မိတီၳလာျမိဳ႕

ျပည္သ႔အ
ူ က်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္
သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ႔ရက္ေန )၇(
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္

(၂၅.၇.၂၀၁၂)
မိတၳီလာခရိုင္အတြင္း အတင္းအဓမၼလယ္ယာေျမ အသိမ္းခံထားရေသာေတာင္သူမ်ား
ယေန႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနျခင္း
ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသ

မိတၳီလာခရိုင္မွာ

လယ္ယာေျမဆံုးရႈံုးမႈေတြနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး

အျငင္းပြားမႈေတြ

ျပႆနာေျဖရွင္းမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေနတာေတြက သိရသေလာက္ဆိုရင္ လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ၊
ဓါးမဦးခ်ပိုင္ေျမ

မူလလက္ငုတ္လက္ရင္းပိုင္ေျမ

သက္ဆိုင္ရာသို႔

၇-လပိုင္းမွာ

ေျဖရွင္းေပးမႈမရွိတဲ႔အတြက္

စာတင္ခဲ႔ပါတယ္။

မိတၳီလာ

ဆိုတာေတြနဲ႔
ဒါေပမဲ႔

သာစည္

သူတို႔လယ္ယာေျမေတြကို

ဒီတိုင္ၾကားမႈေတြကို
၀မ္းတြင္း

သက္ဆိုင္

မလိႈင္

သူတို႔ရပိုင္ခြင္႔အတြက္
ရာက

အေၾကာင္းျပန္မႈ

ေလးၿမိဳ႕နယ္စလံုး

ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔

လယ္သမားမ်ားသည္ သူတ႔ရ
ို ဲ႕လယ္ယာေျမမ်ားကို တရားမွ်တစြာနဲ႔ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္
၁၁.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ စၿပီးေတာ႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။
လယ္သမားေတြဟာ

သူတ႔ရ
ို ဲ႕လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္

ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔

လယ္သမား

၅၀-ေက်ာ္

က

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တ႔ို မိတၳီလာျပည္သ႔အ
ူ က်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္ကို ေမတၱာရပ္ခၿံ ပီး အကူ အညီေတာင္း ခဲ႔ပါတယ္။
မိမိတို႔အေနနဲ႔

ဒီလယ္ယာေျမျပႆနာ

ဟာ

ေရရွည္သေဘာေဆာင္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔

တရားနည္းလမ္းက်က်

ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။
ထြန္တံုးတိုက္ပက
ဲြ ို ဆင္ႏႊဲေနတဲ႔အခ်ိန္ - ၁၄.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ
ခရိုင္အဆင္႔

ေျမစာရင္း

သစ္ေတာ

မိတၳီလာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိန္အုပ္ အပါအ၀င္

ဆည္ေျမာင္း

စတဲ႔

အရာရွိအစံုအလင္နဲ႔

မိတၳီလာ

ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္အဖဲြ႔၀င္ေတြကို ေခၚယူေဆြးေႏြးပါတယ္။ ၎ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕အေျဖက ၄၅-ရက္အတြင္းကိုေတာ႔
ဒီလိုမ်ဳိး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း အေျဖရွာဖို႔ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေနတဲ႔ကာလမွာ
ျပႆနာ မတက္ရေအာင္ ၂ဖက္လံုးကညႇိႏႈိင္းၿပီးသြားဖို႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ လယ္သမားေတြဖက္က လူႀကီးေတြရဲ႕ကတိစကား ကို
ေလးစားေသာအားျဖင္႔ သူတ႔ရ
ို ဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တဖက္က သိ္မ္းပိုက္ထား တယ္ဆိုတ႔ဲ ကုမၸဏီ ၊
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနနဲ႔ လူတဦးတယာက္ခ်င္းစီတို႔က လက္ဦးမႈရယူတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ၁၈.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔က
ေတာင္သူ

၁၉-ဦးကို

ပုဒ္မ

ထြန္တုံးတိုက္ပမ
ဲြ ွာပါ၀င္တ႔ဲ

၄၂၇

၄၄၇

ျဖင္႔

ေတာင္သူေတြကို

တရားစဲျြ ခင္း

၂၁.၇.၂၀၁၂.

သက္ဆိုင္ရာရဲက

ရက္ေန႔မွာ

၅ဦးစီေခၚၿပီး

ကံေကာင္းရြာမွ

ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳျခင္း

၊၂၄.၇.၂၀၁၂.ရက္ေန႔မွာေတာ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက ျပန္မေပးဘဲ သိမ္းထားတဲ႔ ေျမ ၁၀ဧကကို ျခံစည္းရိုးသံဇကာ ကာရံျခင္း
၊ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီက သူတ႔သ
ို ိမ္းထားတဲ႔အကြက္ကို ထြန္စက္နဲ႔ တက္ထြန္တာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ထားရွိခဲ႔တဲ႔
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြ

မလုပ္ဘန
ဲ ဲ႔

ကတိစကားအရ

၄၅-ရက္အတြင္းမွာ

ေျပလည္ေရးကိုဘဲေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ႔

တဖက္နဲ႔တဖက္
စကားကုိ

ျပႆနာျဖစ္

လယ္သၼားေတြ

ေစမယ္႔
ဘက္က

တာ၀န္ယူခဲ႔ေပမယ္႔ တဖက္က သိမ္းပိုက္ထားတဲ႕သူေတြကေတာ႔ အတင္႔ရဲစြာနဲ႔ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လုပ္လာ ပါတယ္။ ဒါေတြကို
သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ၿပီး ဟန္႔တားေပးျခင္း ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ မလုပ္နဲ႔ဦးလိ႔ု ေဆြးေႏြးေပးျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။
လယ္သၼားေတြဖက္က ဒီ၄၅-ရက္ၾကားကာလမွာ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္သင္႔ပါတယ္ဆိုတဲ႔ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင္႔
သက္ဆိုင္ရာကို စာတင္ဖ႔လ
ို ုပ္ရာမွာ ၂၀.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပည္႔စံုသိမ္းထားတဲ႔ မလိႈင္ကလယ္သမားေတြက
စာတင္ခ႔ပ
ဲ ါတယ္။

ေတာင္သူေတြဖက္က

ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ

မတရားလုပ္လာတာကိုေတာ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။

သိမ္းပိုက္ထားသူေတြဖက္က

လယ္ယာေျမျပႆနာဆိုတာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ခဲ႔တဲျပႆနာ။ ႀကီးေလးတယ္ ၊ နက္ရႈိင္းတယ္ ၊ သိမ္းပိုက္ခံရမႈ ပံုသ႑န္
အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္

ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ

အမ်ဳးိမ်ဳိးရွိေနပါတယ္။

ဒါေတြကို

ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္

စိတ္ရွည္ဖို႔

သီးခံဖို႔

တရားနည္းလမ္းက်က်ေျဖရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ - ေျမလြတ္ ေျမလပ္ နဲ႔ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရး ဥပေဒ ဆိုတာ
ေပၚထြက္လာပါၿပီ။ ၎ဥပေဒ၏ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၂၅ ပုိဒ္ခဲြ က.ခ.ဂ ဆိုၿပီးရွိရာမွာ
အပိုဒ္(ခ)အရဆုိလွ်င္

ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ႏွင္႔ ေျမရိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင္႔ ၊ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးထားေသာ ေျမဧရိယာေပၚတြင္ ယခင္ကတည္း က
လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သၼားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပါ၀င္ေနပါက တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔
ရရွိထားျခင္းမရွိသည္႔တိုင္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ယင္းတိ႔၏
ု ဆႏၵအေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
စသည္႔

ညွိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ

သိမ္းပိုက္သူမ်ားက

အခ်က္မ်ားျပဌာန္းထားေသာ္လည္း

တဖက္သတ္လုပ္လာတဲ႔အတြက္

က်လာၿပီျဖစ္တဲ႔အတြက္

လယ္သၼားမ်ားသည္

သူတို႔လယ္ကြက္မ်ားကို

ေကာင္းကင္ကုမၸဏီကသိမ္းထားေသာ
ကုမၸဏီက မေန႔ကတည္းက

ညွိႏႈိင္းေရးအတြက္

မခံမရပ္နိုင္ျဖစ္လာၿပီး

ျပန္လည္ထြန္ယက္မႈ

၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္

ဒီကေန႔မွာဘဲ

အိုးျပြန္ကန္ေက်းရြာမွ

ထြန္စက္နဲ႔ထြန္ေနတာျဖစ္ၿပီး

ေစာင္႔ဆိုင္းေနတဲ႔ကာလမွာ

မိုးကလည္း

စတင္ခဲ႔ၾက

ေတာင္သူဦးေက်ာ္၀င္းရဲ႕

ဒီမနက္မွာလည္းထြန္စက္နဲ႔ထန
ြ ္ေနတာ

ကို

ပါတယ္။
အကြက္မွာ

ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔

ဦးသိန္းေအာင္တို႔သည္ ထြန္စက္ေရွ႕မွာ လွဲအိပ္ၿပီးအေသခံတိုက္မယ္ဆိုတာထိျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။
ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ကုမၸဏီဘက္က တာ၀န္ရွိသူ ကိုေ႒းလြင္ဆိုသူက ထြန္စက္ကို ဆက္ေမာင္းဖို႔ေျပာခဲ႔ေပမဲ႔ ထြန္စက္ေမာင္းသူက
မေမာင္းရဲလ႔ို ထြန္စက္ကိုရပ္လိုက္ပါတယ္။
ဒီလို လယ္သၼားေတြ ထြန္ေနတာဟာလည္း အံုႁကြဆူပူေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတ႔အ
ို ခြင္႔အေရးအတြက္ လုပ္တတ္သလို
ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

တရားနည္းလမ္းတက်

ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေရးေဆာင္ရြက္ကာလျဖစ္တဲ႔

၄၅-ရက္အတြင္းမွာ

ေျပလည္ေရးလမ္း
အျပန္အလွန္

သေဘာ

ေၾကာင္းျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္
တူညီခ်က္မ်ားျဖစ္တ႔အ
ဲ တိုင္း

ညွိႏႈိင္းေရး ၊ စာရင္းဇယားေတြျပဳစုေရး ၊ ေလ႔လာေရးေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းမွသာ အဆင္ ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမလုပ္ဘဲ
သိမ္းပုိက္ထားတဲ႔

ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕

ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္

အတင္းအဓမၼ

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ

ဆံုးရႈံးနစ္နာသူ

လုပ္လာမယ္ဆိုရင္

ေတာင္သူလယ္သၼားေတြအေပၚမွာ

တာ၀န္ရွိတာမဟုတ္ဘဲ

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ကတိစကားေတြေပးထားတဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သိမ္းပိုက္ထားတယ္
အတင္းအဓမၼ

ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင္႔သာျဖစ္ေပၚလာတဲ႔

သေဘာထားပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သၼားေတြရဲ႕ဘ၀

အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္တယ္လို႔
လံုျခံဳမႈမရွိဘဲ

တိုင္းျပည္ဟာ

ျဖစ္ေပၚလာမယ္႔

ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕

ကၽြႏ္ုပ္တို႔

ကြန္ရက္က

မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္တဲ႔အတြက္

စာနာေထာက္ထားစြာျဖင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကဖို႔ တိုက္တန
ြ ္းအပ္ပါသည္။

မိတီၳလာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

(၂၅.၇.၂၀၁၂)
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

maythanmyint@gmail.com
4u.jokerman@gmail.com
freedom.of.kaungmyatlay@gmail.com
dhrmp.22@gmail.com
09-2059904 / 09-43155796/ 09-444012426

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful