!

r

/

1/
CZU 6:1....0~:.l.,11

I.,

.'

ROMANIA
lNSTITVTVL

I~

S TAN

D A 'nn DEB ."EDITI.E ' OF,ICIALA
'.

TAT

STAS

10 l(llj:,!O-tlO

'

--y--~"----'GONSTRUC T1I'
\ ~ iI ...
"

DE 'S'l'ANDAltDlZARE

ROMAN

A.CTlt1IVIIN

/n/ucuic,k: S TJlS (010 I!20·7 J CI ~U\~.. p. .. nlt..am.rlel

INCARt:Ari.I
:,_,..

DArn DE
"

•. , . .c'L'.':

.

,'
L9ADS l)l~a:: TO WIND
J\ctlQIlS In' bulldlnp

VINT'.~ '3-i~~ 3
~
I

G II

Actlor.a en ,egnltrud ion. . CHAHGES DUES At: VENT

Bosp,eAcTau.n

HAfPY31al

B

CTpOHTeJ1bC'rQ6

or

BETPA

.. , . .,

, 1 OBJECT ~I:OOME~luDE

,

_\lnst.t'oiltC[lJl)<-"'· .AP~IC.ARE( B 113 1.1 0 ~

..·~ )

stabileste modul de determinare a incarcarilorcOl espunsatoure accaleulul eonstructfilor. '' ~. In cazul constructtilor de jmportant~dt!oseLita sau 0.. celor care ridica j.roblcrne speciale de rezistenta ~i. stabilitate ]90 actiunea vtntulul, pe baH" unor justificari Iui.damsntate aprobate oclata cu protectul, pot fj adopt ate ~j alte valori decit oelc precizate in prezcntul'

tion ii Yintului, c~e intervw!n

PlezentUlstandazd

-I
I

I

:
I

IIto,n.dard:

-

.I~•

2 EY.ALUAREA . INCARCARILOR 2.1 110(1de ap~ieaI:e
II. Ac~iun~a vintului se,manifesta. prin forte exterioare distribuite, orientate,in mod preponderent, normalIa supra.fat3, expusu.,dar· avlnd ~i componente ta.ngeri.~ia.le, importante In special pen tru elem en ted e suprafa t ~ In arc. .. . . Fortele aplicate de vint slnt variabile in timp. Din punct de vedere 301efectulni asupra constructiilor act-iunea vlntului se considera C,," RUma n. doua.,cornponente, Rtatici:i. ~i fllletwLnta. .Actoiune:L Rtatici\ .3, vlntuluivoonfnrm prevedcrilor prezentului standard, cor('~punde vitezei mediate pe un interval de tlmpde lefprintit de dnua. minute (mutt ma.i lung dccit . perioodele proprji.ule ecnstructiilor), . Ac~iunea fluctua.nta a. vintulut ~e, m n.niiel'tu. prin : . a) nuctuaW :~Ie presiunli dinarnice, flatoritii. fluctuatiilor de vitCZ:"L in jurnl valorii medii,. care.conduc-laoacilatiiale con!'.i;nwHUor acr~rQr dil'cctie prerlnmlnantu este apro piatn I1cdirectia Dl.ediatiillL scurgeriia~l'u1ui; la ace::;tuiou de manifestare se vcrlfica toate constructiile sau paryile: acestora, eonformprevederilur de 11\pet. 2:14.1 •• 2.14;3!=-au din anexa A, jar actiunea 8C llom~idcr5:
I .

I

. ".
I

..

1

,,

"

b) aparitiade forte alternantevnorrnale pc directia rnediata <~ scurgerii aerulni , datoriti\; .• ' de,ajarii alternative dev irtejuri in jurul obstaeolelor de forma cilindricis f.UU aprnpi:1.tadc': aceasta; Ia aceat mod de manitestare se veiifici\ constructiile de forma. cilindrica sau f.l.1Jl'opiata:... de aeeasta.,conform prevederilor din anexa H, jar aetiunea se consideru exceptionala, conform: . STAB lOlOr/OA-'i7;', . c) generarea de oscilatii autoinn etluute.Ienomeno de galopare £:tc.; b ..cest mud de' . manifeatare lie verificl'LEltructurile care sufelii. deplasari mari datorita acjiunii vintului, conform prevederilor din prescript-it Il.peciale.· . . ,

variabila. conform. S'fAS lOlOljOA·77 j'

,

.'

.

,
i

. 2.2
, ,
'I

'.' Dii'ectf.nvf~tulll;

, ':.

.

,

~
\

,
, .'
.,

Pentm determinarea efectelor vtntului, se considerjt ca. dhectia eurentului de aer este, . " .'. . , " In cazurile lncare panta teren~luide}Jil.~~~te30,% pe 0 distanta de minimum 100 min. jurul :col'lstrnctiei,Be eonsided c3 dhEctia vintulu! este FalaleH'i en EUplafata terenului, . '. In raport ,eu' eonstruojia, y!ntul se eODsidera c3 sepoate- exercita din once direct;!e.' . in cazuri .speetale, pe blLz& unor jt1stifica.n fundamentate,· se tine aeama de direc~ile predorainante de scargere a aernlui, datorite eonditiilor k eale de regim de vinturi, relief etc.: De asemenea, trebuie 83 so tina seama de conditiile de vecinatate in momentul realizl\rii constrae-'
de reguli\, orizontaUi..
I

\

tiei ~i de cele corespunz!i.toare
}o'orle 8plicateeoruJtn,etiilor Intenp,itatean6imat~a

eventualelor

extinderi
,

din zonll..

; 1·

2.3 2.3.1

compenentei
Aprobllt

li.6rmale]a iUPl~fa.t~ expmlap:, a !ncirc~rii a.pli-:..
','

EI.lIorlit ilr.1 lKINtSTF:nUL LucnAnn.on p(1ll1JeF., SI AMF.N'h.J.\nn TEmTn~

'~!I
'j

'.

nlAL£"Dtp.;t.m.lJtnl

I_mata}

mnlltrQl'tillor .1 Iq.rA,II<1r PllltUte ..,. CerretA,l pP.JItrll Construc'JIl

rxsrrrurtn,

Str. Jean Louis Oalderon nr. 13 nUOURE~TI T~IU .. ~~31:J ins R

Ro¥AN DE STANDARDIZARE

."

.

-

Data intrurii In vi.,.A:
J990-12-01

:1

J

S1'~s! 10101/20-90

-2-

cate de vlnt, considerata distribuitu., se determinii. ~u ro}a.t,ia. ':
(1)

,

. in care !3coeficient de ra.laUL,conform pct. 2.14 ; coeficient aerodinarnic po suprafat·a, I, contonn pet. 2.7; . CA(Z) coefieient de variafie a presiunii dinamice de bad in raport cu in~lt,ime.a.z dellsupra terenului liber,conform pet. 2.5 i . !I. presiunea dina~l\ict\ do baza. stl\bili~il.ti\,aoilliUtimca de 10 m deasupm tercnului, l conform pet. 2.4.' . .
On'

2.3.2 Intonsitetea UOl'1nat~.9. compouontel taugoutlale ,laosupt'afatl\ aplicate de vtnt, considerata distrjbuitu., se determin r~ t'('latia, : ell
•• h ••

III

CXPUIlii. pi a. Incii.l·c::tl·iI
(2)

...

,

.

in care coefieient de Ireearo egal cu 0;025, cu execp1ia cazurilor in care se Iac detennili51i speciale : )',. _ '. C~(hmrll) contorm.pct. 2.a.l, in raport ' cu inii.lt,imc3. medic bm •• deasupra terenului 1\ supratete! considerate.
Of.

2.3.3 FOl't;Cleaplicate constructttlor pot fi luate in considerare ~i prin rezultantele lor, determinate. pe ansemblul elementelor de couetructie, san prin raportarea In. unitatea do lungime a axel aeestora. Lntensitatea normnta a reeultantci incr.rc·j"u'ii ~ se determinjt cu rela~iu.:
(3)

in
0,

CI\1'O


eoelicient aorodinamlc 0.1reaultantci, conform pet. 2.8; aria. proiecttci 1)0 planu] perpemliculnr "direct-iei vintulul rezultantci considerate. .
Ir

AI

8upmfet-ei afercnto

2.4 ellis)

Presiunea dillnmicii do baza stnbHi7:ntii, In innltimcn.de 10 m densupra terenulul plat (desPresiunea dinamicii. de ba.z~ stabiliza.t~ g. se calcnlea.1.a. cu rehlt,ia. : g. == . P
. t)2 llIi,

[,2

(kN/m2)

(4)

in care
p

Dad!. se adopta pentru densitatea a.crului valoarea p = 1,225. 10"'3t/m3, care corespunde 1.1001 presiuni atmosferice normale de 100~31t5 HIm', prosiunea dina-mica de bazli stabilizata. Be caJ.culea.za eu re1.a.fia: . .,'.' ' .
. !

,

11101"

pe secunda.

densita.tea. aorulul, in tone'pe metru cub; viteza med~at~ pe douifo ralnute.vou pcrioada

.

.. '. . . , de revenire -de .10 ani, in metr]

.•.

"'

. '.

'.

'.

g. =;

,!

:~630'

.c

~2'"

(kN/m2).

.'

.

(5)

'.: "~i I

~'I

.. ' 'i j.

". I__ 1 ----~~--~------~.(~)~ . ..tea. ~.mente almtlare.~trJ•..iunea.. . . . .mpJa.31~e& ~..Aidcmre i18itua~Uintcnnediare ·lotTe cele trel tlpuri de ampla. ..C'(. •. .•.' C'ondlllllC' de mlerarC'U. eu 1I1lllllrilni mal III lei dC' HIlCJ JIl.l.. .telf entul Cl.~~). .. 'lpcntrun'Pl!t~olldild('r('v('nlrC'de~HJ IInl. '. .(.plaaamente do tip llt': •' • I' .t· '> O.' care creu4' .l'CIlogle . ~ . cu zone denl aotll)truito...(~j se eonflideri ti'ei tiPllri de 'amplasamento I.." . tn c&zurlle in ca.lIlul '~N/m" .tip I : . .i~~ tp~ ~imea. III Snill~hn('.iQ. ".. .' In.rnr!I. . :.dreazi ampJa.. . .•. acoperite rela.. obsta..I H1d':OlolZiC" .(.upra tcrenuhd ...--_-IZ()ne • : eu co"cll~lI ctro\ehlti I l:.' I -" e. ..~. . Vorlntl" eu tni\IIhnen n vr~.!'" ~:-.).tro.' .." ! 30 O· _".ooloeu tbil~imi de peste 10 m. .sanleD.ntru CII'" Re eer dall! :. la IIliI~bllOa d'e ~Q IR 'd_pm tel'a. ----~~~~------------------~---------------------~!.t... oro 1'100 ~I' ..pt. In ~unc~.. . .' :.' ~~--------------~------~~----~~-------. 10-.. __ ...timi de ordinula 30 m sau ma-l mari..._ _' _ . 1 'Vlllorllc prl'ilnrl pf('shmclI dln8mlcIl de null ~ltlbill1.iII. ~bei):Sn. I STAB lOlOiJ2O:00 .lacurilor etc.550 §~~.ici de ba.. .. diDa. . detennfn~ii' coc11cicntu]uic. ).luJiU.. ..lIt\~.ipul de a. sltua\ll de IIIdiipn~Urc~nU de expunere. 0.. ~n. la COD6tructie nu este mlld ma.. '.. . 2~5 :. '.z~ Bt&t.tca.re tn&~imea. . . '-. .'. . rclilrll .I ~llIt .. " • '.. ' ~ i .·.sa.A • '.30' .C E '.. 2 Llllltllblllf'('a vaklrll prt'fllunll dlnnmlt<'d" baT-A lrrhule avut(' In \'C!~re. •• J I J.30' ..m.. .dQua nilnute.atll.vtnd tnru.. '0 ::: • ~~"--' .f)()()~ 1200 1-100 1----1000 1800 pr..lr~ilit In ~c~ie de m§'rii'nea ~ldiHttibut.. - pentru arnplasa.~.. . _".\. ronform prevedctllor de 1. . . ~te·ob8ta(lOle pin.e pip' 1..samcntele din zona construit5 cu ob. '" ..' _"_. roadie a. " : .mentelo din centrrue ma.~~.. pet. • .aa.~5·. .' 1n ttpul de &mpJ~mellt III 30 inca.~eDt 11 80 lnoad~oo. i· . <l:eternnnll. ' . delloBUpra ter~ul~~. '" (tv. " mm~ eu re ~y fII .6. ·l:. \: ~ 10 'j. .. In i. ··r':(·6j .10 m ~r dJlltan~ de 1...I . . AI Utudln. pent~ am.. ob~tacolelor b~ est. • • '.'cinnta. j' m/$ Plellwwa dlnamicl dIe.supra terenulul.' .1 - ....)o:l IhlbiIJuU.so... .rripla84metite de tip. ' OBSEnVATU :wio 2. ruw ampl".U. .1000··! 1 -=2:::.tlv unifoml eu fJbstn. ."._r'''' J 1'abdull .i6 (eu ·excep~iaeen-. (.. .' ·.pentru ·a.:Pre<.. dall! pentrn amplnAAmC'ntC' d"lchlAe de tip' J tdC'llnltc c:onfdrm pet. 0. . oonstl'lc~ie.j ---1:fu-----·~ ----o:v.ie c1~ a~pl~a. 'j ~:~~ ~ n' . considerate. de 10m'· d ea. .ieJi aYlDcl in vedere harta.~5Mnpl~lIDlentele din 0r&.!.1110 nil trehule u'lnlbA "alorl nlld mid decH r.f . ··~a.. .~.(~'. din psulrA 25 17 32 3~ 42' JtI. : .se. de zoaare din fig.!. . marl niiol do 10 m.mcritele doschise (cimpii.i' ". • (6 <If· ··l. "I"1 . . . i'..' I' .zlf. 2 .' •.: .. . . In tipul de a.m. . preewn . dlnnmwc de bnzn ..coa In • " minute p~ doui tit. __.•.to Inv4.50-------1. trelor marilor' orafe) I)i tmprejuritnlt dJn senecu maeivc foreatiere. ~ de t}x~plu fntreLipurlle 1 .. ".'< _... 10 hm vatorllt. .n . . QI tabelul 1.~._u( :S.I..~)~~.. . ·:. ··· . In tu~~le de 1n...> 0.' -r.I!J~ . ::. n In ZOJlG E.oolelor altua. pot...-··~~- ------i'~ . . mr..'. ole IOnc:Jor Itmttrere.f. . de 10 m du. m ft:.~Uia.. SEl. amp1a. 2.~ .~ . rllAUluIuldc Mt.1 \'u"ia mc·db.rede 8h_.(\. ":"'.n luate b1 COD.----.. I .: • . ~• ' . cu nllllucllnC' ~\Jh 800 nl.30- . '.../ . stacole cului1~ind.rnenta de ... '.70 '1)2' ----. maluri deachise ale marii. <lIn lnbd numa' tn 8'l!Icn{1l unor (('recUtrl ~JX'd8Ir. . .mpltWln.bUll Interp. fololclee obUtl1l~C' de.. .~.JO.oloRit~iHlrl~ --·-~o . ". ..or(le (lb~r\'llt. .. o '.rUor om~.'}C' 00'...II'~ .'. '. 4~teE-.'1' .. Vllcza mediatu ..'. eu m~jorlta.ment I se 1ncadrea.te.'(1) •I . • < .. .. .sa. ...< • ' .i ampla. It'J 10'" tbbllite pt ..U pel' .vederea. .. cUWlrllor n.. silvostepe... '. •••(~).l . In "tone. . ." . .~tul! ~on8truc.20 0 .

" '.6:. constrno~el) CUI) m ma.'. .t '.6respundtoaN· . '_>'::~. .~~•• ... . '.' / (. / Tabehd 2 . . _:.'. .valoarea .e~pUse .:. Amphi.' '. ' . ' . de e...35 2. . . .nesporlti . h· ~ '.. " '. din'!o~iol de bazi .. . .. " 1.~· 2.~ .. .25'· 0...: '.. '....(.unde el!o coinoido cu . . ".. ' .80 1.75 2.' . ! '.baz~ de studU apecisle.1.. :1 .10 situilo~ii peeiale FlO. 1...'.20 2.. . :.llnt . pot.. :'. I. . 10 r tnJlllm('~ d('. . ~r ' .m . ..I".. Peritru 8itua.s~mcnto Q~j\po. .'. . . ".oonstruitcare crcazil. Peste "niUtimi mal mari de "I." .90 0~30 .l reduse dealt oele reale • . ..1... .t Inmu1~t~ ou Cl(z. ooufonu prevederilor de lao pet. ..5 •.f. Pig.iunoa' dinami~ . . tra..' . '.. t .75 . . 2.) 8oob~ine:prln Interpolare linia-ra. . In m 20 I "'0 . : . . . . (:~.60 I 350 . dunii dina-mice do bt\1.modiU'. ~ ..'1. • .ro . '.(!)~so considern pentruinal~imi :II (leasupra terenulu! baza. 2~6. con'. prei!. c. . ' ..<.' .\.~.0.de ba. "..lO n . .iD.2··~.·sol'8!lpeeti1..'. ~'. ~~tta viUl) Be considera.95 '1. .' '.' .'.10 1.~. in cooa1derare· p1nJ.'el tipurl de amplAoSlIomcnte.mice de baziL. • ..2. '." ..15 1. . tofluont.~: ""1 • ". d'e fa '.. . .~O '. do 1..mz~tor. atunel:. 2~6..retntro eele tt.00 .". flo lUlllti1... >lit do.10 3. '. uaoll.' .' In iona 'de lIigUBtal'eSr"Viuor~ Unde'se produce o' &OOeJ. .• '. di'na.'. vint aOfionlnd pe direcfia.' .50 . . .1 60 ~i I 80 •• (1) - J 100 I triO I 200 .mptin.zi presiunea. 40 .- 20%. .ne prln interpola. . . .6...6...dopti eonfqnn provederilor.. . InMtimea -'I .ipl£. aeestor cOlldi~li 8i1.).ditiiled~mierOrelief.uupra terenu'lul 7.' " ..prealunea ..6I~nuons. .ei (pe'd1:O .~il lnterinedia. 2.recom"nd~ oa..':.. .~.' . I ) ·t· .. ~. coe~eleiltu1. ~ .z~· .. ·curentultii. ••••• : m aI:Itfel de cazuri S8 ·caJclJlea.': . . . preaiunU dine.1 ." .•• ."...55 '1. a~unea. 2) a pIl ~ 0. .3 1)1eoetlcientulut C. I i.".~ . '.t5 .._. tabelului 2. ." ~ .vln~...i .(z) Be e.02 II . dlnaxnicildo lYolozi1. de' baz' sporit' (C.nsversa15 vl1ii). ." • I. .. .n:. eoeflaientul ()~(~') oate fi t1ete~loai~1 p din tabelul 2 t pentru valorl Intermedlnre 1\10 hllU~li ~la~ de eeledin t&belt 01. '. ' oOndltHl6rdo ml~roroncf'~'l d" medii. :.'...R . ..:.. c.t C<1eflcientul' c.. " 1)1In viU (pentN ~ d'epr~luni protejatO' din toate dirOOtiilo (pentru.trei Upii ale. 1a.. ooildi~ia (fig.45 .'Jt'toJ '... ata." ~ j. .. ..10 3. .sporuri a..ao~lQnJJ)ddupti: orleedfreC$te). :Amplasamente ..: ..' . .-. '.'j'.. .' '.:-/.0. .l~ vitezeiv!ntu!ui cu plni la 50%..~:..ntA aat(el obtlnutl BO·fa. sporlnd coresp.coefioienLul CA(~) 'M ob1J.• • ••• :'.1 &e tnmul~.8~AB'1010l:J:2O-~O -..a..40 2..re lntre valorlle din eele . PTe.'. pre.>• .laiDll~imea. .' OoJ).' I..:~ . . " . . . ..'. . :.. tn ooasiderare s po .2.' •• .'" "I' .95 -: 1..0.~.· situatH de ad3postire aau de exPnn~e se ~and' slUie luatetn eouelderare prin coreetarea valori1or vitezei vintului. ·2.(zlcorespnnzator pentru ~ em 10 in: yaJoarea. • . .te cu c. 'i'1pUJ de ·. . '. 0~65}. ..(III).-45 2.era. " . "" . de 10 m deasupra teron~ui se reduce eu " (mMurato ..' -.3..nstrull . . vi~i vtntului sporlt') .110 3.. . ".

l.Pt. .i.'. ~~~~~t. fie obtilie prin interpolare liDial'~ tntre .i • . .· . 'CooficienW' dill suo~junnor cu c)j. c h ._. r . . .. .:presimn. 2~~~~~~~~1~~ J.in pnnctul " " -' in pnnctele A ~i'C ~. .. ..' . ..be1ur 3 HI.' e. ~.. .' ~ I 9". .'.6.. ~ . ~ '.. A'~i B.' .tl'cbuie nvut in vederc fa. postirii. I 2.. . . In asemenen eazuri trebuie etectuate studii corespunaatoare pentru evaluarea corect~ a.. .zilor san jn alto Iocuri linde se poato -produce aecelerarea curentului de aer.pi.. '.. • • .6..liqr.in unele casurl specialc. i qSI-t~'rJ""'''''': ·. 3.. In. " ': . . r-- IS +.2 Pentr'Uinr1. . .I.._ i . . tt".I 5 .: 'j: . . '.. " I ... .. " . - I ...8' 8 ..~:~&ZuI .: '.. ..· '" .dispozj~ia anumitor gmpuri tic construcji! IlJlU a. .:: ' ~.I . .'..i~i·:petikU. in coljurile stril. 3 .. " 2.(h.3.). inu'e punctele' arc = 1. ".< ....belul 3~.. 'Viteza.. ~ia. "'. . .nalizal'ea tipnlu! de mnplaFMnent. . 2..: . • .. . oazU1: ' . . .. ..3 Jnf)ucnla medlului eonstrult .' .. 2..'Gche~e 'de'.7.bulevarde largl.: •I -. '.~cste puncte. coeficientului 16 eorespund presiu.pr~Biur. . .. .~. . . . .: .! lio'Cj~~...ul cJ!. ~.. '" rue' . \ '. v.. ell> (tA(~)" a " - '.. in cazul amplasamentelor de tip I... i• " ~' " .:~ar ~alo.I .tip~iei cu up cocfici~nt '{ldeterminat l~:CtiLzulunor . de rnr~l'lre a presinniisau suctiunii vintului.. vlntulu! " ·86 mul- . ':.I :. :" . I .~ ..~. tn piete.:.... Pcntru constructiile a~e%atepe. se admite ._. '. de ~eul a conform fig. ..' . .0.: ]' 1-' -t-'\O_ " . alter obstacole poate sl' ducli.rilor JiegativlHo c.'Valorile c~eficlentului pentru' t1if~ite:. CocfJcientul. " . H : .. . .':. '. .' 2.ntilor unui platou. ~5~~~~~~~~~ . . ~ t· ". . ... v~8a. ." . .6. .3. • '" c ' e. .. ' .3:1 La a. vaJoi'i1e din gl'Mic..ltimi care nudepasesc 5 Ill.:' l' . n11 S6 iar in consldeiui e efectul adi'i. efeete defavorabile.coline sa. sne~iuni... :. ~ :..Bint:precizat~· in ta..3. t· 'ia~':~. STAS 10101/20·00:.:uaJ. . I.espectiv D~i 0.. electelor vintuiui.:." .5~~~~~~-~+-~ ".' . ' Valorilor pozitive .. .. v~ori1e ~i~ .0 '_"_'~~"_"~"'_'~~~'::--1 " Fig. ." . reducerea prcslunii dinamiee do baz1i cu 25%.' . .... . I' . aeredinamie respnnd 8Uc~hmr.'. i' " .

n .· .. ' iT: r. ~ _ ." ...:mturl despartitoare 11010 suprofot. >.te de viet.sa. ' ' ... I eM" .:o. . . 0.0.... .\ • . .. .belul 3 delinirea.1 • . .. ..G ..neexpuse·b~t'ii vlntulal .. ~1 foloslrea .) . 0 •• ! .j' ... '.1 -+. 'eli nato cu max.' .5' .'" • +0. ... <1' . .." : ...3 +0.expuse b!"~t!tij intulul. . -. Ja toate· const~o~iilo lnobiset ·~u foim~ dreptun~l!.'_:..iu-. Suprafe~ vertica.' .... I ~2...' • . i:JA.c-. '.ca nu coraspund '._'_'. ". . __ -. . . .. ..a so rafed. . " .. !" .'1 schemelor din tabol..5 ..expuse bat. . ." 1 . '.. OoenciehtuI' O.5 +0.• r• ~.8 +0..5 . 1_' . " I • .. 10"'.toa. .. .o ~".._ . ~ I' • +-.t:lii vtn~u~ul· .'oxtt·ollliUL~f ~i ridi... .:1· .0 -0·.8 .-. 'I" 0-._••. +0. " .' ~" " \.c. b) Suprafo~e vertleale .4 +0.'. '. . la....· hJ~fl. . ... " I' _. ~ • I' ! r' . " :: '.8 ~0..-0.7 " 'f . •. cootlelentulul sohemetar 3. .tului '/ no..' .le ale peret-ilor liben : . ::. " .0.. -0...oxpUl!e b:ltiiil vintului . c...8 -0.. .. 111/1 a.ProfilullnoAraA. ' ""'.~ I· .r.-.l1i ale CODstl'uc~iilor . I . .5 ..7 v .... I~· '.-2 ..' ~. 0.~~.--~.!i _' .' . -s ... .. ' ".. ...·~.. ..ncoxpusobiJ.' . a -"....<'.'¥: 'io < " Ta..rlUn pla.'_.....8 -0.. . ilpentru ~ de 2."It '.------------.".c-·._--_"..cODSt:u.' " ..8 .1 ... -0. '.Oti9i I)iBOherile.:-0.'j' . ... 'lM .. :'-·'t. ' 1_~ ! ~... .:.! .0. . ~ I • -'O.' 111/1 0. a.4·' '-0. " .. .: .0 +0. r__ ~.6...<1 :.' I'. ~ I.ll ..e""] ._' J_!_. plloate (de. . o'_:" t-_·.aii vlntului . datolooxporin'1cDtalo lip:' sese).. ... .. . . I. . ..2 +0.' Drr~dlQ vmlului ....... PtOIl ' I 1.. . .--. . ..:'. ..8 -:-Q.. Intermedlarn t • ..' . J ~ . '!"...... '.u tnD +0.0 .~..ncoxpuse biit:lii vin....~'.-o....r J. --.ci:" . I '.0 0.1"" ..8 ' ..~ .. '. • I • . .6 -0. : . .. ' ' .2 -Qo.'1 I. -. ~ .: __ . . ~ '+0...-.: .~ L~'...6 supra-foto . ..0 J >2...re ~i· 8ec~iuni oumai multo ~il'uri de lund- Q9m·... .....4 . " -0..:1_~1 .. . -0. 1·' /. >2 \.. ::i I. . 41' .. C~l 1. 15 fata de vcrtica.. I : '" .n da.. -.' . ': . o· 20· 40· 80" 0.4 .._·_. '.• • : ~.. .TS10101/~O-~O : I _ 6_..\Indi080. 1"'1 'I:' .

.' '>.3 +0..ll5. 1'Abdul.8 -0." "..2 crt.ii ell lum inn. .. C~a nalo strllct.. 20°. 2.0 -0.2~~~~ -0..:. • 'e .:.oa.~ • F +0.~ .' .7 +O·. . •I .IIIClOt 0•fl l-·1:0j.I~o .3 (eonl. . i ...--.. Dirl'cfia v. cocflclcntulul· aerodlnllmlc .+.. . valo area .supr...-.. . 2 peutru con- conlorm Dr...1 ~ -O..ll.nrufui 4: -1------------. ". ... Pentru }lor~iunca.2_~__ O':.. I-. ."1.cgn. '..O~.7 ""T' 8TASIOIOI/20'~11 1.... J' fl' 0. ._ .. 6 .-:. .!.4 ~~• T"OJ" +0'.l.2 ". .oxpusa.rea eoefleiontului aerodlnamlc -0..t._:'I..1 +0.La calcularcll elcnlcnlc" ale col)strue~lIIor eu Iuml- 5 (.-------------1 /iii C..l eu eerano .:...J!-t.0 ~ . { .3 80 ~!lopta conform nr.- .. .ou -0..:..:.0 10..jJ102·J· -o. 3 .lnuare) . " . .. :. 2.I_O_.111 egsr..:::E.U al luminatonrelor so in...J..8 so' ia -pentru 0: pina 10. vintulu].' .~ .t....6.7 ffl .4..:. total . slstenUlhll Juminator-teran se' .. vllloa. Valorilo C. crt..l . ile pro tettlo ' c:CI ntta 'Vlntulal.~ 1. ~.7 of 0.tor '.3'1' 0. \ ~ . "..l'O longitudi· I Schemelo so folosesc nstortl! conform scbemcl nr... OBSERVATIE lor tr:msveuate .. Valoarca cocficientului aerodinaplio pentru perejii frouto..' r. ' .'... /11~!"<O. do lumino.

. ~ •• .. " . I I ... . .:... • ~ • ~ ." . .. .. ~. t~ • f ~'f ~ .. 4-.' . ' fort.:' . • \:~ " . .. . ._ " "'" . j\ i. : I II" ~• • ~I· .· ..le diatribuifiO .' i :.•. ' I'.~lel (2).7.I ...' _ . 8 .-'••~•:.' .orlzon0. I' ". . '" ".' I"•. care d~ fort. I.:.'. ·~)m'7". pe deriLa-tit .fort' so deter- '.' " . • I.. .>. !... -. .' / .. L • ·".":" . ... >' ... ( -:'.' ~ .. ...'( . rt.• -. '. '. I " '\ ~ ' .:..' '...'" . planUl dese- '~~~~~~--' Directia vjnfu.' " -r •. . In 'sohemA. .. :-"i ~ : 1'- ·'l~ i • ".. I' ' 1 .'. ~:. ".••• •.1'. ( . . .. .~ • . :: .. i .. ...~ <• _••• . I ... . . " I'.'I ". tale p. ' -\ 'i . '1.. ! .• '. . "i' . : .. vinfuiul I... .. ': . '.. . l' vtntului· ~mta. . .8TASIOI01J20~OO 8 ..lorlle (1.1 crt. .. .'/ .m(ut'~".elor .. Direcflo . ~ . Rezulta. . 'J I Va. " .. 2..J).•• v: . .' ..coaatl.. .Dgon~lo. .' .'.J). ". .nta.'.·.'!..'.".~.' &$I '·::.ui .-·~'~-------~ ".•••.. . .: ____----~--------~----------~~------------~~~~~--~~~~. _' _' . I .· 1 o " : <~..t.·vinfu/ul· ~ " ." '. nulul.•._'i min~ pa bar. L'.' " . :..~ {-..! ." .". ..(':.•.. . oolllorm 11. ' .' .»..o:S4H . ...' . . COiif(. • .. . j. •.tA.•.a rola.1 aooperJ" se ooilsipentru direo~ia.I ... pendloul'!J'Ai pe ott ~[ pentru o dlrOOyteper-.' '. ~ ..'··'i"·:':··.ole ta.. j': : .~:. Dir~dja..>'~... .t. . \ . ~ • t . I ••• • ~ •• '.A..

. _____ _. cu fioou. '" . Pentru .. ...b> aportiunen.nr.j'."'_~---~-:"__'--. o..zul.~ ~. 2.l'tiunflAi necxpusa a ~ga1a en 0/2: b}.. .o lungime de HJ ~i H2 so ad()ptaaceia. '... ja Po 0 lungime' a din p._-__:.l (in.~i cooficionti aerodinamici ca ~i po portiunile vorticale. ill.complet (in absontn unui :perote po partes respectiva) j . crt. . . . ..u (). crt . VaJorila O._.par~ia...< '...re r~llrozint:1. <15.s confoi In . 06 11.°)0..10 acopcrtsulut {schem::.. valori negative SO.. ..' .. .. tnoq. . Schemole so ial1pentru Valorfle C~l conform nr.. .. portiunilc orizontale ~i iMlin:ate (a.~ dirideschis8 'Permanent po 0 Iatm'a oarecare: . eazul unor uosohizaturj Ca.intrind· ao adopt1i acaiaf}i cooficien ~i aerodinamicl ca ~ipe porjlunea 6xpuaa.l1li unghi .j-----------1-' 'Cire~fla vlnMul rctra~0l'i. " ~.1 STAS.'0' • .~_I _ P/qn ' CnJ.a... ogall\cu 11d2. _ . '.· . . flail "'. .." . Pion' Sohemelo arll. In cn.'... constnlctii. 001 putin 30% din' suprafata poretelui fJi sint permanent deschlse). i .. t.. ~ ".' . 2. I II t j .. .zu11l ~ ill! porjiunea do trdcoro Ja.. l Tobelul ~ (COOUmlllfe) " Direcliovlnfului 9 DirlKfia wnlufui 1.)po..-9.'.. lOlOl/20-!)() .ta~e se considera pentru clij. :de trecere s~.

llsiderarea a.co]loI'i~udlo ondulojo pentrudil'ec~ia.' ..:_ : . ~i in' toato casurile.: . .mtiin..a. I .a. ~ •.. ...'t ".5 ' . .1a. joa.ca. .2 0.I Sf~"d..1 10· 0. sehemel .' I . . osuo suprafato. ..: . ' .'.5 0.3 0. '1'1.c~iunii .:" . III iV...\-=1-/3-. . .. i·:.' .:.. Nr. . ~. .PI'O it'lc(.0 0.. I -.. .~lgon't>iala P." '.a t._ O.':"'.11 .10 fOl't. .4 ~..10- . Pontru a.: I. viutului do-a. 0_.' . . . I .tI. 0 0 0. ~ind." '1 . .~-. .4 -.. locale a vintului.. acopcrisului in ..• ':"'"1-1--='.. '" ". .tele· pentru 0.-1· 10· 20· .:10 .~i1o._9 ~ ·0 -'0.O·!.1 31>_. .c1\. 1.c: III t: J( -_ 10·· 20· 30·' -- 20· JO" 10' 0 1. .. ~ .... 1 . in care S..5 0..al'ii. .. .Ii.('il :. .0...za.. slnt .. prcsiuuii vlntulul po supl'lIofa. :.. _' .~ 0...'. .t.il Oirrclia vlnfvlut . IImlu/1J( .6 0.. I· ValQnIo cooficionl~ilor ColI C~21 Cn31 0.l' ..' ______ ·2Qo.... " ' .9ctia" '. C~:I~iCn4 scnsurilo so ill:vorsea.. daM.Io~2-5r = . " ~ ." " • .plica.'lungul coportinoi..1.8 '2." .rt') ... . . .' . la suma prosiunilor 110 fotolo IlUpOl'io. ' .4 SO rofor5.ot J. a.-: 7...1·1 '2 !.u.io orizalltn.. -: Cll~ pen tru hill egaJ cu : -1'-6"'.·. . ~i iurorioa.. este .. ..1 pentru Be ~ 4.." 2_. .S. "slm"""i!Jitf .ta .necosar sa so ~inr~ soamu .' Da..5 -1.-1 0 1114 "..: ".. un rol' ~on~ia. ~r·ella .0 _ 0. .:': '~~~~. . ~.i n I t i I.TAffiolOl/20-90 ..coportinolor.. I 'enl.5' t..'. In casul valorilor nrglLtivo ale cocficieujllor C"ll Cn::.8 1. construcjtei 80 adopti:' Incalculul iuchideeil ci..1' -:-1. . .. .. _0_ .. . I I I I. '1. 'A~d" .0. Tabelul 3 (ecm1Jni. t' 12 ': .".' -". 30· ~ 0. Ol. oi ..' ".0 -.l. . Distril.3 -t. 'i. :{JJ .' ~ -... ~)'..cl.-~ IV ..

. ..__ I· ._l·". 1/ . ... .:.tiullllrericl\ de 'lClO mUl. Coaficiontul e"t SO Ci)illddBi-~..' ~.:.:.I .r= .' ValoJile .. :': :. d. DaoA ". ..tJ IS .4 .----------11. : .._..j • ': .)..J..ti. ~ ti..----~--. '1-: . 10-' mt/~) "0' ..".prr~ltlnl! .. eRtaCacie .1/10 ~rC!rlr." _.. ' T.t " . Rtabllit I..': .. l. ... ). ~.: WllfulUt . • • ...c: ')' .... ..'.1' CbzU/~J 1...:..'.&.. '..c: .'. \ b '. .~'-.11" • 4 ':'~:i . 'ii. ..' ~"l 13 Olrecflo vfttu(u/ . '. . ·f!..... -.145 .' .3 . r.~4 t.~.. " tid. _. • '''. 12 '(Ipul de . z::a.'" 0.a doterndni':ln hllio~e 'de '"cOofioit>'lituI~. . . ~ / . .8 . . ... •.mt (1lC".: • . -_'----.. ).l\..~~ i .. ...I . 1/1.L+I:.. 0"•• 08 3. 12 . .~I :J (r.··'...4.G ------..T7...-.:11:._ I' 1..Pf dlre~fio .(2 '~ ~nr: :... " 1/.ferla 04 . ''-.. ~ I '..•. r: . '. ~".-----w--~---. 0 . . j. t·· 0. In easul P/~n (JI'izonlol. :... CC:UII ·astfel." Daci. ..~ l -·-r.'...\ II ACru11l1(Ia 15~ ...--. • IL. ... .5 -0.~T.---------~--... In car.85'_ '6~ 1. • 3" '.. . .ollllnllllre) 3 .1 .. . ...a::::=II- "~ ~ .:.:rj' ".' . . .... Yi coerldcmt partial "" l"pur.' ~ ·-0.00r--4 . ... I J . 'Pfan d.. Q"n!r:fia Vlnttl_lul 'i plan _" conic ------------~.0".'..' . ·.moml: eonllruetlel. ...Pron ·narmol ... _ ..".azu_·. __ • .----~.. '..~.' 'j ~. '.. eu &eC~iUrl~~nchIKU~ . .! .. :' " : J ~:.~ .~ O~'~' .. 1): .: <::.. ::00.. (lSfgca .."' 6... "!.L. "...?. . . .I:! rl \'.tolvaai ~ de mrrcu~ . j' ' I .'_.. "'--'_~- .. I . . 'I . ·._ ..' ·6···· ~... .ln ". .. 0 • 0 4 . + : . ~nll' ~j_ -1 -e . pre~lanr4 dln.~~~--~----~~~--~----~o-.i. STAS 10101/20-90 · • \ . I· ~ . .:ule.n1l' (pel..55.oPOri'l pluMtor).on. -.· .'--~~'--_ _ .. 1 • '!~.eofAtJ In enlo.... 'kilollewtonl pc lIJllt"' plUral t' " vllrtldlalCa dnt'flult1c. . .L . ' • '..1 .~ • ' . 6" _:-0. '.....-In cazul I': '. . Slh)e{..: .mld de b. .8. .14. dl..80homOlo foloieRC iientn.. ~.. ..8.j.'..: :-.t • ...I.~." ..:lI4 _-0.. 1 . 1 I I I I i . ' 0 II .ld.. . '. . . 2... lui Hej·npld.j . !.::- . g.. $\bRen~elaooperisului sau in Ipoteza acop~l'i~ului ridl'. . ~ •..-'....coperl.~:J .0 _.~ . .-.-.h..'.6..· Ot~. . ..+.~--------. : .~. In.. '........'·... ~iII·!i·' '...".C ..• __.~\. ..' "'..lid ". r" =.. .. .. l~-f. L " ' -Ijn c&zul II :' ~ . ' '..·~.=..!!! -0. 0.! ..> ': .: :.. ad:"' C -l • 'r . . .. i . .5 -1:0 I 113 I .

-·---. j ! . OBSERYATU 2 l·V~lorilo·"ite~medlar. ~i full)l'\il~l\:\. 11.) prl. . .:'.oareure.:------·-. I .' •~ -" dlne. . ort. r.'.~'. . 1tx'c:Ji. 1'.<'30D.·l~l v. 'Qrr8 '.cutllf·: pe' 0 .... Set..~bil.r6 valorilo conform sehe. .A810101/2o.' . t ' "1.....Sr. Iccllu.a\ ilUlI\unfnrm 1·~~holull1i4.t(. ._.' 1 . ... . l.->-:-. PoUi:ortnilluial eu6·:. ':'. l.P'tlitt . . .< " ~~ __.4. R-__ ~ ~~" . din t""holu1 4.. . -. ·int. . " O "t. " '.. '. .... ... ''1 : .. ~I .r:')llillllll\t~· III rCT. ' . _.."I"rIJr dule III hl!. . -._-- '.uUllle l"JIpCrL'lntll.eonltdcr.lnterpolare Hula...' crt. ~. ."Inlulul) '~oP1\~eill·. ooettelontul c. .. . .12 Jal\N'l pcntni l'ejpilal ~\I No·.. Pentru prlmul panou ~i in cazul ~. 'I ! .~~.:'... ~: la. • ----.--. ": '..I.' ..~ ~ __~ __ ~-.s I .' ' I.. _n:eah! . ._. poal~ III sa lC:hhnlKl"'II'~f. : " .llllc ~e IIdmll~ t'll III lprul disl rl bill itl uril. ~ " 'orie. Ifllll(~l~tH· p6I1t'''ldl'fillin~\ (\n(lnd(~nl.... J.. 1' . ."_'---~--"""'--"".rmi!.... .la un I}ir ~6 panouri Ko)aro 1)0 UD. "~--__:'-. ~i' .. ...cnlnh...\II11i r.:. /' v.oIlUnulln:) j r I . . .son~ -.. .'-.h(llul 4' I__ ~~--------·~· .Kuc~iuneIll' dotorminl\ . 7 .. fi~ . rC1.Janj • . ~o cOlll'idt'ri\ eonfunn tabelulul " j ...... 111lurlpcnlruRe~·.Ie..o scheme do cnli:(l.. tlll.uri' Q h\rllll1f1I'~I...I . '-:-r----.2' --~ .' I '" .. .' In . )0. to' " <..-l?rofilul construc~iuil}i l'.-._ : tlltA .. . nr ..rl. >4. ' -""f" I. Pont rti CIIIl~tnlc~ir piLltJ I\t.. 'I. ~: ..l '.. -:-y-. r . " .'.le. .1 .:':.r4 rJl:!urlre din illlbelul 3.. __ ~ i.. - .---.. -. - " " .-----~.. """.8 Cocti~t~llllli tlt... " . ~ehl'1I1111~Inl rtfllT7. 2.J '" ...----" . . '.'-'--"":I)~-~.. . diforit.. '__~~~ __ '_ ..'_" '.1l ~i('01(1do 11\nr. .pentru prhnul panou-st in casul IX' > 30° I valorile ) .. '. . ... valorlle cooficientilor do preslune ~i suet-iune K6 datol1uina conform sehemelor 1111}i IV de .l'l"lcpunoul'i 1'(1 aillici\ rerlucerleonform crt..~-~~_. . Tabelul 3 (l.I ... . Nr. .8: :.. \. CIt.l'n. .. ~ . in 1. It 6 ~..'nIRlc 3 In ~cl1l nu Ie Ijllt~ .. pe billA 'de jUllurh)l. 'J. . 0 Ilj~lrlbu\lc m'lInlrorlll~R IIcc'slnrR..' '" .Jncal'Cari din vlnt M. .12._.ln plan(pcnt~ penttu' Cele p4trahl 'In plan vlnlulul dupi' dlagliJlalA) .----. Pontru al doil~'1\ nr. :.. .Ir~l· tl .nU... plat. I ..__ ~M~. .: U ·Lt· ....I ...Valorilo (loofloiontuhdo" I... pl't'alunllc n()r~1I1e III.! ~~~~~----_.- .· ...dro~ normnle III eAror sen... ' referii. . l".> ..90 ...l.prln . ." I • • "1 : .Ie I.2 '... '."~-------. .. ..linlutul'41It' i..~lJ.. CII dfte\l. ... .-"-----l---..' I >..1 ltu'I('U ' . " ...o' ~l poligonale .: OS'5El\VATlE'-'Pentru dl.------------------ " .j lnj. . lIor tl'Mlc\lunllot:l4 Ie. l.10' . 11. -jc • "'.l .. .Ohl'lU10 (\o. la." t~fJt.. . t.re pi1:cumtl i :'. lit III c'm~ldtrRrr.~d\(1l1ll'lUl' -.dla~onJllii.Perpendl· . crt. 1().. liar prtllunlla >. '3 88 _--'----_.-. ' ..-e1Iu' . . :' " .d1roc\hs (pIntru " I .. I I I .. . ~ . melor ]]rJ:lIIV~do 11\nr..l::!..rH(~l-ii....oUgOha1e.---... .. . . co~flcient-nor do presiuue IIi .Sl)~flma aoopm.1 hlltrpol~rcUidll.' forme :In. I----._I' .. .oot}'u ..Pe.. -.-. PoII"~ .a.

.. .. ...-.2 .()~i '~i cnbluri '{Ie~ ('lc('t.i\ ('..' " ::: i 3 I . ~6 detorml- . I..0 U...o(lficienl. ---------·--'-"---1 'fpbclu! . ' ----'-:-:"·1.. ('ml(lud. preeum ~i pentru fir~Je'-~i'" eablurile . I constructicl AAll d('ITIf'..e eltmen(efrir ell zdb(elll' 0.I'i~(' (:..fetei oonstruc. lie ·U.xa cular dirac~iei vlntului.(1 .l~..I-:-:-' '---.fI....elementului pe plaJl~ perpendi. .1 l)UJ\tJ'U oonduetori ~i cablur] ou d ~ 20 mm 1..2 perrtru conductori ~i eabiuri cu d < 20 nun Hbcri de obieiura.~~!.- 13 STAS IUlOl/:m·HII / '-._.1 Jr..tiei $a.---i -_ ---...OR II 0. U .... . .._.'Proiee~ia.ll ic"iura acoperite en chi- ·1 SecfiufliJ.. i)J'(PjCI:~. '5 ...de orice rliametru ._.ita\..ului culnr dil'I'~\i(\i vln tulu].8 ~~ 1.0 .Ut unci rugm:. r.•• '(pentru diroo~ia. .'... 'CO~l1rl (]e fum} en.. . . . 8 12 li(l . l+ It$! #(0 .L tn .-- .-..~ I.l'U.'. (1011(1uetori I cabluri. ..10' ).(lM. valorllo (·(JlIJ'iei· • entulul c... I . 2' In .c:. (f.r '. \ . la..c _-_------_. Pentru Poupl'af(lt.. i . Cq~fleientul c~ so rnport6aziUa. -. .i po a.tUL.' " 2.ii ell supra! lata.cin!'". o ~. I l)Ctl1. elementului)..----.!'_~~~8~:2). C":('rcptnlru _ ._-.~I_7 '·..o.':: .elnlu i. qS -46 N.c • {O ~.-. ~=~. lemn) "RJ()a1'(~ coeficientului I " ni\ din gmfic CI 0. Iibed do f.. so ndmih~lIi~ !ltd".~~d_____ II "i. . P . turnurl. metal.ur• . 1.ltJ c.. " .\lpmfe(._--_. I ...) ·I~<lh~~a. .tel'Ool~ eiUnd1'ic. vlntulur perPendio~r~ == 1~4' ..Jlj.. +' -... nuride l'~ch:e.r~. . 1. )l~ plannl :-. _ '-'-j.-_..'1 . ".-.ll 1.i mui marl .'. pontru Ii» .I I cttl7 '.. l}i pentru elemen te cireulsre tu bulare !(I\U pJi uo.ra' (tOMl'VOAoi'(l1 t. .I('t. '.oJe eu rugozitate modorat. rapOl'tN\Za.--"--2""'" ~"'--"""'..d p..il'cuJfl.i\ (betou.._'_.·pml(li~ ---_.8 . 4.(Ilmillii conform tl'lob. ' -n.4 (conUlluj\~r... I~ . snpra.~l-'.1 I ~I I " ~ \ ~\ . . . : .__---.Mz~ pe~t~'U '~on~tl'uct.------.

. " .... ---- --- 1'J 1~ .._--.~-. "0.---.~--n.. _--_ .. :..._ ..... :. __ .....

:i8 0.00 0.ob~~n pI'in 'interpolare liDia-ra.! i : Bllt 1/2 1 9 : O.0. 2 ..(.Ii :~ "_i . 0.. I ..H ~ 1.. . ... / . T' ._". . ·." . ...~ .~ . I.. '0. . " ./ in.. I~ ... .00 .6{1 ~ 1... 1:'81 coe f"icient (I 6 ump 1ero a f enuei .99" " 0..75. executate din pruflle sau ."t' '" ..evi.bel.: " In c. ! . ··S~iRuprafala '})roieC-t-iej elementelor : Iermei pe A....~I. 1\ dona §i urmhtearele Jenne..I ..." Pentru oonatruejtt de importan~'· deosebiti!" 'I) so atabileste dupa 6a. . I .1 '. . -- s •. . .32 O. :.:J f • • j .' .~fctinedin " tel'i.93 . . .56.. . PCptl11 P~lltru prima' ferma..113 0.p~~t~·.. :rupl'afl\(-a fE>l1nei. la Caha. ~ ~(I" . .e: 1'J~C ia.go 0.io . .' " I· " :1 .. ~ .\." I '1) I. -~.ao.... ~- '-.'d In CaJ'(I 'Ot conform nr. . I • " .. j ._ ----!----~~-----------------------I---~--~---------------------------------I i' .ar..'0..__-.. -.6"5 '"0." .ar.-'. 4 6 "O.l'iLul sAu' . f j I I.00 o.! ' ----~~-··--·-----I ." ! • • cr.i .--<-. " _' . " . T [ : l'Om-/iCicntul L' 11 c. peatrn Re < 4 X 10. u .fullct. •1 2 . 'I .> ":'. ."l I planul ei i .2 I 0..78 ' O. . " . phHli\:' I .. :0.~ . J -..:'_ ::it i I -. ... do cp' *i II/II O..L 0.~" ~~or~i:5iDtennediar'e p~tru:''I) 's~ .' r.. . diu ta. '. ': ~: .. 'D. ('..'. ~- -: _'. ..e .. R611tru.ro -.8T ro.te experimonts1~.72. 0. I . caJcuJa. :'.. . Be>: 4 X:l0\ • · . '0.' pentru 'It"lTIW.00 o. crt. ~ ..il o.4 ...' > •• •••• I ~\I..73 ~ :-u.ti\ exteriur . I I 1 ]1 i r" \ • ..To' 1.t". .':.38 0.- 1 .lS O. valori conform nr.:1 I . " ·If .. ."~ .. .-~ . !~ ~ I~ i jJ . 2 !. I .83 ·0.19 ..

lui 0" 89 ~lculeazUlin toate cazurtlo in ipoteza. .. lui yaloarea. . crt. . < >r--.rilor din vlnt. din ... eli directia. I vin/".. vintului esto porpondlcula.l~ozul1ianta in~l'Ca. este : '.vo. vlntului.e'nf~ d~ : !&. d.. din clemente Rimplsj . Triunghiu!ar Dir(!cfja r' .' 0.p -= C.1. '. 1..o' ij 0" fa. in caro.' sin:l (1' . va. Pentru turnurl eu Ree~i\lnO tdungbluJarl.~ . .p -= 1. . din elemente simple ~ . ' ." ia.&.." •• I'· ~ ..{u.lori pontru conform nr: . :13.·-Turnufl ·~uzab"(~ P61rof Dir~tio v/nlul. crt.-dotel'minru-oa..l'r. Q. flO JDultiplica eu coeficlentul t.__ - ~.' O.[nlvlul .....erpendieullld'i.. . Rozuitanta.. = 0. • . .'." " .jI ~ . care actioneazi.9 dan~ cp > 0. .valoli conform nr. Eltm.' 7. r. ~ -.rtnt. ·caro fa urml1toa..1 pentru turnur] din O~9J.. 1 fi 2 . . perpen- .licltncM di~lllal'i' po elemen i 0. ooof~cientu! 0" NO multipliolcu 0.%-=0. lel1nai UXpUSll bilWi . < r ' • ~. •• .~~------------------~--~-I~----~------~--------------------------' Dincflo . co forme sl?a. CQeficieritula.:t: . din clemente compusc ... definit 1a Dr.2 pentru turnurl din otel. " 0".:a... crt. " . ...eiodinamic· pontru • sin' cz direo~ia. pentru c".= .gotllfoJaturnului pI. . '.. unghiul facut. I -r ~.. p. .. .loaroa lui (1m calculatv.compuso . coeticient-pentru elemcnte verticalo.r I" STAB lOlOlj2U-9l! Tabelul 4 (contlnuare) 1 2 ·3 • 6 1 • ·(1oefjcientul c. . . ~r~. . de clement OU orizontala. .. .u~/:"-- . dup~ ronnw. " Ld···· Prj/rot .relo valori : .2 pontru turnuri din lemn. trat..vd .1. . ferma I)Ia. .~ale (turDuri): 0" (1+' 'Ii). pe fl\~a. 1. Pejrtru direc~ia vlntului pe dia. 17/::::. p~ direct-ia vlntulul... 'in care CC)()ficion tul a. din elemente . '1.3 pentru turnurl din Iemn. este : ... ln~rc'rilor po clomeQt.2 pontru turnurl do botoDarmat. .

sa . .' . ':'""PeJ. coloane cllindrlcc .Incn.r 1)1 . crt. In v• • ..~ it E.z._. '. 1n care c. ._. . If "' • . ~.ld. I "I 1.. 1- ~'.(I..": '1:1:.. . ' i . coeftoientut pentru prhnul oilindru e.. . " ~.ltru 75°..1~··-.... '...ralele (I. . .ulllI (dirllctia.._dd. ... O.« < . '.vfntufu~.' 0.~ .~.75 '. .~ . ~i a..11 II•• _._1 (.) ! 'i·: .' pentcu' cilindrul iso. 300. ia....contonn tabelului. punzMoaro I'Ilopoal'telol'fI'_l/tl"l ~i("'. ri.f€'ctio rintulw ._u coetl• clentul '''If ~o d~tennillil.: ::r .are cilindru cu Z'elat.: ~' : I ' ~~~·_~I~~~~~·-2~··~··~~~·~I~i .~. ' ...2+ (S'':. Cnzul I '(direct.I Oir~ . .' In' '.. .~. " t .-11 .: !'"'- . . ~ I ~ !'. . :.'.\: ' .i unnMol'if.uJ. I 0-1 .ia..ul d'-l < 'd. lneazul II {djrec~ia vlntulul (i~tfl iu lungul ~ir'Jl\li de coloane). pentru 'CciztA'!' ..-t1'. . •••. " .1 ".~ ~ ' :..c.l}i (I.. .:" . ~1.. ..tt . Of - '::.' Ifl. 2. " in cazul IV (dirQO~iavintulul este Jnellnat~ olf In ."" 1 elite normal~ Ill. . I d'_J 1I.ri1c' ~r~~ndtoare rapoartelor (1..I. v iutului este perpendiculara 'I?6 ~irul de coloane).. pel?tru 'Q <.Il1)O):\1'6 linia-ro.' T. .--~~~~3--~-~-------i.1 .. .o so detenninA..o 80 8~l\bi1ellte: confonn nr.. I • . . ' .' :d. . . a/d". I..~i.'. -. pa.determlnt\ ca cea mai mare . .. · . 30° '" J~ < 1().1. 'OOeficlcntul. 0.. fllo1a ..'4 1 1. ~'. ..lOdH.in considerare valoarea C~1l mai mlei. 90°.: Be detormiD. .11r. ~ . Iur pentru at doilea ..._.l)/d'_l' .ut 'IV . I >6 ..... tnfuncjle de d"'r4 care este media dlametrelnr 8: doi ci1ip. . ".. · ca.zlIl II' . . 1 1 . -.~ .. 1.' . valOl\r~ 7)2' .Pentruvalor! intermeiJial'eJf_d(i.--.iii vlntului :' c.. '. 2 1 1 . . c:.0 II." '"...dotermini pentru tiec.. Of so' deterroma ea. conform IIr. .\ .tre v.. cu relnt.OJrecfio vtnivlt.i... ~~' ~"! .~lo. eoetlcientu! c..2 ...".5 0 0../d".' a. 'Ill."in cazul care (I.2 1. pent~ ..' . : . i • '.. dintre valorile cores. ". " Cr. Carul 'IIi In 'eaz..\ :W:1gh~u1)~·cooficient. . crt. ::.~... . r ... pontru "il' fie ia·.: d~. in : cazul III . S6 determini ea f ' pentru cUindri izol~i .. 2.:. ' .. 0:. .•._ I .1 ea..!:\: 'tn care 'lju lie fltahllefite conform h\bt'lului I -v . un ~ir de.ld..STAB 10101/20-90 t" F 18 -j -------------_.. 10 determina ~tfel: « -.drUnveci~a. ".:drl ....~.tI 1 1 1 ." !t. prin i1lt·(.:> --. :(10 ~Pll t a cillndrilor) -....I· I.2' I :z 1 I .t.

.lo par~ilc OXPURO ~i . .iunca.5 c"("""._" i . conatructlci)...)g.... crt . ovaluarea rczultantci P.. primului Iumlnator.. . so consider~ iilell.... ....80 deter•• • + 0. dintroJet.:..rca.. E. H"~imca. .t.. 5 ~i 8 din ta. .0 In.: .l'c etc...tii .m suctiune) n.. pentru etccbul po mnbcle fe\e ~c.02)oA(I'm..oa.001 or....._de orizontala.!le In zonele de nJlcr!Ji~l(~ale 81lIar. . (9) ~ coolicientul de ra(a.lt)g...t. . . (kN) (10) hi care ].: .l. .) fl•• ± 2..fort..h'tj '..9 Dctorminurell rezu'tunwi lor. RC t. \'aria~ii rlo presluno. iar consrrucutle eu permeabilltate ridica-t1i .p1icaM~ po toate Iejele. In eazul muchiilnr orizontale so consldord. (kN) P:.... iar in cazul color en permcabilltato ridicata ± 0. (8 ... . •. . metr! patra~i i . '_ ..do£a..'..(h .l'ilor acuIlcl'i~ului.. d. pe 0 Hi...:.:.:..'.~) c. proiectlel orizontalo a ncoportsulnl.' .:.fa~~ .. conform pet.....t-ime de 25% din dimensiunea in plan orizontal a..' . ~ en pormeabllitatc-ridicata.lu....U()ui\fo~ incideute..:.2 on permoabilitate normo.. eoloi mal lnguste dintro eele . In kiloHcwt. 10.4.. cu a > 4 H). • ..olWpifmctru patra. . crt. .:..-':'" - MO:'''':':'::'''. . . or. La conatructiilo 'cu doschldorl mnri..5 lJi 2.elc orizontale ssu :inelinatc.. Pon trnconatructti cu aooporisan de tip $ed (n r.. accsto fort-(' nu senx OpU!I aensulul vlntulul.. oxpusa a.(l'mplt) g. La. ogala.'. All aria... .'tro conslderate in calcul. '.:... fa..e incidente 0 sucjiune -2cA(IJm.10 apllce eozil...For~a P. ' 2. .. de net. ----.. so eonsider~ osuc- ~iuno de : - 2.(I.ia....I.14.ta.~ oiomontolor do inchidero. aplieate po toa.• ... .. ...:...... luminatorului..o1o incidento..-. poretilor In cl(1.supra.0)15.) !lp... In Ioeul componcntei orizonta...~..~ia.. :. crt.in de 0.nta. pecite Un:-}la. .. vn. golurilor.rovlwia~iilor do prcsiuno intcrioa. valourea rezultautoi Iortelor datorltc vintului 80 ca. Iucnrcuri . . ='h' (0. pantel expuso a..prosiunil intcrioare (supmprc~illnl.ca.... - 19 T' 8T..:t(:ii... po care un drapel jle tnal~hnq }r~i lu~gim~ Z poate minI eu relat._.-.10 Inearoal'i ::II)licrlie pcrcliror julc~d"ri tu\ui a. iii (·ollsh·ur.rea. dar nn mai Im~in do 0.cclo o.la. conform peL .. este sub 20°.. (lin elcmcntelc de inchirlcrc (porc~i ~i acoperis) ~i supra.6 eA(h"". care raportul dintre suprala. = ~(0. 8~ 0 .l :l\..louleaz~ pe . 2.'.ino scamn ~i. 2.'. .-'-~-' ..._ .. lmnga....) conform pet. datorita vintului l.k~lonowtOni p~ metro. 7 din tabelul 3) san cu Iuminatoare (nr.Ln zonele do cotyalo fc~clor plane ale acoperi~urilor.~. In gl'n... so considerit cole la care acost mporli esto mai marc ~le O. .plica.... In eonsiderare rozulta..rii datorite vintului....to Iumlnatonrelc. lnclinarca fe~ei fa~a de orizenta.'. a... U. dar nu mat put. daca..in. eo not fi deschiso aimultan.11 .. dep~l}ellto20°. conatructiile So impart in doult eategorii : ... .. _ .") g.dapostitc ale strueturil portante prlncipale 1)1eomponentele orizontalo ale incarc:1.eIol' orisontalo (lo.benzilor montionate...vOL'abil. ~ . pe fct. .tra.... so ia.belu13. • ••••• . . unghiuldo tnellnare a. to... nu ~o'iau in conaldernro fortclo aplicato do vint po suprato~olo do racorduro a tlcnivoW.Coui:\Li'ue~ii1o eu pormeabilitacc nOl'lnaH'~M' considorf colo la.oa.'..ril sa suprapun In modut eel .en permoabilitate nm'ma.. in .W. ... patrat.. a.)g... .c1o • 01>(11". .plicdota PO'O Ul........Ii:i. 2..re .~.yime de 10% din dimensiunea cea mai mie~ acolci mai tngnste . .· lncarcal:i l()~. basa preaiunilor.. + O.elororizontnle Pontl'u determinarea rezultante! itcir:\ielor orizontalo datorite vtntului in easul construe~Hlor cu lurninatoare (nr... Pontru detorruinarca acostei..5 ~i 8 din tabeliil 3.._ • '. .t:. mai .ta. 0 sucjtune -30"(hm.. en oxeoptin._~-'-~'""'-:.. P.A. Pentru alte conatrucjli. vlnintoriorl.1. nl~Hcuto stC:lfJuriJ(lt > _ ..) trchuio sa ['10 tina seama ~i de ..' da. sucjiuuilor Ili fortclol' tungonttale... eu GII.: •• ::.didlo inchiso.lo acjionlnd pc 301 dollea lSiurmittourele luminstoare (numero tate <10 lao fa..afclcllll· expuse (muchii ~i cOllliri)] .. ~i pontru schcmole do tncurc.. presiunii lnterioare Be ia. ~i l in metri.12 In cazul construetiilnr ± 0... determinate pentru elcmentele de supra. 2.. "tnci\l'Cr~rilo cOL·mlpuJ)~ii.. va.. rezultauto constructlllorrle-Iocuit.. estc de eel mult 0.. tar g. ' ..... peste iuci'~l'ci:i. • ... • • ..5 m..''. ('on~hlCl'rt· presiunile 0.' -.ria.. do rola~io.teu aceeasl latura..13 50.A~ 10101/20-90' 2.-' ==.(51) " o. '.<t)fI.. VnrinfH ale IprMinnii interlnnre . -') g. ou a ~ 4 H)..In cazul muehiilor verticale so conaidera pe ambele fc(.h". IX tn ca.''-'':.riat....t.7: d 2.. (h:tlc... Inclinarea fetei fat.riJoeterminate conform pet...en.ll . exeluzlndu-so ada.:.: .

~o: .(:t'O)f)O(~/) .. '.. . ... .Jul . propria Iundamentala mal ~llaro de 1 8. 1 + )J. . ... .. -eare ·(1cp.' ._. ... frac~iuncn.) '.T ": .. ". tului .stil. •..eonetructrlle care JlU lac parte din eategoria C3• ..tenniDi ~\t . In arCIUjt~ . senstbile J~. . . .:.tego~ia ~ Iac parte CODBtrue. .• . in care 11(-). . .~ secundo.. coaurilnr.. ~"~:. .'..c vlnt . .' . Pentru const~c~ii .).. U.e. :: ~. . •••.'vintului. senslbil oscilafii. .~ .. fluctuat·ii19r.· . tn ac. .·· Electtl flu~'~lI.10vintulu 1. componentele staticl\.l obtl. '. .tatlcii.faetor· de '-. ". ("i~eza Becund~..~. \ • construcfiilor inalte cu. . . .'.a vtn~u' ~. .~ -·0. j. . . " .~I~. .'_ .In. '. •• • I" (:. .2.' "'. se determina cn reln. tumurilor ell dbre. problr m e speciale tlatol'it~ sensibilita~ii ~80aetiuneo. t n ncclll'Ul cat cgorie intra de exemplu turnurfle deteleviainne...' . :. . ' •. I • I • . . . .i \ i 1 .l). i " ':. . . din tabelul' 5.5) : .nr:'d\._ " . · . in me~t 1... .>e· oseila.rii date rl.Wl~curente. EJ . SI. :. clemente de Jn~jdere eto. 2. '.. vlntulu! ~i complcxltatll l'om]lol'tilrii 101'.. 1. I :~ .. -. .' . : :.... lie dctelJTIinn.. au sau ·perloada.14.. ..... . .'.. • . ~ =a I .struc~ii1or de botonarmat sau din zidu.. .mor din Ca. ..mortizarea. 80iauin considerare tmpreun5. . .1} so iau Iueonsiderare impJ'cuna.-'.diu·a.~u. . t: . . categoric . . .. . care Indeplinesccondltltle precizate .' . .. · ·2.OlO)n. .: no . grafie in fig.Btilpi ai Iinillor electrice aerlene. . ~ == L_."III~' pecioada proprie "vite. ..."". ..Ii':(mJ8).. (12).". ~ J··. . /'" ..' :tn casul.. ... ... .le~ lUctalieo.:Pin categorla Ct.. gaJerii de transport ete. facparto constructiile care I'idicli...' . ~..: fund~Jn'i~ deJriedia." j' . . ouSm\\'ATJE: P'(~J) &C obllne pentru C:. .actiuDea. . la a.vea valorfle : _. • . 2.. ciLptu~ite r .l~ mal 'marc de O.tl~.U. '.lcpcnti"1l • • .eruJ""ln.' '. Be consider§. . . I.ri]or de 'fum metaliee. conatructitlor din eatcgoJ.snsceptibile do a inY-_l. ~ . ..{Y i ~: .'.OU. ' .6 . .de peste 150 ru.. :'.' ... ..·unor date mal pre¢i. care au perioada proprle fundamenta. .: -: . .t4~1···lnvedorea. I' J I • • ti l.rie.ti ': . '. utiJaje de till cotoaua.. t l. categorle intra to3ote CQDstI'\lct.ic-4(Lm.' . . in functie do l>enaibiJitatca . . suseeptibiJe de a amJl1ifica..iile afa·f&de celc din categoriile Ca §i Ca. . (18) . ..B.. .' • : • f .JI!lHtim. putin aensibile la actiun('lavintulul. ~i Iluetuanta ". civile ~i industrialc. antenele ~i cosurile de fum eu int\Jlimi . '. .. '. :'.'< .". ! 1~ ~:. pedou~ minute).' .: \. turnuri. O.eoeficien~ ce Be ~e.structuri de cUtdid ina1te.. in func{ie de in!i. .iunea.' '. '.Vie a. . . . 'rcprczentat . . trel eategorlide constructil.tcgOl'j~.0. sudate. Os Ili Os..c~·ef~ciului . ..: .. . ~I fl!Jctunutu ale vlntulul .Ioin regim UC I'('zonantil. "t. (11) .ltimea.. vtntulut. . i . ' .rJ . . turnurile de roo!ro ·cutnliolt.et. iar eoeflcientul de I'nfa]~ ~ are valoarea r '2!14~3 construc1. ..tp. -- .l.!. intra.." . ~eterm~n.bscnta. 8tri.10 vlntuJui..' '.. ~ •I ~ ~.. ~ I'.relat. fJexihile (proeminente... I ~ == '. . . .'." -: 0'. '~eficie~t 5:Jlal~im(>a. . . .·..dcterininitrii efootelor fluctuante 0..fica1 e hi 8C"('flI(HIH. .~~.005 m cazul eusurilorde fuPl nleta. a. '~ 1_ ~.c&zul: .imi de peste 100 mjgrupurile de eonducte sao estacadele ou desehldecl aau !niU-.002' 'in easul Co~u.ca..se det~nniDa cu rcla1ia (11). '.. .ia :.a. so fao ~iverInciil'Hc f:pcci. ... 4. In: cazul coh.. jar co-eficicntuJ de rajnlii. . •~~ . .' :. . ~."~' .•. .. cosurl de fum. deasupraterenutut acentrulul ind'irdi.. .. .. . .. Dtncategoria C.ionMc la pct.-alte 'structuri sau parti Ulloal'(l :()ecoDitructie.~h~. 1. .'ln Cucomponclltclc fi. .' .= 1 =. turbulentace ••••• < : • ODSERVI\TIE: '. • _.. I ". . '. structuri de otel l' .1iee."'. ..' doamplifica.-.le dntol·j1(' fluet ua] iilor presiunf vtn- 2. !I' '11~2IIIlllj ... . 'i .. do fum ~i a1tor'e.'. " {roen. . Din ea... din anexa ll. I : ~• l200 .! .. .- .ta c:u rela~Ja. pet. . poate . · •• • .ea.~~~iiconsiderate..imldo peste vOm.za ~e cateUt.2 In.·:i .2!...tructurisimilare:din beton armQt. 13.i'i~et.'.U. . lac parte construQ-pile curente.. _ .' "'. ..•• .~'VY. neeAptu~l~ •. . .. dea8U})Ta. ' '. ' ". critic3jcaro In :a. .' . . :.' oJ'· ": . ~.. O. terenului z~Lde tipul de smplasarnent (stabilit " conform prevederilor ·de la pet.

vor Ii dileri\t pentru dlr~rllil UpUft dc dcfnrmllre.02 . " . :L'h ... pot...llibil tn vedere natur..I1... SIIU 0 parte II 1:1.A...-:.. 1.1 ••. ( .t ~nllcll~rilor. . 2 P~rlollda proptlllT. __ -=-_----:_ .re corespund mod\llul proprlu ponlru care 5-11 determlnat perloou.Coonclon~1I partial!' de lilluranli pentru vlnl prcel:ral~1 tn STAS 1010t/OA-77.' vitez.::.u:lor de turbulenll 100 IL (t) 200 350 '_' I~"'_ . ~ " . 2. ". 1 Pentru .35 ' 0.a.. ~ .amblu......5l!rllor ~o.!I. .. 2) in vedereQoobtineril intensit!l.._. OBSEnVATIE .A.': ..lld In tCfi'Il)._"""":'-- ~l i ::::'1_' I~. ~".' i~.de amplullment • Tlpul 10' ---_.. __ ·..llhtablli151l upUc..le ~ ..76 1 .ro!l. . respocUv prill dlslpJ. " " I 0 405 'J aID 'I I a's ~ Flg..3... .i'l !lull uo\luncIl vlntulul (cOl1slructill In IIl1samblu "$8U 0 parte II ol).1. sepa.t~ confor~ pet.pI'PARfI. .l dlilrlhu~icl ueunttcrme " prcslurdlm...':·. ~..ec .l\uA.:._ ...'_ "'" ! . pentn! ... crt.' dete~m~ut' oon~9rm 'pot..:.._. ..! I I .. e L.:..' 1. l_-.~ . 12. 0.._ -'0.' .~ I 2. conform sBound'.:'._ .n~a...20 -------------~----~------~ L.t . . F. . rlldlaUo. ccntcnn prcvederilor din anexa n.:_::_.......'1. 3... .tllbillrea valorllor .nt'. I '. ac~uu$l vlnsulul... rezona.. fli 1a.':::'~I~ .I:.:6_~: __ 0..:.. . ._\. SIGUR. .... ee considora.lo vlntulul .ra.50 OaSE~VA'pf .:. so ponte consldera.lo--_.•.54 . In 11.t ~i'B~ determin~ conform prevederilor din anex:a. .' I 1\'. eodlclon\lI de mralil.I.. ~o r~co'n"Q. ~ . a. " . so ~Iutdcril pentru clcln311hll ¢.::.' .:. 'in~nsitatea norma. ._r: III' ' ~ .elll1 ~mor (prill . ..a med.{.a m"lorlnll:lof cart 1I~ derorlU~:ni..•..!" T A5lrul.__ 0. ' . '" . Inearcikll da.mulriip1ioo. '.._..'.te de'" vlnt'(detcrmina. _'.. " din prezentul Itllndatd'lnlocul6Sc coeflclentll tnclrcJrll f • \' . .llIr cOl)lIclontul de raf.._ .\ " .LI'DE .I conlribu th tel'll !IUhll do tun 'hrc la amorfin.1' OoofioieD~U p~r{ii~lido 8igur~nt.__ 0. ~i fluctu. " I.29 m I 60 <40 . .tirBn~ii.". ..N'fA '...'""'.....4 'tnca....'.ulltorlt. .38 0.i'u IlIc._" . uctermiIia. din ~Ilbelul 3).__ 0. STA8 10101/20-90 ...('.. .<10 _:..zul coU8tru~~ii1or dill categorla 03 ~~m:pono~telostaticii. capado c... de revenire de 10 anft tn metri pe Tabelul II J • /. A. a. .::_6__ 1_. .. :'.ilor de caleul altl &cestei'ine!l..<10 o. • • .90 1__ _.~ . Aceste cOIlBtruo{iH88 verjficlf..LI~. . .1c. 0 conslrue\lo." 3 ...iatA.42 0. _.ru o.tre o~clhm1.4.._.' pe doul\ miDute en perio~~ .. de lIt8'.. detorrnatlllee ~RU depb.' Y.rf. . de rain $1 pentru 10111:ltRf08 do Illcovolcrc InolRr4. IIU JIO ullll~Clld IIcel". ".. cllatoa de dililp ~ro a enorglel 110 l I- " I .. ~..t!l.. ~ '. . dup4 r. ell de lIum" plu.... . fnll\lmel1 df1l1suprllteronull1l .OOO'f(olerit par\iial .: .14. 1••+ ."__.ro lice .:.. . ._62_1 1.~.do hlel (Ill. OOEFIOIEN'.l ccetletent de r:lratl! ponlru ~Illlcltutc" do tneovolere de 1I11~"'mblu "tu\ul CO..

3.3 1. . /:' t :. . "i l ..Jtnil aeriene -de comunieatie ete. care se stabileso conform prescriptillor speclnle referitoare la asemenoa sistema."lIur'lII 11\ -'-I A.' " ..q. i.2 V~lorile '(II. 1. ..1-=-jl_-_ 1 1. \ ' '" '. Rt.. 2.C. .5 1.. 1 I nle flLplollti1rll normsle Bub rrrete dr !lurald \llIlmc sub acttunea IIrupilrllor speclnle (In! rare lu'lhlll~" "III.'.ahl'lu}ui en e"ocll~ia..AS lOlOl/OA-77.4. .~·_.II t.6" v_ _ I . .o.qO%. Y~I. : .~.( . I 0.:. pu~lnscn&ll.1-"'---0'.r~i~i de .lr dIn ('Fl..'__ ~ '(I I ' 1 nermnlc.zQnele. "1'1' ) Ye 1----.-:- Y_.---.Il.ll1c la' ocl'unea vtutulul ~!>IJ ' "I i -- . . . - :" ~ .l.26 0..KI) r.___!Y. -----'l""""-.1 I r.flporosc cu 50 % daca.. apreciat de la en. 1..1----- 0.3.05 I __2... "'1'1 I.. .-~Y. :1 " 3. I CIII~II de Iniportlln(II' ... sub drctullncilreilrllor . 0. '[abelUI 7 ...r~_.1. In. valorilo determinate conform taboluhri 7 se . ' ConslrUc\ilcurcnte (clIlcgorln Cit ..35! 0.1.'.0 1.. . \ " .I.---------. 'Xb. ~ c...55 0. .A. fit.llJ'\iul do ..rioa..elor pentr u unele aisteme speciale (Iinii aeriene de energie elc~t.3: 0..:'.ti\ conform STAS 10100/0-75 j .. 2.25 t.. '(A. Slllren:~A ·uil_ln_I_II_d_C_O_b_O_S~_B_·J4_. D B din fig.rea. joacll un roJ seeunuar) t .' ' '-..sta. ' .unca. Yo Yo Ye Yo! 1.. I " eoertcll'nllliul n. 2~O I . lulu. ( .at...ntii.fie face veriffcarea.31 ! .' elementelorde Inehidere etc." 0.2 1. ..elltia(. care solicitarile 8~nt determinate 'practic numal din actJ... 1 " '" .a..1 1.. rlf ex__ .--'.2 I 1.6 0.45 'In eazul eomponentelor usoare. J IV Con5truc~IL scnslblllllQ nc~hmc[l vlntl1lul (calecoria C.limit~ ~i gruparea de lrictl. . ~ t.~O·8ta..46 " .. .a.Ii 7 dif{~!.Felul ton~lrtlC\lel ' " : .os 1..~ 0...1)5 .conformpct. -. . 35~ 0. ~CIaBI!< de jmportan~1t a atrueturii expu~.---..i 1. ~I IINLplirlle de llndn:lIrl -_.". --------StllTlJe fundmn Ihultll entale uHlmc'de ' ale exploaldrll SI~rUc Ihnltil plont"rc' St/lrlle Stllrlle llmltll lIn'lIlll . II III IV.8iguTa.j in 1unc~ie de: ".cere.2'" Cooficien~ii pa.-_____ r.'t1lslcn\1I " $lohUltllle '11111. 't .. n conat ue\ 1"..__.5 1. .rci\ri 13."'---:--------"""'1 Sirnhollll ".. __ Y"-=..:~':'.1 "c\hlltrll IlrulJL\rllor totnle i U.bi)C'i\C conform tabelului 6 :. ]a eas de prniectant..2 O.~T. Tllbclul II.0 I "'1'. j . '/ .) I ~..7 1.. eonahlerate conform ~T.. " . __ . '(II IlC stablleso conform t.6 0.se. ."L ~."1'=.1 r .).. .14.cletemlina. . .. '"---------------~----.S lO~Ol/2O-90 '. 0..6..:.5 0. ." 1.--'---. .4 1.plie:lL un spor de 0.2! 1. Stllrlle 1Inlltll ----------.. In alte aituaYii". acestor componento Ii so atrfbuie aceeasl i)nportanta ca structurii princlpale. 1._.55 0.d " ~ . b I 22 ..5 .2Sj' 0.a I .- .5 1.eategorla oonatrucjhlor .on".75 1..3 ". '(. H ' --r---' .7 1.At Bt 0..---:. '--.vlntului.ii eleetrtee. ·. 1.. " " "'.4 "':::'-f"~ 0._---. . I ...' • .' '1_' .~----~~~--~----~--~----~~-------------. I.5 0..

ror prin diroofio predominanta oste npropil'L. proprle. prcciza.factor dEl partlcipare ] .A. determinat conform pet.4. Ktruet~rii considerate. .iteza. en rela.A~2. p. ' :1 I ~----------------------~. .1 l. eentrului ariei'. .~i90: " '" '~ . In metoda ana-Utica.Rtat.\ n unor rcln\U 'slochMli~e). '.i~ell 'IoiIstemc dlnamlce eu numar finit db grade de Iibertatc.'t '. se detcrminu . "deter.. de inel'\.'~ ':! -'I '• METODA ANAr. stabilizate.. 'perioacla. '. ~.2 Factorul de fOl'mit proprlo 0"..' " '.~ia. I .. (18) ' . = ~r(&r) care se determiuit cu rela. .E(JTELOR ~. prin forte de lnertte care se detcnnina separat pentru dlferitele moduri in calcule ~i diteritelor . A. Compnnontele aetluull vlntuluf .. . A. .confol'm pet..tor ariel afarenta gradulul de' Ubertli~e. T V!218t. uUU)\OrCR dirl'cl. '..:. .1' . (slnlularca numerled a rara- . in secunde i in metri pe secunda dotermmat(J.' . '~ 23. Vb2. Pontru conatructii care se a~imilei\7..i'i. .. aria expusu. . . ......t.t coeficiontul '(din tabelul 4} corospunz!1. '''' v.lITICA DB EVALUARE ACl'IUNTI VlN'l~UJJUI ca suma a. de calculn vintului. .. determinata CompollenLa.Julul de just IfI c.. Iluetunnte . preainuea dinamlca de b~?.".5) eorespunzator cotei z..1 alineatul a. 2. .lia : • I f}i rnodului proprlu r.\..zii. "' . Otr factor . dcplasilori coreapunzatoare modului propriu r.a...Pe l.st1l.. tllr. corespunde presiun ij dlnamlce de bazti.1· Coeficiontul dinamic ~.14. so detcnnlna en rcla...:"" ..13. D~tcrmiunrcn 'eoniponentcl.de dir('(~lia mcdiaht a scurgeril aerului.A . . ILk factor de turbulenta (din.A..1 . 'In care . minaM. . o~(Zi') coeficientul 0" (pct.a.I ~ .t In metrt patra~i) afer. : (~~) :'...de fOl'mil. . tabelul 5) corespunsstor cotei za.. '.te k.3. Prln acoa. (12) do 1110 pet.l. forlJl..A. .tin. I ~.te k'. . . 'in care w.entl gradulut de Uberta. I «m/s') . .2j U. metoda so detcnnina. gradelor . dupa gradul de liberta. accclcru. -sto.3.3. lie o~t. O.t .eonatruotillor compouentelor tatatica ~~ifluctuantu.<.3 I . stntice' " ' . __ 1200 (17) .Oh!1. = ~.ica.3 ~r +-4. 2. in care '~. 2.' . I· Anexe A AEF.) = 'r = __ '_0. " . 'l)l'oprie de ordinul r a.1 Efcctulfluctuant al actiunti v intului.narmata corespunalttcarc grndului dd Hbortate k in motrl 1)0 secunda la ])utl'at. . . .. corespunzntoare graduluirle lihertate k ~i modnlui propriu daoscflatio r PZ.jc nOl'lnat. in kilonewtoni pe metru pfLtrat.3.'.n'ife!C·~tht· oR(\Ua~iiale conatrucriilor ~ cll. -1'~.ului: asupra . conform pet..t lapct. ..3~1. OBSEHVATIE .re pnt ti ndoptnte ~I nlleometnde de evaluate lclor il oscUatJlMr strueturtlor. I mlr malla corespunzdtoare gradnhli dcJil>('l'tat~ 1(.' Iortele de inert.. a. pentru : & '.ia. 'eu rclatia (14)• . '. oscllatie.in tone .1. se evnhlca. . At . -.• '.. . ac~iunca"int..ino cu reh). ~= 1.. de Iibertate proprii de oscllatic. considerate .:-' ... A.. . detennlnst conform pet. dctcl'Jl\inatu. . (16) 10%.' . 2.ie normato corespunsatoare moduri proprli de. 2. mft. ':.. .bilizn.' . 2.~----------~~------~~------~------~----~ .ta.1.. A.. Determlnnreu eomponentel .• . ".1'j . luind In considerate coeficlentul de rMali!..~ocncicnt c1lnan1ic) corespunziltcr moduluf Pi'opdu r. . : (15) .

t1/. ..~ia 8implific. 1 7" r~ ' ( (Oz) . • ".'I::·I~·I'.llcn$ (excmplu : modul proprlu fundamelltal pentru un co. . . aint coordonatele punctelor clLrore.pentru forlelc Ilpllcatc de . &11. -' ... tnru. . '. " .. " .• ' •• . c~~lci~ttii~iv. .. .' " .... • ~ ..' '. .. c&re''ra1oriI~ tabelul 9. ~. '. do moduri proprii care se conBidern.' ..'~~.' ..' .. __ --. .5ubunltal! eonduee la D. -.. .'~. '.' .~durll.. S8 con'siderrL tnmetrl I}i rcprczhlt.. ' . _-----_. eoe.~~... . . . .: ": '. t. . ~ .. .A~ftO .. de fum) dar III 0 Iporlre_a IlmpllludllllJor dupllmodurl1e ptoprll pentru care dcplAsArllc au &einlle IIltcrnlln1e (... .ccrc a amp1l1\ldlnl1or dup6 n"." ..(Jm' eate dlreetiA mediatA a ~1ntubd ~Oy elite db'fctia 'ori%ontalA Dormai.I~ ~·\·"·... In splltlu se rccomandll. ...~ ....··· .. '1 PIl'.~·. 'Ii sa cVllluo. •• . Pentru constrUc~1icuseheme mai comple:lG se.·~·"-.'pr (penhu moduI . dlree~iel Ox. i . -!It . " " ".. _ ' " . '~I"..~. j . .lii vintului conform pet. ..' . " .. fi ~ .. o~"f!~ .ient!t considcrarca modnln! propriu fundamental (r = I) pentru construc~ii de natura eo._----..tn. ' • . '.. ~Jr"". I.__. de deplatlrl dupll mal mullo dlre. : ..2' ••••• ' ... gCllcrllrc do atnpll1udlnl dUeritc de zero pan1tu oscllatlilo de 10rtll1lll0de IIl1slImblu IIle c:onslruc~lIIor care lint tntlnse 111 llhm)." ._------_. . " 1 (21)' . . on tnu.~..'. ··I:. A~l''_ (I)" ::.'. .': ..' JIl\lc 5pll~IIIJiI. • .. ..ZD coellelu". electelorffl~ctua. '.nte ale acti'uJ. ea. eate direc::~iavertlca. .zcn\1l unal" eoeUdcntl do earcJn\le -PIlI._._ (Ox) (Oy) " _.v ·...' .. . . Or. .)D. ' '..".' • .:!.I cblar I..... ' 11 86 a!locfazi1 gra.2 (20 -.--~----------------~--------------~~~----.din tabelul S] .e:t~ : . I Ay. in calaula. analizea. ~tele deasuprn. redu..•. ' pfllprll pClllru cate deplasllrfle lint tn ncclar. I' .' do~2nt~~" iau'dIp ' . . cotele -eelor doun. .bclul' 8t cotele .' i ~.. vlntulu! pe dUcrile dlrcclil.futldo. - I . . .' .'.de decaJare "I : Tabe1al 8 Vlllorn.:til aoeate relatfi . ~ PJ -<£ .W • ~.. filor do fum...'". onSERVATJI'. ".1 eate 8ufie..eoN'.' • • '.' y~.. pc bllza uncit dille din·lilerlltura de spccialilatc.'. plD~ III.~5 ." Transvena14 VcrUealA . ' J In ta. ." . I .' I i .zi de ]a caz III.fi(:jontul).coe1ici~~l ee' se 'o1)fin..~ !II ARlIt-I".. .:' (~2) . turnurilor.. .ii.~ -' . _' •••••• h ••••• . . " .I~'i fIar "11.. .:... 2. .'. I ~. fl... cas numaiul in cazul nnor constructii inginer~t~ dezvoltato pe.c\l! .120 m. puneto lntre care se determinn.tcrenulO:r{in . ~ . ..1..~~me.' :. Pentru determinarea. - 10 l'lr.: 110 admitc determinarea factorului do participare.: " ' .." .~~f~~'la ~m:eI8~~&~~~:~~or~ .11 de . le'r 1h/f !I" fill. : .l~imoo. " 2 In ea~ul unoro eonstructlJ ale cAror modurl proprU CQrcspund unor slslt:mr..·--------I r Dlroc\1A.' ..dele de llbertato ~ ~l.. easul eorcJa~iGi spa~jnle pe 'VcrtlcnH\. ~oerlclcntllor e Lonsllu dlnal' ..(:t)l1tz " .. 'f• :..ccpum:..~~~.....ment9J) cu re1a.. • . .=·1 .u.

. ~ .t8 0.) componenta staticS a efeotulut respectiv i ' ':. ' '. ' ':' . iar coefioientul ~S8 fa conform taboluluJ 9 1a t.47 0.~2 o'.' .'05 0..70 ~ . .~3 Oi2D 0. O~0C7 O.43 0.'32 . I.· :' ..O. N~:. .r~pdhtiv. " .' .1 . -.':' . .50' " 'f I 90. ..0.' . r . 0. . . belul 10.aO.(If. fluotuantl a efectului re8pectfv.raporte Q.54 . Ii.. 0\1 rola.t.consider"'. In cafe.47 ..3 0.) i ..' 11a(u.. " naporlul Int rei langlll1ea .0.: ~. In m.· '.''' 0.mod~or pro"pm" In ~re. " " .43 O.42 O.nl'.) ln~u1.baza for~lor~ob~inute cu:rela~la (10). O..~ .. '" ' '.3a 0.._.•. '. Ie j.~lI)pontm~ ~\lQ~uan~ N-dJ..U O. . • .t 'a~c"'mllQnentel ' .oeUelcntul . .care nla.05 - '0. eu valorlle' y dIn • . 0. " " .50 0. co'reapunzltoare . ..pH~to ~ par tea' 8uperioar" (castele de).53 ' 0. ". D.I.5:1 0.ot . tn eazul unor oIIdfrl Intlns8 In plan.30- '0.. (24) . ". ..sa~i tnoir~rea datoritl vintulul . co~ponentele lluotuante'a1o efectulur.ll -U.trt 30 I' oCo I . ...~ • • • J s. ' . ..3g 0.2 ~. .') componente.) nuctuail~ (~lqrl n6rmate) . 0.etO -. eu relo.l{"<(.311 " O.5 . .40 O.. . r ... i .· clildlril. ..3~ a. .40 0. "" I .24' ~ . . .r . " .05 4- 0. de~te pe.~.~ tncare''p~ 'este rezult~nta componentet statieo ~ 'tnc5rc~rU apiica. .01".~g .lorii de t~port etc.~~ . .' .39 . ~ . EI " r - . ga.I lnt1tlmea c:lddlrll . dapllWlare eto. r.te..tO 0. P'1l (e): •. 1 .' ~ io.3C ~. >0.) ~e de~J. >.'.: " .*l~: ..0. punctul coreaputiz~tor nil\Se[ ~iInciLreiLrii. . 0.te de vlIit. " .25. ~ ..: indlcele 'inferior ae 'A.. I .05 ' 0. ' . InAl~lmc. . D.Ot ---.' t.~!:-." (23). . ..1 0..c ' .5.- I -. t. r • '.01 ~'j . 0. I!'. . ' .~ .36 '..(~5) so admite uttlizarca rclafi~i simplifica. p a..3S 0. " (25)" . '" • .0..I r --:.lo 'ale oomponentei de~SnS.-12 O.In. I . . ilO " C'. ' . -. " " i . .re~ ~lei . ::- -.' .• ' . I ~ 2 " 0. " ..I ! ~ " N~:-= ±N"UII I."30 0. \' :N.57 0.·US.36j . .&3 0." . ~ statice. ..: Efeotole tota. casu! unor 'coa8truc~ii lncjnerc~tipontru: .37 O.zi!. ... a.34 O."Compuucroaclectc·lor .36 I 'j . 0._ . . 'Na un efoot de 0 anumit1L natun (afort.: I .0.la..0. '. ..' 8e poato apllea fell\~Ja (22). ' .

.N~'?. • 0 a .r In ca. (distrfbuite . .A.vind·vialori Ie : .':.obtmutA cure1atl~ (30)...c n'lmi~r dC'h'l"lllinal'rafmlC'lQr aerodluamice unltateade lungimc) .. dlametrul conritl'\JCtil>i:'. . deterrninatd eu rclatia : . .).. dephlsa.a .. '.ului.lliivintului in pla. = 1tf (_''or('J'. . '-.mediata desctp'gerea ~ui" S6 determini Iufnd Inconaideraee guregaJ.REZONAN'fA .c~iu. .~ -TV . care se determiniieti i . a./ .~ ~O) ~L ..' . 1)~. corespunziitoare rnodului propria r.d . . c. ('.2. "c~mponenta statica N<II. ..·g.ctiUDii ·vlntu1...n..nM NUl.t'. cl'iticiJ.nnmitrultui '. . 9 .ld lortei t~·~1}1'.:.' (33) " '" I . .q '. .' Efectelc rezonante! (elorturi. Incare tlJr . . . .:"..~ = • '. . considerate ci\seaplic~ statio. .j{M 8" etc. conform relatiei (31).efectu1cOJ.> ." . F.rl ete.onstrllct. lncai-e· ..: ~'. k. :.. .' eu relatia. (28) • i . d . _0_ <lifc· . . ".rile dllPU gl'adt:ie de.0fectul total M a." . coroKpunzlitoatc modului proprlu f.elol' P~.do ordlnul r . Dctcn:ninnrrnlnffelor de reznn ~J'I ii: ...ui (eforturi. . deplM§. . I ~.. . ~:.)leplas~ri < .' •• -1 .pun?atoal'(~ modului proprlu n .i'r. (32) ... .' . " p~(» = CgfT'r. .Ol) ·I\e'confl-lderi\.{lintnrt·1'ul1a 2/3 <1inina1tirnc .zs:«: . seIace ritele moduri proprii r.ocficient... 1{("" .' ... kN/m .' _ _j_ I j. 1630 .. In cazurtle in eare se indepl~el!c condit-me:. . Z .AlIC).. '.. nentele sta. rt~]atia . a.ea efcctelor " . tl 1M =--s 'i. . r• . " .. '!ler" ~ 25 rots "'b~ I.O) v~r i' t.1 I ! j ou 9"". (27) . en relafia: .nul d1r~tiei de scnrgere ~ seruhn (compo.icl! ..3 .ale.. . . .:.. . de~rminat 'eu rela~ia . ega1~ .i Condifli de ~flrilieur.B. .2 '. .d Xr S". in verifiearea la rczoo... S_ =Q. _ " .a. eontormpct. efectele N ale a. .' '~ pe.':JILOR DE FORMA C1L1NDR]CA n.l'\1~ccliim~C!l'culad. (1.25 ..:. . . CONSTRUC.. . no . Co~pmte .' In casul rellonant.1:'::'j .re vlteza de caleul avlnt.:'dllpr~ iuoilurile J)l'oj)rii rjcu relalia:' ~~.rea la "f!'f (7..: . coreapunztnd unei presiuni din:Qmlco'debad..compo-' ..Iibertate k. 1. t. (26) 2 . "'decren1cntul logaritmic. .) se d.~ cuvaloarea g. .. ac~iuniiVlntliluip~ db'OOfia..'e. • .~ '. .. '.r N(/) • . !±::: .:. . . amplitudinca iljtensiH"~~f In nivelul ext remit alii Iibere. If· .ei. . uopl:l~n.r..'. (29) . J>ei'iottda 1)l'Qprie·...penhll Verifi~ea Ia re~onant-~ a constructntor' deforro~ eilindrici!.) _ P... care efectul rezonanwi.I ~ . (30).l. in metrt pe Ilecuuda. ' • 'I' ~~ . <."" .esplu:lZaior fl)rt. . (31) . " ..~.P!:~ (in ]HlII('tC']e."ilOJ"9.. ..mta.' . .t. .c~ 0.' :. B. 1)12".).. A pe baza 'Vaioril g. 2.cter· min1\. Ni'i~i.:. B' 'VERlFlCATIEA LA..in metri lIe secumHi..pcmtntconstructli cu conteltate r~dusa (suh(). StrOuhnlJ1l·~nt."Jlenta fiuctua. I I . .i NII'-) i + I No~. ' ... .1I. '- I • ..i'~n:.) se determina conform prevederilor din anexa.) so admit 8tHic determinate .In N'" '.14. . detcl'minat~ ell relat·jl\ (H) ~ vitezn.tic" fluctuanti). Nt·r] "1 .~.. vlntului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful