You are on page 1of 28
לארשי תנידמ םינפה ןוחטיבל דרשמה ישארה ןעדמה תכשל ןוחטיבה דרשמ

לארשי תנידמ

םינפה ןוחטיבל דרשמה ישארה ןעדמה תכשל

ןוחטיבה דרשמ ת"אפמ

םוחתב םיחותיפ

םיינלטק אל המיחל יעצמא

סנייו ךורב ר"ד

רורטב המחול תויגולונכטל עדימה זכרמ קרוש לחנ - יניערג רקחמל זכרמה

2002 ץרמ

2

םיניינעה ןכות

דומע

3

אובמ

4

םייטניק םלה יעצמא

א

4

םיעילקה לש תיטניקה היגרנאה יונישל ןונגנמ ילעב םילק ירי ילכ

1 - א 2 - א 3 - א 4 - א

4

'ממ 66 -ו 40 רטוקב םילוטממ ה''אנ ינעטמ

5

םיינלטק אל םיציפנ םיזגפל רטמילימ 120 - ו 81 תומגרמ ילזונ עילק

5

7

םיילמשח

םלה יעצמא

ב

7

ריוואב

םיטוחל םיקצמתמה תוכתומ תוכתמ ינוליס

1 - ב 2 - ב 3 - ב 4 - ב 5 - ב

7

חווט דמ ידי לע תילמשחה תכרעמה תרקבו תוכילומ תוסימת ינוליס

8

בכר

יבג לע תבצומה תיעצבמ תכרעמכ תוכילומ תוסימת ינוליס "ילמשח לפרע" למשח תוכילומ "רזייל יטחמ"

9

9

10

תולוברעמ/םלה ילג/ תויטסוקא ה''אנ תוכרעמ ג

10

"םייטסוקא םיעילק"

1 - ג 2 - ג 3 - ג

12

םימעופ

לוק ילג

15

(Vortex)

ריווא תולוברעמ

16

םימעופ םיילמשח-םייטנגמ תודשו תיטנגמורטקלא הנירק ד

18

תיטנגמורטקלא הנירק ידי לע קחרממ םירשומה תולוק (8-13 Hz) אפלא ילג םוחתב תותואב רוריע

1 -ד

20

2 -ד

22

תונקסמו

םוכיס

3

אובמ

עקר לע ,2000 רבמבונ-רבוטקואב התשענש רתוי תמצמוצמ הריקס לש הבחרה הווהמ תיחכונה הדובעה תיחכונה הדובעה ,תמדקומה הריקסה לע ולבקתהש תובוגת תובקעב .הצקא-לא תדפיטניא תוצרפתה םיטביהל רתוי תטרופמ תוסחייתה םג ,םישדח םיאשונ רוקיסו םיאשונ תבחרהל ףסונב ,תללוכ ץופנה חונימה יפ לע ,גרה-לא קשנ - ה''אנ ,ןלהל) םיינלטק אל המיחל יעצמא םושייו חותיפ לש םייטסיגולה ,ןכו רוציי תליחת/חותיפ םויס ידעומ יבגל תוכרעה תוללכנ ,הריקסה םוכיסב ,ךכ .(ונימיב תירבעב רתוי ,לוכי תוסח/הכימת לע עדימ .םיינוחטיב/םייתלשממ םינוגרא ידי לע םיטקיורפה לש תוסח/הכימת בצמ המיחל ילככ ותסנכהל יקוח רושיא לבקי רחא וא הז יעצמאש ךכל יוכיסה תכרעה רשפאל ,תינורקע תוינכת תועצמאב ינקירמאה הנגהה דרשמ ידי לע ןמוממ ןחותיפש ,קשנ תוכרעמ יכ חינהל ריבס .יעצבמ

תרגסמב תויהל היופצ ןתלעפה ןכ לעו ,ימואל סרטניא תופקשמ , SBIR ,ומכ תויולג תויתלשממ חותיפ .קוחה (םויה דעו םיעשתה תונש ףוסמ) םישדחה םיחותיפב תדקמתמ ,התמדוקל ךשמהב ,תיחכונה הריקסה תניחבמ ,עקר םיווהמ ץראב 2000 רבוטקואב ולחהש םישקה םיעוריאה רשאכ ה''אנ תמיחל םוחתב םירקוסמה םיעצמאה תניחבל ירקיעה החנמה וקה ,תאז הביסמ .םיינייפוא המיחל ישיחרת תרהבה לש ותוליעיל הז יחרכה יאנת םא .ידיימ "הריצע רשוכ" תניחבמ םיעצמאה תוליעי תדימ איה הדובעב בורב ,תמייק םהב םייחכונה המיחלה יאנתב החינז היהת ותובישח ירה ,םייקתמ וניא המיחל יעצמא קשנה יליעפמל ילמינימ ןוכיס םיווהמה םיעצמא לש םתופידע אשונ םג שגדוי .םח קשנ תוחכונ ,םירקמה .תילמינימ איה ביריב תירשפאה םתעיגפש םיעצמאה תופידעו .קרוש-ג"ממ לש עדימ יתוריש תקלחמ עויסב העצוב הדובעה .הביתכ ןונגס יניינעב הבר הרזעו רמוחה לש תיתרוקיב האירק לע ךוק ןא'ז ר"דל הנותנ יתדות

4

םייטניק םלה יעצמא - א

.בטיה תרכומ םתלעפה רשא ,םהל םימוד םיעילק וא ימוג יעלק ,לשמל םיכייש תאז םיעצמא תצובקל .הטמל םיטרופמ רתוי םישידחה םיעצמאה

.[1,2] םיעילקה לש תיטניקה היגרנאה יונישל ןונגנמ ילעב םילק ירי ילכ : 1 -א

הלא קשנ ילכ ךופהל תינורקע הלוכי לק קשנמ םירונה םיעילק לש תיטניקה היגרנאה לע הטילש תלוכי הרקב ןונגנמ ידי לע השענ ה''אנ יעצמאכ שומישל ינלטק-יאבצ שומישמ רבעמה רשאכ ,םייתילכת-ודל רורבה יטסיגולה ןורתיה דבלמ .תשומחתה וא/ו קשנה ילכ לש יזיפ יוניש בייחמ ,חרכהב ,וניאש ימינפ םייתייעב םייטקט םיבצמל תועלקה עונמל תולוכי הז גוסמ תוכרעמ ,הדיחא תשומחתב שומיש לש וילאמ .הליגר תשומחת ליעפהל םיליחתמ םימחולהו ה''אנ תשומחת תרמגנ םהב

ידי לע עצובמ יריה .[1] ילמשח ךילומכ םוינימולאו םימ ליכמה לימרת לע ססובמ הז גוסמ ןושאר ירי ילכ ילמשח םרז רבעמ ידי לע תטהול תכתמ תריצי לש הז ףורצ .םימ ךותב םוינימולא תפרש לש ילמשח םוזי לקשמ תדיחיל תררחושמ היגרנא תומכ) היגרנא תופיפצ תלבק רשפאמ םימה ידי לע (התפרש) הנוצמחו .טלוו 1.5 לש הליגר הללוס ידי לע לעפומ יריה ילכ .םיליגר ירי ילכל סחיב ההובג (םייטגרנאה םירמוחה

םייושעה םיעילקל ףסונב ,יכ רסמנ ,ב''הראב Oak Ridge תודבעמ חותיפמ ,יריה ילכ תא תראתמה העידיב

רמוחה לש תיטניקה היגרנאה תא ןווכל ןתינ ,הרקמ לכב .םימ ינוליס םג תוריל ןתינ ,םיקצומ םירמוחמ .ילמשחה הלעפהה ןונגנמ ידי לע הרונה

דמ השעמל ראותמ .םמצע ירי ילכ לע םיטרפ םירסמנ אל .[2] יפוריא טנטפב ראותמ הז ןוויכב ףסונ ןויער ןפואב רפשל הלוכי חווט תעיבק לש תלוכיה יכ שיגדהל שי .יריה ןונגנמ יונישל תוא רצויה הרטמה לא חווט היגרנאה תלדגה ידי לע) יריה חווט תא לידגהל זא ןתינ ןכש ,ה''אנ גוסמ ירי ילכ לכ לש תוליעיה תא רכינ .ינלטקל עילקה תא ךופהל ילבמ (הרונה עילקה לש תיטניקה

ילעב םייגולונכט תונורתפכ םיארנ ,הז בלשב םייעצבמ םניא םא םג ,הלאה תונויערה ינש יכ ךירעהל ןתינ דמ ידי לע תיטניק היגרנא תרקב בוליש יכ הארנ ,ךכל רבעמ .הנשכ לש ןמז חווטב םושייל ההובג תונכתה

.ליעיו םדקתמ יגולונכט ןורתפ תויהל יופצ ,Oak Ridge תודבעמ חותיפמ ימיכ-ילמשח ירי ןונגנמ םע חווט

מ"מ 66 -ו 40 רטוקב םילוטממ ה''אנ ינעטמ : 2 -א

:[3] (40mm NL Crowd Dispersal Cartridge ) מ''מ 40 רטוקב לוטממ ימוג ירודכ ןעטמ

הנגהה דרשמ לש םוסרפב .רטמ 15-30 -כ לש םיקחרמב תינמז וב םישנא רפסמב העיגפל תדעוימ תכרעמה

לש רטוקב ימוג ירודכ 20 -כ םירונ וכותמ רטמילימ 40 רטוקב לימרת ראותמ [3] 1999 תנשמ ינקירמאה

לע רבודמ .(םוסרפה תא םיוולמה םימישרתה ךותמ םירעושמ הלא םיכרע) דחא לכ רטמיטנס 1-2 -כ

.תורטמה ןיב קחרמה המ רסמנ אל .רטמ 30 לש קחרמב תורטמ 5 ךותמ 4 -ב העיגפ 90% לש יוכיס

5

Deftech תרבחל 2000 תליחתב קנעוה רוצייה הזוחו 1999 -ב ינקירמאה אבצה ידי לע השענ חותיפה םוזיי

:[3] בכר לע ןקתומה רטמילימ 66 רטוקב לוטממ יטפואו יטסוקא םלה/ימוג ירודכ ןומיר

.בכר לע ןקתומה לוטממ םירונה םינומיר יגוס ינש םע רטמ 100 - 50 לש םיחווטל ה''אנ תכרעמ תאז

.יטפוא /יטסוקא םלה רצוי רחא ןעטמ .רטמיטנסמ תוחפ לש רטוקמ ימוג ירודכ 450 -כ ליכמ דחא ןעטמ

.ןומירה לש ותעיגפ םוקממ ,רטמ 10 לש סוידרב ,םינוויכה לכל השענ תאז תכרעמב ימוגה ירודכ רוזיפ

םלה רוציל דעונ ןעטמה יכ קיסהל ןתינ ,תיסחי םצמוצמה ,רוזיפה סוידרו ימוגה ירודכ לש ברה רפסמהמ ןעטמה תרטמ םג הארנכ תאז .תירעזמ תויהל היופצ ימוגה ירודכמ תינפוגה העיגפה רשאכ ,לק ינמז .יטפוא/יטסוקאה

האלמ תיעצבמ תלוכי תגשה .PM Smoke -Aberdeen Proving Grounds -ב 1999 -ב לחה חותיפה

. 2003 -ב היופצ

םיריעב םירמוח רוזיפלו םיינלטק אל םיציפנ םיזגפל רטמילימ 120 -ו 81 תומגרמ : 3 -א [3] םיפסונ ה''אנ ירמוחו

TIP - Technology ) תושדח תויגולונכטב תועקשה תרגסמב ןונכת יבלשב םה הלאה םיעצמאה

תוביבסב םה םיחווטה יכ רסמנ םוסרפב םיאבומה םיטרפה טעמ ןיב .(Investment Program

יתלבה םיסיסרהש ךכ םיננכותמ רטמילימ 81 תמגרמ יזגפ .(רטמילימ 81 תמגרמ רובע) רטמוליק 1.5 120 רטוקב םיזגפה יכ בתכנ דוע .הרטמה לעמ םירזופמ (םיבכורמ םירמוחמ יושעה זגפ ףוגמ) םיינלטק ללגב ןה ,הלאה םיעצמאה ינש לש הרטמה יכ קיסהל ןתינ ליעל רומאהמ .הרעב ירמוח םיליכמ רטמילימ העיגפ גישהל ןתינ יכ ריבס אל .םישנא קותיר וא/ו השיג תמיסח איה ,שומיח גוס ללגב ןהו םיחווטה .ולא םיעצמאב שומיש ידי לע תונטק תוצובק/םיטרפב תנווכמ

ילזונ עילק : 4 -א

,םוסרפה יפ לע .סוחד זאג ידי לע ףדהנה ילזונ עילק חותיפב תקסוע [33] UTD Incorporated תרבח

ומכ תתחפומ היגרנא ילעב םייטניק םינעטמל סחיב םיטלוב תונורתי ינש םנשי תאזה תכרעמל

.לשמל , bean bag-ה

לש תאז השלח תולת .ןעטמה תומדקתה םע תיטניקה היגרנאה לש יטיא דוביא אוה ןושארה ןורתיה

aspect ) רטוק/ךרוא סחי תלעב איהש ילזונה עילקה לש תדחוימה ותרוצמ תעבונ קחרמב תיטניק היגרנא

אוה ילזונה עילקה רטוק ,ןאכמ .םרג 150 -כ קר אוה ולקשמו רטמכ אוה עילקה ךרוא ןכש ,לודג (ratio

םימ לש 1 gr/cm לש ילוגס לקשמ לע םיססבתמ םא ,(100:1 ךרעב ,רטוק/ךרוא סחי) דחא רטמיטנסכ

הרימש שי ךכבו ימנידוריוואה ררגה ידספה תא התיחפמ תאזכ הרצו הכורא הרוצ יכ רבתסמ .עילקה לזונכ בחר חווטב תיטניק היגרנא לע הרימש לש תובישחה .ףועמה לולסמ ךרואל תיטניקה היגרנאה לש הליעי ,םירחא םייטניק םינעטמל סחיב הנטק םירצק םיחווטב תינלטק העיגפ תנכסש ךכב איה ףועמ יקחרמ לש יפלכ ןעטמה תומדקתה םע ריהמ בצקב תכלוהו תתחופ איהו ,תיסחי ההובג םהלש עולה תוריהמש .הרטמה

תיסחי יטיא היגרנא רורחש בצק אוה (bean bag -ה ומכ) םירחא םייטניק םינעטמל סחיב ינשה ןורתיה

3

6

ךורא ןמז והז .הינשה תיאמכ תכשמנ ילזונה עילקה תעיגפ יכ רבתסמ .הרטמב ילזונה ןעטמה תעיגפ ןמזב

היגרנאה תרבעומ וב ןמזה רשאכ .האוושהה התשענ ויפלכש bean bag לש העיגפה ןמזל תיסחי 10 יפ

,תאז .םדאה ףוגל עילקה תרידח לש הנכסה תתחפומ ךכ ,רתוי ךורא אוה הרטמה לא ןעטמהמ תיטניקה עילק תרידח םוקמב ,ךכ .תיתועמשמ תויהל הלוכי הרטמל תרבעומה תללוכה תיטניקה היגרנאה רשאכ ןיעכ שחרתהל היופצ ,תימרת היגרנא רורחש וא/ו יטטסורדיה םלה ידי לע ריהמ היגרנא רוזיפו םדאה ףוגל רורב ילזונ עילק תעיגפ ןונגנמ לש הזה יתוחיטבה טקפסאה .הצרא התלפהו המוקממ הרטמה לש הפידה .ה''אנ תכרעמכ הטישה םושייל רשקהב וילאמ

20 -כ לש קחרמ לע רסמנ .םצמוצמ תויהל יופצ םיילזונ םיעילק םושייל יברמה קחרמה יכ וילאמ ןבומ

והז .אבה קרפב םירקסנה למשח יכילומ םיילזונ םינוליס תוכרעמ יבגל םג תמייק המוד חווט תלבגמ .רטמ (םיפסותב שומיש) םירמוחה יעדמ םוחתב תיגולונכט תומדקתה םלוא חותיפה יצמאמ תניחבמ יניצר ישוק .םיחווטה לש תרכינ הלדגה רשפאל היופצ

7

םיילמשח םלה יעצמא - ב

.רתויו םירטמ הרשעכ לש םיקחרממ העיגפל םידעוימה םיילמשחה םיעצמאה תא רקיעב ללוכ הז קרפ

ךרד ,םירבוחמה םיציח תחילש ידי לע לעופש [4]

ללכי אל אוה ,תיסחי רכומ הז יעצמאש ןוויכמ .(ךומנ םרז לבא) הובג חתמ רוקמ לא ,םיילמשח םיטוח אלש ילמשח םלה ריבעהל םירומאש תוחפ םירכומו רתוי םישידח םיעצמא וללכי .תיחכונה הריקסב

Taser -ה אוה תאז הצובקמ רתויב עודיה יעצמאה

5-] םיילזונ םיילמשח םיכילומ לע תוססובמה תוכרעמ עברא וראותי הליחתב .םיילמשח םיטוח תועצמאב

רתויב "תיטוזקאה" ,תישימחה תכרעמה .הובג חתמ רוקממ ךומנ םרז םיליבומו קחרמל םיקרזומש [9

.רטמ האמכ לש קחרמל וב למשח תכלוהו ריוואה ןונייל תשמשמה רזייל ןרקב שומיש תראתמ ,הז קרפב

ריוואב םיטוחל םיקצמתמה תוכתומ תוכתמ ינוליס : 1 -ב

םילכמ ,הובג חתמ קפס תללוכה תכרעמ תראותמ ,1989 תנשמ ,[5] רתוי םימדקומה םיטנטפה דחאב

.קחרמל תילזונה תכתמה תא הקירזמה תילוארדיה תכרעמו תכתומ תכתמ םיליכמה םיממוחמ יטוחל השעמל םיקצמתמ םינוליסה ,ריוואב םתויהב .הובג חתמ קפסל םירבוחמה םינוליס ינש לע רבודמ .ילמשח םלה לובסי אוה ,(רישי עגמ תויהל ךירצ) םדאה ףוגב םיעגופ הלאכ םיטוח ינש תוצק רשאכ .למשח

רתוי . Taser -ה תכרעמ תא ,תוחפל הלועפה ןורקע תניחבמ ,הארנה לככ םידקה הז טנטפ יכ רמול ןתינ

ןורתפכ ,תוחפל ריינה לע ,תיארנ ריוואב תכתומ תכתמ תקרזה ידי לע םיקצומ למשח יטוח תריצי ,ךכמ

. Taser תכרעמב םשוימה הזמ רתוי הברה םדקתמ

חווט דמ ידי לע תילמשחה תכרעמה תרקבו תוכילומ תוסימת ינוליס : 2 -ב

,תכתומ תכתמ ןוליסב םוקמב ,ךילומ לזונ ןוליסב שומיש ראותמ , 1990 תנשמ ,[6] רתוי רחואמ טנטפב

ללוכ טנטפה ,ימימ סיסב לע תויהל םייופצ םיילזונ למשח יכילומש ןוויכמ .[5] טנטפב ראותש יפכ

שומיש ידי לע) העפותה םוצמצל תויורשפאהו תודרפנ תופיטל ילזונה ןוליסה תריבש תייעבל תוסחייתה רכזומ ,ןכ ומכ .(םיטנטקפרוס -חטש יליעפ םירמוח תפסוה ידי לעו תוגימצה תא םילידגמה םיפסותב הבטרהה תלוכי תא םיריבגמה םיפסותב שומישו תילמשחה תוכילומה תלדגהל םיינוי םיפסותב שומיש

ןיב רישי ילמשח עגמ תחטבאל ,הארנכ ,הבושח הנורחאה הנוכתה .ךילומה לזונה לש (wetting ability)

אל הלעפה לע רומשל ידכב םיילמשחה םירטמרפה תעיבקל חווט דמ םג תללוכ תכרעמה .הרטמל לזונה ילכל רשקהב ( 1 -א ףיעס ) הלעמל ראותש חווטה דמב שומישל היגולנאב ,ךכ .הזה יעצמאה לש תינלטק קפסה חתמ תלדגה ידי לע רשפאתהל הלוכי רתוי םיכורא םיחווטב ילמשח םלה תלעפה ,םילק ירי תגשהל לעפומה חתמה רתיש ןוויכמ ,תאז .תינלטק אל ןיידע ראשית תילמשחה העיגפה רשאכ ,ילמשחה איה תאז התחנה .הכלוהה לולסמ ךשמהב האיציה חתמ תתחנה ידי לע זזוקמ ,תוקוחר תורטמ םלה תובקעב רצונ חתמה לפמ .רתוי ךורא חווטל עיגמה ןוליס ךרואל רצונה רתוי לודג חתמ לפמ לש האצות .לגעמב ךומנ ילמשח םרז רבעמו (המדאה - הרטמה - ךילומה ילזונה ןוליסה ךרד) ילמשחה לגעמה תריגס .קפסהמ האיציה חתמ תדרוה בייחת םירצק םיחווטל תינלטק אל הלעפהש ןבומכ

םימייק .חווט ידמב קרו ךא תויולת ןניאש הרקב יכרד ונכתי יכ ןייצל שי ,תילמשח הרקב לש הז רשקהב ,ונלוכל רכומה ןקתמה ,אמגודל .םינתשמ סנדפמיא יאנתב םרז תרקב םירשפאמה םיילמשח םילגעמ

8

.םיוסמ ףס רבוע (עקרקה ךרד לגעמ רגוסה) הגילז םרז רשאכ למשח תקפסה קותינ לע ססובמ ,תחפ קספמ ךרד איה "הגילז"ה ,ילמשח ה''אנ יעצמא לש הרקמב) הגילזה םוקמ קחרמב ,ןבומכ ,יולת וניא הזה ןקתמה .(םדאה ףוג

בכר יבג לע תבצומה תיעצבמ תכרעמכ תוכילומ תוסימת ינוליס : 3 -ב

יכ שיגדהל שי .יעצבמ לועפת תמגדה הב הכרענו חותיפ םויסל העיגהש [7,8] Jaycor תרבח לש תכרעמ תאז

רטמ 10 -כ וניה המגדוהש תכרעמה לש יביטקפאה חווטה ןכש ,קוספ ףוס הווהמ וניא יחכונה חותיפה

רטמ 30 -ל חווטה תלדגהל ליבוי התכרעהלש חותיפ ךשמהב םויכ תקסוע הרבחה ,תאז הביסמ .דבלב

תונוכתה רופישו ךילומה לזונה ןוליס אצוי הנממ ( nozzle ) היפה רופישב זכרתמ הז ףסונ חותיפ .רתויו

ןייצל שי .תודרפנ תופיטל לזונה ןוליס תודרפיה תא בכעל ,הארנכ ,תוצוחנה ךילומה לזונה לש תוילקיסיפה

תראותמ וב רשא , 1997 תנשמ ,[8] תיסחי שדח טנטפ לע הארנכ ססובמ [7] Jaycor לש יעצבמה חותיפה יכ

ויהיש הרבחה לש םיפסונ םיחותיפ דיתעב ונכתי יכ קיסהל ןתינ ןאכמ .לייח ידיב תאשינה ,המוד תכרעמ .דדוב םחול ידיב םיאשינ :[8] Jaycor טנטפ ךותמ דומע

, המוד תכרעמ . דדוב םחול ידיב םיאשינ :[8] Jaycor טנטפ ךותמ דומע

9

"ילמשח לפרע"

: 4 -ב

ליעל ורקסנש תוכרעמל סחיב ,יוניש לע ילוא רבודמ , 1996 תנשמ [9] יניס טנטפ ריצקת לע ךמתסהב

יפ לע ,spray) סיסרת "ינרק" יתש םירצוי ,ריצקתה יפ לע .ךילומה לזונה רורחש תרוצת לש ,הז קרפב

ריבעהל ןתינ דציכ רורב אל ,לפרע וא סיסרת לע רבודמ םנמא םא .הובג חתמ רוקמל םירבוחמה (ריצקתה םימיוסמ םיסיסרתב תילמשח הכלוה ,תינורקע ,ןכתת םא םג .הז גוסמ ךוות יגוסב ,םינטק וליפא ,םימרז .סיסרת "תונרק" יתש ןיב תיבחרמ הדרפה לע רומשל ןתינ דציכ רורב אל ,(לשמל ,היצלוקרפ ןונגנמ ידי לע) שמתשה טנטפה שיגמ יכ ןכתי .הרטמל םיפיחרתה תעגה ינפל דוע ילמשח רצק תורצוויהל םורגי ןהיניב עגמ .(יניס ,רומאכ אוה ,טנטפה) ילזונ םרז וא ןוליס רואיתל םיאתמ אל ילגנא חנומב

תוכרעמ לש הז גוס ירחא בוקעל יאדכ ,תינכט הניחבמ ךכ לכ רורב וניאש טנטפב רבודמ םא םג ,הרקמ לכב לעבו דאמ ירוקמ ינכט ןוויכ הז היהי ,למשח יכילומ םיפיחרתב שומיש םיגדהל היהי ןתינ םא ,ןכש .םיירשפא םיילועפת תונורתי

[10-12] למשח תוכילומ "רזייל יטחמ"

: 5 -ב

.ןאכ דע ורקסנש הלא ןיבמ רתויב "יטוזקא"כ ותונכל ןתינש ילמשח םלה יעצמא ראותי הז ףיעסב תונורחאה םינשהמ יעדמ יוליג לע ססבתמ ,דבלב םימדקומ חותיפ יבלשב הארנה לככ אצמנה ,יעצמאה

לש טחמ ןיעמ רוציל לוכי (הינש לש 10 וא הינש-וקיפמ רצק) רתויב רצק רזייל סלופ יכ ררבתמ .[10-11]

200 -כ לש קחרמל דע ,[11] תורפסב וחוודש תונויסינ יפ לע ,העיגמ תננוימה ריואה "טחמ" .ןנוימ ריוא

.רטמ חוכ תונחת ינקתמב העיגפמ םיקרב תטסה איה ,םירקוחה םידבוע וילע ,רזיילה "טחמ" לש ירקיעה םושייה

השעמל רוציל ךכבו ,הכילומה רזיילה "טחמ" ךרד תילמשח תוקרפתה לולסמ רוציל אוה ןויערה .[10]

.ומצע תילמשח ןעטומה ןנעה לא עיגמש םיקרב טלוק

.[12] 1997 תנשמ ינקירמא טנטפב ראותמ "רזיילה יטחמ" לע ססבתמה ה''אנ םושיי

תילמשח רבוחמ ןרקה תאיצי חתפ ,םיכילומ םילזונ ינוליס לע םיססבתמה םיילמשח םלה יעצמאל המודב ,עקרקהמ תדדובמ הרטמה םא .תחא ןרקב םישמתשמ ,עקרקב תעגונ הרטמה םא .הובג חתמ רוקמל תקראה ,ןבומכ ,בייחמ תחא ןרקב שומישה ,םיכילומ םילזונ תוכרעמל המודב .םיינרק יתשב םישמתשמ .הובגה חתמה רוקמ לש היינשה חתמה תאיצי בייחי הרטמה לא םלהה םרז רבעמ ,רזייל "יטחמ"ל ידוחייה ,תילמשחה הכלוהה ןונגנמ ללגב יכ ןייצל שי .םדאה ףוג םע ילמשח עגמ תריציל דע ןרק תרידח רשפאי אל הבע דגב .םדאה ףוגב הרישי רזייל תעיגפ "יטחמ" לע ,תיעצבמ הניחבמ ,םיפידע םיכילומ םילזונ ינוליס יססובמ םיילמשח םלה יעצמא ,תאז הניחבמ "יטחמ" לש רורבה ןורתיה ,תאז תמועל .ילמשח עגמ חיטבי ךילומ לזונ ידי לע בטרוהש דגב ןכש ,רזיילה תא תולגל היהי השקש ךכבו הקוידב ,העיגפה חווטב אוה ,םיכילומ םילזונ תוכרעמל האוושהב רזיילה .('וכו םילזונ ינוליס שער ןיא) התלעפה ןמזב תכרעמה לע עודי .תיעצבמ רזייל "טחמ" תכרעמ םויק לע הז רקס רבחמל עודי אל יכ שיגדהל שי הז ףיעס םויסל

תינכט אל תורפסב ,תאז םע דחי .[13] רלוד ףלא 50 -כ אוה רעושמה וריחמש סופיט בא לש חותיפ תדובע

-12

10

תואמ המכ לש תולעב םינש רשעכ דועב ינדי רישכמ עיצהל לכוי יכ ךירעמ חתפמה יכ רסמנ [13-14]

.הבורקה הנשה ךלהמב יעצבמ תויהל יופצ אל הז "יטוזקא" יעצמא יכ קיסהל ןתינ ןאכמ .דבלב םירלוד

תולוברעמ/םלה ילג/תויטסוקא ה''אנ תוכרעמ -ג

רשוכ תניחבמ תוחפל ,רתויב םיליעיה םיעצמאה ,יטסוקא ה''אנ םוחתב םיחותיפה ללכ ךותמ יכ הארנ

ילג תורצויה תוכרעמ ,וא/ו (acoustic bullet) "ילוק עילק" גוסמ תוכרעמ תויהל םילוכי ,ידיימ הריצע

,םימוד תויהל םילוכי הז גוסמ םיעצמא .(high amplitude acoustic pressure waves) םיילוק ץחל

ינשב םירקוסמ הלא םיעצמא .םלה ינומירל וא םייטניק המיחל ילכל ,הרטמה לע םהלש טקפאה תניחבמ .עמשה תויורידת םוחתב תולעופה המצע תובר תונריס גוסמ םיעצמא םג םימייק .םיאבה םיפיעסה תוכרעמ ראש ןיב ,תועצומו םינש תורשע רבכ םירכומ ,תויולהקתה רוזיפל םישמשמה ,הלאכ םיעצמא

םיראותמ הז קרפ לש ישילשה ףיעסב .ןלהל תרכזומה [16a] SARA תרבח ידי לע ,תויטסוקא ה''אנ

םיססובמה םיעצמא הלא ןיא יכ םא ,םייטסוקאה םיעצמאה םוחתל םיכיושמ תויהל םילוכיה םיעצמא

תוענה ,ריווא (Vortex) תולוברעמ תריצי וא ,ריווא רורחס לע רבודמ ( 3 -ג ) הז ףיעסב .םיליגר לוק ילג לע

יריוואה ךוותב שומישה ללגב התשענ יחכונה קרפב תאז תינויסינ תכרעמ תללכה .הרטמה יפלכ תוריהמב .הרטמה יפלכ תיטניק היגרנא תרבעה יעצמאכ

"םייטסוקא םיעילק"

:

1 -ג

לא ןווכמה םלה לג תריציב שומיש ונשי ,הז גוסמ תכרעמ תראותמ וב ,(Acoustic Cannon) [15a] טנטפב

תרצוי םילגה ןיב היצקארטניאה רשאכ לוק תורוקמ לש ירטמואיג רודיס ידי לע רצונ הז לג .הרטמה

יכ קיסהל ןתינ טנטפב םיאבומה םינותנה יפ לע .הרטמה ןוויכ לא הענה (Mach disk) "םלה תקסיד"

לע תססבתמ הז טנטפב היגולונכטה .תידיימ הריצעל שמשל ידכ תקפסמ המצעב תויהל לוכי ילוקה םלהה

SARA תרבח לש פ''ומ תעצהב םג ,הארנכ ,לולכ הז חותיפ ןוויכ .םלה ילג תריציל םייראיניל אל םיטקפא

(Phase II) 2 בלשכ תרדגומ תאז פ''ומ תעצה .[16b] ינקירמאה הנגהה דרשמ לש SBIR תינכות תרגסמב

תונכהו סופיט בא תנכה לש בלשבו תונכתה תחכוה ירחא תויהל הרומא איה ,ןכ לעו SBIR תינכות לש

,ךירעהל קר ןתינו העצהה ריצקתב םייתועמשמ םיינכט םיטרפ םיאבומ אל ,תאז םע דחי .ירחסמ םושייל

לש לדוג רדסמ םה רבודמ םהב םיקחרמה יכ ,הטמל אבומה ,Acoustic Cannon טנטפל ןוימדה יפ לע

.ההובג תוינוויכ שי םלהה לגל יכו םירטמ תואמ

תדובע יכ ןייצל שי רגסומ רמאמב . Acoustic Cannon [15a] טנטפ ךותמ ןושארה דומעה אבומ ןלהל

,הטמל אבומה טנטפהמ םימישרתה ןכש , Primex תרבח ידי לע תישענ תאזה תכרעמה לע חותיפה

.[15b] 1998 -ב תאזה הרבחה הגיצהש ריצקתב םיעיפומ

11

11

12

:םירטמ 200 -כל םיעיגמה העיגפה יקחרמל תוסחייתה םג הנשי טנטפה ותואב

תוסחייתה םג הנשי טנטפה ותואב םימעופ םייטסוקא םילג : 2 - ג .

םימעופ םייטסוקא םילג : 2 -ג

.םיינויסינ סופיט יבא בלשב תואצמנ ,[16a] SARA תרבח ידי לע לשמל תוראותמה ,הז גוסמ תוכרעמ :םימעופ םייטסוקא םילג תלבקל תוטיש יתש תומייק ,ןורקיעב תוילמשח תויוקרפתה / םיימיכ םיצוציפ תרדס .1

.תובורק תויורידתב (carrier) אשנ ילג בוברע .2 .תוטישה יתש לש הרצק הריקס תאבומ ןלהל

תוילמשח תויוקרפתה וא םיצוציפ תרדס 20 -כל דעו הינשל דחא ץוציפמ) ןצמחמ-קלד תובורעת לש םיצוציפ תרדס םירצוי ,תאז הטיש יפ לע .הכומנ תורידתב םייטסוקא םילג השעמל תרצוי הלאכ םיצוציפ לש הפיצר הרדס .(הינשל םיצוציפ

13

Adroit תרבח ידי לע [17] טנטפכ המשרנ םיטרופמ םיינכט םינותנ םימייק הילע הז גוסמ תוכרעמה תחא

ןקתמב ןצמחמו קלד תפרשמ םימרגנה םיצוציפ לש ףצר תריצי לע תססובמה תכרעמ תאז . Systems

תארקנ תכרעמה .( V-1 תוטקר) הינשה םלועה תמחלממ םיינמרגה םיליטה יעונמ תא ריכזמה

ונממ קלחש ,טנטפב ראותמה יפ לע .Pulsed Combustion Acoustic Wave Generator (PCAWG) גוסמ תכרעמב רצונה הזמ תוחפ ןווכמ היהי תאז תכרעמב רצונה יטסוקאה םלהה לג יכ הארנ ,הטמל אבומ

יכ חינהל ןתינ ,בטיה תרכומה היגולונכטה בקע ,תאז םע דחי .םדוק הראותש ,[15] "יטסוקא עילק"

.תיסחי רצק ןמז חווטב תיעצבמל ךופהל הלוכי PCAWG גוסמ תכרעמ

" . תיסחי רצק ןמז חווטב תיעצבמל ךופ הל הלוכי PCAWG גוסמ תכרעמ

14

50 -כ דע אוה יוויטקפאה חווטה .[16d] SARA תרבח ידי לע תחתופמ המוד תויטסוקא תומיעפ תכרעמ

-ןאתמ תבורעת לש) םיצוציפ לש הרדיס תריצי לע ןאכ רבודמ ,ליעל הראותש Adroit תכרעמל המודב .רטמ

. Infrasonic Acoustic pulser תארקנ תכרעמה .1-17 Hz תורידתב (ןצמח

תולוברעמ יללוחמ חותיפל [16d] הלחתה תדוקנ םג הווהמ SARA תרבח לש הזה םושייה יכ ןייצל ןיינעמ

.ךשמהב , 3 -'ג ףיעסב רבודי םהילע

לע תחתופמה ,הטישה .המצע תובר תוילמשח תותשק תוקרפתה ידי לע םג תולבקתמ תויטסוקא תומיעפ

Sequential Arc Discharge Acoustic Generator תארקנ [19] ב''הרא אבצ לש רקחמה תודבעמ ידי

םיסלופה תורוצ לע רתוי תקיודמ הרקב תגשה ,תינורקע ,תרשפאמ תילמשחה היגולונכטה . (SADAG)

םירמוחב שומיש ןיאש ךכב יתוחיטב ןורתי םג םייק .םיימיכ םיצוציפ תטישב תירשפאה הרקבהמ

תולוברעמ תלבק תרשפאמ ,SARA תרבח חותיפמ תכרעמל המודב ,SADAG תכרעמ .םיציצפ/םיריעב

.תויטסוקא תומיעפ לש יאוול רצות ,רבתסמ ,ןהש (Vortex) ריווא

תובורק תויורידתב (carrier) אשנ ילג בוברע

רשאכ ,תוהובג תויורידתב לוק תורוקמ ינש תועצמאב םג תוכומנ תויורידתב םייטסוקא םילג לבקל ןתינ

10 תורידתב (beats) תומיעפ תעפוהל םרוג הז שרפה .לשמל ,10 Hz -ב םתורידתב םילדבנ תורוקמה ינש

םוחתב (carrier) עסנ ילגב תשמתשמה תכרעמ םע [16c] הז ןוויכ חותיפב תקסוע SARA תרבח .Hz

Synetics תרבח ידי לע םשוימ המוד חותיפ ןוויכ .5-10 Hz לש םירדת חווטב תומיעפ םירצויה 4 Khz

ינרק יתש תפיפח ידי לע ,תאז .הרטמה תברקב רצוויהל תולוכי הכומנ תורידתב תומיעפ רשאכ ,[16e]

חינהל רשפא .הרטמה תברקב תושגפנהו ,ןתורידתב טעמ תולדבנה ,(ההובג תורידתב לוק ילג) Ultrasound

דוקימל תונתינ ןונפיא אלל Ultrasound ינרק ןכש ,ההובג תוינוויכ רשפאל הלוכי תאזכ הלעפה תרוצ יכ

תינכת תרגסמב עיפומה [16e] םוכיסב ,םנמאו .םייטקפמוק לוק ירדשמ ידי לע ליעי

תאז) רוצייל הנכהו סופיט-בא חותיפ לע רבודמ ,SBIR (Small Business Innovation Research

.ישיא קשנכ שמשל הלוכיה ,םידממ תנטק תכרעמ לש (II בלש SBIR לש תועמשמה

תויהל הרומא המיעפה רדת תריחבל ,תויטנגמ-ורטקלא ה''אנ תוכרעמב ןדה קרפב ,ךשמהב בחרויש יפכ

.חומה תוליעפ ירדתל תומיאתמ ,10 Hz ,תוביבסב ,תוכומנ תויורידתש ןוויכמ ,תאז .תיעצבמ תועמשמ

וב (Subliminal acoustic manipulation of nervous systems [18a]) 2000 תנשמ טנטפ םייק ,אמגודל

לוק ילג ולעפוי םהילע םישנא לצא המדרתל הייטנו בחרמב תואצמתה רסוח תמירג לע שרופמב רבודמ

דגנ) םיילופיט םימושיי םע דחי תאז תכרעמ לש ה''אנ םושיי לע רבודמ טנטפב . 2.5 Hz לש תורידתב

םירדת תעפשה ,הריקסה רבחמ תעדי בטימל .תורחא תויורידתב םישמתשמ רשאכ (לשמל ,הדרח הלאש ןמיס .תוילמשח-תויטנגמ תוכרעמב םיכומנ םירדת תעפשהמ תוחפ הדמלנ םייפיצפס םייטסוקא

םרוגה יכ חינהל ןכ לע ןתינ .[18b] רוקמב ,לשמל ,אבומ הכומנ תורידתב םילג תויביטקפאל רשאב

םימלה תרדס לש תיטניק/תיסיפה העפשהה איה הז גוסמ תוכרעמ לש תירשפא תויביטקפאל יטננימודה .םלה ינומיר לש םיצוציפ תרדסל תומדהל ילוא םינתינש המצע יבר םייטסוקא

15

(Vortex) ריווא תולוברעמ

: 3 - ג

לוק תוכרעמ תלעפה לש יאוול תאצות תויהל הלוכי ריווא תולוברעמ תורצוויה ,ליעל 2 -'ג ףיעסב רומאכ

םירצוי המצע תובר תילמשח תשק תוקרפתה וא הציפנ תימיכ תבורעת ץוציפ ,הז גוסמ תוכרעמב .תומעופ טלפנה זגה ןיב תיסחיה העונתה .קרס ןעטמ יריל המודב ,הנק חתפמ הבר תוריהמב אצויה ףדה לג הנקה חתפ ביבס ריוואה .רורחס תעונתל תמרוג הנקה חתפ רוזאב חיינה ריוואהו הנקהמ הבר תוריהמב ריווא לש "הלגייב"-כ רואיתל תנתינש תילאידר היירטמיס תלעב הרוצ תלבקתמ .ומצע ביבס "לפקתמ" ,"הציפה" וא) הזה "הלגייב"-ה .הרטמ-הנק ריצל יכנא רושימב אצמנה , ילגעמ ריצב ,ומצע ביבס בבותסמש

עיפומ (SARA תרבח לש) יתמכס רויא .הרטמה יפלכ תוריהמב ענ (םימעפל תרדגומ תאזה הרוצהש יפכ :הטמל

תרדגומ תאזה הרוצהש יפכ : הטמל . דבלב םייתלחתה חותיפ יבלשב

.דבלב םייתלחתה חותיפ יבלשב הארנה יפכ תואצמנ Vortex תוססובמ ה''אנ תוכרעמ יכ שיגדהל שי

קר .[20a] 1996 -ב קר העצוה ה''אנ תכרעמכ ריווא תולוברעמ םושייל הנושארה העצהה יכ רבתסמ

תוריהמ ,[19] ינקירמאה אבצה לש רקחמה תודבעמ יפ לע ,ךכ .תורפסב םיאצמנ םיטעמ תוכרעה/םיטרפ

SADAG תכרעמ לע האר) םימעופ לוק ילג תקפהל ילמשחה ןקתמב תורצונה תולוברעמה לש תומדקתהה

רטמ יצח לש קחרמב "הלגייב"-ה רטוק יכ רסמנ ךכ לע ףסונב .הינשל םירטמ 50 -כ איה (ליעל 2 -'ג ףיעסב

Vortex -ה תרוצ לע רומשל היהי ןתינש ךכ לע דיעהל לוכי הז .הנקה רטוקמ הברהב הנוש אל הנקה חתפמ

תודבעמ אוה Vortex גוסמ ה''אנ חותיפב קסועה רחא ןוגרא .ה''אנ תניחבמ םייתועמשמ םיקחרמל דע

.ריוואב לוקה תוריהממ 0.8 -ל 0.5 ןיב איה תלוברעמה תוריהמ ,םהלש םינותנה יפ לע .[20] SARA

םירכינ םילדבה יכ הארנ .םדוק ונודינש SADAG תולוברעממ 4 -כ יפ תוריהמ SARA תולוברעמ ,רמולכ תליחתב קר ,הארנכ ,תאצמנש היגולונכט לע םידמלמ תוכרעמה יתשב תורצונה תולוברעמה ןיב הלאכ

זכרמהו Los Angeles תרטשמ תופתוש SARA לש תולוברעמה תויגולונכט חותיפל יכ ןייצל בושח .ךרדה

16

.National Law Enforcement Corrections Technology Center ארקנה קוח תפיכא תויגולונכטל

םיפתוש רהוס יתב/הרטשמ תויושר יכ הדבועהמ ,ןיפיקעבו ריוואה תולוברעמ תויוריהמ יבגל םינותנהמ תוריהמה יכ חיננ םא .חותיפה לש הז בלשב ,רצק חווטל קשנ ןה תולוברעמה יכ קיסהל ןתינ ,חותיפל

,(הלעמל ואבוהש םינותנה ןיב ,םש יא) הינשל רטמ 100 לש לדוג רדסמ איה תולוברעמה לש תינייפואה

,דחוימב ,תאז .םירטמ תורשע המכ לש חווטל רבעמ יתועמשמ העיגפ קויד גישהל היהי ןתינ אל יכ רורב תוריהמה יכ חיננ .תויריווא תולוברעמ תעונת לע תירשפאה התעפשהו חור תוחכונ ןובשחב םיאיבמ רשאכ

תינוכממ עברו םייתש יפ קר ריהמ הז .הינשל רטמ 100 -כ ,םנמא ,איה ריוואה תולוברעמ לש תינייפואה

לש תירשפא היעבל רשאב יביטיאוטניא גשומ לבקל ןתינ ךכמ .העשב רטמוליק 160 לש תוריהמב הענש

.רתוי וא (קחרמ רטמ 100) הינשכ תכשמנ העונתה רשאכ ,"דצ תוחור" תוחכונב העונתה תוביצי

םימעופ םיילמשח-םייטנגמ תודשו תיטנגמורטקלא הנירק - ד

םושיי תניחבמ ןהו תירסומ הניחבמ ןה רתויב םייתייעב םהש ה''אנ תמיחל יעצמא םירקסנ הז קרפב

תודשב שומיש ידי לע םיכיפה תוגהנתה ייוניש תמירג תורשפא לע םיססבתמ הלאה םיעצמאה .[21] יעצבמ

םיעצמא םושיי/חותיפ תויתייעבל תירקיעה הביסה .תומיוסמ תויורידתב םימעופה םיילמשח-םייטנגמ םג עיפוהל הלוכי ,תילועפתה המרב ,ךכל רבעמ .הלועפה ינונגנמ לש דבלב תיקלח הנבה איה הז גוסמ רבע לא (לשמל , ורקימ תנירק תועצמאב) םייטנגמורטקלא תודש דקמל תינורקע ןתינ ,ךכ .הגילז תייעב .םיליעפמה תביבס לא םימעופ םייטנגמ-םיילמשח תודש וא /ו הנירק תגילז ןכתית ,תאז םע דחי .הרטמה רבודמ .ה''אנ תמיחל אשונמ ןיטולחל הנוש םוחתב תרכומ םייטנגמ-םיילמשח תודש תגילז לש תאז היעב

תורוקממ ( extremely low frequency) ELF תנירקל הפישח תועפשה אשונב םירקחמב לשמל

. 50 Hz-כ לש תויורידתב חוכ יווקמ הארשה ומכ ,םייתיישעת/םייתיב

לש תויגולויזיפ תועפשה תניחבמ "תוחוטב" תומרל רשאב םילבוקמ םיטרדנטס םויכ םימייק םא םג יבגל תועיבק לע וקלחיש םירקחמ ועיפוי רחואמב וא םדקומבש תופצל ןתינ ,תיטנגמורטקלא הנירק ,םישדח םיאצממ ולגתיש ןכתי ,ךכ לע ףסונב .םויה תומייקה ,הרואכל תוחוטבה ,הנירק תומצוע םדאה ףוגל דחוימב םינכוסמ םירדת ימוחת ומכ ,הנירק לש םירחא םירטמרפמ תונכס ינפמ וריהזיש הכומנ תויהל הכירצ ,םירדתה ימוחת םתוא תא תללוכ איה םא ,תרתומה תעצוממה הנירקה תמצעשו .םייתייעב םירדת ימוחת תללוכ הניאש הנירק יבגל תרתומש תעצוממה הנירקה תמצועמ תא בטיה המיגדמ םיירלולס םינופלטמ הנירק לש תוירשפאה תועפשהה לע תכשמתמה תקולחמה .םדאה ףוגל םיירשפאה םיקזנה תכרעה תויתייעב רבודמ ירה .םמצע םירקחמה תכירע אוה "תוחוטב" הנירק תומר תעיבקב ,וילאמ ןבומה ,ירקיעה ישוקה והשלכ גשומ לבקל םנמא ןתינ .תוגהנתהה םוחתב םיקזנ וא/ו םיינפוג םיקזנ תמירג לש תורשפא לע ןאכ םייגולוכיספ םיקזנ וא תועפשה ,םלוא .הדבעמ תויחב םייוסינ ידי לע ירשפאה ינפוגה קזנה תדימל רשאב

17

ילוא ןתינ ,רתויה לכל .הדבעמ תויחב תונויסינ תועצמאב הכרעהל ,ןבומכ ,םינתינ אל םיכיפה אל/םיכיפה .רתי תוליעפ ,ןיפוליחל ,וא היצטניירוא/הרכה דוביא לשמל ומכ ,םיידיימו םיינוציק םיטקפא ןייפאל תונירק/תודש תעפשה אשונב היולג היצמרופניא תגשהל ,ירקיעה רוקמה יכ הארנ ,תאז הביסמ ,תוישפנ תויעבב לופיט תוטיש םוחת אוה ,םישנא לצא םייתוגהנתה/םיישפנ םיכילהת לע תויטנגמורטקלא תוחוודמה (TMS - ינוציח יטנגמ רוריע וא קבדיפ-ויבה ומכ) םייעבט חומ ירדת רוריע לע תוססבתמה .תורפסב -ורטקלא הנירק וא רוא ינרק תועצמאב תינוציח תישפנ העפשה תריצי לע רבודמ םא ,ךשמהב טרופיש יפכ

תורשפא ללכמ איצוהל ןיא ,[22] םיכיפה אל םיינפוג םיקזנ תמירג תניחבמ ,תונכוסמ אל תומצועב תיטנגמ ,תאז .םלועב םירחא וא הלא תומוקמב םייטוזקא המיחל יעצמא לש הז גוסל םייקוח םירושיא תלבק הנירקה תומר לש רתויב םינכדועמה םיכרעל תחתמ דימת תורמשנ הנירקה תומצעש יאנתב ,בוש הלוכי םנמא םא .הנירקה תא םינייפאמה םירחא םינכוסמ םירטמרפ םייתניב ולגתה אלשו תרתומה -ורטקלא תוכרעמב שומיש תקידב רשפאתהל תינורקע הלוכי ,תקפסמ תוחיטב תמר תגשומ תויהל

.םישנא תוגהנתה לע תוכיפה תועפשה תגשה ךרוצל קרו ךא תויטנגמ

.תיטנגמורטקלא הנירק לש ,לשמל ,תויגולויזיפ תועפשה לע ססבתיש ,רחא שומיש םילגתמש םישדח םיטקפאל רשאב הריקסה רבחמ לש יללכ עדי לע תססבתמ תאזה תינקספה העיבקה דנואס-ארטלוא תנירק ,לשמל .תוקיזמ יתלב תויהל תורומא הרואכלש ,תונניימ אל תונירקל רשקהב רשאכ ,הארנה םוחתב רוא תטילפל ,םימיוסמ םיאנתב ,םורגל הלוכי (תיטנגמ-ורטקלא הנירק אל איהש) הניחבמ ,םילוכיש םייטגרנא םיכילהת לע הדיעמ רואה תורצוויה םצע .תוימימ תוסימתב תעגופ איה

לכ תעדה לע תולעהל ללכ ןתינ אל

.( 5000 K ,לש לדוג רדסמ) רתויב תוהובג תויתדוקנ תורוטרפמט ידי לע םינייפואמ תויהל ,תילקיסיפ

הזה טקפאה .בר ץרמב רקחנ אוהו Sonoluminescence ארקנ ,םינש 15 -כ ינפל הלגתהש ,הז טקפא

,לוכיבכ ןכוסמ יתלבה ,ליגרה שומישהש תוניימ אל תונירק לש תוילאיצנטופה תונכסה תא בטיה םיגדמ .