METODOLOGI KAJIAN I

METODOLOGI
• Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik mereka-bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu rumusan. • Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah disiasat dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. • Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian.

Reka Bentuk Kajian
• Reka bentuk kajian memberi gambaran tentang kerangka, perancangan atau strategi yang menentukan prosedur kajian - Aspek-aspek reka bentuk merangkumi: - pendekatan kajian, - Kaedah persampelan, - Cara pengumpulan data, - Teknik memproses dan menganalisis data, dan - Penulisan laporan.

Reka Bentuk Kajian Kuantitatif o o o o Tinjauan (Survey) Eksperimen (Experimental) Kuasi-eksperimen (Quasi-experimental) Korelasi (Correlational) .

pendapat atau trenda masyarakat terhadap sesuatu isu. (Contoh: Persepsi pelajar Tingkatan 6 terhadap kepentingan kajian …) Mengkaji keberkesanan rawatan (Contoh: Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif) Nota: Persampelan rawak Mengkaji keberkesanan rawatan (Contoh: Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif) Nota: Persampelan tidak rawak Mengkaji hubungan antara pembolehubah (Contoh: Hubungan antara kemahiran berfikir dengan pencapaian …) REKA BENTUK KAJIAN Tinjauan (survey) Eksperimen Kuasi-Eksperimen Korelasi .Tujuan Kajian & Reka bentuk Kajian Kuantitatif TUJUAN KAJIAN Mengkaji persepsi.

Reka bentuk Eksperimen Ciri-ciri utama: • Peserta-peserta dipilih dan diagihkan secara rawak kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan • Sesuatu intervensi intervensi diapplikasikan kepada satu atau lebih kumpulan • Akibat (outcomes) diukur pada akhir eksperimen – boleh menentukan sebab dan akibat dalam kajian • Prosedur direkabentuk supaya menangani ancaman terhadap kesahan • Statistik digunakan untuk membuat perbandingan .

Eksperimen.Kawalan • Kumpulan eksperimen/rawatan – subjek kajian yang didedahkan kepada sesuatu rawatan (cth pengajaran berasaskan komputer) • Kumpulan kawalan – subjek yang tidak menerima rawatan (cth pengajaran tradisional) • Perbandingan antara prestasi antara dua kumpulan menentukan keberkesanan rawatan terhadap sesuatu akibat (cth pencapaian matematik) dalam kalangan peserta kajian .Kump. Kump.

instrumentasi. dan regresi kepada min • Andaian: sebarang sejarah peristiwa dalam pengalaman subjek yang mungkin menyebabkan sessuatu perbezaan dalam kumpulan eskperimen juga akan menyebabkan perbezaan dalam kumpulan kawalan . maturasi. pemilihan bias.Contoh: Reka bentuk Pretest-Posttest Pretest Experimental Group Control Group R R O O Treatment X Posttest O O • Reka bentuk yang menggunakan kedua-dua kumpulan eskperimen dan kawalan di mana subjek adalah diagihkan secara rawak • Dapat mengawal faktor-faktor sampingan seperti sejarah.

Reka bentuk Pra dan Pasca UJIAN PRA (Ujian) (Ujian) INTERVENSI Kumpulan Eksperimen (Mengajar dgn Kaedah A) Kumpulan Kawalan (Mengajar dgn Kaedah B) UJIAN PASCA (Ujian ) (Ujian ) .

Reka bentuk Kuasi-Eksperimen • Kajian Eksperimental tulen menggunakan pemilihan rawak dan pengagihan rawak peserta kajian kepada kumpulan eksperimen dan kawapan • Kajian kuasi-eksperimen TIDAK melaksanakan pemilihan rawak peserta kajian • Sebab utama adalah kerana subjek kajian tidak dapat dipilih dan diagihkan secara rawak • Cth menggunkan kelas-kelas yang sedia ada kerana konstrain pentadbiran • .

Contoh: Reka bentuk Non-Equivalent Control-Group Design Pretest Treatment Posttest Experimental Group O X O -------------------------------------------------------------------------------------------Control Group O O • Pengagihan subjek kepada kumpulan eksperimen dan kawalan adalah tidak rawak • Subjek dalam kumpulan eksperimen dan kawalan mungkin tidak setara dalam semua pembolehubah • Skor-skor ujian dibandingkan untuk menentukan perbezaan signifikan yang disebabkan oleh rawatan .

Reka bentuk Tinjauan Kajian tinjauan mengkaji populasi dengan memilih sampel yang dipilih daripada sesuatu populasi untuk menemui kejadian. agihan dan perhubungan antara pembolehubah sosial dan psikologi . Inference/generalisation Survey Sample Reading Habits of Representative Sample Random Selection Reading Habits of Malaysian Students Population Inference/generalisation .

Reka bentuk Tinjauan Ciri-ciri utama: • Pensampelan daripada sesuatu populasi • Mengutip data melalui soal selidik atau temubual • Mereka bentuk instrumen untuk mengutip data • Mendapatkan kadar respon yang tinggi • Mereka bentuk dan menggunakan soal selidk secara pentadbiran langsung atau melalui pos • Melaksanakan tinjauan temubual secara langsung atau melalui telefon .

• Tujuan penyelidikan korelasi adalah untuk mengenal pasti perhubungan yang dapat menerang atau meramal kejadian sesuatu pembolehubah • Menggunakan teknik statistik canggih untuk menentukan korelasi antara pembolehubah.Reka bentuk Korelasi • Penyelidikan korelasi adalah pendekatan yang memfokus kepada menentukan perkaitan atau perhubungan antara dua atau lebih pembolehubah. . • Limitasi utama penyelidikan korelasi adalah ia tidak boleh memberi interpretasi sebab dan akibat.

Reka Bentuk Kualitatif • Kajian Kes (Case study) • Kajian Etnografi (Ethnography) • Kajian Sejarah (Historical) .

Tujuan Kajian & Reka bentuk Kajian Kualitatif TUJUAN KAJIAN Mengkaji secara terperinci sesuatu “kes” (situasi. peristiwa. orang. kumpulan). (Contoh: Kemahiran berfikir pelajar-pelajar cemerlang Tingkatan 6 Kemanusiaan) Mengkaji ciri-ciri budaya dan kehidupan sesuatu kumpulan atau komuniti (Contoh: Budaya belajar dalam kalangan pelajar lelaki Tingkatan 6 Sains di sebuah sekolah) Mengkaji rekod dan penulisan lampau untuk menghubungkait dengan perisitiwa kini atau akan datang (Contoh: Unsur falsafah Islam dalam kurikulum sejarah Tingkatan 6) REKA BENTUK KAJIAN Kajian Kes Etnografi Sejarah .

1989. 1994) . atau seorang peserta. atau suatu peristiwa tertentu (Meriam. Yin. 1988.Kajian Kes • Merupakan penyiasatan yang terperinci kepada sesuatu `setting’. atau sesuatu hamparan dokumen. Stake.

Etnografi • Menghuraikan ciri-ciri budaya dan kehidupan sesuatu kumpulan atau komuniti • Melibatkan pemerhatian sebagai peserta (participant observation) atau ahli dalam kumpulan yang dikaji dalam tempoh masa yang panjang .

kepercayaan dan bahasa yang diamalkan dan dikongsi bersama dalam sesuatu kumpulan – Suatu penghuraian dan penganalisaan tema-tema berkaitan dengan kumpulan yang berkongsi budaya (culture-sharing group) – Suatu penghuraian tema-tema dan interpretasi dalam konteks kumpulan tersebut .Reka bentuk Etnografi • Ciri-ciri utama: – Penyiasatan tema-tema budya yang berasaskan antropologi budaya (Cultural anthroppology) – Kajian terhadap kumpulan yang mengkongsikan sesuatu budaya – Pengkajian terhadap pola tingkah laku.

effects. 1996) . mengesah dan sintesiskan fakta untuk menghubungkait dengan perisitiwa kini atau akan datang • Historical Research is the systematic collection and objective evaluation of data related to past occurrences in order to test hypotheses concerning causes. menilai. or trends of these events that may help to explain present events and anticipate future events. (Gay.Kajian Reka Bentuk Sejarah • Mengkaji rekod dan penulisan lampau secara sistematik dengan mengumpul.

PERSAMPELAN • • • • • Populasi adalah semua orang dalam kumpulan di mana penyelidik berminat untuk mendapatkan maklumat dan membuat rumusan tentangnya. Contoh: Sekumpulan pelajar Tingkatan 6 di daerah Kuantan SAMPEL Pelajar Ting 6 Daerah Kuantan Persampelan POPULASI Pelajar Ting 6 Pahang . Kumpulan sasaran di mana dapatan kajian boleh digeneralisasikan Contoh : Semua pelajar Tingkatan 6 di Pahang Sampel adalah suatu kumpulan (subset) peserta kajian yang dipilih daripada satu populasi .

OR (b) Place a slip of paper with the name or ID no.Persampelan Rawak Mudah (a) Assign a number to each member of the population and select the subjects based on the numbers in a random table. of each member in a container. mix the slips thoroughly and draw the required number of names or numbers .

cth. 7 • Nomborkan ahli-ahli dalam populasi dan pilih setiap nama yang ke-n (iaitu. 1000/100 = 10 • Pilih secara rawak suatu nombor < 10.Persampelan Sistematik • Bahagikan populasi mengikut saiz sample yang dikehendaki • Cth. Ke-7) daripada senarai nama dalam populasi .

Persampelan Rawak Berstrata (Tidak Berkadar) Populasi 3000 Murid SK 1500 Murid 120 Murid SRJK (C) 1000 Murid SRJK (T) 500 Murid 120 Murid 120 Murid .

Persampelan Rawak Berstrata (Berkadar) Populasi 3000 Pelajar SK 1500 Murid 12% drpd 1500 = 180 Murid SRJK (C) 1000 Murid SRJK (T) 500 Murid 12% drpd 1000 = 120 Murid 12% drpd 500 = 60 Murid .

.Persampelan Kluster • Memilih sampel secara rawak daripada populasi yang sangat besar agak rumit. kita boleh memilih kelompokkelompok tertentu dan uji semua subjek yang ada dalam kelompok yang dipilih. Semua guru Tingkatan 6 dpd 5 sekolah itu dipilih sebagai sampel. • Contoh : Pilih 5 sekolah secara rawak daripada 12 sekolah. Oleh itu.

• Instrumen boleh berbentuk: – Dibina sendiri oleh pengkaji. .INSTRUMEN • Instrumen digunakan untuk memungut data kajian. – Diubah suai daripada instrumen kajian terdahulu – Menggunakan instrumen standard yang sedia ada.

Instrumen Kajian Kuantitatif • Jenis-jenis instrumen kajian kuantitatif yang kerap digunakan: – Soal selidik • Soal selidik persepsi / sikap • Inventori konstruk psikologi – Ujian • Ujian prestasi/pencapaian • Ujian diagnostik • Ujian amali – Senarai semak • Senarai semak perlakuan guru semasa mengajar .

Instrumen Kajian Kualitatif • Penyelidik adalah instrumen utama dalam kajian kualitatif • Kaedah yang biasa digunakan: – Temubual • Temubual berstruktur • Temubual separa berstruktur • Temubual tidak berstruktur – Pemerhatian • Pemerhatian sebagai peserta (Participant observer) • Pemerhatian penuh (Complete observer) – Dokumen • Hasil kerja pelajar • Diari/jurnal reflektif • Buku kedatangan pelajar .

Kesahan • Secara amnya. kesahan mencerminkan darjah ketepatan semasa mengukur/memerhati apa yang hendak diukur/diperhati • Dalam kajian kuantitatif. kesahan instrumen menentukan sejauh manakah ia dapat mengukur apa yang hendak diukur • Dalam kajian kualitatif. kesahan menentukan sejauh mana pengkaji melaksanakan pemerhatian dan interpretasi dengan tepat dan benar .

kebolehpercayaan menggambarkan sejauh manakah pengkaji melaksana dan melapor secara eksplisit prosedur kajian dengan benar dan jitu. – Berkaitan dengan isu “credibility”. kebolehpercayaan menggambarkan sejauh manakah pengukuran melalui sesuatu instrumen adalah konsisten dan stabil – Konsistensi dalaman (Cth: Cronbach Alpha) – Stabiliti (Cth: Test-retest reliability) • Dalam kajian kualitatif. “dependability” dan “transferability” .Kebolehpercayaan • Dalam kajian kuantitatif.

Prosedur kajian • Prosedur sebenar kajian hendaklah diperincikan mengikut urutan. Ini termasuklah langkahlangkah yang akan dilakukan oleh penyelidik tentang apa yang akan dibuat. bila. dan dengan siapa. penggunaan bahan-bahan perlu dinyatakan • Prosedur penting dilaporkan – Prosedur rawatan (bagi kajian eksperimen) – Prosedur mengumpul data – Prosedur menganalisis data . bagaimana. Masa sebenar bila tugas akan dimulakan serta jangkaan tarikh tamat. di mana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful