June to July E Code Name PANKAJ C6179 BHARDWAJ C10077 JITENDER 4 SINGH C10726 JASPREET 1 SETHI C10588 ASHUTOSH

3 KUMAR C10573 PRIYANKA 0 ARYA A14670 SHIV KUMAR 4 SHARMA A12937 1 RAVI RAJESH C2393 KUMAR A13158 5 BHAGWAT A10099 AVINASH 7 MISHRA C10101 ANAND 5 AGRAHARI C10663 4 VED RATTAN C11024 DHARAM RAJ 7 SINGH C11198 MANAS 3 KUMAR

tue 26-Jun p p late late p late p p p p p p p p

wed 27-Jun p p P p p p LEAVE p p OD p late OD p LEAVE od

thu 28-Jun p p p
od

fri 29-Jun OD
P

sat 30-Jun P P
P

sun 1-Jul HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO

mon 2-Jul
P

1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17

P
OD

od
od

P P P P P P
OD

OD

p p p
od

late late
od P P
od

P

P
P P P
LATE

p
late

p LEAVE
od

P

P

P
LEAVE

LEAVE
od

LEAVE
P P P P

P

p late late

P late P

P
P

18 C81079 A13474 19 4 C11364 20 6 C11383 21 5 C11368 22 9

NIKHIL PANDIT p NITIN KUMAR LATE SAURABH KUMAR DINESH DABRAL NIKITA MAJI

LATE

P

P

--

tue 3-Jul od p P p LATE p P wed 4-Jul P P p OD LATE p LATE p P p P LEAVE thu 5-Jul P P P LATE fri 6-Jul P P LATE OD sat 7-Jul od p od leave sun 8-Jul HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO LEAVE mon 9-Jul LATE P P P tue wed thu fri sat 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul 14-Jul LATE P p P LATE LATE LATE P P LATE P P LATE OD P LATE LATE P P p od od P LATE OD LATE LATE P P p LATE late p p P p LATE late od P OD LATE p p p p LATE LEAVE P P p P LEAVE P P p P LEAVE p late od late LEAVE P P LATE LEAVE P P LATE P LEAVE P P P P P LATE P P LEAVE P LEAVE LEAVE leave P P LATE LATE P LATE LATE P LATE P P P LATE P LATE p p late HO HO HO HO HO HO HO P P LATE P p LATE LATE P LATE P P late LATE LATE LATE LATE leave leave leave LATE LATE late P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P .

sun mon tue wed thu fri sat sun mon tue wed 15-Jul 16-Jul 17-Jul 18-Jul 19-Jul 20-Jul 21-Jul 22-Jul 23-Jul 24-Jul 25-Jul HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO HO P LATE LEAVE LATE LATE LATE P LEAVE LATE P P LATE P LATE OD P LEAV E LATE P P OD P LEAVE LEAV E P P LATE LATE LATE P P P LATE LATE P P LEAVE LEAVE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful