INICIATIVA PËR NGRITJEN E VETËDIJES QYTETARE – ZGJIMI ADRESA: DRENAS

,
10 000 REPUBLIKA E KOSOVËS TEL:+381(0)38-585-526, +377 (0) 44/339-599,+386 (0)49/339599, E-MAIL: INFO@ZGJIMI.ORG

Emri i kursit:
Shkenca ekzakte: Fizikë

Përshkrimi:
Gjatë këtij kursi pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri bazike të forta lidhur me shkencën e Kimisë me anë të metodave më moderne të mësimdhënies dhe mësim-nxënies në aspektin teorik. Veç tjerash mbarëvajtja e kursit të Kimisë do të përmban: Ligjërim interaktiv, zgjedhja detyrash dhe problemeve nga Kimia, organizimi i workshopeve, diskutime, organizimi i testeve për secilin kapitull si dhe organizimi i testit final të arritëshmerisë etj.

Kohëzgjatja:
3 herë në javë nga 2 orë akademike

Qëllimi i kursit:
I kemi ndarë në kategori dhe nënkategori të cilat po ashtu paraqesin përmbajtjet programore të cilat vlerësohen në testin e maturës. Kapitujt I.Mekanika Nënkapitujt - Lëvizjet drejtvizore, lakuara dhe rrethore --Shpejtësia,nxitimi,rënia e lirë,perioda,frekuenca, -Hudhjet -Ligji i I-rë,II-të dhe i III-të i Njutonit, -Ligji i sasisë së lëvizjes,impulsi,pesha,Forca -Momenti i inercisë,i rrotullimit, Momenti i forcës (llozi) -Forcat centrifugale dhe centripetale - Karboni dhe komponimet e tija - Hidrokarburet - Komponimet organike me oksigjen - Komponimet organike me rëndësi jetësore Përqendrimet në Kimi pH, Buferët etj Reaksionet oksidoreduktuese

Objektivat e kursit:
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) nxënësi / studenti do të jetë në gjendje që: • • • • Të këtë njohurit e duhura rreth Kimisë së përgjithshme Të këtë njohurit e duhura rreth Kimisë Inorganike Të këtë njohurit e duhura rreth Kimisë Organike Të këtë njohurit e duhura rreth Kimisë Analitike

II. Dinamika

III.Termodinamika

Kapitujt kryesor:
Disa nga kapitujt kryesore të cilat do të shtjellohen gjatë kursit janë: • • • Kimia e Përgjithshme Kimia Inorganike Kimia Organike http://www.zgjimi.org/traini ngs.html

IV. Kimia Analitike

+386 (0)49/339599. +377 (0) 44/339-599.html .org/traini ngs.ORG • Kimia Analitike Trajneri: Vehbi BERISHA – Msc.zgjimi. i shkencave të Kimisë Çmimi: 15 € për muaj http://www.INICIATIVA PËR NGRITJEN E VETËDIJES QYTETARE – ZGJIMI ADRESA: DRENAS. E-MAIL: INFO@ZGJIMI. 10 000 REPUBLIKA E KOSOVËS TEL:+381(0)38-585-526.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful