппставке и даљи радпви на текућем пдржаваоу

Б.4. Штампаое материјала и израда других предмета кпји су у функцији управљаоа
ппсетипцима.
Планира се реиздаваое ппстпјећи издаоа (лифлети са едукативних стаза, визитпрска карта) и израда
нпвих издаоа

Г. ПРАЋЕОЕ И УНАПРЕЂЕОЕ СТАОА
Г.1. Мпнитпринг,
Планира се наставак мпнитпринга станищта стрпгп защтићених врста. Предмет мпнитпринга у
СРП”Селевеоске пустаре ”су већинпм птишије врсте и маои брпј биљних врста према Правилнику п

прпглашеоу и заштити стрпгп заштићених и заштићених дивљих врста биљака, живптиоа и
гљива.
Мпнитпринг врщи шувар впдиш приликпм редпвних пбилазака терена и струшни сарадник у
сезпнским перипдима
Ппдаци се унпсе у гпре ппменуту базу ппдатака и планира се бележеое лпкације птишијих врста и
пппулација биљних защтићених врста ГПС уређајем.

Г.2. Реинтрпдукција, рекплпнизација
Прпграм “Активна заштита мпдрпвране ппстављаоем гнездилишних дупљи у Впјвпдини” Овај
прпјекат радиће се у сарадои са Удружеоем љубитеља прирпде „Riparia” из Субптице.

Г.3 Ревитализација
Наставак радпва на управљаопм кпщеоу трщћака у циљу ревитализације станищта влажних ливада
(лпкалитет Лпфеј)
Планира се израда ппсебнпг прпјекта ревитализације тршћака уз унапређеое впђеоа ппдатака и
мпнитпринга за пве лпкалитете

Г.4 Активне мере защтите
Планира се даља прганизација активних мера защтите на пещшарским шистинама у Селевеоскпј
щуми (пдељеоа 3/шистина 3, пдсек ц,е и пдељеое 2/шистина 1,2 пдсек а,б)

Д. УРЕЂЕОЕ ПРПСТПРА И ПДРЖИВП КПРИШЋЕОЕ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА
Д.2. Ппљппривреда
Дпбар деп ппљппривреднпг земљищта је у државнпм власнищтву. Деп пвих ппврщина је издаван у
закуп (делпви III степена защтите). Планира се рад струшне службе на прилагпђаваоу сетпва услпва
защтите прирпде пп ппјединашнпм угпвпру и струшнпм надзпру у ппщтпваоу истих (за субјединицу
Лпфеј).
Ппљппривредне ппврщне (ливаде) кпје припадају ппщтини Каоижа а деп су Резервата су ливаде
кпје кпристи МЗ Хпргпщ, кпја их и издаје за кпщеое. Огранишавајући режим кпщеоа (датум ппшетка
и нашин) се делимишнп спрпвпди и кпнтрплисаће се у циљу спрпвпђеоа режима (кпщеое ппсле
заврщетка цветаоа мпшварних прхидеја и дугих прирпдних реткпсти, пстављаое пруга) а надзирана
је и испаща (брпј грла пп ха, кретаое
ван станищта защтићених врста у генеративнпм перипду).
Планира се да се пве aктивнпсти за ппврщине на теритприји ппщтине финансирају крпз угпвпр са
Градпм Субптицпм.

Д.2. Шумарствп
Иакп је Селевеоска щума са ппврщинпм пд 85,15 ха друщтвенп/државнп власнищтвп, кприсник у
пвпм тренутку не ппстпји, јер ппщтина Каоижа није пдредила кприсника. Ппсебна щумска пснпва је
истекла са крајем 2010. гпдине.
Управљаш у циљу активне защтите станищта защтићених врста, щтп су углавнпм биљне врсте
пещшарских станищта на шистинама унутар щуме, планира да даље пбавља пдређене активнпсти
шищћеоа. Такпђе и активнпст прганизпваоа сакупљаоа граоевине и шищћеоа ппдраста на
пдређеним ппврщинама.

Е. ПСТАЛИ НЕКАТЕГПРИСАНИ ППСЛПВИ

Е.1. Прптивппжарна защтита и ппжари
У перипдима када је ппвећана ппаснпст пд ппжара (јесен и прплеће) ппјашаће се рад шуварске
службе на псматраоу

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН – Табела прихода

I

ПРИХОДИ
Извори прихода

.

.

.

.

.

Средства буџета Републике Србије
1.1. Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања,
1.2. Министарство економије и регионалног развоја, из
1
средстава субвенција/подстицајних средстава
1.3. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде, из средстава субвенција/подстицајних средстава
1. 4. Фонд за заштиту животне средине
1.5. Остала средства Републике Србије
Сопствени приходи
2.1. Приходи од обављања делатности
2
2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја
2.3. Остали сопствени приходи
Средства буџета Аутономне покрајине Војводине
3
3.1.Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине
3.2.
Средства буџета јединице локалне самоуправе
4
4.1. Град Суботица
4.2.
Средства донација, поклона и помоћи
5
5.1.
5.2.
5.3.
Остала средства
6
6.1.

Износ у
динарима
1.260.000

990.000

250.000

.
6.2.
УКУПНО ПРИХОДИ

2.500.000

Извори и износи средстава (у динарима)
Врста расхода

1. Буџет
РС

2. Соп.
прих.

3. Буџет
АПВ

4. Буџет
ЈЛС

5. ДПП

6. Остала
средства

Укупно

А.0 Чување, одржавање и
презентација заштићеног подручја
А.1. Чуварска служба

702.319

374.135

522.414

59.301

1.658.169

А.1.1. Бруто зараде чувара,
А.1.2. Остали трошкови чуварске службе
(гориво, дневнице, службена одећа и
обућа, инструменати и опрема)

644.731

363.060

489.190

50.448

1.547.429

31.588

6.075

18.224

4.853

60.740

26.000
166.537

5.000
32.026

15.000
121.926

4.000
25.622

50.000
346.111

50.960

9.800

29.400

7.840

98.000

115.577

22.226

92.526

17.782

248.111

42.640

8.200

24.600

6.560

82.000

А.1.3. Набавке средстава рада (чамац,
возило и др)
А.1.4. Oбука чубара
A
А.2. Одржавање
.
А.2.1. Бруто зараде осталог особља
запосленог код управљача на
пословима управљања заштићеним
подручјем и материјални трошкови
њиховог рада,
А.2.2. Материјални трошкови одржавања
заштићеног подручја (навести главне
трошкове одржавања, без
спецификације појединачних износа:
обележавања и одржавања чистоће,
санација и др.
А.3. Презентација

А.3.1. Материјални трошкови у вези
презентације вредности и развоја научних,
13.000
образовних и културних функција,
А.3.2. Заснивање информационог
13.000
система/ ГИС-а и др
А.3.3. Научно-истраживачки и образовни
16.640
рад
Укупно А.0
911.496
Б.0. Управљање посетиоцима
Б.1. Улазне станице (материјални
трошкови изградње и опремања улазних
2.184
станица)
Б
Б2. Центар за посетиоце ( материјални
.
трошкови изградње и опремања)
Б.3. Остали трошкови (штампање
21.320
материјала и др)
Укупно Б.0
23.504
В.0. Регулисање имовинско правних
односа
В.1. Надокнада за ускраћивање права
В
коришћења
.
В.2. Накнада за нанету штету
В.3. Остале накнаде корисницима и др.
Укупно В.0
Г. 0. Праћење и унапређење стања
заштићених подручја
Г.1. Мониторинг
145.600
Г
Г.2. Г.2. Реинтродукција, реколонизација
.
Г.3. Рекултивација и др.
Г.4. Активне мере заштите
179.400
Укупно Г.0
325.000
Д Д.0. Уређење простора и одрживо
. коришћење природних ресурса

2.500

7.500

2.000

25.000

2.500

7.500

2.000

25.000

3.200

9.600

2.560

32.000

414.361

368.940

91.483

1.786.280

420

1.260

336

4.200

4.100

12.300

3.280

41.000

4.520

13.560

3.616

45.200

28.000

84.000

22.400

280.000

34.500
62.500

103.500
187.500

27.600
50.000

345.000
625.000

Д.1. Просторни планови (ако има
материјалних трошкова)
Д.2 Пољопривреда и шумарство
Д.3. Урбанистички пројекти и
урбанистички планови ( ако има
материјалних трошкова)
Д.4. Пројекти уређења простора (ако има
материјалних трошкова, односно ако је
управљач носилац пројекта)
Д.5. Инфраструктурни и привредни
пројекти (ако има материјалних
трошкова, односно ако је управљач
носилац пројекта)
Д.6-Д.8 у даље (пољопривреда,
шумарство, лов, риоболов, рибарство,
туризам, угоститељство – уколико има
материјалних тропкова, односно ако
управљач организује и води наведене
делатности/активности)
Укупно Д.0
Е.0. Остали, некатегорисани трошкови

Е

Е.1. Противпожарна заштита и појаве
пожара
(ако има материјалних трошкова и
материјалне
штете која је надокнађена финансијским
средствима
Е.2. Друго .....
Укупно Е.0
Укупно планирани расходи

1.260.000

481.381

120.000

155.000

275.000

120.000

155.000

275.000

990.000

300.099

3.031.480

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful