You are on page 1of 4

Bµi tËp lín m«n häc Xö lý ¶nh

(Dïng cho sinh viªn HÖ dµi h¹n chÝnh qui, Khoa CNTT - ®HBK Hµ néi)

NguyÔn ThÞ Hoµng Lan


Bé m«n TruyÒn th«ng vµ M¹ng MT

Môc ®Ých yªu cÇu


Bµi tËp lín m«n häc yªu cÇu sinh viªn t×m hiÓu kü mét vÊn ®Ò cô thÓ cña
lÜnh vùc xö lý ¶nh theo ®Ò bµi vµ c¸c øng dông cña nã ®Ó hoµn thiÖn kiÕn thøc c¬
b¶n theo néi dung gi¸o tr×nh mµ gi¶ng viªn tr×nh bµy trªn líp. Trong qu¸ tr×nh thùc
hiÖn bµi tËp lín, sinh viªn cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®ång thêi häc lý thuyÕt víi viÖc thùc
hiÖn c¸c bµi thùc hµnh, lËp tr×nh hoặc thö nghiÖm øng dông xö lý ¶nh.

Néi dung gåm 2 phÇn


• PhÇn 1: T×m hiÓu kü mét vÊn ®Ò cô thÓ cña xö lý ¶nh theo chñ ®Ò ®−îc giao
cho tõng nhãm (xem chi tiÕt néi dung c¸c ®Ò) vµ tËp trung nghiªn cøu t×m
hiÓu øng dông cô thể cña tõng ®Ò (lập trình hoặc dïng ch−¬ng tr×nh minh häa
c¸c øng dông tïy theo c¸c tr−êng hîp cô thÓ)
• PhÇn 2: Thùc hiÖn c¸c bµi thùc hµnh xö lý ¶nh b»ng phÇn mÒm XLA (sử dụng
phần mềm ScionImage hoÆc phÇn mÒm kh¸c thÝch hîp) thực hiện các yªu cÇu
néi dung c¸c bµi thùc hµnh vµ liªn hÖ víi vÊn ®Ò lý thuyÕt cÇn t×m hiÓu.

Thêi gian vµ h×nh thøc thùc hiÖn


• BTL được thùc hiÖn theo c¸c nhãm, mçi nhãm gåm kho¶ng 3 sinh viªn (cá
nhân có thể thực hiện riêng nếu có yêu cầu)
• Thêi gian thùc hiÖn : néi dung yªu cÇu ®−îc giao vµo kho¶ng 1/3 ®Çu häc kú
vµ sÏ ph¶i kÕt thóc tr−íc khi thi.
• Tµi liÖu c¬ b¶n ®· ®−îc gi¸o viªn h−íng dÉn, ngoµi ra khuyÕt khÝch sinh viªn
tham kh¶o c¸c tµi liÖu kh¸c (®Æc biÖt khuyÕt khÝch tham tham kh¶o c¸c tµi liÖu
tiÕng n−íc ngoµi) ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c néi dung ®−îc giao.

§¸nh gi¸ BTL


• Mçi nhãm cÇn viÕt mét b¸o c¸o BTL, yªu cÇu viÕt ng¾n gän cã cÊu tróc bè côc
tr×nh bµy néi dung đầy đủ c¸c kÕt qu¶ thực hành và ứng dụng theo đúng yªu
cÇu đề bài.
• Trong báo cáo cần tr×nh bµy râ sù ph©n c«ng phèi hîp lµm viÖc cña tõng thµnh
viªn trong nhãm.
• Gi¸o viªn sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ c«ng viÖc BTL cña sinh viªn trong c¶ qu¸ tr×nh
häc tËp cña häc kú.
KÕt qu¶ m«n häc
®iÓm m«n häc sÏ bao gåm ®iÓm thi vµ ®iÓm bµi tËp lín

06/01/2009 1
C¸c chñ ®Ò bµi tËp lín m«n häc xö lý ¶nh

®Ò 1 : T×m hiÓu vµ kh¶o s¸t đánh giá thùc nghiÖm c¸c kü thuËt c¶i thiÖn ¶nh b»ng
c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh (c¸c phÐp to¸n sè häc vµ logic) và xây dựng øng dông
c¶i thiÖn ®é t−¬ng ph¶n, söa ®æi ¶nh ®¬n mµu, ¶nh mµu theo yªu cÇu.
§Ò 2 : T×m hiÓu vÒ c¬ chÕ c¶m nhËn ¶nh ®¬n mµu, ¶nh mµu cña hÖ thèng thÞ gi¸c.
C¸c kü thuËt xö lý mµu s¾c: Kh¶o s¸t vµ thö nghiÖm c¸c kü thuËt xö lý mµu s¾c,
chuyển đổi hệ màu. Xây dựng ứng dụng c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh để c¶i thiÖn ¶nh
mµu 24 bit theo yªu cÇu c¶m nhËn
®Ò 3 : T×m hiÓu vÊn ®Ò sè hãa ¶nh (lÊy mÉu tÝn hiÖu ¶nh, l−îng tö ho¸ ¶nh), kh¶o
s¸t vµ gi¶i thÝch c¸c ¸p dông thùc tÕ cña kü thuËt sè hãa và công nghệ CCD liªn
quan ®Õn chÊt l−îng ¶nh sè chụp bằng camera số.
§Ò 4: T×m hiÓu c¸c phÐp xö lý biÓu ®å ph©n bè gi¸ trÞ (histogram) vµ thö nghiÖm
øng dông các phép xử lý histogram trong c¶i thiÖn ¶nh ®¬n mµu (¶nh x¸m) vµ ¶nh
mµu 24 bit.
§Ò 5 : T×m hiÓu vÒ phÐp tóan nh©n chËp vµ kü thuËt läc sè áp dụng cho xử lý ảnh
số. Kh¶o s¸t các øng dông kỹ thuật läc sè đề c¶i thiÖn ¶nh và thö nghiÖm lập trình
cải thiện ảnh màu.
§Ò 6 : T×m hiÓu phÐp biÕn ®æi Fourier, thö nghiÖm ph©n tÝch phæ cña ¶nh vµ øng
dông thử nghiệm phân tích phổ trong xö lý lọc nhiễu làm trơn ¶nh đa mức xám,
ảnh màu 24 bit.
®Ò 7 : T×m hiÓu vÒ c¸c phÐp läc trªn miÒn tÇn sè, kh¶o s¸t vµ xây dựng thö
nghiÖm c¸c øng dông cña phÐp läc trªn miÒn tÇn sè ®èi víi ¶nh đa mức xám.
®Ò 8 : T×m hiÓu vÒ c¸c phÐp läc sè, kh¶o s¸t vµ xây dựng thö nghiÖm c¸c øng
dông cña phÐp läc trªn miÒn tÇn sè ®èi víi xö lý ¶nh màu.
®Ò 9 : T×m hiÓu mét sè phÐp biÕn ®æi ¶nh: c¸c phÐp biÕn ®æi cosine, Haar, vµ
kh¶o s¸t c¸c øng dông cña c¸c phÐp biÕn ®æi nµy trong nén ảnh.
®Ò 10 : T×m hiÓu phÐp biÕn ®æi KL, khảo sát các ứng dụng và phân tích một øng
dông cña phÐp biÕn ®æi KL trong xử lý ảnh màu.

®Ò 11 : Kh¶o s¸t, xây dựng ứng dụng và đánh giá thùc nghiÖm c¸c lo¹i bé läc (lọc
số, lọc phi tuyến) dùng ®Ó läc nhiÔu lµm tr¬n ¶nh (đánh giá về t¸c dông, chÊt
l−îng, ®é phøc t¹p, h¹n chÕ của các bộ lọc)
®Ò 12 : Kh¶o s¸t, xây dựng ứng dụng vÒ c¸c bé läc phi tuyÕn trong c¶i thiÖn vµ
läc nhiÔu. иnh gi¸ thö nghiÖm c¸c øng dông của lọc phi tuyến đối với ảnh đa
mức xám.
®Ò 13 : Kh¶o s¸t vµ xây dựng ứng dụng vÒ c¸c bé läc phi tuyÕn trong c¶i thiÖn
ảnh màu. иnh gi¸ thö nghiÖm c¸c øng dông của lọc phi tuyến đối với ảnh màu.
®Ò 14 : T×m hiÓu ph−¬ng ph¸p läc kết hợp vói phép biÕn ®æi ảnh dïng ®Ó c¶i thiÖn
vµ läc nhiÔu ®èi víi ¶nh mµu, øng dông thö nghiÖm.
06/01/2009 2
®Ò 15 : T×m hiÓu bµi to¸n kh«i phôc ¶nh, m« h×nh quan s¸t ¶nh và ứng dụng. Thử
nghiệm ứng dụng kü thuËt läc Wiener.
®Ò 16 : T×m hiÓu vÒ bé läc Wiener, ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ bé läc Wiener FIR vµ xây
dựng thö nghiÖm øng dông.
®Ò 17 : T×m hiÓu, xây dựng ứng dụng và ®¸nh gi¸ thùc nghiÖm hiÖu qu¶ cña c¸c
ph−¬ng ph¸p ph¸t hiÖn biªn - c¹nh truyền thống dùa trªn phÐp ®¹o hµm trong c¸c
øng dông thùc tÕ.
®Ò 18 : T×m hiÓu ứng dụng phương pháp lọc Canny để ph¸t hiÖn và tách biªn -
c¹nh và ®¸nh gi¸ thùc nghiÖm hiÖu qu¶ cña lọc Canny so với lọc Sobel.
®Ò 20 : T×m hiÓu phương pháp tìm đường bao hinh dạng “Snacke contour”. Khảo
sát và phân tích một ứng dụng.
§ª 21: T×m hiÓu vÊn ®Ò ph©n tÝch ¶nh và c¸c gi¶i ph¸p. Tìm hiểu và phân tích một
øng dông cụ thể.
®Ò 22 : T×m hiÓu vai trß ph−¬ng ph¸p dß kÕt nèi ®iÓm biªn vµ thö nghiÖm øng
dông thuật toán dò biên dựa trên qui hoạch động.
®Ò 23 : T×m hiÓu tác dụng của ph©n vïng ¶nh trong ph©n tÝch ¶nh. Trình bày và
ứng dụng thö nghiÖm mét kü thuËt cụ thể của phân tách vùng ảnh.
®Ò 24 : Ph©n vïng ¶nh dựa trên đa phân giải: T×m hiÓu ứng dụng thuật tóan đa
phân giải vµ ®¸nh gi¸ thùc nghiÖm vÒ thuËt to¸n ph©n vïng dùa trªn biÓu diÔn vµ
xö lý ®a ph©n gi¶i
®Ò 25 : T×m hiÓu vÒ thuËt to¸n lan táa vïng-region growing vµ phân tích ®¸nh gi¸
øng dông ph©n vïng cụ thể.
®Ò 26 : T×m hiÓu và phân tích vÒ các bộ lọc co, lọc dãn, đóng, mở đối với ảnh nhị
phân và đối với ảnh đa mức xám. Xây dựng thö nghiÖm øng dông đối với xö lý
¶nh nhÞ ph©n ®èi và đối víi c¸c ¶nh ®a møc x¸m.
®Ò 27. T×m hiÓu vÒ các bộ lọc co, lọc dãn, đóng, mở đối với ảnh màu 24 bit và
mối liên quan của các phép xử lý này đối với xử lý ảnh nhị phân. Xây dựng thö
nghiÖm øng dông lọc co, dãn đối với xö lý ¶nh màu 24 bit
®Ò 28 : Kh¶o s¸t vµ thö nghiÖm c¸c øng dông cña c¸c phÐp to¸n xö lý h×nh thÓ vµ
c¸c øng dông trong xö lý biÕn ®æi h×nh d¹ng ảnh nhị phân
®Ò 29 : kh¶o s¸t vµ thö nghiÖm xây dựng øng dông kü thuËt lµm m¶nh ®èi t−îng
¶nh nhÞ ph©n.
®Ò 30 : T×m hiÓu c¸c kü thuËt biÓu diÔn c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc cña h×nh d¹ng vµ
thö nghiÖm øng dông
®Ò 31: Tìm hiểu phép biến đổi Hough, phân tích một ứng dụng cụ thể của phép
biến đổi Hough.

06/01/2009 3
®Ò 32 : T×m hiÓu bµi to¸n ®èi s¸nh ¶nh (cảnh), gi¶I thÝch giải pháp thuật toán ph¸t
hiÖn sù thay ®æi trong c¶nh vµ kh¶o s¸t øng dông
®Ò 33 : T×m hiÓu bµi to¸n dùng ¶nh tõ c¸c h×nh chiÕu, phÐp biÕn ®æi Radon vµ thö
nghiÖm øng dông.
®Ò 34 : T×m hiÓu phÐp biÕn ®æi Radon và phân tich ứng dụng thùc tÕ phÐp biÕn
®æi Radon trong các máy chụp cắt lớp.
®Ò 35 : Tìm hiểu vÊn ®Ò dùng ¶nh tõ c¸c h×nh chiÕu, mét sè ph−¬ng ph¸p dùng
¶nh vµ øng dông trong các máy chụp cắt lớp.
§Ò 36 : T×m hiÓu vÒ ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch xö lý kÕt cÊu (texture) và khảo sát một
øng dông trong phân vùng ảnh dựa trên xử xö lý kÕt cÊu.
®Ò 37 : T×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò nÐn d÷ liÖu ¶nh sè, c¸c ph−¬ng ph¸p m· ho¸ kh«ng
mÊt m¸t th«ng tin. Xây dựng øng dông nÐn dữ liệu ¶nh x¸m b»ng thuật toán m·
hãa Huffman, kh¶o s¸t c¸c tr−êng hîp vµ gi¶I thÝch đánh giá chÊt l−îng nÐn b»ng
thuật toán m· hãa Huffman trong các tr−êng hîp ảnh cụ thể.
®Ò 38 : T×m hiÓu ph−¬ng ph¸p nÐn ¶nh dùa trªn phÐp biÕn ®æi ¶nh, s¬ ®å khung
lµm viÖc cña hÖ thèng nÐn. Thö nghiÖm so s¸nh chÊt l−îng nÐn c¸c lo¹i file ¶nh:
*.tif vµ *.jpg
®Ò 39 : T×m hiÓu phÐp biÕn ®æi cosine rêi r¹c vµ phân tích vai trß cña phÐp biÕn
®æi cosine trong ®èi víi ¶nh JPEG và kh¶o s¸t đánh giá thö nghiÖm chất lượng
ảnh *.jpg.
®Ò 40 : Tim hiÓu c«ng nghÖ nÐn ¶nh JPEG, chuÈn JPEG vµ các loại JPEG. Thö
nghiÖm øng dông cô thÓ.
®Ò 41: Tim hiÓu ph−¬ng ph¸p nÐn ¶nh JPEG-2000, ®¸nh gi¸ thùc nghiÖm bằng
chương trình chÊt l−îng ¶nh JPEG-2000 so víi ¶nh JPEG trong c¸c trường hợp
cô thÓ.
®Ò 42: Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh vân tay, phương pháp, thuật toán
trích chọn đặc trưng vân tay và phân tích ứng dụng.
®Ò 43: Tìm hiểu các đặc trưng sinh trắc ảnh lòng bàn tay, phương pháp, thuật
toán trích chọn đặc trưng lòng bàn tay và phân tích ứng dụng.

06/01/2009 4