“A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztított életrend.

” / Hamvas Béla /

Mélylélektan
Készült Jung és mások művei alapján
Összeállította: Nagy Zoltán

1

Tartalomjegyzék C.G. JUNG:.....................................................................................................................................4 AZ EMBER ÉS SZIMBÓLUMAI.................................................................................................4 A TUDATTALAN MEGKÖZELÍTÉSE / JUNG /......................................................................4
AZ ÁLMOK JELENTŐSÉGE:..........................................................................................................................4 AZ ÁLMOK FUNKCIÓJA:.............................................................................................................................5 AZ EMBERI LÉLEK:...................................................................................................................................5 AZ ARCHETÍPUS AZ ÁLOMSZIMBOLIKÁBAN:.....................................................................................................6 A SZIMBÓLUMOK SZEREPE:.........................................................................................................................7

AZ ŐSI MÍTOSZOK ÉS A MODERN EMBER / HENDERSON /..........................................7
AZ ÖRÖK SZIMBÓLUMOK:...........................................................................................................................7 A HŐS ARCHETÍPUS FOKOZATAI:..................................................................................................................9 BEAVATÁS:..........................................................................................................................................10

AZ INDIVIDUÁCIÓ FOLYAMATA /MARIE-LOUISE VON FRANZ/...............................12
A LELKI FEJLŐDÉS MODELLJE:...................................................................................................................12 ELSŐ LÉPÉSEK A TUDATTALAN FELÉ:..........................................................................................................13 AZ ÁRNYÉKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. TUDATOSÍTÁSA:.....................................................................14 AZ ANIMAHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A FÉRFI LÉLEKBEN ÉLŐ NŐ........................................................15 ANIMUSZHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A NŐ LELKÉBEN ÉLŐ FÉRFI.........................................................16 ŐSVALÓNKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.: A TOTALITÁS SZIMBÓLUMAI......................................................17 AZ ŐSVALÓNKHOZ VALÓ VISZONY:.............................................................................................................19 ŐSVALÓNK TÁRSAS VONATKOZÁSAI:...........................................................................................................21

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK SZIMBOLIZMUSA / ANIELA JAFFÉI /.............................22
SZENT SZIMBÓLUMOK: A KŐ ÉS AZ ÁLLAT....................................................................................................22 A DOLGOK TITKOS LELKE:........................................................................................................................25 AZ ELLENTÉTEK EGYESÍTÉSE:....................................................................................................................27

EGY EGYÉNI TERÁPIA SZIMBÓLUMAI / JOLANDE JACOBI /.....................................27 CARL GUSTAV JUNG:..............................................................................................................28 MÉLYSÉGEINK ÖSVÉNYÉN...................................................................................................28
AZ ÉLET DELÉN:....................................................................................................................................28 A SZEMÉLYISÉGHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. KIALAKULÁSA:.................................................................30 A KOMPLEXUS ELMÉLETRŐL ÁLTALÁBAN:....................................................................................................33 A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAIRÓL:.............................................................................................34 AZ ANYAARCHETÍPUS LÉLEKTANI ASPEKTUSAI:..............................................................................................39 ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK AZ ÁLOM LÉLEKTANÁHOZ:.....................................................................................45 A GYERMEKARCHETÍPUS LÉLEKTANÁHOZ:....................................................................................................49 A MESEBELI SZELLEM FENOMENOLÓGIÁJÁHOZ:..............................................................................................52

CARL GUSTAV JUNG...............................................................................................................54 AION..............................................................................................................................................54
AZ ÉN:..............................................................................................................................................54 AZ ÁRNYÉKHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.:.........................................................................................54 A SZÜZÜGIA: ANIMA ÉS ANIMUSZHIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.............................................................55 A MÉLY-ÉN:....................................................................................................................................57 KRISZTUS A MÉLY-ÉN EGY JELKÉPE:......................................................................................59

JUNG:...........................................................................................................................................63 GONDOLATOK A SZENVEDÉSRŐL ÉS GYÓGYÍTÁSRÓL............................................63 .......................................................................................................................................................66

2

C. G. JUNG...................................................................................................................................67 EMLÉKEK, ÁLMOK, GONDOLATOK.................................................................................67 SZEMELVÉNYEK.......................................................................................................................75
THORWALD DETHLEFSEN: ELŐSZÓ ............................................................................................................75 HAMVAS BÉLA: SCIENTIA SACRA I............................................................................................................76 DR. DIENES VALÉRIA: HAJNALVÁRÁS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1983.........................................................78

DR. M. SCOTT PECK: ..............................................................................................................80 ÚTTALAN UTAKON..................................................................................................................80
PROBLÉMÁK ÉS FÁJDALOM:......................................................................................................................80 A SZERETET:.........................................................................................................................................81 A KEGYELEM MEGHATÁROZÁSA:................................................................................................................83 .........................................................................................................................................................85 FELHASZNÁLT IRODALOM:........................................................................................................................86 AJÁNLOTT IRODALOM:.............................................................................................................................86

3

A tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. az egyén reális része, mint az EGO. A tudattalan nyelve és lakói a szimbólumok / archetípusok /, a vele való érintkezés pedig az álom. • Nagy vezető barát, a tudat tanácsadója. • Az ember teljessé, integrálttá, nyugodttá, termékennyé és boldoggá válik, ha és csakis akkor, ha az individuáció folyamata befejeződik, amikor a tudatos és tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. megtanul együtt élni.

C.G. Jung:
Az ember és szimbólumai
A tudattalan megközelítése / Jung /
Az álmok jelentősége: SzimbólumHiba! A könyvjelző nem létezik.: olyan kifejezés, név vagy kép, amely a szokásos és kézenfekvő jelentése mellett, valami számunkra homályos, ismeretlen jelentést is magába foglal. Amikor a tudat a szimbólumokat kutatja, olyan ideák világába ér, mely világ a ráció fennhatóságán túl található. Minden vallás szimbolikus nyelvet használ. A tudatküszöb alatti események a tudatba csak intuícióHiba! A könyvjelző nem létezik. formájában, vagy későbbi “megvilágo-sodás”-ként vagy álomként jelennek meg. Általános szabály, hogy bármely esemény tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. aspektusa álmainkban lepleződik le, ekkor nem racionális gondolatként, hanem szimbolikus kép formájában jelenik meg számunkra. A modern ember megoHiba! A könyvjelző nem létezik.sztott személyiség, tudatos – tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik.. Természeti népekre jellemző a “misztikus partícióHiba! A könyvjelző nem létezik.”: az egyén rendelkezhet más személyekkel vagy tárgyakkal kialakuló tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. identitással. A természeti népek hisznek abban, hogy az embernek a sajátjához hasonló “bokorlelkeHiba! A könyvjelző nem létezik.” is van, ami egy vadállat vagy egy fa formájában inkarnálódik. Ha a bokorlélek valamilyen állat lelke, az állatot az ember testvérének tekinti. A “bokor lélek” sérülését úgy értelmezik, mint magát az embert érő sérüléseket. Bizonyos törzseknél az a feltételezés él, hogy az embernek számos lelke van → ez azt jelenti, hogy az egyén több elkülönült, de egymással összekapcsolódó egységből tevődik össze → az egyén pszichéje ellenőrizetlen érzelmek hatására széteshet / disszociálhat /. Ennek egységes működése a szelektív figyelem, mely egy időre minden mást kizár. A neurotikus tünetek képződése - az álmokhoz hasonlóan - egyik módja a tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. psziché megnyilvánulásának. / mindkét mód szimbolikus / Freud szabad asszociációs módszerével a sokszínű álmokat bizonyos alapmintára lehet redukálni. → a tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. probléma feltárása: pszichoanalízis: ha az álmodó bíztatást kap arra, hogy álomképeiről tovább beszéljen és kimondja az éppen eszébe jutó gondolatokat, elárulja magát és feltárja betegségének tudattalan hátterét. Freud: elfojtás elmélet, vágyteljesítés. KomplexusHiba! A könyvjelző nem létezik.: olyan elnyomott érzelmi téma, mely állandó pszichológiai zavart, sőt neurotikus tünetet okoz. AnimaHiba! A könyvjelző nem létezik.: a férfi személyiség nőies komponense, feminin 4

mint nyilvánvaló és közvetlen jelentése. ÁlomelemzésHiba! A könyvjelző nem létezik. amelynek rendesen a tudatban kellene lennie. → Indirekt módon nyilvánulnak meg különböző tünetek formájában. Az álomnyelv szimbolikája nagy pszichikus energiával rendelkezik. Az általános elképzelés individuális kontextusba kerül és ennél fogva mindenki némileg egyéni módon értelmezi és alkalmazza.ül informál bennünket. szándékok összességéből.: a jel mindig kevesebb. képzelet. mivel ezek tudatos gondolataink majdnem láthatatlan gyökerei.. összeköttetést képeznek a tudatos racionális világa és az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. tudatalatti / 5 . Életünk sok krízisének hosszú tudattalan előtörténete van. mítoszokhoz és rítusokhoz. Az álomanaHiba! A könyvjelző nem létezik.zések. amelyek hasonlóak a primitív eszmékhez. melyek a pitagóreusok szerint istenek. intuícióHiba! A könyvjelző nem létezik. /A számok mitológiai elemek. sokkal inkább a természet lehelete a gyönyörű és hatalmas. Amit tudatosan nem látunk. emlékezet stb. / Az emberi lélek tudattalan tényezői az archetípusok autonómiával rendelkeznek. észlelésekből. Az emberi viselkedés további ismérvei: akaraterő. hogy honnan jön és hova tart. intuícióHiba! A könyvjelző nem létezik. következtetésekből áll. hogy mi az a tárgy. Az emberi lélek: Civilizált tudatunk szilárdan különvált az alapvető ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Ezek az ösztönök nem tűntek el. az intuícióHiba! A könyvjelző nem létezik. pedig arról. valamilyen szövevényes módon visszaállítsa pszichikus egyensúlyunkat. Az álmok jelentik minden szimbolikára vonatkozó tudásunk legfőbb forrását.ök világa között. azt a tudattalan gyakran észleli és álmokon keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. részben megismerhetetlen. csupán a tudattal való kapcsolatuk veszett el. / Tudatos pszichénk minden fogalmának megvan a maga pszichikus asszociációja. A tudatalatti ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. A gondolkodásHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy az álomanyag révén. hogy elfogadható-e vagy sem. akkor annak működése torzzá és erőtlenné válik. A típusok problémája: “érzés”: értékítélet.lízisben a pszichológus a tudattalan megnyilvánulásaival foglalkozik. Ezek hidat képeznek gondolataink tudatos kifejezési módja és a primitívebb. Az álom képei sokkal képszerűbbek és élénkebbek. A fogalomHiba! A könyvjelző nem létezik.: irracionális érzékelő funkció. Az álmokban olyan képek és asszociációk jelennek meg. mert a fogalmaknak itt a tudattalan kapcsolatai és tartalmai is megnyilvánulnak. Az érzés jelzi. racionális és irracionális gondolatokból.ból. Az érzékelés valamely tárgy létezéséről tájékoztat. Az alkímia alapelveinek újrafelfedezése Jung munkájának fontos részévé vált.eleme. / neurózis stb. / Elkülönülés: tudatos. pszichikus esemény és mint ilyen. Az álmok funkciója: Tudatos benyomásainkra rárakódnak a tudattalan jelenségek olyan elemei. színesebb és képszerűbb kifejezési forma között. amely nem teljesen emberi. Az álmok a szellemből származnak. temperamentum. A tudattalan nem pusztán a múlt raktára. Az álmok általános funkciója az. de épp oly kegyetlen istennő szelleme. tele van jövőbeli pszichikus események és gondolatok csíráival. Amennyiben a tudattalanban túl sok elem van. A primitív kultúrában a gonosz szellem rosszindulatú befolyása legalább megengedhető hipotézis. amelyek fizikailag jelentősek számunkra → ezzel szokásos jelentésüket kiterjesztik vagy összezavarják.öktől. racionális rendező funkció.

: ősi képzetek. Amíg a személyes komplexusok csak egyéni hatással bírnak. mivel ez az eszköz a morális és szellemi fertőzéssel szemben . Az archetípus dinamikus tényező. melyek életének értelmet adnak. Ezek ma éppoly aktívak. A kezdeti idők mitológiája ezeket az erőket manaHiba! A könyvjelző nem létezik. szellemHiba! A könyvjelző nem létezik. sémái is veleszületettek és öröklöttek. Ha az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. valamint intuíció. ha intuícióit a pontos tényeknek és azok logikai összefüggéseinek veti alá. A szimbólumok más irányba mutatnak. és lehetővé teszik számára. hogy az ember élte feloldhatatlan ellentétek szövevényéből áll: nappal – éjszaka.ös tendencia. és arra is. A belső hajtóerők egy. olyan mítoszokat. születés – halál. Ha működésbe lépnek. vallásokat és filozófiákat teremtenek. Szomorú igazság az. felünk. hogy a rájuk jellemző szimbolikus formában. ha nem lenne így az a létezés végét jelentené. melyeket a test érzékel. akkor archetípusnak nevezzük. vagy legalább is valami nem teljesen tudatosra vonatkoznak. amely olyan önkéntelen impulzusok formájában nyilvánul meg. ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. addig az archetípusok.ökhöz hasonlóan az emberi psziché kollektív gondolatai. Az embernek szüksége van olyan általános ideákra és meggyőződésekre. a tudat ellenőrzésén kívül eső mély forrásból fakadnak. de összetörik. A szimbolikus képeket nem lehet az intellektus és a logika számára elfogadható szabályba foglalni. Az archetípus az álomszimbolikában: ArchetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. ha a szerencsétlenség közepette be kell ismernie. Az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. 6 .-nak. Markáns. Az álomfejtéshez intelligencia. a fantáziában jelentkezik és szimbolikus formában fedi fel jelentését. A születéskor a lélek NEM tiszta lap. de alapmotívumuk kollektív. öregség.nek.nak és istennek nevezték. tehát vagy valami tudattalanra. mint amit mi a tudatos pszichénkkel meg tudunk érteni. Előrejelző – “jósló” képessége is van. melynek részletei változatosak lehetnek. A leghihetetlenebb nehézségeket képes elviselni. Mindig is az volt és az is marad. démonHiba! A könyvjelző nem létezik. jelentőségteljes megfigyeléseket tegyenek. mint valaha. mint az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. így több jelentése is van.a vallási természetű mítoszokat ugyanúgy egyfajta mentális terápiaként értelmezhetjük az emberiség olyan szenvedéseire és szorongásaira. Az ember életének a vallásos szimbólumok adnak értelmet!!! Az egyéni létezés tágabb értelmének érzése emeli túl az embert a puszta szerzésen és fogyasztáson!!! Az álmok tartalma szimbolikus. ÖsztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Ezek az erők képessé teszik őket arra. Az egyéni komplexusokat a tudatos egyoldalúságát vagy hibás viselkedését jelző . →Az élet csatatér. hogy “egy idióta történetben” vett részt. Az archetípusok saját iniciatívával és saját specifikus energiával rendelkeznek. hogy az univerzumban megtalálja a helyét.ök. negatív hajlamaink felderítése.Lényeges árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek egész nemzetekre és történelmi korokra gyakorolnak hatást. mindannyiunknál többé–kevésbé hasonló módon hatnak.helyesbítő kompenzációnak tekintjük . ha értelmükről meg van győződve. mint a háború. jó – rossz. az egész földön felismerhetően azonosak. nagyfokú önismeret és az álmodó egyéniségének ismerete szükséges. A psziché több mint a tudat. hogy saját indítékaikkal és gondolkozásmódjukkal beavatkozzanak egy adott helyzetbe. betegség.: olyan fiziológiai késztetés. A magyarázathoz és a tudáshoz csak akkor jut el valaki. Az archetípus dinamikus tényező. halál. boldogság – szenvedés.

A “kulturális” vallási szimbólumok ezzel szemben az “örök igazságok” kifejezésére szolgálnak. az emberi társadalom éltető erejét képezik. A természeti jelenségek lassan elveszítették szimbolikus jelentőségüket. Az álmok felszínre hozták eredeti természetüket – ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Az ember magányosnak érzi magát a világban. A modern ember nem érti.ök szintjéig. aminek beláthatatlan következményei vannak. azaz azokhoz az elképzelésekhez és képekhez.A szimbólumok szerepe: A “természetes” szimbólumok a psziché tudattalan tartalmaiból származnak.ök és a tudattalan segítő közreműködését. hogy megszabadult – a “babonától”. Az ilyen módon elveszettnek tűnő pszichikus energia valójában feléleszti és felerősíti mindazokat a lényeges tudattalan tendenciákat. mivel kívül rekedt a természeten. Az archetípusok az élet részei képek. Ha elfojtják. le egészen a legprimitívebb ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Tudatunk számára ezek a tendenciák örökké jelenlévő. ha elfojtják őket.ként” jelennek meg. Az érzelmekkel töltött képek pszichikus energiára tesznek szert. hogy felelevenítse mind a történelem előtti. Sok esetben visszavezethetők archaikus gyökereikhez. Amit az embrionális test fejlődése megismétli saját őstörténetét. hosszú többé kevésbé tudatos fejlődési folyamaton mentek keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. A szimbólumok a pszichén belül meglévő ellentétek összebékítésére és újraegyesítésére tett természetes kísérletnek tekinthetők. hogy az isteni szimbólumokra és eszmékre reagálni tudjon – milyen mértékben szolgáltatta ki őt a “pszichikus alvilágnak” . Még a bizonyos körülmények között jótékony hatású szándékok is démonokká válhatnak. Az álmok szimbólumteremtő működése kísérlet arra. melyek az érzelmek hídja révén szervesen kapcsolódnak az élő individuumhoz. specifikus energiájuk a tudattalanba vész. vagy figyelmen kívül hagyják őket. úgy a psziché is az őstörténeti szakaszok sorozatán keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. A “civilizált” embert “fejlett” tudatossága megfosztotta azoktól az eszközöktől. Az álmok fő feladata. Az archetípusok egy időben képek és érzelmek. amelyeknek ez idáig nem volt hatalmuk kifejezésre jutni. a civilizált társadalmak elfogadott képeivé váltak. szellemiségünk fontos alkotóelemei. A szelem az ember korlátozott EGO-jának gondolataivá csökevényesedett. hogy az ember eredeti. ezért az alapvető archetípikus képek nagyszámú variációit reprezentálják.einket és sajátságos gondolkodásunkat. dinamikussá és jelentőségteljessé válnak. amelyekkel a legősibb feljegyzésekben és a primitív társadalmakban találkozhatunk. a természet nyelvén fejezik ki közlendőiket. potenciálisan romboló erejű “árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. Az asszimiláció és az integráció eszközei a közmegegyezés által szentnek tekintett isteni szimbólumok voltak. ősi pszichéjét beemelje a “fejlett” vagy differenciált tudat szintjére. Ezek az előítéletekhez hasonlóan működnek.ül. de ennek során veszélyes mértékben elveszítette spirituális értékeit.ül fejlődik. amely idegen és felfoghatatlan számunkra. Azonban álmaink. amelyek segítségével elnyerhetné / asszimilálhatná / az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. és elveszítette a természet jelenségeivel való érzelmi “tudattalan azonosságát”. mind pedig a gyermekkori világ “emlékeit”. Az ősi mítoszok és a modern ember / Henderson / Az örök szimbólumok: A civilizáció perifériáján évszázadok óta változatlan formában létező kis törzsi társadalmak 7 . gyökeres kiirtásuk súlyos veszteségekkel járna. Megszabadult – vagy legalább is úgy hiszi. hogy “racionalitása” – amely lerombolta azt a képességét.

amelyet segítség vagy a tudattalanban rejlő erők felhasználása nélkül nem tud véghezvinni. legyőzi a tudattalan psziché tehetetlenségét s felszabadítja az érett embert egy olyan regresszív. Jung analitikus iskolája segített felszámolni a mesterséges megkülönböztetést a primitív – aki a mindennapok természetes részeként éli meg a szimbólumokat – és a modern ember között.ülment a beavató próbán. vagy védelmező figura megjelenése ellensúlyozza. annak a nagyobb és teljesebb identitásnak a képviselői. Helyesebb olyan szimbolikus eszközként leírni. elfojtott és kedvezőtlen vonatkozása. hogy e közben istenszerű attribútumokat ölt magára. Általános szabály. rejtett. De az árnyék a tudatos egoHiba! A könyvjelző nem létezik. A primitív ember tudatosságért való harcában ezt a konfliktust az archetípikus hős és a sárkány. amelyekkel az élet állítja szembe. Hősök és hősteremtők: A hős mítosza a legáltalánosabb és legismertebb mítosz a világon: csodálatos módon születet hősről szólnak. Ezek az istenszerű alakok valójában a teljes pszichének. amelynek 8 . A fiatalság erős idealizmusa önhittséghez vezet: az emberi egoHiba! A könyvjelző nem létezik. A hős szimbolikus halála ennek az érettségnek a beteljesülésévé válik. Miután az egyén keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. amely eredményeként a hős képessé válik azon nehéz feladatok megoldására. Sajátos funkciójuk azt sugallja. aki számára viszont a szimbólumok értelmetlenek és irrevelánsak. amikor az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. nélkülözni kénytelen. sikeresen veszi fel a harcot a gonosz erőkkel. A kollektív tudattalan tartalmazza az emberiség közös pszichikai örökségét. Jung rámutatott arra. nem más. úgy az árnyék is rendelkezik jókkal – természetes ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. amely biztosítja azt az erőt. amelyet az anya dominált. kiválósága vagy ereje gyorsan nő. melyekre egyedül képtelen lenne.ökkel és alkotó késztetésekkel. de ennek ára az önmaga képességeinek meghaladása és az így beteljesedő balszerencse. végül árulás vagy heroikus áldozat vet véget életének. akinek emberfölötti természete korán bebizonyosodik. amilyen szilárd a gondolkodás és az érzés közötti kapcsolat. asszimilálnia kell az árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. aki lehetővé teszi a hős számára. hogy a hősmítosz lényeges szerepe az egyéni ego-tudatosság – a saját erő és gyengeség tudata – fejlődésében keresendő. és az élet érett fázisába léphet. Az egyéniség fejlődő tudatosságában a hős alakja az a szimbolikus eszköz. hogy a hős szimbólumok utáni igény akkor jelenik meg. valamilyen más szörnyek által megszemélyesített gonosz kozmikus erők közti harc jeleníti meg. A hős története az emberi személyiség fejlődésének egyes szakaszait tárja elénk. Az ego és az árnyék – nem egymás ellentétei – oly szilárdan kapcsolódnak egymáshoz. hogy az árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. míg az extrovertált nagy tetteket tud végrehajtani. Ezen történetekben a hős kezdeti gyengeségét egy erős “segítő”. Amikor a tudatos értelemnek támogatásra van szüksége olyan feladat végrehajtásában.kal állandó konfliktusban van. oly mértékben felmagasztosul. az árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. ezt nevezte Jung “a megszabadulásért vívott harcnak”. Az ego-nak a győzelem előtt meg kell szelídítenie.rituáléiban és mítoszaiban azonos szimbolikus struktúrák találhatók meg. amit a személyes egoHiba! A könyvjelző nem létezik. boldog gyermeki állapotba való visszatérés vágyától.-nak megerősítésre van szüksége. a hősmítosz elveszíti jelentőségét. amelynek segítségével az előnyomuló egoHiba! A könyvjelző nem létezik. Az introvertáltHiba! A könyvjelző nem létezik. mint a személyiségnek a tudatos psziché által kiszorított. Ennek ellenére az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy végrehajtsa azokat az emberfeletti feladatokat. Amint az ego is tartalmaz kedvezőtlen és romboló tulajdonságokat.-nak nem egyszerű ellentéte. A beavatás archetípusa: Pszichológiai értelemben a hős alakját nem szabad az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. erőssége a reflexiókban rejlik.ot. viszont gyengének bizonyul a büszkeség bűnével szemben. valódi alakjával azonosnak tekinteni.

Vörös Szarv és fiai viszont itt maradnak a földön. Vörös Szarv: tíz fiútestvér közül a legfiatalabbik. Archetípikus hőshöz máltó feladatokkal találja magát szemben. A történet vége felé a hős-isten eltávozik. Az indiánok úgy hiszik. extrovertáltHiba! A könyvjelző nem létezik. a teljesség eredeti állapotából való relatív autonómiáját négyes cikluson keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. késztetés nélküli. mégis mint az emberi kultúra alapítója – az Átalakító alakjában – jelenik meg.segítségével az ego a korai gyermekkor szülőképe által kiváltott archetípusoktól magát elkülöníti. Az ember boldogsága és biztonsága tehát már egyedül csak az emberen magán múlik. Az ego-nak azért. Az ősvalónkból – a psziché totalitásából – az egyén felnövekedése során emelkedik ki az individualizált egotudatosság. elkezdi fokozatos előlépését → a teljesség eredeti érzése súlyos csorbát szenved. Úgy tűnik. akik gyengeségeit ellensúlyozni tudják. egyesülniük kell. felvetvén egyben azt az életbevágóan fontos kérdést. akinek erőssége a reflexiókban rejlik /. A két hős hosszú ideig legyőzhetetlen: akár két különálló figuraként. az ősvalónk / Selbst. A csecsemőkor végén az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. akár egy személy két oldalaként jelennek is meg. szelíd. Jung rámutatott arra. Az utolsó két mondakörben felismerhetjük. hogy hiúságának. ahol az embernek emberfeletti. A Tréfacsináló olyan figura. ezt a veszélyt a kiengesztelő emberáldozat intézményével előzték 9 . A hősmítosz az első lépcsőfok a psziché differenciálódásában. Olyan mesés társakat kap.ül haladva éri el → A hős archetípus fokozatai: 1. érzéketlen. és feloldja azokat az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. 3. amelyek kulturális színvonala a Vörös Szarv mondakörnek felel meg. ameddig az ember sikeres lehet anélkül. magatartásuk féktelenné válik → megérdemelt büntetésük a halál. Nyúl: először állatként tűnik fel. egy olyan archaikus szférát. Tréfacsináló mondakör: az élet legkorábbi és legkevésbé fejlett szakaszának felel meg. Fejlődési fokozata: mindenki által felfedezhető módon válik szocializált lénnyé.ös és infantilis késztetéseket. vagy amikor egy csatában kell próbára tennie képességeit. akinek viselkedését fizikai vágyai határozzák meg. / erős és teljes érzésével rendelkezik. és együtt alkotnak egyetlen személyt. Ebben a két személyiségben az emberi természet két oldalát fedezhetjük fel: introvertáltHiba! A könyvjelző nem létezik. alapvetően emberi lények. /dinamikus. hogy azokban a primitív társadalmakban. ellentmondásos figura. Emberfeletti ereje ravaszságában vagy fizikai erejében nyilvánul meg. cinikus. bár ez nagyon nehéz. Ikrek: az előző mondakört ismétli meg. amikor meg kell nyernie egy futóversenyt. lázadó. Az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. → Elbizakodottá válnak. hogy az Ikrek a Nap fiai. 4. ha bemutatják előtte híres Gyógyító Rítusukat. az istenek féltékenységének áldozatává válnék. az önmagát túlbecsülő büszkeségből való kigyógyulásként a hős feláldozásának vagy halálának témáját. megmentőjükké és kultúrhőssé válik. Mivel összetartoznak. melyek a tréfacsináló mondakörben még jelen vannak. hogy a lelki egészség állapotát fenntartsa feltétlenül újra és újra erőfeszítést kell tennie arra. hogy eredetileg minden ember a teljesség. Céljai kizárólagosan elsődleges szükségletei kielégítésére korlátozódnak. vagyis a mítosz nyelvén megfogalmazva. Annak ellenére. 2. Noha még nem érte el érett emberi formáját. vagy segítő istenek támogatására van szüksége az őt sanyargató gonosz erők feletti győzelem biztosításához. gondolkodása infantilis. A Vörös Szarv alakjával elértük az ember világát. hogy az ősvalónkkal való kapcsolatát helyreállítsa. mindig győztesek. SelfHiba! A könyvjelző nem létezik. aki nagy tetteket tud véghez vinni /. kegyetlen. / belenyugvó. hogy hol is húzódik a határ.

hogy azután új életre szülessen. Ez a konfliktus azonban a korai érett korból a késői érett korba való átmenet szakaszában – a mi társadalmunkban ez kb. Az érett korból az öregkorba való átmenet majd újra felveti az ego és a teljes psziché közötti különbség megszilárdulásának igényét. A gyermekkor világával történő ilyen szakítás az eredeti szülő archetípus sérüléséhez vezet. minden vágyát és vállalnia kell a megpróbáltatást. 35-40 éves kor közötti időszakot jelenti – erőteljesebben jut kifejezésre. követelései között meghúzódó eredeti konfliktus. ami aztán visszakényszeríti azt egy harmonikus ego-ősvalónk viszonyba. majd ebből az érett korba. Az ego igazi egyesülésének a nagyobb csoporttal – amit a totemHiba! A könyvjelző nem létezik. a tudattalan tevékeny erőitől való elidegenedés érzése nélkül végérvényesen leküzdeni az eredeti archetípus erejét. ami az egyik életszakaszból a másikba történő “átmenet rítusát” kínálja a beavatandónak. Bizonyos mértékű autonómia nélkül az egyén képtelen felnőtt környezetéhez viszonyulni. amely individualisztikus. klán vagy törzs. Az őstörténet és a ma is élő primitív társadalmak szertartásai sok olyan./ A csoport pótolja a sérült archetípust – és tulajdonképpen második szülővé válik – amelynek a fiatalt először szimbolikusan feláldozzák. Néhány törzs emberhúst is evett egy olyan totemHiba! A könyvjelző nem létezik.meg.isztikus rítus keretében. melyekben a fiatal férfiakat és nőket elválasztják a szülőktől.. Jung azt állította. hogy ez megtörténhessen: nevezetesen. Ezekben a kritikus időszakokban a beavatás archetípusa erőteljesen aktivizálódik. A siker reménye nélkül kell késznek lennie a próbatételre. a jelölt identitása feldarabolódik. /A csoport és az egyén identitását gyakran egy totemHiba! A könyvjelző nem létezik. A szertartás a beavatandót az eredeti anya-gyerek vagy egoősvalónk azonosság legmélyebb szintjére viszi vissza. Ez a jelentőségteljes átmenet biztosítja a serdülőkori rítusok világi jellegének bizonyos spirituális többlettel való megtöltését. hogyan nem lehet. A törzsi közösségekben a beavatási szertartás az. Ebben a vallásos értelemben a beavatás archetípikus mintázatai – melyeket ősidők óta “misztériumokként” ismerünk – az olyan egyházi rituálékkal szövődnek egybe.-ősvalónk különválását kifejező hübriszt a következményektől való félelem ellensúlyozza. Azaz fel kell 10 . Az egyén életén végighúzódó fejlődés minden új fázisában megismétlődik az ősvalónk és az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. a beavatással kapcsolatos mítosszal és rítusokkal szolgálnak. vagy feloldódik a kollektív tudattalanban. A beavatási események természetesen nem korlátozódnak az ifjúkor pszichológiájára. a hős-sárkány csatában látott módon. A hős mítosz ezt a felszabadulást nem biztosítja. ezért a sérülést a csoport életébe való asszimiláció gyógyító folyamatával teszik jóvá. Ebben a “primitív beavatási szertartásban” – melyről mint látjuk. akár törzsi csoportokról. szert tehet a tudatosságra. mint bármely más életszakaszban. hogy “a halálra való készülődést jelentette” – az tükröződik. A felavatandónak fel kell adnia ambiciózus törekvéseit. Más szavakkal. és erőszakkal teszik törzsük tagjává. ami ezt a problémát hatékonyan megoHiba! A könyvjelző nem létezik. változatlanul megtalálható a halál és az újjászületés ezen rítusa. Ebből az állapotból azután szertartásosan megmentik az új születés rítusa során. házasság vagy halál idején a vallásos tisztelet sajátságos kifejeződését kívánják meg. hogyan lehetséges. a hős megkapja az utolsó felhívást az ego-tudatosság megvédésére az élet közelgő elmúlásával szemben. Beavatás: Az Ikrek mítoszában láttuk. A szertartásban. így kényszerítve őt a szimbolikus halál átélésére. a korai gyermekkorból vagy a korai serdülőkorból a késői serdülőkorba. amelyek születés. és destruktív impulzusokat volt hivatva megszelídíteni. akár bonyolultabb társadalmakról legyen is szó. illetve a három együtt fejez ki – ez az első aktusa.állat szimbolizálja. ha az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a szélsőséges egoHiba! A könyvjelző nem létezik.ldja. Csak azt mutatja meg.

melyet a részvét szelleme vezérel és segít. amelyből megszülethet az újjászületés szimbolikus lelkiállapota. mint Kvan-jin a kínai buddhizmusban. és képes madárként a mindenségbe szállni. hogy ezt a célt elérje. A beavatási tevékenység legmagasabb szintjén a hindu jógamesterek állnak. a bor létrehozza a tudatosság olyan mértékű szimbolikus csökkenését. hanem olyan utazás. hanem sámánHiba! A könyvjelző nem létezik. Ez a szellem sokkal gyakrabban jelenik meg a beavatás “úrnőjeként”. mint “mesterként”. hogy minden határolt létezés módtól megszabaduljon. Az ifjú azonos ezzel a bokorlélekkel és ezáltal férfivá válik. Ariadnéval. Ezek olyan köztes lények. lemondás és vezeklés. Felnőtt esetében a teljesség tudata csak úgy érhető el. amelyek az ember azon törekvését reprezentálják. mint olyan szimbólumok. Szépség és a szörnyeteg: ez az archetípus a házasságot szimbolizálja a nő szemszögéből nézve. Orfeusz feltehetően valós személy lehetett. A fejlődés folyamatában egyre magasabb rendűbb vagy érettebb fázisokba jutó ember azon törekvéseire vonatkoznak. mely többnyire krátertó. Transzállapotokban jóval a normális értelmet meghaladó szintre képesek eljutni. mint Szófia a keresztény-gnosztikus dogmában. A “médium” közvetítésével működő intuíció sajátos természetét reprezentálja. A transzcendencián keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. aki a bölcsesség istennője volt. sírja pedig szent hely lett. Ebből az egyesülésből tűnik elő “a psziché transzcendens funkciója”. amelyek segítségével a tudattalan tartalmai a tudatos pszichébe léphetnek. gyíkok. ami olyan spirituális zarándoklatnak tűnik. / figuraként. Most Ő nem féktelen hősjelöltként jelenik meg. amely által az ember az individuális “ősvalónkat” elérheti. ha a tudat és a lélek tudattalan tartalmai egyesülnek. A dionüszoszi szertartásban az átmenet rítusának beavatási eszköze a bor volt.ül való felszabadulás ezen módjának egyik leggyakoribb álomszimbóluma a magányos utazás vagy zarándokút. melyek összekötik a víz alatti mozgást és a madár röptét a közbülső 11 . Azokat az eszközöket biztosítják. kígyók és néha a hal jelennek meg a mélyen transzcendens szimbólumként. Orfeusz és az ember fia: a dionüszoszi vallás olyan orgiasztikus rítusokat tartalmazott.készülnie a halálra. melynek célja a megszabadulás. amelyek kifejezték a beavatandó azon törekvését. Hatalma abban a képességében van. civilizációs vagy spirituális célból. A rágcsálók. A korai keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy ki tud lépni testéből. kit varázserejű praktikái és az intuíció szárnyalása a beavatás “primitív” mesterévé tesznek. ahol transzszerű állapotban találkozik a saját állat. Egyszerű gyűjtögető társadalmakban a beavatandónak egyedül kell a szent helyet felkeresnie. hogy átadja magát saját állati természetének és ezáltal a Földanya teljes megtermékenyítő erejét megtapasztalja. olyan felsőbbrendű női / animaHiba! A könyvjelző nem létezik. A transzcendencia szimbólumai: A beavatás alapvető célja az ifjonti léleknek – eredendően a Tréfacsinálóra jellemző vadságnak – a megszelídítése. Ez azonban nem halál. madár vagy természeti tárgy formájában megjelenő “védőszellemével”. vagy más beavatási erőpróba. ennek lényegét az erotikus kielégülés szimbóluma fejezi ki: Dionüszosz isten a szent nász szertartásának keretében egyesült hitvesével. Ezért amit a “transzcendencia szimbólumainak” nevezünk nem más. Ebben az esetben madár a legmegfelelőbb transzcendencia szimbólum. mint utolsó ítélet.-tudatosság kezdeti megjelenése előtt. és egyben önmaguk is az adott tartalmak aktív kifejezései. énekes próféta és tanító. létre kell hozni a halál szimbolikus lelkiállapotát. ami a jelöltnek a természet szigorúan őrzött titkaiba való bevezetéséhez szükséges. vagy mint Pallasz Athéné.ná lett – gyógyító emberré – . aki mártír halált halt. Feltételezték. vagy függetlenedni tudjon. amely során a beavatandó a halál természetével ismerkedik meg.ény egyház Orfeuszt Krisztus előképének tekintette. de csak az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. A gyermek a teljesség tudatával bír. Ennek a szimbolikának a legarchaikusabb szintjén újra találkozunk a Tréfacsináló témával. ahogy Jung nevezte.

illetve onnan elveszti. Eredetileg fán élő nem mérges kígyó volt. A görögök az ember belső daimonHiba! A könyvjelző nem létezik. → rejtett szabályozó-irányító tendenciák működése a mélyben. Az individuáció célja az ember egyediségének megvalósítása. Szigorúan véve azonban az individuáció folyamata csak akkor valódi. / vadkacsa. mint az egész psziché totalitását. Hermész Tréfacsináló. az egyiptomiak Ba-lélekHiba! A könyvjelző nem létezik. a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. hanem akaratlanul és természetes módon mintegy megtörténik. Ezen az úton haladva lesz az ember képes összebékíteni személyisége konfliktusos elemeit. ha az 12 . Jung szerint az álmok valamiféle elrendezést. amely az önalávetés rítusával kezdődik. hogy megkülönböztesse az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. hanem részét képezik a pszichológiai faktorok nagy hálózatának is. és végül ő az. amely révén az ember veleszületett emberi természetének megfelelően él. Olyan egyensúlyra tehet szert így.-nek hívja és úgy írja le. Hermész eredetileg Egyiptomban mint íbiszfejű Thot isten volt ismert és ezért. A transzcendencia talán legismertebb álomszimbóluma a kígyó. ami a telje psziché csak egy kis részét alkotja. meghallgatja-e ősvalónk üzenetét. lehetővé téve ezáltal.földi élettel. Ez a folyamat az embernél a tudattalanban zajlik. az alsó világ kígyó állapotából s a földi realitás középső világán át jut el végül szárnyai révén az emberfeletti vagy transzperszonális realitás szintjére. mint Hermész botja végén egymásba fonódó kígyókat. szárnyas sárkány / A beavatásHiba! A könyvjelző nem létezik. majd a tartózkodás rítusával folytatódik. melyet a megszabadulás rítusa követ. A któnikus transzcendencia talán legfontosabb és általános szimbóluma a két egymásba fonódó kígyó szimbóluma. azért. aki a lelket az alvilágba vezeti. de a motívumot megtalálhatjuk a görögöknél is. / szárnyas ló. melyet az individuáció folyamatának nevezett el. a gyógyító isten kezében lévő botra tekeredik rá. akaratlan növekedése meghatározott mintát követ. melynek lassú . Az individuáció folyamata /Marie-Louise von Franz/ A lelki fejlődés modellje: Az álmok nem csak az álmodó életére vonatkoznak. mint görög orvos-isten. A szabadulás és a gyógyítás szellemi üzenetét kutatja. hogy az egész rendszerre rávilágítson. a föld és a menny közötti egyfajta összeköttetés megtestesítőjeként. madár alakban képzelték el. mint transzcendens elvet.utak istene. amely révén valódi emberré önmaga urává válik. de rejtett totalitása nem azonos a tökéletesen megvalósult és megélt teljességgel.erőteljes. A psziché veleszületett. A fejlődés üteme attól függ. Hermész / Merkúriusz / botja a kígyók felett szárnyakat kapott → transzcendens ereje teljes birtokában találkozunk itt vele. feladata az. A pszichikus fejlődés nem érhető el tudatos akaraterővel. Jung ezt a mély szervező központot ősvalóHiba! A könyvjelző nem létezik. A primitív társadalmakban gyakran egy állatban vagy fétisben megtestesülő védelmező szelemnek tekintették. amely a személyiség állandó növekedését és érését idézi elő. vagy mintázatot is követnek. hattyú /. Az álmok azt mutatják.-nek a rómaiak geniusHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy ősvalónk olyan szabályozó központ. Az ősi India híres Naga-kígyói ezek.nak SelfHiba! A könyvjelző nem létezik. olyan folyamat. Aszklépiosz gyógyító szimbóluma.-nak nevezték. ami még ma is az orvosi hivatás jelképe. mint ábrázolásokon látható. hogy az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. Az egoHiba! A könyvjelző nem létezik.-jának. a pszichikus fejlődést az álomban a fa szimbolizálja. hogy tudatossá és ily módon felismerhetővé váljon.-tól. egy másik szerepben hírvivő.

hogy tudatosan részt vegyen saját fejlődésében. figyelni. Ez a kezdeti megrázkódtatás egyfajta felszólításnak tekinthető. ebben a helyzetben. hogy az individuáció megvalósulásának feltétele: tudatosan át kell adnunk magunkat a tudattalan erőknek. A kapcsolat megnyilvánulásának archetípusai: a király megbetegszik vagy megöregszik. Sokunkat azonban a még tudattalan. vagy mi lenne helyes. Hogyha valaki egyszerűen csak betölti sorsát. Amikor a gyermek eléri az iskolás kort. Ez az együttműködés a szó legszűkebb értelmében vett individuációs folyamat része. mintha ősvalónkkal való kezdeti találkozás sötét árnyékHiba! A könyvjelző nem 13 . veleszületett és ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Az ember képes arra. A földoltár szimbóluma arra utal. felejthetetlen próféciaszerű valós esemény az. mégis erőteljes uralkodó impulzusnak. sőt gyerekeket lovakat és a királyság minden kincsét elrabolja. ha a tudatos tervezés haszonelvűségét szükségszerűen feladják. amely része sok fiatal magányosságának. Sok gyerek ebben a korai időszakban komolyan keresni kezd valami olyan életcélt. a psziché alapvető struktúrája. amikor is az álmokban gyakran manifesztálódik.-tudatosság teljes kiépítésének irányítása. Szubjektív megtapasztalása azzal az érzéssel jár. felépítésének és a külső világhoz való alkalmazkodásnak az időszaka. A fához hasonlóan meg kell adnunk magunkat annak a majdnem észrevehetetlen. a pszichikus maggal. hogy nagyon különbözik a többiektől. Vannak esetek. ahelyett hogy azon gondolkodnánk. a források kiapadnak. amit előtte még senki sem ismert.ös archetípus erők magukkal sodorják. Ez a másságérzés egy olyanfajta szomorúsággal jár együtt. hanem valamilyen mély benyomást keltő. Úgy tűnik. A központ képe különösen feltűnő módon akkor jelenik meg. az “ősvalónkkal” – leggyakrabban a személyiség sérülésével és az ezt kísérő szenvedéssel kezdődik. mit akar tőlünk a belső teljesség – ősvalón – itt és most. A személyiség belső fejlődésének csak úgy lehet utat nyitni. jelezve hogyan formálódik majd az adott egyén sorsa az elkövetkező években. jég sújtja az országot. Az ego-nak képesnek kell lenni a figyelmes hallgatásra és arra. hogy megtudjuk.egyén tudatában van és tudatosan létesít élő kapcsolatot vele. vagy szándékot mellőzve – a fejlődésre irányuló belső ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Mai tudásunk szerint ebből a központi magból történik a egoHiba! A könyvjelző nem létezik. ha az egoHiba! A könyvjelző nem létezik. megszabadult az összes céltudatos és sóvárgó törekvésétől és megpróbálta elérni a létezés mélyebb és alapvetőbb formáját. amikor az egyén pszichikus életét fenyegeti valami. Az individuációs folyamat több. a kreatív önmegvalósítás felé mutató vágyból táplálkozik. szimbolikus formában. Az ifjúság a fokozatos eszmélések időszaka. hogy átadja önmagát – minden további célt. egy szörny asszonyokat. vagy egy démon rabul ejti a király hadseregét. Az embernek fel kell kutatnia meg kell találnia valami olyat. amely szimbolikus formában jelzi előre a jövőt. Az ego valójában az eredeti központ megkettőzött. amely általában sok fájdalmas megrázkódtatással jár. Ugyanakkor sok gyerek kezdi azt érezni. kezdetét veszi az egoHiba! A könyvjelző nem létezik.zésnek. csak hallgatni. Az individuáció tényleges folyamata – a tudat kapcsolatba lépése a saját belső centrummal. hogy valami természetfeletti erő aktívan és teremtő módon közbeavatkozik. amikor nem az álom. amely segítségére lehetne a külső és belső káosz leküzdésében. amely az egyedi. mit kellene tenni. az a legnagyobb emberi teljesítmény és hogy haszonelvűségünknek meg kell hátrálnia tudattalan pszichénk igényeivel szemben. Első lépések a tudattalan felé: A gyermekkor a heves érzelmek időszaka. mint az “egész mivolt” veleszületett lehetősége és a sorsszerű események közötti kompromisszum. Nem kell mást tenni. A pszichikus magnak ez a teremtő aktivitása csak akkor juthat szerephez. illetve strukturális megfelelője. árvíz aszály.

Ennek az lesz az eredménye.létezik. A személyiség tudattalan része az álmokban gyakran megszemélyesített formában jelenik meg. amely valójában nem is az. hogy az egyén állandóan – noha önkéntelenül – saját háta mögé kerül. Az árnyék a tudattalan személyiségnek csak egy része. amelyet a tudattalanból fakadó álmok és fantáziák segítségével lehet kitalálni. vajon sötét kísérőnk a legyőzendő hiányosságokat szimbolizálja-e. Néha minden. és ezáltal megfoszt bennünket a valódi emberi kapcsolatok minden lehetőségétől. de épp oly gyakran impulzív és felelőtlen viselkedésekből és építkezhet. Az árnyék a tudatos személyiségnél sokkal nagyobb mértékben van kitéve mások kollektív befolyásának. ami az ego számára ismeretlen. Az árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. A közelgő sötétség rejtett céljára általában valami olyan szokatlan. Az árnyék nem csak mulasztásokból áll.nak” nevezzük. feladja-e büszkeségét és önhittségét és képes lesz-e elfogadni azt a látszólag sötétnek tűnő dolgot. amin az én nem tud uralkodni. a belátás. az árnyékba olvad bele. a döntést a tudatos személyiségnek kell meghoznia. vagy kevéssé ismert tulajdonságait képviseli. Néha az árnyék azért olyan erőteljes. amelyek túlnyomórészt a személyes szférába tartoznak és akár tudatosak is lehetnének. teljesen jóhiszeműen. Siker. melyeket az egyén a többi emberben a leginkább nem szeret. beleértve a legértékesebb és legmagasabb rendű erőket is. amelyek az egyén személyes életén kívüli forrásokból származhatnak. arany hal. élet vize. vagy az élet egy olyan részét. az ego olyan ismeretlen. / Inkább beáll a sorba. saját személyiségünk egy része az ellenkező oldalon marad. szerepe az. ha egyenesen szembefordulunk a közelgő sötétséggel. Mindenfajta árnyékprojekció elhomályosítja az embertársainkról alkotott képet. vagy az árnyék áll-e a belső nyomás hátterében. eltorzítja az objektivitást. ha a Nagy Ember / ősvalónk / segít véghez vitelében. és megpróbáljuk kitalálni: mi lehet titkos célja és mit akar tőlünk. / Főleg az azonos neműekkel való érintkezésben ütközhetünk bele saját és más emberek árnyékába. vajon az ősvalónk. sajnos nem mindig elegendő. olyan szenvedélyes erők munkálnak. amíg más későbbi álmainkban egyértelmű választ kapunk. akkor azokat az aktuális tapasztalatokat alapul véve – asszimilálni és nem elfojtani kell. 14 . Az őszinteség. A mítoszokban a szerencsétlenséget orvosolni tudó varázslóról vagy bűvös eszközről mindig kiderül. hogy a tudatos magatartásunkat kritikája alapján átdolgozzuk. előítéletek nélkül. Van egy további hátránya is az árnyék-projekciónak. → A döntést addig kell halasztani. hogy az valami furcsa dolog: fehér holló. Ha saját árnyékunkat a kommunistákkal vagy a kapitalistákkal azonosítjuk. melyet el kell fogadnunk.. Az árnyékos részen belül. ez egyike azon legnehezebb problémáknak. az ördög 3 aranyhajszála . → A mítoszokban és álmokban az árnyék az álmodóval azonos nemű személy. csak ne piszkálják. olyan egyedi és váratlan dolog. amelyekre a tudatnak szüksége van. ha az árnyékot integrálni tudjuk. és ilyenkor az egyén nem tudja.. Amikor az álom nem tisztázza a dolgokat. Az egótól függ. Ha az emberek másokban ismerik fel saját tudattalan törekvéseiket. mert az ősvalónk sürgetése is ugyanabba az irányba mutat. Másrészt viszont az árnyék olyan kollektív alkotóelemeket is tartalmazhat. amellyel az individuáció folyamata során találkozunk. Az emberfeletti erőfeszítés általában csak akkor eredményes. tudatosítása: Ha jelentkezik a tudattalan felmerül az igény. hogy az ego ellentétes oldalát képviselje és hogy azokat a tulajdonságokat testesítse meg. A politikai agitációk tele vannak projekciókkal. Bármilyen formát öltsön az árnyék. Ha az árnyék értékes vitális erőket hordoz. Csak egyetlen dolog segíthet. Előre megjósolni azt.ot vetne előre. Az árnyék többnyire olyan értékeket hordoz. Az árnyék problémája nyilvánvalóan minden politikai konfliktusban nagy szerepet játszik. ezt “projekcióHiba! A könyvjelző nem létezik. Ily módon akaratlanul saját ellenségét segíti.

hogy anyja negatív hatással van rá. ilyenkor az animát végzet asszonyának nevezik. Az anima projekciója vezet az “első látásra” szerelemhez. Ha a férfi úgy érzi. bizonytalanságban. a természethez való vonzódásé és végül. miközben állandóan készen állunk a változtatásra ha tudattalanunk egy más irányt sugalmaz. segít megtalálni a megfelelő házastársat. → Csak azt tehetjük. hogy a belső hang nem tud érvényesülni. ha a férfi felismeri az animát mint belső erőt → tudattalan személyiségének integrálásával érettebbé válhat. a személyszeretet képességéé. De néha az énnek nevezett bohóc oly zavaró módon viselkedik. animus / Az animaHiba! A könyvjelző nem létezik. magasabb formájába vezethet → belső vezetővé válhat. Szintén az anima veszélyes aspektusait személyesítik meg: szirének. hogy nem tudja élni. 2. az irracionális iránti fogékonyságé. a férfi psziché összes feminin pszichológiai tendenciájának megszemélyesítője. ruhájukra mellet festenek. hogy belső feminin oldalukat hangsúlyozzák.: a férfi lélekben élő nő A tudattalanban az árnyék mögött egy másik szimbolikus figura jelenik meg / animaHiba! A könyvjelző nem létezik. aki a kérőinek kitalálhatatlan találós kérdéseket ad. az élet spirituálisabb. ez is sajátosan. / Pszichénk központi magja – ősvalónk – rendszerint a négyes struktúra valamely formájában jelenik meg. / 183. azt a valós életbe emelheti. azt az oldalt. Az anima leggyakoribb megnyilvánulási módja az erotikus fantázia / pornó /.. profetikus sejtelmeké. Az animaHiba! A könyvjelző nem létezik. amely képessé teszi őket. A sötét anima megszemélyesítésének egy enyhébb változata az Éj Királynője Mozart Varázsfuvolájában. bizalmatlanságban és sértődékenységben fejeződik ki. amely csak akkor válik kényszerítővé. A királykisasszony. Ez az anima nyers és primitív megnyilatkozása. animája gyakran ingerlékenységben. / Ezek az anima hangulatok nyomasztóvá és szomorúvá válnak. Az anima fejlődése is négy szakaszból áll: 1. Az álmodó egy szervezet támogatását élvezi. és így képtelen az élet nehézségeivel megküzdeni. bizonytalan érzéseké és hangulatoké. A dráma megoldása. hogy a “szellemek birodalmával” – azaz a tudattalannal – kapcsolatba kerülhessenek. Az eredmény vagy egy nőies férfi. akit a nők könnyen zsákmányul ejtenek. A sámánok közül sokan női ruhát hordanak. Ha a férfi anyjával kapcsolatos tapasztalata pozitív volt. azonban még mindig szexuális elemekkel.Valahol lényünk legmélyén tudjuk. hogy bátran vállaljuk. Éva szakasz: aki pusztán ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. / Ha azonban képes meghaladni a negatív befolyást. felszínre hozza ezeket. depressziós hangulatban. A sötét hangulatok öngyilkosságra csábíthatják a férfit. felvételt nyert egy belső lelki templomba. 15 . segít kapcsolatba lépni az ősvalónkkal. Az egyéni megnyilvánulásban a férfi animájának karakterét rendszerint az anya formálja.ös és biológiai kapcsolatokat reprezentálja. Az anima funkciói: . ha a férfi nem ápolja megfelelően érzelmi kapcsolatait. Faust Helénája: a romantikus és esztétikai szintet jeleníti meg. boszorkányok. olyan negatív animafigura. illetve ha az élettel szembeni érzelmi viszonyulása infantilis marad.o. . de nem utolsósorban a tudattalanhoz való viszonyé. amit helyesnek vélünk. ugyanakkor egészen más módon alakítja az animafigurát. amikor logikus gondolkodással képtelen a tudattalanjában rejtőző tényeket felfogni. a felsoroltak férfiasságát erősítik. merre kell mennünk és mit kell tennünk. amely a férfiakat destruktív intellektuális játszmába vonja be → neurotikus olyan sokat elmélkedik az életről. .

és elszakítja őket minden emberi kapcsolatuktól. Szulamit: a legszentebb és a legtisztábbat is túlhaladó bölcsesség. aki mint a halál királya jelenik meg. A destruktív viselkedés dédelgetésével a nő mint feleség a férjét – mint anya a gyerekét – betegségbe. Fatima / csak pozitív tulajdonságokkal ruházták fel. úgy tűnhet. romboló gondolatokat testesíti meg. 2. objektivitás és szellemi bölcsesség. bizonyos esetekben a tudattalan animusz vélemény eredményeként alakul ki. Az animusz gyakran mint férfiak csoportja jelenik meg. megdönthetetlen “igaz” meggyőződés sajátos színezetével – olyan meggyőződéssel. AnimuszHiba! A könyvjelző nem létezik.: a nő lelkében élő férfi. sokkal inkább titkos “szent” meggyőződésként. Az ego olyannyira azonosul velük. mintha ezek a gondolatok és érzések sajátjaink lennének. hogy annak megszállottjává válnék. / Akkor amikor az animát. Szűz Mária: olyan női alak. Ez azt a folyamatot szimbolizálja. a negatív tulajdonságok a boszorkány hitben találtak kifejeződést. aki a szerelmet / érosz / a spirituális rajongás magasságába emeli. Parvati. amely majdnem mindig a jelentéktelenség érzéséhez vezet. A következő fázisban a kezdeményezőkészség és a tervszerű cselekvés képességét is birtokolja. és mit tesz az animusz vele és ha szembenéz ezzel a realitással. hogy az animusz inkább kollektív és nem annyira egyéni elemeket tartalmaz. Pszichológiai szempontból azonban az animusznak egy olyan sajátos formáját testesíti meg. amikor a tudattalan ezen megszemélyesítői közül valamelyik megszállja tudatunkat. aki asszonyokat csábít. 3. hogy visszatartja a házasságtól – ami a gonoszság olyan rejtett formája. főként akkor. amely elszakítja a nőt az élet realitásától. hogy ki és mi az animusza. akkor az animusz felbecsülhetetlen értékű társsá alakul át. bajnok. aki olyan maszkulin tulajdonságokkal ruházza fel. így ténylegesen a tudattalanból származó figura “megszállottjává” válik az egyén. Ilyenkor rosszindulatú. Hasonlóan az animához az animusz is alkalmanként. amely kizárja a nő aktuális karakterének személyes realitását. Az apa ruházza fel lányának animuszát a megkérdőjelezhetetlen. gyakran professzorként vagy lelkészként jelenik meg. vagy szörnnyé változtatja és csak egy lány szerelme válthatja meg. főleg a valóságban létező férfiaktól. hideg. hogy képtelenné válik leválasztani és megnézni. amelyek az éjfél utáni órában támadnak a nőre. A mítoszokban és a tündérmesékben a rabló és a gyilkos szerepét játssza. hidat tud teremteni az ősvalónk felé. balesetbe. mint a Szüzet. Az animusz pozitív oldala. A mitológia oldaláról megközelítve a szépséges idegen feltehetően egy pogány apa–kép vagy istenkép. kreatív tevékenysége. Sapientia. vagy a súlyos bizonytalanság. Először a puszta fizikai erő megszemélyesítőjeként jelenik meg: atléta. Ha a nő felismeri. mint kezdeményezés. hogy a királyfit a boszorkány vadállattá. Vagy elhatározhatja. intrikus és számító gondolatok hálójába kerül. 4. bátorság.. A vággyal és a “hogyan kellene a dolgoknak lenniük” ítélkezéssel teli ábrándos gondolatok selyemgubóját személyesíti meg. izomember. / Shakti. mint haláldémon jelentkezik. Az érzelmek különös passzivitása és bénultsága. Így szimbolizálja az álom azt a tényt. Ebben a formában az animusz mindazokat a félig tudatos. A negatív animusz nem csak mint haláldémon jelenik meg. amikor valamilyen érzés kényszerítő erejének nem tudnak eleget tenni. 16 . mik is ezek. úgy az animuszét alapvetően a nő apja formálja. A harmadik szakaszban az animusz “szó” világát is birtokolja már. Sajátos módon. Nagyszámú mítosz és tündérmese szól arról. Az animusz is négy fejlődési szakaszon megy át: . amely ritkán jut az anya tudatának közelébe. ahelyett. / A modern ember ritkán éri el ezt a pszichikus fejlettségi szintet. Az animusz ritkán jelenik meg erotikus fantázia formájában vagy hangulatként. Amint a férfi animájának karakterét az anya. amelyben az animusz tudatossá válik. sőt még a halálba is hajszolhatja.

A központi mag természetes. A nő lelkében élő “belső férfi” az animáról szóló részben említetthez hasonlóan házassági problémához vezethet.. Egyik szimbóluma a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. Ez a magyarázata annak. hogy az animusz felhagyjon a minden kritikán felüli véleményének hangoztatásával. egyetemes jelenlétre figyelmeztet. → “a négy. o. / A teljes univerzumot személyesíti meg. de arra is. Az animusz ebben a legfejlettebb formájában összeköttetést teremt a nő tudata és a kor szellemi fejlődése között. és ezáltal még a férfiaknál is fogékonyabbá válik az új alkotó eszmék iránt. amelyek az individuáció folyamatára látszanak utalni. Ezen a legmagasabb szinten – az animához hasonlóan – a vallásos tapasztalatok követőjévé válik. varázslónő. földanya.” / A zsidó hagyományban kezdettől fogva Ádám / Adam Kaddom / hordozta magában az egész emberiséget.” Eben a szimbólumban világosan kifejezésre jut az emberiség egy–ségének gondolata. / Azok a szimbolikusstruktúrák. aki felöleli és magába foglalja az egész kozmoszt. akár öreg. az örök körforgás. amelynek eredményeképp többé már nem csak részlegesen azonosul vele – a tudattalan újra megváltoztatja domináns karakterét. Az örök mozgás. A nők álmaiban ezt a központot általában egy felsőbbrendű női alak. Mi több. hogy a Kozmikus Ember sokkal inkább belső pszichikus képnek. Csak ezután kerül kapcsolatba az “ősvalónk” megnyilatkozásaival és válik képessé arra. A legnagyobb misztérium. vagy védelmező férfialakként bölcs öregemberként a természet szellemeként jelenik meg. váltja meg az egyént azzal. a püthagóreusoknál az isteni szellem jelképe . amely az ősvalónkat. A nőnek bátorságra és belső nyitottságra kell szert tennie. csak az egyik lehetséges módja az álmokban vagy látomásokban megjelenő ősvalónak. beteljesedés. Keleten és a nyugati civilizáció bizonyos gnosztikus köreiben az emberek hamar felismerték. Pozitív animusznak kreatív merészsége időnként olyan gondolatokat és elképzeléseket szül. Ádám lelke ennél fogva olyan volt. hogy az ősvalónk egész életünkön keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. és olyan új szimbolikus formában jelenik meg. hogy kivezeti a 17 . a psziché legbelsőbb magját reprezentálja. Szellemi szilárdságot. Férfiak esetében beavatást végző.: a tudatos négy funkciója. egyidejűleg mindenütt jelenvaló. Az emberi alak akár fiatal. szabad megnyilvánulását a négyesség jellemzi. mely megszámlálhatatlan szálból áll.. kézzelfogható realitásnak felel meg. miért a nők volta a régebbi korokban sok népnél a jósok és látnokok. Éppen azért. “mint egy lámpás kanóca. Végezetül az animusz az értelem megtestesülése. mint pl. általában a négyes szám motívumán alapulnak. A 16-os szám különösen fontos szerepet játszik mivel 4 X 4 / 198. mintsem külső. amelyek által az élet új értelmet nyer. Az archaikus korban az örök jelképe volt. Azanimusz pozitív működésének előfeltétele. ŐsvalónkHiba! A könyvjelző nem létezik. és ez hozza létre az időélményünket. A különböző életkorok – amelyeket magára ölt – nemcsak arra utalnak. vagy a természet illetve a szerelem istennője testesíti meg. / / Hamvas Béla: Sciencia Sacra II.. hogy tudatosan megértse annak jelentéseit. hogy ő maga az élet tudatosan felismert irányán és áramlásán túl létezik. gyakran olyan formában jelenik meg. amely új vállalkozásokra serkenti a férfiakat. az érthetetlen és megrendítő új haladvány . Teljesség. vagyis olyan gigantikus.. a testi gyengeséget ellensúlyozó láthatatlan belső támaszt nyújt a nőknek.. egy papnő.: a totalitás szimbólumai Ha az egyénnek sikerül komoly és hosszadalmas küzdelem után megoldást találni az anima / vagy animusz / problémájára. vagyis minden megszületendő ember lelkét. A hindu tradíció szerint például az emberben él és halhatatlan. amely egy sajátos. mivel az ősvalónak csak egy része tartozik a tudatos időélmény / tér – idő / dimenzióba. Ez a belső Nagy EmberHiba! A könyvjelző nem létezik.ül elkísér bennünket. vagy az anima – animusz négy fejlődési szakasza.. szvasztika stb. szimbolikus emberi lény formájában mutatkozik meg. hogy meg tudja kérdőjelezni saját meggyőződésének szentségét. az örök élet jelképe.

Keleten pedig Krisnával vagy Buddhával. A tudattalan ezért választja oly gyakran a Kozmikus Ember erőteljes. lehetőség nyílik rá. * Mivel ez a szimbólum valami egészet és teljeset fejez ki. hogy ember legyen. hogy a Kozmikus Ember a teremtés célja. ha az ember felismeri őt. hogy egy napon a világ feloldódik az eredeti Nagy Emberben. Ez akkor fog bekövetkezni. hogy “ember” vagy “személy”. erő. hogy helyet adjon a Kozmikus Embernek. sőt kozmosszal. ez nem is azt jelenti. sokkal inkább azt. mint éhség. amikor legbelül a Nagy Ember megjelenik. ők is egy megismerhetetlen titokra mutatnak rá – az emberi létezés végső. noha egyidejűleg betölti az egész kozmoszt is. Soha nem feledkezhetünk meg arról. fajfenntartás stb.teremtésből és az ottani szenvedésekből és visszavezeti az örökkévalóságba. egyék stb. a társadalommal általában és mindezek fölött a tér–idő folytonossággal. hogy felemelkedjünk saját világunkba. Tudattalan természetünk révén azonban 18 . az egész teremtés legvégső célja is az ősvalónk ezen archetípikus szimbóluma felé fordul. A hinduk szerint pl. Ha odafigyelünk álmainkra. a zsidó misztikában Adam Kaddom. Az ego csapongó képzeletáramlása / ahogy az egyik gondolatról a másikra ugrik / és vágyainak áradása / ahogy egyik tárgytól a másikhoz menekül /akkor csendesedik el.ök és céltudatos mechanizmusok. / Az ősvalónk kapcsolata a környező természettel. . Tudatos pszichénk folytonosan egy olyan jól körvonalazott “valós” külső világ illúzióját hozza létre. * → Csak a földi kapcsolatok és a szenvedések elfogadásával válhat az emberi lélek olyan tükörré. minden állat “szellemisége” mesze kiterjed a környező világba és “lélekkel tölti ki” az időt és a teret. neve egyszerűen annyit jelent. mint valóságos külső történést. hogy külső realitásunk valójában csak olyan mértéken létezik. Ezen hajtóerők fölött és rajtuk túl belső pszichikus valóságunk az élő misztérium kinyilatkoztatását szolgálja. hogy a humán létezés kielégítő magyarázatát az olyan elkülönült ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. Purusha ott él minden egyén szívében. és ezt csak szimbólumokkal tudja kifejezni. A szimbólum ebben a formájában a legfontosabb pszichológiai ellentétpárt – a nőt és a férfit – békíti össze. túlélés. Sok mítosz tanulsága szerint a Kozmikus Ember nem csupán a kezdet. ám ezt nem szabad úgy értelmezni. / Ezért fordul elő a mítoszokban és tündérmesékben annyi segítő állat. Az álmaink elsődleges célja az ősvalónkhoz való helyes attitűd fejlesztése. hogy igyék. Tudattalanunk hasonlóképpen kapcsolódik össze környezetünkkel: társainkkal.–ként ismert. hogy ősvalónk üzenetei nehezen jutnak el hozzánk. hogy az ego extrovertált érdeklődése a külső világ iránt megszűnik. továbbá az egész természettel. melyet folyamatosan csiszolunk ősvalónk szimbóluma → bölcsek köve / Az ősvalónkat gyakran ábrázolják állatként. / A kerek kő. míg mi oly mértékben belebonyolódunk a külső dolgokba. jelezve ezzel természetünk ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. amely meggátolja a másfajta észlelést. mind a belső – világba. Az élet minden magasabb megnyilvánulása valamilyen módon összhangban van a tér – idő folytonosságával. Egy zoológus véleménye szerint. Gyakorlati szempontból ez azt jelenti. hanem. soha nem haladják meg.ös voltát és kapcsolódásunkat a környezethez. melyben az események fontos és titkos rendje uralkodik. de minden élet. és az alvó felébred. szexualitás. Vagyis az ember legfőbb célja nem az. Mint minden szimbólum. A primitív törzsekben élő emberek életét általában közvetlenül a belső központ irányítja. hogy pszichénk “atommagja” beleszövődik az egész – mind a külső. feltehetőleg abból a tényből származik. amikor az ego beleolvad az ősvalónkba. melyben az isteni erők megtalálhatják önmagukat. amilyen mértékben tudatosan felfogjuk és hogy nem biztosítható “önmagában és önmagáért” való létezése. A nyugati kultúrában a Kozmikus Embert gyakorta azonosítják Jézus Krisztussal. Az ősi India szimbolikus mítoszaiban PurushaHiba! A könyvjelző nem létezik. Ám ez csak akkor lehetséges. gyakran képzelik el kétnemű lényként. ismeretlen értelmére. Mint már elhangzott: bizonyos hagyományok azt állítják. kifejező szimbólumát.

Ősvalónk gyakori sajátos szimbóluma az értékes vagy jellegzetes kő. Az ilyen jellegű élményekkel foglalkozó régi kínai szövegek gyakran használják az egérlyukat figyelő macska hasonlatát. még pontosabban.” Mindmáig feltáratlan a tudattalan psziché és az “anyag” közötti kapcsolat. / Pl. a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. nevezett el. Az ősvalónkhoz való viszony: A modern ember számára az egyetlen. Az ember eredendő természetében benne rejlik annak a vágya. A kristály matematikailag szabályos szerkezete azt az intuitív érzést kelti bennünk. A puszta létezést szimbolizálja. hanem. amit az ember akkor él át. amikor maguk az események nem állnak oksági összefüggésben. akinek tudattalanjában aktiválódott archetípus van. Jung a legbelső központhoz való eljutás és a tudattalan élő misztériumával való kapcsolat felvételével olyan útját dolgozta ki. Ez az igazság. még értelmes kaland a tudattalan psziché belső birodalmában rejtezik. Ez alapvetően más. amikor egy közeli hozzátartozó meghalt. Amikor megpróbáljuk az ősvalónkat életre hívni. A szinkronicitás fogalmának megalkotásával Jung egy olyan utat vázolt fel. KŐ: életerő. csapongó gondolkodástól. csak az egyiket “belülről”. hogy a “psziché” és az “anyag” valójában ugyanaz a jelenség. mind pedig a külső eseményekben megjelenő azon utalásokra és jelzésekre. amelynek segítségével a lélek és az anyag kölcsönös kapcsolatának jobban a mélyére hatolhatunk. a filozófia. Morienus. mint amikor megpróbálunk egy időben két különböző szinten vagy két különböző világban élni. Iszlám → Kába kő. nem az a kérdés. Ezért a kristály gyakran az anyag és szellem szélsőséges ellentétének egyesítését szimbolizálja. ehhez olyan állandó. az élet áramlásának irányát szimbolizálja. Ennek a még megmagyarázhatatlan és definiálatlan kapcsolatnak a tanulmányozása során / lehetséges. Az egyik szöveg szerint nem szabad megengedni más gondolatok 19 . amikor halhatatlannak és változtathatatlannak érzi magát. Sok álomban a központi mag. Ha ezt felismered. Ez a fogalom a külső és belső események olyan “jelentéssel bíró egybeesését” jelenti. mint egy kitaposott út követése. ezért tanulmányozását a nem hívő érdeklődőknek is javaslom → könyvajánlás a jegyzet végén / Az egyén szokásához híven. a kő szeretete és elfogadása növekedni fog benned. / A kínaiaknál az orvostudomány. sőt még az építészet is a jelentéssel bíró egybeesések “tudományán” alapul. hogy mi okoz mit. a másikat “kívülről” figyeljük meg. vásárolunk egy kék ruhát. ők / az alkimistákHiba! A könyvjelző nem létezik. ami olyan. / belőled nyerik ki. szegletkővé lett”. hogy mi mivel történik együtt. és csak benned lehet megtalálni. hogy még az úgynevezett “holt” anyagban is működik egyfajta szellemi rendezőelv. e titkot a pszichoszomatikus orvoslás igyekszik megadni.felfoghatatlan módon kapcsolódunk saját pszichékhez és pszichikus környezetünkhöz. Szinkronicitás általában olyan embereknél áll be. az öröklét olyan élményét. a külső feladatra koncentrál. amelyet egyedül önerőre támaszkodva kell végigjárni. de a bolt tévedésből feketét szállít éppen azon a napon. amit szinkronicitásnakHiba! A könyvjelző nem létezik. melyeket az ősvalónk használ. Jung egy új fogalmat vezet be. mely távol áll az egotudatosság emócióitól. az ősvalónk mint kristály jelenik meg. mindennapos készenlét szükséges.ény misztika áll a legközelebb. Ebben az értelemben a kő a legegyszerűbb és legmélyebb élményt szimbolizálja. hogy szándékait.ény egyházi szimbolika szerint Jézus az a “kő melyet az építők megvetettek. / Nagy Z: Az európai kultúrában meglátásom szerint ehhez a beállítottsághoz és életformához a kereszt Hiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a kő szimbolika segítségével valami elmondhatatlan élményt fejezzen ki. de ugyanakkor éberen figyel mind az álmokban. A klasszikus kínai szövegek szerint. régi arab alkimista azt mondja: “Ez a dolog / mármint a bölcsek köve / belőled vonható ki: ásványa te vagy.

s ily módon elveszíti minden kapcsolatát a humán valósággal. Van itt azonban egy nagy nehézség – nevezetesen. aki a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. A nagy szellemi vezető követése nem jelenti azt. amely a követendő fejlődés irányába mutat.” A belső pszichét irányító központtal való kapcsolatot akadályozzák: a. Ez az a pillanat. Jung az ilyen elrendezésű struktúra jelölésére a hindu mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik.ös hajtóerő. / A kerek forma – mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy összekössék az embert komplexumaival. Egyes közösségek a mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. minden külső beavatkozás nélkül. / Pszichológiailag a “jobb” oldal – többek között a tudatosság. mivel ő a bennünk rejlő legnagyobb pszichikus erő. c. Az ősvalónk mitológiai ábrázolásai között különös hangsúlyt kap a világ négy sarka.. “Az ily módon végrehajtott gyakorlat / . Megalománia vagy egyéb kóros fantáziák rabságába ejtheti. A túlzott nappali álmodozás. mint az. hogy segítségével helyreállítsák elveszített belső egyensúlyukat. . s eközben a figyelem nem lehet sem túlságosan éles – de túlságosan tompa sem. aki vizet iszik és csak ő tudja egyedül. ami rejtett módon általában bizonyos komplexumok köré fonódik. az alkalmazkodás. Túlzott koncentráció és egotudatosság. a tudattalan minden megszemélyesítésének – legyen szó akár az árnyékról. hogy sikerült megragadnia és megoldania a nagy kozmikus talányt.betörését. A keleti kultúrákban hasonló képek segítségével igyekeznek a belső lényeget állandósítani. hogy az élet újra megtalálta értelmét és rendjét.úton saját apjával találkozik. Egyetlen ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. / idővel eredményre vezet és amikor beérik. sőt néha valamiféle sötét dolgot jelent. motívum – általában az eredeti teljességet szimbolizálja. amelyik magától leesik. amikor a gyakorlatot végző olyanná válik. A mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. Megszabadul minden önmagával kapcsolatos kételytől és olyan boldogság birtokába jut. hogy a víz hideg-e vagy meleg. Anima / Animusz éltető fejlődés és kreativitás a személyiség számára de eredményezhet megakadást. míg a “bal” oldal az adaptálatlan. Ezt a “primitívek” a “lélek elvesztésének” nevezik. Létezik egy optimális percepciós szint. amelyet le kell győzni lehet azonban olyan impulzus is. mely könnyen meggátolhatja a központból érkező impulzusok és üzenetek percepcióját. Ősvalónk sötét oldala a legveszélyesebb. “megszállhatja” a személyt. esetleg fizikai halált is. olyan ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. amely az emberi psziché “atommagjának” – melynek lényegét nem ismerjük – szimbolikus ábrázolása. Az ilyen lefokozott érzelmi állapotban azt gondolhatja az egyén. ugyanakkor fenyegetik a koncentrációt és a tudatosság folytonosságát. az “igaz” dolgok oldalát jelenti. vagy hozzásegíteni az embert a mély meditációhoz. Ősvalónk megjelenése az ember tudatos egójára nézve így nagy veszéllyel járhat. Árnyék lehet aljas vagy gonosz. a négyes forma pedig ennek a tudatosság szintjén történő megjelenítését. hogy az individuáció folyamatában bárki is 20 .ös késztetés vagy emocionális kép is alkalmas az embert egyoldalúságba hajszolni → egyensúlyvesztést okoz. animáról. motívumot arra használják. szemlélése belső békét teremt. mint az. b. és sok képen a négy részre osztott kör középpontjában a Nagy Embert ábrázolják. Ennek az állapotnak megbízható tünete a humorérzék és az emberi kapcsolatok elvesztése. animuszról vagy az ősvalónkról – egyaránt van világos és sötét oldala. nem tudatos reakciókat. hasonlóan az érett dinnyéhez. Az individuáció kizár minden papagájszerű utánzást. / mágikus kör / szót használta. az egyén.. Az ábrándozások valójában éppen azt a célt szolgálják. a magasabb rendű felébredés részesévé válik. annak az érzését.

mint az egyéni: neurotikus disszociációhoz és pszichológiai megbetegedésekhez. Akkor válhat valaki fogékonnyá a tudattalan tartalmai és folyamatai iránt. ha a befolyásolást idealisztikus célok vezérlik. tudatosan mit gondol róluk. amíg a tudatos ego nem veszi magának a fáradtságot. előfordul. hogy az ego továbbra is a megszokott módon működjön. ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. semmint a külsővel foglalkozzék. hogy az ember érzelmileg önmagán belül maradjon. az adott alak egy projekció. Ez az egyik ok. Valójában igen nehéz egyesíteni ezeket a belső ellentéteket – egyrészt az egész világmindenséggel egynek érzi magát – másrészt csak egy a szánalmas földi halandók között úgy. mint hogy elnyomja az eredeti tudattalan reakciókat. hogy olyan csoportot alkossanak. hogy a tudattalan szimbolikus jelzéseit megértsük. ne kerüljön saját magán kívülre. aki tudatában van saját tökéletlenségének. értékeit – teljesen függetlenül attól. egymásra találnak ezen tudattalan kötelék útján. Ám akár megragadják a tömeget érzelmileg akár nem. az kell. hogy komolyan tekintetbe vesszük saját lelkünket.amit még nem teljesen értünk. A tudattalan reakcióinak elnyomására tett minden ilyen próbálkozás hosszú távon kudarcra van ítélve. A közvélemény manipulátorai csak akkor érnek el átmeneti sikereket. hogy ennek a személynek az álomképe az álmodó saját belső tulajdonságaink szimbóluma. olyan dologgal állunk szemben. . Ahhoz. ami azt jelenti. Minden. Buddha /. Ha valaki – manipulatív céllal – a közvélemény befolyásolása érdekében visszaél a szimbólumok erejével. ha megmarad hétköznapi embernek. Ez még akkor is igaz. vagy “maga mellé”. Ám ez semmi mást nem eredményez. / Ilyenkor a tudatalatti olyan szerepet játszik . Ősvalónk társas vonatkozásai: Néha az az érzésünk támad. hogy felkutassa a csalóka projekciókat és inkább benső önmagával. Életbevágóan fontos. hogy se az egyik se a másik szélsőség ne kerekedjen felül. hasonló beállítottságú emberek. amelyik eltér az összes szokványos társasági és szervezeti érzelmi kötődésektől. hogy betekintsünk ezekbe a tudatküszöb alatti észlelésekbe és megmutatja azt is. ha hirdetések vagy politikai propaganda felhasználásával próbálják befolyásolni az embereket. kizárólag csak a külső világhoz tartozó tevékenység és kötelezettség bizonyos kárt okoz a tudattalan rejtett működéseiben. ami örökre kiszámíthatatlan és teljesen irracionális marad. Ezen az úton járva találják meg az egymáshoz vezető utat a szellemileg összehangolódott. Minden belső folyamat esetén – mindaddig az ősvalónk vezérli és kormányozza az egyén emberi kapcsolatait. hogy meg kell kísérelnünk ugyanolyan őszinteséggel és odaadással élni saját életünket. A tömegméretű elfojtás ugyanolyan eredményre vezet. vigyáznia kell. akkor két lehetőség van: . hogy ezeknek hatása van ránk.lépésről lépésre lemásolhatná az ő útját / Krisztus. amiért romboló hatása van annak. hogy a tudattalanra való odafigyelés az embert aszociálissá és egocentrikussá teszi. hogy az álmok más emberről valami eredeti és hiteles dolgot mondanak el . Az erre az élményre adott válaszunk segíthet abban. Ha álmodunk egy emberről jó vagy rossz tulajdonságokat. Néha ezért mondják. hogy legyen erőnk szembeszállni a kollektív előítélettel.ösen érzi – észleli a többiek szenvedését és problémáit. A tudatosan megvalósított individuáció ily módon megváltoztatja a személy kapcsolatait. hogy a Nagy Ember akar tőlünk valamit és hogy valamilyen sajátos feladat elé állít bennünket. hogy megtalálja önmagát. Azok akik összetartoznak. Ha valaki megpróbál a tudatalattijának engedelmeskedni → szembe kerülhet saját vágyaival és mások elvárásaival – azért. mint ahogy ő tette. / Az ember a körülötte élőkkel jelentős összehangoltságban van. Áloméletünk lehetővé teszi. pozitív és negatív tulajdonságait. csak akkor képes a tömeg tudattalanjára hatni. A követés azt jelenti. mivel 21 . mégpedig úgy. ha a gazdasági nyomás vagy az agresszió eszközéhez folyamodnak. ha valódi szimbólumokat használ.

így ő maga az ősi isten. ember esetében a kulturális hatékonyság ilyen társas formáció keretei között bontakozik ki legjobban. A paleolítikum falfestményein szinte kizárólag állatokat találunk. Az ember féli ezt az erőt. Az állatmotívum általában az ember primitív és ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. A bevezető fejezetben Jung rámutatott a bennszülött és a totemállata vagy bokorlelke közötti szoros kapcsolatra. sőt azonosságra. A régi mesterek ismerték a “kő szellemét”. melyek célja ennek a kapcsolatnak a kialakítása. az állat szimbolikus elejtésével a vadász megpróbálta megelőzni és biztosítani az igazi állat halálát. hogy a tudattalan az isteni hármasságot egy negyedik feminin. A világ szinte valamennyi vallásában találunk olyan képeket. A fizikai jólét. Ez a negyedik elem valójában mindig is létezett vallásos képzeteink világában. Ezen kettős folyamat révén felvételt nyer a totemklánba és kialakítja kapcsolatát a totemállattal. Pszichológiai kifejezéssel élve. szertartással igyekszik kiengesztelni. Ha elszabadul egy negatív impulzus. A vizuális művészetek szimbolizmusa / Aniela Jafféi / Szent szimbólumok: a kő és az állat A szimbolika története azt mutatja. Sőt az állati szellem. sötét. és áldozattal. a beavatási vagy egyéb rítusok kiegészítője. Ilyenkor ő testesíti meg vagy képviseli a törzs vagy a klán ősét. Az alapul szolgáló pszichológiai tény az élőlény és a lény lelkének tekintett kép közötti erőteljes azonosság. vagy mint az anyag istene létezik párhuzamosan mellette. az állatjelmez tökéletessé tétele. amit fel kell áldozni a termékenység vagy a teremtés 22 . hogy azok a szellemek vagy az istenek lakóhelyei és a primitív kultúrákban ezeket sírkövekként vagy vallásos tisztelet objektumaiként használták. lelki egészség. a rettentő démon az. aki elvégzi a körülmetélést. amikor a beavatási rítus során teljes állati maszkban megjelenik. egyik formája. A mai modern keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. A durva. titkos szervezetekben.ény kultúrában Jung gyakran megfigyelte azt a tendenciát. ugyanakkor a körülmetéléssel feláldozza saját “állati lényét”.ös természetének szimbóluma.ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. mint a megfelelő mozdulatok és gesztusok révén. különösen a fiúk számára tartott beavatási szertartások ilyenek. természetes kövekkel kapcsolatban az a hiedelem élt. A lefestett állatnak képmás funkciója van. Az állatok és az állati öltözetek igen gyakran fontos szerepet játszanak a beavatásokban. Ha egyetlen ember is az individuációnak szenteli magát. azt a harcos benne megnyilvánuló állatdémonnak tulajdonítja. A tánc eredetileg nem volt több. Sajátos szertartások léteznek. állat. ami a festményeken ábrázolt képmás “realitásán” alapul: ami a képpel megtörténik. sőt gonosz elemmel egészíti ki. Mindenekelőtt férfivá válik és a szó legtágabb értelmében emberi lénnyé. hogy bármi felvehet szimbolikus jelentést. Számos mítosz foglalkozik az ősállattal. A táncot úgymond démonok adták elő egy démon tiszteletére. hogy a primitív törzs főnöke állatnak öltözik. akkor ő ténylegesen állat. de elkülönült az Isten-képtől és mint anyag. Ősvalónk 10-15 fős csoportok létrehozására törekszik. Az idők során a teljes állati öltözetet sok helyen felváltotta az állat és démonmaszk. Jung szerint minden vallási doktrína a kollektív tudatosságból származik. a szellemi. Ez az analógiás mágiaHiba! A könyvjelző nem létezik.einkkel alapvetően ellentétes. vagy legalábbis annak bizonyos szakaszait szimbolizálják. amelyek az individuáció folyamatát. ez gyakran pozitív befolyással lesz a környezetében lévő emberekre. Ő képviseli és ő maga a totemHiba! A könyvjelző nem létezik. a maszk viselőjét archetipikus képpé változtatja. sőt ezen törzsek monarchikus intézményében is. az fog a valóságban is történni. A fiú birtokába jut “állati lelkének” . Nem pusztán arról van szó.

Márk – oroszlán. hogy Isten fia – az ember magasrendű megszemélyesítője – éppúgy nem nélkülözhetik állati természetét. Különösképpen a tibeti lámaizmusban játszott fontos szerepet a gazdag mintázatú mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. vagy a modern vallásban. Ez a motívum Hórusz isten és négy fia ősi egyiptomi ábrázolásáig nyúlik vissza. hogy a városnak van egy középpontja.Végső soron minden vallás ennek az egységnek az elérésére törekszik: azaz a léleknek Istennel való egyesülésére. annak végső teljességére utal. ami a psziché teljes vonatkozásának teljességét fejezi ki . legalapvetőbb vonatkozására. ezeket yantránakHiba! A könyvjelző nem létezik. Azonban nagyon sok keleti meditációs ábra pusztán csak geometriai mintázatot követ. Az állat akkor igazán vad. a férfi és női istenség egyesülését szimbolizálja.re emelt kígyó. Még a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. A mandala képi ábrázolásával gyakran találkozunk a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. India és a Távol-Kelet vizuális művészetében a négy vagy a nyolc cikkelyre osztott kör a meditációt segítő vallásos képek megszokott mintázatát alkotja. Az embernél az “állati lény” – mely benne. Brahmának az univerzum négy irányában való tekintése azt szimbolizálja. amelyek közül az egyik felfelé. János – sas. aki saját akarata által képes saját ösztöneit kontrollálni. • a Szűz egy kör alakú fa – ami az égő csipkebokor. /Róma alapítása Mandala alaprajza miatt a város és a város lakói a pusztán csak világi birodalom fölé emelkedtek. nevezik. hogy a szimbólum pszichikus tartalmát – az ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. A gondolkodás. A Zen-be a kör a megvilágosodást ábrázolja. vagy a korai asztronómusok szférikus elképzeléseiben jelenik is meg – mindannyiszor az élet egyetlen. Isten szimbóluma – középpontjában áll. Az állatszimbólumok azt is jelzik. a tibeti szerzetesek által rajzolt mandalákHiba! A könyvjelző nem létezik. Az ember az egyetlen olyan lény. A pszichológia nyelvén szólva az ellentétek egyesítését fejezi ki: az ego személyes időhöz kötött világának a nem ego személytelen és időtlen világával való egyesülését . • Jézus és más keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. de ő a keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. Az emberi természet alapja az ösztön.énységben is meglepően nagy szerepet játszik az állat szimbolika. A kör szimbolikája: Marie .s mely magába foglalja az ember és a teljes természet kapcsolatát. eltorzítsa. Az evangélisták közül háromnak van állat jelképe: Lukács – ökör. érzés intuíció és érzékelés teszi képessé az embert arra. Krisztus ezen állati attribútumai mutatják. hogy az embernek el kell érnie a fenti négy funkció nélkülözhetetlen integrációját. A körszimbólum – akár a primitív napimádatban. városok alaprajzában. mint olyat. de arra is képes. hogy a külső és belső világból érkező benyomásokat kezelni tudja. ha megsebesítik → az elfojtott ösztönök felülkerekedhetnek az emberen. A vallásos és szent építmények alaprajza szinte minden kultúrában mandalaszerű.érdekében. Ez a forma a hagyomány szerint Síva és Sakti. a mundus → / a 23 .ban. mint magasabb spiritualitását.ény művészetben: • a katedrálisok rózsaablakai → a kozmikus síkba transzponált ősvalónk ábrázolásai. mítoszban vagy álomban.Louise von Franz a kört / gömböt / az ősvalónk szimbólumaként értelmezte.. sőt olykor egyszarvú is. Ezt tovább erősíti az a tény. mint ösztönös lélek lakozik – veszélyessé válhat. Maga Krisztus is mint Isten Báránya vagy Hal jelenik meg szimbolikusan. • Jézus körülötte a négy evangélistával.t – életükbe beépítsék.ény szentek körül megjelenő dicsfény. A körön kívül a leggyakoribb yantra motívum a két egymáshoz kapcsolódó háromszög. Mátét emberként vagy angyalként ábrázolják. A mandalák általában a kozmosznak az isteni erőkkel való kapcsolatát ábrázolják. Az emberi tökéletességet szimbolizálja. az oroszlán. ha nem ismeri fel és nem integrálja. milyen életbevágóan fontos az emberek számára az. hogy elnyomja. a másik lefelé mutat.

Bizonyos napokon a követ eltávolították. valószerűtlen. a mandala alaprajz sohasem esztétikai vagy gazdasági megfontolás nyomán készült. szimbolikus felajánlásként. A mundust egy úgynevezett “lélek kő”-vel fedték be. Az anyag misztériumait felemelve. hogy a holtak szellemei kijöhessenek a gödörből. hogy a várost rendezett világegyetemmé. Minden olyan épület.rómaiak először egy kör alakú gödröt ástak ott ahol a mostani Comitium áll. A város. Ahol a kaput tervezték. az ősök szellemének lakóhelyével való kapcsolatát. A keresztHiba! A könyvjelző nem létezik. Központi szimbólumaik egyike a quadratúra circuli a kör négyszögesítése volt. Egyszerűbben kifejezve azt a törekvést szimbolizálja. következésképp a mandalát indirekt módon implikálta. A gödörbe. ami ily módon sajátos hatást gyakorol arra. az álom. A reneszánsz hajnalán forradalmi változás állt be az emberek felfogásában. hogy az ember centruma és hite a földtől elmozduljon és a szellemi szférába emelkedjen. Hasadás keletkezett az ember hagyományos kereszténysége és racionális. mely mandala alaprajzzal bírt. Krisztus után 1000 körül megjelenő szekták és mozgalmak sokaságában az alkimistákHiba! A könyvjelző nem létezik. mint egy valódi mandala. az emberi tudattalan archetípus képének kivetítése volt a külső világba. mely középpontjával kapcsolódik a másik világhoz. Ám az idők során a középpont felfelé tolódott. a föld szelleme inspirálta őket. olyan szent hellyé alakítsa. hanem a kereszt vagy feszületHiba! A könyvjelző nem létezik. az ember az ellenkező irányba a föld felé fordult. a föld gyümölcseit tették. igen fontos szerepet játszottak. Ezután Romulus e köré egy ekével. a világ és a test ezért olyan erők. mígnem kialakult a ma ismert latin kereszt. Végül mindenki hozott egy marék földet onnan ahonnan származott. / Akár klasszikus. Emberpár A természet sötét oldala: a gonosz. Ez a törekvés a középkori miszticizmusban érte el csúcspontját. a keresztény “mennyei” szellem mellé helyezték. körben meghúzta a város határait. ami nem más. Ez a törekvés abból a vágyból fakad. Egészen a Karoling-korig az egyenlőszárú görög kereszt volt az elterjedt forma. A középkori ember reményei felfelé irányultak. Azt a célt szolgálta. / A középkori városban a mundus helyén a katedrális állt. ami elé egy tehenet és egy bikát fogott. Ők az embert szellemi és testi egészében tekintették és ennek kifejezésére nevek és szimbólumok százait alkották meg. / amely megteremti a városnak a “másik” birodalommal. melyeket le kell győzni. Ez a fejlődés azért fontos. aki oda belép. hogy tettekbe öntsék Jézus szavait: “Az én királyságom nem e világból való. A középkor idején oly nagy szerepet játszó vallásos érzelmek – az irracionalitás és a miszticizmus világát – a logikai gondolkodás fokozatosan háttérbe szorította. az erőd és a templom a lelki teljesség szimbólumává vált. akár modern városalapításról legyen szó. és mindezt együtt bedobták a gödörbe. Hieronymus Bosch-t tekinthetjük 24 . álomszerű.. ott felemelték az ekét és úgy vitték tovább. mert megfelel a kereszténység késő középkorig terjedő belső fejlődésének. Azóta sem találkozott össze soha a modern ember ezen két oldala. Kifejezésmódjuk írásban és képekben egyaránt mesés. mivel csak a paradicsomtól várhatta a beteljesülést.” A földi élet.ény művészet centrális szimbóluma nem a mandala. intellektuális oldala között.

hogy a tudatos és az egoszemélyiség elmerül a tudattalanban. tartalmait nem lehet elképzelni. 3000 tehetők. Jung rámutatott arra. amit számtalan más ember is tud – . mint amit külseje a szemünknek mutat. mely hitt abban. hogyan tűnik el páciensei álmából. Apokaliptikus kor. ami a tudattalan értékeinek kulcsát adja és éppen ezért meghatározó szerepet játszik. Visszavonulás a valóságtól: A fizikai tér-idő folytonosságot és a kollektív tudattalant úgy tekinthetjük.. A tudatos az. destruktív oldala manifesztálódik. esetleg a tudattalan negatív.ezen imaginatív művészet legfontosabb képviselőjének. → A mai művészet alaptémája. mint a jelenségek között meghúzódó egyazon valóság külső és belső aspektusát. radikálisan eltérő irányzatra oszthatjuk: a. a tárgy a külső megjelenési formája korlátain túlra terjed ki . A tudattalan tiszta természet. ha olyasmi kifejezésére van szükség. De magára hagyva. . hogy a megmagyarázhatatlant és rejtélyest saját tudattalan tartalmaival kövesse. Pszichológiai értelmezés szerint ez a szellem a tudattalan. hogy próbára tegye értékeit és talán még arra is. Patológiás művészetről beszélnek. A fizikai és a psziché világa mögött húzódó egyazon világ jellemzője. Ennek a képnek az elvesztése az életnek értelmet adó. ember pszichikus állapotának egy másik kifejezésmódja: lelke elveszítette gyökereit és megrettent a hasadástól. A modern művészet és a kereszténység közötti szakadás teljesé vált. Érzéki stílus: általában a természet vagy a képi téma közvetlen reprodukciója. Ez mindig akkor nyilvánul meg. azaz a modern ember tudatalattijából a keresztény istenkép. Imaginatív stílus: a művész fantáziáját vagy tapasztalatát “valószerűtlen”. A kör a psziché szimbóluma. amit a gondolkodás nem tud elgondolni. csak abban az esetben jelenik meg. Csakis a tudatos és a tudattalan közötti kölcsönhatásban képes arra a tudattalan.. fennáll annak a veszélye.e. Ez az elkülönülés a XX. sz-i. A dolgok titkos lelke: “Arról való tudásunk révén. Ha azonban a működésbe lépett tudattalant magára hagyják. hogy tartalmai mindent elárasztanak. századunkban ismét előretört. a tudattalan dominanciáját tükrözik a tudatos fölött. hogy az üresség melankóliájából kivezető utat megmutassa. Mintegy kivetíti ezeket a tudattalan tartalmakat egy sötét üres edénybe.” Az ilyen megállapítások az “anyagban élő szellem” azon ősi alkimista koncepciójára emlékeztetnek. a tudatosból merített emberi válasz nélkül a tudattalan – hasonlóan. mivel a pszichózisra jellemző. hogyan lehet látható formát adni a “dolgok mögötti 25 . hogy korunk Isten eltűnésének és halálának kora. hogy az élettelen tárgyakban – a fémben vagy a kőben – szellem lakozik. mint a természet – elpusztítja saját ajándékait és előbb vagy utóbb megsemmisíti azokat. hogy Isten “halálának” ezen furcsa és misztikus jelensége korunk pszichikus valósága. Századunk nagy művészei azt kutatták. és mint ilyen bőséggel ontja ajándékait. mivel az ember hajlik arra. hogy a valódi szimbólumHiba! A könyvjelző nem létezik. A négyzet és gyakran a négyszög a földhöz kötött anyag. amikor a tudatos vagy racionális tudás eléri saját korlátait. a test és a realitás szimbóluma. szintén elképzelhetetlen. folyamatait. amelyen túl a titokzatos kezdődik. A művészi ábrázolást két. vagy elmebetegek képeivel hasonlítják össze e műalkotásokat. Kezdetei i.” Módjában állt éveken keresztül figyelemmel kísérnie. Az emberek látszólagos vagy valóságos elzárkózása a modern műalkotásokkal szemben a reflexió hiányát. sőt álomszerű néha absztrakt módon ábrázolja. mely szerint egy dolog több. bizonyos értelemben. már Platón is gömbként írja le a pszichét. hogy törvényeit. Jung felismerte. azt a határt. vagy elárasztják a psziché tudattalan tartalmai. legfőbb tényező elvesztését jelenti. 1937-ben így írt: “Tudom – és itt annak adok kifejezést. vagy csak sejtés vagy érzés szintjén létezik.

vagy sokkal inkább az álmok mögötti valóság szimbolikus kifejezései. úgymond megközelítve az autonóm funkcionális rendszert.”egy” létezésére mutatnak rá. A művészi alkotás közben közel sem oly szabad. A belső kín gyökereinél a tudatosság vereségét – vagy inkább visszavonulását – találjuk. A fizikai és pszichikai jelenségek mögött meghúzódó közös háttér “egy” valóságára . akit ezek a művészek a természet és a dolgok mögött sejtettek. az érzékiség. >> Egyre lentebb <<. A képekben és szobrokban a kínban kifejezésre jutó “metafizikai szorongás”. A psziché mélyebb rétegei – mondja Jung – elveszítik individuális egyediségüket. egyre inkább kollektívvé válnak. mígnem univerzálódnak és a test anyagiságában. a szomszédokban. S valójában a kereszténység sötét ellenfele tört utat magának a művészetben. a természet törvénye irányítja. Más esetben a hangsúly a vallásos tényezőre helyeződik. de kiemelkedő fontosságú gyakorlati funkcióval is bír. “sötét” oldalát képviselik. A tudatos nem csak a tudattalan nélkülözhetetlen egyensúlya. mint gondolnánk. melyet a középkori alkimisták Mercuriusnak neveztek. A végső tudás és a világ pusztulása jelentik a természeti ősalapzat felfedezésének két aspektusát. a testi vágy. az ősalapzat csodálatos misztériumai romboló és kínzó erővé válnak. témául az anyag elemei váltak. a hazugság és az összes ismert bűneink a tudattalan negatív. a dolgok centrumának. munkáik a tudatosság. Miszticizmusuk szemben állt a kereszténységgel.életnek”. a föld szellem volt. aki épp úgy tisztában volt a tudattalan veszélyes kettős természetével. Így a psziché legmélye is pusztán csak világ. mint az emberi tudatosság fontosságával. mely valami ismeretlenre utal. A tudomány által felfedezett. A szférák harmóniáját teremtő kreatív hang gazdagsága. Az absztrakt festmények és mikrofényképek összehasonlítása azt mutatja. az atomon belüli viszonyok váltak a robbanás példátlan fegyverének tudományos alapjává. Jung. a környező népeknél megtapasztalt gonosz saját pszichénk gonosz tartalmaként is tudatosulhat. A testet felépítő szén pusztán szén. Ha az alkotás többé kevésbé tudattalanul jön létre. A világban. Nem egy művész vált a tudattalan passzív áldozatává. ami egykor az embert a humán világhoz. A szellem. ami a legmélyebb szinten a psziché törvényeinek felel meg. az emberiség számára egyetlen fegyvert kínált a katasztrófa elkerülésére: az oly egyszerűnek látszó és mégis sok fáradtsággal járó egyéni tudatosság szükségességét. A misztikus tapasztalat feltörése során minden. anyaghoz és az élet természetes megéléséhez kötötte. vagy eltűnt. a mélyben fellelhető állandóságnak és a belső bizonyosságnak megismerése volt. a földhöz. minél messzebbre és messzebbre hatolnak a sötétségbe. és fordítva. nem csak az élet értelmének lehetőségét adja. hogy Isten halott. A művészek célja. megnyitva az utat a megsemmisülés felé. ez a belátás lehetne az első lépés szomszédainkhoz való viszonyulásunk radikális megváltozásakor. hogy az imaginatív művészet végső elvonatkoztatása rejtett és meglepő módon “naturalisztikussá” vált. a halálra ítélt világ kétségbeeséséből fakad. ezt is a földi szellemek miszticizmusaként kell értelmeznünk és ennél fogva korunk egyik. A középkori hermetikus mozgalomhoz hasonlóan. mivel a “mercuriusi” szellem ellentétes a mennyei “szellemmel”. térhez. a kifejezhetetlent kifejező ismert. melynek rejtélyébe a művészet elmerült. Mivel a tudattalant a tudatos tapasztalás tartja egyensúlyban. a kereszténységgel szembeni kompenzatorikus megnyilvánulásaként. Ő annak a szellemnek a szimbóluma. 26 . → A század elején szétvált “nagy absztrakció” és “nagy realizmus” újra összetalálkozott. azaz a kémiai szubsztanciában megszűnnek. az ismert világ olyan tárgya. vagy kerestek. háttérbe szorult. A szimbólumHiba! A könyvjelző nem létezik. Az irigység. időhöz. arra az érzésre. az egyoldalúság ellentétes vagy negatív aspektusa kérlelhetetlenül meg fog mutatkozni. Ezen a ponton nyílik mód a “modern művészet” valódi történelmi és szimbolikus jelentésének megértésére. A művészet miszticizmussá vált.

A szimbólumok történetében a jobb oldal általában a tudatosság birodalmát képviseli. A kereszténység vallásos nyelvében az ördögnek felel meg.” Fontos felfigyelnünk arra. Negatív értelemben a tudattalan ugyanaz. melyek a psziché mélyéből szimbólumok formájában jönnek elő.A tudattalan két módon nyilvánulhat meg. ennek közepén található az ősvalónk / a psziché legbelsőbb központja és totalitása /. mely olyan pszichikus energiát biztosít számár. hogy visszahódítsa ember létének fontosságát. mint a föld és a menny “szerelmi egyesülését” → az eső a megoldást reprezentálta. Egy egyéni terápia szimbólumai / Jolande Jacobi / A tudattalan megfelelő elemeinek tudatosításával az ember megerősítheti egóját. vallásos témákkal kezdett foglalkozni. ArchetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. → Az egyház ismét pártfogásába vette a modern művészetet → ez annak a jele. Alfred Manesseier fr. Az ellentétek egyesítése: Figyelembe kel venni azt a szempontot. festő: “A festő valódi realitása nem az absztrakció. Az élet nehézségei között a helyes tájékozódáshoz a rációnál többre van szükség. mint a gonosz.: létezik egy nem oksági kapcsolati elv. de nem is a realizmus. a “lélek birodalmát” reprezentálja. Krisztus állatszimbólumainak elemzésénél rámutattunk arra. hogy érett személyiséggé váljon. hogy a modern művészetnek a kereszténységhez való viszonyulása változóban van. Jóslás – szinkronicitás → Jung szinkronicitás elméleteHiba! A könyvjelző nem létezik. a rombolás szellemeként nyilvánul meg. amellyel kultúránk történelmében sokféle változatban találkozhatunk. Pozitív értelemben ő Lucifer a Fényhozó. I-Csing. Álmaink erőteljes szimbólumainak ez a szerepe. Jung mindig alkímiai párhuzamot von a fejlődés szakaszaira. az ördögnek is két arculata van. Jung az állombeli hang megjelenését az ősvalónk közbelépésével azonosította. szükség van a tudattalan erők irányítására. a dolgokat és a világot alkotó módon éltető elemet. a bal pedig a tudattalant. Ez az a “któnikus szellem”. A “hegyen lévő város” jól ismert archetípus szimbólum. amely hozzásegíti ahhoz. Az alkimisták ezt a szellemet Mercurius-ként személyesítették meg. Pozitív értelemben jelentheti a “természet szellemét”. Úgy tűnik. hogy a kor szelleme állandóan mozgásban van. az embert. melyet ebben a fejezetben oly sokat emlegettünk. ma érkezett el a pillanat. Bármilyen szokatlannak is tűnik. A mitológiákban az esőt úgy tekintették. amikor ennek az ezeréves problémának a megoldásában új szakasz kezdődhet el. A város melynek alaprajza mandalával áll kapcsolatban. Úgy tűnik legyőzte a “metafizikai űrt”. 27 . A régi hermetikus mozgalmak kompenzatorikus működése utat nyitott az együttműködés lehetőségéhez. hanem az a lehetőség. hogy a világos és a któnikus szellemek összetartoznak.: örökölt érzelmi és mentális viselkedési minta. hogy a modern festészet egyidőben az ellentétek szükségszerű egyesítésének felismerésével.

vagyis az egyik belső késztetés a másik ellen lázad. tudattalanok vagyunk és a problémátlan ösztön biztonságában élünk. amikor az én-sorozat vagy az úgynevezett én-komplexus saját energia birtokába jut. Amennyiben még természet vagyunk. hogy gyakran aránytalanul érvényesül. Ilyen helyzet akkor kezd kialakulni. hogy megfigyelésünk és felismerésünk számára hozzáférhető első tudatforma két vagy több pszichikus tartalom puszta összefüggése. elképzelt tartalom összefüggések. Az ösztöntől való eltérés és az ellenszegülés alkot tudatot. azt a tudat növekedésének köszönheti. lelki folyamatainak nagy részét fontolgatások. amikor a külső korlát belsővé válik. ami bennünk még természet. Vakok vagyunk arra. Csak ahol különböző utak látszanak lehetségesnek. → Csak később. Még nem ismeri a problémás állapot belső hasadtságát. hogy búcsút mondjunk minden tudattalan gyermekbetegségnek és természethez tapadásnak. Minden. Akkor beszélünk felismerésről. A pszichikus megszületés és ezzel a szülőktől való tudatos különbözőség általában csak serdülőkorban következik be a szexualitás betörésével. → A problematikus állapot akkor keletkezik. ha sikerül valami új érzékelést egy már fennálló összefüggéshez csatolni. ugyanakkor arra ösztökél. minthogy a gyermek maga teljesen a szülőktől függ.Carl Gustav Jung: Mélységeink ösvényén Az élet delén: A kultúrember élete tele van problematikával. Eddig a korszakig az egyén pszichológiája ösztönszerű. amelyet a primitív ember tudattalan ösztönös lelkével úgyszólván egyáltalán nem ismer. hogy pszichikus tartalmak összefüggése jelent meg képzeletünkben. Minden probléma lehetőséget nyújt tudatunk kifejlesztésére. ott eltértünk az ösztön biztos vezetéséről és ki vagyunk szolgáltatva a félelemHiba! A könyvjelző nem létezik. s ennél fogva problémátlan. hogy én alany. mint hogy ennek kétség a neve. mert még semmi nem függ szubjektumától. vagy annak tagadását. A testi jelenséggel ugyanis az én oly nagy mértékű hangsúlyt kap. Ezzel a pszichológiai forradalommal a szellemi is együtt jár. hogy csak kérdések által juthatunk bizonyosságra és eredményekhez csak kísérletezéseken át vezet az út. ott bizonytalanság van és többfelé nyílnak válaszutak. Tudat nélkül nincsenek problémák. csak kultúrát akarhat.nek. hogy nem csak az új érzékelés. a tudat forrása. → Tudat szigetek. hanem egyidejűleg a már meglévő tartalmak is ott vannak tudatunkban. próbálkozások teszik ki – csupa olyan dolog. A felismerésHiba! A könyvjelző nem létezik. pedig csupán a természeti ember feláldozása → ama bibliai bűneset átoknak tünteti fel a tudatosodást. mégpedig úgy. Úgy látszik tehát. Ezen a szinten veheti kezdetét az emlékezet kontinuitása. ez a kultúra trójai falónak beillő ajándéka. s mindenütt. Ellenben a tudatHiba! A könyvjelző nem létezik. harmadik személyben beszél önmagáról. Az ember önmagából és a maga sajátos minőségéből szülte tudományait → azok az ő lelkének tünetei. áll elő az az érzés. berzenkedik a problémától. uralkodik. illetve én vagyok. Vágyunk az egyszerű és sima élet. A felismerés alapja tehát az. amikor az én-sorozat mellett egy hasonló intenzitású második tartalmi 28 . ezért minden ami kérdéses TABU. ahol kétségHiba! A könyvjelző nem létezik. Hogy a problematika egyáltalán létezik. kételyek. Az ösztön természet és természetet akar. hogy a keresztény vallás legfontosabb tantételeinek egyikét képezi. A tudat gyermeki foka még nem ismer problémákat. Ez a késztetés olyan fontos lelki tény.

hogy beteg volna. A férfi élete első felében a maga férfiszubsztanciájának nagy részét felemészti. Alapjában véve ugyanazt teszik: mentik tudatszűkületüket. Az elérhetőre szorítkozunk. ha azt ami a múltból adódik. megmakacsolják magukat az eddigi állapotukban. elmenekül a múlttól. 35-40 között jelentős változás készülődik az emberi lélekben a tudattalanból kiindulva.” Csak ez óv meg az elbukástól és megkövüléstől. hogy szüntelen munkálkodjunk rajtuk. aki az újjal azonosítja magát. hanem abban. amelyek bele akarnak vezetni minket a világ forgatagába. ám anélkül. Madách: “Az ember célja a küzdés maga. s aztán már csak 29 . amelynek tudatossága csekélyebb. Mindamellett ifjúkorban ez a döntés normális és okvetlenül jobb. Tapasztalatok szerint azok a fiatalok. amelyben az egyén szembekerül azzal a szükségszerűséggel. amely ismertetőjele ennek a fázisnak. annál erősebb a látszat. az ugyanabban a neurotikus állapotban leledzik. berzenkednek a bennük és körülöttük ható sorshatalmak ellen. hogy a társadalmi cél elérése a személyiség teljességének rovására megy. kisebbrendűségi érzés.ezek 50 felé fanatizmusig fokozódhatnak. akiknek az élet külső nehézségeivel keményen meg kell küzdeniük. különösképpen az erkölcsiek . hozzáigazítjuk az elkövetkezendő lehetőségeihez és követelményeihez. A problémák értelme és célja nem a megoldásban rejlik. mint elakadni a puszta problematikában. A probléma tehát úgy oldható meg. hogy azt. Van ebben valami a keverő anyag lustaságából. A neurotikusHiba! A könyvjelző nem létezik. Teljesítmény hasznosság stb. mint az. ami a társadalmilag teljesítő képes egyén tulajdonképpeni lényege. hogy lemondunk minden más lelki lehetőségről. A felnőttkor igen gyakori neurotikus zavarainak megvan az az egy közös vonásuk. A gyermeki psziché fejlődése: ♦ anarchikus kaotikum állapota ♦ én-komplexum megjelenése ♦ a kettősség dualisztikus állapotának tudata Az ifjúkor problémája / serdülőkortól 35-40 évesig /: Csak a felnőtt embernek lehetnek kétségei önmaga felől. a problémás ember viszont tudatos dimenziójától szenved. vagy szexuális problémákat. ami más. szűkebb a dualisztikus fázis tudatosságánál. beteg. hogy felfedeztük a helyes életirányt s a magatartás igazi eszményeit és alapelveit. Minél közelebb kerülünk életünk közepéhez. hogy ellentétektől hajtva szélesebb és magasabb rendű tudatállapotot építenének fel. E közben szem elől veszítünk egy lényeges tényt. akiknek a külső alkalmazkodás ilyen-olyan okból könnyen megy. mégpedig az elérhetőre való korlátozódást. ami lélektanilag azt jelenti. Ez az ellenállás gátat akar vetni az élet kitágulásának. ahelyett. hogy az érintettek ifjúságuk pszichológiáját át akarják menteni abba a korba. vagyis arra nézve. Az ifjúkori problémák közös vonása: Többé kevésbé jól megkapaszkodnak a gyermekkor tudati szintjén. amit kultúrának nevezünk. s kerülhet így önmagával ellentétbe. s minél jobban sikerült személyes beállítottságunkban és szociális helyzetünkben megerősödnünk. vagy kisebbrendűségi konfliktusokat fejlesztenek ki. bizonyos képességek differenciálódását. nem kénytelenek bajlódni belső problémákkal. mert nincs tudatában problémájának. azok az eszmények. Ezek a tények egy bizonyos fajta megoldást erőszakolnak ki. Problémák: az élet külső nehézségei / egzisztencia / belső nehézségek: szexuális ösztön okozta zavarok. Vagy karakter változás lép fel. amikor már elharangozták életükben a delet. önzőbb. vagy az eddigi meggyőződések és alapelvek kezdenek megkeményedni. Aki az újtól s idegentől félve az elmúlthoz regrediál. ami idegen szintén énjéhez tartozónak ismerje fel és fogadja el. míg azok.sor keletkezik . amelyek látszólag kiutat mutatnak a problémák zűrzavarából → ám nem igazítanak el emberi tudatunk további fejlődésére.

melyeknek gondját kell viselni. végeláthatatlan generációkon át fennállnak. mint egyenlet. s ami délelőtt igaz. Lélekgyógyászati álláspontból nézve is jó volna. Nevelési problémánk az a mindentől beteg ügy. amelyek minden gondolat elképzelhetetlen anyjai. ajánlatos előbb magunkban megvizsgálni. Minthogy a felnőttben ott rejlik a gyermek. Életünk délutánján nem élhetünk ugyanazon program szerint. hogy csaknem mindig az öregek a misztériumok és törvények letéteményesei. teljesség és érdeklődés nélkül egyetlen személyiség sem léphet elő. hanem a felnőtt érheti el a személyiség szintjét. S ezeknek az ősgondolatoknak egyike a halálon túli élet eszméje. ellenállóképes és erővel felruházott lelki teljesség. hogy egyoldalúan hangsúlyozzák: a gyereket nevelni kell. ami semmi más. Tehát a kultúra lehetne az élet második felének az értelme és célja? Primitív törzseknél azt látjuk. Egy teljes emberélet kell ide. Ez az emberi személyiségnek az a része. Ez az intellektusHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyből soha ki nem jön több. a hozzájuk való visszatérés. Valójában nem hitről. vagy legalább is veszély. ám rajta túl létezik egy olyan gondolkodás. az individuálisan létező abszolút igenlésnek s az 30 . mert a mi délelőtt sok. ha úgy tudnánk gondolni. s ezek régebbiek a történeti embernél. A 40 éven felüliek iskolája a vallás lehet optimális esetben. A gyermekben nem hozhatok létre olyan hibát. s örök elevenen betöltik lelkünk mélységes alapjait. A személyiség a gyermekben csírázó mag. amely a teljességre szeretne felnőni. Senki sem képes személyiséggé nevelni. És nem a gyerek. az este már nem az. A személyiség legemelkedettebb életkedvnek. A személyiségHiba! A könyvjelző nem létezik. bármilyet képes is kiokosodni tudatunk. amit magam is még mindig elkövetek. aki maga nem az. amelyet személyiségnek neveznek. nem tudásról van szó. az csaknem bűn. az délutánra megfogyatkozik. s állhatatos gondozásra. Pénzszerzés. hanem gondolkodásunk megegyezéséről tudattalanunknak ezen ősképeivel. amely ősi képekben. hogy a halál csak átmenet. összes biológiai. s elsősorban ebben fejeződik ki a törzs kultúrája. része egy ismeretlen nagyságú és hosszúságú életfolyamatnak. A k u l t ú r a a t e r m é s z e t i c é l o n t ú l t a l á l h a t ó . egy örök gyermek. mint az e célra irányuló élet teljesítményének érett gyümölcsét. utódok . mint délelőtt. kialakulása: Egyes nézetek szerint minden emberi lény végső célja és leghőbb óhaja ama teljesség kibontakozása. szociális és lelki aspektusával. család. figyelemre és nevelésre volna szüksége. Csupán azt a gondolkodást értjük. amely csak az élet hatására és sodrában fejlődik ki fokozatosan. hogy szükségszerűen komoly figyelmet szenteljen legbelsőbb önmagának. aki szüntelen formálódik.. A személyiség speciális élő teremtés veleszületett sajátosságának legmagasabb szintű megvalósulása.a női szubsztancia kisebb kvantuma van neki hátra. miközben szem elől vesztik a felnőtt nevelők neveltetési deficitjeit. mint egy különleges egyedi lény teljességének a lehető legjobb kibontakozását. a felnőtt eszmény. az öregedő embernek viszont kötelessége. Teljes élet csak velük összhangban lehetséges. Mindaz. Az ősképekHiba! A könyvjelző nem létezik. Ha a fiatal túl sokat foglalkozik önmagával. amit meg akarunk változtatni a gyermekben. ősidők óta vele születetek. sosincs kész. olyan “lelki szervek”. a bölcsességHiba! A könyvjelző nem létezik. szimbólumokban megy végbe. Ezt a három tulajdonságot nem lehet és nem is szabad gyermekre alkalmazni. amit belevittünk. Meghatározottság.ez még merő természet. nem kultúra. az valami meghatározott. Mert a személyiség elérése nem kevesebbet tartalmaz. Amit úgy minden további nélkül személyiségen értünk. társadalmi egzisztencia. a nőknél ugyanez fordítva történik / anima aminusz előretörés /.

ezáltal átadva magát saját teljességének. világos morális döntéssel. törvényekhez és módszerekhez tapadó tömegből és a maga útját járja. hanem csakis a vésznek. legkevésbé az emberi személyiség. s 31 . ha meg a tudatos döntés hiányzik. különös utakat sugall neki. varázsló / tényező társul hozzá. ő elhivatott. politikai. a saját egész-ség rovására. Ha a veszedelem hiányzik. mintha az valami démon volna. A személyiség fejlődése nem engedelmeskedik holmi óhajnak. s ezzel valami kollektívumot. Mi az ami a személyiség megvalósítását. Ez a küldetés Isten törvényeként hat. → Ha alávetjük magunkat neki. ha azt tartjuk a legjobbnak. hogy kik vagyunk. mely attól tart. akkor az úgynevezett fejlődés puszta akarati akrobatika. A személyiség. amely a saját döntésnek a lehető legnagyobb szabadságával párosul. A rendeltetés és elhivatottság nem a nagy személyiségek előjoga. nem nélkülözheti a belső és külső sorsok motiváló kényszerét. Csak amit teszünk mutatja meg. “Sokan vannak az elhívottak. s egyben átok: első következménye az egyedi lény tudatos és elkerülhetetlen elkülönülése a csorda tudattalanságának egybemosódásától. Személyiségfejlődésre / tudatosan / vállalkozni valójában népszerűtlen merészség. mint lényünk teljességének maradéktalan megvalósítása elérhetetlen eszmény. Jelenti azt is: hűek maradunk saját törvényünkhöz. Ugyanis minél kisebb a személyiség. / Primitív törzsi gyógyítóknak megvannak a kígyószellemeik. az orvosok patrónusát is az epidauroszi kígyó képviselte. avagy belátásnak. hanem a kicsiké is. Ám az elérhetetlenség sosem érv az ideállal szemben. Olyan ez. amelytől nincs menekvés. mint hogy démoni / ill. filozófiai és vallási természetű konvenciók. hogy privát démona van pl. Nyomós segítség nélkül semmi sem változik meg. Kénytelen engedelmeskedni saját törvényének. ennél fogva olyan lelkületet. amely új. aminek rendeltetésHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy lemondunk a teljességről. le egészen a legszerényebb formátumig. csak épp ahogy csökkennek a fokozatok. hogy saját útját ne választaná tudatosan.univerzálisan adotthoz való legeredményesebb alkalmazkodásnak bátor tette. akkor a fejlődés elakad a tompa. különc remeteségHiba! A könyvjelző nem létezik. Akinek rendeltetése van. csakis útjelzők és sohasem célok. Morálisan saját utat választani csak akkor lehet. Ez az elmagányosodás. amiképpen. az embert is. annál meghatározatlanabb és tudattalanabb lesz. Aszklépioszt. hogy ennek abnormis szüleményei lehetnek vagy miatta elmagányosodnak. parancsnak. lojális kitartást és csupa bizalom reményt. a neve. nem önmagunkat fejlesztjük. hallja a belvilág hangját. A közönséges ember számára a kiemelkedő személyiség úgyszólván természetfeletti jelenség. hanem egy módszert. és menekülünk az önmagunkra vonatkozó végső konzekvenciák elől. az mindig azt jelenti. mintha a belső démon hangja egyre messzebb távolodnék. s ritkábban és elmosódottabban szólnék. ellenszenves letérés az útról. úgy lesz a küldetés fátyolosabb és tudattalanabb. mert az eszményképekHiba! A könyvjelző nem létezik. Csak kauzálisan ható kényszer mozdítja meg a természetet. Faust és Szókratész démonja. A személyiség hegycsúcsként magasodik ki a kollektív félelemhez. tudattalan automatizmusban. amire nincs más magyarázat. a külön utat elindítja??? → Az irracionális faktor. ha más utat választunk. A saját törvény iránti hűség bizalmat jelent e törvény iránt. A személyiség fejlődése azonban többet jelent puszta félelemnél.” A személyiség kifejlődése csíra építményéből teljes tudatosságra kegyelmi ajándék. meggyőződéshez. amilyennel a vallásos embernek Isten iránt kell viseltetnie. A személyiség soha ki nem bontakozhat a nélkül. de kevesen a választottak. Az egyéb utak a morális. szociális. / Ezért hiszi a monda is. – ahogy éppen azt a kívülállónak képzelni tetszik. és végül elúszik a közösség megkülönböztethetetlenségében.

amely hírül adja. gátat építő vizek helyett az ember most saját elemi erejű lelki hatalmainak van kitéve. amely sokszorosan erősebb a föld összes birodalmánál. Ám ez mind puszta absztrakció. így kell lennie. → A csoport ugyanis tudattalansága miatt nem tud szabadon dönteni. mégis egyéniesednie kell. mint pszichikus járványok (Jung ezt 1932-ben írta. Hacsak csoportot nem kerít hatalmába. Az emberek lelki alépítménye hasonló. amely besorolta volna az összes többi. Az istenfélelemHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a pszichikumHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek sohasem képesek többre. a többieknek pedig reményteljes jelzőtüzet gyújt. Az egyediség csak a személyiség individualitását illetően érvényes. aki viszont ebben kudarcot vall. az intellektus nevű fenegyerek mondhatja ezt így is. mihelyst ismeretlen törvényeknek úgy tetszik. s bármikor. A pszichikum nagyhatalom. hogy legalább egyvalakinek sikerült kiszabadulnia a csoportlélekkel való végzetes azonosulásból. ha a csoport élné meg tudattalanul. vagyis azt. A tárgyi pszichikum univerzális és egyazon jellegű adottság. Nem véletlen. s ha nem tudja és akarja. ahol természetszerűen katasztrófához vezet. aminek következtében a pszichikum kihatása gáttalan természeti törvényként érvényesül benne. mely bennsejéből. Minden igazi személyiségnek ez a nagy és megváltótartalma: önkéntes döntéssel hozza magát áldozatul rendeltetésének. aki a lélekben lakozik. ránk zuhanhat. Akárcsak az állatnál. nem vette észre. Ha a puszta életrutin uralkodik az ős hagyományos konvenciók formájában.” Akkor az ember elhivatott. amely gránitkeménységgel és súllyal mozdíthatatlanul és hozzáférhetetlenül honol felettünk. hogy tudattalanul hatott: nem asszimilálta semmiféle tudat. már meglévő életfeltétel közé. Közben megfeledkeznek a fő dologról. amennyiben az tudatosan alárendeli magát ezeknek a magasabb erőknek és képességét azok szolgálatába állítja. ha a gránitkemény ólomsúlyú pszichikum azt mondja: “Ez így lesz. önmagukban véve lélek nélküli mechanizmusok. amelyek nem mások. mint az életrutin megszerzésére. azt magával rántja az események vad sodra és megsemmisül. világválság)/ Vadállatok sziklák. amely a természetből és az emberi intézményekből eltávolította az isteneket. Hitler 1933-ban került hatalomra. mintegy elébe lép. Ám ez a kitörés csak tömegjelenségként katasztrofális. Mindenki tudja. A személyiségen azonban nem fog a felriadók vakrémülete. s ennek tudatában alkalmazza ezt saját egyéni valóságára. ha valahol. Ellenben. minthogy egyedi individuumként fejeződik ki. mihelyst meg akar jelenni. Csak az lesz személyiség. mert azon ő már átesett. ugyanazt a lelki előfeltételt jelenti minden ember számára.ennek jegyében feloldódva a csoport egészében. a rettenetnek azt az egy Istenét. lévén hogy nem marad más választása. meg amúgy is.. ha olyan helyzetek állnak elő. 1929-33 nagy gazd. a legkevésbé sem azonos a tudattal s annak varázstükreivel. hogy éppen a mi korunk az. A belső hang helyébe a társadalmi csoportnak és a konvenciónak a hangja lép. amely kiáltva keresi a megváltó személyiséget. az egyénnél azonban soha. azon egyszerű oknál fogva. amilyenekkel a régi konvenciók nem számolhatnak. akkor be kell következnie a termelőerők pusztító kitörésének. így tudják megérteni egymást. aki tudatosan igent tud mondani arra a rendeltetésre. ami csak romlást okozna akkor. Az élettörvény mindig az individuálisan megélt életre irányul. A konvenciókHiba! A könyvjelző nem létezik. / A személyiség legragyogóbb példája 32 . akkor is vezér. hanem túlnyomórészt tudattalan tény. / iszonyatos mértékben fenyegetnek háborúk és forradalmak. Az alkotó élet mindig a konvenciókon túl található. aki nem adja be a derekát a kollektivitás elkerülhetetlen hatalmának és ezzel legalább némileg megszabadítja magát. A felvilágosodás. a rendeltetés helyébe pedig a kollektív szükségletek. Ő már felnőtt az idők változásához. a rutin által tudattalanságban tartott embereknél is pánik tör ki minden beláthatatlan következményével együtt. hát a pszichikum túlerejének színe előtt helyénvaló.

mi az életünk értelme! / A primitíveknek a belső hanghoz sokkal különb érzékszervük van. nevezik. s így nem válik személyiséggé. A belső hang azt akarja tudatni. s olyan vízfolyáshoz hasonló. ami kész katasztrófa. gyógyulás sem lehet belőle. különben nem léteznék semmi ami jobb. Ami bensőnkből szól. amitől szenved az Egész. vagyis a nép. A kereszténység a szeretet vallása volt. s nem lehetne személyiség. Ám ezt a rosszat egyénre szabottan mutatja be úgy. fákkal és állatokkal beszéljenek. amelyet annál kevesebb fanatizmussal védelmez. Az emberi személyiség problémája irracionális elemeket is tartalmaz és az emberen kívüli térségbe is átcsap. A komplexusHiba! A könyvjelző nem létezik. akkor ebből a látszólag rosszból–gonoszból semmi sem hatol belénk. Valami jó dolog sajnos nem örökké jó. s többé kevésbé megnehezíti. S ha jön a jobb. A rendeltetés mögött a sors és személyiség kialakulása búvik meg. amelyhez tartozunk. s így megújulás. a személyiség kialakulása a tudat gyarapodással egyértelmű. vagy az emberiség. valójában azonban üdvöt és megvilágosodást hozott. egy bizonyos pszichikus helyzet képe. legalább is a varázsló gyógyítóknak. mint egy pszichikusan eleven dolog.” A személyiséggé válás merészség és tragikus. amelynek a klasszikus kínai filozófiában taoHiba! A könyvjelző nem létezik. Az ember olyan mértékben hibázza el életét. hogy szellemekkel. A személyiségeszmény az emberi lélek kiirthatatlan szükséglete. A belső hang kísértően meggyőző módon hozza közel a rosszat. Ha részben nem történik meg az “elbukás”. kezdet és a cél. amelynek megjelölésére használható a “korlátolt beszámíthatóság”. vagy akár lehetetlenné is teszi az akarati intenció érvényesítését. hogy a gonosz csak rossz látszat volt. ahol viszont a szeretet kormányoz. betöltött rendeltetés. a dolgokkal velük született létértelem maradéktalan megvalósítása. hogy eleinte azt hihetnénk: mindez a rossz csak individuális jellemvonások összessége. hiszen akkor lehetne jobb is. hogy helytáll és nem adja fel magát. az egy teljesebb élet. A komplexus elméletről általában: Minden komplexus konstelláció megzavarja a tudatállapotot. amely kérlelhetetlenül igyekszik céljához. valami kiterjedtebb tágasabb tudat hangja. Ha viszont az én csak részint marad alul és meg tudja menteni magát és meg tudja védeni magát a teljes elnyeletéstől azzal. A személyiség születésének pillanatát megvilágosodásnakHiba! A könyvjelző nem létezik.. hogy az ember áldozatul essék. Egy működésben lévő komplexus időlegesen tényleg rabul ejthet.Krisztus / Krisztus tárta elénk. Áttöri a tudat egységét. ahol a hatalom uralkodik ott nincs szeretet. akkor annak tartalmai megannyi ördögként hatnak. amennyire hűtlen saját törvényéhez. a lelki nem-én. / Kutatni kötelesség . Ezért mondta Eckhart mester: “Isten nem jó. A személyiség a tao. akkor képes asszimilálni a hangot. A tao-ban lenni azt jelenti: tökéletesedés. s rögvest kiderül. hogy éppen a belső hang démona egyszerre jelent igen komoly veszélyt és nélkülözhetetlen segítséget. menni kell a jónak. a belső hang jellege a szó legsajátabb és a legkevésbé sem kettős értelmében s ezért készteti az embert végső erkölcsi döntésekre – aki éppen ezek nélkül nem juthat soha tudatosságra. amelynek része vagyunk. amely 33 . a neve. olyan gondolkozást és cselekvést kényszeríthet ránk. minthogy egyenest a szakmai eszköztárukhoz tartozik. ott érvényét veszti minden hatalom. vagyis ezekben az alakokban lép elébük a tárgyi pszichikumHiba! A könyvjelző nem létezik. Ha az én teljesen behódol a belső hangnak. minél elhibázottabban választotta meg tárgyát. Az önmagunkban felfedezett út olyan. teljesség. az indivídummal születet életszándék teljes megvalósulása. Lucifer: Fényhozó. azt akarván elérni. amit ősidők óta valamilyen istennév jelez.

Alighanem a félelem motiválja a tudatot arra. Komplexusok mindig és mindenütt vannak. Valószerű hipotézis szerint a komplexusok lehasadt lélekrészek. Ezt a képet erős belső zártság jellemzi. de még nagyfokú autonómiája is van. megkerülni már nem lehet. A komplexuszóna a lelki nyugtalanság tulajdonképpeni tűzfészke. éjjel viszont nem hagynak elaludni. A neurózisHiba! A könyvjelző nem létezik.: a primitívek gyakran több. napokban vagy hetekben fejezhető ki.élénken emocionális színezetű. hogy olyan kis pszichikus töredékek. hogy a komplexusokat önnön tevékenységeként magyarázza. és lépésről lépésre asszimilálja az én-tudatot. a neve. a tudattalan komplexusfelépítés direkt kifejezése. A személyes tudattalan főként az úgynevezett érzelmileg hangsúlyos komplexusokat foglalja magába. mely az egyéni pszichével ellentétben olyan tartalmakat és magatartásmódokat rejt magába. s így aztán életre kelt idegen testként viselkedik a tudat terében. Intenzitás és aktivitás görbének karaktere hullám formájú. lehet-e saját tudatuk. melyek mindenkinél azonosak. A kollektív tudattalan archetípusairól: A tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. démonként fogták fel. azaz csak kevéssé van alárendelve a tudati diszpozíciónak. még az ént is asszimilálhatja.. ha gátló tudat nem nyomja el őket. mivel eredetük általában egy trauma vagy sokk. személyfölötti természetű általános lelki alap. Az általánosan elterjedt szellemhitHiba! A könyvjelző nem létezik. amint az korábban vele próbálta ugyanezt. A félelem az éjszaka beálltával kezdődik. kizárólag személyes természetű. FreudHiba! A könyvjelző nem létezik. önmagában kerek egész. mivel a komplexusokat elfedik a nappali ingerek. Ha személyiséghasadás lép fel. hogy normális életjelenségnek tekintse őket. / BokorlélekHiba! A könyvjelző nem létezik. akár 6 lelket tételeznek fel. hanem a komplexusok. hullámhossza pedig órákban.nál az elfelejtett vagy elfojtott tartalmak állapotának megjelölésére korlátozódott. vagy legalábbis rossz álmokat okoznak. Ahol a komplexus területe kezdődik. a résszemélyiségeknek kétség kívül saját tudatuk van. s hozzá még összeférhetetlennek is bizonyul a habituális tudati helyzettel és beállítottsággal. amelyek természetét még nem fürkészték ki. ahogy a folklór a jótékony manókat ábrázolja. A tudattalan felé két útjelző mutat: a félelem és az ellenállás. mint a komplexusok. ezt a fogalmat a középkorban megszállottságnakHiba! A könyvjelző nem létezik. A kollektív tudattalan tartalmai az 34 . Ettől kezdve a komplexus berendezkedett a tudat felszínén. hogyan lépnek fel a komplexusok megszemélyesítetten. A tudattalan személyes rétege alatt húzódik a kollektív tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. Végül ebből áll elő a személyiség neurotikus disszociációja. amelyek éjszaka a házban zsivajognak. melynek következtében a lélek egy darabja lehasad. Az álomlélektan kimutatja. de nincs még válasz arra a kérdésre. ennek komplexusazonosságHiba! A könyvjelző nem létezik. kitörésének nevezik azt a pillanatot. nevezték. csak az ember nem képes rávenni magát. amelyek a lelki élet személyes intimitását alkotják. A tudattalanhoz vezető királyi utat nem az álmok képezik. / Jung szerint az autonóm komplexusok a normális életjelenségekhez tartoznak. amelyek az álmok és a tünetek okozói. ott megszűnik az én szabadsága. Ha a komplexus a tudattalanban van. amelytől fogva nem lehet már elintézni az apotropeikus gesztus és az eufemizmus primitív mágikus eszközeivel az aktív komplexust. amiből egy tudattalan személyiségváltozás következik be. és a tudattalan psziché struktúráját alkotják. pontosan úgy. mert a komplexusok olyan hatalmak.

története krónikus képrombolás. ős-hagyományos ellenszere a kaotikus lelkiállapotnak. A kollektív tudattalan élete csaknem beömölhet a dogmatikus. minél nagyszerűbb. éspedig annak az esetenkénti egyedi tudatnak az értelmében. / Akik őstapasztalásukat megjelenítik. Az őstapasztalás alapján kialakuló istenkép. amelyet elsöprő ereje miatt joggal neveznek “istentapasztalásnakHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek mágikus védelmet kölcsönöztek a lélek mélyének hátborzongató elevenségével szemben. amelyek megnyugtatják a békétlen szíveket és értelmet. anélkül. / melyet még semmilyen vallási tanítás nem szűrt meg.nem csak egy nagy múlt szegényes maradványaitól. Amiképp a kereszténységben a szegénységi fogadalom az elmét elterelte a világi javakról. ami kirekesztette őket a kozmikus. hogy visszavonuljon . vagy azok óriási horderejét csorbítaná. amely a vízhez vezet. Minél szebb. amelyet tudatosítása és érzékelése megváltoztat. hogy a “józan ész” nem hozott lelki megoldást és a nyugtalanság tovább tart. Bárki választotta is a lelki szegénység állapotát. Az archetípusok jól ismert kifejeződése a mítosz és a mese. Élete a katolikus lélek bensőségében nyilatkozik meg. a veszély ott látszik a legnagyobbnak. annál messzebb esik az egyéni tapasztalattól. Ez mindenesetre nem jogosulatlan. s rátalálnak a Kelet kincseire. A protestantizmusHiba! A könyvjelző nem létezik. hol vannak hatóerővel bíró képek. az Istenség lényegét egy sötét és egy világos részre bontva ábrázolják. hogy a szorongás még meggyőzőbb. amelyek magukat protestáns “egyházaknak” nevezik. úgy akar a lelki szegénységHiba! A könyvjelző nem létezik. az ősélmény elveszett. ami Európában veszendőbe ment. hanem a homályos psziché eleven szimbóluma. hogy az átéltek hatalmas voltát lényegileg kisebbítené. A 35 [ . minél átfogóbb a kialakult és hagyományozott kép. A tudattalan alakzatai mindig oltalmazó és gyógyító képekben fejeződtek ki. Az összes titkos tanok a lélek láthatatlan működését próbálják megragadni. az emberi felfogóképesség számára elviselhető módon s jelleggel fogalmaz meg. is lemondani a szellem hamis kincseiről. ahol a tudat hideg fényében a világ letaroltsága a csillagzatokig tágul. hiszen aki szegény.ok. elérkezik a lélek útjára. ezzel pedig sorsot von magára. A komoly kereső kényszerítve látja magát arra. hogy az “oltalmazó kör”. A tapasztalat azt tanítja. miközben azért jobbára az derül ki. A dogma pótolja a kollektív tudattalant. Az “archetypus” a platóni eidosz magyarázó leírása ősidők óta meglévő általános képek. ez a nagy világvallásokra nézve fokozottan igaz. s megfékezett folyamatként hömpölyög a credo és a rituálé szimbolikájában. mint amilyen veszélyes-döntő lelki élményt. A lelki szegénység beismerése ugyanis nem ártalmatlan dolog. hogy azt. amennyiben azt szélesen felölelve megfogalmazza. komolyan valósággá élje. nem torzított el. Ez a víz nem holmi metaforikus szóbeszéd. Az egyház romjain csírázó felekezetek százai bizonyítják. abban kívánság támad. A dogmaszimbólum egy épp oly hatalmas. olyan szemléleti formák. Kutatják. lelkeken kívüli térségbe. archetípikus képzetekbe. amit Istenbe vetett bizodalmának nevez. melynek következtében állt elő a most uralkodó. Pl. s mindahány a legfőbb tekintélyt igényli magának.”. A felvilágosult tudat mindenesetre tudni sem akar erről.archetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. Az emberiség sohasem szűkölködött erőteljes képekben. amelyben felbukkan. a mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. / hanem az egzotikus illat minden csábításától is. / titkos tanok / Az archetípus lényegileg olyan tudattalan tartalmat jelenít meg. ijesztő szimbólumszegénység. hogy magába térjen. / Jung édesapja protestáns lelkész volt. ám nagy csöndben másutt keresi. még szét nem vált ellentéteket hord magában. mert ahol Isten a legközelebb van.

Ám az árnyék eleven része a személyiségnek. ahol a másikat magamban élem meg.rezdüléseket átvéve nemcsak ismereteket közvetít valamilyen másmilyen élet legbensőbb lényegéről. különben már rég tönkrement volna. Az ember minden korszakban törekedett tudata megtisztítására. melyeket korábban elfojtott. boszorkánytalanításból. így aztán hatása is ennek felel meg. a tudattalan leggyakoribb jelképe. E célt szolgálták a rítusok. hanem maga is belső hatást sugároz ki ezekre. → Az ilyen beismerésnek megvan az az előnye. hogy tudjuk kik vagyunk. s akkor meg van vetve az alapja a tudattalan kiegyenlítő reagálásának. sem külső. az váratlanul valami határtalan messzeség. amelynek természete a vízhez hasonló. Bátorságunknak ez az első próbája a belső úton. nincs itt vagy ott. minthogy az önmagunkkal való találkozás / kapuőrHiba! A könyvjelző nem létezik. ami elöl kitér az ember. Ám elengedhetetlen megismerni önmagunkat. felfüggesztve lebeg.hoz igen hasonló mentalitás szükséges. amíg csak minden rosszat a környezetére lehet kivetíteni. A mélybe való alászállás mindig megelőzi a fölemelkedést. nincs sem jó sem rossz. a másik pedig énként engem él meg.vízHiba! A könyvjelző nem létezik. a tudattalan bekebelezi → megszállott lesz . hogy könnyen elfelejti hogy ki is ő valójában → önmagában elveszhet → ezért kell az embernek feltétlenül tudnia kicsoda. nincs enyém. csupa hallatlan meghatározottság. amelyet régtől fogva szimpatikusnak nevezünk és nem érzékelést és izomműködést tart fenn. A tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. szükséges és nélkülözhetetlen reakciója archetípikusan formálódott képzetekben fejeződik ki. mely tudattalanná vált. mely elég a többség elrettentésére. őszinte és valós. A kollektív tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. az a psziché. mert a gyengeség és tehetetlenség az emberiség örök élménye és örök kérdése. mint az agyi gerincvelői rendszer. Önmagunkkal először saját árnyékunkban találkozunk. kiengesztelésből. A primitív rítusHiba! A könyvjelző nem létezik. Aki a víz tükrébe pillant. Ezért a víz lélektanilag azt jelenti: szellem. hanem érzékszervek nélkül az élet egyensúlyát biztosítja. sem fönt. sem tiéd. Az árnyék mindenesetre amolyan hasadék. rossz ómen semlegesítéséből. A víz világa ez. / kapuőrHiba! A könyvjelző nem létezik. amolyan yinben foglalt yang. Akkor aztán meg kell vallanunk magunknak: vannak problémák. Aki képes elviselni saját árnyékának látását és tudatát. A víz a “völgy szelleme”. az a feladatnak még csak egy kis részét oldotta meg: legalább a személyes tudattalannal szembenézett. olyan próbatétel. aki alászáll ama mély kútba. ahol elválaszthatatlanuk vagyok ez és amaz. Az ember a tudattalanban legközvetlenebbül s oly mértékben kapcsolódik az egyetemes világhoz. mert ha ennek nincs tudatában. Mint ismeretes az imádságHiba! A könyvjelző nem létezik. megtisztításból és a segítségül szolgáló történés 36 . melyeket a tudattalan veszélyeinek elhárítására emeltek. / amelynek keserves szorongását senki sem kerülheti el. amelyeket saját erőnkből egyáltalán nem tudunk megoldani. akkor a mélyebb természetében szunnyadó segítő erők ébredhetnek föl és avatkozhatnak be. /a legkellemetlenebb dolgok egyike. a tao vizisárkánya. hogy becsületes. ha mentő ötlete támad és fogjon fel olyan gondolatokat és álmokat. hogy ne eressze el füle mellet. mert ami a halál után következik. látszólag sem belső. dogmák → gátak és falak voltak ezek. Ha ilyen lelkületre tesz szert az ember. amely a szellemileg és erkölcsileg tiszta tudat napvilágától leér egészen addig az idegrendszerig. s íj módon valaminő formában részt igényel az életből. s titkos utakon ingereket . amelyben mindaz ami él. keskeny kapu. arra pedig van örök válasz is. ahol a “sympathicus”-nak minden élő léleknek birodalma kezdődik. ezért szelleműzésből. ezzel a környező teret uralva. egy idő után a maszk mögötti valódi arcát látja meg. A számlát előbb utóbb ki kell egyenlíteni. azaz immár hajlik az ember arra. sem lent.

/ A lélek és a szelem összehasonlítása a jegyzet végén Dienes Valéria írásában olvasható / AnimaHiba! A könyvjelző nem létezik. LélekHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy az isteneket. vagy éppen megfordítva: merészségét a legszárnyalóbb tettekre serkentheti. ha átlépünk az árnyék kapuján.ait fedezzük fel újra!!! A víz a tudattalan szimbóluma. 37 . rémülten döbbenünk rá. azaz mágikus előidézéséből áll. látszólag mi magunk vagyunk a “faktorok”. mely ahhoz nem integrálható maradéktalanul. mely a férfi szellemi és morális erőit istenítélet szerű próbának veti alá. amit az ember megérdemelhet. mert a lélek életadó démon. Lélekkel bírni: az élet merészsége. még ha nem is örömest nyílik rá a szemünk.: egy természeti archetípus / a sok közül /. Menny és Pokol a lélek sorsa.szociális rögeszmék képződésének. Ám. s nem a gyarló emberé. A protestantizmus szimbólumtalanított világa a morális konfliktus kiéleződéséhez vezetett. ami eleven az emberben. Mert az animakapcsolat szintúgy a bátorság próbája. és oka az életnek. szirénnek. ha tudunk fenyegetettségünkről. amelyet a metafizika tart fenn magának. / mozgató / Önmagából él és éltet minket. mivel most az anima a másik nemre vetül ki. Akár primitív. illetve arra a területre. Az antik férfinak az anima istennőként vagy boszorkányként jelenik meg. tudat mögötti élet. renyhe anyagot arra. amelyhez még nem nőtt fel. amelyeket maga hoz mozgásba. amely kielégítő módon foglalja össze mindazt. az emberiség mindig ama dolgok határán áll. Faktor. Az anima archetípusával az istenek birodalmába lépünk. → A civilizált centrumokban a házasság fokozódó bizonytalanságában nyilvánul meg ez az állapot. → Ma az isteneket “faktoroknak” nevezik. ezoterikus megfogalmazásban / Az anyának a fia feletti hatalmában ott lapul az anima. Ugyanezen falak omolnak be. akkor az animával folytatott küzdelem mestermű. valamint a nyelv és vallástörténet kinyilvánít. s amelyeknek mégsem ura. / magasabbik kapuőrHiba! A könyvjelző nem létezik. de megjelenhet a világosság angyalaként.. amelyben az animát a mitológiák hableánynak. sellőnek. / Ezek a tudattalan döntései. Pl. Ezen ősidők óta emelt falak lettek később az egyház fundamentumai. mint pszichikus faktorokat.. mint lélekvezető is és a legmagasabb értelemig vezethet. amit a tudattalan. hogy élen.analóg. veszélyes. melyek mesze meghaladják mindazt. / megelőzi a tudatot / Hiszen a pszichikus élet tudattalan. A bennünket fenyegető legnagyobb veszély a pszichikus reakció beláthatatlanságából ered. a primitív szellem. ha a szimbólumok öregkori gyengeségben szenvednek. amely tündéri játékát az emberi egzisztencia felett és alatt űzi. lévén hogy semmi sem ábrándít ki annyira. Ha az árnyékkal való tusakodás az iparossegédi vizsgára készített “remek”. A lélek az. s a tudatot minden irányból körülveszi. ezért is fenyegetik a dogmán belül egyoldalú büntetések s engesztelgetik áldások. mint önnön elégtelenségünk fölfedezése. lakja az élőlényt. hogy tárgyai vagyunk a faktoroknak. vagyis mint a tudattalan archetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. Ő a jámbor ember paradicsomában a kígyóHiba! A könyvjelző nem létezik. a középkori ember ezzel szemben az istennőt a menny királynőjével és az anyaszentegyházzal pótolta. akár nem. Tudatunkban magunk is urai vagyunk. istenek mutatják meg neki a sors útjait. Amihez csak hozzányúl. s a férfi sorsát a legsúlyosabban befolyásolhatja. / A megelőző korok még istenekben hittek → a szimbolika példátlan elszegényedésére volt ahhoz szükség. Mélyre látók megértették. tabuizált. hogy ilyen vagy olyan jellegű történelmi feltételek csupán az indítékai voltak az igazi létet fenyegető veszélyeknek a politikai . Némileg javít a biztonságon. mágikus. → ez hívta létre a pszichológiát / mivel a problémák megoldására már nincs elég élő szimbólum / ugyanis a tudat olyan helyzettel és feladattal konfrontálódott. Az emberiség semmire sem képes az emberiséggel szemben és mint mindenkoron. háború. A lélek ravaszul és játékos ámítással rászedi az életkedvnek híján levő. nimfának látnak. ami magától él. ami néha egy életre szóló szentimentális kötődést hagy maga után. az feltétlen.

Végső soron mindegyik alapját archetípikus ősformák vetették meg. amiképpen az anima általánosságban az élet archetípusát jeleníti meg. amit az emberi sorssal művel. mert örvénylő élethelyzet áll elő. szinte láttak vagy hallottak. hogy “majd én megmutatom”. A gondolat lényegében kinyilatkoztatás volt. hanem természetes módon kikényszeríttet lemondás ez arról. hanem észlelt. Ekkor az animából ill. aminek nincs értelme. mi van a gonosz játszadozás mögött. Ezzel új kozmosz áll elő. Az animának van értelmezhető lényege. Ekkor lép elő a kinyilatkoztató és megvilágosító. tekinthetünk. amelynek maga az ember a tárgya. Lassacskán gátak emelkednek a káosz árja ellen. Ha a dolgok értelmét kutatjuk. az értelmes elkülönül ugyanis az értelmetlentől és azáltal. minthogy minden ható erő az ellentéten alapszik. a szorongást keltő kaotikum tár fel mély értelmet. amelyet általánosságban a változás ősképénekHiba! A könyvjelző nem létezik. hanem teljes. Akkor aztán már nem istennőként lép elénk az anima. A bölcsesség és bolondság a koboldi lényben nemcsak azonosnak tűnik. tevékenységük pedig legszemélyesebb életünkben kezdődik. illetve a dolgokban lakozó belső értelem ősképe. amíg ezeket az anima mutatja be. amelyek szemléletessége olyan korban alakult ki. ha ismerjük ezeket a fogalmakat és elelgondolkodunk róluk.Sem az árnyék. amelyek sorsszerűen lépnek akcióba. képsorozatai a változási archetípusok leszármazottainak tekinthetők. s az ítéletalkotás összes kategóriájával együtt tehetetlennek bizonyul. nem holmi kitalált dolog. melyet az alkimista képsorozatok a tantrikus csakrarendszer. annak hátteréből előlép a dolgok értelmének archetípusa. amelyet az apa továbbad fiának. mert minden káoszban ott a kozmosz. hanem jelenségként érzékeltek. – Ez a szimbolikus folyamat. Ennek megélésekor a modern kor a gondolkozás legősrégibb formáját autonóm tevékenységként tapasztalja meg. Az emberi értelmezés elakad. hanem valójában egy és ugyanaz. A megismerés útja: a dolgok céltalan. Az élettapasztalatok teljességéből származik ama tanítás. amelyet nem “gondoltak”. a TarotHiba! A könyvjelző nem létezik. Éppen az. hiszen már különvált a kettő. amelynek ne volnának meg történelmi előzményei. minden önkényben állandó törvény. ereje. /ennek is van pozitív és negatív aspektusa/ E processzus folyamán álmokban és fantáziákban cselekvő személyiségekként lépnek fel az archetípusok. ami eleinte váratlanul érint. már nem egy azzal. amikor a tudat még nem gondolkodott. vagy közvetlen tényszerűségével meggyőz. ez meg nyílegyenesen a primitív csodavilágba vezet vissza. félreérthetetlen vereség. puszta átélésébe tévetegen belebonyolódik az ember. annál jobban veszít az anima szorongató és kényszerítő erejéből. ami rákényszeríti magát az emberre. Az archetípusok élménykomplexumok. hanem netalán legszemélyesebb félreértésünkként vagy legragyogóbb merészségünkként. A gondolat a belső észlelés tárgya volt. minden felől a nyelv és motívum történetébe torkollunk. melyre a demoralizáltsági pánik teszi fel a koronát. sem az anima esetében nem elég. mint a lélek beszélő forrása az öreg bölcs archetípusaHiba! A könyvjelző nem létezik. 38 . Maga az esemény viszont más archetípikus formában jelenik meg. Aki szembenéz az animával lassan felismeri. hogy aminek értelme van. amelybe semmiféle hagyományos megoldási kulcs nem akar beleilleni. nem valami morálisan kifényezett. önkéntes alávetettség és megalázkodás. Egyetlen olyan tényleges eszme vagy nézet sincs. → Ez az összeomlás pillanata: nem holmi mesterséges – akaratlagos. és minden rendetlenségben titkos rend lappang. hanem olyasmi. bármerről nyúlunk is ehhez a témához. s az egyik az értelem erejével van felruházva a másik az értelmetlenség erejével.. valami titkos szándék féle lappang. gyengül a káoszHiba! A könyvjelző nem létezik. A tudattalannal való szembenézés az integrációs folyamat nagy feladata. amely mintha csak az élet törvényeinek fölényes ismeretét tükrözné. S minél jobban felismerik ezt. Ennek a felismeréséhez megkülönböztető emberi értelemre van szükség.

melyek régtől fogva mitológiai motívumok formájában szemléltetnek lelki változásokat. hogy rabjául eshet az archetípusok lebilincselő–megigéző befolyásának. A processzus időileg sűrítve. vagyis metafizikai létét a hit és a babona ellenőrizetlen területére söpri át. hanem nagyon is valóságos kockázatok. ahonnan befolyásolja a tudatot. Mivel az archetípusok viszonylag autonómok. ez pedig a psziché velünk született. amely csak azért tűnik sötét semminek. Az is megeshet. a világos és a sötét jellemzik. amely minden anyaszerű jelenséget megelőzően létezik s annak fölötte áll. A “kép” nem csak az elvégzendő tevékenység formáját fejezi ki. A komplex lélektan gyógymódja ennek megfelelően a konstellálódott tudattalan lehetőleg teljes tudatosítása. Ez rendszerint drámaian folyik le. Az archetípusok öröklött funkcióformák – ősképek. amibe bármit be lehetne juttatni. ha a tudat disszociálódik és már nem képes féken tartani a tudattalant. akkor lép fel. egyetlen álomban vagy rövid élménymomentumban is megmutatkozhat.a megvilágosodás vagy fokozottabb tudatosság. Az elmebetegségHiba! A könyvjelző nem létezik. Tipikus kezdete szinte mindig valamilyen zsákutca vagy egyéb lehetetlen helyzet. van egy anyaőskép. valamint ennek szintézise tudattal a felismerési aktus révén. Ennek a folyamata rendszerint enantiodromikus felépítésű. hogy – tudtán kívül – a meditáció alkimista meghatározása valósuljon meg. amelyektől bizonyos körülmények között a sorsa is függhet. amely azt a tevékenységet kiváltja. A fő veszély az. mert nem látjuk közvetlenül. ennek ideje legalább is egybeesik a faj 39 . hogy átéljük a képben a képet. hanem dialektikus eljárást kívánnak meg. Álomszimbólumok fejezik ki vagy kísérik. belső dialógus a saját jó angyalával. miért is ritmusát a negáció és pozíció. A szimbolikus átéléskor semmiképpen sem holmi papírfigurák ijesztgetik itt az embert. a veszteség és nyereség. Az individuációs folyamatHiba! A könyvjelző nem létezik. s ezzel a tudat előtti és tudattalan egyéni struktúrája. nevezetesen a “colloquium cum suo bono angelo”. hanem egyben azt a tipikus helyzetet is. Filozófiai megfogalmazásban valahol a “mennyben”. vagy részvéttel a költőkre bízza. gyakran párbeszéd formájában. ami a leghamarabb akkor következik be. s fordulatokban gazdag. hogy a bizonyos autonómiával rendelkező archetípikus képek maradéktalanul lerázzák magukról a tudati ellenőrzést és teljes önállóságra jutnak. hanem egy hallatlanul bonyolult és individuálisan a legélesebben determinált előfeltétellel. Ezek a képek annyiban “ősképek”. célja . az a neurózisban még meghúzódik a háttérben. kedvező körülmények esetén. semmiképpen sem valami tartalmatlan űr. mint minden numinózus tartalom.általánosan szólva . akárcsak a I Csing szövege.vetik a dolgokat a pácienssel. szinonimája. Ami az elmebetegségekben brutális nyíltsággal napfényre lép. a disszociáció ellentéte a tudattalan integrálása a tudatba. abból a célból. amennyiben a fajra teljességében jellemzőek és ha egyáltalán valaha “keletkeztek”. egyszerű ésszerűséggel nem integrálhatók. A felismerés csak akkor lesz hatásos. A mai kor az idea “régi”. melyek rokonai ama “representazions collectives”-nek.A szimbolikus eseménysor: az. a platóni ideaHiba! A könyvjelző nem létezik. ha az archetípus képet nem tudatosítja. ha azonnal alkalmazásra kerül. Szintézis. Minden emberi tevékenyégnek van priorija. amelynek segítségével magasabb szinten legyőzhető a kiindulási helyzet. Az archetípus fogalmáról: Az archetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. A tudat előtti psziché. tehát az újszülötté. vagy pedig hónapokra sőt évekre is kiterjedhet a formálódó esetenkénti egyén kiindulási helyzetének s az eltérő célnak jellegétől függően. Az anyaarchetípus lélektani aspektusai: 1. amikor voltaképpen meghányják .

mint a nagy hal és a kígyó /. a bölcsesség és az értelmen túli szellemi magasság. minden üres forma / anyacsavar. fogalmával formálta ki. a lidércnyomás stb. amely semmi más. mégpedig csak nagyon feltételes módban. alapelvileg változhatatlan geometriai viszonyulásaiban. a szűz mint megifjult anya. a nyúl. hogy magának anyagi léte volna. mint valami “facultas praeformandi”. a föld. a mély kút. az újjászületés. osztotta ki alaptulajdonságként: jóság. termékenységet és táplálékot adó elem. Ez az ember emberi jellege. mennyei Jeruzsálem /. s a segítő állat általában.. Csak a tengelyszisztéma konstans. Formája azonban. például Démétér és Korél. egy kristály tengelyrendszerével hasonlítható össze. Az anyaarchetípusHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek e tekintetben pontosan megfelelnek a szintén meghatározott ösztönöknek. amely az anyalúgban történő kristályképződést valamelyest preformálja. s jelentésmagva irracionális. fazék / állatként a tehén. Az archetípusok semmiképpen sem pusztán hagyomány. az elnyelő csábító és megmérgező s aki elől nincs menekvés. / rózsa. baljós értelműek. padmaként / vagy mint cornucopiatypus. kedvező vagy negatív. hordozó. mely már a csírában ott van. Az anyaarchetípus tulajdonságai “anyaiak”: egyenesen a nőiség mágikus tekintélye. sötétség – sattvam. Az archetípus önmagában véve üres. Egy őskép tartalmilag csak akkor bizonyíthatóan meghatározott. ilyenek annak egyes funkciói is. kert. szántóföld. az anyag. az egyetem. a keresztelő medence. Sophia / mint anya szerető. a halottak birodalma. tamas. és itt talál speciális alkalmazásra az archetípus fogalma. a város. tevékenységének specifikusan emberi formája. a jóságos melengető. lótusz /. barlang. Isten országa. szikla. Az ambivalens aspektusú a sorsistennő / párkák. a megváltásvágy célja / paradicsom. rejtett. amelyek közvetlenül a tudattalan készségekből lépnek elő. ha tudatosan. tágabb értelemben az egyház. valamilyen nő. az anyáénak is szinte beláthatatlan tömegű aspektusa van: a személyes anya és a nagyanya. a képzeletformának priori adott lehetősége. különösképp azok. a mostohaanya és az anyós. az ég. s ennek a három gúnátHiba! A könyvjelző nem létezik. esetleg Kübelé – Attisz – típus is. sütőkemence. a mágikus átváltozás helye. A képzelet produktumaiban “ősképek” válnak láthatóvá. hanem csak formailag meghatározottak. Ezek az anya három lényeges aspektusa. normák /. graiák. orgiasztikus indulatvilága és alvilági homálya. Utóbbi majd csak az ionok s azután a molekulák csatlakozásának révén jelenik meg. a virág mint kehely. amelyet semmi külső közvetítés nem befolyásol. 2. az ország.: Miként minden archetípusnak. ami pszichikus. A Sâmkhya-filozófia az anyaarchetípust a prakritiHiba! A könyvjelző nem létezik. anélkül. hanem bármikor és bárhol spontán módon felbukkanhatnak. az erdő. speciálisan az Isten anyja. és a Hold. éspedig olyan úton – módon. Az archetípusok nem tartalmilag. szenvedély. Mindenekelőtt ide tartozik az alkotó fantázia. Preformált minden. a sír. legszorosabb értelemben az anyaméh. Mindezek a szimbólumok lehetnek pozitív. hanem sokkal inkább az anyára kivetült archetípus ad ennek mitologikus hátteret és kölcsönöz 40 . mely mindig csak alapelvileg és sohasem konkrétan szabja meg megjelenésmódját. hanem a formákat. nyelv és migráció révén terjednek el általánosan. Az archetípus elvben megnevezhető. túlnyomó mélység. sötét. a sárkány / minden elnyelő és körülfogó állat. a tenger és az állóvíz. a koporsó. mármint csillapítgató és tápláló jósága. a segítő ösztön vagy impulzus ami titkos. s ezért tudatos tapasztalat anyagával töltötték ki. fa. rajas. a halál. a forrás. a víz mélye. avagy valakinek megifjult anyja – leánya – szeretője /.kezdetével. Nem csak az anyából árad ki a gyermeki pszichére mindama hatás. formális elem. mint varázskör / mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. az alvilág. Nem a képzeteket öröklik. amelyet az irodalom ecsetel. növekedést. vészes boszorkány.

hogy anyjára féltékeny és le akarja főzni. amely embertársainak új házat épít. igazságtalansággal és lustasággal szemben. mely hűségesen őrzi a múlt értékeit. hajthatatlan és szívós akaratot. lényegileg nemzési eszköz. A tudattalan erosz mindig hatalomként nyilvánul meg. olyan kíváncsiságot. Ami negatívumként donjuanizmus. pozitívként merész. A leány anyakomplexusa:  Az anyai elem hipertrófiája / túltengése /: A nőiesség felfokozása az összes női ösztön. vallásos érzelmi gazdagság. s ugyanakkor tudattalanul azon fáradozik. Miközben ő mindent előre “leél” előle. / A Kübelé – Attisz – típus megmutatja.  Azonosság az anyával: Ha a női anyakomplexusnál nem fokozódik fel az erosz. Ennek negatív aspektusát az az asszony képviseli. Az anyakomplexus pozitív hatásai: kifejlődhet az ízlés és esztétika. személyesként tudattalan. b. a. macskák. valamint eroszának. kincs. Későbbi vállalkozásainak vezérlő motívumai lesznek. A saját személyisége sem számít soha. Előbb ő hordozza a gyerekeket. elsősorban az anyai túlerősítést jelenti. A fiú esetében az anyakomplexus annyiban nem tiszta. amit helyesnek ismert meg. ha nem káros → a projekciókat föl kell oldani. szellemi befogadóképesség. nevezetesen az anima archetípusa is. a donjuanizmusban tudattalanul “minden nőben” az anyát keresi. amennyiben nem azonos neműről van szó. hogy miért játszik jelentős szerepet minden férfi anyakomplexusában az anyaarchetípus mellett a szexuális partner. hősiességgel határos áldozatkészséget azért. minthogy az életet a többiekben és őáltaluk éli. hogy saját személyiségének nincsen tudatában.  Az erosz túlfokozása: A túltengő anya lányaiban az anyai ösztön szinte kialszik. kitartást. 3. amelyet a világrejtély sem rettent vissza. aztán rájuk alkalmazkodik. kíméletlen férfiasságot jelenthet. Szeret elcsábítással házasságokat szétrombolni. barátság érzék.neki ezzel tekintélyt sőt numinozitást. ami gyakorta katasztrofális hatású. A férj nyilvánvalóan mellékes. s végül forradalmi szellemet. aki azokat spontán módon elidegenítéssel elvesztette. melyeket egy kis nőies beleérzőképesség nemritkán a legteljesebb kibontakozáshoz segít. vagy világának más arculatot kölcsönöz. szegény rokonok. hogy önfeledten csüngjön szülőjén. úgyszólván akarata 41 . ha megfelelő helyen van. csökönyösséggel. akinek egyetlen célja a szülés. Ez meg beéri azzal. kemény erélyt mindenféle ostobasággal. anyai ösztönének. Az archetípus. akkor a lány azonosul az anyjával és saját női vállalkozó szelleme megbénul. / A fiúnál az azonosság vagy az önmegkülönböztető ellenállás egyszerű kapcsolatait állandóan keresztezik az erotikus vonzás és taszítás tényezői. őrület és korai halál. sőt gyakran többé – kevésbé tudattalan. s ellátandó tárgyként a gyerekek. hogy tartalmaikat visszaszolgáltassuk annak. Az anyakomplexus a lány női ösztönét vagy túlzottan előtérbe tolja. vagy ugyanilyen mértékben gátolja. a legmagasabb célokra irányuló becsvágyat. Az anyakomplexusHiba! A könyvjelző nem létezik. Ez a különbözőség adja okát annak. konzervatív történelmi szellem. baromfik és bútorok sorában a helye. Ezt a típust figyelemreméltó tudattalanság jellemzi. Fokozott erosz következtében abnormis hangsúlyt kap a másik ember személyisége.: Az archetípus képezi az úgynevezett anyakomplexus alapját. A fiú anyakomplexusa: Homoszexuális esetben a heteroszexuális komponens tudattalan formában megtapad az anyán. mert nélkülük létének semmi értelme. Az Erósz nála csak anyai viszonyulásként fejlett. ehelyett fokozottan jelenik meg az erosz. a fiú férfiösztönét viszont természetellenes szexualizálásal sebzi. minthogy nincs tudatában saját ösztönvilágának. ami csaknem szabályszerűen az apához fűződő tudattalan incesszusviszonyhoz vezet. Az anyát önkéntelenül bámulja. továbbá nevelői kvalitások. lévén ezekkel azonos annak következtében. Önnön személyiségét anyjára vetíti ki. hogyan hat az anyakomplexus a fiúra: önkasztrálás.

a szántóföld jobbágya. hogy a tudattalanja számtalan polipkart nyújt ki és minden férfiprojekciót felszív. kénytelen is – mint Syneus mondotta – elszenvedni az isteni büntetéseket a Kaukázus szikláira bilincselve. Ez a logoszHiba! A könyvjelző nem létezik. amely beleszüremlik mint csaknem ellenállhatatlan. ami módfelett tetszik a férfiaknak. Megzavarja azt a férfiszemélyiségnek oly veszélyes kényelmességet. amely éppenséggel a tudattalanság. hanem fokozott mértékben tömlöc vagy istálló. Olyannyira ügyes. hogy egy férfi az égvilágon bármit sejthet benne. visszaesés valami sötét matriarchátusba. Ha az ősképek valamilyen formában tudatosak maradnak. Jellemző belső részvétlenségük és kisebbrendűségi érzéseik. ahol a férfi semmi más. A logosz számára a tudattalanság az ősbűn. Ösztönei elhárító állásban mind az anyára szegeződnek. mintegy lovagiasan szabad legyen elviselnie az ismert női elégtelenségeket. 42 . A hozzáértő tudja. Az észnek arra kell szolgálnia. akár felfogja azt. akit ki kell vonni a túlzott anyai-női befolyás alól. ahol ezt a házastárs tudattalansága provokálja. s így tengeti életét. hátulról jelentkező erő minden nézetbe. → / a férfi személyiséget a tudattalanba tolja. Az archetípus első renden korántsem annyira tudományos probléma. amely az embert elvágja életének ősképeitől. hogy a férfinak az anyjára vonatkozó kijelentései többnyire emocionálisan. hogy intellektuális kritikával megtörje az anya hatalmát. a mindent felölelő életet – az ő gondjára bízottak s egyben kiszolgáltatottjai lettünk. mert egyetlen életcélja az anyai hatalom mindenformában való elhárítása. amelyest örömest vél hűségnek. hogy fölényes és mégis elnéző módon. azaz “animózusan” prejudikáltak. Minden ösztönös folyamat és szükségszerűség váratlan nehézségekbe ütközik nála. Egy olyan világnézet vagy társadalmi rend.  Az anyával szembeni védekezés: A túlerős anyával szemben alakul ki. s ezért nem alkalmasak saját élet felépítésére. mint inkább a lelki higéné közvetlenül sürgető kérdése. Mert egyik sem lehet meg a másik nélkül. mert abban még természet az ember. melyekben az anyja gyenge. amely végtelen küzdelemben szabadítja ki magát fokról fokra az anyaöl ősmelegéből és őshomályából. vagy a gyerekeknek nem örül stb. a férfiakra azt az előnyös szerepet róják. Olyan szférákban fejleszti magát. akkor az ezeknek megfelelő energia utat találhat az emberhez. Az ilyen nő ösztönszerűen mindig ott fog közbelépni. melyek folyvást egy megbántott ártatlanság látszatát keltik. c. mint megtermékenyítő. / Minden csekélyke előrelépés a tudatosodás ösvényén világot alkot. aminek az a következménye. A férfi anyakomplexusa sohasem “tiszta”. továbbá annyira híján van a tudatosságnak. akár nem.  A fölfokozódott erosz: ez a típus. A lány eroszának relatív felerősödése olyan férfit vesz célba. Ez az anyatípus kész anakronizmus. Az értelem kifejezésével kéz a kézben jár bizonyos férfisajátságok előtérbe kerülése.ellenére. Világteremtő felszabadító tette azonban anyagyilkossá és a szellem. Az anyakomplexus pozitív aspektusai:  Az anya: az anyai ösztön túltengésének pozitív oldala az anyai szeretet. vagy a szexualitás nem funkcionál. atyaprincípiuma. amelyet az értelem csábító célként mutogat mohó kívánságnak. csupa természet s ezért mindent elnyelő anya által kiváltott ellenhatásból származik. a bűn egyáltalán. eszmébe vagy tendenciába. Számára mindez kiüresedett. Az archetípusok világa az ember tudatában kell hogy maradjon. s összeköttetésben van saját gyökereivel. nemcsak hogy nem kultúra. amely minden magasságba és mélységbe elmerészkedett. hogy az anya hordozza a mater natura és a mater spirituális velünk született képét. valamint infantilis szülőkomplexus rabul ejtő bűvöletét okozza. Ám ha már nem sikerül fenntartani velük a kapcsolatot akkor a tudattalanba hanyatlik az az energia. egy merőben ösztönszerű. mindenesetre eleinte tökéletes lojális és önmegadás maszkjában. Nincs tudatosság ellentétek megkülönböztetése nélkül. hogy apránként saját anyja zsarnokának nője ki magát. vagyis folyton keveredik az anima archetípussal.

melyet hűvös értelem vezet. heve pedig “omnes superfluitates comburit”. s kölcsönösen áthatják egymást. amelynek csak a projekció következtében van egyáltalán köze a dologhoz. hogy mindig csak holmi reménytelen nulla legyen. ha szüntelen elismeri és tekintetbe veszi a tudattalant. amelyek csak azért nem jutottak soha fejlődéshez. tisztító folyamat lesz – “s így ami semmiség. s mint minden tűznek. minthogy másrészt sokszor nagyobb mértékben az esetenkénti intrapszichés tényállásból ered. Sőt ellenkezőleg: a normalitás széles sávjában fennáll annak a lehetősége. hogy része “amaz erőnek. ennek is két aspektusa van. azaz ösztönkárosodás kockázatával magasabb tudatosságra juthat. csak patologikus esetben kizárólagosan destruktív. sőt éppenséggel valószínűtlen férfiú. Ez esetben aztán a tehetség kivetítése az ilyesminek híjával levő férjre esik. kusza. szabályosan el kell rabolni az anyjától. A férfi nélkül nem tud magához térni. vagyis nem tudja. d. miközben saját ösztönei bénaságában vesztegelnek. hanem csak általános jelenségként. lustaságból sem lehet mozgás emóció nélkül. Az emóció egyrészt az alkimista tűz. Általában magát a zavarkeltőt sem kíméli a zavar. amelynek melegétől minden kipattan. hogy a primitív még nem tapasztalta meg a szellem szkézisét. ha túl akarunk jutni rajta. Hiszen valamely tárgy szellemi megragadása eredendően csak részben származik a dolgok tárgyi viselkedéséből. amiképpen minden életnek sok halálon kell átmennie. mily hirtelen lebeg föl mintegy varázsszőnyegen a legfelsőbb ormokra egy igencsak jelentéktelen. nevezetesen a felismerés kritikáját. megváltoztatóként maga is változik. s az általa lobbantott tűz fénye a bonyodalom minden változatát be – és megvilágítja. az őt betöltő fantáziaáramlás közepedte. Nem változhat sötétség világosságra. kétértelműségét és tudattalanságát tagadja. A tudatosság viszont megoldóvá és megváltóvá formálja át. hogy zavarjon. Amit a komplexus alapjaiból távol tartottunk magunktól. Összeütközés hozza létre az affektusok és emóciók tüzét. ami a természetes ősforrásból bugyog elő. Az a nő. ápol viszont és előtérbe helyez mindent. ha az élet folyamán legvégső mélységig kimerítik. semmiképp sem kényszerül arra. Ami értelmetlen zavarásnak tűnt. akinek sorsa. s ebből lesz folyvást a jó”. akkor a maga hozta kard által vész el. 4. Aki az anyja ellen hadakozik. mert a saját személyiségük egyáltalán nem volt tudatos.hiszen kezdetben egyek voltak és végül ismét eggyé váltak. mely folyvást a rosszat akarja. Ha az ilyesfajta nő később sem ébred tudatára funkciójának. értelmes. minek nyomán azt látjuk.  Aki csak anyja lánya: A harmadik típust képviselő nő. A negatív anyakomplexus: patologikus jelenségként ez a nő kellemetlen. Világossága. minden fölöslegességet elhamvaszt – másrészt az emóció olyan pillanat. Egy komplexus csak akkor szenved vereséget. Összefoglalás: A mitológia kijelentései a tudattalanra vonatkoznak. ami biztos. mindenestől elég”. Ám ezek az asszonyok értékes tehetségek birtokában is lehetnek. mintegy félhomályban éli meg a világot. amelyben szubjektív és objektív tényezők összekeverednek. világos. 43 . úgymint a megégetésé és a felgyújtásé. ahol későn fölfedezett anyai nőiessége. minthogy törekvéseinek összessége egyetlen berzenkedés minden ellen. kétértelmű. vagyis aki azonosul az anyjával. ami homályos. amikor az acél rávág a kőre és szikrát csihol: az emóció ugyanis minden tudatosulás fő forrása. áldásos tevékenységet fejt ki. A konfliktus kirobbanás a szó voltaképpeni értelmében luciferi erény. azt a seprejével együtt kell majd visszainnunk. tárgyilagossága és férfiassága révén éppen ez a nőtípus található gyakran fontos állásokban. igényes és kevéssé kielégítő élettársa a férfinek. A legjobb esetben is ellensége lesz mindannak. hogy az üres edényt éppen egy intenzív anima projekció töltse meg. mert az anyjában saját lényének minden sötétségét. A tudat csak úgy létezhet. Ez egész egyszerűen abból adódik. ösztönkésztetését.

metafizikai kérdés. mert annak következményei. s ennél fogva megválaszolhatatlan. A struktúra az. és nem gondoltak arra. melyet az ördögnek kellene megjelenítenie. Elnyelte a vulgáris pokol. hanem pszichikai előfeltétele a gyermeknek. amely korábban az istenség integráns részét képezte. vele él kizárólagos partícióban. azaz: amely. belevetítette az emberbe. Megváltást a fölöttébb kérdéses pszichikus állapottól. vagy egy tudattalan tényezőben. A psziché megközelítőleg sem képez egységet. az emberben lokalizálódott. mint a pszichopatológia és bizonyos 44 . amelybe belefoglaltatik mindaz. vagyis az archetípusok egyáltalán keletkezte-e valaha. Ám mivel a sötét és a gonosz erők valóságát nem lehetet tagadni. már korán megütközést keltett. akivel szemben az ördög egyesített magába minden rosszat. hogy már a teológia által felmagasztalt megváltást óhajtják. Ellenben Keleten a túlnyomórészt intuitív – intellektuális beállítottság nem foglal állást a morális értékek tekintetében. Hogy a lég birodalmának valamely démonában hiszünk. önnön előfeltételének ellentétévé nőni ki magát. Ezt a sajátos fejlődést főként az okozta. másrészt filozófiai értelmezésekre indított. Hogy a lelki struktúra s annak elemei. Ez az anya a forma. hanem óhaj. Amiképp az istenlegendák számos esetben ellentmondásosak. amire adott esetben rálelünk. Az embert képzelt egységében idegen hatalmak fenyegetik. gátlások és indulatok zubogó keveréke s konfliktus állapota sok embernek annyira elviselhetetlen. ezzel véglegesen kioltották a sötét világot. soha nem volna szabad egy archetípussal azonosítania magát. amely megelőz prioriként minden tudatos tapasztalatot. mint a jó félreértése. ami végül egyrészt az olimposzi istenkompánia leértékelődéséhez vezetett. s a tudat kezdi tudattalannak. Sőt még az ördögöt is majdnem – ha ugyan nem egészen – felszámolták. A tudat illetve az úgynevezett személyiség egysége nem valóság. Ez utóbbinak az árnyéka teljesen odalett. mivel a gyermek először vele érintkezik. mert ez egy olyan archetípus fele. Azt hiszik. amit megél az ember. Az anya nem csak fizikai. amely az Istenséget ketté vágta. Az archetípus hordozója elsősorban a személyes anya. minthogy az embert tegyék ezért felelőssé. nem volt más hátra. Legvilágosabban alighanem a zsidó istenfogalom keresztény reformációjában fejeződik ki ez: a morálisan kétértelmű Jahvéból egy kizárólag jó Isten lett./ “Minden kinti egyben benti”: Goethe / Ez a “benti” saját struktúrával rendelkezik. sőt ellenkezőleg: egymással ütköző impulzusok. Az érzelmi értékek fejlődésének köszönhetően a világos és jóságos Istenség fénye a mérhetetlenségig emelkedett. ennek megfelelő kritikával. Ezzel szemben az atya az archetípus dinamikáját képviseli. amelyben alig észlelhető létét “az ördög öreganyja” gyanánt tengeti. Ez az állapot karnyújtásnyira sincs az újszövetségi megszállottakétól. forma és energia. mintha a nyugati embernél valami erősebb érzelmi fejlődés kényszerítette volna ki azt a döntést. az teljesen lényegtelen. minthogy az archetípus mindkettő. Ahogy az én-tudat ébredezik. Így Káli a Kelet számára reprezentatív. amennyiben a báránybőrbe bújt farkas szerte kószálva azt sugdossa a fülekbe: a gonosz voltaképpen nem más. a sötét viszont. A tudatos szándékainkat úgyszólván szüntelen zavarják és keresztezik kisebb nagyobb méretű tudattalan behatások. bár mindenkor ott volt. mely ördögi tréfát űzhet velünk. s a haladás alkalmas eszköze. az előfeltétel. miért is az istenek zavartalanul megtarthatták eredeti morális paradoxiájukat. Ha egyáltalán cselekedhet az ember másként. úgy oldódik lassanként a participáció. amelynek ellenállhatatlan hatalma a hitetlen európaiból is az “Istenem!” felkiáltást csalja ki. hogy az embernek micsoda lelki megmérgezését indították ezzel útnak. Ez a folyamat újabban pokolian megfordul. hogy a manicheista dualizmustól megrémült kereszténység mindenképpen meg akarta őrizni monoteizmusát. A nyugati antik világban az istenek paradoxiája és morális kétértelműsége. Hisz ezzel ő maga teszi magát ördöggé. a Madonna pedig a Nyugat számára. vagyis tudattalan azonosságban. amelyek okai számunkra eleinte idegenek. ami ezt a metafizikai alakot. Úgy tűnik. ugyanúgy alakjaik erkölcsi karaktere is.

azt hajdan példázatokkal érték el. 45 . rémítők. Ezért nincs semmi meglepő abban. Ha az egyéniséget önállóságra és teljességgel óhajtjuk elsegíteni. tendenciákat. hanem az alvás közben fellépő. amelyek addig túl kevéssé vagy egyáltalán nem bontakoztak ki tudatosan. hanem mindig példázatszerűen vagy hasonlattal. Freud kauzális szemléletmódja a kívánságból indul ki. az álom természetesen olyasmit mutat be. Ám nem általában tárja elénk tudattalanunk világát. A Nyugat lelkileg annyira tönkretette magát. logikus vagy emocionális összefüggésből ered. hogy álmaink példázatnyelve ősi maradvány. amelyeknek elfojtás vagy puszta nem tudás miatt híjával volt a tudatunk. amely forma és jelentés tekintetében szembetűnően eltér a tudati tartalmak összefüggő rendezettségétől. A finális alapállásból kiindulva az álombeli jelkép inkább példázat értékű. értékeléseket. hogy a már felhörpintett gonosz mellé még a jó is megkaparintsa. sajátos lelki tevékenység maradványa. Tudjuk. Ha tehát az álmot lélektanilag kell megvilágítanunk. Az álom tehát a példázatok nyelvén. amelyek világos fordulatait mindig is szembetűnőnek érezzük. amelyek a tudatos életben túl kevéssé jutnak érvényre. de előre is megvan a kontinuitása. mármint az Istenséget magát. Az álombeli képzetkapcsolódás lényegileg fantasztikus. hogy milyen megelőző élményekből tevődik össze. nem elpártolás amit művel. hanem csak bizonyos tartalmakra vet fényt. E cél elérésére gyógyászati okból mindent meg kell tennünk az álomasszociációk szolgáltatta elemek minden tudattalan aspektusának kimunkálására. Az álomnak visszafelé. amelyek a valós gondolkodásnak rendszerint teljesen idegenek. A tudattalan kiegyensúlyozó funkcióját ismerhetjük fel ebben az álomban. elméletileg minden álomhoz föl kell mérni az egész addigi életpályát. Ez a sajátosság egyszersmind a primitív nyelv karakterisztikuma is. hogy amiről ma az absztrakciók segítségével gondolkodunk. Amit teszünk magán viseli filogenetikus fejlődése nyomait. azaz érzékletes – szemléletes ábrázolással közvetít nekünk olyan gondolatokat. vagyis az állomban jelentkező elfojtott vágyakból. hogy az emberi személyiségnek azok a gondolatai. a kauzálist és a finálist. szükségünk van mindazon funkciók asszimilálására. akkor úgy találjuk. direktívákat. Mivel ezek a tudattalan tartalmát képezik. Általános szempontok az álom lélektanához: Az álom pszichikus képződmény. A pszichológiai elem kettős szemléletmódot követel meg. amelyeket a pillanatnyi tudati helyzet választott ki és vonzott színre képzettársításos alapon. a képzettársításnak ez a neme olyan összefüggéseket szolgáltat. Az álom lélektana az általános összehasonlító pszichológiához nyit számunkra utat. Keletkezési módja egyéb tudati tartalmaktól eltérően. Minthogy a lélekben végső soron minden pontból kiindulva felgöngyölíthető az illető életének egész tartalma. hogy kauzális szempontból minden pszichikus képződmény megelőző pszichikus tartalmak eredményé. amikor a tudati folyamat nagymértékben ki van kapcsolva. mint amilyenben az összehasonlító anatómia az emberi testre vonatkozóan részesített bennünket. Az álom jellemző módon szinte sohasem fejezi ki magát logikus absztrakt nyelven. Ha a régi irodalom kiemelkedő alkotásaira gondolunk. hogy finális nézőpontból minden pszichikus képződmény valami rá jellemző értelemnek és célnak felel meg az aktuális lelki történésben. hajlamai és tendenciái. ami a tudattalanból jön. úgy az emberi szelem is. akkor elengedhetetlen először is azt tudnunk.korjelenségek mutatják. Az álmok osztályozása: A tipikus álommotívumok összehasonlítása a mitológiaiakkal valószínűsíti az álombeli gondolkozás és észjárás filogenetikailag fajtájaként fogható fel. amely abban áll. Tudjuk továbbá. hogy tagadnia kell az ember által soha nem uralt és fékezhetetlen lelki hatalom összfogalmát. felfogásokat. például a bibliai hasonlatok nyelvére. hanem tanítás. sejtésszerűen funkcióba lépnek alvás közben. az élmény nem belátható.

mint a tudat. rombol. terv. ♦ ProspekcióHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a tudattalan finális orientációja semmiképp sem párhuzamosítható a tudatos szándékokkal. Csak nyilvánvalóan elégtelen és hibás beállítottságú tudat esetén jogos a tudattalannak nagyobb értéket tulajdonítani. leránt / Sok olyan ember van. amennyiben automatikusan előhoz mindenfélét.: /szétszed. hogy a tudatos mentalitás objektíve és szubjektí-ve egyaránt rosszul alkalmazkodik. de célszerűen kiegyensúlyozó tartalmú. s minél jobban eltávolít az életlehetőségek optimumától. annál közelebb áll a lehetősége annak. minthogy ennek a tudattalan kiegészítését tartalmazza az álom. ami még odatartozik. amelyek az előző nap folyamán nem érték el a tudatküszöböt. amit az illető elfojtott. amelyek annyira hangsúlytalanok voltak. ha a tudatos beállítottság túl kizárólagosan egy bizonyos irányban mozog. Előrejelzés kényszerítés dolgában ezért az álmok sokkal kedvezőbb helyzetben vannak. Ezenkívül még az álomnak még azok szublimális emlékezésnyomok is segítségére sietnek. például egy közösségi eszmény csábításának engedve. / Nem csak saját forrásból. mert elfojtásba kerültek vagy egyszerűen nem voltak elég erősek a tudat elérésére. z annyiban nem csodálnivaló. amolyan előgyakorlat vagy előzetes vázlatféle. akkor a tudattalan általában csupán kompenzáló funkciójának megnő a fontossága és vezető prospektív funkcióvá emelkedik. hogy a tudati beállítottságnak egészen megváltozott s a réginél sokkal jobb irányt adjon. Hogy az álom prospektív funkciója netalán jóval különb a tudatos kombinálásánál. hogy alvó állapotban észrevetessék magukat. amely képes arra. gondolatok és érzések kombinációja. amennyiben az álom küszöb alatti elemek összeolvadásából jön létre. Az álom funkciói. azaz jobbnak és értékesebbnek látszanak. mint amekkora lényüknek megfelel. sőt a tudattalan tartalom rendszerint kontrasztját képezi a tudati állapotnak. élénk álmok lépjenek föl az egyén lélektani önszabályozásának kifejeződéseként. akinek tudatos életstílusa és alkalmazkodási teljesítménye meghaladja egyéni lehetőségeit. amit az adott tudati helyzet a tudattalanban összehozott. ami már-már az egyén vitális szükségleteit fenyegeti.Ha egy álmot helyesen akarunk értelmezni. amelyek elegendő hangsúly híján tudattalanok maradnak. a kollektív előítélet miatt. hogy nem jutottak el a tudatig. mármint mindazt. mégpedig azért. / célra irányuló tudattalan impulzusok / Hangsúlyozni kell azonban. figyelmen kívül hagyott vagy nem tudott. mint amilyenek. Ebben a tudattalan képződményben vannak mindazon asszociációk. elemei: ♦ KompenzációHiba! A könyvjelző nem létezik. tehát mindazok az észlelések. Az álom kiigazítja a szituációt. bomlaszt. amelyek a tudatot már nem tudják hatékonyan befolyásolni. hogy erősen kontrasztikus. Ha tehát a tudatos életstílus megközelítően kielégítő. Az álomnak is része van a lélektani önszabályozásban. ha a tudatos tájékozódás számára létfontosságú. ami főleg akkor van így. Minél egyoldalúbb a tudatos beállítottság. s ezzel javít a beállítottságon. hanem a kollektív szuggeszció dinamikus tartalékaiból / Az ilyen emberek magasabb csúcsot másznak meg. A kompenzációs tartalom akkor különösen intenzív. hogy az álmodó milyennek látja önmagát és helyzetét. akkor az álom kiegyenlítő funkciójára korlátozódik. előkészítő szintézis / A tudattalan fellépő előrevetítése jövőbeli tudatos teljesítményeknek. tisztában kell lennünk azzal. A kompenzáció a tudattalan – a tudatoshoz viszonyított relativitását nézve – odasorolja a tudati helyzethez mindazon elemeket.: /építő. ám mégis van annyi energiájuk. A tudattalan jelentősége megközelítőleg azonos a tudatéval. ♦ RedukcióHiba! A könyvjelző nem létezik. a valószínűségek előzetes kobinálása. Ha az eset eltér a normától abban az értelemben. netán 46 . Kiegészítésül hozza.

Akkor aztán fellép az a jellegzetes tünemény. Alapjában véve nem nőttek föl belsőleg külső magasságukhoz. színész. Alanyi szintű álomértelmezés: minden elem az álmodó személyiség egy darabját szimbolizálja /141. szerző.érzelem és ösztönelemekből tevődik össze. nem lesz képes fölötte állni projekcióinak. Nemritkán különös belső jelképes összeköttetést létesítenek az álmok egy kétségkívül testi betegség és egy bizonyos lelki probléma között. vagyis a személyfölötti. mert eredményesen gátolnak minden igaz kiszabadulást a korábbi tárgy hatalmából. lehúzására törekszik avégett. A kutatások hidat vertek a tudattalanban lévő archaikus elemekhez. Az álom ama színház. amelyben az álmodó jelenet. Aki nem jutott el az öneszmélés magas fokára. hogy ezzel ilyen vagy olyan értelemet fejezzenek ki. Ameddig az eleven érdeklődés. hanem lelkünk legbelsőbb rezdüléseiből adódóan csoportosulnak így. a libidóHiba! A könyvjelző nem létezik. hanem egyben az idegrendszer fizikai bénulását is jelentik. azaz a korábbi tárgy “szimbólum értékének” elismerése útján történik. a kivetítések az elképzelhető legnagyobb akadályokká válnak. akkor ezek első renden a mi képzeteink. rendező.a közösség támogatásának nem tud ellenállni. amennyiben rájövünk. történelmi filogenetikus funkciómaradványokhoz is. miközben a fizikai zavar egyenest a pszichikai helyzet mimikai kifejezésének látszik. amelyek képződésébe lényünk összessége beleszövődött. amely kegyetlen bírálattal elemzi a tudatos beállítottságot. ezeket a kivetítéseket a világgal összekötő kellemes és hasznos hidakként használja. aminek derékhadát kínos tények és gyengeségek kimerítő felsorolása képezi. Mivel azonban az előbbi azonosulás szubjektív tartalmak kivetítésén alapszik. hogy függetlenítse tőle a libidót. Összes emberi kapcsolataink nyüzsögnek az efféle projekcióktól. Ez a visszatérülés a proíciált tartalom tudatos felismerése. megsemmisítő anyagot vonultatva föl. ha az az imágó. akit főként kivetítéseimmel érzékelek imágóHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek formái nem csak pszichések. Mihelyt azonban a libidó másfelé akar utat törni. súgó.o. közönség és kritikus. amiért minden ilyen esetben a tudattalan funkciója negatívan kompenzáló vagy redukáló. csak akkor következhet be teljes és maradéktalan eloldódás. s emiatt a korábbi projekcióhidakon elkezd visszafelé áramlani. Az álmok a tudattalan aktuális helyzetének spontán önábrázolása szimbolikus kifejezési formában. ♦ Telepatikus álmok: Előfordul. Minden csalóka nagyság és látszatfontosság szétmállik a redukáló álom láttán. hogy megfigyelésük tárgyainak bizonyos sajátságai a saját projekcióink és imágóik. amely első renden személyes infantilis – szexuális vágyak elfojtásából /Freud /. vagy úgy. infantilis hatalmi igényekből /Adler/ és személyfölötti archaikus gondolat . addig ezek a projekciók megkönnyítik az életet. hogy igen lényeges / ritkán teljesen közömbös / eseményt előre megérzünk. Ezért ma biztosan állíthatjuk. amelyek az álomban nem külső okból. vagy imágó – illetve szimbólumhordozó. ♦ Reaktív álmok: Bizonyos objektív folyamatok pszichikus traumát hagynak maguk után. a saját el nem ismert hibáinkat mindig az ellenfélben vesszük észre. Az olyan ember. hogy az ember a korábbi tárgy lehetőég szerinti leértékelésére./ 47 . ezek a szubjektív tényezők. Tudattalanunk minden tartalma szüntelen kivetül környezetünkre és csak annyira sikerül ezeket amazok valóságos tulajdonságaitól megkülönböztetni. amely a tárgyban öltött alakot. hogy az álom redukáló funkciója olyan anyagot hoz össze. jelentőségével együtt hazakerül a szubjektumhoz. Imágóink szellemünk alkatrészei és ha álmunk valamilyen képzeteket reprodukál.

A neurotikust rákényszeríti erre neurózisa. a negatívat pedig bensőséges kapcsolatokon kívülre vetítjük. ennek előtte naivul a tárgy sajátságának vélt tulajdonságok valójában alanyi tartalmak. hogy libidóját úgy vegyék el tőle. vagyis tudattalan azonosságot teremt a tárggyal. Minél szubjektívabb és indulatibb egy tárgyról érkező benyomás. hogy az embertársakról alkotott kép nagyobbrészt szubjektívHiba! A könyvjelző nem létezik. a “normális ember” pszichikus zavarát szociálisan és politikailag tömeglélektani jelenségekben éli meg. abnormis kapcsolat. amelyet az alany proíciál rá. ha valóban létezik egy ellenség. annál biztosabb. Ekkor aztán az a feladat magasodik az alany elé. A lelkiismeret felismerhetetlen megkönnyebbülését jelenti. hogy egyelőre csak bizonyos funkciókban és területeken szabadult ki a tárggyal való primer misztikus azonosságból. ahogyan önmagunkat. azt a másikban sem érjük. tudatosan. pillanatnyi hajlamok szokások kivetítésére gyakran a projekció tárgya is alkalmat nyújt. az objektum észlelésétől különböző 48 . A viszont-indulatáttétel – akárcsak az indulatáttétel – valami kényszeres dolog. ám csalogatásnak vagy kikényszerítésnek ellenáll. legyen. hogy bizonyos. Ez aztán rendszerint nyomósan tesz róla. hogy a libidó hídjaként megkönnyebbítően hatnak a pozitív tulajdonságokat a környezetükre. hogy kivetítés. például háborúkban és forradalmakban. ezzel megadja a lehetőséget beállítottságom kijavítására. mert “misztikus”. hogy tudattalan tartalmaikat kivetítik a tárgyra. átvegye saját számlájára. Az öneszmélés minimális szintjén álló primitív maximálisan kötődik a tárgyhoz. ha az alany olyan beállítottságú. ami kéz a kézben jár az alany és a tárgy megkülönböztetésével. Még ha a tárgyon kivetített tulajdonság valami nyoma megtalálható is. amikor a tárgy mit sem tud arról a jellegzetességéről. s amin egy életen át nem győzött megbotránkozni. s tudattalanok ha az alany mindenekfölött azt kedveli. amelynek minden gonoszság nyakába varrható. Emiatt produkál az indulatáttétel és a viszont-indulatáttétel amennyiben tartalmuk továbbra sem tudatosodik. ami aztán konfliktusokat okoz. minthogy az ő kivetítése kölcsönzött túlzott értéket annak. ezáltal pedig tudatosodnak a nem éppen jótékony projekciók. sőt egyenest provokálja. Az egész primitív mágia és vallás ezen a mágikus tárgyviszonyuláson alapszik. A tudatos emberHiba! A könyvjelző nem létezik. illetve ördögi gonoszságot. Amit magunkban nem értünk. Ebből a kezdeti identitás állapotból fejlődött ki fokozatosan az önmagára eszmélés. feltorlódik a libidó. A jellemvonások. amely akár közvetlen mágikus kényszerrel is hatalmába vonhatja. főként akkor. Az ilyen tudattalan kötődésekkel mindig is ellenállások szegülnek szembe: tudatosak. A tárgyimágóHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyet gátlástalanul a másiknak tulajdonított. / Ezzel teremtünk magunknak egy pozitív bázist. vagy amiként magunkat igyekszünk megérteni. Minden kivetítés viszontkivetítést idéz elő akkor.Ha egy álom rámutat valamilyen hibára.nél a kivetítések tudatosodnak / megszűnnek a libidóhidak. amelyek saját szétrombolásukra irányulnak. A projekció szerepe az. hogy vele szemben sem tudja megakadályozni zavarkeltő projekciói behatolását. megkötöttség. vagy tudattalanul oly intenzív a legszűkebb környezetéhez fűződő kapcsolata. ha a sajátság magának a tárgynak is tudattalan. amiből csak valamicskét vehetett észre a tárgyon. A másik embert mindig olyan módon értjük. ami mindig előnyös. mint abból. hogy mindazon gyalázatosságot. a projekció gyakorlati jelentősége akkor is tisztán szubjektív és az alanyt terheli. Mentalitásunk még olyan primitív. amelyek semmi másból nem állnak. E különbségtétel kíséretében jelent meg az a belátás. hogy libidóját csak önként hajlandó adni. negatív tulajdonságainkat látszólag sikeresen külső szemetesbe dobjuk / A neurotikusHiba! A könyvjelző nem létezik.

Az erkölcsi törvény és az Istenség eszméi kiirthatatlan tartalmai az emberi léleknek. Ez a túlzott érték a projekción alapszik. mint a gondolkozás. hanem tudattalanul belevetíti a tárgyba. miközben eme lélek nemegyszer olyan állításokat képvisel. Az egyénnél az archetípusok tudattalan folyamatok önkéntelen manifesztációiként jelennek meg. hanem sokkal inkább azt ecseteli. akik pl. hanem előbb akarási hangulatba kell hoznia magát. mint a saját lelküket. mert attól félnek. “ősképeknek”. hanem tudat előttiek. A primitív szellemi állapot a mítoszokat nem kitalálja. ha külső tényezők “mágikusan” belenyúlnak a szubjektív lelki működésbe. amelyek mindenkor keresztezhetik szándékát. Erre találó illusztrációkat szolgáltatnak a primitívek. az akarat stb. Ily módon gyakorolhat a külső tárgy tudattalan úton egyenes közvetlen hatást az alanyra amennyiben annak imágóazonossága által az egyik kezét bizonyos fokig benne tartja az alany lelki forgatagában. Ezzel a tárgy az alanyra nézve egyenesen kényszerítő valóságjelleget ölt. hanem átéli. hanem inkább mítoszalkatrészekkel. amely minden érzékelés mellett és mégis az összes érzékelés alapján létezik. amit aztán hirtelen vált fel a gyakran kegyetlen pótlólagos nevelés / iniciációHiba! A könyvjelző nem létezik. Ezért a gyerekeket csak annyira nevelik. hogy valamit csak álmodott e. vagyis összekeveri a tárgy önállóságával. hanem “valami gondolkodik benne”. még nem differenciáltak. illetve az imágónak a tárggyal való priori azonosságán. amelyekhez valami módon alkalmazkodnia kell. Nem az általunk ismert világ beszél tudattalanjából. hanem a tudatalattijában. /. Semmit sem mernek ellenük tenni. s amelynek önálló elevensége / viszonylagos autonómiája / addig tudattalan. ami például a gondolkodás esetében abban mutatkozik meg. amelyeket típusos természetük alapján “motívumoknak”. A gyermekarchetípus lélektanához: Szinte sohasem megformált mítoszokkal van dolgunk. Ám ha leváltják az imágókat.pszichológiai nagyság. lévén olyan kép. hogyan éli meg a lélek a fizikai tényt. a materiális természettel egyenrangú. Az individuális differenciálódás iránya semmiképp sem tartható. amelyről tudjuk. A primitív nem állítja. vagy tárgylelket. amelyet viszont másrészt éppenséggel formál is pszichikus előfeltételének megfelelően. akkor ezzel visszajuttatják az alanynak azt az elkallódott energiát. amelyek a tárgyaknak ama túlontúl nagy jelentőséget kölcsönzik. amelyek a valóságot arcul ütik. Nevezetesen olyan funkciók. hanem a psziché ismeretlen világa. hanem a gondolatok csak úgy megjelennek. Nem is képes tudatos akarati erőfeszítésre. Tudatát nagyhatalmú tudattalan fenyegeti. amelyre sürgősen szüksége van a fejlődéséhez. ezért fél mágikus befolyásoktól. vagy a valóságban élte át. A tudattalannak és archetípusainak önkinyilvánításai mindenütt átnyúlnak a tudatba. amelyek létezése és értelme csak indirekt módon hozzáférhető. Ezzel tehet szert a tárgy “mágikus” hatalomra az alany felett. hogy a tudat sokkal kevésbé fejlett kiterjedés és intenzitás tekintetében. s ezért veszik körül ismeretlen hatalmak. amíg teljesen egybeesik a tárgy valóságos elevenségével. “típusoknak” vagy archetípusoknak lehet hívni. ha ugyan nem annak fölébe rendelt létet képvisel. A kezdetleges szellemi állapot főként abban különbözik a civilizálttól. A gondolkodási aktus spontaneitása okilag nem a tudatában gyökeredzik. hogy megsértik a gyermek. aminek révén a külső tárgy belső is lesz. s az ősök mitikus világa. Ennélfogva az imágó önálló voltát a tudat nem ismeri el. gyermekeiket vagy egyéb “lélektől áthatott” tárgyaikat úgy kezelik. tehát aránytalanul felértékelődik. Tudatának krónikus homályállapotának következtében gyakran szinte lehetetlen kibogozni. hogy nem tudatosan gondolnak valamit. Az archetípus nem holmi fizikai tényekből származik. A mítoszokHiba! A 49 . amennyire okvetlenül szükséges. hogy gondolkodik. hogy csak részben képezi le empirikus világunkat.

hogy komolyan vegyük őket. A folklórban a gyermekmotívum törpe és tündér alakban rejtett természeti hatalmakat jelenít meg. s ami csak azzal összefügg.könyvjelző nem létezik. önkéntelen kijelentések a tudattalan lelki törekvéséről. mintegy felnyitott oldalajtókon át. A vallási gyakorlásnak. Aki erőszakosan felmondott eredeti jelemének valami önkényes ambíciójának megfelelő personaHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a gyermekségi képet. Az archetípusokHiba! A könyvjelző nem létezik. pedig eleven viszonyulás azokhoz a lelki folyamatokhoz. A gyermekisten archetípusaHiba! A könyvjelző nem létezik. s éppen eme kezdet álmai azok. b. Egy törzs mitológiája: annak eleven vallása. delíriumokban. azt a primitív szellem elfogultsága mutatja meg. A tudatkoncentrációnak a tudattalan tartalmakat gátló hatása ilyen állapotban megszűnik. s nem egyebek. hogy a múlt bennünk még létező életét összekapcsoljuk a jelenvaló élettel. hogy új és ennek a színvonalnak megfelelő értelmezést találjunk. mesterségessé és gyökértelenné vált. hogy érvényre juthassanak. az előbb még tudattalan anyag a tudat terébe. ismételten a tudat elé tárja. Személyes tudattalan: személyesen átélt vagy elfojtott dolgok. Az archetípus funkciója: 50 . hogy az eredeti feltételhez fűződő kapcsolat meg ne szakadjon. A gyermekarchetípus lélektana: a. eredetileg a tudat előtti lélek kinyilatkoztatásai. mégpedig azzal a szándékkal. vagyis a mitikus történés újra elbeszélésének és rituális ismétlésének meg van az a célja. rendkívül elterjedt. melyek megkívánják. Az efféle allegóriák valamely tudománytalan intellektus játékai volnának. mint a tudattalanban végbemenő folyamatok kiábrázolódását. I. és vallásos áhítatra is. így a kulturális tudatdifferenciálódás minden újonnan kiküzdött magasabb szintje azzal a feladattal szembesít. /társadalmi maszk / kedvéért. mégpedig avégett. hanem azon túl a lelki háttér sötétjében zajlanak le. az mindig és mindenütt morális katasztrófa. ezeket örökléssel kapjuk. A tudattalan elemei a tudat csökkent intenzitású állapotában jelennek meg: álmokban. megsértésük azonban neurotikus. A modern lélektan a tudattalan fantázia és álomtevékenység produktumait úgy kezeli. A gyermekmotívum a kollektív lélek tudat előtti gyermekségaspektusát reprezentálja. melyek nem egyebek mint archetípusok. de egyben mély tiszteletre. Ezzel elveszítette gyermekiségét. minek révén ömleni kezd. lelki élethatalmak. E mag értelme soha nem volt tudatos és nem is lesz. de ők maguk ez a lelki élet. Az archetípus mint múltbeli állapot: Hogy milyen elementáris jelentőségű az összeköttetés ezekkel a gyökerekkel. A vallásHiba! A könyvjelző nem létezik. amelyek nem függnek a tudattól. látomásokban. mihelyt elveszti mitikus őseinek örökségét. mely “kisebb a kicsinél s nagyobb a nagynál”. Kollektív tudattalan: az archetípusokat tartalmazza. Nemcsak szemléltetik a primitív törzs lelki életét. mint fizikai folyamatok allegóriái. mely nyomban szétesik és elsüllyed. akárcsak egy lelkét vesztett ember. amely fenyegető módon már-már elszökött amattól. Mindig oltalmat és üdvöt hoztak. mely ha veszendőbe megy. Csakhogy a mítoszok jelentősége vitális. a civilizált embernél is. vagy mint a tudattalan psziché kijelentéseit önmagáról. éber állapotban stb. amelyek nem ritkán fölöttébb érdekes. Az archetípusokat nem lehet letagadni vagy másképp ártalmatlanná tenni. archetípikus tartalmakat hoznak felszínre. bizonyos “mágikus” tényezőkhöz való viszonyulásával. Rejtett értelme kezdettől fogva nemcsak abszolút igazságra és érvényre tart igényt. A tudat előtti állapotot a kora gyermekkorban is megfigyelhetjük. s a legkülönösebb módon tesznek is róla. sőt pszichotikus zavarok okozója.

se gyökerük.-nek / mélymagunk. Ha viszont a gyermekmotívum az egység formájában lép fel. másrészt viszont valami ugyanily gigantikus prométheuszi vétkesség is felhalmozódik. Az individuációs folyamatban azt az alakot anticipálja / sejteti meg. akkor valószínűleg disszociáció áll fenn → skizofréniaHiba! A könyvjelző nem létezik. melynek az a rendeltetése. Progresszivitásunk azonban egyrészt rengeteg gyönyörű vágybeteljesedést tesz ugyan lehetővé. A lélektan alaptételeHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy retrospektív alakulásról van szó. Így hát a gyermekmotívum fellépése az egyén pszichológiájában rendszerint eljövendő fejlődésnek előrevételezése. amivel gátolja annak megvalósítását. hogy belső értelemtől vezérelten kiegyenlítse. A “gyermek” a személyiség eljövendő változását készíti elő. Bár egyrészt az emberi szabadság lehetősége. még ha első pillanatra úgy látszik. amely majd a tudatos és tudattalan személyiség elemek szintéziséből alakul ki. azt meghamisítja. másrészt azonban végeláthatatlan ösztönellenességnek is forrása. Gyermekisten és hősi gyermek: 51 . Az individuációs processzus célja mélymagunk szintézise. Ha normális embernél jelenik meg sokaság. amelyek semmi egyéni jellegzetességet nem mutatnak. pillanatnyilag ugyancsak tudatképes más tartalmak kizárása. hogy a még meglévő gyermeki állapot kiegyenlítse. A tudat szükséges következménye és előfeltétele. későbbi dolgokra utal /. törpéről. akkor valami tudattalan s ezzel egyelőre máris bekövetkezett személyiség szintézisről van szó. annál nagyobb az a veszély. akkor a tudattalan tartalom hatalmába keríti a tudatos célkitűzést. A tudat lényege: koncentrálás viszonylag kevés tartalomra.. hogy egyoldalúságba téved. A mi ízlésünk szerint kínosan maradi. ami annak célkitűzését a lehasadt lélekrész értelmében meghamisítja. mely “egész-séget” hoz létre. Ezt a tudatosságon túli teljességet nevezzük SelbstHiba! A könyvjelző nem létezik. miközben mi a haladást magasztaljuk. homunculusról. s olyan dologba kalandozik el. elfojtjuk. közvetítő. ami a tudat tartalmát valamelyest elkerülhetetlenül egyoldalúvá teszi. amelynek az árát időnként sorsszerű katasztrófákban kell megfizetnünk. azokat a lehető legteljesebb világossági fokra emelve. A gyermek potenciálisjövő. van szó. A differenciált tudatot szüntelen elgyökértelenedés fenyegeti. valójában azonban a személyiség megszállottságához vezet. Minthogy pedig a civilizált ember tudatának az akarat dinamikájával hatékony eszköz áll rendelkezésére szándékainak kivitelezésére. minél gyakorlottabb az akarata. . ám szüntelen fenyegeti a kínos ébredés. A maradiság közel van ugyan a természetességhez. Az akarat kikényszerítette haladás mindig görcs. s ezért rászorul arra. mint az állat – neofóbiával és hagyományhoz kötöttségével tűnik ki. Életképes előrehaladás viszont csak a kettő együttműködése révén jön létre. személyiségközpont. amelyeknek se törvényük. Ha tehát a kollektív lélekgyermeki állapotát teljesen kizárjuk. A gyermekmotívum egysége és sokfélesége: Ha pl. amely gyakorlatilag semmivel sem jelent többet lehetőségnél. hogy a személyiség szintézise még nem ment végbe. . vagy egyenesen szétzúzza.A gyermekmotívum nemcsak a múltat. Ennek folytán ez az ellentéteket egyesítő szimbólum. akkor ezt az szemlélteti. hanem a jelenvalót is képviseli. fiúról stb. illetve korrigálja a tudat elkerülhetetlen egyoldalúságait és extravaganciáit. A primitív ember ennél fogva – ösztönösségből. “legerősebb önmagunk” /. d. hogy a tudatról lehasadt lélekrész csak látszólag válik inaktívvá. a személyiség széttöredezettsége. mindmáig funkcionáló rendszer. üdv hordozó. Az archetípus jövő jellege: A gyermekmotívum jövő jellege annak lényeges aspektusa.

Ugyanígy jellemzi ez annak az életkésztetésnek tehetetlenségét és gyámoltalanságát. / • Szellem – természet ellentét esetén a természetfölöttire vagy a természetellenesre korlátozódik. az élet hordozója. • Vannak akiknél a szellem a racionális gondolkodás. • Általánosan elterjedt nézet a szellemet magasabb. s imigyen ábrázolja az “isteni”. • Inmateriális szubsztancia a pszichikus jelenségek. ám a természetfölöttiségig felfokozott. alkotóerőt és eszmei motívumoktól függő törekvéseket is. a tudattalan. fantáziát. ami belőle kitelhet. Ezért kígyóHiba! A könyvjelző nem létezik. láthatunk utalást arra a veszélyre. • Kísértet azaz egy halott lelke. 52 . illetve intellektus jelenségeinek összegzésével azonos. hogy a megszerzett tudatot visszanyelheti tőlünk az ösztönlélek. A “jelentéktelenség”. Az alacsonyabb rendű gerincesek kezdettől fogva kedvelt jelképei voltak a kollektív pszichikus alépítménynek. veszélyeztetettség stb.A gyermek azután hol inkább gyermekisten–aspektusú. az éj és a sötét a tudattalanéi. Ennek folytán a “gyermek”-sorsokat úgy tekinthetjük. A szellemHiba! A könyvjelző nem létezik. kiszolgáltatottság. motívumát képviseli. • A hilozoizmus a szellemet az anyag tulajdonságának tartja. Mindkét típus születése csodálatos. /szubsztancia: minden létező legáltalánosabb és legbelsőbb lényege. • Néhány alkimistánál a szellem a szellem a testet és a lelket spiritus vegetativus összekötő szalag. amely mindenre. vagyis a még nem humanizált tudattalan és az emberi tudat szintézisét. amelynek oka önmagában van és amely minden átalakulásnál megmarad. azaz milyen hallatlanul nehéz kiküzdeni ezt a legfőbb jót. motívuma azt igyekszik kimutatni. A nap és fény a tudat szinonimái. A hős fő tette a sötétség szörnyének legyőzése: ez a tudat remélt és várt győzelme a tudattalan fölött. Különösképpen. a lelket pedig alacsonyabb tevékenységi elvként fogja fel. Ezek a szervek képezik a kígyót. • A korszellem bizonyos kollektív természetű felfogások. ideértve az akaratot. azt a törvényt rója. ha a tudattalan valamerre letér az ösztönalapról. hol pedig az ifjú hős vonásait viseli. / A magasabb szintű gerincesek főként indulatokat jelképeznek. amely az anyaggal ellentétes. ami növekszik. elhagyatottság. • Olyan anyagtalan szubsztancia vagy egzisztencia. / melyek anatómiai lokalizációja egybeesik a szubkortikális centrumokkal. fogalma: • Az a princípium. az elhagyatottság és a veszedelmes üldöztetés. ítéletalkotások és cselekvések princípiumát. hogy a lehető legteljesebb mértékben töltse be azt. közösek gyermekkori sorsuk első szakaszai is. Az Isten merő természetfölöttiség. A mesebeli szellem fenomenológiájához: a. hogy milyen nyomorúságos a teljesség pszichikus “megélhetése”. amely a legmagasabb és univerzális fokán az “Isten” nevet viseli. miközben a külvilági befolyások a legváltozatosabb formákban a legnagyobb akadályokat gördítik minden individuáció útjába. A teljességhez közeledő individuáció potenciális elővételezését jelenti. mint azoknak a pszichikus eseményeknek bemutatását. mikor a hős bevonja természetfölöttiségébe az emberi lényt. álmok rendszerint akkor jönnek. a kisaggyal és a gerincvelővel. amelyek az entelecheiánál vagy a “mélymag” kialakulása közben lejátszódnak. emlékezetet. a hős lénye emberi. ha sárkányok és kígyók fenyegetik a sajátosságot. ebben az esetben elvesztette a lélekhez és élethez fűződő szubsztanciális kapcsolatát.

kétséges és sötét. terv stb. s akkor a “magasabb” személyiségmagunk. inspiráló lény is. Csöndes hang. miközben tisztultabbá válik saját meggyőződése. / b. pap. megértés. amelyben csak “az Istenért” lehet járni. amely a tudatot megelőzve univerzálisan megvan az emberi psziché adottságai között. / Erről még a szemelvényekben dr. A szellem álombeli önábrázolása: A szellem pszichikus megjelenése minden további nélkül arra utal. Az apakomplexus bizonyos fajtája úgyszólván “szellemi” jellegű. hogy valamelyest tekintélyhitűek lesznek. vagy állat alakban. döntés. professzor. ám ez saját eszköztárból nem teremthető elő. Lehet pozitív. s kimondottan hajlamosak alávetni magukat minden szellemi tételnek és értéknek. aki kész ismételten konfrontálódni legnehezebb ellenfelével: önmagával. indítást adó. Az archetípus ezt a szellemi szükség állapotot kompenzálja a hézagot betöltő tartalmakkal. hogy archetípikus természetű. renyhe és élettelen. • A szellem modern kifejezéssel a dinamika. nagypapa vagy valamely tekintéllyel bíró személy jelenik meg. mivel az statikus. tanító. Dienes meghatározása érdekes. A szellem mindkét nemnél felléphet egy fiú vagy ifjú alakjában is. Ilyen szintre viszont csak az juthat. feltüzelő. ugyanakkor az élettel telítő. Aki ezen az úton jár. lehet azonban negatív is. hogy valami guruszerepet vesz át. Kétértelmű. s mindezek eredményeképpen hitelesebb személyiség lesz. esetenként olyan helyzetben lép fel. de a meditáció vízióiban is oly plasztikusan léphet elő. jó tanács. bizonytalan ösvény. s távolról cseng.• A szellem eredeti széltermészetének megfelelően folyton a tevékeny száguldó csupa mozgás. azaz szellemnek nevezett jelenség egy autonóm őskép létezésén alapul. amelyben igen elkelne a belátás. A szellem archetípusa ember. Az álomban az öreg bölcs mint mágus. Az öreg bölcs alakja nemcsak álomban. 53 . bizonyosság és szentesítés nélkül. akkor viszont az infantilis árnyékot jelenti. • A szellem és az anyag alighanem egy magában véve transzcendentális lét formái. gnóm. annak: árnyaltabb lesz az emberszemlélete. izgalomba hozó. A férfiaknál a pozitív apakomplexus nemritkán oda vezet. veszélyt és merészséget jelent. orvos. s ezért az anyag klasszikus ellentétét formázza.

ahol a legcsekélyebb az alkalmazkodás. ezért az ősszemélyiséget Mély-énHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy valójában meglevőnek ismerjük el a személyiség sötét oldalát. amelyre minden tudati tartalom vonatkozik. Ez tartalmazza az archetípusokat. hanem aki ráadásul feltűnően képtelen az erkölcsi ítéletre is. aki nemcsak indulatai akarattalan bábja. hanem adandó alkalommal a fejlődésben felfogott. és szinte befolyásolhatatlannak bizonyulnak. Az árnyékHiba! A könyvjelző nem létezik. Időlegesen szublimális 2. Általában nem tudatképes tartalmak önkényesen felidézhető azon elemeket tartalmazza. Az emóció ugyanis nem tevékenység. személytelen törvényszerűségeknek van alárendelve. hanem olyan történés. amelyek konokul ellenállnak az erkölcsi ellenőrzésnek. bizonyos fokú alacsonyabb színvonalát. amennyiben ezeket egyáltalán véghez viszi az akarat.-nek nevezzük. ami megesik valakivel. azaz a tudatos személyiséggel. Az árnyékot alkotó sötét karaktervonások. melyek akár tudatosak is lehetnének. melyet a környezet szükségszerűségei és a mélyén korlátoz. E mélyebb síkon az ember alig. a személyiség bizonyos fokú alacsonyabb rendűségét. önmagával folyamatosan azonos feltételével vagy alapjával általában. mint egy primitív lény. tudattalan személyiségrészt is asszimilálja és nagymértékben módosítja. hogy az Én nemcsak hogy semmire sem képes a mély-énnel szemben. másfelől tudattalan tartalmak teljességén nyugszik: 1. illetőleg fogyatékosságok pontosabb vizsgálata azt mutatja. A tudati mező vonatkozási pontjaként az Én az alkalmazkodási teljesítmények összességének alanya. Bizonyos mértékben ez alkotja a tudati mező középpontját és mivel magába foglalja az empirikus személyiséget. rendszerint ott következnek be. Kollektív tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik. Az Én a mélyénnek alárendelt része. vagy egyáltalán nem ellenőrzött érzelmeivel többé kevésbé úgy viselkedik. hogy ezek érzelmi természettel.: az individuális személyintegráló alkotóelemeit tartalmazza. Amíg az árnyék belátással és némi jóakarattal valamelyest betagozódik a tudatos személyiségbe. melyek közül a két legnagyobb hatású az árnyék és az anima/animusz.: egyet jelent a psziché általánosan jelenlevő. mert senki sem valósíthatja meg az árnyékot jelentős erkölcsi eltökéltség ráfordítása nélkül.i. t. Ez azt jelenti. a tapasztalatok szerint mégis lehetnek olyan vonások.Carl Gustav Jung AION Az ÉN: Az “ÉN”-en az az összetett tényező értendő. A tudati mező hatósugarában mozoghat az akarat szabadsága.: Az árnyék olyan erkölcsi kérdés. Tudattalan 3. melyek még sohasem hatoltak be a tudatba. Ismert tény. amely az Én-személyiség egészét provokálja. Az én a teljes tudati mezőn. Az affektusokHiba! A könyvjelző nem létezik. az ÉN valamennyi személyes tudati aktus alanya. illetve bizonyos autonómiával rendelkeznek és ennek megfelelően obszedáló / megszállásos / vagy inkább posszedáló / uralkodó / jellegűek. és egyúttal kifejezésre juttatják a csökkent alkalmazkodás okát. 54 . A személyiség mint a jelenségek összessége nem azonos az Énnel. Személyes tudattalanHiba! A könyvjelző nem létezik.

éspedig nemcsak netán értelmes és hasznos dolgaiban. siker és kárhozat. amelyeket mint olyanokat nem ismerünk fel és amelyek felismeréséhez a szokványos mértéket meghaladó erkölcsi teljesítmény szükséges. Nem a tudat koholmánya. ezzel szemben egyaránt ritka és megrázó tapasztalás. a környezet rosszakaratával magyarázzák. Minden előfordulási formájában. hogy a világ és a boldogság ajándékba is kapható – az anyától – megbénítja mind kezdeményezőkészségét. illetve az anima képviselte tudattalan. A projekciók eredményeként a szubjektum elszigetelődik a környezetétől. Az ebből következő csökkentértékűség és a sterilitás még kellemetlenebb érzését ismét projekcióval. Jóllehet az árnyék egyike a mitológia nem kevéssé ismert motívumainak. Az a lehetséges határon belülvan. A projekcióalkotó tényező az anima. az álmokban látomásokban és fantáziákban megszemélyesítve jelenik meg és ezzel azt nyilvánítja ki. amikor is az azzal való valódi kapcsolat helyett csak egy illúzió létezik. Ha a projekciót dramatizáljuk. remény és kétségbeesés egyensúlyozása folyik. ami a legmélyebben hozzátartozik a férfi lényéhez. hanem tudattalan. állapotot teremtenek. hogy gyökerében rendelkezik minden. amelyben olyan világról szőnek álmot. éppen abban különbözik az animusztól és az animától. a minden hímnemű gyermekben ismételten testet öltő animának a kollektív archetípusából erednek. annál nehezebb lesz az Énnek átlátnia illúzióin. Az arra való emlékezés. ha az abszolút rossz kerül a szemünk elé. ezen a ponton csődöt mond. mivel az előbbiek távolabb állnak a tudattól és ezért szokványos körülmények között ritkán. Ezért végső soron autoerotikusHiba! A könyvjelző nem létezik. a mindenhol jelenlevő kortalan képmásé. amely sehogy se óhajtja megérteni őt. vagy sohasem látják be őket. ha a fiú belátja.Ezek az ellenállások rendszerint olyan projekciókHiba! A könyvjelző nem létezik. a női lényre jellemző tulajdonsággal. hogy átláthatóbb és könnyebben megvalósítható. A fiú tudattalanjában lévő projekcióalkotó tényező azonos az anyaképpel és ezért tartják valódi anyának. hogy viszonylag rossz természetét felismerjük. bár ismeretlen képükre alakítják a környezetet. a szeretőé. Az archetípusok autonóm és tudattalan volta a magyarázat a projekciók makacsságára. nem is valami pótfigura az anya számára. Így aztán a projekciókat sem nem kitaláljuk. sem nem csináljuk. s ezzel az ördögi körrel az elszigetelődés csak nőttön nő. hogy azok a numinózus tulajdonságok. Az árnyékon. és hogy minden anya és minden szeretett lény e veszélyes tükröződés női hordozója és megvalósítója. A projekciók saját. Minél több projekció tolakszik a szubjektum és környezete közé. hanem ellentétes nemű anima / animusz archetípus alkotja akkor a probléma az ősmagban áll fenn. Ez a vigasz az élet keserűségeivel szemben és egyúttal a nagy illúziókeltő ezen a világon. hogy lelki tartományában ott van az anya képe és nem csak az övé. mert az érzelem oka másban rejlik. 55 . E kép a lélek úrnője az anima. Míg az árnyék sajátos vonásai mint személyiségjellemzők minden megerőltetés nélkül megismerhetők. mind a belátás.hoz kapcsolódnak. mind az akarat. A projekció csak akkor oldható fel. az égi istennőé és a któnikus Baubóé. hanem a lányé. hanem a tudattalan akaratlan terméke. a nővéré. de minden jel arra mutat. minden nehézség nélkül képes tudatosulásra. Ha a projekciók forrását nem az azonos nemű árnyék. amennyiben személyes természetű át lehet látni. hanem annak félelmetes paradoxonaiban és kétértelműségeiben is. ahol jó és rossz. amelynek a valósága persze elérhetetlen. mind kitartását. akkor a pszichológiai színpadon egy hátrafelé élő embert látunk. aki gyermekkorát és az anyját keresi és elmenekül a gonosz rideg világtól. vagy autistaHiba! A könyvjelző nem létezik. ahogy a tudattalan azt rendszeresen megteszi. A Szüzügia: Anima és AnimuszHiba! A könyvjelző nem létezik. ám miután legelsősorban a személyes tudattalant jeleníti meg és így tartalmát tekintve. A projíciáló nem tudatos szubjektum. amelyek oly befolyásossá és veszélyessé teszik az anyaimágót.

szerelem /. → A férfiaknak irracionális hangulataik vannak. dacosabban és önfejűbben viselkedik. Az animusz és anima az élet olyan védett területéhez tartoznak. amivel egy ördögi körben csak növeli az alacsonyabbrendűségi érzést. Nem ritka ezért. mialatt logosza nemritkán csak kellemetlen epizód. Ha az animusz és anima találkozik. hogy a kapcsolat emberi megszemélyesítőinek feje fölött jön létre. Az animusz és anima hatása az énre lényegében ugyanaz. amely a legmakacsabbul védi sérthetetlenségét. Az animusznak is van pozitív oldala: az apa alakjában nemcsak valami közkeletű elképzelés jut kifejezésre. az animusz logosszá válik. Az animusz szintén közvetítő a tudat és a tudattalan között és a tudattalan megszemélyesítője. ennélfogva tudattalanja úgyszólván hímnemű. mert rendkívül erősek és az én–személyiséget azonnal eltöltik azzal a rendíthetetlen érzéssel. akkor az animusz kívánja hatalmának kardját. rágalmazásokban és hibás konstrukciókban nyilvánul meg. Persze lehet a férfiak érvelése is nagyon nőies. ha elhagyja a csatateret és átengedi a folytatást egy nőnek vagy a feleségnek. a nőnél ez nézetekben. és ahogy az utóbbi ezzel vonatkozást és vonatkoztatást kölcsönöz a férfi tudatnak. azaz kollektív és emocionális. mivel varrónő és a fodrász már kielégítette hiuságukat. Megbűvöli és hipotetikusan lenyűgözi a tudatot. éspedig különösen általános filozófiai és vallási elképzelések. hanem éppen úgy valami olyasmi is. a vonatkoztatási szerep rendszerint kevésbé fejlett mint a logosz. illetve az a magatartás. ezért makacs viták esetében szemmel láthatóan működésbe lép. hogy nekik jogcímük és igazságuk van és mert az ok proíciálta.veszekedés / tekintetében az animaanimusz vonatkozás állandóan “animózus”. azaz a tárgyat tekintve objektív viselkedés szempontjából igencsak megalapozottnak tűnnek. félremagyarázásokban. vélekedésekben. a nőknél pedig az igazság vagy a méltányosság vagy egyéb elvont “ság”. akkor ugyanis. de ha animuszuk hajtja őket. A nő esetében viszont az érosz az igazi természetét mutatja ki. Amíg férfi esetében az animózus elködösítés főként szentimentális és neheztelő. A férfiaknál az érosz. az anima pedig kifröccsenti csalódásának és megcsalatottságának mérgét. → Az archetípus erős. a nőknek pedig ugyanilyen vélekedéseik. Az indulatok lealacsonyítják a kapcsolat színvonalát és megközelítik az általános ösztönbázist. Emellett náluk leginkább személyes hiúságról és érzékenységről van szó. nem rendülnek meg a föld semmilyen logikájától. Az archetípus ad magyarázatot bizonyos szeszélyek és elképzelések nem vitatható és megvitathatatlan. A projekció alkotó tényező mintája az apa. ha anima megszállottságuk van és ezáltal animájuk animusszá válik. A férfi nem tudja. mint az árnyék oldalát felismerni. mind negatív / vita . Mivel az animusz előszeretettel érvel. Ez az üdvös eszme azonban ritkán vagy soha nem fordul elő. amit “szellem”-nek szokás nevezni. Mind pozitív / szeretet . gyakran egészen irracionális létezésére. szuggesztív hatást gyakorol. ami az efféle meggyőződésből következik. akik nem tudják aztán. Az “atya” / a hagyományos nézetek összessége / a női érvelésben komoly szerephez jut. hogy a legdrámaibb helyzet is azonnal banálisan ér érdektelenül ér véget. amelyek mindegyikének az a célirányos eredménye. szellem /: a nő férfiúi lényeggel kompenzálódik. hogy elvágják két ember között a kapcsolatot. amely már nem hordoz semmi egyénit önmagában. Ahogy az anima beépülése folytán a tudat erosszá. hogy animája rögtön romba ne dőlne. hogy mi is történt velük. Az éroszuk lehet bármilyen kedves és készséges. Az anima megfelel az anyai érosznak az animusz pedig az apai logosznak. Ezért nehezebb valaki számára az animusz anima projekciók tudatára ébredni. “-ség” hatalmáról.Animusz /értelem. Az énben nemritkán ott bujkál a morális vereség csendes érzete és akkor annál elutasítóbban. úgy ad az előbbi a női tudatnak meggondoltságot és a felismerés képességét. mert egyetlen férfi sem játszhat akárcsak legkurtább ideig is az animusszal anélkül. Bár az utóbbi esetben le kell győzni bizonyos morális 56 . Nem könnyű őket kiküszöbölni.

ellenállást / hiúság. annál kevésbé képes az ösztönök követésére. és a lehető legkínosabb alkalmazkodással a tudatot megszilárdítsuk. a lelkiismeretesség. A lelki higénéHiba! A könyvjelző nem létezik. és ezzel nyitva áll az ajtó minden lehetséges rossz előtt. amelyek nem ismerik a tudat határait és ezért sose válhat belőlük a közvetlen tudatosság tárgya. mint a figyelmesség. önhittség. Erre szolgálnak erkölcsi oldalon az olyan erények. azaz ebben az esetben akképpen működünk. amivel a környezet reakcióit felfogjuk és figyelembe vesszük. ők maguk azonban olyan tudaton túli tényezők. A felülbírálat pszichológiai feloldása hatástalan. becsvágy. Az archetípusoknak tudattalanságuk fokával nő a hatalmuk!!! A MÉLY-ÉN: A tudattalan minél több és minél jelentősebb tartalmakat asszimilál az énből. hogy az ÉN-t lehorgonyozzuk a tudati világban. ahogy az ember mindenhol és minden időben működött. akkor az alkalmazkodásban zavar támad. még akkor is. Aki tagadja a projekcióalkotó faktort. hogy egyirányú sínen halad és önmagát zsákutcába juttatja. hogy bár bizonyára az animusz és anima tartalmai integrálhatók. ha a felülbírálatnak sikerül egyrészt elhelyezni az Én értelmi határait az általános emberi mértékek szerint. ameddig a tudat és a tudattalan tendenciái nem válnak el túlságosan. mint valamilyen szisztematikus személyiség hasadás. Az ilyen viselkedés alapja és képessége abban rejlik. mert a tudatot újra meg újra az a veszély fenyegeti. ez utóbbi annál jobban közelíti a mély-ént. annak ellenére. neheztelés stb. illetve csak fokozza az Én értékcsökkenését. A bonyolult életkörülmények és a környezet befolyása olyan hangosak. Ennyiben a két alak olyan funkciókat mutat fel. azaz töredék lélek. Pszichés katasztrófaként kell értékelni. mert olyan archetípusok. akkor eredményes. hanem pszichológiailag “helyesebb” is a természeti erőket. hogy bizonyos állandó figyelmet szenteljünk a tudattalan tartalmak és folyamatok jelenségeinek. amelyek ösztönök képében bukkannak fel bennünk. amely a projekcióból visszahozva integrálódik a tudatba. ha ez a közelítés csupán vég nélküli lehet. Az animusz és anima hatásai mindenesetre tudatosodhatnak. Ily módon ugyanis összhangba kerülünk az ősi élet pszichológiai habitusával. Az ilyen infláció életveszélyes is lehet. Ők azonban mint olyan csak akkor jelennek meg vagy addig működnek. ha az ÉN-t a MÉLY-ÉN asszimilálja. az odáig ártalmatlan funkció megszemélyesedve szembeszáll a tudattal és körülbelül úgy viselkedik. Minél tudatosabb és bonyolultabb az ember. ők maguk azonban nem. az animának / animusznak / és az árnyéknak. Világos jele ennek az a fellépő idegenkedés. / Az animusz és anima alakjában a kollektív tudattalan autonómiája fejeződik ki. amelyek a kollektív tudattalan tartalmát juttatják el a tudathoz. Mindent egybevetve nemcsak előnyösebb. Igen fontos. 57 . az “isteni akarat” megnyilvánulásaként értelmezni. és intellektuálisan is nagy jelentősége van a tudattalan tünet együttes pontos tekintetbevételének és a tárgyilagos önkritikának. másrészt pedig relatív autonómiát és a / pszichikus természetű / valóságtartalmat sikerül adni a tudattalan alakzatainak. hogy tartalmuk integrálódik. → Én inflációjaHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy túlharsogják a természet halk hangját. Ekkor lépnek azok helyére a vélemények és a meggyőződések. A tudattalan tartalmát személyesíti meg. Ezért tartják meg autonómiájukat. egyik legfontosabb feladata. Ha tehát az ÉN egy bizonyos időtartamra valamilyen tudattalan tényező / ott a teljesség képe van. az elméletek és a kollektív törekvések és támogatják a tudat összes elhajlását. az azonosul vele / ez veszedelmes /. a türelem stb. más a tér az idő / ellenőrzése alá kerül. s ezért kell őket állandóan szem előtt tartani. Azaz a mély-énnek. éspedig azért. Ha azonban feszültség jön létre. amelyek függetlenek minden nézettől és szándéktól.

s nemcsak intellektuálisan. amelyek látszólag általában csak. Emellett az ember számára fennáll az etikai döntés lehetősége is. és a nappali kicsi mellett mindig ott áll az éjszakai nagy. és rendszerint hosszabb és alaposabb munkára és a sok projekció beépülésére van szükség ahhoz. Már az árnyék alakzata is jelentéktelen sémák birodalmának része.és mandala-szimbólumok. mint embertársainkra vonatkoztatott projekciók lépnek elő. származik Egység és teljesség állnak az objektív értékskála legmagasabb fokán. amely a káoszból kozmoszt csinál. De tudnia kel. amely önállóan lép fel az alannyal szemben. nem beszélve az animuszról és az animáról. mint az egész két fele. Ami nappal kicsi az éjszaka nagy és fordítva. hogy a szimbólum kiteljesedését megközelítő teljességgel beláthatóvá tegye. azaz valamilyen tartalom csak akkor integrálódhat ha kettős arca tudatossá válik. A mélyén végső soron elkerüli a személyes hatótávolságot. E tudás minden integráció elengedhetetlen feltétele. mint a nappal. akkor nemcsak saját belátását követi és ha elutasítja. hogy amiről dönt. amelyből az egész szimbólumaként az isteni gyermekHiba! A könyvjelző nem létezik. ellenséges módon szembeszáll bizonyos körülmények között az anima alakjában fellépő érzés. Utóbbi igencsak lényeges résznek tűnik. és tudnia. A tudat felé a mandalát pontszerű.mitológiai elem jelentkezik. Aki azonosul pszichés léte nappali felével. és éjszakánként abban is huny ki. és ha egyáltalán. mert a jelképeiket már nem lehet megkülönböztetni Isten képétől. és egy olyan rendet mintáznak vagy teremtenek. A bepillantás tisztán intellektuális úton nem történhet meg. → Mint bűvös kör ők idézik fel és űzik el az ismeretlen. Aki tehát ezt a trükköt szeretné véghezvinni. Az érték-funkció. ámbár az éjszaka épp oly hosszú. Jelentőségük az egység és a teljesség szimbólumai gyanánt megfelelően igazolódott mind történetileg. és az árnyéknál hierarchikusan magasabb helyzetnek megfelelően a teljesség is a szüzügiát felülmúló pozíciót és értéket kíván. annak jól . azaz a királyi fivér-nővér pár megjelenítése és egymásnak feszülő ellentéte. és jelképei a legmagasabb és a legalacsonyabb-rendű között ingadoznak.rosszul szembesülnie kell az animusszal és az animával. és daimonion jelölés az emberhez kívülről közelítő olyan meghatározó hatalmat jelöl. hogy egy magasabb egységnek. A tapasztalat azt mutatja. azaz érzet a tudati tájékozódás nélkülözhetetlen alkotóeleme. de érzelmi alapon is. és minden tudatos lét nyilvánvalóan a tudattalanra épül. A teljességHiba! A könyvjelző nem létezik. éjszakai álmait semmire sem fogja tartani. az ellentétek konjunkciójának egyengessen utat. mert különösen hiányos lenne az a 58 . Ez azonban a teljesség elengedhetetlen előfeltételére hívja fel a figyelmet. hogy mit cselekszik. és ezért nem hiányozhat a többé-kevésbé teljes pszichológiai ítéletből. mivel az intellektus kétségbevonhatatlanul hasznos a maga területén. ha engedelmes. ti.A görög daimonHiba! A könyvjelző nem létezik. egyfajta objektív tényező. hogy az egyéni mandalákHiba! A könyvjelző nem létezik. ezen túlmenően azonban nagy csaló és szemfényvesztő. Minden a tudattalan léte szempontjából a legnagyobb jelentőségű dolog a tudatban értékét tekintve az utolsó helyen áll és fordítva. ahol értékek kezelésére tesz kísérletet. amilyen a gondviselés és a sors hatalma. → Aki valamilyen intellektuális álláspontot magáévá tett. homályos képződmény közvetíti. hogy olyan. akkor nemcsak saját leleményét rombolja szét. mind a gyakorlati pszichológia által. rendező szimbólumok. hanem érzeti értékének megfelelően is tekintjük. akkor csakis mint vallási . abban gyökeredzik. Ezek a Kvaternitás. az intellektuális beállítottságú animus erőszakosan viselkedik az érzelmi beállítottsággal szemben. lehet az is. illetve az újraorientálódás idején jelentkeznek. A teljesség hasonlóan az animuszhoz és animához.et a pszichében önkéntelen illetve önálló életet élő szimbólumok előzik meg. s fordítva. ezért ezek a betegeknél főként pszichés dezorientálódás. világtörvényt nem ismerő hatalmait. és ha nemcsak intellektuálisan megragadható.

amelyeket a tudattalan idéz elő az individuációs eljárás folyamata közben. Ez jelenti az eltérő és egymással ellentétes irányba ható ösztöntörekvések nyomán létrejött személyiséghasadás áthidalását. A Mély-én / a teljesség / spontán jelképeit gyakorlatilag nem lehet megkülönböztetni az istenképtől.modell. Ebből a jelképből lett a középkor folyamán az alkímiában az ellentétek. az apokatasztázis értendő. de a szubjektum nem képes önkényes felidézésére. azt az átszellemült embert. amelyet a valóságos történésnek kell előállítania. amely ugyan könnyen eltűnhet a tudat látómezejéből. mértékletesség. Az istenkép úgy nyilvánul meg bennünk. minden rossz az embertől. Az egyház tanítása szerint a rossz voltaképpen csak a “tökéletesség hiánya” → “Minden jó az Istentől származik. Az embernek első bűnbeesése által megtépázott istenképe megreformálható. amíg valamely átváltozása által megvilágosodott tudat újra fel nem ismeri őt Krisztus alakjában. hanem csak az őseredeti állapot helyreállítása. megfelelve Krisztus és az egyház misztikus házasságának. a fény és az árnyék. Ezzel helyreállítjuk a “metafizikai” nézetekként meghatározott projíciált tartalmak és az Én kapcsolatát. ily módon ők ketten hús és vér. illetve lényegében sosem észlelhető mindaddig. három pszichés tényező. azaz a kémiai mennyegző konjunkciója. ami nem lehetetlen.  MÉLY-ÉN: minden magasabb teljesség és egységelképzelés ideája. amely “valamilyen bensőséges rejtett szellemi misztériumban áll összeköttetésben a Logosszal. ámbár a nézet és a valóság egybeesése valamilyen különleges pszichés állapotot. bölcsesség és fegyelmezettség. Istenfiát. róluk csak többé kevésbé teljes tapasztalat útján szerezhetünk kiegészítő képet. a któnikus sötét világgal ellentétet alkotó alak.” A gnosztikusok szerint Krisztus “levágta magáról az árnyékát”. a szüzügia. KRISZTUS A MÉLY-ÉN EGY JELKÉPE: Krisztus szemlélteti a Mély-én archetípusát.ot jelent. erény.  Szüzügia: az istenpárok pszichés modellje. Ha ezt elfogadjuk. Az árnyék. Ha Krisztus hagyományos alakjában felismerjük a Mély-én pszichikus jelenségével való párhuzamot.et egyetemlegesen meglevő pszichés eseményekre lehet vonatkoztatni. afféle kegyelmi állapotHiba! A könyvjelző nem létezik. akkor az Antikrisztus alakjában könnyen felismerjük a levágott ellenpárt. ahol az ember ösztöntermészetét illetően még törvényesen állat módjára tudattalan. ahogy ez kiváltképpen illik valamennyi monoteista és monista rendszerhez. ezért hívják “király”.t. Az Ő menyasszonya az emberi lélek. az integrációHiba! A könyvjelző nem létezik. mint okosság. Amennyire a tapasztalat mutatja. igazságosság. az a priori meglevő archetípus / a mandala / ilyen “megreformálását” ábrázolják. melyek így visszanyerik eredeti értelmüket:  Árnyék: az egyetemes vonásokat viselő. Sajnos a metafizikai fogalmak megléte és hihetősége semmiképpen sem jelenti tartalmuk vagy tárgyuk jelenlétét. Krisztus jelenti a tökéletes istenképet. olyan egyenletesen van elosztva az 59 . A metafizikai elképzelésekHiba! A könyvjelző nem létezik. Ezzel a “visszaemlékezéssel” áll helyre az istenképpel való őseredeti állapot. akkor az Antikrisztus megfelel a Mély-én árnyékának. az emberi totalitás sötét oldalának. Az isteni vagy mennyei jellegteljességét jeleníti meg. ez pontosan összecseng a teljesség folyamatosan jelenlevő archetípusának empirikus pszichológiai tényével.nak is. A “megújítás”-on / változzatok át! / ellenére sem tényleges változás. aki bűn nélkül való. Azok a teljességképek. Ez csak ott nem következik be.

Ha az ördög szabad akaratából szakadt le az Istenről. helytelen akarati döntés. Krisztus olyannyira egyoldalúan tökéletes. hogy megpróbálják Istent filozófiailag meghatározni. hogy a rossz már az ember előtt a világon volt. minthogy Jób könyvében ő még csak az egyik istenfi és Jahve bizalmasa volt. Krisztus az Ég királya. minden rossz okának az embert tartották. a dolgok rossz használata. A gonosz szerintük a jó hiánya a lélek meghasonulása. miáltal növekszik a feszültség a Fent és a Lent között. mert tagadták a gonosz önálló létezését. tehát a jóval egybevetve a gonosz másodlagos. hogy ez a lényeget illetően afféle állarc volt. mivel csupán az egyedül szubsztanciával bíró csökkentett jó. Isten mindenható és szabad. / rossz hajlam általi káprázat 60 . amikor is szinte arra kötelezték őt. Aquinói Szent Tamás: a rossznak önmagában nincs szubsztanciája. Az ókeresztény írók minden jó okának Istent.emberi természetben. nem tekinthet el a világos alakhoz tartozó árnyék felett. A spekuláló értelem már a régieket arra csábította. a mennyei birodalom végérvényesen leválik a kárhozat tűzben égő világától. azt bizonyítja. hogy a tudat további fejlődése és differenciálódása belekeveredik az ellentmondás mindig fenyegető felismerésébe. azaz másképpen: ilyenkor van egy szenvedő szemlélő. A reneszánszHiba! A könyvjelző nem létezik. és az ókori szellemiség újraélesztését értették rajta. A francia felvilágosodás már anti-keresztény folyamat. aki a tulajdonképpeni alakját Krisztus és ezzel Isten ellenfeleként voltaképpen csak a kereszténység hajnalán nyeri el. Ma már tudjuk. se Krisztus nem lehet paradoxon. Mint ahogy azt a belső ellentétekből összeállt archetipikus négyesség megmutatja. amiért egy hasonlóan valóságos ok tehető felelőssé. Az antikrisztusi jelenség alkalmasint nem jelent mást. ti. mint az Én keresztre feszítését. A rossz. illetve egzisztenciája. Mind a ketten olyan keresztény szimbólumok. → Az Antikrisztus eljövetele nem csak profetikus jövendölés.” Dionysius. újjászületést jelent. mint az ördögnek Isten inkarnációjától kikényszeríttet elkülönülését. aminek következménye a teljes öntudatlanság lenne. egyértelműnek kell lenniük és ez a mai napig érvényes. mint eltérés a jótól. és mindennek nyomán a vertikális “gótikus” stílusból átment a világ és a természet horizontális felfedezésébe. és hogy nem az ókori szellem született újjá. A valóságban a Krisztus-kép minden magasabbrendű differenciálódása a tudattalan kiegészítő megfelelő erősödését hordozza magával. azaz ennek kínnal teli lebegését két összeférhetetlen ellentét között. de ennek sötét oldalából áll. Az ördögHiba! A könyvjelző nem létezik. hanem aláveti magát a döntésnek – kényrekedve. a Sátán az e világ királya. és hogy másfelől az ördögnek is “megcsonkított volt a lelke.” Aranyszájú Szent János / 344-407 /: “A rossz nem más. Emellett nem lehet szó az Én teljes megszüntetéséről. hogy ez a végén a metafizikai dualizmushoz vezet. már az ember előtt létezett. mert e nélkül nincs a teljességnek teste és elveszíti emberszerűségét. mert különben megsemmisülne vele a tudat fókusza. Augustinus. miközben az égi célt földire cserélte. hogy a pszichés jelenség legalábbis inkább tompított fényben jelenik meg. és ennélfogva ez utóbbi nem lehet egyedüli okozója. A keresztény szemléletben ezzel szemben az archetípus olyannyira reménytelenül két összeférhetetlen részre hasadt szét. hogy az egyensúly helyreállítása végett kikövetel magának valamilyen pszichés kiegészítőt. amelyek ugyanazt jelentik. Ez a nagy jelkép azt akarja elárulni. mint a két lator közé feszített megváltó képe. aki nem dönt. és nem jelent kevesebbet. amely furcsa pogány elképzelések közepette formálódott. Az utóbbi is a Mély-ént szemlélteti. Az Én relatív megszüntetése a kötelességek megoldhatatlan összeütközése esetében csak a legfőbb és a legvégső döntésekre vonatkozik. de könyörtelen pszichológiai törvény. A keresztények számára se az Isten. hanem sokkal inkább a középkori keresztény. hogy a Legfőbb Jó legyen.

” A pszichológia tudja. s így árnyéka is sokkal kevésbé lesz fekete. archetipikus jelképként viszont istenkép.stb. Ha a teológia éppenséggel jónak és szelleminek határozza meg Krisztust. és a rossz cselekedetek éppolyan valóságosak. hogy helyesen jellemezzék a transzcendentális tényhelyzetet. Az emberi természet végtelen gonoszságra képes. a rossz pedig az ennek megfelelő ellentéte. nélkülük lehetetlen lenne a megkülönböztetés. hogy győzedelmeskedjen a könyörületem és az irgalmam eltakarja a többi tulajdonságomat. akkor létezik számunkra “valóságos” rossz is és gonosz is. Azt. / A pszichológia nem tudja. amely a pszichológia síkján azáltal egyesül. A keresztény szemléletben Krisztus kétségkívül a Mély-én megtestesülése. azaz a lélek önkéntelenül kimondja a megkülönböztető ítéletet. mindjárt a tárgy tulajdonsága is lenne. Jó 61 . ezért jócskán túllépnek az emberi tapasztalat birodalmán. ami egy bizonyos álláspontból alkalmasnak elfogadhatónak vagy értékesnek tűnik. Sokkal inkább azt gondoljuk. A pszichológia nem tudja. A szinkrétista zsidóság gnosztikus köreinek nézete: az Istennek két fia van. a morális ítélet viszonylagosságát és esedékességét illető belátás nem segíthet itt rajtunk és mindazok. A Mély-én individualitásként egyszeri és egyedüli. A kereszténységen belül ez egészen a Bogumilokig és a Katarokig jutott. a zsidóságnál vallási spekulációkban folytatódott és a kabbalista szefirot fa két oldalán találta meg maradandó voltát. De az épp nem valószínű. ezért csak valamely antinómia alakjában írható le. amiket jón és rosszon túlinak vélünk. tehát általános és örök. Ezentúl már nem kell elkülöníteni a “jó” és a “szellemi” ellentétét. A pszichológiai Mély-én olyan transzcendens fogalom. ahol még csak észre sem vehető valami különbség. pedig hogy mi is az egyetlen jó. az idősebb a Sátán és a fiatalabb Krisztus. Ebből egy olyan ellentét kvaternitás jelenik meg. hogy elsősorban a tudatunk nevezi el. hogy az egyenértékű ellentétek a megismerési aktus megkerülhetetlen belső feltételei. akkor a másik oldalon a “rossz” és “któnikus” vagy “természetes” keletkezik. senki se tudja valamikor is megmondani. Azt is előadja a zsidó hagyomány. hogy Isten önmagához imádkozik: “Legyen meg az akaratom. csak úgy ismeri őket. Semmiféle. hogy a jónak vagy a rossznak van nagyobb súlya a világon. ami éppen az Antikrisztust jeleníti meg. hogy a Mély-én nem számít éppenséggel se “jó”-nak. hogy önmagában mi a jó és mi a rossz. akik önnön lázuk kínjában félelemben vergődnek. hogy valami. mint relációk fölötti ítéleteket: jó az. a chesszedben / szeretet / és a dinben / igazságosság /. azaz az attribútumoknak ki kell egészülniük az ellentéteik által. Ha az amit mi jónak mondunk “valóságos” számunkra. mint a jók. értékeli a dolgok közötti különbségeket és talán még elő is idézi ott. Csak a tudattalan nem ismer jót és rosszat. Ez legegyszerűbben az ellentét-kvaternitás formájában oldható fel: Egyszeri Egyedüli Általános Örök E formula nem csak a pszichológiai Mély-ént fejezi ki. amely kifejezi a tudatos és a tudattalan tartalmak summáját. se “szellemi”-nek. rendszerint az emberiség olyan leggonoszabb kínzó szellemei. hanem Krisztus dogmatikus alakját is. ami annyira össze lenne kapcsolva a megismerés aktusával.

amikor is Jézus. a hebdomák legfelsőbb arkhónjának a fia. azaz a négy részre való felosztás / által. Jézus tehát a harmadik fiúság feltámadására szolgáló mintakép. mint az éter és a sas. mint az ogdoák legfelsőbb arkhónjának. sötét és tisztátalan valami. a “formátlanságba”. mert a természetének szüksége volt a megtisztulásra / apokhatarszisz / a legmélyebbre kerül.Szellemi Anyagi v. mivelhogy durvább a minősége. aki a sötétségben várakozó emberiséget jeleníti meg. A harmadik fiú pedig. któnikus Rossz A pszichológiai Mély-ént ez a kvaternitás jellemzi. 62 . Mária fia. mert totalitás gyanánt per definition bele kell érteni a világos és a sötét oldalakat. Baszilidész II. a házasság-kvaternióval. Ő az aki teljesen megfelel a háromságnak is.pszükhikon . a fény régiójában vagy közelében időznek. E csírát Jézus mintegy felébreszti. meg van fosztva a fénytől. a második kissé lejjebb ereszkedik. az ő közvetlen előfoka azonban a második Krisztus. hogy Jézusban is differenciálódtak az ellentétek a szenvedés / mégpedig a “keresztre feszítés”. A nem jelenlevő Isten e három emanációjában vagy kinyilatkoztatásában könnyen felismerjük a szellem . és ez. de kap szárnyakat. ezért is jelképezik. ahogy a Mély-én is magába foglalja a férfiast és a nőiest. megtisztítja és képessé teszi a felemelkedésre / anadromé /. ti.szarhikon / A szellem és a lélek. mint összetett teljesség pedig spontán módon megnyilatkozó mandalában jelenül meg. éspedig azon körülmény folytán. a demiurgosz Jahvénak a fia. amikor is úgy tapasztaljuk meg a Mély-ént. Hippolytus híradása szerint: a “nem jelenlevő Isten hármas fiúságot alkotott: az első fiú a legfinomabb minőségű. de azért mégis a harmadik fiúság isteni csíráját hordozza magában.test hármasságát / pneumatikon . és az ő első prefigurációja végül a Krisztus.lélek . persze tudattalan alaktalanságban. mint az ellentétes felek mennyegzői egyesülését. sz. mialatt a test mint nehéz. a testet öltött embert jeleníti meg. E “fiúság” tehát nyilvánvalóan a tisztátalanság miatt a legdurvább és legnehezebb. / bensőséges szellemi ember /. Ez okból az individuáció mysterium coniunctionis. fent maradt az Atyánál.

inkább a magunk tulajdon lényének rejtett altalaját. A lélek és a test nyilván egy ellentétpár és mint ilyen kifejeződése egy lénynek. teljesen elhanyagolva a belvilágot.→ Csak azt tudjuk. • Fény és árnyék kiegészítik egymást / Lao ... halált. Ma annyit tudunk. hogy a funkcionális neurózisok kauzális tekintetben tudattalan tartalmakon alapulnak.Jung: Gondolatok a szenvedésről és gyógyításról • Csak akkor van esélyünk rá. szenvedések kísérik. akkor illúziói vannak. ha beleestünk. Freud munkái kimutatták. hogy lelki okok idézik elő őket. hogy a lélekben vannak szellemi okok által előidézett változási folyamatok. azáltal. amelynek a természete nem ismerhető meg sem az anyagi jelenségből sem pedig a közvetlen érzékelésből. hogyan keletkezett a betegség A szenvedés alapja a lelki tétlenség. Ha az ember meghasonlott önmagával. • • • • • • • • • • . a lelki meddőség. A külvilághoz való kizárólagos alkalmazkodás vagy B. vagy a zavar oka a belső körülményekhez való túlzott alkalmazkodás. A neurózisok félreismerhetetlen jellemzője az.akárcsak a • Minden betegségnek téves vagy még nem helyes életfelfogás az oka. és kizárólag lelki eszközökkel gyógyíthatók. organikus agyi folyamatok mellékterméke. hogy a neurózisok nagy részének oka e folyamatok valamilyen zavara. A neurózisban az alkalmazkodási folyamat zavart. A belső körülményekhez való alkalmazkodás zavart: A. amelyek jellegéből megérthetjük. Egy materialista elmélet szerint közönséges epifenomén / másodlagos fontosságú kísérő jelenség /. A neurózis kezelésében az a feladatunk. hogy a szubjektum teljesen csak a külvilághoz próbál alkalmazkodni. • A szenvedést mint a valóságos és természetes tapasztalatot tabuként kezelik . illetve a neurózis maga egy megzavart vagy leromlott alkalmazkodási folyamat amelynek két fő formája van: 1. ha azonban tudja – eljutott az individuáció fokára. amely csupán jelenlegi diagnosztikai eszközeink tökéletlensége folytán nem deríthető ki. ami lényegesen megzavarja az alkalmazkodási aktus egyensúlyban tartását. Alapjában véve semmi újat ismeretlent nem fedeztünk fel az elmebetegben. 2. Schopenauer szerint a humor az ember egyetlen isteni 63 esély magvát tartalmazza. és minden válság egy • A lelki élet ébredését problémák. hanem mert még nem találta meg legjobb igyekezetének új formáját. E szerint minden lelki zavarnak kell szervi vagy fizikai okának lennie. A neurotikus nem azért beteg. B. A külső körülményekhez való alkalmazkodás zavart: A. hogy kikapaszkodjunk a veremből. mert elvesztette régi hitét. hogy megközelítőleg helyreállítsuk a “tudatos” és a “tudattalan” összhangját. A külső körülményekhez való alkalmazkodást megzavarja az.ce / és így vagyunk az örömmel és a szenvedéssel • De hát mi is tulajdonképpen a psziché? is. és nem tudja ezt. hogy a szubjektum elhanyagolja a külvilágot a belső világhoz való alkalmazkodás kedvéért.

amelyet sem tanítani. Halála az a léleknek. Gyógyítani annyi. de még mindig szívják a vért. amely nélkül az ember reményvesztettségre. holtak. akik kísértetként járnak . Emberek meghalnak. ha tudattalanná válik. Az élmények megtörténnek. SZERETET. Schopenhauer német filozófus azt mondja. akit viszont legyűr ez a hatalom. Lárvaszerű piócák ők. amely az egész személyiség teljes bevetését igényli. amire a betegnek szüksége van. És ilyenkor sajnálkozva gondolunk vissza az elmúlt időkre. ha helyreállítjuk az ember megközelítő teljességét. csak úgy gyógyítható. Az ember beteg. Az emberi törekvésnek e négy nagyszerű vívmánya voltaképpen afféle kegyelmi ajándék. de nem abszolút. és ezért sohasem ragaszkodunk hozzá. nevezetesen az élményhez kötött. Nem fordul felénk a szerencse. ugyanúgy.. nevezetesen HITET. hogy amíg a dolgok függőben vannak. hanem a csakis neki megfelelőre. az az események vak folyásának rabja lesz és megsemmisül. sem elvenni. A neurózis az önszabályozó pszichikai rendszer kísérlete az egyensúly helyreállítására. Ránk. hogy a boldogság csupán a szenvedés vége. mielőtt beáll a test halála. mert emberi önkénytől. A primitív emberek lelkei a személyes tudattalan autonóm komplexusainak. és nem is akármilyenre. aki tudatosan képes engedelmeskedni a benne megfogalmazódó belső parancs erejének. amely azt tudná adni.. Mivel a neurózis az emberi tudat fragmentális. de ez a lélek halála. keserűségre és egyéb életellenes hangulatokra van kárhoztatva. hogy ott legyünk boldogok. Miként a testnek szüksége van táplálékra. sőt meglehetős feszültséget okozva várat magára. és van még esélyünk rá. sem adni. független. Nem lehet olyan rendszert vagy igazságot kitalálni. hogy tovább és egyre tovább húzzuk.. mint az álom – csak épp erőteljesebb és drasztikusabb. és emellett az élményhez vezető út egyáltalán nem valami műfogás. mint egésszé tenni. Közeledhetünk hozzájuk. A lélek szenvedéséből fakad minden szellemi alkotás és a szellemi embernek mindenféle progressziója. amikor még elszökhettünk és valahol a láthatáron lebegő felhők között eltűnhettünk. újabb esélyeket. töredékes állapotából keletkezik. Eltávolodhat az ember a problémáitól. A neurózisban valójában a még fejletlen személyiség egy darabja. a lélek értelmes darabja rejlik... de a betegség a természet kísérlete arra. hogy meggyógyítsa. a szellemek viszont a kollektív tudattalan komplexusainak felelnek meg. hogy elég sokáig ne vegyen tudomást róluk. De mihelyt megállapodunk. hanem inkább merész vállalkozás. Így ígértünk magunknak mindig újabb országokat. 64 . mivel az utóbbi legfeljebb unalmat jelent. sem tanulni. csak annyi kell. és azt hisszük. akként szüksége van a pszichének is léte értelmére.kelnek. Elfuthat előlük. Ennyire futja emberi erőnkből . Ez egy neme a halálnak . Élményeket azonban nem lehet “csinálni”. hogy a szenvedés egyenlő az öröm hiányával. hogy most aztán biztos a siker. hanem szerencsére relatív módon. irracionális feltételhez. hogy a legközelebbi utcasarok mögött megtaláljuk a jót. REMÉNYT. és tudást. ahol éppen vagyunk. Azt sem mondhatjuk. ott állunk egy téglafal előtt. mert a lélekben a halál fészkel. ami egyáltalán nem pozitív szenvedés. mindig reménykedünk.. emberekre nagyon jellemző.• • • • • • • • • • • • • • • tulajdonsága. / negatív megfogalmazásban / A boldogság és a szenvedés az élet számára elengedhetetlen ellentétpár. Csak az válik személyiséggé. sem elveszíteni sem kiérdemelni nem lehet.. csodálatos dolgokat és kergetjük egyre tovább az álmokat és közben provizórikus életet élünk.

Ez bizonyos fokig örömmel vagy elégedettséggel töltheti el. Művészet az egész embert igényli. amelyet későbbi fejlődése érdekében vállalnia kell. tudattalan tényezőknek van alávetve. hogy mindenképpen keresnünk kellene legalább egy olyan utat. hanem egy ember megzavart teljessége. ami a beteg számára valóságos. hogy téved. A lélekgyógyászatnak nemcsak van módszere: ő maga a módszer. Minden egyes esetben fel kell tennünk a kérdést. milyen mértékben vagyunk elviselhetetlenek magunk számára. hogy elvesztette azt. • Nem a neurózist gyógyítjuk. Osztom azt a meggyőződést is. Leküzdhetetlenül nagy az ember hajlama arra. amit eleven vallások mindenkor megadta híveiknek. de teljesen sohasem sikerül. aki áldozatul esik az illúzióinak. hanem elsősorban ő saját magát. Az orvosnak. • • • • • • • • • • megpróbáljuk komolyan élni a ránk bízott életet. azaz 35 éven felül túli pácienseim közt egyetlen egy sincs. A neurotikus olyan ember. Az emberi psziché borzasztóan kétélű dolog. meg súlyos morális problémák. amíg a feszültség elviselhetetlenné válik. amely lehetővé teszi az emberek számára. Mindig megpróbálunk kitérni a szenvedés elől. nem pedig racionális választás vagy döntés. Ha ezt ön boldogságnak nevezné. ahogy vagyunk és • • • amelyek megválaszolását a gyógyító folyamattól várják. nem volna sok kifogásom ellene. Konfliktusokat ügyes furfangok vagy intelligens hazugságok sohasem oldanak meg. hogy el tudja viselni a szenvedést. aminek természetesen semmi köze felekezethez vagy egyházi hovatartozáshoz. • Lelki fejlődésünk csak úgy lehetséges.• Senki sem válik tudatossá szenvedés nélkül. hogy elviseljék az elkerülhetetlen szenvedést. megtehetjük-e. aki nem nyerte vissza vallásos lelkületét. Ezer meg ezer módon kísérletezünk. tévedéseink és hibáink szükségesek számunkra. Egyezz ki ellenségeddel a külsővel és a belsővel. hogy illúziókban éljen és – jó vagy rossz értelemben – önmagáról alkotott fikciókban higgyen. máskülönben a séma rabja lesz. Végső soron mindegyik abba betegszik bele. azután az ellenpárok lassan egybeolvadnak. Azt hiszem a szenvedés az emberi élet lényeges alkotórésze. akinek végső problémája ne a vallásos lelkiség volna. el kell viselni őket. hiszen épp ők a fejlődés legértékesebb ösztönzői. s egyikük sem gyógyult meg igazán. hogy megmentsünk valakit a sorstól. hogy beállítódással. Minden valóságos megoldást csakis intenzív szenvedés révén találunk meg. Néha valóban szembesülünk azzal a kérdéssel. mint tudatos önkénynek és jóakaratú okosságnak. A szenvedés mutatja meg. Bűneink. hogy megoldódjanak. hogy elfogadjuk magunkat úgy. mindig szem előtt kell tartania azt a lehetőséget. minden egyes emberi lény osztályrészét. a kulturális fejlődés szilárdan kijelölt pályájáról való minden letérés legfeljebb korcs állattá változtatja az embert. Egyfajta alkimista eljárás ez. A pszichoterápia tárgya nem a neurózis fikciója. amely nélkül teljesen cselekvésképtelenek lennénk. már csaknem emberfeletti feladatot teljesített. Úgyszólván fel kell izzítani őket. A lelkiismeretes orvosnak / tanárnak / képesnek kell lennie arra. hogy kételkedjen minden tudományában. Ezért jutottam arra a következtetésre. Az emberi élet nagy döntései rendszerint inkább az ösztönöknek és egyéb titokzatos. hogy az igazi vallásosság a legjobb gyógyszer minden lelki 65 . vagy talán pusztán kompenzációval van-e dolgunk. becsapódik. • Csak annak van gyógyító ereje. Életük delén. vagy úgynevezett habitussal. akárcsak a nevelőnek. nem pedig úgynevezett természeti emberré. A szenvedés elengedhetetlen. Minden redukció. Aki legalább annyit elért. • A neurózisokat főleg lelkiismereti konfliktusok idézik elő. s hogy nem csupán a páciense csaphatja be. hanem a neurózis gyógyít bennünket.

és egyszersmind a lélek lényegének megnyilatkozása és megnyilvánulása. és ezért mágikus és vallásos szokásokat alakított ki. mint a dogmában való hit. amit ő maga kieszel. amikor az elválasztó-fal ledől. hogy saját érdekein túllépve is alkosson. A dogma múlékony intellektuális megfogalmazás. a lélek veszélyének.• • • • • szenvedésre. hogy pusztító erővel behatoljon a tudatos létbe. Mint ismeretes. A vallásHiba! A könyvjelző nem létezik. és ha szükséges. 66 . magasrendű világnézeti alapelvek nyújtják neki. hogy mi mindent kibír egy ember. ha a miért?-et és a mivégé?-t érti. feláldozza magát az emberi nem céljaiért.és felismerése. hogy védekezzen a fenyegetéssel szemben és gyógyítsa a közben bekövetkezett lelki sérüléseket. → A nagy összefüggés elvesztése a legfőbb neurotizáló tényező. és csupán idő és körülmények által meghatározott eredménye a vallásos-filozófiai beállítódásnak. A lélek “épsége”. és viszont gyakran csodálkozva látjuk. A beállítódás maga kulturális vívmány és biológiai tekintetben rendkívül fontos funkció: ez teremti meg ugyanis azokat az indítékokat. a meg nem értett szenvedést nehéz elviselni. A szenvedő emberen sohasem segít az. Az ember a legősibb és legprimitívebb idők óta tudatában van ennek a veszélynek. hanem csakis az emberfölötti. kinyilatkoztatott igazság. az “istenek kiengesztelése”. A vallásos filozófiai beállítódás nem ugyanazt jelenti. a lélek el. Az eszközöket ehhez vallási vagy filozófiai természetű. amelyek arra késztetik az embert. amely megszabadítja a szenvedő állapottól. Az ésszerűen rendezett világ mögött bosszúszomjasan vár az ész által megerőszakolt természet arra a pillanatra.

hogy a tudattalan előfeltételeinek zsarnokságától megszabaduljunk. éhség stb. 67 . szükség van mind az intellektuális. • megismerés kritikája . mind az etikai kötelezettség teljesítésére. a rizóma mélyén rejlik. hogy meg tudjuk különböztetni egymástól a tudatot és a tudattalan tartalmakat. Utóbbiakat úgyszólván izolálni kell. Út a középponthoz. én is a végtelen Istenségről szakadtam le.öket energetikai folyamatok megnyilvánulási formáinak tekinti. • Mindig olyannak éreztem az életet.C. hogy megelőzi a tapasztalást • Hosszabbodnak az árnyékok. megkérdezem az animát: “Most mi bajod? Mit látsz? Tudni akarom!” Erre az felidéz egy képet. álmok. G. gondolatok. vagyis a hővel. amely a gyökértörzséből él. ez pedig úgy megy a legkönnyebben. A tudattalan nem más folyamatnál és hogy a psziché tulajdonképpeni átalakulását vagy fejlődését az énnek a tudattalan tartalmaihoz való viszonya indítja el. Tulajdonképpeni élete láthatatlan. Jung a libidóHiba! A könyvjelző nem létezik. Meg nem értésük. az örök értelem örök hordozója”. átalakulás. A lelki kibontakozás célja a Mély-én. hatalom. ami a talaj fölött van. Jung Emlékek. ámde nem tűr el semmiféle önáltatást. Mindaz. fénnyel stb. analóg erőnek. zavaró érzésem van. ha megszemélyesítjük őket. • Mindenekelőtt az a döntő. Csakis így foszthatjuk meg őket attól a hatalomtól. A mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. megfosztja az életet teljességétől és jó néhány egyéni életnek a töredékesség kínos jellegét kölcsönzi.t a fizikai energia lelki megfelelőjének tartja. • • • • • • • Amit az Anima mond. / Az emberi ösztönHiba! A könyvjelző nem létezik. csak egy nyáron át tart. később minden a középpont felé mutat. • Mint minden teremtmény. mert megérti a tudattalan megnyilvánulásait és állást foglal velük szemben. ezt elemzem az animával → a feszültség megszűnik. szembe sem valamilyen állattal. abban gyakran ellenállhatatlan erő és mélységes ravaszság lakozik. de nem állíthatom magam • Az élet bonyodalmai – hacsak nem találni rájuk belülről választ és megoldást – végső soron nem sokat jelentenek. a személyiség teljessége.tapasztalás . ezért elutasítja természetének mindenféle minőségi definícióját. Módszer: ha valami nyugtalanít. harmonikus. csakúgy mint az etikai kötelezettség hiánya. / szexualitás. Ez a kifejeződése minden útnak. Ez pedig a Mély-én. • Életem a tudattalan önmegvalósításának története. mint egy növényt. Ahhoz. ha minden jól megy. az egyénné váláshoz. amellyel különben fölébe kerekednek a tudatnak.: “formálódás. sem növénnyel vagy egy kővel. Az animának a tudattalan szócsövének kétértelműsége mindenestől tönkretehet egy férfit. majd a tudat felől kapcsolatot létesítünk velük. Lineáris fejlődés nem létezik. A tudattalan képei révén súlyos felelősség hárul az emberre. Az anima pozitív aspektusa: ő továbbítja a tudattalan képeit a tudatnak. A mandala a centrum. Egyértelmű fejlődés legföljebb kezdetben lehetséges. amely.a hit fő bűbe. mindenképpen körbe kell járnunk önmagunkat. Végső soron mindig a tudat a mértékadó.

a lelket és az életet én mintegy a kibontakozott Istenségnek érzem. test és lélek tehát elsőrendűen történelmi karakterű és nem talál igazi lakóhelyre az újban. csak ő adja meg a világnak objektív létét és értelmét és az ember ezáltal találta meg pótolhatatlan helyét a lét nagy folyamatában. nem a mai nap világosságában. a mítoszból. de csakis megfelelő időkörülmények között foghatja fel a tudat. úgyhogy már csupán a “nehézségi erő szellemének” enged. mi több: ő maga a világ második teremtője. • Testünk és lelkünk olyan elemekből áll. Innen ered az az igyekezetük. mintha a mindentudás nem volna a birtokukban. A nagyobb szabadság reményét semmivé teszi az egyre növekvő mértékű rabszolgai kiszolgáltatottságunk az államnak. annál kevésbé értjük önmagunkat és minden erőnkkel csak ösztönvilágától és gyökereitől fosztjuk meg az egyes embert. A fehér ember a fejével gondolkodik. A mítoszok a tudomány legrégibb formái. a természeti ember a szívével. amelyek már mind megvoltak őseinkben is. “A természetet. Velünk született akaratunk szigorú határok közé szorít és ezért létünkkel és gondolkodásunkkal együtt ehhez a mi világunkhoz köt bennünket. Minél nagyobb teret nyer a kritikus ész. • A tudattalanban hosszú távon előre készülődik a jövő.” Az az ember aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát. A túlbecsült értelemnek és az abszolút államnak közös vonása. annál több életet integrálunk. hogy minden ami jobb.• Jung központi fogalma: individuációs folyamat. Látszólag ugyan határtalan tudás rejlik a természetben. Az “új” az egyéni lélekben az ősrégi alkotóelemek szüntelenül variált újraegyesülése. 68 • • • • • • • • • • • • • • • . A tudat egyes elemei időnként elmerülnek a tudattalanban és önmagukban . máris felcsaphat egy lány. hogy valami nem egyszerűen csak tétlenül elszenvedi bennünk a tudattalan hatást. vagy a tőlük gyakran meg sem különböztethető “elhunytak szellemét”. hogy a tudattalan benyomásokat figyelmeztető álmok segítségével tudatosíthatjuk. hogy uralmuk alatt elnyomódik az egyén. amelyeknek a tudomány ragyogóbbnál ragyogóbb tesznek ki bennünket. Ott vannak a szomszédjában és még észbe sem kapott. hanem a nirvána státusa. ám minél többet vagyunk képesek tudatosítani a tudattalanból. Jung tapasztalata szerint az elhunytak lelke csak “annyit tud”. mint valaha. annál inkább elszegényedik az élet. Az időrövidítő intézkedések csak a tempót gyorsítják igen kellemetlenül és ezáltal kevesebb időnk marad.az időtlenségbe. hogy behatoljanak az életbe és részesedjenek az ember tudásában. azon túl semmit. ezért föl kell világosítani a tudattalan alakjait. hanem az ígértéből. ami után apáink és ősapáink kutatnak. • Már nem abból él az ember amije van. Az álmok megmutatják. nem is küzdötte le őket soha. vagyis az ősi vonások csak részint otthonosan benne. Úgy kérdeznek a halottak. mint a tömeg részecskéje. hanem a homályos jövőben. csak valami rosszabb árán szerezhető meg. nem is szólva azokról a veszélyekről. amennyit halála pillanatában tudott. Nem akarják tudomásul venni. Minél kevésbé értjük azt. hanem ellenkezőleg: mohón azonosulni törekszik az árnyékkal. A psziché egy része nincs alávetve térnek és időnek. onnan várja az igazi napkeltét. Az emberi élet értelme: a teremtés befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges az ember. melyet tisztán látó emberek megláthatnak. hanem csakis az élő ember testbe zárt lelkébe hatolhatna be. Az indus célja nem a morális tökéletesség. A “menedék” abban áll.

Ha a sors rendelése. b. Hogyha lenne a halál után tudatos lét. bár kitolható határa. Minthogy a tudattalannak a maga tér-idő realitásarévén jobb információs forrásai vannak. amely túl van a leszűkített keresztény erkölcsön: tudniillik a természetnek és szellemnek az ellentétek konfliktusát átfogó összességébe. Bizonyos. Örömteli esemény. Ez az ember metafizikai feladata. Úgy látszik. úgy hogy az újra testet ölt. belül is egyaránt ott van. a tér és időkívüliségben talán mint egy sok aspektusú őskép. hogy anyám lelke fölvétetett a Mély-énnek ama nagyobb összefüggésébe. mint a tudatnak. az előbb és az utóbb között. akkor a születés pillanatában mintegy megragad az ember egy karmát.” “feleségem még a halála után is dolgozik önnön szellemi továbbfejlesztésén”. többnyire semmi kapcsolata nincs az itt és a most fogalmával és nem veszi figyelembe értelmünk nyelvezetét. elmúlt életek cselekvéseit és teljesítményeit képviseli. emelhető magasabb fokra a tudat. Ki akarja teljesíteni a világ értelmét.szamszára. hogy halálukban eljussanak a tudatosságban való részesedéshez. / Buddha / Jung mindkettőnek igazat ad: a nyugati ember kivetíti az értelmet és a tárgyakban véli föllelni. statikus önmagába zárt körforgás. hogy vajon az a karma. de nem áll fenn semmilyen személyes folytonosság. Az örökkévalóság jegyében mennyegző. “Így hát az álom azt mondja. Sokan vannak. hogy csak az élők szelleme képes világos és döntő felismerésre jutni. hogy a tudattalan többet tud a tudatnál. Ha nem. amelynek mindig van egy felső. hogy a különböző tartalmakat meg lehessen egymástól különböztetni. A mítosz kikerülhetetlen és elengedhetetlen közbülső fokozatot alkot a tudatos megismerés és a tudattalan között. Kegyetlen valóság. feltételezi az ellentétet az itt és az ott. a halál utáni élet mítoszát illetően rá vagyunk utalva az álomnak és a tudattalan más hasonló spontán megnyilvánulásainak gyér jelzéseire. de ez a tudásnak egy különös fajtája. amit mások már az ő életük idején tudatossá tettek. amit életük folyamán nem szereztek meg. amelyet én élek. akkor személyes folyamatosság áll fenn. A megismerés . talán mint egy archetípus körül gomolygó diffúz “megismerés-felhő” jelenik meg. mely elragadja az embert. brutális önkény. ahol az ellentétek ütköznek. de “mitologizálás” híján csak részben teljesítheti. akkor szerintem abban az irányban fejlődne. Az ember értelmét akarja kiteljesíteni és közben lehántja magáról a világot és a létet. • • • • • A keleti ember introvertáltHiba! A könyvjelző nem létezik. amelynek kezdete van és célja. elmúlt életeim 69 . a fent és a lent.: reinkarnáció . “Az időben és térben háromdimenziós világot én afféle koordinátarendszernek tartom. misztikus egyesülés. Innen származik az az igényük. hanem mindenek előtt messzire lemaradtak mindattól. • Az újjászületés eszméjétől nem lehet elválasztani a karmátHiba! A könyvjelző nem létezik. hozzájut a teljességhez. A nyugati ember mitikus igénye extrovertáltHiba! A könyvjelző nem létezik.akárcsak a nemzés. A lélek mintegy eljut hiányzó másik feléhez. amely csak az érzésekre hagyatkozhat. ami az életen túl.: evolúciós világképet kíván meg. mint az emberiség tudata. Csakis itt a földi életben.. Efféle műveletet elképzelhetetlennek vélünk az idő-tár meghatározottsága nélküli diffúz mindentudás vagy alanytalan tudat állapotában. A döntő kérdés az. akik haláluk pillanatában nemcsak a tulajdon lehetőségeikről maradnak le. tudás az örökkévalóságban. hogy az ember karmája személyes-e. a keleti önmagában érzi → De az értelem kívül is.: a.” A halálHiba! A könyvjelző nem létezik. A koordináta-rendszer azonban szükséges. amellyel egy ember belép az életbe. vagy sem.Úgy tűnik. “Nem tudom megválaszolni a kérdést. jeges halotti csend.

különben csupán a világ válaszára hagyatkozhatom.” “Jól el tudnám képzelni. A megöregedésHiba! A könyvjelző nem létezik.28 / Ennek mindenesetre előfeltétele. Mit jelentsen ez? Ha a teremtés nem volna alapvetően hiányos. Lélektani szempontból a “túlvilági élet” az öregkori lelki élet következetes folytatásának tűnik. de azért ott is volt sötétség. amint PlatónHiba! A könyvjelző nem létezik. Igaz ugyan. Ily módon a psziché lehetne a lét. A pszichikus lét. amelyet én a képi világban való előrehaladásnak vélek. vagy nem inkább őseim vívmánya. Csakhogy eközben az a feladatom . során ugyanis magától értetődően egyre nagyobb szerephez jut a szemlélődés. és eljutottam abba az életbe odáig. ha nem volna benne őseredeti defektus. Azt viszem magammal. lelkem mélyéig boldoggá tett. a keresztény ember pedig a mielőbbi világvégében reménykedik?” 70 . vagy változatlanul esedékes válasz a GONOSZ eredetéről föltett gnosztikus kérdésre. az elmélkedés és a belső képek megjelenése. és föl kell mutatnom a magam válaszát.” “Ha föltesszük. és különös módon megszűnt az emberi melegség . amelyet csak kínkeservesen valósíthatok meg. hogy amit látomásaim során 1944-ben átéltem. Vajon őseim életének kombinációja vagyok és az ő életüket testesítem meg újra? Éltem már egyszer régebben mint meghatározott személyiség. felfogása szerint a bölcselet felkészülést jelent a halálra.” “Nemrégiben feljegyeztem álmaim egész sorát. Nagyszerű lesz és félelmetes az a világ. Ha meghalok – így képzelem – követnek tetteim is. felszabadulás a test terhe alól és a dolgok értelmének felismerése.odaát . hogy . és ott olyan kérdésekbe ütközten. szolgáltatják az anyagot mindenféle mitikus okoskodáshoz a túlvilági létről. amelyikbe halálunk után kerülünk. hogy éltem már régebbi évszázadokban. amelyben a “túlvilág” vagy a “holtak országa” rejlik. hogy maga sem tudta teljes bizonyossággal. a psziché létéhez ugyanis nincs szükség sem térre sem időre.” létezhetne. “Véneitek álmokat álmodnak. csakis a pszichikait.” “Amit őseim élete eredményének vagy személyes előéletemben szerzett karmának érzek. Buddha nyitva hagyta a kérdést és megkockáztatom a feltevést. A tudattalan és a “holtak országa” e tekintetben rokon értelmű szavak. ne keményedjék meg. és a múlton elmélkedve belső és külső képekben megismeri önmagát. nem tudunk másféle létezést elképzelni.” /ApCsel 2. Öregkorában az ember lassan levetíti belső látása előtt emlékképeit. Azt sem tudom elképzelni..hogy életem végén ne álljak ott üres kézzel. mint például az isteni háromság világi fejlődése és konfrontációja a női elvvel. amelyeket akkor még nem tudtam megválaszolni. amelyet a világhoz intézek. mint a túlvilági létbe vezető első lépcsőfok vagy előkészület. akiknek az öröksége bennem összegződik. akkor miért támadna fel az alkotó igyekezet. amelyek nagy valószínűséggel egy általam is ismert elhunyt személyiség reinkarnációs folyamatára utalnak. hogy az élet kérdést tett föl nekem. Olyan ez. mert a rám bízott feladatot nem teljesítettem. amelyből teljességgel hiányzik az ellentétesség.17.” “A világ sokkal egységesebbnek látszik.. Joel próféta 2. kivált a belső képek.• • • • • • eredménye-e. Ez az a személyfölötti életfeladatHiba! A könyvjelző nem létezik. Vagy fordítva: én magam vagyok a kérdés. hogy újra kellett születnem. lehet talán éppen úgy valamilyen személytelen archetípus is..” “Létezésem értelme az.minden folytatódik. amely ma feszültségben tartja az egész világot. hogy a szenvedés mindenestül megszűnne. hogy az öregek lelke ne fásuljon el. amit elvégeztem. hogy most a megoldással próbálkozhatom? Fogalmam sincs. semhogy olyan “túlvilágHiba! A könyvjelző nem létezik. és engem különösen megragadott. amelyekkel már most is foglalkozunk. a kiteljesedés utáni vágy? Miért fontos az isteneknek az ember és a teremtés? Holott egy Buddha a maga tagadását szegezte szembe a lét szenvedéssel teli illúziójával. akárcsak az Istenség és az előttünk ismert természet. más szóval: a keresztény istenkép hiányos volta.

hogy ha fölébred. Hallatlanul megrémültem és ezzel a gondolattal ébredtem: ahá. aki engem meditál. és a magasabb fokú belátás visszaszorítaná az újabb testet öltés vágyát. hanem megvan a maguk realitása és spontaneitása. • “Egyszer álmodtam a Mély-én és az Én kapcsolatának problémájáról: Dombvidéken jártam. rádöbbentem. hol vannak a felszabadult állapot határai. hogy alámerülhessen a tengerbe.” • Felvetődik a kérdés: a fizikai halálunk után továbbélő részünk tudatában van-e önnön létének? Ebben segíthetnek a hasadásos lelki jelenségek kutatásakor létrejött tapasztalatok.. és az én földi alakomat meditálja. hogy legyen “ott” valahol egy e világhoz kötődő kényszer. A kielégíthetetlen sóvárgás a megértésre úgyszólván létrehozott magának egy tudatot. A példázat értelme: Mély-énem magába merül. hogy akkor már nem kellene többé visszatérnie. hogy megismerje azt. és a nagyfokú tudatosság révén továbbléphet az önmegvalósítás útján. mert belátja. a mi világunkat jelentő Én-központban központosított fénymező. hogy még valami beteljesedésre vár. mintha ez a komplexus tudatában volna önmagának. Tudtam. Bázisuk az Én-tudat. hogy ármányszerű jeleit mennyiben idézi elő a mi tudatunk. akkor a lélek visszahull a vágyak világába és megint visszatér az életbe. hogy az oltár előtt a földön. jelképeket fedezünk fel. De ez talán attól is függ.• “Valószínűnek tartom. • A tudattalan produktumaiban mandalaHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy a lelkek közül melyek kerüljenek bele a születésbe. Mondhatni emberi alakot ölt. De aztán észrevettem. Nagyon jól el tudom képzelni. amire különben az álomkép kápolnája is utal. és nem tudjuk. hogy bizonyos lelkek boldogítóbbnak találják a háromdimenziós állapotot az “örök”-nél. Lehetséges. hogy a túlvilágon is akadnak valamiféle korlátozások.” • “Az én esetemben mindenekelőtt a dolgok megértésére való szenvedélyes törekvés lehetett születésem előidézője. akkor én nem leszek többé. hogy a tudattalan képeit általában nem a tudat produkálja. hogy a háromdimenziós létnek semmi értelme sem volna többé. Innen szemléljük a talányos sötét világot. Ekkor egy út menti kápolna elé kerültem. Az oltáron legnagyobb ámulatomra nem a Szűzanya képét láttam és nem is a feszületet. amelyet a buddhisták nirvánának neveznek. Kell. talán azért. Mert lényemnek ez a legerősebb eleme. mint egy jógi. felém fordulva lótuszülésben és teljes elmélyültségben egy jógi ült. Ahogy jobban megnéztem. tehát ő az. A felületes szemlélet beéri az előidéző tudat feltételezésével. és körös körül messzire beláttam a tájat. Ha úgy tetszik a tudat folyamatosságának javára is írhatjuk őket. vagyis a teljességet kifejező kör és négyszög alakú figurákat és amikor teljességet fejezünk ki.így képzelem . Ezért van megszemélyesítő jellegük az elmebetegek által kiadott hangoknak. Ajtaja csak be volt támasztva és én beléptem. hanem pompás virágokból összeállított csokrot. A legtöbb esetben ugyanis egy levált komplexus megnyilvánulása valamilyen személyiség formájában történik úgy. De ha még hátra van egy betöltendő karma. sütött a nap. amely véget akar vetni a túlvilági állapotnak. hogy bejusson a háromdimenziós létezésbe. Mégis csupán afféle kísérőjelenségnek tekintik őket. vagy mennyire van saját realitásuk. mint amikor valaki búvárruhába öltözik. ami van és ami történik és hogy ezen túlmenően még a Megismerhetetlen gyér utalásaiból is mitikus elképzeléseket olvasson ki. Földi alakban hozzáférhet a háromdimenziós világ tapasztalataihoz. ám a holt lelkek csak lassacskán fogják föl. hogy az arca az én arcom. A 71 . Ez az alkotó kényszer dönt aztán arra nézve . ugyanilyen figurákat alkalmazunk. Álmodik és én vagyok az álma. Ilyenkor a lélek eltűnne a háromdimenziós világból és olyan állapotba kerülne. ha a lélek már előbb eljut a megértés bizonyos fokára. mennyit vittek át magukkal emberi létük teljességéből vagy fogyatékos voltából. Alaposabb vizsgálattal azonban kimutatható. A Mély-én lemond a túlvilági létéről éspedig vallásos beállítottságában. • Az álom tendenciája a tudattalant tünteti fel az empirikus személy létrehozójának.

hogy ez a tényállás sokban hasonlít a keleti világnézethez. Az embert legerősebben a Mély-én korlátozza. Csak akkor nem vesztegetem érdeklődésemet semmiségekre. bármilyen kegyetlenül hangzik is.: az. amelyet személyes javamnak tekintek. Ha ezt nem tudom. Korlátozva érzi magát. hogy tudatára ébredjen mindannak. A kettő együtt alkot egy paradox egészet. akkor elrontotta életét. morfiumról vagy idealizmusról van-e szó. hogy a határtalan a lényeg. A tudatosodásHiba! A könyvjelző nem létezik. Az ember feladataHiba! A könyvjelző nem létezik. gyötrelmétől semmi sem kímélhet meg bennünket. hogy a jó-rossz elveszíti abszolút jellegét. mi pedig kénytelenek vagyunk ráeszmélni. hogy ne vegyen tudomást róla vagy. a régi keresztény felfogás szerint pedig az önmegismerés vezet el a cognitio Dei-hez Isten megismeréséhez. hogy már ebben az életben hozzákapcsolódtunk a határtalanhoz. ami a tudattalan felől az előtérbe nyomul. De. mint az Egyiket és Másikat. Hogyha egyedül valónak vagy végeredményben korlátozottnak tudom magam a magam személyes kombinációjával. annak elsősorban alapos önmegismerésHiba! A könyvjelző nem létezik. amennyiben az utóbbi elismeri a “májáHiba! A könyvjelző nem létezik. akkor nyílik rá lehetőségem. valóságos létének elismerése révén a jó mint az ellentét egyik fele szükségképpen viszonylagossá válik. és ha nincs a birtokában. vajon kifejeződik-e benne a határtalan vagy sem. Végső soron csak a lényeg révén számít valakinek az ember. ugyanúgy hat tudatunk gyarapodása is a tudattalanra. Gyakorlatilag ez azt jelenti. annál kevésbé elégíti ki az élete. az önmegismerés pedig következésképpen az esszenciája és a szíve ennek a folyamatnak. ha az etikai döntés úgy kívánja. Aki a gonoszHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy az 72 . A rosszHiba! A könyvjelző nem létezik. hogy azonosuljon vele. Nyilvánvaló.”-t a látszat világot. amit általában rossznak nyilvánítanak. ha megértjük és érezzük. Kíméletlenül föl kell tárnia.nak manapság jelentkező problémájára választ kíván. hogy a tudatára ébredjek a határtalannak is. ez pedig irigységet és féltékenységet szül. a legtágabb értelemben vett emberi kultúra. Ugyanez érvényes a rosszra is.• • • • • • • • • megfontolás arra utal. mivel korlátozottak szándékai. A Kelet kétségkívül “isteni” jelentőséget tulajdonít a Mély-énnek. Az ember szempontjából így hangzik a döntő kérdés: vállalod-e a végtelent vagy sem? Ez életének kritériuma. hogy a “másik oldal” nézete szerint tudattalan létünk az igazi. A másik emberrel való kapcsolatában is az a döntő. hogy alkoholról. Rossz a szenvedélynek minden formája. és csekély jelentőségű dolgokra. amely szintén valóságnak tetszik mindaddig. ragaszkodom hozzá. akkor ilyen vagy olyan tudatosság kedvéért. Az etikai döntésHiba! A könyvjelző nem létezik. tudatvilágunk pedig egyfajta illúziót vagy egy meghatározott céllal előállított látszatvalóságot képvisel. Megváltoznak a vágyak és a beállítódás is. hogyha tudom. nem pedig az. Sőt feltételezhető. Amennyiben képesek vagyunk felismerni. Minél erősebben ragaszkodik vélt tulajdonságaihoz az ember. Tehát mondjuk a tehetségem vagy a szépségem miatt. Ezt tudva tapasztalom meg magamat mint korlátozottat és egyúttal örökké lévőt. Csakis a Mély-énben való legszűkebb korlátozottság tudata kapcsolódik a tudattalan korlátlanságához. hogy amiképpen a tudattalan hat ránk. A határtalant csak akkor tudom megérezni. körülbelül úgy. mint az álom. hogy bizonyos körülmények között kitérjünk az ismert morális jó elől és azt tegyük.re van szüksége. szabadnak és elég bátornak kell lennünk ahhoz. és minél kevésbé érzi meg a lényeget. hogy világot gyújtson a puszta létezés sötétségében. ameddig az ember benne él. az emberi létnek az az egyetlen értelme. hogy a világban számítsak valakinek. mennyi jó telik ki tőle és miféle gaztettekre képes és óvakodnia kell attól. hogy ítéleteket fejeznek ki. ez a “csak ennyi vagyok!” élményben nyilvánul meg. azaz a maga teljességének lehető legjobb megismerésére. egyre megy. ha a legnagyobb mértékben korlátozva vagyok.

megléte évezredek során át bizonyítható. mert nem vagyunk képesek megismerni. és azt hiszik. Benne foglaltatnak az ösztön dinamikus természetében. Ezek így megőrzik tárgyilagosságukat és autonómiájukat. ahol pszichikus létformaként kizárólag a tudattartalmak érvényesülnek. Az ilyen önmegismerés azért lenne szükséges. alakjában. Az ösztönökHiba! A könyvjelző nem létezik. Ez abban az energetikai folyamatban megy végbe. ahol az ösztönöket találjuk.mitológiai kifejezéssel élve: az emberben testet öltött istenség megjelenítése. ahogyan ez a forma elhalványul és hatástalanná válik. démonokHiba! A könyvjelző nem létezik. vagy magjához. Eckhart mester.ról. istenek. átfogni és ésszerű határok közé szorítani tulajdon alkatunk. amelyek numenja a létfeltételt biztosító erőforrásnak látszik és így a gyakorlatban is az. A Mély-én teljességét jelzi. mert csakis ennek alapján kerülhetünk közelebb az emberi alkatnak azon alaprétegéhez. a birtokába is jutott. hogy az ellentétek mindig egymás kiegyenlítésére törekszenek. A tudatos lelkiélet alapjául szolgáló energia régebben jött létre a lelki életnél. • Az embernek nincs elképzelése a gonoszHiba! A könyvjelző nem létezik. vagyis az empirikus ember ezt az erőforrást. vagyis mint az ösztönös tudat fundamentumnak a tapasztalatot megelőző strukturális formái. Jacob Boehme stb.egyiket valóságnak. ugyanúgy a léleknek is van belső polaritása. • A mandala archetípusos kép. ameddig annak tartják. másrészt már az energia megszállottja. ha nem él és nem fejlődik tovább. amely meleg és hideg. Ahol azonban elismerik a tudattalan psziché létét. és elkerülhető az infláció. hogy az én egyáltalán lehetségessé vált. a priori meglévő dinamikus tényezők.. sokkal inkább olyan formákat. amilyenekben felfogjuk és látjuk őket. akik kifejezésre juttatják mitikus elképzelések felszín alatti fejlődésének egy-egy mozzanatát: Gioacchino de Fiore. venné birtokába az én. Az efféle groteszk helyzet csak ott lehetséges. hogyha – amint tulajdonképpen neveltetésénél fogva illene – önáltatás és önmaga becsapása nélkül akar élni. Az archetípusokHiba! A könyvjelző nem létezik. Nem értik. Legföljebb előítéleteink lehetnek róla. Az. Nem hallották meg azok szavát. • Ami a keresztény népeket illeti: kereszténységük álomba merült és mítoszát évszázadok során elmulasztotta továbbfejleszteni. amely csupán megszámlálhatatlan óvintézkedés révén tudott évezredek folyamán lassacskán létrejönni. Ám mintha olyan mértékben. vagy talán úgy véli. végső soron tőlünk függenek tudatunk etikai ítéletei. amelyek a tudat előtt léteznek és azt meghatározzák. Lehetőségként mindkettő igaz. hogy meghal a mítosz. Ezzel a roppant adottsággal áll szemben az én igencsak törékeny egysége. vagy a lélek mélyét szemlélteti . mégpedig az alábbi kettős jelentésű mondat legteljesebb értelmében: az ember egyrészt szeretne úrrá lenni ezen az energián. illetve a birtokába jutni. velük született ösztönös formákba lehet önteni. és sem az egyiktől. A tudattalan ez. De amint a tudatosodás felé közeledik. Csupán egy nézet kollektív részét támasztják alá. ezért kezdetben nem is tudatos. Ilyen esetben az infláció nem kerülhető el visszatérő kivetítések révén. a másikat pedig illúziónak tartsa.. letiporhatják az úgynevezett gonoszt – a többiek azonban rabul esnek neki és már nem is látják a jót. • Mint ahogyan minden energia az ellentétből származik. ott a kivetítések tartalmait a tudatot megelőző. mint élő voltának elengedhetetlen feltétele. a maga tartalmaival együtt. magas és mély stb. sem a másiktól nem szabadulhat meg teljesen. Korántsem a dolgok magában-valóságát képviselik. valószínűleg onnan ered. olyan szerepben jelennek meg. mint annak egyik tulajdonsága és ennek folytán 73 . megjelenik – eleinte kivetítve a manaHiba! A könyvjelző nem létezik. Az archetípusok természetesen nem egyedüli előidézői a nézetek milyenségének. A mai lélektani világhelyzet: egyesek még kereszténynek vélik magukat. neki azonban van rólunk. összeütközésével indul el. amilyent a valóságban is betöltenek. erről pedig nem alkothatunk végérvényes ítéletet.

nem úgy jön létre. amelyeket fontosnak érzünk. Ahol az alap nem funkcionál. Létfontosságú a bázis élete és valósága. így a magasabb rendű funkciók alapjaival is. és ez hordozza egészen élete végéig. Ez az ösztön belülről lép elénk. ott üresjárat keletkezik és halál. azaz bizonyos körülmények között mintegy birtokba vevő vagy kényszerítő hatalmuk van / numinozitás! /. hogy lelkünk már a tudat előtti korszakában magán viselte az “Ő” keze nyomát. Ezáltal nemhogy csak nem távolíthatjuk el magunktól és nem is tesszük félre az Isten képét. amely meghatározott magatartásmódokat vagy impulzusokat hoz létre vagy kényszerít ki. Vele szemben még a külső világ is másodlagos jelentőségű. ráadásul pedig el van látva az összes specifikusan emberi ösztönnel. hanem sokkal inkább azáltal. Ha Istent archetípusnak nevezzük el. érzékfölötti valami. nevével látjuk el. amit egyszer már elértem. akkor legalább találóan fejezzük ki a lélektani tényállást. mert mire jut ha hiányzik belőle az endogén hajtóerő. • A természettudomány hallgatólag meg van győződve arról. hanem éppen a megalapozottságához közelítjük. Sietnem kellett tovább.specifikus energiához jutnak. • A magányosságHiba! A könyvjelző nem létezik. mint kényszer vagy akarat. Ilyen bonyolult bázison jön létre az Én. azzal még tulajdonképpen még semmit sem fejtettünk ki lényéről. hogy senki sincs körülöttünk. amellyel úrrá lehet rajta? Tartósan semmiféle tudatos akarat nem pótolhatja az életösztönt. Csak éppen beismerjük. ezért Isten semmiképp sem tekinthető a tudat kitalálásának. vagy parancs és amikor valamilyen személyes daimoniónHiba! A könyvjelző nem létezik. • Filo. 74 . amint az úgyszólván öröktől fogva történt. hogy utolérjem látomásomat. Soha nem tudtam megmaradni amellett.és ontogenetikai tekintetben a tudat másodlagos. / ??? / A gyermeki psziché a maga tudat előtti állapotában felismerhetően egyéníve preformált. A tudattalannak tudatos pszichénk fejlődéstörténeti elő-fokozataiból kell állnia. hogy létezik egy nem pszichikus. hogy senkivel nem lehet megbeszélni olyan dolgokat.

az érzékfelettivel. játszunk. mint Isten. Hasonlatként a mag és a kifejlett növény viszonyára gondolhatunk. Ibn Arabi is. abban a tévhitben. Minden az övé. Ugyanígy vélekedik a szufimester. az Ő tulajdonságai és az Ő cselekedetei. és felé halad. se fizikai helye nincs. akkor is. A kör a pont plusz dimenziója. hogy a spiritualitást a világon kívül találjuk meg. ha ez számunkra megfoghatatlan. Nem a mi világunkból való. tudatosan megküzdünk vele. mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és dimenziója. mert a világ: forma. A világban az élet mozgás. és e tevékenységeket segédeszközként használjuk fel a pont megtalálásához. hiszen az csak a tudatunkban létezik. de csak mint lehetőség. mind a képzelőerőnk számára megfoghatatlan. dolgozunk. az határozza meg. Isten a világ által nyilatkoztatta ki magát – mondják a keresztények. ezek a pont megjelenési formái. Azért kell az embernek a látható formák világa. A világot tehát fel kell használni a Középponthoz vezető úthoz. De a világból nem menekülhetünk. a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult. Ami a pontban még metafizikai lehetőség. míg a buddhista így fogalmaz: a nirvána és a prakriti azonos. hogy élünk benne. tökéletességet szimbolizál. Egy pontnak azonban se kiterjedése. minden Tőle származik. a metafizikai és fizikai – fogalmi párok és ugyanazt jelentik. a tartalom és a forma. így a kör a középpontból él. A látható világ a transzcendenciával /azaz a tapasztalatfelettivel. E paradox összefüggés helyes ismerete két extrém viselkedési módtól óvhat meg bennünket: Vagy elveszünk az anyagi világban / materializmus /. amely őt elfedi. A világ törvénye a mozgás. egészet. Így a pont mind az érzékelésünk. Azért van szükségünk testre. amikor azt mondja: “Bizonyossággal nem létezik semmi más. hogy Ő fenntartja és megőrzi. A lényéből áradó fény pedig olyan hatalmas. a Legfelsőbb. embereknek a megismeréshez mindig szükségünk van dimenzionalitásra / vagyis a térbeli kiterjedés szempontjának figyelembevételére /. a szó szoros értelmében metafizikai. Fel kell ismernünk. úgy a világ abban a pillanatban eltűnne. az a körben és a gömbben formára lel. A világ csak úgy maradhat meg. a világon túl létezik. és mi csak a teremtését ismerhetjük fel. hogy tudati tapasztalatokat szerezhessünk.” Az Isten és a világ. vagy megkíséreljük a menekülést a formák világából. hogy túllépi a felfogóképességünk határait. a részben benn foglaltatik az egész. a megváltáshoz. Egységet. amely mellett túl sokan túl gyorsan elmennek. a nem anyagival / való kapcsolatfelvétel eszköze. így minden kultúrában és korban Isten szimbóluma. könyvéhez / Egy kör igazi közepe egy pont. táncolunk. mint megvalósulatlan állapot. hogy felismerje benne a Láthatatlant. Kör és gömb születik belőle. hogy a kicsiben. A pontban benne van minden. A pont viszont egy másik létezési rendbe tartozik. A világ felhasználása azt jelenti. Ha csak egy szempillantásra is elválna a világtól. aktivitás 75 . a valóság és az illúzió azonossága egy nagy titkot rejt magában. mert nekünk.Szemelvények Thorwald Dethlefsen: Előszó / Rüdiger Dahlke: A mandalák világa c. A Közép törvénye a nyugalom. A pont és a kör – az Isten és a világ – az egy és a sok. amelyben egyesül a sokféleség.

de szomjas lett tőle.tánc. ahogy ezt például a dervisek teszik. és nincs nappal és éjszaka. Nem véletlenül jelenti az ógörög “vétkezni” egyidejűleg azt is: “elvéteni a pontot”. és szépségükben végtelen időkig élnek. Akkor egycsapásra felismerjük. zavartalan örömben élnek. hogy egyáltalán nem az a fontos. testük annál durvább lett. és benne nyilvánul meg a mindenkori helyzetünkkel való elégedetlenség. keletkezett a külső fény. mint a gombák. hisz a világon nem lehet tartós az elégedettség. szabadít meg az elégedetlenségtől.. a Közepet: a megnyugvás pontját. Akkor még nincs Nap. mint a méz. És akkor hosszú idők folyamén egyszerre csak kiemelkedik a jóízű föld. amikor a pap körmenetkor körbejárja az oltárt – ugyanaz a szimbólumtartalom rejlik: a Közép körüli tánc. úgy mi is vágyunk a Paradicsom után. önmaguk fényében ragyogva keringenek a térben.. mint fénylő csillagok fordulnak befelé. mint segédeszközt. Mikor pedig a földet megkóstolták. mindig cselekedni. és egyszer csak mindenben a lét ősformáját. . ha nem tudjuk érzékelni. És akkor eltűnt a jóízű föld. a teázás. kristálytiszta szellemlényüket és szépségüket annál inkább elvesztették. Amíg ember van a világon. hiszen nincs helye – mindenütt. hogy mit teszünk. mint rítust felfogni. a Hold és a csillagok. és a földből rügyek nőttek. és a lények ettek a bogyókból.. . hogy azt hogyan tesszük. a mi közepünket. A zen-szerzetesek olyan “egyszerű” tevékenységeket. Ezért lehet a táncot. Csak a Közép keresése. Ezt a különválást kell megszüntetni. mindig változtatni fog. mert a közepet keressük. “Hosszú és nagy változások folyamán – mondja Buddha – van idő.. és keletkeztek a hetek és hónapok. kezdjük életünket. És mikor belső fényük elveszett. a lények saját fényüket elvesztették. / Hamvas Béla: Scientia sacra I. /Ebből a könyvből vettel a borítón látható mandalákat. és minél többet ettek. A Középpontból élünk akkor is. Csak miután tudatosul bennünk. Hold és csillagok. De hol található ez a Pont? Sehol. s bűnben élünk. és ilyenkor a lények az életbe süllyednek. nincsenek hetek és hónapok. lágy mint a tejszín. . Elvétjük a közepet. mert kiválunk. ilyenkor a lények. amikor a világ kifelé fordul. – Hosszú és nagy változások idején van kor. míg egész életünk nem forog körülötte. hanem egyesegyedül az.. És akkor eltűntek a rügyek. önmaguk fényében ragyogva keringenek a térben. és kristálytiszta szellemlényük egyre 76 . állandó körözés a láthatatlan Egy körül. Meg kell tanulnunk meghúzni köreinket.. zavartalan örömben élnek. Kristálytiszta szellemből vannak. mert Ő minden lét alapja. nincs férfi és nő. a Pont körül. ízlett neki. De az általunk jól ismert rítusok mögött – pl. hogy minden emberi cselekvés formába öltött kifejezése a mögötte rejlő tartalmaknak és mintáknak. ezt a szakadékot kell áthidalni. csupán vágyunk rá. A láthatatlan Közép körüli szakadatlan körözés életünk alapmintája. azért tesszük. és ezáltal útjuk segédeszközévé. akinek mi – mint kör – létünket köszönjük. Akármit teszünk. Életünk állandó tánc a Közép körül. a Nap. és szépségük annál jobban elveszett. a Pontba való belépés vált meg. – És a lények minél többet ettek a földből. Az emberi élet rituális ábrázolása. a nyilazás – tesznek rítussá. Az egyik lényt elfogta a kíváncsiság és megkóstolta. Minden tevékenység mögött ott áll a változás utáni vágy. A tánc eredetét tekintve: rituális történés. misztikus tapasztalatok szerzésére felhasználni. egyre szorosabbra húzni azokat. és illatos és édes. és a földből bogyók nőttek. és színes mint a szivárvány. mint az ülés a menés. és szépségükbe végtelen időkig élnek. Még kristálytiszta szellemből vannak. a mandalát látta. Rüdiger Dahlke szemügyre vette a legkülönbözőbb megjelenési formákat. amikor a világ befelé fordul. és keletkezett a nappal és az éjszaka. Ahogy a kör nem feledheti eredetét. és a lények ettek a rügyekből.

– Egy napon az egyik lény így szólt: Miért menjek gabonáért reggel is. és akkor jött utána a pap. a paraszt és a kézműves. hogy nők.durvább lett. a harcos. Mikor a többiek észrevették. A többiek megbotránkoztak. ha a földet felosztanánk egymás között? A földet felosztották. és akkor a lények közül néhányan a másokéból szedtek. mint a liszt. édes volt. s ezért a lények elkezdtek házakat építeni. amit reggel leszedtek. Akkor még a gabona vadon termett. A lények a gabonát ették. A gabona akkor már nem nőtt ki másnapra egészen. már csak nyolcadannyira nőtt.” 77 . Ismét máskor az egyik lény azt mondta: Miért megyek minden nap gabonáért? És egy nap leszedett két napra valót. – Mi lenne szóltak a lények. estér kinőtt. nem kellett megsütni. és szégyenükben oda rejtőztek. nem kellett megőrölni. s amikor a lények egyszerre egy hétre leszedték. És akkor már volt uralkodó. És amikor egymásra néztek. Amit este leszedtek. azt mondták: Válasszunk magunk közül valakit. meg este is? És reggel leszedte az estére valót. csak feleannyira. a polgár. és megölelték egymást. hogy mindenki csak a maga földjéről szedjen. hogy férfiak. fehér volt. reggelre kinőtt. és akkor egy részükön láthatóvá lett. aki vigyáz. más részükön. De a gabona akkor már csak negyed-annyira nőtt. és szépségük egyre jobban elveszett. égő szenvedély fogta el őket.

állandóan gazdagodó talaját. amelyekre sem maga a gondolkodás. Az eszmélet. mert az eszmélet tele van az anyagával való együttélés emlékanyagával és ezt áthozza az új feltételek közé. sem metafizika. ami bennem az énről tud. A személyes Istennek válok részévé ezzel közegemmé válik a Végtelen.: egyesülés a legbelsőbb énnek kiteljesedése és beteljesedése. Spirituális antropológia SzellemHiba! A könyvjelző nem létezik. Az anyag most lehullt. az. Tágabb a szellem a léleknél. mert a tagozódás az anyagban élés kényszereiből származott. A szellem a lélek. ami a Szellemből való. személyiséggé nőve és szerveződve. hanem a Szellem munkájának terméke. LélekHiba! A könyvjelző nem létezik. Olyanféle élet kezdődik. termése vagyok és terméke vagyok. akinek szellemiségét testbe tette az Akarat. a számunkra lehetséges megismerésekbe. megteremti saját kitágulásával a “mély-eszméletet”. Szellemiségemhez úgy tartozom. ami ennek a léleknek a létét állítja. A lélek az. ami az anyagban eszméletszerű. az eszmélet a megvilágosító. ami közvetlenül Istenből árad. de van benne valami nem tisztán szellemi. Más az emberi lét és más az angeloszi lét örökkévalósága. sem az empíria nem válaszol. de nem maga a Szellem. egészen szellemszerű. A lélek az a működő valami vagy valaki az anyag elevenítője. Az ember a testes múlt terhével lép át a szellemiség országába és több-kevesebb földi életdarab morális értéke határozza meg számára azt a másrendű életszakaszt. egybeforrás az Alkotóval. Földi személyisége elmélyül kiszélesedik. Mikor még csak puszta szellemiségeket akar. ami beszámol nekem az énemben történtekről. De valamennyien a feszültség különféle minőségeiben és mennyiségeiben fejlődnek fel és népesítik be az isteni akarat világát. azok alkatát a sűrítés különböző fokain szervezi személyiségekké. mint a tiszta szellemeké. mely nélkül nincsen sem lélektan. amely Istenben előbb volt és öröktől fogva volt. Szellemiségem tesz engem eggyé a többi személlyé integrálódott szellemiségekkel és helyez be engem abba a “szentek egységébe”. az a pneumoszféra. és birtokába veszi az eszméletet most már a maga teljes mivoltában. EszméletHiba! A könyvjelző nem létezik. A halál pillanata: a “halott” testnek lelke most szellemiségének horizontjáig tágul. a Kezdettel. a valóságnak feltett kérdések. amelyben teste feltámadását várja. hogy lehetőségek felé tárnak ablakot és nem maradunk bezárva homályos valóságtornyainkba. s hozzá az anyag laza ritmusának sűrítése. A szellem az irányító. erőtartalékát. tisztítótűz/ SzolgálatHiba! A könyvjelző nem létezik. a Princípiummal. A lélek a testnek a társa. az anyagba fogózás képessége. a mély-eszmélettel együtt. ami bennünk él.Dr. sőt még gondolkodás sem. amelyet a Háromegy Isten Személye kisugároz és amelyben Hozzá hasonló szellemiségek indulnak létnek és szerveződnek személyekké. /Bardó v. és egy másik parányival a jövőbe fogózni. egybeömlik. a Létnek és létünknek 78 . hanem előbbről való. de nemcsak tágabb. azaz képes egy parányi lépéssel még a múltban vesztegelni. mint gyümölcs a fájához. a lélek a dolgozó. Mégsem teljesen olyan. az eszmélet egyetlen valósággá olvad. Arra azonban jók. az .. Dienes Valéria: Hajnalvárás Szent István Társulat 1983 Ezek az elgondolások csak keresések. mint énemnek munkaforrását. a szellem visszakéri a lelket. kihasználója annak. ami átöleli múltját és jövőjét. és a lelkem működéseiről.

Isten nem akarhat az embertől elgépesedést. A személy lényege. és akit szemtől szembe nem láthatok e testből való kilépés előtt. Az anyagból a szellem felé szublimálással. alapozza a tudomány világát. A lélek közvetítő alany a szellem és az anyag között. hogy annak “dedans”-jában megtelepedjék és ott cselekedjék formáljon személyiséget. kettős hatássereg kereszttüzében él.. a személyiség továbbalakítása és ezért érték. azzal a megbízással lép az anyagba. A lélek ennek az életnek a szellemisége. Az eszmélet tehát a lélek látószerve. munkálkodás. Ez a két művelet megismerésének alapforrása. alany. A szellem még ezen a közegen. mert világteremtő munkájában minden a személyiség megvalósulása felé tör. hogy ismeri magát.Alapelvével. melyből a lélek munkája folytán keletkező és fejlődő eszmélet él. szellem az Ő Léte. A lélek tehát az eszmélet világánál dolgozó szellemiség. akkor megnyílnak előtte a metafizika és a morál legelső kapui. mint a lélek személyes szellemisége. és ez az összefüggés hálózat. hanem úgy. cselekvésformák rendszere és az eszmélet lélekből áradó munkájának terméke. A tevékenységben törvények születnek. aktusokká foglalja és cselekvésrendszert fejleszt ki. Anyagiság és szellemiség közegébe merül. Az üdvösség nem tétlen szemlélet. hanem tevékeny közeledés. Az örök Szellemiségből bennem született cselekvő alany. aki nem úgy “részesít”. a szellemből az anyag felé szimbolizálással jut. amellyel Isten formálja a lelket. aki eszméletet sugároz anyagiságomba. Az akaratátadás nem akaratmegszűnés. Egyéni. ennek a most folyamatozó személyiségnek a szellemországból való kivetítménye. a szellemiség belereflektorozása az anyagiságba. tettforrás. sem az angelosztól Istenmásolást. mely kifogyhatatlanul halad a teljesség vonzása felé és telik neki erre az örökkévalóságból határtalanul. Eszméletem az Ő visszaverődése anyagomban. az egyes emberéletnek kiosztott szellemadag. személyes munkát akar. mert a lélek nem ebből az országból való. a személyiség törvénytár. A léleknek az eszmélés mindenkori fejlettségével kell dolgoznia. a szellemiség erejével személyiséget készít. Az eszmélet tevékenység. ezen az erőtéren át az egyes lélekre eső hatástenger. és mikor önmagába néz. és szellem az egyes léleknek szánt és benne dolgozó istenbemerültség. ez az ok. Az Isten mindent betöltő spirituális erőteret sugároz. ami az Angelosz felől nézve szabadság. ennek a kettősségnek személyiségformáló ereje. hogy megéljen egy anyagos földi életet. A Teremtés folyamatának szerveződése ez. A lélek történetében a szellem mindhárom jelentése dolgozik. Szellem: az Isten mint személy. és hogy ez a valóság a maga kettős közegében eligazodjon. amely szerint kialakítja “jellemHiba! A könyvjelző 79 . A lélek megismerése nem tudomány. mint léleképítő. többé-kevésbé szigorú törvényekkel.és hatásszövevény a személyiségHiba! A könyvjelző nem létezik. a lélek pedig valamiség. Az eszmélet a lélek megszólalása. az eszmélet lámpását adja kezébe. ezért képességei mindig korlátozottak és folyton határkövekbe ütközik. mint az emberélet irányítására szolgáló valóságot. személyalkotó istenüzenet. Minden lélek a szellemiségből az anyagiságba küldött Angelosz. Teremtő készségből áll. vagy inkább részesedés az Istenből. A lélek az eszmélet munkáltatásával. és azért lép ki testbe a szellemi valóság teljességéből. hogy rész ad önmagából. vagy nyilatkoznak . A nagy Igent-mondás alkotás. Örökösen megújuló tevékeny valóság. a tiszta szellemiségből él. A személyiség valamilyenség. Az Úr felől nézve engedelmesség az. Az én szellemi szubsztanciám. A személyiség nem entitás /valamely dolog tulajdonságának összessége/. és ezt a megélést a személység törvényei szerint az eszmélet munkájával illusztrálja. mint erőtér. hanem mélyebb beleolvadás a szellemiséget folyton újrateremtő Szándékba. anyagfeletti munkaképesség. Mikor maga köré néz. A lelkiismeret a személyiséghez tartozik. hanem metafizika és morál. valamely néki kiosztott feszültségi fokon munkálkodó entitás.ami egyre megy. A lélek kettős környezetben él a földön. hogy mindenkinek egészben adja magát.

mint azok a fájdalmak. vagyis ajándékul kaphat olyan feltételeket. Dr. az Atya. Az önfegyelem komponensei: a kielégülés késleltetése. mellyel elkülöníthetjük a sikert és a kudarcot.” Ám a pótmegoldás végül is fájdalmasabb lesz. amelyek elkerülése szülte őket. jelen eszmélésüknek lehetnek olyan élményei.nem létezik. hogy aztán élvezhessük az örömöket. → Gyógyír híján az emberi szellem zsugorodni kezd. éppen a problémák és a szenvedés elkerülésére való hajlam. Amikor szeretünk valakit vagy valamit. azt az egyetlen jellegzetességét. mely személyének cselekvéssorozatát meghatározza. M. Ezt a lélek azért teheti. Mégis. Ami fáj az nevel. a személyiség mögött áll. vagyis azt a lelket azontúl neveli egy magasabb szellemiség felé. A szellemi fejlődés elősegítése érdekében tesszük próbára a problémamegoldás emberi képességét. éppen a gondok fölismerésének és megoldásának folyamatában rejlik az élet értelme. G. belsugalmazza a jellegzetességeket. S ha valami 80 . amelynek erőiből merít és amelynek mindent átható kölcsönhatásain át részesül az Egyetlen Személy. Emberek keletkeznek a planétán és mindegyik ilyen cselekvésközpont körül szabadság-szférák fejlődnek ki a hozzájuk tartozó egyes eszmélet mécsesével. amely lehetővé teszi. amelynek áramában úszik. a bennük kifejlődő személyiség cselekvésrendszerével és a mindezeket bíráló és erkölcsi értékrendszerbe illesztő lelkiismerettel. az igazsághoz való ragaszkodás és az egyensúlyozás. Az emberi elme. hogy a problémákkal szembenézni és azokat megoldani fájdalommal jár. Lelkünknek.ét”. mint újabb erőcentrumok. s viseli annak képmását. mert az Atya elkészítette azokat mindazok számára. s a legnagyobb problémává maga a neurózis válik. amelynek segítségével megoldhatjuk az élet alapvető problémáit. Scott Peck: Úttalan utakon Problémák és fájdalom: Az élet problémák láncolata. egyben sikerül elejét venni annak a lelki fejlődésnek is. Amikor megkíséreljük elkerülni “jogos” szenvedésünket. Az önfegyelem az a szerszámkészlet. A lélek az egyén. Az életet az teszi nehézzé. érzelmünk tárgya értékes számunkra. amelyet fölmerülő problémáink követelnek. amelyekből a Legfelső Lényhez hasonlóan tevékenységek áradnak és testekhez kötött valóságokká szerveződnek. irányítja eszméletté világosodó tetteit és befolyásolja lelkiismeretét. hogy előbb túlleszünk a fájdalmon. amelyben az Egyetlen Akarat folytán felragyognak a testekhez rendelt lelkek. mint Isten műve. megtanul szenvedni és fejlődni is. Ennek a szeretetnek az a következménye. C. mert szoros metafizikai kapcsolatban van a nagy szellemiséggel. mint a fájdalomnak és az örömnek olyan beosztása. Aki megtanulja az önfegyelmet. a “Lélek”. amelyek között átéli. A probléma a próba. amilyeneket emberi eszmélés még nem próbált és mégis átélhető. az “Éli” határtalanságában. Isten örök Személyiségének a Mindenségben szétáradó jelenvalósága teremti folyamatosan azt a szellemi Erőteret. Jung: “A neurózis mindig a jogos szenvedés helyettesítése. akik megmaradnak az Ő szeretetében.és idegbetegségek elsőrendű oka. hogy ki azt magáévá teszi. a felelősség vállalása. A kielégülés késleltetése nem más. annál ott lakik a Fiú.

Egyensúlyozás: az önfegyelmet is fegyelmezetten kell gyakorolni! Az egyensúlyozás eredménye a rugalmasság. /ez nem összetévesztendő a szeretettel / A valódi szeretetHiba! A könyvjelző nem létezik. A valódi szeretet akaratlagos. A szeretet önfejlesztési folyamat akkor is. Egész életünkben újra és újra föl kell mérni felelősségünket. A neurotikus gyakran használ ilyen kifejezéseket: “kéne”. Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül. mindig rosszul választ. mintha énünk része volna. Az indulatátvitel a gyermekkorban kialakított és akkor helytálló világnézetnek a felnőttkorba való helytelen átvitele. “azt hiszem helytelen lenne”. Szeretetünk. Aki pszichiáterhez fordul. mint az én akaratlagos kiterjesztését a magunk vagy más lelki fejlődésének érdekében. csak erőfeszítés révén válik kimutathatóvá. hanem cselekvés. “nem lehetett”. indulatátvitelnek nevezik. A szeretet: A szeretet hajlandóság az én kiterjesztésére saját és mások lelki fejlődésének elősegítése érdekében. hogy a neurotikus önmaga életét teszi nyomorulttá. hanem mély biztonságérzettel is lépnek az életbe. Ha az ember nem a megoldásnak része. A szeretetet definiálhatjuk úgy is. A szeretethez az erőfeszítés is hozzá tartozik. akik eléggé szerencsések voltak. jól akarja kihasználni. s ezért az emberek többsége az előbbit választja. “kellett”. Önmagunk értékes voltának tudata igen fontos feltétele az ép elmének és az ép léleknek és sarkalatos pontja az önfegyelemnek. A neurotikus túlságosan nagy felelősséget vállal. a félelem esetében bátorságnak. A szeretet nem érzelem. A jellemhibás kifejezései viszont azt sugallják. értékesnek tartja az idejét is. rendszerint neurotikus vagy valamilyen jellemhibája van. Az idejétmúlt nézőponthoz való föltétlen ragaszkodás sok ideg. A lelkileg teljesen kifejlett emberek hivatása: szolgálni a világot. Egészen egyszerűen megfogalmazva: mindkét jelenség a felelősségérzet zavara. Az erőfeszítés pedig a tehetetlenség. 81 . Mit jelent az igazsághoz való feltétlen ragaszkodás? → Elsősorban állandó önvizsgálatot. külső erők határozzák meg. míg a jellemhibás ilyeneket: “nem tudok”. Az önfegyelmet a problémamegoldással járó fájdalmak feldolgozását célzó technikák összességeként határozhatjuk meg. KathexisHiba! A könyvjelző nem létezik. Pontosabban megfogalmazva: olyan munka vagy bátorság.és elmebetegség alapjául szolgál.nak. ha célja másvalaki fejlődése. mint a belső világé. élvezzük és vigyázunk rá.értékes. “kellene”. nemcsak önnön értékük tudatában. a jellemhibás mindenki másét.: az a folyamat. A külső világ vizsgálata sohasem jár olyan fájdalommal. mindig magába foglalja az elkötelezettséget és a bölcsességet. Aki önmagát értékesnek tartja. akkor a problémának. nem emocionális. “kel”. Mondják. ellentétes pólusokként. Ezt a valamit olyan energiával ruházzuk fel. A pszichiáterek ezt transzferálásHiba! A könyvjelző nem létezik. A bölcs élet a tettrekészség és a szemlélődés elegye. aki sohasem “felel meg”. azzal időt töltünk. mégpedig a változó események mindegyikével kapcsolatban. lelkes vagy lelketlen teremtmény. melynek során valami fontossá válik számunkra. a lustaság vagy a félelem ellenében és ellenére történik. mert szüleik következetes szeretetét élvezték. és ha választ. Ezt nevezzük munkának. A kathexis tárgya bármi lehet. hogy viselkedését tőle teljesen függetlenül. s ha ez így van. A szeretet tehát a munka és bátorság egyik formája. Azok a gyerekek. hogy önmagát kisebbrendűnek tartja. A neurotikus arra utal kifejezéseivel. Az egyensúlyozás lényege a “föladás”. amely önmagunk vagy más lelki fejlődésének érdekében nyilvánul meg. a jellemhibás nem eleget. s a bennük lakó szeretet e hivatás elfogadására indítja őket.

Ha egy tettnek sem a munkához, sem a bátorsághoz nincs köze, nem szeretet. A szeretet első formája a figyelemHiba! A könyvjelző nem létezik.. A figyelem feltételezi azt, hogy félretesszük más elfoglaltságainkat, és tettekre serkentjük tudatunkat. A figyelem is akaratlagos cselekvés, a tunyaságot gyűri le. A valódi figyelemnek lényegi eleme a zárójelezésHiba! A könyvjelző nem létezik.: melyben az ember átmenetileg félreteszi, elfelejti, “zárójelbe teszi” saját előítéleteit, vágyait és gondolkodásformáit és amennyire csak lehet, a beszélő helyébe képzeli magát. A beszélő és a figyelő egyesülése valójában az én kiterjesztése, s mint ilyen mindig nyereséges vállalkozás. Mi több, mivel a valódi figyelemhez szükséges a zárójelezés, az én átmeneti kizárása, a figyelő átmenetileg teljesen elfogadja a beszélőt. E folyamatban a figyelő és a beszélő mindjobban érzékelik egymást, s újra megjelenik a szeretet tánca. Mivel a valódi figyelés cselekvő szeretet, a legnagyobb figyelmet a házasságban játssza. A figyelőképesség ugyan nő a gyakorlattal, de mindig erőfeszítést igényel. A közös játék a figyelem egyik formája. A figyelem különböző megnyilvánulási formáiban egyvalami közös - időt igényelnek. A szeretet hiányának lényege a lustaság, mert a szeretet: munka. A szeretet bátorság. Mikor önmagunkat kiterjesztjük, énünk új ismeretlen térbe lép, szinte új és ismeretlen énné változik. A lelki fejlődés bizonyos szinten mindig bátorságot igényel és kockázat vállalást. Csak azt szeretjük, aki valamilyen módon fontos számunkra. Ám a kathexis esetében mindig fönnáll a veszteség, vagy a visszautasítás kockázata. Aki közeledni próbál egy másik emberhez, mindig vállalja a kockázatot, hogy a másik elutasítja, s hogy ő még inkább egyedül marad. S akármit szeret is az ember - legyen az másik ember, állat vagy növény - előbb utóbb meg fog halni. Aki bízik csalódhat, aki függ valakitől, azt cserbenhagyják. A kathexis ára a fájdalom → a teljes élet fájdalommal is terhes. Az élet lényege a változás, a növekedés és a hanyatlás színjátéka. Aki az életet és a növekedést választja, a változás és a halál kilátását választja. Az életben a valódi biztonság nem más, mint az élet bizonytalanságának élvezete. A szeretet legmagasabb formája mindig szabad elhatározást s nem alkalmazkodást igényel. Az elkötelezettség érzése az, ami a szerelemből valódi szeretetet faraghat. S a fogamzás után is az elkötelezettség az, ami a biológiai szülőből valódi szülővé is tehet bennünket. Aki valóban törődik más lelki fejlődésével, az tudatosan vagy ösztönösen, de tisztában van vele, hogy a fejlődést csak az állandóság érzetét magában hordozó kapcsolatban lehet elősegíteni. Nem lehet megérteni mást anélkül, hogy ne adnánk neki helyet önmagunkban, ami persze összefügg a zárójelezéssel, igényli az én kiterjesztését s ilyenformán az én változását is. Azok a szülők, akik nem hajlandók gyermekeikkel együtt fejlődni, változni és szenvedni, a szenilitást választják. A végső és talán legnagyobb kockázat a hatalom alázatos gyakorlása. A másik fejére olvasni olyan képesség, amelyet a legtöbb ember minden különösebb nehézség nélkül gyakorol. → Ám a mérges vagy bosszús kritika nem annyira a világ felvilágosítását, mint az amúgy is sokasodó zavar fokozását szolgálja. Aki valóban szereti a másikat, nehezebben szánja el magát bírálatra. Tisztában van vele, hogy a helyzet rossz lehetőségeket rejt magában. Ilyenkor ugyanis az ember morálisan vagy intellektuálisan magasabb rendű helyzetbe kerül. A szerető fél így dilemmába kerül: szembe kerül egymással a másik iránt érzett szeretete és a helyreigazítás felelőssége. A dilemmát csak aprólékos önvizsgálat oldhatja föl: a “szerető” megvizsgálja mind tudásának értékét, mind indítékait. Az alázatosság és szelídség lényege a minél objektívebb önvizsgálat. Nem ellenszegülni, amikor ellenszegülni kell - ez ugyancsak a szeretet hiánya. A kritikaHiba! A könyvjelző nem létezik. a vezetés, illetve a hatalom gyakorlásának egyik 82

formája. Ami nem más, mint kísérlet arra, hogy előre megfontolt módon befolyásoljuk az eseményeket. Azért bírálunk, hogy megváltoztassuk valakinek az életét. Természetesen a befolyásolásnak nem egyetlen s nem is a legmagasabb-rendű módja a kritika. Lehet befolyásolni példával, javaslattal, példázattal, jutalmazással, büntetéssel, tiltással vagy engedélyezéssel, tapasztalat révén szenvedéssel stb. Aki szeret egy másik embert, annak gyakorolnia kell ezt a művészetet, mert ha valakit érdekel egy másik ember lelki fejlődése, akkor fel kell készülnie arra, hogy az adott pillanatban a lehető legmegfelelőbb módon segítse azt elő. Az ember minél őszintébben szeret, annál alázatosabb, s minél alázatosabb, annál óvatosabban nyúl a hatalomhoz. Az önfegyelemhez szükséges energia a szeretetből fakad, mely az akarat egyik formája → az önfegyelem tettekre váltott szeretet. Az érzelmek a rabszolgák és az önfegyelem művészete azonos a rabszolgatartás művészetével: az ember érzelmei energiaforrásként szolgálnak, az élet éléséhez szükséges erőt adják. Mivel nekünk dolgoznak, tiszteletet érdemelnek. A rabszolgatartó két súlyos hibát szokott elkövetni: 1. Nem fegyelmezi rabszolgáit → azok fölé nőnek és átveszik az irányítást. 2. Bűntudatos neurotikus életmódja, túlfegyelmezi rabszolgáit, s a legapróbb vétségeket is szigorúan bünteti. Csak a misztikusok rendelkeznek valódi ismeretekkel e témakörben, s hozzájuk és a valláshoz kell fordulnunk, ha e kérdések megértését reméljük. /Pl. Avilai Szent Teréz, Keresztes Szent János stb./ Egyre többen hajlanak a feltevésre, hogy minden betegség pszichoszomatikus természetű, hogy az elme valamilyen módon részt vesz az ellenálló-képesség működésének szabályozásában. A lelki-betegséget nem a tudatalatti produktumának tartom, hanem a tudaténak, vagy pedig a tudat és a tudatalatti kapcsolatában mutatkozó rendellenességnek. Nem az a gond, hogy az ember milyen vágyakkal és indulatokkal rendelkezik, hanem az, hogy olyan tudattal, amely nem képes elviselni sem őket, sem a megoldásukkal járó fájdalmat, s ezért kész mindent a szőnyeg alá söpörni. → A tudatalatti azonban tisztában van a valóságos helyzettel. A lelki fejlődés egyik legfontosabb része, hogy a tudatos énkép közeledjen a tudatalatti világhoz. A kegyelem meghatározása: . Elősegítik, támogatják, védik az emberi életet és a lelki fejlődést. . Működésük csak részben érthető a természeti törvények alapján, legalábbis ahogyan azokat a tudományos gondolkodás értelmezi. 3. Gyakran és egyetemesen jelentkeznek az ember életében. / Legfeljebb nem vesszük észre. / 4. Bár a tudat hatást gyakorolhat rájuk, eredetük a tudatos akaraton és a tudatos döntésen kívül esik. Ezek egyetlen jelenség különböző megnyilvánulásai, egyetlen hatalmas erő által, amely az emberi tudaton túlról gondoskodik a lelki fejlődésről. A teológiában két elmélet uralkodik: • Emanáció elve: a kegyelem egy kívülálló Istenből sugárzik. • Immanencia elve: az emberi lét középpontjában fellelhető Istenből sugárzik. Az elhelyezés kényszere korlátozza a jelenség megértésének lehetőségét. Az egyéniség határa egy áthatolható vékony hártya, ahogy a tudatos és tudattalan között lehetséges a közlekedés, ugyanúgy lehetséges az egyéni elme és a “külső elme” között is. Julian XIV. sz-i. remete ezt így fogalmazta meg: “Mert amiképpen a ruha fedi a bőrt, a bőr a húst, a hús a csontot s az egész a szívet, azonképpen fedi a testet és a lelket Isten jósága. Úgy és még annál is jobban, mert a ruha és test elkopik és semmivé lesz, de Isten jósága örökké megmarad.” 83

A lelki fejlődés az egyén evolúciója, mely a lelki entrópia: lustaság, megszokás stb. ellenében halad. Az evolúciós erő a szeretet, melynek eredője és célja az Isten. A Rossz a mások fölött gyakorolt hatalom nyílt vagy leplezett alkalmazása a lelki fejlődés elkerülése érdekében. Isten és az ember átfedése azonos tudattalan és a tudatos átfedésével. Egyszerűbben kifejezve: Isten a tudatalattin belül van. Mi Isten része vagyunk mindenkor. Isten mindig velünk volt, van és lesz. A Szentlelket úgy kell elképzelnünk, mint valami hatalmas rizómát, óriási kiterjedt gyökértörzset, amelyből csak a tudat apró növénykéje emelkedik ki láthatóan. Tulajdonképpeni élete láthatatlan, a rizóma mélyén rejlik. Mindaz, ami a talaj fölött látható, csak egy nyáron át tart, azután elhervad. → A világ mulandó, a rizóma megmarad. A lelki fejlődés végső célja Isten állapotának elérése, a cél a tudatalatti asszimilálása. Ha két lábon járó befolyásos felnőtt emberek saját érett akaratukat azonosítani tudják Isten akaratával, Isten a mi tudatos énünk révén ölelheti föl létezésének új formáját. Így válhatunk mi Isten cselekvő részévé, úgyszólván karjává. S amennyiben Isten akaratának megfelelően tudjuk a világot befolyásolni, Isten kegyelmének cselekvő részévé is válunk. A kegyelem egyik formájává is leszünk így, s Isten nevében munkálkodhatunk a világban, szeretetet teremtve ott, ahol nem volt addig szeretet, a tudatosság általunk megélt szintjére vonva embertársainkat, így segítve elő az emberi fejlődést. A politikai hatalomHiba! A könyvjelző nem létezik. abból áll, hogy másokat saját akaratára kényszeríthet valaki. Ez a hatalom vagy valamilyen pozíció, vagy pénz. Nem a pozíciót elfoglaló embernek van hatalma, hanem a pozíciónak. A politikai hatalomnak semmi köze a jósághoz és a bölcsességhez. A szellemi hatalom személyhez kötött és senkit sem kényszerít semmire. A szellemi hatalom lényege a legnagyobb fokú tudatos döntőképesség, a tudat. A lelki fejlődés útja egy életre szóló tanulás útja. Ha az ember ezt az utat őszintén és kitartóan követi, a tudás darabjai lassan összeállnak. A dolgok értelmet nyernek. S lassan elérhetünk odáig, amikor már tudjuk, hogy mit csinálunk. Ekkor teszünk szert a hatalomra. A szellemi hatalom alapjában véve örömforrás, a mester öröme. Van egy még nagyobb öröm: Isten közelségének öröme. Mert amikor valóban tudjuk, hogy mit miért teszünk, részesei vagyunk Isten tudásának. Tudatos énünk sikeresen egyesült Istennel. Mégis, aki elért a lelki fejlődés ezen fokára, rendszerint egyfajta alázatban él. Mert annak is a tudatában van, hogy tudata az Istenből ered. Tudatában van kapcsolatával a gyökértörzzsel. Az igazán hatalmas ember, ha hatalma forrása felől kérdezik, mindig így fog válaszolni: “Hatalmam nem az enyém. Ami kevés hatalmam van, az egy nagyobb hatalom megnyilatkozása. Én csak megjelenítője vagyok ennek a hatalomnak, amely egyáltalán nem az enyém.” Ennek az az oka, hogy a valóban hatalmas emberek kapcsolatban állnak Istennel. “Legyen meg a Te akaratod, ne az enyém. Tégy engem eszközöddé.” Ez a vágyuk. S az én ilyetén elvesztése egyfajta nyugodt eksztázist hoz magával, valamennyire hasonlót a szerelem érzéséhez. Tudatában vannak közelségüknek Istenhez, s ezzel megszűnik magányérzetük. A szellemi lelki hatalom örömteli, de ugyanakkor rettentő is. Mert minél tudatosabb egy lény, annál nehezebb a cselekvés. Minél magasabb fokú a tudat, annál több tényezőt kell figyelembe venni. Ugyanakkor minél többet tudunk, annál inkább előre látjuk cselekedeteink következményeit. Ám, ha cselekvésünk minden lehetséges következményét előre akarjuk látni, teljes tehetetlenségre kárhoztatjuk magunkat. Ugyanakkor azonban a cselekvés hiánya is cselekvés, s vannak olyan helyzetek, amikor a leghelyesebb, ha az ember nem tesz semmit, más helyzetben ugyanez káros következményekkel járhat. Így a lelki hatalom nem csupán tudat, hanem a döntésképesség megőrzése az egyre 84

fokozottabb tudatosság mellett. Még egy gond van a hatalommal: az egyedüllét. Sietek megkülönböztetni az egyedüllétet a magánytól. A magány a kapcsolatteremtés képességének hiányából fakad. A hatalommal bíró emberek körül vannak véve embertársaikkal, akik mindent megtesznek a kommunikáció érdekében: tehát az ember nem magányos, sőt olykor még vágyhat is a magányra. Az egyedüllétHiba! A könyvjelző nem létezik. a tudatosságban azonos szinten lévő társ hiánya. A valóság és a valósággal vállalt viszonyunk számos eleme kellemetlen és fájdalmas számunkra → megpróbáljuk tudatunkat oltalmazni a valóságtól → ezen módszereket a pszichoterápia védekező mechanizmusoknak nevezi. Mindannyian alkalmazunk védekező mechanizmusokat, így korlátozva tudatosságunkat. Amikor ez az állapot elér egy bizonyos mértéket, környezetünk felismeri, hogy “nem vagyunk kapcsolatban a valósággal”, és elmebetegnek tart. Az elme megbetegedése azt jelzi, hogy az egyén rossz úton halad, s lelki fejlődése veszélyeztetve van. A pszichotikus betegek azok közül kerülnek ki, akikkel szüleik életük első kilenc hónapjában nagyon rosszul bántak. A személyiségzavarokkal küzdő betegeknek csecsemőkorban még elég jól ment a sorsa, ők kilenc hónapos és két éves kor között élték át traumatikus élményüket. A neurotikus betegek 2 - 5 éves koruk között szerezték be traumáikat. A kegyelem szólítása már magában előléptetés, nagyobb hatalom és felelősség. Tudatában lenni a kegynek, állandóan érezni Isten közelségét olyan mély belső elégedettséget és békét szül, ami keveseknek osztályrésze. Másfelől viszont ez a tudat roppant felelősséget is ró az emberre. Mert aki Isten közelében van, az kötelességének érzi azt is, hogy Isten hatalmának és szeretetének cselekvő részese legyen. A kegyelem egyben erőfeszítéssel teli életre szólít fel, amelyben törődni kell a világgal és minden módon szolgálni kell fejlődését. A hívó szó a lelki gyermekségből szólít a felnőtt állapotába. Így a kegyelem békéjével együtt jelentkezik a gyötrődő felelősség, a kötelesség. A kegyelem választásának és a kegyelem általi kiválasztatásnak paradox helyzete a szerendipitás lényege. / szerendipitás: olyan értékes ajándék fellelése, amelyet nem kerestünk. / Buddha akkor világosodott meg, amikor megszűnt keresni – amikor hagyta, hogy a megvilágosodás jöjjön hozzá. Kétségtelen azonban, hogy ez nem történt volna meg, ha nem fordít tizenhat évet az előkészületekre. Ahogyan a világegyetemben kicsinek és elveszettnek érezzük magunkat, ugyanúgy érezzük szellemi értelemben is. Amint az ember felfogja a kegyelmet, többé nem érzi magát sem értelmetlennek, sem jelentéktelennek. Az a tény, hogy létezik-e rajtunk és tudatos énünkön túlmutató erő, amelynek célja lelki fejlődésünk. S ez elég ahhoz, hogy jelentéktelenségünk érzetét tompítsa. Mert ennek az erőnek a létezése bizonyosság arra, hogy fejlődésünk roppant jelentőségű valamilyen erő számára. Ezt az erőt nevezzük Istennek.

85

A fokozatosság elvét betartva.: Test és lélek imája Michael Ben-Menachem: Lazíts az életedért A belső imához illetve a meditációhoz testi relaxáción . A tökéletesség útja és A belső várkastély Nevezhetném ezt a könyvet keresztény jógának is. Jung: AIÓN  C. G. Jung: Emlékek. Kaczvinszky József: Kelet világossága I. gyakorlati útmutatásokkal ellátva leír egy hét szintű meditációs rendszert. kötet a kereszténységről szól. mely a megvilágosodáshoz vezet. II. Antony de Mello S. G.Felhasznált irodalom:  C. A keresztény misztika egyik csúcsa.  Rüdiger Dahlke: A mandalák világa /előszó/  Dr. Jung: Az ember és szimbólumai  Carl Gustav Jung: Mélységeink ösvényein  C. M. G. A keresztény meditáció kézikönyve. Dienes Valéria: Hajnalvárás  Dr. A III. a témáról átfogó képet ad. gondolatok  Hamvas Béla: Scientia sacra I.összpontosításon keresztül vezet az út. A Kármelhegy útja Hamvas Béla: Scientia sacra I. ez nekem nem tetszett. III. 900 oldalon leírja a megvilágosodás keleti útját. Leírja a meditáció fejlődésének lelki szellemi folyamatait. álmok. Keresztes Szent János Művei I. Bevezetés a Yogába Loyolai Szent Ignác írásaiból: Lelkigyakorlatos könyv A keresztény meditáció kézikönyve. mely bevezet az önfeladás és a meditáció művészetébe. Csodálatos könyvben összefoglalja az emberiség spirituális kultúráját a kezdetektől a kereszténységig. Ez a könyv relaxációs technikák tárházát ismerteti vázlatosan. A keresztény misztika egyik csúcsa. 86 . Scott Peck: Úttalan utakon Göncöl Kiadó Gondolat Kiadó Akadémiai Kiadó Európa Kiadó Medio Kiadó Dunakönyv Kiadó Szent István Társulat 1983 Láng Kiadó 1990 Ajánlott irodalom: Szent Terézia Összes művei Önéletrajz Szent Terézia Összes művei I. J. Kb. II.

Tárgymutató 87 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful