VOCABULAR LISTA PRESCURTĂRILOR adj. adjectiv adm. administraţie adv. adverb, adverbial ant. antichitate arhit.

arhitectură art. articol aux. auxiliar bot. botanică comp. (gradul) comparativ conj. conjuncţie constr. construcţii expr. expresie /. (fem.) feminin fam. familiar fig. figurat gram. gramatică hot. hotărît imper. imperativ impers, impersonal ini. indicativ inf. infinitiv interj, interjecţie interog. interogativ invar, invariabil ist. istorie înv. învechit jur. juridic Ut. literatură loc. adv. locuţiune adverbială loc. conj. locuţiune conjuncţională loc. prep. locuţiune prepoziţională loc. verb. locuţiune verbală m. (mase.) masculin maj. majusculă mar. marină mai. matematică mii. militar mitol. mitologie muz. muzică nehot. nehotărît num. numeral part. participiu perf. perfect pers. personal pi. plural

pop. popular prep. prepoziţie prez. prezent pron. pronume qn. quelqu'un qch. quelque chose rel. relativ s. substantiv iehn. tehnică ţipogr. tipografie tr. trecut v. vezi vb. verb vi. verb intranzitiv vt. verb tranzitiv zool. zoologie Observaţii. 1. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. 2. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste indicaţii aparţin grupei I de conjugare.

VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎNl A à prep. la, cu, de, pe, după, cîte, în ; à pied pe jos ; peu à peu puţin cîte puţin ; à mon avis după părerea mea abandonner vb. a părăsi, a renunţa abat-jour s.m. invar, abajur abattage s. m. tăiere ; doborîre (a copacilor, a vitelor) ; abataj abattre vb. III a doborî, a tăia; (fig.) a descuraja abbaye s.f. abaţie, mănăstire abbé s.m. abate, preot abîme s.m. prăpastie, abis abnégation s.f. abnegaţie abolir vb. II a suprima, a aboli abondance s.f. abundenţă, belşug abondant,-eadj. îmbelşugat, abundent abord s.m. abordare; (pi.) împrejurimi; [loc. adv.) d' ~ mai întîi, în primul rînd aborder vb. a aborda; a acosta, a intra în vorbă cu cineva aboutir vb. II a atinge (ceva), a ajunge (la) ; [fig. ) a duce (la) abreuver vb. a adăpa abri s. m. adăpost abricot s, m. caisă abricotier s. m. cais abriter vb. a adăposti absence s.f. absenţă, lipsă absenter (s') vb. a lipsi, a nu fi de faţă

absolu, -e adj. şi s. m. absolut ; de-săvîrşit absolument adv. cu totul; neapărat, negreşit absorber vb. a absorbi, a înghiţi absoudre vb. III a absolvi, a ierta absurdité s.f. absurditate abus s.m. abuz acacia s.m. salcîm accabler vb. a împovăra, a copleşi, a umili 1 în vocabularul francez-romîn cît şi neral sensurile pe care le au cuvinte: Aceste vocabulare nu pot, aşadar, ţii în cel romîn-francez se dau în gelé respective în prezentul manual, ie loc de dicţionar. accaparer vb. a acapara accélération s.f. accelerare accélérer vb. a grăbi, a accelera accent s.m. accent accepter vb. a accepta, a primi accès s.m. acces, intrare accident s.m. accident acclamation s.f. aclamaţie acclamer vb. a aclama accompagner vb. a însoţi, a acompania accomplir vb. II a împlini, a săvîrşi, a efectua accords, m. acord, învoială; consimţământ accordéon s. m. acordeon accorder vb. a da, a acorda; s' ~ a se potrivi, a se împăca accoster vb. [mar.) a acosta accoupler vb. a împerechea, a lega accourir vb. III a sosi în grabă accrocher vb. a agăţa, a atîrna ; ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. III [în expr.) faire ->qch. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s.m. mărire, sporire accroître vb. III a mări, a spori accroupir (s') vb. II a se aşeza pe vine accueil s.m. primire (făcută cuiva) accueillant, -e adj. primitor, plăcut accueillir vb. III a primi ; a întîmpina accumuler vb. a acumula, a aduna, a strînge accusateur, -trice s.m. f. şi adj. acuzator accusation s.f. acuzare acharner vb. a îndîrji, a înverşuna achat s. ro. cumpărare ; cumpărătură acheminer [»') vb. a se îndrepta acheter vb. a cumpăra acheteur, -euse s.m. f. cumpărător achever vb. a termina, a sfîrşi; a desăvîrşi 493 acier s.m. oţel acquérir vb. III a dobîndi, a cîştiga acquiescer vb. a consimţi, a se învoi acteur, -trice s. m, /. actor action s.f. acţiune activité s.f. activitate actualité s.f. actualitate acuité s.f. ascuţime additionner vb. a aduna adhésion s.f. adeziune admettre vb. III a admite admirable adj. admirabil admirateur, -trice s. m. f. admirator admiratif, -ive adj., admirativ admiration s.f. admiraţie admirer vb. a admira admission s.f. admitere adonis s. rn. tînăr remarcabil prin frumuseţea sa, adonis adorer vb. a adora

adoucir vb. II a îndulci; a îmblînzi adresses./, adresă; dibăcie, iscusinţă adresser vb. a adresa adroit, -e adj. îndemînatic, dibaci aérien, -enne adj. aerian aéronautique s.f. aeronautică aérodynamique adj. aerodinamic ; s.f. aerodinamică aéroports.m. aeroport affaiblir vb. II a slăbi, a micşora affaire s.f. afacere, problemă, treabă; il fait mon •«- e omul care-mi trebuie ; se tirer d' – a se descurca, a ieşi cu bine dintr-o încurcătură affairer (s') vb. a se agita, a-şi face de lucru affaisser (s') vb. a se prăbuşi affaler (s') vb. [despre vapoare) a se apropia prea mult de ţărm; (fam.) a se prăbuşi affection s.f. dragoste, afecţiune affermir vb. II a întări, a consolida affermissement s.m. întărire, consolidare affirmer vb. a afirma affluence s.f. afluenţă; (fig.) aglomeraţie afflux s.m. aflux affranchir (s'j vb. II a se elibera affronter vb. a înfrunta afin conj. (în loc. conj.) ~ de pentru a; ~ que pentru ca, în scopul âge s.m. vîrstă âgé, -e adj. în vîrstă, vîrstnic agence s.f. agenţie agent s. m. agent agglomération s.f. aglomeraţie ; aglomerare aggravations./. înrăutăţire, agravare aggraver vb. a înrăutăţi, a agrava agilité s.f. agilitate, sprinteneală agir vb. II a acţiona agiter vb. a agita agneau s.m. miel agraire adj. agrar agrandir vb. III a mări agréable adj. agreabil, plăcut agréablement adv. în mod plăcut, agreabil agressif, -ive adj. agresiv agression s.f. agresiune, atac agriculture s.f. agricultură agripper vb. a apuca, a înhăţa ah! interj, ah! oh! aide1 s.f. sprijin, ajutor aide2 s.m. ajutor aider vb. a ajuta aie ! interj, au ! vai ! aïeul, -é s.m. f. (pi. -~ s, ~ es) bunic; (pi, aïeux strămoş) aigle s.m. vultur

aiglon s.m. pui de vultur aigre adj. acru, înăcrit aigre-doux, -douce adj. dulce-acrişor aigu, -ë adj. ascuţit; (fig.) piţigăiat, strident aiguilles./, ac, andrea, vîrf (al turnului, al muntelui) ail s.m. (pi. aulx; bot. -s) usturoi aile s.f. aripă ailé, -e adj. cu aripi, (în)aripat ailier s.m. (fotbal) (jucător) extremă ailleurs adv. în alt loc; d'-~ de altfel aimable adj. amabil aimer vb. a iubi; a-i plăcea aîné, -es.m. f. şi adj. mai în vîrstă; primul născut ainsi 1. adv. aşa, astfel. 2. conj. deci ainsi que loc. conj. aşa precum, precum şi air s.m. aer; arie (muzicală); mină, înfăţişare aisance s.f, uşurinţă, dezinvoltură aise s.f plăcere, bucurie; o votre –■ cum doriţ i; à l'~ sau à son ~~ după plac, cum îi place; être à son ~ a fi mulţumit, a se simţi bine aisé, -e adj. uşor; cu dare de mînă 494 aisément adv. cu uşurinţă ajouter vb. a adăuga alarme s.f. alarmă alarmer vb. a da alarma alentours s.m.pi. împrejurimi allécher vb. a atrage, a ademeni allée s.f. alee allégorie s.f. alegorie allemand, -e s.m.f. (cu maj.) şi adj. german aller vb, a merge, a se duce, a o duce; s'en ~ a pleca, a se duce alliance s.f. alianţă; verighetă allier vb. a îmbina allonger vb. a lungi, a prelungi; *'-- a se lungi, a se întinde allumer vb. a aprinde allumette s.f. chibrit allure s.f. mers; purtare; à toute ~ în goana mare allusions./, aluzie almanach s.m. almanah alors adv. atunci alpestre adf. alpestru alphabet s.m. alfabet alpiniste s. m. alpinist alsacien,-enne s.m.f. (cu maj.) şi adj. alsacian altérable adj. alterabil altitude s.f. altitudine amaigrissement s. m. slăbire amant,-e s.m.f. amant, iubit amarre .9./. odgon, parîmă amas s. m. grămadă amasser vb. a îngrămădi, a strînge amateur s.m. amator amazone s.f. amazoane

ambition s.f. ambiţie âme s.f. suflet amende s.f. amendă amener vb. a aduce ami, -e s.m.f. prieten, amic amical, -e adj. amical, prietenesc amicalement adv. prieteneşte amitié s.f. prietenie amours.m. iubire amphitéâtre s.m. amfiteatru amplement adv. amplu, bogat, amănunţit ampleur s.f. amploare amputation s.f. amputaţie amputer vb. a amputa amusant, -e adj. distractiv amusement s.m. amuzament, distracţie amuser (s') vb. a se distra, a se amuza anachronique adj. anacronic anatomie s.f. anatomie ancien, -enne adj. vechi ancre s.f. ancoră âne s.m. măgar; (fig.) dobitoc anéantir vb. II a nimici; (fig.) a strivi anecdote s.f. anecdotă ange s.m. înger anglais,-e s.m.f. (cu maj.) şi adj. englez, englezesc angles.m. unghi, colţ angoisser vb. a alarma, a speria angoisse s.f. nelinişte, spaimă animal s.m. animal animation s.f. însufleţire, animaţie animer vb. a însufleţi anneau s.m. inel année s.f. an; bonne ~ ! la mulţi ani ! an nou fericit ! anniversaire s. m. aniversare annoncer vb. a anunţa; a prevesti annuaire s.m. anuar; ~ de téléphone carte de telefon annulaire s. m. (degetul) inelar anormal, -e adj. anormal antarctique adj. antarctic antérieur, -e adj. anterior antichambre s.f. anticameră antipathique adj. antipatic antiquité s.f. antichitate antisémite s.m. antisemit août s. m. august apercevoir vb. III a zări apétale adj. apetal à peu près loc. adv. cam (aşa), aproape apparaître vb. III a apărea appareil s.m. aparat apparemment adv. după cit se pare apparent, -e adj. aparent appartement s.m. apartament appartenir vb. III a aparţine appel s.m. apel, chemare appeler vb. a chema, a numi applaudir vb. II a aplauda applaudissement s. m. aplaudare; pi. aplauze appétit s.m. poftă de mîneare appointements s. m.pi. salariu apporter vb. a aduce apprendre vb. III a învăţa; a afla apprêt s.m. apret apprêter vb. a pregăti, a găti ; a apreta 495 approche s.f. apropiere approcher (s') vb. a se apropia approfondir vb. II a adînci, a aproîunda approuver vb. a aproba, a încuviinţa approvisionnements.nl. aprovizionare approvisionner vb. a aproviziona appui,s.m. reazem, sprijin appuyer vb. a apăsa; a sprijini âpre adj. aspru après prep. şi adv. după, pe urină, după aceea après-demain adv. şi s. m. [invar.) poimîine après-midi s.m. [invar.) după-amiază arabe s.m.f. (cu maj.) si adj. arab

atenţie 496 attentivement adv. şi adj. pătlăgea vînătă aucun. armament.m.m. a stropi arsenal s.f. asociaţie associer (s') vb.f. arivist arrondir vb. (fig. stăpîn pe sine. crunt.f. a se aşeza la masă attaches.m. ariergardă arrière-grand-mère s. -e adj. (impers. a lega attaquer vb. a se asocia assombrir (s') vb. a piciorului) attaché s. armată armement s. arşiţă. învoire asseoir (s') vb. ascensor ascension s. aspic.f. aterizare atterrir vb.m.) raion. curcubeu archipel s. a întîrzia. farfurie assistance s. dedesubt . II a se întuneca. s.f. aspect.f. artificial. a sosi.m. ascensiune aspect s.f. atentat attente s.f.f. arteră artichaut s. îndrăzneală audacieux.f.f. a întrista. artist artistiquement adv. înapoi ! arrière-chambre s. zori aubergine s. pom. asalt assentiment s. îndrăzneţ au-dessous adv. 2. III a asurzi.m. a înhăma. m. a aresta arrière 1.f. legătură. (adm. astronomie athée s. arc arc-en-ciel s.m.m. dulap. a prinde. -e adj.) a se posomori assourdir vb.m.f.f. înduioşare attendu prep. (sport) fundaş. bani armée s.f. a ataca attarder (s') vb.-elle adj. III a aştepta attendrissant. aspirare. cameră din dos arrière-garde s. m. desigur assurer vb. a mîhni attroupement s.m.m. arbore arc s. de ambasadă) attachement s. asasinat assassiner vb. înduioşător attendrissement s. m. a articula artificiel. avînd în vedere attentat s.f.m. [fig. a face (un sunet) mai surd assuré. anghinare articulation s.f. cu siguranţă. destul. păianjen arbre s. a ataşa. III a se aşeza assez adv. a atrage attraper vb.m. III a atinge atteler vb. atom atroce adj.s.m. arenă argent s. asentiment.m. arhitect ardeur s. -e adj. curea. astronauticà astronomique adj.f. cu atenţie atterrissage s. a asigura astronautique s. a asedia assiette s. arhipelag architecte s.f.m. sigur assurément adv. şi pron. a izbuti. ateneu athlétisme s. m. înfăţişare asperge s. sparanghel asphalte s. aşteptare attention s.) aspiraţie assassinat s.m. străbunică arrivée s. încheietură (a mîinii. aranjament arrêter vb. a smulge arrangement s. arsenal arts. artistic. II a ateriza attirrer vb. a zăbovi atteindre vb. II a rotunji arrondissement s.f. cu artă ascenseur s. a asfalta aspics. ataşat (de legaţie.m. cartier arroser vb.m.araignée s.m. en avoir ~ a fi sătul. nici un(ul) audace . a ajunge. şifonier arôme s.f.m.) a se întîmpla arriviste s. argint. ateu athénée s.m./. (fig. partea dinapoi.m. adunare în ceată zgomotoasă aube s. a pune mîna attrister vb. a uda. articulaţie articuler vb. suficient. \ ardoare.f. înarmare armoire s. atletism atome s. asfalt asphalter vb. ataşament attacher vb. m.m.m. asistenţă association s. măiestrie artère s. nefiresc artiste s.f.f. rîvnă arène s. a înjuga attendre vb. piftie aspiration s. a opri . sosire arriver vb. artă.m. a asasina assaut s. -euse adj. /. interj.m. aromă arracher vb. groaznic attabler (s') vb.m. /. a fi de ajuns assiéger vb.

autodidact automne s. conj. orb aveuglément adv. aprilie bain s. şi prep. înainte avantage s.).f.f. automobil automatiquement adv.f.m. ~ faim a-i fi foame. adv.f./. altminteri autrefois adv. aviz aviser vb.au-dessus . zgîrcit avec prep. arin auparavant adv. îndată. d' -»• plus que cu atît mai mult cu cît auteur s.m.m. adv. (impers. mic golf.m. lacom. a înainta avant adv.m. cale averse s. părere. alaltăieri avant-poste s.f. azi aune s. cu avenir s. loc. aproapele auxiliaire adj. împrejur. m. a bolborosi. prep. m.m. a avea. a informa aveugle s. altădată. şi adj.m. şi.f.f. autor auto s. avid. a spori aujourd'hui adv. a grăbi (plecarea etc. a bîlbîi bagage s. m. bacalaureat badiner vb. avanpost avare*. mai înainte auprès 1. tot atîta. deget mic (de la mînă) aussi adv.) il y a este. sărut(are) . lăcomie. a se scălda. orb din naştere aviation s.f. de asemenea. 2. orbeşte aveugle-né (e) s. II a deprecia (o marfă) . autodeterminare autodidacte s. aviditate avilir vb. alăturat. există avoisinant. bagaj bague s.) celălalt. (pe) aproape auriculaire s.f. altul. autoritate autour adv. avion avis s. alta.f. 2. împrejurul autre I. a întinde (înainte) . aventură avenue s. în mod automat autodétermination s. aux. m. avans.m. (precedat de art. auditor augmenter vb. adj. toamnă automobile s. baie baïonnette s. şi adj. hrăpăreţ avidité s. ~ chose altceva autrement adv. aversă avertir vb. îndată ce autant adv.m. avantaj avant-hier adv. a-i fi. a mărturisi avril s.f. a zări./. şi pron. avocat avoir vb. ochi de fereastră.) ~ baccalauréat s. auxiliar avance s. inel bah! interj. înaintare avancer vb. a înjosi avion s. şi adj. pron. a glumi bafouiller vb. avar. -e adj. întîmplare . {loc. a se îmbăia de în jurul. odinioară autrui pron.m. ■*• soif a-i fi sete. baionetă baiser s. aş ! baie s. a mări. aşa de aussitôt 1. automobil.m. automobilistic autorité s.m. viitor aventure s.f. alt(ul).m. m. altfel. aviaţie avide adj.f.f. sînt. şi adj. hot.-trice s. vecin avouer vb. 2.m.m.f. a înştiinţa avocat s. de uşă baigner (se) vb. prep. radă. adv. lîngă. 11 a avertiza. deasupra auditeur.

m. jos. a bandaja banderole s.m. a lega . bazalt basculer vb. minge.f. bancher banquise s. gratie bas1. bază bas-relief s. partea de jos.m. curte de păsări bastion s. măturător balcon s.m.f.m. (mil. bărbier barbouiller vb. bandit bandoulière s.m. balnear banane s. bal balai s.m. a se legăna . (pop.m.m. dungă. de peşti) bandes.f. banc (de nisip. a scădea. bandulieră banlieue s.f. bancă.f.f. fîşie. bastion bataille s. s. banan bancs./. barcă barreau s.m.f.-euse s. baliză ballade s.f./. banchiză baraquement s. basorelief basse-cour s. ciorap basalte s.f. barbar barbarie s. baladă ballant. adj.m. -se 1. josul. glonţ.m. scund.m. împrejurimi (ale oraşului) banquier s. batalion bateau s. inferior.m.m. banderolă bandit s. ballet s.f. balcon B 32* 497 baleine s. a cădea base s.f.) franc. tout ~ încetişor. -e adj.m. barbă barbier s.f. scădere baisser vb.f.f.baisse s. mătură balayer vb.m. în şoaptă bas2 s. barbarie barbe s. balet balnéaire adj.m.m. a mătura balayeur. a micşora' bal s. luptă bataillon s. clădire . bătălie. balenă balise s. ceată bander vb.) baracament barbare s. vas.f.m./. a mîzgăli barque s. navă bâtiment s. şi adj.m. 2. bandă. banană bananier s. care se leagănă balles.f. scăzut.

bine . bilet biscuit s.f.f.m. leagăn béret s. frumuseţe bébé s. mult beau -frère s.. războinic.f. -e adj. -euse adj. cărucior. belle adj. a unge cu unt bibliothèque s. vorbăreţ. a construi bâton s.m. bicicletă bien adv. nevoie.bâtir vb. soacră belle-sœur s.m. .. a bălţa.f.) a învinge bavard.f.m. bijuterie billet s. bazar béant.f. conj. -e s. biscuit . beretă. sitar belle-fille s. II a clădi.f. deşi. m. guraliv bazar s. il y a beau temps que . fleac béton s. prostănac berceau s.m. binevenit bière s. băţ. – sûr desigur bien que loc. III a bale.-e s.f. vite bête1 adj. trăsură besace s.m.m. baston batteuse s. de plus belle şi mai şi. căscat beau. bine intenţionat bientôt adv. foarte mult . noră belle-mère s./. bel.m. plisc bécasse s. şi adj.m. cumnată belliqueux.m. belicos bénéfice s. frumos . prune bec s. (fig. şi adj. -e adj. batoză battre vb. şi adj. e mult de cînd . cu toate că bienfaisant.f.m. bere bigarrer vb. animal. desagă besogne s. -e adj. cumnat beau-père s.f. unt beurrer vb. ~ de somme vită de muncă bêtises. beton betterave s.m.f.m. a beneficia benêt s. sărăcie bétail s.m.m. socru beauté s. becaţă.m.f. larg deschis. bibliotecă bicyclette s. cioc. muncă besoins. prostie..m.f. îndată. a împestriţa bijou s. salutar bien-intentionné.f. sfeclă beurre s. prost bête2 s. beneficiu bénéficier vb. mai dihai beaucoup adv.f.. bască berline s. treabă. (în) curînd bienvenu. m. /. binefăcător.

bonne adj. adj.bizarre adj.f. bombă bon1. a face salturi bonheur s. fericire. -e adj. omuleţ. m. margine. bobinare.f. cataramă. II a sări. -e adj. a încheia (o cataramă) . m. bornă borner (se) vb. a închide. noroi. albeaţă blanchir '6.f. stană blond.f. m grîu Wême adj. albăstrea bobinage s. nămol bouffée s. III a bea bois s./. rană bleu. bun bon2 adv. -e adj. şchiop bombe s. II a păli. cutie boiteux. -euse adj.m.m. bonetă bord s. căptuşire. a blaza. bobinaj bœuf s.f. a se îngălbeni blesser vb.f. buclă (de păr). bomboană bond s. II a albi blaser vb. a se mărgini botte s.m. dop. bord (la un vas) .m.m. suflare. armare cu lemn boiser vb. -che adj. ciudat.f. a răni 498 blessure s. blond blouse s. blajin bonjour s.f. bună ziua bonnet «. bou boire vb. à – pe bord.m.) buşon boucles. salt. hotar.m. gură. încălţat cu cizme bouche s. a blama blanc. m. măcelărie bouchons. a căptuşi cu lemn boîte s. om bun şi credul. pe punte. boucles d'oreilles cercei boucler vb.f. a împăduri . a toci sensibilitatea blé s. ~ du métro intrarea în metro boucherie s. bizar blague s. vin de Bordeaux borne s. snop. par ~ din fericire bonhomme s. a dezaproba . cizmă.m. săritură bondir vb. albastru bloc s. lemn. (tehn.f. val de aer . margine. bine bonbon s. bluză bluet $. a bucla părul boue s.m. blînd.m. bor (la o pălărie) bordeaux s. şotie blâmer vb. legătură de legume botté.f. bloc.f. foarte palid blêmir vb.m. pădure boisage s.m. alb blancheur s.

a brava bref. noroios bourdonner vb. strălucitor brillamment adv. a ascunde cachette s. fragment bricoler vb. "iens ■*. nasture. a îmbrînci boussole s. a peria brouhaha s. zgomot.f. a meremetisi briliant. a nu sta locului bougie s.f.m.m. brav braver vb.f. buchet.m. montre~~ ceas de mînă brancard s.) aller sur les ~ de qn. (fam. mesteacăn boulet s. cărămidă briquet s. sul (umplut cu cîlţi.m.m.m. circiumă cabine s.m.m. à ~ le corps la trîntă brasse s. viteaz. brève adj.f. bras (fel de înot) brave s.f.-euse adj. bronşită bronze s. brav . brutar boulangerie s. 1. ascunzătoare cachot s.f. m. mărăciniş bru s. ceaţă broussaille s. c'est ~ aşa este ça2 adv. brancardă branches. fărîmitură.f.m. m. boier bracelet s.m.f.m. bulevard bouleverser vb. ceţos. dem. cadou .homme om cumsecade .m. cabină cabinet s./. închisoare cadeau s. sfîrşit bouteille s. noră bruit s.f.f. aici .f. boxer boyard s. luminare bouillir vb. veste brûler vb. brăţară.m.) bourse s. a rupe broche s. succint bribe s. şi adj. pi. -euse adj. marcaj (crengi rupte.m. a înfrunta. a străluci brioche s. mănunchi bourbeux. a tulbura./. a arde brumeux. fărîmă . a se mişca. busolă bout s. ramură. şi adj. crestături pentru urmărirea vîna-tului sau delimitarea tăierii pădurii. m. bursă bousculer vb. targa. (în mod) strălucit briller vb. capăt. prăvălie bouton s. cracă. zvon.f. comme ~ astfel. cozonac brique s.f. III a fierbe.m. brichetă. vată etc. a intra în concurenţă cu cineva briser vb. zarvă brouillard s. perie brosser vb.f.f. a broda 499 bronchite s. călău bourrelet s. m. {fam.m. bronz brosse s. box boxeur s. (fig. (fam. cabinet cacaos.f.m.bouger vb. a sparge. homme ~ om curajos.) hărmălaie. a broşa (o carte) . amnar brisées s.) a face lucru de mîntuială broder vb. neguros ça1 pron. brutărie bouleau s.f. -e adj. coş.m. bubiţă boutonner vb.f. măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. pungă (de bani) .f.vino încoace cabaret s.m. a bîzîi bourgeois. brioşă. a răscoli bouquet s. burghez bourreau s. ca«ao cacher vb.-e o. ghiulea boulevard s. a zăpăci. branşă bras s. –. a clocoti boulanger s. (fam. ) asia . sticlă boutiques. boboc (la floare) .) a lucra nimicuri. broşa brocher vb. carceră.m.m. curajos. scurt. a încheia nasturii boxe s. braţ.m.

m. lagăr.m. {sport) gol buveur s. şi adj. tovarăş. cafenea cage s. scop./. «apital./. tăietor de lemne buffet s. cantină cantinier.m. băutor. cap.m. -<• de concentration lagăr de concentrare campagnard 1. colivie.m. calcar calcul s. ladă. a calea. de frunte. cafeniu brutal.m.f. s. bufet buisson s.m.m.) camarade s. ramă café s. -e adj. a poposi. adj.f. canalie.cadet.m. raţă candélabre s.m. ţărănesc campagne s. mai tînăr cadre s. bucureştean bûcheron s. birou but s. a copia (şi fig. -e adj. cuşcă cahier s.m. aparat de filmat camionneur s. nemernic. se ~ a se proţăpi canadienne s.-trice s. promontoriu capable adj.m. socoteală. canton (unitate administrativă) caoutchouc s.f. candoare candidat s. (persoană) calculat(ă) .f.f.f. brutal brute s. calculator.f. calm calmer vb. ) prevăzător calmes. -e adj. (mii. cantinier cantons.j. mezin. 2.m.m.m. -te adj. sat.f. canadiană canailles.m. canibal canon s. şi adj. esenţial .m. tabără. cadru. a locui temporar .m. cafea. brută bruyant. a potoli.m.m.m. şi adj. cutie calcaire s. zgomotos bucarestois. camionagiu camp s.m. a linişti calomnier vb. -e s.m. pietricică caisses.m. {fig.f. a calomnia calorie s. sătean. raţă cannibale s.m. m.m.f.f. -ère s.m. tufiş bureau s. candidat cane s. beţiv camper vb. cîmpie . camee caméra s. şi adj.m.f. capabil capitaine s. ţeava (de armă) canot s.m. calcul calculateur. caiet caillou s. brun . casă (de bani).f. răţoi. candelabru candeur s.m. ţel. calorie calquer vb. camarad camée s. adunătură canard s. tun. cauciuc. barcă cantine s. galoş cap s. à la -~ la ţară. -e adj. ţăran.) campanie brun. căpitan capital.

a cauza causer vb. /. zmeu (de hîrtie) cerise s. ceux-ci) pron. carafă caresser vb. dem.m. oarecare. a sărbători célébrité s. laş. poştală. cavalerie cavalier*. cireş certain. m./. carnivor. (jain. întîmplare. capitulare caporal s. acesta celui-là (pi. cască casser vb. căci car2 s. anumit. -ci (pi. capriciu •capsule s. hartă.) carton s.f. catedrală cause*. capsulă capturer vb. acest ceci pron. cauză.f.f. a cotcpdăci . cenzor censure s. centrală centralisateur s. carlingă c 500 carnassier. carton cas s. celebru célébrer vb.m. şi adj.m. a tăinui céleri s.m./.f.f. morcov carotter vb. dem. a mîngîia carlingue s. acea cellule s. dem.f. cavaler cave s. -ïère adj. blam public censurer vb.m. pron. -e adj. centură célèbre adj. capitulard capitulation s. m. pătrat carreau s. profesie. cîirte (de joc. centru cependant conj.m. ceremonie cérémonieusement adv. a ceda ceinture *.f./. a ascunde. dem. a centraliza centre s.m. şi adj.m. sicriu cérémonie s. acel(a) celui./.m. capitală capitalisme s. scrumieră censeur*. cavou caviar s. ceux) pron.m.m. icre negre ce pron. spart caste *. autocar caractère s. necăsătorit. central. carnasier carnivore s. şi adj. celles) pron. celulă celui (pi. *.m.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s.f. sigur. a sparge cassé. a vorbi.f. centralizator centralisation s. anumiţi certainement adv. cette adj.m. nehot. caporal caprices. ceux-là) pron. dem. pi. motiv: et pour ~ şi nu fără motiv causer vb.m./. castă cathédrale*. acela cendrier s. m. m. -e adj. călăreţ. cu toate acestea cercle s.f.f. carieră carte s.f. critică. cireaşă cerisier*.f. -e adj. în mod ceremonios cerf-volant s. celibatar celle (pi.f./. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. carnivor carotte *. caz.m.m. a captura caqueter vb.m. (ceea) ce ce. cenzură. a pricinui. ţelină célibataire s. de vizită etc.f. a trăncăni car1 conj. cavalerist. dem. m. cet. şi adj.capitale s.m. aceasta.f.m. cerc cercueil *. (o) sută centimètre *. unii. totuşi. acest lucru céder vb. a cenzura cent adj. crap carré. ochi de geam carrière s. en tout ~~ în tot cazul casque s. caracter. -e s.m. pivniţă caveau s. desigur . capitalism capitulard adj.f. însuşire carafe s. centralizare centraliser vb. dem. centimetru central. celebritate celer vb.

farmec.m. pisică château s.f. creier cessation s.m.m. tricou chandelle s. orice char s. pulover. şacal chagrin s. a vîna chasseur s. car. exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier.m. mină. m.m. car. vînător chat. m.m. capitol chaque adj. înlănţuire. m. -euse adj.) carpen charmer vb.f.m.f.f. pălărie chapon *. m. schimbător changement s. încîntător charme1 s. a încărca charger (se) vb. -e adj. lănţişor chair s. -ière s. schimbare changer vb. cazan mare chauffeur s.f.m. cimp./. a încălţa chauve-souris s. /.m. catedră chaise s. -e adj. căldare. cîmpie Champagne s. încîntare charme2 s.m. iubire de oameni charmant. a înceta chacal s. cherestea charretier s. campion chance s. -e adj. scaun chaleur *. -te s. căldură chaleureux. a-şi lua sarcina de a chariot s.j.f./. -e adj. tanc. fiecare./.m.f. şofer chaussée s. car de luptă 501 charbonnage s. cald.m.f. lucios. m. şansă chandail s. (zool. şosea chausser vb. pisoi chatoyant. cîntec chanter vb.m. căruţaş charrue s.f. noroc. pedeapsă chaton s. m.tn. carne chaire s. călduros chambre *. a se mîhni. a încînta charpentes./.f. lanţ. cameră . ciupercă champion ş. /. a certifica. [bol. luminare change s. -. a cînta chantier s. şantier chapeau s. şir chaînette s.m. încetare cesser vb. cărbunar charger vb.) liliac .f. mîhnire chagriner (se) vb. ~ jort cetate châtiment s. şampanie champignon s. mănăstire chasser vb.certifier vb. fierbinte chaudière s.m.) şarpantă. schimb changeant. a se amari chaîne s.m.m.f.f. a schimba chanson s. care face ape chaud.à coucher dormitor champ s. [constr. a adeveri cerveau s. clapon chapitre s. m.m. castel. căruţă charité s. plug chartreuse s.m.

şi adj.m. -ne s.f. a şuşoti chut ! interj. gulie chrétien. m. şovin chaux s. creştin chuchoter vb. lămîie citronnier s. muşiţă ciseaux s.f. II a alege choix s. var chef s.m. (fig. civil civiliser vb.f.m. himeră chimie s. scump.-ère1 adj. cîine. cu dragoste chercher vb. ţigară de foi./. pi. a şopti. a cizela cité s. cinemascop circuit s. ciment cimetière s. drag chère2.f. a călări chevet s.m. chinez. cer cigale s.m.f.m.m. m. a civiliza clair.m. havană cigarette s. drum. mîncare. m. varză chou-fleur s. lămîi civil. -e adj.f.f. cîrpă. a cita citoyen. cale cheminée s.) şi adj.m. petic chiffonner vb. la chicane s.chauvin.f. -enne s.?. şicană chien. aici ciel s. cădere ci adv. a căuta chercheur s. vatră chemise s.m. lucru chou s. cămaşă chêne s. a mototoli. cetăţean citrons.f. ) a supăra chiffre s.f.f. ospăţ chèrement adv. gleznă chèvre s.m.f.f. -euse s.m.m.f. vîrf ciment s. -e s. cinematograf cinémascope s. clar. dirijor chemin s.f. şi adj. capră chez prep. (cu maj.f. scump . conducător.m.m. cămin. şef. cifră. cimitir cinéma .m. ~.s d'accusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. greiere cigare s. ţigară cime s. /. [despre culori) deschis clarté s. sumă chimère s.m.-e adj. a circula cire s.f.m. m. m. cetate citer vb. sst ! linişte ! chute s.m. a şifona. capodoperă chef-d'orchestre s.m. circuitul circuler vb. lumină . căţea chiffon s.m.m.m. fir de păr cheville s. foarfece ciseler vb. cercetător cheval s.f. chimie chinois. chinezesc chiot s. alegere chômage s.s. ceară cirer vb. m.m. cal chevalerie s.f. -e s. căţeluş choeur s. m. căpătîi cheveu s. stejar cher.m. cavalerie chevaucher vb.m. şi adv. şomaj chômeur. m.f. conopida chou-rave s.f.m.f. şomer chose s. limpede. a văxui ciron s. -enne s. cor choisir vb.

clopotniţă cloison s.classe s. -e adj. clef clef s.f.f.m. tot ce acoperă capul (pălărie.m. club coalition s. clasă. colectivist collectivité s. cod coeur s. -ive s.m.m.f. a ţintui club s.m. uriaş combat s. deal. climat climatique adj.m. împrejmuire clouer vb. colonial colonne s. coafor coiffure s.f. colecţie collectiviste -s. cler.m. [pi. clopot clocher s.m. preoţime 502 client. colegiu coller vb. cocardă. trecătoare.m. cucurigu ! code s.m. clasament.m. mînie.f. colonel colonial.f. colectivitate collège s. colină colonel s. insignă cocorico ! interj. m.m. a pieptăna coiffeur. a colabora collectif. -euse s. fanteziuri collaborer vb. coloană colosse s.f.f.f.f.f.m. clasificare clé s. colţ cols. cheie clergé s. par ~ (a şti ceva) pe dinafară coexistences.f.m. clinic cloche s. climat(er)ic clin (d'oeil) s.m.m. a (a) lipi colliers. coexistenţă.f. III a închide clos./. casă de bani cognac s.m. şi adj. supărare colifichet s. pieptănătură. şapcă etc 1 coin s. coniac coiffer vb. a prinde în cuie. inimă. v. perete despărţitor clore vb. client climat s. guler.) podoabe.m. colectiv collection s. clipire clinique adj.m.f. salbă.m. închis clôture s.-e s.f. pas colère s. colier colline s.f. -e adj. luptă . fleac. ~ pacifique coexistenţă paşnică coffre-fort s. colos.f.m.f. climă. coaliţie cocarde s. lecţie classement s. coafură.

-ète adj. conferinţă confesseur s.f. a alcătui compositeur s.condamnare condamner vb. -ète adj. dorinţele cuiva) . a întregi. a lupta combien adv. comerţ commettre vb. comunard commune s. compunere comprendre vb.f.combattant. concetăţean conclure vb. luptător combattre vb. compoziţie. cum? de ce? commentaire s.m. -e adj. comun. castravete concourir vb. condiţie conducteur fi.f. şi adj. tovarăş comparaison s. cu totul compléter vb. a socoti.j. comandant .m. (fig. duhovnic confiance s. m. III a se prezenta. societate compagnon s.f. comerciant commerce s. compensaţie.) a satisface (năzuinţele.f. cum. a compune. conte concentrer vb.-e adj. a combina comble s. comparaţie comparaître vb.f. tout – la fel commencer vb. tovărăşie. concret concurrent. încredere .m. m. complicat compliquer vb. (fig.m.-enne s. a comunica communiste s. a număra comte s. m.m. concurs concret. maior commande s.m.f.m. public communard.f. a umple (cu vîrf şi îndesat) . en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb. a înţelege comprimer vb.f. a condamna condition s. compliment compliqué. ca (si). a concentra 503 concentrique adj. şi adj. concluzie. III a se complace complet1 s. obştesc. comandă (a unei maşini) comme adv. -e s.f. tacticos compensation s.f. comedie comité s. -e s. a completa compliment s. concentric concerner vb. III a concura concours s. cont compter vb. comitet commandant s. cîte combiner vb.m. a compara compas s. comunist compagne s. compozitor composition s. III a combate. a copleşi combustion s.m. -e s. a confecţiona conférence s.) culme combler vb. tovarăşă. ardere comédie s. conducător conduire vb. III a cuprinde. socoteală. complet complètement adv. vîrf. cîţi. -e adj. compas compassé. a fi în legătură cu.m. costum complet2. asemănare. soţie compagnie s. concurent condamnation s.m. a trage concluzia conclusion s. comună communiquer vb. despăgubire compenser vb. ca.m. cît. a compensa complaire (se) vb.f.m.f. III a încheia.f. confecţie confectionner vb.m. portar concitoyen.m.f. III a concepe concierge s. III a conduce confection s. şi adj. comentariu commerçant s. precum.m. a complica composer vb. ajutor. cît. complet. încheiere concombre s.. III a comite commode adj.f. a comprima compte s.m.f. asociaţie.m.m. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb.m. cîtă. comod commun.f.f.f. a începe comment adv.

contrabas contredire vb. atitudine. respectat. III a confunda. basm.m. /. a continua. asociaţie confus. m.m.f. -e adj. a urma contourner vb. a consulta connaissance s. a conserva considérer vb. -e adj. a confirma confisquer vb. -ère s. de acelaşi soi. ghioc conquérir vb. regiune . confidenţă confier vb. constrîngere contraire s. III a cuprinde. în mod constant constant. şi adj. încurcătură congés.dimpotrivă. confuz.m. cunoaştere connaître vb. a uni consul s. a constitui construction s. a conjuga. a conţine content. constant. III a cuceri conquête s. contradictoriu contraindre vb. confuzie. continuu. ţinut. faire bonne ~ a nu-şi pierde cumpătul contenir vb. stimat consigner vb.m.m. mulţumit contenter vb. consiliu conseiller vb. a constata consterner vb. -e adj. conjugare conjuguer vb.m.m.f. a înconjura contracter vb. aer.f.f. urmare. clădire construire vb. a mărturisi.f. înfăţişare. potrivnic. a încurca confort s.f.f.f.f. contraamiral 504 contrebasse s. concediu congénère adj.f. învoire consentir vb. consimţămînt. III a contrazice contrée ş.f. consolare consoler vb. congres conjonction s. şi adj. m. cucerire consacrer vb. a sfătui conseiller. -e adj.f. au ■*. contact contagion s.confidence s. m. III a construi consulter vb. mhigîiere. conştient conseil s. loc. statornic constater vb.f.m. a confisca confiture s. sfătuitor consentement ».) a preţui considéré. consul consulter vb.f. consoană constamment adv. a consterna constituer vb. a consacra. construire. -le adj. contrar.f.m. nuvelă contempler vb. a încredinţa confirmer vb. consilier.f. poveste. m. molipsire. a consola consolider vb.f. -e s. dulceaţă confondre vb. destăinuire. a consemna. a mulţumi (pe cineva) contenu. a întări consonne s.f. a închina conscience s. de aceeaşi specie congrès s. consecinţă conserver vb. a contempla contenance s. -e adj. cu perseverenţă.-euse s. sfat. confort confortable adj. confortabil confrérie s. III a constrînge contrainte s. încurcat confusément adv.f. adv.f. conţinut conteur.) a da un consemn consolation s.f. a contracta contradictoire adj. a consulta contact s. conştiinţă conscient. neîncetat continuer vb. (mil. III a consimţi conséquence s. conjuncţie conjoncture s. cunoştinţă . a considera: [fijL. concurs de împrejurări conjugaison s. contagiune conte s. contrariu contre-amiral s. confuz confusion s. a consolida. povestitor continuel. III a cunoaşte conque s. atingere.

ochire. cornişă corps s. contraofensivă contre-valeur s. aspect.m.à ~ corp la corp. III a alerga. jouer des^ s a da din coate coudre vb. après –.f. îndrăzneţ courber (se) vb. de ~* deoparte .lîngă coteau s.m.m. alergător courir vb.m. m.m. colină. cotlet coton s. f. -e adj.f. culoar coups. contribuţie./. frînghie . izbitură. du ■». a curge.f.m. coridor corrigé s.m. cosmos costume s. trup. vopsea coulisse s./.prea tîrziu . convorbire conversions.f.un ~ de fil a telefona.) corn corail s. stricare. îndreptare. coastă côté s. coroană. călduros cornée s. cot. cornée corniche s. de ouă) . m. apus (de soare) coucher2 (se) vb.) tribunal corecţional correspondance s. -ette adj. culme côtelette s. a încorona courrier . impozit contrôler vb.f. conversiune. curajos. a controla convaincre vb. prieten. îndrăzneală courageux.de dinspre . corp. (pop. a corecta corruptions. tout à –deodată.m.} corecţional.f. m.f. coral. alai cosmonaute s. corecţie correctionnel. d'un seul ~ din-tr-o dată . latură. a se scurge. donner . a aluneca de-a lungul . bumbac cotonnier. cupă couper vb. à -~ sûr cu siguranţă . a copia coq s.) couronne s. f. curte courage s. găoace (de nucă. a se curba coureur.f. III a coase couler vb.f. -. sur le ~ îndată . a tăia cour s.f.m. parte.m. costum côte s. corectare. curaj. (despre un vas) a se scufunda couleur s.m. cordial. corupţie cortège s. cocoş coque s. cunună couronner vb. apusul soarelui couche s. corrections. -ère adj. a fi în corespondenţă corridor s.m. strat coucher1 s. contravaloare contribution s.f.ni. coş corde s. conversaţie. corupere. a se îndoi. culcuş. cosmonaut cosmos s. a bumbacului cou s. corespondenţă correspondre vb. /.f.f. croială coupe2 s. {jur.m. corb corbeille s.f.f.m. convertire copain s. de bumbac. m. s. a umbla după (şi fig. cortegiu.f.-euse s. culisă couloir s.f.contre-offensive s. III a convinge convenir vb. amic copier vb. a se cùlca coude s. III a recunoaşte. ~ d'oeil privire. temă corectată corriger vb. -le adj./. mărgean corbeau s. III a corespunde. à .m.f. carcasa vaporului coquelicot s. gît couchant s.m. -euse adj.m. [muz. a se învoi conversation s. m. mac coquet. cochet cor s.m. cupă. coardă cordial. – de force puci coupe1 s. lovitură. culoare.

/.f.m.un mois peste o lună dansant. doamnă. găunos.f. creaţie créature s. încrucişare croiser vb. dată datte s. influenţă créer vb.aux armements cursa înarmărilor coursier s. curmală croire vb.f. criză crisper vb.f.m. croşetă dahlia s.-e s. coamă crise s. strigăt crime . făptură.m.m. a socoti croisades. m. a crăpa. poştă cours s.m. cravată crawler vb. croitor couvert1 s.f. a înota în stilul crawl crayon s.m. dans danser vb.f. -euse s. m. cursă. III a crede. ~. în.f. a întîlni croissance s. nemernic. la "•.f. cuţit mare de bucătărie coûter vb. cavitate. telegar court. timid crâne s. amurg crête s. scuipat craindre vb.f. m. trecere. craniu crapule s. -euse adj. a dansa danseur. m. cremă crépuscule s.m. a săpa. m. /.m.f. a încrucişa.m. primejdie dangereux. colţ (la animale) crochets.şi adj. craquer vb. scurt cousin. «. pe*te. cîrlig.m.m. a crea crème s. m. vară coussin s. cange .f.f. goană. văr. smintînă.f. cîrlig.m.f. credit. m. interj. m. gol creux2 s. scobit.f. . de! damner vb. a scobi creux1.critică croc s.m. goi crever vb. -e s. şi adj. şi adv.f. fricos. drum.f. m. a sparge . cost couteau s.m. -e adj. m. curs course s.m. dansant danse s. III a se teme craintif.critic. cretin cretonne s. – fouettée frişca. bidiviu. a trosni cratère s. creatură crèche s. creşă crédits. obicei couturier. creastă crétin.f.f.m. semilună./.m. a costa coutume s. acoperit couvrir vb. a crispa critique s.s. a ascunde 505 crachats. m. pernă coût s. dansator date s. primejdios dans prep. creştere croissant s. cruciadă croisement s. a afurisi danger s. creion création s.f. pe. -e adj. -e adj. -ïve adj. cuţit coutelas s. -euse ad]. scobitură. pericol. curier. fiinţă. a se rupe cri s. ocol. crimă crinière s. creton creuser vb. dalie dame s.-ère s. III a acoperi.s. a pîrîi. tacîm couvert2. crater cravate s.

curmal davantage adv. a (se) dezgheţa dégonfler vb. au ~ la început débuter vb. débit (la lichide şi gaze). defect. cruzime ( /ig) cru. ciclism cyclone s.m. -e adj. sfidare. -ive adj. crunt cuber vb. III a descoperi decrepit. defunct.-e adj. a zăpăci décoration s. a sfida défiler vb. a descărca déchet s. -elle adj. a desfide. hotărîre. cu dispreţ dedans adv. a se spăla pe faţă débarquer vb.f. hotărît. despre. a debuta. decrepit. decizie déclamer vb. a se mări croix s. a ieşi (dintr-un defileu) . decor décorner vb. definiţie définitivement adv. /. m.m. de la. cuillère s.f. dezmăţat début s. ciclon dattier s. a defila définir vb. bucătărie culotte s. prăpăd. de.m. curativ cure s. a răposa décembre s.) culture s.f. a face cubajul cueillir vb. a rupe. {despre ape) a se vărsa debout adv. definitiv déformation s. a deceda. a declanşa décliner vb. ţîn) sus débraillé.m. du. răposat dégeler vb. a deconcerta. a da. III a apăra défense s. -le adj.m.m. cultură culturel. a decreta décrire vb. bojocii. ramolit décréter vb. apărător défi s. se ~ a se zbate D 506 débit s. sfîşiere décidément adv.m.f. a descuraja découvrir vb. m. instruit cultiver vb. apărare défenseur s. a dezlănţui décharger vb. III a descrie décrocher vb. a scăpa débattre vb. a dispreţui dédaigneusement adv. des) prep.m. a fermenta cycle s. cură cure. cu siguranţă décider vb. a decide décision s.f. cantitatea de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb. a începe décéder vb. cult.f. {sport) crosă cruauté s. a dezumfla . creştere (a unei ape) cruel.f. a refuza décommander vb. a debarca débarras s. m. început. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. crud. cruce crosse s. curiozitate cuver vb.pe dinafară déboucher vb. provocare défier vb. crud crue s. deşeu déchirer vb. din. pradă curiosité s. scobitoare curée s. şi adj. a sfîşia déchirure s. a se revărsa. III a creşte. deformare défunt.f. decembrie décennie s. -e s. cusur défendre vb.m. III a decepţiona déchaîner vb. a dezlega. a scăpa défaut s. III a dezbate. ciclu cyclisme s.corn (fran-zeluţă) croître vb. a decerna décevant.f.f.f. cultural curatif. d«but . a declina. ruptură. a se debarasa. a declama déclarer vb.f. debara débarrasser (se) vb. III a desface. măruntaiele care se dau Ia cîini. deceniu décerner vb. chiloţi culte s. -e adj.m. a decomanda déconcerter vb. lingură cuir s. m.f.dent s. se ~ a se descotorosi. II a defini définition s. III a culege cuiller. prăbuşire débarbouiller (se) vb.f.f. pat (de puşcă) .m.f.f. a rupe coarnele décourager vb. piele cuisine s. mai mult de (<T.m.f. -e adj. pantaloni scurţi. înăuntru défaire vb. amăgitor décevoir vb. să (se traduce prin genitiv) débâcle s. a cultiva (şi fig. cult cultivé adj. decoraţie. a declara déclencher vb. în picioare.f.

m. deltă demain adv.m. cheltuieli. (arhit. demaraj démarrer vb. -e adj. jumătate demi-teinte s. democraţie démographe s.f. prînz. dentist départ s. a întrece dépêcher (se) vb.f. nuanţă slabă (culoare) demi-tour s.f. a delega délicat. a dezgusta degré s. mai departe de délégation s.f. dantelă dentelure s. a face numărătoarea dénoncer vb.m. au – de după. a desfăşa (un copil) demande s. ban dénombrer ci. cerere. a prînzi déjuger vb. a (se) muta démettre vb. grad.dégoûts. mîine démailloter vb. III a serînti demeurer vb. departament dépasser vb. plecare département s. III a depinde dépens s. a se grăbi dépendre vh. demograf démolir vb.m. delegaţie déléguer vb. de dinţi (pastă.f.m. III a dărîma démon s. jumătate de oră demi2. m.m.f.) dantelură 507 dentifrice adj. a . a locui: a rămîne demi1 s.m. dinar.f. {sport) mijlocaş. avoir une ~ contre quelqu'un a purta cuiva sîmbetele dentelle s.m. a elibera delta s.m. deplasare déplaire vb. peste. necaz. demon denier s. fermecător délivrer vb. jumătate. m. halbă.m. a depopula dépit s. a dezlega dent s.f. dezgust dégoûter vb. jumătate întoarcere démocratie s. a denunţa dénonciation s.m. peste. s. jumătate. a revoca o sentinţă prin-tr-o nouă judecată delà prep. dehors adv. aux ~ de pe socoteala.) au ~~ după. a întreba démarrage s. delicat délicieux.m. a cere . apă) dentiste s. în detrimentul dépenser vb.m. mutare . denunţare dénouer vb. deja déjeuner1 s. ciudă. mutat déménager vb. a cheltui dépeupler vb. a porni déménagement s. delicios. a demara. afară déjà adv. întrebare demander vb. III a displace déplier vb. a dezdoi. dinte.f. -euse adj. en ~ de în ciuda déplacement s. a deznoda.pi.m. dejun déjeuner2 vb. treaptă. (numai în loc. a depăşi.m. -e adj.

ţel. sus. neorînduială. -ère s. III a destinde détente s.f.m.m. a descrie amănunţit dételer vb. de (la) . necinste déshonnêtement adv. deasupra. cel din urmă. a dezaproba désarmement s. ~ animé desen animat dessous adv. dezonoare désigner vb. în mod necinstit déshonneur s. în urmă.m. a deshăma détendre vb. închisoare dépouiller vb.m. a depune déposséder vb.f.m. dezastruos désaveu s. dezicere descendre vb: III a coborî. scop. -e s. a dori désoler vb. a se dezbrăca déshonnête adj. a întinde déporté s. în afară de destins. deputat dérailler vb. ~ longtemps de mult. ~ que îndată ce désagréable adj. a hărăzi destruction s. neplăcut désapprouver vb.m. a urî détonation s. a destina. necinstit déshonnêteté s.m. a deraia déranger vb. (chiar) de la.m. ocol détresse s. a despera désespoir s. o hîrtie) déployer vb. nenorocire. şi adj. tăgăduire. descriptiv désert s. desperat. dedesubt dessus adv. ~ peu de curînd . de atunci . a . a pustii.f. coborîre descriptif. dezarmare désastreux. dezordine désormais adv. derizoriu dérive s. deportat déposer vb. -e adj. cotitură. desîrînat dérisoire adj. a se sustrage derrière adv.pe deasupra. deţinut détester vb.m. desperare déshabiller (se) vb. iarăşi. derivă dernier. destinatar destinée s. deşert désespéré.desface (o stofă. a se ascunde. destindere détenu. (încă) din. desert dessin s. a jupui. -e s. deznădăjduit désespérer vb. destin destinataire s. a spune. neregulat .f. din nou déréglé. {loc.îndurera désordres. distrugere détacher vb.f.f.m. ~ que de cînd député s. desen.f. m.f. prep. dorinţă désirer vb.) par –. III a distruge . m. ultim dérober(se) vb.m. şi prep. şi adj. -euse adj. a despuia dépourvu.m. soartă destiner vb. a descinde descente s. -ive adj. a dezlega détail s. a dezola.f. detunătură détour s.m. primejdie détruire vb.m. intenţie dessert s. lipsit depuis adv. a devasta. amănunt détailler vb. – demain chiar de mîine .m.m. a desemna désirs.m.m. a deposeda dépôt s. a desprinde. de acum înainte dessein s.f. în spate dès prep. -e adj. a desfăşura.f. a deranja derechef adv. adv.

doi deuxième adj. dificultate. deosebit.f. greutate difforme adj.f. a difuza digestion s. a întrece devant adv. a ghici devinette s. III a trebui. devotament dévouer (se) vb. invitat la cină. datorie (morală) dévoué.f. cină. a dezvolta : a desfăşura devenir vb. dicţionar diététique adj.m. -e adj. m. ghicitoare devoir1 vb. zeu. al doilea dévaler vb. a spune . devalorizare dévaloriser vb. avoir le ~ au corps a fi argint viu. euse s. vitrină développer vb. Dumnezeu.m. exerciţiu (şcolar) . pauvre ~ nenorocit. digestie dignité s. diferenţă différent.f.f. a devaloriza devancer vb. datorie deux adj. m. înainte. dimensiune diminuer vb.f. diligentă dimanche s. dig dilater vb.m. m. diagnostic diamant s.m. curcă dîner1 vb. diamant dictionnaire s. a se devota diable s. comesean. duminică dimension s. dineu dîneur. demnitate digue s. devotat dévouement s. la un dineu diplôme s. a reduce dinde s. diplomă dire vb. a prăda dévalorisation s. à la •– de mîntuială diagnostic s. idol différence s.m. cela va sans –■ (asta) se .f.f. (în) faţă devanture s. III a deveni dévêtir vb. prep şi s. a micşora. III a dezbrăca 508 dévier vb. a coborî dévaliser vb. m. diferit difficile adj. III a zice. a jefui.f.f. anevoios difficulté s. greu.dette s.m. à vrai •* la drept vorbind . diavol. dietetic dieu s. a devia deviner vb.m._ a dilata diligence s.f.. drac. diform diffuser vb. a o lua înainte.f. deosebire. -e adj.f. temă. a datora devoir2 s. m. a cina dîner2 s.

f.-trices. -e adj. a împărţi.f. a înceta discours s. depărtare distingué. pol. a distribui. dominant domination s. de casă. direct directeur s. pron. a dirija disciple s. -e adj./. ale) cărui (cărei. a întrerupe.f. m.m. al (a. [mil.m. m. diseurs discrédit s. -e adj.f. şiadj.f. dogmă doigt s. director direction s.f. II a se amuza. petrecere distribuer vb. a dispune dispositif s. deget omaine s. discipol discontinuer vb.înţelege de la sine . -e adj. cela veut ~ aceasta înseamnă direct. documentai' dogme s.f. domestic domicile s. distanţă. a despărţi division s. domeniu ôme s. III a dizolva distance s. docher doctoresse s. a discuta disgrâce s. a-şi disputa ceva dissoudre vb.m. căror) . împărţire. a îndrepta. dispozitiv disposition s. ai.) diversiune divertir (se) vb. dizgraţie disjoindre vb. divizare. distracţie. conducător diriger vb. /. a împărţi divers.m. domiciliu dominant. cadou. ce ~ fapt pentru care . III a dispărea disperser vb. dom domestique adj.m.m. discredit discussion s. a domina dommage s. m. a desluşi distraction s.. daună don s. a da dont. a se distra divinateur.f. zece dixième adj. distins distinguer vb. rel. m. a se certa. deosebit.m.m.f.m. hotărîre disputer (se) vb. stăpînire dominer vb. al zecelea dizaine*. drept.) vrajbă dix adj. direcţie dirigeant s. doctoriţă documentaire s. dispoziţie. divers diversions. dominaţie. (un număr de) aproape zece docker s.m. dar donner vb. m. a împrăştia disposer vb.f. divinitate diviser vb. a conduce. discuţie discuter vb. pagubă. III a despărţi disparaître vb. m. ghicitor divinité s.f. (fig.

III a ajunge la scadenţă. eşarfă échauffer (s') vb.m. a auri dorénavant adv. dramatic drap s. a înzestra douane s. prăvălire. bănuială.f. fierbere. blîndeţe douer vb. a scăpa de. m. a răspîndi (o ştire) écarlate adj.f. de acum încolo dormir vb. ciudat. al doisprezecelea dramatique adj. a divulga. ţuică ébauche s.f. schimb échanger vb. escapadă. dulceaţă. cearşaf drapeau s. m. a evada échappement s. a fugi. sclipitor éboulement s. steag. a se încălzi. vamă doubler vb. m. spinare dossier s. a înzestra. rachiu.m. a înlătura. -e adj. dosar dot s. -euse adj. a dota. a zgudui . drept drôle od/. schiţă ébaucher vb.f. a eşua.m. a dota douleur s.m. scăpare. duzină douze adj. durere douloureux.f. moment. cu băgare de seamă 509 douceur s. drum îngust. clocot ébruiter vb. a schimba échappée s. apă eau-de-vie s. III a dormi dortoir s. a se întîmpla échouer vb.m. (»') -»■ a o şterge. euhaz . încet.f.f. sans –• fără îndoială douter vb. spate. doisprezece douzième adj. nereuşită. a ridica . fulger éclairer vb. descreierat échange s. dureros doute s. a schiţa ébéniste «. a lumina dresser vb.f. stacojiu écarter vb. drapel eau s. eşec écho s. roşu-aprins. postav . îndoială.bizar . a depărta écervelé. -e adj. spaţiu pentru trăsuri échapper (s') vb.f. dos.caragnios. a se împotmoli éclair s. a dubla . blînd douzaine s. a căptuşi doucement adv.m. a dresa : se ■»-a se ridica împotriva droit. dormitor (comun) dorure s. a se pune în mişcare. ecou échoir vb. -e adi.f. zestre. surpare ébranler vb. a se îndoi doux.m.f. a porni ébullition s. dotă doter vb. poleială doss.m. dulce. ehenist éblouir vb. a se înfierbînta échec s. II a lua ochii éblouissant. m. eşapament écharpe s. douce adj. clipă.f.dorer vb.m. (s') – vb.

tare . a zdrobi écrire vb. en ~ în adevăr efficace adj./.f. neînfrînat. neruşinat également adv. mapă cu rechizite pentru scris écriture s.f. spargere.f. a asculta écrasant.m. -e adj. economic économiste s. scurgere écouler (s'j vb. şcolar économie s. durată durement adv. a se strădui effort s. dinamită éclaireur s. caraghios .m. -e adj. în mod efectiv. ştirb édification s. cercetaş éclat s. ~ du socialisme construirea socialismului a édifices. a speria effréné. aşchie. scris. a se prăbuşi. a ţine dynamite s.m. nestăpînit effronté. scriere écrouler (s') vb. efort effrayer vb. m. des. schijă. şi adv. cu asprime durer vb.f. m. a zgîria écoulement s. ciob éclatant.f. -e adj.m. ~ de rire a s izbucni în rîs i école s. -e adj. a şterge E 510 effectivement adv. economist écorcher vb. economie i économique adj. construire. a se prăvăli e écurie s.drôlement adv. de asemenea égaler vb. -ère s. zgomot puternic. -e s. III a scrie écritoire s. zdrobire j écraser vb. strălucitor . a dura. a educa effacer vb. ) aspru. egalitate . m. m. a construi |. a egala égalité s. a jupui. ciudat dru. strivire. în adevăr. răsunător. ducesă durant prep. gra jd édenté. m.f. a izbucni . edificiu édifier vb. clădire. effet s. zdrobitor écrasement s. efect. izbucnire éclater vi. în timpul dur. şcoală écolier.f. stufos duchesse s./. éducation *. j/ig.m. éclatement s.f. anevoios durée s. şi adv. a se scurge écouter vb. educaţie éduquer vb. a se sforţa.f. şi adj.f. eficace efforcer (s') vb. strălucire.f. -e adj. -e adj.m.

a sa uimi.f.m.-ne adj. a înjunghia. a stînjeni embellir vb. a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. ei ! élancer (s'j vb. şi adj. emoţionant emparer (s') vb. III a alege ellipse s.f.f. -e s. emiţător éminence s. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb.m. ridicătură (de teren) . -e adj. a elimina élire vb. post. a împiedica empereur s. a duce cu sine émotion s. a înfăşa. (/sg.m.m. a se înveseli église s. egoist égorger vb. ambarcaţie embarquer (s') vb. m. supt émail s. şi adj. ales élyséen. elefant élévation s. a îmbrăţişa.m.) cloacă.égarer (s') vb. m. emfatic empire.s.f. a se zăpăci embusquer (s') vb. emoţie émouvant.f.m. -e adj. funcţionar employer . eminenţă (titlu) emmailloter vb. slab. II a înfrumuseţa embouchure s.f. elipsă éloge s.f. încurcătură. emancipare embarcation s.f. a se îmbarca embarras s. şi adj. element éléphant s. a ieşi din apă. cu eleganţă elegant. a se avînta. cumpărătură* emplir vb. m. a ucide égout s.f. a ridica. elogiu éloigner (s') vb.m. a se aşeza în ambuscadă.m. întrebuinţare employé. nehotă-rîre . a se îndepărta éloquemment adv. a se încurca. a se minuna émetteur s. a se arunca élasticité s.f. m. la pîndă émerger vb.-e s. slujbă. imperiu emplette s. II a umple emploi s. cu elocvenţă éloquence s.f. a săruta embrigader vb. elegant élément s. biserică égoïste s. elasticitate électricité s. electrificare électrique adj. avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea multe lucruri bune) embarrasser vb.m. mocirlă eh ! interj. a se rătăci égayer (s') vb. gură embrasser vb. elev élever vb. a încurca. a creşte. a educa éliminer vb. paradisiac émacié.f.f.f. împărat emphatique adj. canal de scurgere. a strînge emmener vb. a pune stăpîriire empêcher vb. -e adj.f. electric élégamment adv.f.f. email émancipation s. ridicare élève s. elocinţă élu. a lua. electricitate électrification s.m. vărsare.

a înregistra enrhumer (s') vb. după entamer vb. copilărie enfant s. enervant. şi adj. a îmbrăca.f. a îneînta enchanteur.) a lua asupră-şi 511 endroit s. cadru enceinte s.m. însufleţire entraîner vb. supărător enervement s. furios enrager vb. îneîntare enchanter vb. a însîngera enseigne s. copil enfermer vb. a lua. -e adj. m. enorm enquérir (s') vb. a entuziasma ennemi. II a înghiţi engouffrer (s') vb. -e adj.m. enervare énerver (s') vb. a închide.-e adj. a cufunda enfouir vb. împreună.f. marcă enseignement s.f.) a începe entendre vb.m. despre. între entrechat s. a căpăta guturai enrichir (s') vb. a tăia prima bucată.m. a strica. loc énergique adj. pas~încănu encourager vb. a înlănţui enchantement s.m. incintă enchaîner vb. turbat . III a cerceta. (fig. în calitate de en2 pron. a se enerva enfance s. a pune mîna pe. en . şi adj. a încuraja encre s. II a se îmbogăţi enrôler vb. a înmormînta enthousiasmer vb.. încadrare. a se plictisi énormément adv. a turba enregistrer vb. III a îngropa enfuir (s') vb. adv. -e s. întrecere. pîlnie entourer vb.m. a trece cu un pas mare peste enlever vb.m. apoi. III a fugi engagement s. care încurcă. a înrola ensanglanter vb. a întrebuinţa empoigner vb.m. a înfunda. a însori ensuite adv. -cu totul. de acolo encadrement s. m. din. farmec. a lua. a otrăvi emporter vb. a entuziasma enthousiaste «. întreg . firmă. a fi înghiţit de o prăpastie engrais s.f. a păşi. cerneală endive s.m. a ridica. -e adj.f. a avea ca urmare entre prep.f. a începe. în întregime entonnoir s. (fig. în sfîrşit enfler (s') vb. a deteriora endormir (s') vb.m. a înţelege enterrer vb.f. energic énervant. piedică. III a adormi endosser vb. angajament engloutir vb. entuziast entier.încst. a duce émulation s.vb. a fermeca. antrenament. săritură cu bătaia picioarelor în aer . încîntător. şi adj.m. fermecător encombrant. a se umfla enfoncer vb. din.m.-şi adj. duşman ennuyer (s') vb. a păgubi. a se interesa de enquête s. emulaţie en1 prep. obstacol encore adv. în întregime entièrement adv. anchetă enraciné. III a auzi. -ère s. pervaz. a înhăţa empoisonner vb. ansamblu ensevelir vb. a încuia enfin adv. s.f. a atrage după sine.m. îngrăşămînt engrenage «. andivă endommager vb. m.m. înyăţămînt ensemble adv. (/sg. iarăşi. angrenaj enjamber vb. II à îngropa ensoleiller vb. înrădăcinat enragé.m. ce.) a răpi. a tîrî.f. stînjeneşte encombre s. a pune în spinare. a înconjura entraînement s. în. -eresse s.

entrée s. întrevedere envahir vb. stufos. mettre à V ~ a pune la încercare épris. a încolăci entreprendre vb. a-şi lua zborul envoyer vb. aproximativ environnant. m. a risipi épars. /. plic envers prep.f. a critica épinard s. -euse s.m. fructe) épopée s. a sprijini pe umăr épave s. a încăpea entretenir vb. a economisi .f. a împleti. III a întreţine entretien s.f. a cruţa éparpiller vb. a pune la încercare épuiser vb. invidie.f.f. spin épingle s. epocă époux. băcănie épiloguer vb.f. a dezaproba. soţ éprendre (s') vb. éprouver vb. înflorire. être tiréà quatre -~ s să fi scos ca din cutie épisode s. drug (de închis uşa) épargner vb./. grosime.m. risipit épaisseur s. antreu entrelacer vb.m.f.m.f. m. a epuiza.m. a invidia envieux. probă. zbor envoler (s') vb. -e adj. epopee époques. umăr épauler vb.m. a trimite épais. ghimpe. invidios environ adv. epavă épée s. încercare . cam. a încerca . gros épancher (s') vb. ~ à cheveux ac de păr . bold. ac cu gămălie. -e adj. ecuator . II a invada enveloppe s.f. sabie épicerie s. spanac épine s.f. faţă de envies.f. întreprindere entrer vb. îndrăgostit. -ouse s. a curăţa (legume. III a întreprinde entreprise s.f. a slei de puteri équateur s. a-şi descărca sufletul épanouissement s. a se îndrăgosti 512 épreuve s. -se adj. şi adj. des. înconjurător envol s. deschidere (a florilor) épar(t) s. intrare. episod éplucher vb./. poftă envier vb. împrăştiat. desime épaule s. f. a se vărsa. -e adj. a intra . a zbura. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s.f. m.

erupţie escalade s. a preţui.f./.f.m. m. escortă escouade s. abrupt. a expune. spirit essai s. specie. a stima. a face să gîfîie essuie-main s. oprire escalier s. anevoios escarre s. /. esenţă. a încerca . stomac estomaquer vu. speranţă esprit s. prosop essuyer vb. încercare essayage s. eleşteu . sclavie esclaves. încercare. a escalada. m. călărie équivalent. a vînt essouffler vb. a îndura est s.f. a speti. greşeală.) escuadă. scară escarpe s. echipă équipement s. nisetru et conj./.f. escaladare. II a stabili établissement s.) a surprinde în mod dezagreabil esturgeon . întreprindere. a şterge .m. [fig.s. -e adj. a istovi errer vb. a rătăci erreur s.m. bandit escarpé. a se desfăşura étang s.f. escală.f. a suferi. m.f. şi adj. m.équatorial. /. etalaj étaler vb. căţărar e escalader vb. est estimer vb. escară. echivalent ère s. probă (la croitor) essayer vb. a proba (o haină) essences. etaj étalagé s. zburdălnicie espoir s. instituţie étage s. scrimă espace s.m.m. esenţial essor s. coajă esclavage s. (eu ma/. eroare éruption s. m. galantar.m.-e adj. ecuatorial équipe s. benzină essentiel. a se caţără escale s.m.m. asasin. spaniol. căpră-rie.) greu.f. a considera estomac s. /. m. ceată (condusă de un şef) escrime s. fel espérance s.m. stabiliment. spaniol(esc) espèce s.j.m.) şi adj. tjam. a se întinde. şi établir vb. eră éreinter vb.f. suire. (mil. echipament équitation *. -elle s. răsărit. vr. speranţă espièglerie s. m. sclav escorte s.f.-e s. m. m.f. spaţiu espagnol.m. -e adj.f.m.

stare. a sugruma être* vb.m.m.m. II a leşina évasion s. -e adj. fiinţă étrenne s.) expediţie expérimenter vb. executare exemplaire s. exemplu. mirare.f. aux. stea étonne ment s. grozav de exciter vb. a se strădui évidemment adv./. etapă état s. m.f. a învăţa euphorie . examinare 33 – învăţaţi l'mba franceză fără profesor 513 examinateur. a ameţi étrangement adv. (mii. adv. a urî exécutions. evadare éveiller (s') vb. par ->.) stat été s. străin étrangler vb.f. uimire étonner (s') vb.étape s. a aţîţa exclamer vb. îngust. a excita. -e adj. a studia.strîmtorat. exact exactitude s. a exista expédition».f. -e adj. fabulă .f. m.f. -e adj. student étudier vb. etern étincelant.m.f. exact exactement adv. exil. examen. a cere exil s. a îndemna exigence s. straniu étranger. dar (de anul nou) étroit. a strînge de gît. -ère s. a se sili. exactitate exalter vb. evident évoluer vb. eveniment évertuer (s') vb. excepţional excessivement adv. plăcere inexprimabilă évader (s') vb. îndeplinire. strîmt.. exerciţiu exhorter vb.m. existenţă exister vb. a pretinde. a examina excellence s.de exemplu exercice s. a experimenta fable s. exemplar exemple s. euforie. excesiv.m. -elle adj. excursie exécrer vb. excelent excepté adj. a fi être2 s. întins éternel. vară éteindre vb.s. ciudat. mf. m.m. m.f. şi adj. în afară de exceptionnel. III a stinge étendard s. a evada évanouir (s'i vb. nesocotinţă étourdir vb. a se mira étourderie s.-e adj.m.f.f. a se trezi événement s.-e s. surghiun existence s. • sclipitor étoile s. sărăcăcios. şi adj.f. examinator examiner vb. şi adj.f. excelenţă excellent. -trice ». geo-gr. studiu étudiant./. {loc. exigenţă exiger vb. şi prep. -elle adj.f. expediere.5./.m. III a întinde étendu.) à V -".f. a exalta examen. stindard étendre vb. III a exclude excursion s. II a zăpăci. restrîns étude s. (cu maj. a exclama exclure ci. a evolua exact.

a exploata exploiteur.f. /. -e adj. inventator fabrique s.f.f. m. ceva) . facultate fade adj. extraordinar extrêmement adv. şi adj. faptă strălucită exploitable adj. extremitate fait ». şi adj.m. obositor fatigue s. impers. lămurire exploits. faleză falloir vb. comme il faut cumsecade. a exporta exprimer vb.-trice s. fad./». lesne. debil faiblesse s./.m. familiar. a exprima exquis.a nu-şi face sînge rău . povară farine s. impers. a fi. muribund explication s. (despre timp) il fait beau este frumos.m. fel. foame. m. chip faculté »./.m.m. searbăd faible s. făină farouche adj. -euse adj. [pop. familie faner (se) vb. export exporter vb.f. greutate.) s'en ~~ a-şi face sînge rău. explozie exportateur.f. renumit familier./. III a trebui. -e adj. înfumurat. extermination s.f.f. extern. oboseală fatigué. extindere. ispravă.invar fapt. exportator exportation s. obosit fatuité ». exploatare. extrafin extraire "W6.fabricants. m. tant s'en faut mai lipseşte mult fameux.f. fantomă fardeau ».exploatabil. extras extraordinaire adj.m. delicios. slăbiciune. delicat extension ». noroi./. -ère adj. mocirlă fangeux. -euse adj. exportare. sălbatic fat s. faimos. -e adj. III a face. fabrică fabuliste ». fatuitate.m. expiatoriu. şi adj. fabricant fabricateur s. uşor facilement adv. extrem de extrémité s. -e adj. -e adj. exploatator explosion s. obişnuit famille ». slăbiciune faillir vb./. înfumurare faubourg s. fabulist face s. ~ jour a fi ziuă expiatoire adj. ne pas s'en ■».cultivabil exploitation s.f. cu uşurinţă façon ».f. noroios fantastique adj.f. exterior . făcut în vederea unei ispăşiri expirant. III a fi cît pe-aci să faim». III a extrage extrait s. extensiune extérieur./. a se supăra facile adj. fantastic fantôme s. cartier periferic . vb. slab. fapt falaise s. gospodărie exploiter vb. nerod fatigant.m. a se ofili fange s. avoir ~ a-i fi foame faire vb.f. explicaţie. exterminare extra ». -euse s. lucru neobişnuit extra-fin. faţă fâcher (se) vb. -e adj. născocitor. m.f. (pentru cineva.f. şi adj. m. impers.

f. a mirosi. onomastică fêter vb.f. a flamba flamme s. fier. foileton février s. uneltitor. seceră F 514 faufiler (se) vb.m. {pi. a răsfoi feuilleton s. flacon flairer vb. prendre ~ a se însura fendre vb.f. plasă.m.m. fiu filtrer vb. smochină figuier s. -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte.m. cu mîndrie fièvre s. frunză. -e adj. greşeala. ~ à repasser fier de călcat ferme adj. a se logodi ficher vb. a înfige . şir.m. pungaş fils s. aţîţator faux. a sărbători feu1 s. smochin figure s./.m. -ite s. a fertiliza ferveur s. birjă fiancé s. a închide féroce adj.f. puternic. à la – unul după altul filer vb. fals faveurs. a sparge (lemne) fenêtre s. cătuşe. energic fermer vb.m.m. escroc./. abil. tare. fetiţă film s.f. aţă.m. a se strecura. pi. februarie fi! interj.m. mărar fente s. a fila (lampa) filet s.m.f. ~ de din lipsă de . febră figue . sărbătoare. favoare. fin. semeţ fièrement adv. feroviar fertile adj. figură figurer (se) vb. mîndru. mijloace financiare financier s.f. favorit fédération s.. falsitate faute s. bunăvoinţă. a-şi închipui fii s. şi adj. fausse adj. ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s. foc. m. -e adj. fiică fillette s. financiari.f. mulţumire desăvîrşită féliciter vb. fervoare festivals. delicat.f./. frunziş feuille s. feroce ferroviaire s. flacără .f. II a termina flacon s. rău fiction s.m.f. soţie. fertil.) urît. femeie. m. m. şiret finance s. ficţiune fier. au – de de-a lungul file s. financiar finir vb. -trice s. bogat fertiliser vb. fereastră fenouil s. şi adj. fată. a filtra fin1 s. federat.faucille s. sfîrşit fin2. foaie feuilletage s. a toarce.f. fileu. film filou s.f. rînd.f. je m'en fiche puţin îmi pasă fichu. a pleca repede.f. {pop.m.f. a se fofila fausseté s.f.f.m.m.f. s. fesl'val fête s.f. incendiu feu2. III a despica. a urmări.f.] lanţuri.rn. a adulmeca flamber vb. -ère adj. federaţie fédéré. logodnic fiancer (se) vb.m.m. muşchi fille s.m. fotoliu fauteur. unit félicité*. crăpătură fer s. foitaj feuilleter vb. en~ cu trecere favori. fir.f. -e adj.9. sans –• negreşit fauteuil s. a felicita femme s.f. ptiu (exprimă dispreţ). răposat feuillage s. -e adj.

formidabil fort. m.f. -e adj. plutitor flotter vb. pădure forge s.f. a flata.m. -ère adj.f. à ~ de de atîta. adv. III a topi..m. m.m.) agent de poliţie flocon s. (despre culori) închis foncer (sur) vb. flaut foi . spre fonction s. temei. funcţionare fonds. s. forţă.m.m. a forma formidable adj.m. funcţionar fonctionnement s. a măguli flatteur.f. -e adj. forestier.m. val flottant. ma –-. -e adj.m. şi adj. fotbal forain.f. oară. florar. fulg de zăpadă florissant. a se repezi la. plagă.f.m. par ma •– pe legea mea foie s. temelie fondre vb. singe rece fleur s. (fig. -e adj.m. fund. prosper flot s. potcpvărie forgeron s.m. trupă) flâner vb. dată. vînzàtor ambulant la iarmaroc . partea corpului de la coaste pînă la şolduri. cu ajutorul forestier.) flagel. II a înflori.f./. puternic. coastă (la un vas.m. funcţie fonctionnaire s. înfiinţare fondement s. garde -~ pădurar forêt s. a prospera fleuriste s. fierar formation s. de bîlci. înfloritor. -e adj. floare fleurette s. une ■+• de plus încă o dată folie s. (pop. înflorit fleurir vb. credinţă.-e adj.f.s. nebunie foncé.m. floricică fleuri. a amesteca football s. m. ficat foin s. pour une –• de data asta . formaţie former vb. fluviu flics. ocnaş force s.m.f. catastrofă flèche s.f.f. fond fondation»». putere. mult. m.flancs. întemeiere. foarte . a pluti flûte s. a hoinări flatter vb. fîn 33* 515 fois s. linguşitor fléau s.f. măgulitor.m.f. nenorocire. florăreasă fleuve s. comediant forçat s. latură./. încredere. săgeată flegme s. -euse s. fundament. tare.

/. fript. şiretenie fourchette s. II a sări peste. frig.) a învinge frapper vb. răcoare. fragă. mină fossé ». mulţime fouler vb.) dulciuri. franche adj. groapă. răcoros : proaspăt .) tumult.f. fragil fragment s. a realiza beneficii ilicite. franţuzesc franchement adv.f.m. zmeură franc1 s. -e s. răceală . folle s. a frîna frémir vb. frînă .m. m. deschis. pungaş frire vb./. franc (monedă) franc3. muget. m. II a furniza. a frecventa frère . a scotoci foulard s. francez. bonne -~ noroc în dragoste fosse s. hazard. a bate.f. fraîche adj. bubuit. căpşună framboise s. şanţ fou.m. (cu mer/. a aproviziona fournisseur s m. a lovi fraternellement adv. prăjit froid.f. zgomot (fig.f. şi adj. fragment fraîcheur s. rece. fraternitate frein*. il fait ~ e răcoare fraise . sincer français.) şi adj. a fortifica fortune s.f. frîu freinage s. zarvă fragile adj. fol. deseori. -e adj. furculiţă fourmi s. blană foyer s. zaharicale fricoter vb. a trece peste.s. frînare freiner vb.f. m. noroc. (pi.m. s. fior. m. bici fouiller vb.f. a luxa fourberie s. soartă. a cerceta.f. sincer franchir vb. m.forteresse s. furnitură fourrure s. (fig. frate friandises. m. -onne s. a mototoli fripon.se cutremura fréquemment adv. II a. fular foule s. frăţeşte fraternité s.f. nebun fouet s.5. cămin.s. furnică fournir vb. a călca . frecvent fréquenter vb. foaier fracas s.m.m. fortăreaţă fortifier vb.m.m.m. a specula friper vb.f. III a prăji frisson. freamăt frit-e adj. focar.f. furnizor fourniture s.f. prospeţime frais. frison. a întări.f. carieră.f. a face săpături .

fugă fumant. II a împodobi garnison S. -e adj. m.) neîndemânatic gauchisme s. cu veselie gaieté s.) au •–■ et à mesure pe măsură ce.m. frunte.m.) gastro-intestinal gâteau s. a galopa gant s.m.-ive adj. paznic. furie furie s. succesiv fureur s. gardian. a scoate fum fur s. m. băiat garde s. m.f. graniţă. m. ~ cosmique racheta cosmică fusil s.m. frontieră frotter vb.m. mănuşă ganté. a ajunge la gai. furios furtif. (in expr. veselie galant.-e adj. front frontière s.f. a afuma. m. galerie galop s. a face opoziţie front s. tînăr gaspillage s. gardă.f. [fig. garnizoană gars s. galant. a păstra. şi adj. gară gare2 ! interj. a fricţiona fruit s. puşcă fusilier s.m. prăjitură gauche adj. (med.f. fugar fuir vb. -euse adj. m. risipă gastro-intestinal adj.m.f. a fuma. curtenitor. -e adj. tînăr îndrăgostit galerie s. s. frinar garder vb. -ère adj. a paria gagner vb.frôler vb.ni. racheta. /. a évita fuite s. pază. ~ le lit a zăcea garderie s. mînie furieux. inmănuşat garage s. ascuns 516 fusée s. gardian garde-frein s. stîngism . hoţesc.m. păzea ! fereşte ! garnir vb. galop galoper vb.f. -vesel gaiement adv. m. II a garanta garçon s. fruct fruitier. brlnză fronder vb.m. furie.f. a păzi./. III a fugi. sting. a sosi. a eîstiga . m. ni.f. băiat. garaj garantir vb. a face prinsoare. a atinge uşor fromage s.f. a freca . s. fructifer fugitif. fum fumer vb. [spori] ~ de but portar gare1 s. puşcaş gager vb. grădiniţă (de copii) gardien s. -ive s. care fumegă fumée s.f. a critica. -e adj.f.

a comenta critic glousser vb. general. -e s. care poate fi umflat gonflement s. spadă glapissement s.j. umflare gonfler vb. gîtlej . ger geler vb. rendre ~ a vomita gorger vb.f. îngheţată. -iile adj. oglindă ? glacier s. ginere gêner vb.f. jenant. pi. gentilom. vînat gifler vb.m. vestă gisement ». glorie glorieux. II a geme gênant. m.t aici odihneşte .f. a se strecura globe s. drăgălaş gentilhomme s. şi adj.f.-e s. drăgălăşenie géographie s. gerant. geografie gérant. sabie. a pâlmui gigot s.. m. gens s.m. şi adj. neam .m. gibier s. a îndopa.f.f. a se afla. cu generozitate généreux. gît. -euse adj. ci-«i.m. generos génie s'm.m. m.de lettres scriitori gentil. nobil gentillesses. gaz géant. a împuşca. gheţar. a jena fusiller vb. a încolţi gésir vb. copil gouffre s.m. amestec fuyard. a îngheţa gémir vb. jandarm gendarmerie s.m.m. lăcomie animalică gomme s. m./.f.f. jigou t gilet . zăcămînt glace s. ţipăt glisser (ae) vb.m. gheaţă.m. jiletcă. III a zăcea. picătură. ganiu genou s.f.m. fugar général. gumă gonflable adj. săbiuţă glaive s. a umfla gorge s. vag e généreusement adv.-euse adj. a executa (prin împuşcare) fusion s. glob gloire s.m.m. gust goûter vb..f.f. a cotcodăci gloutonnerie s. m. strop 'l .m. a ghiftui gosse s. gen. m. jandarmerie gendre s. gladiolă. –. prăpastie goût s. administrator germer vb. m.9. gentileţe. -e adj. a aluneca. m. a gusta goutte s. genunchi genres. glorios gloser vb.gaz s. supărător gendarme s. topire.-e adj. îngheţ. gentil. -e s. oameni. sloi glaïeuls/). puşti. uriaş gel s.m.

m. frigare grille s. s.f. friptură la grătar grillage s. serios gravure s. grevă gréviste s. iertare.pi.m. gravură gré s. bunic grand-père s. grevist habile adj.f. a conduce. m. voie. deprindere *haie s. obicei. broască grève s. -e adj. guvern gouverner vb. gras.m.f.f. pod grenouille s. de granit gras.m. bătut de grindină . mărire grandiose adj. piatră grêlé.f.f. grenadă grenier s. grilaj. II a creşte grand-maman s.pi. a cîrmui gouverneur s. graţie. trouver qch.f. bunică grand-papa s. grecesc grêle s.f.f. mare. mărime . guvernator grâce s.m.f. a frige la grătar. ~ à datorită gracieux. a locui habitué. grandios.m./. adj. vizitator. drăgălaş graduel. frac habitant s. abil habiller vb. strîmbătură grimper vb.m.f.m. suflare 'haleter vb. bunică grand-mère s.f.f.f. grindină. a prăji grimace s. gard *haîr vb. puternic grandeur s. bon –• mal ~~ de voie de nevoie . a se căţăra . bunici granitique adj. a gîfîi griffer vb. plac.f. -e adj.-e s. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec. costum . răsuflare. grav. prundiş. măreţ grandir vb.m. gramatică grand. graţios.) grec.m. -euse adj. -e adj. a se obişnui habitude s. grilaj griller vb. ciupit de vărsat grenade s. locuitor habiter vb. treptat graduellement adv.m.f. a îmbrăca habit s. grătar grillade s.517 gouvernant. bunic grands-parents s. şi adj. (cu maj.m. cîrmuitori gouvernement s. -se adj. -le adj. care guvernează. f. gros gravement adv. guvernant. client obişnuit habituer (s') vb. II a urî haleine s.m.m.f. îndemînatiç. favoare. treptat grammaire s. a zgîria gril s.-que s.

gros.m. (înţelegere H 518 harpagon s. şi adj. chitară gymnastique s.f. cătun hameçons. urcare *hausser vb. şvaiţer guêpiers. a scîrţîi.f.f.grincer vb. chip. de loc guérir vb. călăuză guillotine s. par -~ din întîmplare 'hâte s.f. drept.m.m. (/ig. m.m. vai ! herbe s. şold 'hardiesse s.f. -e adj. ghirlandă guise s. coate goale guide s.m. -se adj. -e adj. m. iarbă hérissé.f. halterofil 'hamac s. cenuşiu griveler vb. m. ziar. en ~ de ca. gheretă guerre s. sus.f. à sa ~ după bunul său plac. creştere. -e adj. cu îndrăzneală 'haricot s. oboi 'hauteur s. ghilotină guirlande s. întSmplare. a realiza cîştiguri necinstite grommeler vb. a înălţa. II a vindeca guérite s. ghid. arogant 'hautbois s. îndrăzneală 'hardiment adv. t. zbîrlit. grosolan grossir vb. a mormăi gros.m. înalt. vişină griottier s. în chip de guitare s.m. gimnastică gyroscope s. şi adj. tare: parter -*~ a vorbi tare 'hautain.f. giroscop *halle s. săptămînal hectare s. vişin gris.m. cîrligul undiţei *hanap s. harpă 'hasard s. a se grăbi 'hausse s. armonie . avar "harpe s. război gueux. hală halluciné. -e adj. mare grossier.f. ţepos . cupă de băut (în evul mediu) 'hanche s. a scrîşni griotte s. calic. II a îngroşa grouper vb. fasole harmonie s.f.f. semeţ. viespar guère adv.m.f.f. adv. -e adj. sărman.m. hectar hélas ! interj.f. a grupa gruyères. grabă *hâter (se) vb.f. zgîrcit. a consuma într-un restaurant fără a putea plăti .f.f.m. a bombăni. m. -euse s.m. a ridica *haut. -ère adj. halucinat haltérophile s. înălţime hebdomadaire s. fel. revistă săptămînală.m. hamac 'hameau s.

~ la tête a da din cap hommage s. (mar.m. umanitate.m. însoţitoare de bord (stewardesă) hôtel s. povestire historien s. demn de cinste 'honte s. şi adj. fericit 'heurter vb. omenesc humanitaire adj. dezonoare 'honteux.f. à tout à V -» pe curînd . cazma 'housse s. -ière s. a lovi 'hideux. omagiu. şovăitor hésiter vb./. -e s.f. oră. umil.héroï-comique adj.f.m.f. hidraulic hymne s.f. a scutura.m. a umili humilité sff. quelle ~ est-il? cît este ceasul? . modest humblement adv. idee identique adj. îmbrăcăminte protectoare pentru mobilă 'hublot s. ostil. omenie humble adj. m. eroină héroïque adj. -ère adj.m. a izbi. cinste honneur s. hoardă horizon s.f. -e adj. ierarhie 'hiérarchiser vb.m.m. spital 'horde s.f. ruşinos hôpital s. gazdă. umil.f. orologiu 'hors prep. onorabil. uşier.~ de pointe oră de vîrf . erou hésitant. umilinţă hydraulique adj. bîtlan 'héros s.f. m. umed humidité s.f. din fericire heureux. heureusement adv.m. om. hangiu *houe s. rendre –• a cinsti. bărbat honnête adj. umiditate humiliant. oaspete hôtesse de l'air s.f. în mod cinstit honnêteté s. par ~ pe aici. -euse adj. smerit humide adj. de bonne -» devreme. hidos 'hiérarchies. idiot . a ridica histoires. omenire. eroic 'héron s. eroic héroïquement adv. şi adj. eroicomic héroïne s. gustare hospitalier.m. umanitar humanité s. imn hypocrisie s. aperitiv. hotel hôtelier.f. istorie. istoric hitlérien adj. -e adj. aprod 'huit adj. -e adj. hipodrom hirondelle s. m. cinstit honnêtement adv.m. hitlerist hiver s. rîndunică 'hisser vb. ruşine. uman. ideal I 519 idée s. şi adj.m. a slăvi ici adv. d' – en huit jours de azi homme s. -euse adj.f. .f.) ferestruică la vase huissier s. aici. duşmănos hôte. hôtesse s.f.f.f. umilitor humiliation s. invar.m.f. -e s.f. identic idiot. iarnă •hocher vb.f. afară *horsd'oeuvre s.m. a şovăi *heu ! interj.m. umilire humilier vb. ipocrizie hypocrite s. primitor hostile adj. ospitalier. orizont horloge s. a ezita. d" ~ de aici.f.m. hotelier. a ierarhiza hippodrome s. cinste honorable adj. al optulea huître s. . a clătina.m. stridie humain. a înălţa. -euse adj./. ipocrit în opt zile idéal. onoare. lie ! heure s. opt 'huitième adj.

-elle s. a impresiona imprimer vb. iminent immixtion s. impermeabil impersonnel.-e adj. inaccesibil. imposibil(ul) impôt s. amestec immobiliser vb. imoral immortel. imixtiune. -e adj. şi adj. a întrupa incidence s.) aprig. m./?. murdar . imaculat immédiat. a obliga imposition s. impozit impossibles. impozit impression s. nemuritor. s. nerăbdare impérissable adj. nepoliticos impolitesse s. şi adj.f. imediat immédiatement adv.m. a imagina imbécile adj. ilustru ilote s. imaginar imagination s. nepieritor imperméable s. sclav image s. impresie impressionner vb.ignoble adj. mîrşav ignorance s. inactiv. -euse adj. (timpul) imperfect impatience s. [fig. imaginabil imaginaire adj. a impune.j. impersonal imperturbable adj.m. imagine imaginable adj. iluzie illustre adj.m. -e adj. murdar inabordable adj. a tipări improprement adv. străvechi immense adj. impetuos. veşnic imparfait. -e adj. a nu cunoaşte île s.f. a imobiliza immonde adj. imprudenţă impur. inabordabil inactif. imaginaţie imaginer vb. nepoliteţe important. impunere fiscală. (în mod) impropriu imprudence s. impur. a imprima. nelegiuire impoli. imperturbabil impétueux. {fig. m. a inaugura incarner vb. -e adj.f.f. -ive adj. m. imperfect. -e adj. leneş inactivité s. imbecil imiter vb. ilegal illégitime adj.f.f. ignoranţă ignorer vb. a imita immaculé. nesfîrşit immeuble s.f. -elle adj. -e adj.f. imobil imminent. imens. a avea importanţă imposer vb. a incarna. impers.f. -e adj.f. -e adj. important importer vb.f.f.f. -e adj. imediat immémorial. a ignora.. ) dezgustător immoral. nelegitim illusion s. incidenţă . inactivitate inaugurer vb. insulă illégal.f. violent impiété s.

f.incident s.m.m. permanent (coafură) indépendamment udv./. şi adj. indiscret indubitablement adj. indice. -e adj. indiferent insistance s. şi adj. -ète adj.f.) nepăsare inexact. inconştient inconvenance s. neajuns incroyable adj. în mod independent indépendance s. insolit. a se îngrijora inquiétude s.f. -e adj. inginer 520 ingrat. a inunda inquiet. neliniştit.m. obraznic insolite adj. îngrijorat inquiéter (o') vb. de neînchipuit injuste adj.m. infernal infini. (fig.f. infinit infirmerie s. neobişnuit.f. -e adj. inert inertie s. şi adj.m. de necrezut inculpé. şi adj. inconvenient. incident incommode adj. -e s. a se nelinişti.f. ingrat inimaginable adj. perfect infailliblement adv. şi adj. III a se înscrie insecte s. de neconceput inconnu. stupid inerte adj. nebun insensibiliser vb. infraroşu ingénieur s.-e s. independenţă indépendant.m.j.f.m.f. prost. inerţie. nelinişte inscrire (s') vh. -trice s. -e adj. infailibil. index. influenţă influencer vb. de neuitat inepte adj. -e s. smintit.m. inexact infaillible adj. inculpat indéfrisable s. nedemn indiquer vb. de neşters. a aplica (o pedeapsă) influence s.m.f. industrie ineffaçable ad}. -e*. insectă insensé. a indica indiscret. a informa infrarouge s. insensibil . fără îndoială industrie s. incomod incomplet.f. necunoscut inconscient. degetul arătător indicatif s. -ète adj.f. -ête adj. negreşit infamie s. şi adj.m. -e adj.m.m.f. insistenţă insolent. a influenţa informer vb. necuviinţă inconvénient s. infamie infernal. inovator inonder vb. ) nepăsător. -e s. nevinovat innovateur. (jig. infirmerie infliger vb.f.m. incomplet inconcevable adj. (modul) indicativ indigne adj. infinit infiniment adv. a insensibiliza insensible adj. nc-uzitat . -e adj. infailibil. ticăloşie. independent index s. nedrept innocent.

f.m. a întreba interrompre vb. III a întrerupe interruption s. jabou jade s.f. interval.m. III a introduce inutile adj. de neatins intègre adj.m. activ intention s. viu. instalaţie. cinstit intellectuel. -euse adj. a se răscula. II a ţîşni. răstimp intervenir vb. învăţător instructif. inteligenţă jabot s. interesant intérieur.f. şi adj. inspecţie installations. instrucţie. a izvorî intense adj. instaurare instaurer vb. moment . instinct instituer vb. eşec insuffisant. intrigă introduire vb. intenţie intercepter vb. -ive adj. a înfiinţa instituteur. a instala instant s. intens. instrument insuccès s.inspection s. m. instalare installer vb. jad jadis adv. îndrăzneală intrigue s.m.m. a insulta insurger (s') vb. a inventa . a interpela interplanétaire adj.m.m. III a interzice intérêt s. întrerupere intervalle s. intangibil. invazie inventer vb. -elle s. zadarnic invasion s. -e adj. inutil inutilement adv. à V –-imediat instaurations. lăuntric internaţional.f. curaj. [med. -e adj. a intercepta interdire vb. internaţional internationalisme s.f. -e adj.) intravenos intrépidité s./. odinioară jaillir vb.m. a institui. III a interveni intituler (s') vb. -e adj. a se răzvrăti intangible adj. instructiv instruction s.m. insuficient. internare interpeller vb./. intern.m. integru. a se intitula intraveineux. internaţionalism internement s.m. neîndestulător insulter vb. învăţă-mînt instrument s. -trice s. clipă. interplanetar interroger vb.f. intelectual intelligence s.f.f. a instaura instinct s.f.f. interes intéressant .

invers invitation s. rezultat italien. ianuarie jaquette s.m.m. suliţă jésuite s.f. cursiv ivoire s. -e adj. tînăr jeunesse s.f.m. bucurie joindre vb. invidios jamais adv. ieşit din issue s. italienesc italique s.f. vreodată./. m. jachetă jardin s. a uni joii. je ~ vois o văd là2 adv. pe ea. stînjenel ironie . iresponsabil irresponsable adj.invention s.f.f. [fig.m. [tipogr. art.) şi adj.f.m.5. nostim jonchée s.) entuziasm ivrogne s. a arunca jeu s. şi adj. o. grădinar jarret s.f. -e adj. picior jambon s. hol.m. .f. tinereţe. invitaţie. şuncă janvier s. 2.m.) caracter italic.m.f./. gelozie jaloux. grămadă. o use adj. pron. a se juca . II a îngălbeni javelot s. iasomie jaune adj. îndoitura genunchiului jasmin s. f. joc jeudi s. a irita issu.m. a invita iris s. III a împreuna. muncă (grea) laboratoire s. beat ivresse s. acolo labeurs.m. beţiv jalousies. morman joues. iezuit jeter vb. italian . beţie. (cu maj. obraz. m. jucărie la1 1.f. galben jaunir vb. gelos. drăguţ. ironie ironiquement adv. provenit. coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. -enne s.m.. ieşire. iresponsabil irriter vb.m. sur V ~ la invitaţia inviter vb. a cînta (la un instrument) jouet s.f. invenţie inversement adv. laborator .m. tineret joie s. joi jeune s.m.m.m. şi adj. totdeauna J 521 jambe s.m. ~ chambre camera. grădină jardinier s.m. niciodată. fildeş ivre adj.

vesel. kilogram kilomètre s.m.m. larg K kilo. 2. legitim. -euse adj.m. lacrimă las.f. ~ chat pisica. şi adj. lumesc lait s.) şi adj. grai langue s.f. lectură légal.) plictisit latin. -ère adj.f. zeamă juste adj.m. ) lansat lancement s.m. îl.m. arătură lac s. landou langage s. jug jouir vb. je -~ vois îl văd leçon s. lăptucă lame s. cu veselie joyeux. uşor . latinesc latitude s. kilogramme s. fricos lâcher vb. harnic labour s. obosit.f. . m.) a face cunoscut. (cu maj.m.f. a se introduce (în lume) lancette s. a se lamenta. legumă lendemain s. dreptate. a justifica justificatif.m. justiţie justifier vb.m. voios juge s. sprinten légèreté s.f. iunie jupe s. exactitate justice s.f. a jura jus s. a lansa. m. -euse adj. urît laine s. legendă léger. laş.m.laborieux. sprinteneală légitime adj. just. -e s. -ère adj.m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv. m. pron. (fig.f. latitudine lavage s. fustă jurer vb.m. a desface.) a poseda jour s. -ère adj. spălare le 1. (fig. spălat. -ive adj. Il a se folosi. legal légende s. cu dreptate . art. latin.m. laic. lînă lainier.f.m. -e adj. a se lupta.f. justificare laitue s. (fig. aruncare lancer vb. ziarist. d'un -– à Vautre de pe o zi pe alta Journal s. justeţe. limbă languir vb. laminare lampe s. legal légume s. judecată juillet s.m. Vautre ~ deunăzi. zi jouter vb. drept justement adv. m.m. a se tîngui laminage s. încet . a se bucura. lecţie lecture s.f. limbă. vrednic de plîns lamenter (se) vb. zi. referitor la lînă laïque s. tocmai justesse s. lapte laitier. ziar journaliste s. (fig. pe el. a lăsa să-i scape laid. aruncat . -e adj.m. kilometru 522 larme 5. lac lâche adj.f. muncitor. care dă lapte joug s. m.f.m. justificativ justification s. gazetar journée s. val lamentable adj. lanţetă landeau s. lamă.m.f.f.f. II a lîncezi large adj.f. uşurinţă. lasse adj. -e adj. ziua de mîine lentement adv. iulie juin s. suc. hol. (fig./. lampă lancé.f. judecător jugement s.

răsărit levier s. (fig. drojdie de bere liaison s.f..m.m.f. litoral livide adj. albitură. leu lionne s. litanie.lenteurs. rufă lion s.m. ~ s jumeaux pat dublu. -e s. III a citi lis. drojdie lierre s. (al) lor. m. şi pron. pat. crin lit s. leoaică lionceau s. uşuratic libraire s.f. vînăt livre s. a locui logique adj. carte livrée s. laquelle (pi.f. m. a preda logement s. a ridica./. m. pron. lenjerie. a răscula lever2 s. pos. lichior lire vb.f. lesquels. a mărgini limonades.m. locuinţă loi s. sprinten lettre s.m.) greutate (de înţelegere) lentille s. m. iepure ligne s. a livra . lys s. librar lie s. iederă lieu s. [fig. neînţelegere littérature s.f.f. şi adj. livrea livrer vb. litigiu. undiţă lilas s. m. le lever1 vb.m. buză levure s. eliberare libérer vb. uşor.f. instruit leur adj. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s. literă. locotenent lièvre s. leghe lieutenant s.) literatură lettré.f.m.f.f. scrisoare. liliac limiter vb. pîrghie lèvre s.f. m. rînd . linie .f. a elibera liberté s. lege loin adv. départe . lesquelles) pron. literatură littoral s. limonada linge s. livid. rel.f. (pi.m. (căsătorie ./. libertate libertins. şi adj. locuinţă loger vb. m.m. pers. logic logis s. care leste adj. linte lequel. loc lieue s.f. m.m. legătură libération s. m.f. a limita. m.m. a scula.pi. ) albia unui rîu litanies s. libertin. încetineală. (fig. pui de leu liqueur s.

m. maşină mâchoire s. liceu lynx s. pui de lup lucide adj. mahomedan mai s.) le ~~ de de-a lungul longuement adv. -e adj.m.de atunci . luni lune s. macaroană machine s. – de cu ocazia .f. lupoaică louveteau s. a străluci luisant. falcă madame s.m. parte. şi adj. ~ – même el însuşi luire vb. liric 523 M macaroni s.m. doamnă mademoiselle s. răgaz.f. lui. lună lunette s. ochean.m. lup lourd.lointain. chirie louche adj. m. (pi. III a luci. strălucitor lumineux. lot. licărire lugubre adj. magnetic magnifique adj.m.m. (zool.f.f.m. a lăuda .m. loterie lotion s. m. sumbru lui pron. loz loterie s. lunetă.m. dès ■».) rîs lyrique adj. lucid. închiriere. lung. depuis ~. domnişoară magasin s.f. cînd lot s. (loc. prep. luminos lumière s.f. luptă lutter vb.din acel moment lorsque conj.) ochelari lutte s.f.f. cu măreţie mahométan. magistrat magnétique adj. în amănunt longueur s.f.f.m.-gue adj.f. minunat magnifiquement adv. mult timp . slab mail s. suspect louer vb. a închiria loup s. alee . greu louve s. loţiune louage s. atunci . el.f. timp liber long. -e adj. magazin magistrat s. lumină lundi s. lugubru.-euse adj.) echivoc. a lupta lycée s.f. saşiu. -e s. chiorîş . (lunaj mai maigre adj. -e adj. îndepărtat loisir s. m. lumină slabă. cu mintea limpede lueur s. lungime. (fig. durată lors adv.f.

•– de a duce lipsă de. mandat mandataire s.f. a uita. . şi adj. maestru. castel. în ciuda malheurs. mai mulţi maintenant adv. evident. manoeuvrer vb. a greşi.m.f.f. în mod necinstit malhonnêteté s.m. a fi pe punctul de a. -e adj.f. şi adj. a nu izbuti.m.m.f. ~ si ba da maïs s. ) mişcare de rezistenţă . cu greu. şi adj.main s. mînă de lucru maint. (impers. primar mais conj. chip. amantă majeur. mărăciniş (în ţările mediteraneene). necinste malicieusement adv.m..f. a mînui manières. acum. -e adj. adj. umbrele morţilor manger vb. pi. m. [fig. anevoie mâle s./. m. a manevra . s. mod. palton manuel s. -e adj.m. manajer manche s.». major (ca vîrstă. fel manifeste adj. mascul..f. (fig. nenorocit malhonnête s.9. a nu nimeri mansarde s. în prezent maintenir vb. stăpîn. manifest. rău. şi adj. desiş.m. bolnav maladroit. stăpînă .f. majoritate. mînecă mandat s. aut. necinstit malhonnêtement adv. intrigă mannequin s. (vt. a cîrmui manoir s. a mînca manier vb. răuvoitor maman s. răutăcios malle s. f.f. III a menţine maire s./. cufăr maltraiter vb.m.f. nenorocire. porumb maison s. a nu avea. majorat mal s..m. -euse s. mansardă manteau s.) a scăpa.m. dascăl maîtresse s. familie maître s. manechin manoeuvre s.f. :x maltrata malveillant.m.. m. ca importanţă) majorités.m.f. bărbătesc malgré prep. m. vicleşug.) mani. durere malade s.m.f. dar. mînă main-d'œuvre s. însă . din nefericire malheureux. par ~ din nenorocire malheureusement adv. casă. m. a pierde. manifest manigance s. [ist.-es.) a lipsi.f. mai mare. a fi cît pe aci să . manevră . manual maquis . locuinţă feudală manque? vb. ) intrigă . mantou. neîndemînatic malaisément adv. mandatar mânes s. mamă manager s.m.

marcant.m.m. maioneza mécanique adj. ameninţare menacer vb. negustor marchandise s. cafeniu. /. mai bun mêler vb. marfă marche s.f. maxim mayonnaise s.m. neîncredere meilleur -e adj. meci matière s.m. soţ.m. -e s.m.m. acelaşi. rău. a bîrfi médius s.f. e adj. piaţă. răutate méchant. marş.m. căsătorie marin s. pepene (galben). -e adj. gospodină mener vb. şi adj. maraton marbre s.m. margine marguerite s. căsătorit mariage s. tîrg marchepied s. a însemna. tout de ~ totuşi menaçant. mulţime massif. marină marquant.f.m. a duce . marţi marge s. marţial. nemulţumit înéconlenteanenl s. ameninţător menacé s. medie médecine s.m. indiciu marquer vb. medicină medicament s. -e s. grămadă. mlaştină marathon s. şi adj. -e adj.f.m. -e adj.-e adj. degetul mijlociu méfiance s.maquisard.) şi adj.f. a uni melon s. războinic. scară dublă.marcă.m. martir martyre s.jn.f. marsiliez. cour ~.m.. tortură masse s. mecanic mécaniquement adv./.f. lui------el însuşi. însemnat marque s.f. -e s. materie. maximum. scara (unui vehicul) marcher vb. nemulţumire médaille . (în mod) mecanic mécanisme s. însuşi. marmură marchand. de zarzavaturi marais s. a merge mardi s.m.m. (locuitor) din Marsilia marteau s. -e adj.m. a ameninţa ménage s. luptător în mişcarea de rezistenţă franceză maraîcher. a amesteca. medicament médiocrité s. mediocritate médire vb. de – la fel. marinar marine s.f.m. maro mars s.f.f.m. -ère adj. a marca marron adj.m.m. margaretă mari s. ciocan martial.f.m. semn. bărbat marié. treaptă marché s.. masiv match s.e curte marţială martyr s.m. a arăta. mecena. a conduce.f. III a vorbi de rău. menaj. medalie médecin s.f.f. rău maximum s. protector ai arte loi-méchanceté s. ~ d'eau pepene verde membre s. membru même adj. (cu maj. substanţă mauvais. -ive adj.m.m. mecanism mécène s. martie 524 marseillais. mers. martiriu.m.f. chinuire. răutăcios mécontent. căsnicie ménagère s. adv chiar.f. invar. -es.f. m.

mizerie mission s.m. mulţumire. {loc. mileniu 525 miile adj. modestie. mêla! métallique adj. ~ en joue a ochi meuble s. slujbă mesure s. milă. fel de mîneare. mare. (fig.m. iertare merci2 s.m. miner.f. ce n'est pas la –. minciună menteur.m. s. milităreşte militant. mesaj.m. obiceiuri . capitală mets s.m. ) plăpînd mine s. a menţiona mentir vb. miniatură minimum s. dispreţ mépriser vb. şi adj. a subestima message s.mensonge s. şi s. şi adj. misiune mistral s.f.f. minister ministre s. activist millénaire adj. mizantrop misère s. miracol.f./.f. si adj. III a minţi mépris s. o mie. comunicare messe s.f. mai bine milieu s.f.) à ~ minunat. mină. amiază.m.) au fur et à ■».f. miezul zilei. adj. minim ministère s.m.f. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. bucate mettre vb.. miercuri inwe s. . minor miniature s. metru métro s.m.m. metalurgic météorite s.f.f. nu e nici o scofală merci1 s. m.m. şi s. meserie. mincinos mentionner vb. ministru minute s. !ï a face vînătăi.f. mobilă.à boire nui mare lucru .m. {pi. mobilier meurtrir vb.f. miriapod milliardaire s.m. minunat mésestimer vb. sud miel s. modă modéré. mamă meringue s.m. minut miracles. minune. minimum.) număr. mediu militaire adj. măsură. jumătate miauler vb. miliardar milliers. metro métropole S. militant. metalic métallurgie s. metalurgie métallurgique adj. luptător. excelent merveilleux. pi. modest modestie s.m. metropolă. dire ~ a mulţumi mercredi s. mijloc. a îmbrăca .f. III a pune. (fig. minunăţie. încetul cu încetul métal s.-e s.f. mistral (vînt) mitrailler vb. minaret mince adj. m.m. rezervă moeurs s. minerai mineur s.m. -euse adj.m. a aşeza.m. -e adj.-euse s.m.f.) a răni mi adj.m.m.m.f. se ~ bien a se îmbrăca bine. miere mieux adv. şi adj. meteorit métier s. profesie mètre s. adv. adv. cumpătat modeste adj. (loc. a mitralia mode s. moravuri. a dispreţul mer s. moderat. m. oraş mare. f. subţire . milenar. a merita merveille s. minune misanthrope s.m. a mieuna midi s.f. o mie mille-pattes s.pe măsură ce.m. înfăţişare minerai s.f.m. militar militairement adv.m. m. cantitate mare minaret s.

jumătate moleskines.m. la dracu ! la naiba ! morceau s.f. a arăta.moindre adj. motor mou. au ■*• .bon mai puţin bun .m. moarte mort*. -elle adj. mortel.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s.f. şi adj. a mula.m. muscă.m. à'~ pe mai puţin. ceas montrer vb.f. mortal.m.f. morman. moliciune. munte montagnard. {fig.a se înfuria. clipă. II a mucegai moissonner vb. imitaţie de piele mollesse s. a culege recolta moitié s. a-şi bate joc moralement adv. -e adj. din punct de vedere moral morbleu interj. ~ cher mai puţin scump. lună moisir vb. lume mondial. -e adj. a-i sări ţandăra.f. a muia moulé. moale mouches. mort. ■*. prendre la ■*. messieurs) s. monstruos. ~ à ~ cuvînt cu cuvînt moteurs. prep.m. turnat. vorbă. molle adj. maldăr monde s.f. muşama. a mumifica monceau s. parte morne adj.m. ~ d'ordre lozincă. a turna . monument moquer (se) vb.f.m. de la munte montagne s. urcuş monter vb./. fără. mai mic moine s. du ~ cel puţin. groaznic mont s. moment momifier vb. munte montée s. abătut.m.-euse s. -euse adj. conj.m. bucată. muritor. moraliceşte. (loc. -e s. m. batistă moue s. mai puţin . monsenior monsieur (pi.f.m. mutră. muntean. mondial monocle s. cuvînt. a urca.m. călugăr moins adv.m. monolog monopole s./. tipărit mouler vb. mozaic mot s. barem. monopolist monseigneur s.m. -e adj. monopol monopoleur s. a dovedi monument s. de moarte mosaïque s. a secera. întunecat mort1 s. figură mouiller vb.m.m. a sui monteur. muştarul mouchoir s.f. pluş moarat.m. domn monstrueux.m. monoclu monologue s. mol.f. montor montre s.) slăbiciune moment s.

-e s. stofă de bumbac de culoare galbenă napoleon «. III a se naşte. navals) adj. -euse adj. spumă.m. mulţime.f. muselină moustache s. berbec moutonner vb. f. sumedenie municipal. lăcrimioară mule s. naivitate nankin s. fel. nazist nazisme s. înotător naif. şi adj. medieval.m. vas. m. medie mugir vb.m. -'ive adj. mijloc moyenâgeux. a înota nageur. narcisă narration s. pol. -e adj. firesc naturellement adv.f. naturalist natures.f. m. povestire natation s. nu né. faţă de masă.f. -elle adj. natural naufragé s. navă nazi.m. natură. a naufragia naval.f.f. papuc.f. nu tal ie nation s. pantof dt casă (femeiesc) multiplication s. m.f.m. mişcător mouvement s.m.m. soi naturel.f.f. m./.f. muşchetar mousse s. pitic naissance s. naiv nain. nazism ne adv. din evul mediu moyenne s. ~ d'eau pînză de apă narcisse s.m.moulin s.m.f. şi adj. aluşchi mousseline s. piesă de 20 franci aur nappe s.m. a vui muguet s. moară mourir vb. naval navet s. şi adj. III a muri mousquetaire s. mustaţă mouton s. II a înzestra cu cele necesare .f.m. a prevedea nage s.m.f. înot nager vb. naştere. a spumega mouvant. -e adj.-euse s.f. -e adj. oaie. origine naître vb.f. -e (pi. nap navire s. naţiune naturaliste s. -e s. născut . a începe naïveté s. municipal munir vb. naufragiat naufrager vb.m. II a mugi. înmulţire multitude s. natural. mişcare 526 moyen s.

nins nerf s./. -ive adj. acoperit cu zăpadă . zid muraille s.f.f. negru. teolog mahomedan mur s. (gram. m. negreală. muzeu musique s.m. impers. mutual mystères. -elle adj.) substantiv . nici niche s. nobleţe.m. nobilime. adj. tinda bisericii muphti s. curăţenie nettoyer vb.) înălţime morală noir. reciproc. nucă N 527 nom s. neant nécessaire adj. (fig. mister. alună. muşchi musée s. nivel noble adj. zăpadă neiger vb.-euse adj.f./. (fig. naos. perete. m.f. a curăţa neuf. (în mod) necesar nefs. taină négatif. m.) răutate noircir vb. m. neglijenţă négligent. muftiu. quoi de ■•. inedit. negativ négligence s. (fig.néanmoins adv.f. nette adj. nas ni conj. alun noisette s.f. a murmura muscle s. -e ddj./. nichel nid s. m. nervos net. clar nettoyage s. a maturiza murmure s.-e adj. a nega niveau s. de culoarea alunei noix s.m. III a înnegri noisetier s. nume. neglijent nègre.m.f.m.? ce mai nou? ce se mai aude? neveu s. murmur. nobil noblesses. necesar nécessairement adv. m.m.-euse adj. muzică mutuel. II a coace. întunecos. cuşcă (pentru cîini) nickel s.f. négresse s.m. m. m. a ninge neigeux. nou. şoaptă murmurer vb. totuşi néant s.f.m. negru neige s. zid gros mûrir vb. curat.) îngrozitor noirceurs. nepot nez s. cuib nièce s.m. neuve adj. nerv nerveux. nepoată nier vb.

f. eu încăpăţînate obstiner (s') vb. noutate. m. m. şi adj. piedică obstiné.™.f. miros . apusean.f. hrană. -elle adj. însemnare nouer vb. a lega nourrice s. -ive adj. II a asculta. obiectiv. nici unul. nuclear nu. neintervenţie. m. m. lucru obligation s. desculţ nnque s. nounâscut nouvelle s. nuvelist novembre s. a nutri nourrisson s. nud nuire vb. îndatorire. obţinere occasion s. a ocupa océan s.f.-e s. a strica nuisible adj. obscur. bunăvoinţă obliger vb. obligaţie obligeamment adv. -e adj. -euse adj.f. nonsens. -ongue adj. a îneca nuage s.f. încăpăţînat. ştire. a se încăpăţîna obtenir vb.f. II a întuneca obscurément adv. sugar nourriture s.nombreux.f.f. m. II a hrăni. şi adj.) de neînvins obstinément adv. occidental occuper vb.f. notar note s. -e adj. -e adj.m. doică nourrir vb. obscuritate. mîncare obéir vb.f. ocazie occidental.f. cu amabilitate. nu non-intervention s. numeros nommer (se) vb.f.m. m. nuvelă nouvelliste s. octombrie nouveau. a merge oblic oblong. a respecta obstacle*. III a vătăma. noiembrie noyer vb. invar.f. nul.f.. şi adj. vătămător nul.m. grumaz odeur s. nouvel. absurditate non-valeur s. lipsă de valoare nord s. a (se) numi non adv. ceafă. nord notablement adv. -e s. întunecat obscurantisme s. îndărătnic. ascultare. obscurantism obscurcir vb. m. neclar obscurité s. supunere objectif. ocean octobre s. III a obţineobtention s. lipsit de valoare nu-pieds adv. a observa. nulle pron. nou nouveau-né. a obliga' obliquer vb. întuneric observation s. a înnoda.m. imparţial objet s. gol.m. observaţie observer vb. nor nucléaire adj. (fig. neamestec non-sens s.f. (în mod) obscur. obiect. notă./. cu bunăvoinţă obligeance s. mult notaire s. m. a se supune obéissance*. lunguieţ obscur.

operaţie opérer vb.f. yeux) s. ordine.f. ondulaţie. undă.m. operă. lucrare.m. ordinar.f. auz oreiller s. ~ dit se spune oncle s. părere opposer (s') vb. a ordona ordre s. lenevie olive s.f. blanc d' ~ albuş oeuvre s. leneş oisiveté s. oranjadă oranger s. muncă. jaune d' -».f.gălbenuş. -e adj. III a oferi ohé ! interj. III a omite omoplate s.f.) portocal orbite s. gîscă oignon s.f. ondulare opérateur.-trice s.m. de premier ■"»• de prim ordin oreille s. privire oeillet s. hei ! oie s. miros (simţul) oeil [pi. aur orage s. m. asuprit. a produce 0 528 opiniâtrement adv.f. f. (bot. ofiţer offrir vb. oprimare.m. ordin.m. pasăre oisif. a împila or s.f. operator opération s. obişnuit ordonner vb.f. faire -~ de a da dovadă de officiel. val ondulation s.m.m. m. ceapă oiseau s.m.f. lumea.m. orbită orchestre s. ou. opinie. a se opune oppression vb. umbreluţă de soare omettre vb. m.f.f. -ive adj. nehot. cineva .m. a asupri.f. -le adj. garoafă oeuf s.odorat s. m. în mod oficial officier s. opresiune. umbră ombrelle s. eu încăpăţînare opinion s. oficial officiellement adj. împilat opprimer vb. portocală orangeade s. ureche . măslină olympique adj. unii.f. se. ochi. a opera . chef d' •– dirijor ordinaire adj. omoplat on pron. furtună orange s.m. orchestra. împilare opprimé. a rîndui. organ . pernă organe s. olimpic ombre s. unchi onde s.re.

auz ouïr vb.f. os oscillation s. dincolo. a auzi ouragans. paşnic.f. oriental orientation s. (fig. peste.m. a pacifica pacifique adj. (în mod) paşnic pacifisme s. pacifist page s. la care oubli s. pereche paisible adj. urs outil s. a oscila. izvor orme s. a utila. adv.f. 2.f. pace. a împodobi.m. pagină paille s. -e adj. apus ouf ! interj. înzestrat outiller vb. (loc. a cuteza osier s. ~ bis pîine neagră paire s.f. în plus ouverture s. deget (de la picior) orthographe s. ~ de sucre căpăţînă de zahăr. uitare oublier vb.f. m. m. oscilaţie osciller vb.f. vest.organiser vb.) u-vertură . pacifism pacifiste s.f.f. răchită ôter vb. deschidere.m. pacificator pacification s. în care. ~ d'épice turtă dulce . uf ! oui adv.m. ulm orner vb. origine. şi adj. adv. utilaj outillé. a uita ouest s. a lua înapoi ou conj. liniştit paix s. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv. original origine s.f. unealtă. uragan ours s. adv. a îndrăzni.m. (muz.m. orz orgueil s. a ezita oseille s. paie pain s. orientare (în spaţiu) original. a înzestra outre prep. -e adj. -e adj. linişte 34 – învăţaţi limba franceză fără profesor os s.m. sau. instrument outillage s. a decora orteil s.f. mîndrie oriental. şi adj. m. orgoliu. măcriş oser vb. pai.) en ~. ori où 1. paşnic .m. a organiza orge s. m.f./. ortografie pacificateur.f. da ouïe s.peste.m.f.) a şovăi.m. utilat.m. pacificare pacifier vb. -trice s. a scoate. pîine . pron. unde.

~ bonheur din fericire . paşaport.m. sonor parler vb. a împodobi. pantalon panthère s.m. -enne s. zău ! parc s.m. cerul gurii pâle adj. parfum. -onne s. fabricant de parfumuri pari s. ~ conséquent prin urmare parachtmique adj.rh.m. şters paletot s.f. prendre la ~ a lua cuvîntul. oxigen P palais s. şi adj. pariu.ouvrage s. şi adj. ~ hasard din întîmplare . palat. palid.f. ramură de palmier palpitant. III a deschide oxygène s. deopotrivă. donner sa ~ a-şi da cuvîntul parts. care palpită pan ! interj. poc ! panais s.m. -ère s. fluture paquets. panoramă. a para paresseux. de către.m. tată 529 papier s.f. strat de flori . leneş parfait. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. şi adj. umbrelă (de ploaie) parasol s. m./. parc. din .) documente.m.m. ~ buvard sugativă papillon s.m.f. egal. vorbitor./. păstîrnac panier s. -e adj.m. printre parodier vb. hirtie. con}. {pi.m. a paria.m.m. parapet parapluie s.m. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj. parizian parlant. producţie literară ouvrier. prin.m. a ierta pareil. pe. muncitor. rămăşag parier vb. à – aparte. -euse s.f. pachet par prep. II a păli. papuc paon. a apărea parallèlement adv.f. a împărţi parterre s. fiindcă pardessus s.m. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb.»!. -euse s.m. paraşută paraître vb. coş panorama s. fără. de.m. cu excepţia partager vb. la dracu ! pardonner vb'. uneori parfums. privelişte pantalon s. grăitor.f. grădină parce que loc. şi adj. parachimic parachute s.f. panteră pantoufle s.m. III a părea. paralel parapet s. -e adj. a parodia parole s. mireasmă parfumeur.m. pentru că. păun papa s. palton pâlir vb. -e adj. vorbire. a vorbi parmi prep.) părinţi parer vb. (pi.m. -elle adj.m. a îngălbeni palme s.m. parter. rudă. perfect parfaitement adv. la fel parent s. a face prinsoare parisien.m. perfect parfois adv. parte (dintr-un întreg). lucru. cuvînt.

m. şi adj. a se spînzura penetraţie adj. părintesc paternellement adv. şi adj. (loc.încurcătură pas2 adv. îndeosebi.f. răbdător patinage s.m. fragment passant.m. piele pêche * s.m. trecut passe-montagne s.f. pătrundere pénétré. distracţie passif.f. aluat pâté s. patiserie patron s. a pescui pécheur.f. fără greutate peintres. -le adj. pătruns .m. şi adj. greutate .m.m. a trece .f.f. caldarîm.m. patron. -e adj. III a picta.m.f. stăpîn patte s. zugrăvire pelouse s. adept partout adv. în special. -e adj. pasiv passion s. piersică pêche 2 s. piersic pêcher 2 vb. a răsplăti pays s. a ajunge parvenu. răbdare patiemment adv. -e s.f. partidă partiellement adv. sans ~ uşor.m. patinaj patiner vb.f. pictură.m. pedant peigner (se) vb. pastă.f.f. uşor de pătruns pénétrant./. peluză. mauvais ■>.f. à ~ de loup tiptil. pasiune patatras ! interj.m.m. ţară. parvenit parvis s.-ne s. partizan. piaţă în faţa unei biserici pas1 s. III a parveni. păcătos pêcheur. pătrunzător pénétration s. a zugrăvi peine s.a se strădui. pauperizare pauvre s. partid participe s.f. m. conj. privelişte paysan . m. pedeapsă . traversare . -e s.f. ţărănime peau s. -es. labă pâturage s. pajişte pencher (se) vb. a păcătui pêcher1 s. palmă (a mîinii) paupérisation s. pescar 530 pédale s. (loc.m. păşune paume s. şi adj.m./.pictor peintures. capot (de casa) peindre vb.. trecere . -e s. nu.f. parte. regiune paysages. a se pieptăna peignoir s. pavaj pavilion s.m.) à ~ de-abia. a participa particulièrement adv. emfază patience s. a porni partiellement adv. m. pas. pavilion payer vb.-eresse s.f. se donner de la ->. şi adj. cela ne vaut pas la •– nu merită osteneala .m. sărăcie pavé s. pour quoi^-de ce nu?. în timpul. şi adj.m./.m. pretutindeni parvenir vb. adv.euse s.f.m. pedală pédant.m.f. mai ales parties. pateu. în parte partisan. trecător passé.f. participiu participer vb. halat de baie. peisaj.m. a plăti. III a pleca.f. ţăran paysannerie s.parti s. a se apleca pendant prep. -e s. pescuit pécher vb. -e adj. a patina pâtisserie s. a petrece passetemps s. în parte partir vb.f. buf ! pâte s.) – que în timpul pendre (se) vb.m. ^■du tout nicidecum: ^«n nici un passage s. părinteşte pathos s. a se înclina.m. pată de cerneală paternei. -ive adj.f. cu răbdare patient. patos.m. căciulă îmblănită care se îndoaie peste urechi passer vb.) descriere. (fig. sărac pauvreté s.f.

periferie périr vb. şi 2. cu greutate pensée s. m. moş.f. II a pieri permettre vb.f. pătrunzător . persoană importantă personnalité s. performanţă péril s.f. prăjină percher vb. nimeni personnel. m. III a permite permission s.f.s. (cu maj. cantitate clntă-rită peser vb. -e adj. greoi. călugăr perfide s. cîntărire. -e adj. a pătrunde pénible adj. a persista personnage s. perucă persan.) părinte. papagal perruque s. personal perspective s. personaj. şi adj. a (se) gîndi.f. perspectivă perspicace adj. gîndire. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: III a pierde père s. m. fără graţie pesant.m. penibil péniblement adv. -elle adj. nehot. pierdere pesamment adv. judecată penser vb. personalitate personne l. a cîntări peste s.f.-e s. (fig. persecuţie persévérance s. perseverent. perspicace persuader (se) vb.f. stăruitor persil s. a persecuta persécution s. perplex perroquet s. pantă. perfid performance s. -e adj. ciumă pétarade s.f.f. a se căţăra perchoir s. pron.f.f. a găuri perche s. povîrniş perçant. a reflecta pensionnaire s.-le s.m. şir de detunături . m. pericol. primejdie périodique adj. a se convinge . m. a străpunge.m. (în mod) penibil.f. străpungător. pensionar pente s. periodic périodiquement adv.f. chiriaş (într-o pensiune) . ghiocel percepteur s. stăruinţă persévérant. greu pesée s.m. persan persécuter ^6. ) ascuţit perce-neige s.pénétrer vb. perceptor percer vb.f.) şi adj.f. perpetuu. (în mod) periodic périphérie s. permisie perpétuel.m. pătrunjel persister vb.f.f. persoană. şi adj. tată.m. veşnic perplexe adj. bătrîn frelig.f.f. a-şi închipui perte s.f.

m.m. (înv. sclipitor petit.m. rocher à – stîncă prăpăstioasă pièce s. grămadă. filozof philosophie s. m. pilot . micuţ. picior. jefuitor pilier vb. /. de fiică) pétuner vb. nepot petits-enfants s. a jefui. a călca în picioare piéton s. puţin. şi /. f. pilă. focă phosphore s. [loc.à -«. cam.m. fotograf photographier vb. popor peuplement s.pétillant. farmacie phénix s. tîrnăcop. din punct de vedere fizic piano s.m. à ~ pe jos piétiner vb. -e adj. ~ atomique pilă atomică pillard. strălucitor. à ~ près aproape. şi adj.f.m. s. a prăda pilote s. frică.m. fiziologic physionomie s. culme. fotografie photo-électrique adj. farmaceutic pharmacie s.m. -e adj. micul dejun petite-fille s. m. fizionomie.m. ~. şi adj.f. cu pietate pignons. m.f. înfăţişare physique1 s. bucată. avoir –• a se speria.m. filatelie philosophe s. faraon phare s. piesă./. coama unui zid. fotoelectriu photographe s. mon – dragul meu. m. a popula peur s.f. fizic physiquement adv. frază physiologique adj.m. mititel. populare peupler vb. avoir ~ sur rue a avea casă proprie piles.o – încetul cu încetul petit-déjeuner s. pisc.f. nepoţi (de fiu. mic. fotografic phrase s. a-i fi frică pharaon s. filozofie phoque s. -e s. trib peuple s.) a fuma peu adv. seminţie. pi.m. fizică physique2 adj. pieton pieusement adv. fosfor photo s.f.m.f. poale.m. cameră pied s. ) à ~~ perpendicular . nepoată petit-fils s.puţin cîte puţin peuplade s. pian pic s.m.f.m. a fotografia photographique adj. pasărea fenix 34* 531 philatélie s. adv. far pharmaceutique adj. –.f.f.

mai rău. pinguin pioche s.m./. bujor places. m. la mise en ->. une – de main o strîngere de mînă poignet s. platou. podiş plein. mai rău .m.f.f. hrana zilnică.m. a compătimi plaine s. tavan plaindre vb. ~ de départ punct de . penaj plume s. hîrleţ piolet s. pumnal poignarder vb. rid.f.m.m. de mal en ~ din lac în puţ pistolet s. cîmpie plainte s. poezie poétique adj. pUngere plaire vb. a plonja (în apă) plonger (se) vb. -euse s. piolet pionnier s. pionier pipe s.m. a îndoi. a pune placeur.f.m.m. încărcat pleura s.m. a plisa plongeon s. hazliu plaisanterie *. pneumatic poche s./. plin. a înjunghia poignées. pană.m.m.m. tain pivoine s. planşeu. injecţie. mai degrabă pneumatique adj.m.m. loc. mai mulţi plus-Value s. pour la ~ în mare parte plus adv. podea planete s. plic. ploaie plumage s.m.f. mai.m.s mizanpli. glumă plaisir s. mînèr. înţepătură pire adj. a fi agreabil plaisant. tăbliţă plastique adj. penele unei păsări./. plan. le ~. pipă. plusvaloare plutôt adv. învineţit . strat de flori plate-forme s.f.m. pi. cazma.f. serviciu placer vb. pensulă pingouin s. plasator plafond s.m. planetă plaque s. prendre ~ a lua loc.f. mai mult. lacrimi pleuvoir vb.f. a ploua pli s. Încheietura mîinii poing s. a strînge plisser vb. pumn point1 s. a se încovoia pluie s.f. plus plusieurs adj. -e adj. proiect plancher s. a îndoi. buzunar poché. zbîrcitură . sobă poésie s. impers. plăcut.f. -e adj. a plasa.m.f. fel de mîncare plate-bande s. pistol pitance s. greutate poignard s.m. III a plînge.f. mai curînd.cel mai rău pis adv. -e adj. plonjon. farfurie . platformă plateau s.f.f. cea mai mare parte . piaţă .f. ondulatul părului plier "b. săritură plonger vb.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. poetic poids s. placă. distracţie plan s. plafon. lulea piqûre s. peniţă plupart s. majoritate. plăcere. plastic plat s. pumn.pinceau s. punct. -»• de vue punct de vedere .f. cută. A se cufunda ployer vb.f. III a plăcea.

a pune.m.f. pod./.-euse adj. a se înălţa poireau s. -ère s. portofoliu portemanteau s. peşte poitrines.f.f. portai-portion s. a duce se ~ a se simţi. punctualitate ponctuel.) pompeusement adv. din punct de vedere politic polyclinique s.f. policlinică polygraphique adj.«.m. uşă portefaix s. măr. portret poser vb. portal porte s. porţie portrait s. aducător portière s./. a purta. porţelan porche s.f.m. a o duce porteur. cu fast ponctualité s. {bot. hamal portefeuille s. -euse s. praz poirier s.) măr pompe s.m.portofel. punctual. exact ponctuellement adv. politicos police s.) păr poire s.f. poligrafic pomme s. politeţe politique s. a aşeza . -e adj. nu.f.f. lustruit.f. invar.m.vîrf . ştrengar politesse s.m. m'.f.m.f. -onne s. {bot. ~ de terre cartof pommette s. m. (în mod) popular populariser vb. creion automat porter vb.m. politică politiquement adv.m. ni. piper pole s.m. a însemna . piept. portieră portier. a populari/a population s. umărul obrazului pommier s. portic. pompă (şi fig. tindă port s. în mod politicos polisson. foarte populat porcelaine s. poliţie poliment adv.f. poartă. punctual. .f. purtător. /«. -elle adj.f.f.m. mazăre poisson s. popular populairement adv. punte populaire adj.plecare point2 adv. pară pois s.f. de loc pointe s. cuier porte-mine . pol poli.m. m. în mod pompos. plămîni poivre s. cu e-xactitate pont. populaţie popu!eux.s.Ia~du jour zorii zilei 532 pointer vb. m. port portail s.m. a puncta .f.

în mod precis.m. fin. III a putea praline s.f. numai să poussée s. degetul gros de la mînă poudres.mărunt ca praful. poziţie posséder vb. pui (de găină) poumon s.m.f. păpuşă pour prep. posibil. -e adj. a îmbrînci poussière s. III a prevedea.f. de ce. precauţie précédent.m. precis. stîlp pouah ! interj. putred (şi fig. a domina possesseur s. ptiu ! pouce s. exact précisément adv. prăfuit.m. în total potasse s. pentru ce pourri. prematur (şi fig. III a prescrie présent.cu totul. şi adj. pudrat poule s. preţios. practicabil . cu condiţia ca. pour tout *. oală potage s. -euse adj. II a putrezi (şi fig. aproape.f. -e adj.m. potasă potassium s. cadou. (poetic) roşu. pralină praticable adj. -e adj.f. găină poulet s. plin de praf pouvoir vb. m.)».f. potasiu poteau s. acces. a poseda .m. a preconiza prédire vb. m. plămîn poupée s. dar .position s. cu putinţă poste1 s. premieră prendre vb. pudră poudré. purpură. aproximativ prescrire vb. praf. pe care se poate umbla pratiquer vb. vas. pentru./. prenume préparer vb. a prevesti préférer vb. urmărire poursuivre vb. m.f. conj. tocmai 533 préconiser vb.) poursuite s.v. prezent présent s. a se năpusti précis. posesor possessif s. ciorbă. III a prezice. comment s'y ■»■ cum să (se) facă . a practica. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. scump précipices.f. a furniza pourvu que loc. praf poussiéreux. a profesa précaution s. III a lua.f. cum să (se) procedeze prénom .f. primul première s. a prefera prématuré.m.f.m. a se repezi. şi adj. serviciu pot s. -ière adj. totuşi. precedent précéder vb. a pregăti.) pourrir vb. a preceda précieux. prăpastie précipiter (se) vb. -e adj.m. post. posesiv possible adj. poştă poste2 s. pulbere . a prepara près adv.f. -e adj. -e adj. a împinge . III a urmări pourtant adv. la. puseu pousser vb. sigur . sînge pourquoi conj.) premier. cuse adj. cam. spre. cu toate acestea pourvoir vb.

premiu. a priva (de ceva). III a pretinde prétendu.f.m. III a prevedea prier vb. -euse s. îndatoritor prévenir vb. a da cu împrumut. deţinut. a proceda procès s.m. apropiat.a apăra présidence s. la -».m. III a presimţi presser vb. problemă procéder vb. privaţiune. apropia! .f. preventiv prévoir vb. primăvară prison s. III a înştiinţa. grăbit pressentir vb. pretenţie prêter vb.f.m.-e s. eiuboţica-cucului primitif. -e adj. şi adj.m. a prezerva. şi adj. închisoare.m. prinţ principal. uimitor producteur. -euse adj. răsplată probablement adv. s. ziarele pressé.m. se ■+• a se grăbi pression s. a crea produit s. maşină de presat. -e adj. gherlă prisonnier./». -ive adj. a împrumuta.préserver vb. profesor . apăsare prêt. producţie productivité s. III a produce. a trage cu urechea prétoir s. producător productif.j.m. -e adj. m. peninsulă presse s.f. -e adj. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. probabil problèmes. minune prodigieux.f.f.f. a ruga primevère s.f.m. lipsă priver vb. prizonier privation s.f. tipar. -ive adj. primordial prince s. privilegiu prix s. -e adj. m. de aproape prodige s.f. gata prétendre vb. produs professeur s. probă. vecin proche adj..f.presa. -e adj. presiune.m. -e adj.f. pretoriu preuve s.-ive adj. a apăsa . productiv production s.f. primitiv.m. pretins prétentieux. şi adj. dovadă. principal printemps s. teasc. -trice s. a avertiza préventif. productivitate produire vb. preşedinte presque adv. a strînge . pretenţios prétention s. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. aproape presqu'île s. preţ.m. preşedinţie président. ~ Voreille a asculta.f. prevenitor. pictor sau sculptor anterior Renaşterii primordial. proces prochain. -ière s.

f. ce?. adj. belşug progrès s. a promite promoteur s. a propune propre adj. ~ veux-tu! ce vrei? que2 conj. -e adj.m. psst ! interj. şi conj. cu prudenţă prudent. a scădea raccourcir vb. providenţă province s.m. cîţiva. a proiecta prolétaire s. cînd .unii. şi adj. 2. III a făgădui.m. m. interog. peron qualité s. purice pucelle s. a agăţa . profit profond. fecioară puer vb.m. proiect projeter vb. să. publicare. curat proprement adv. profund.f. iniţiator promptement adv. progres proie s.m. a proporţiona propos s. oarecare quelque 1. cuvînt proposer vb. ~ même chiar dacă.f.f.j. reclamă publier .f. vorbă. (fig. promotor. pradă projet s.f. profesie profit s. II a scurta. -le adj. pron. a publica. oricît rabattre vb. director de liceu prudemment adv. corect. pe care . pseudonim pseudo-science . sfert quartier s. entre ~~ yeux între patru ochi que1 pron. plimbare promesse s. -e adj. a pronunţa propitiatoire adj. prun pseudonyme s. quelle adj. prună 534 prunier . III a coborî. ce quelconque adj.s-. nehot. public publication s.m. provincie proviseur s.m.m.fb. de împăcare cu divinitatea proportionnel.f.s. îndată prononcer vb. calitate quand adv. a dovedi proverbe s. rel. adînc profusion s.m. totuşi quart s. ! public. pseudoştiinţă psitt. proporţional proportionner vb. ca să quel. nehot. m. adînc profondément adv. aproape quatre adj. vreun. patru.profession s. psst. chei. vreo. prudent prune s. a puţi quai s. care./. a protesta prouver vb. în mod profund. ) nişte. -ique adj. curat protester vb.f. proletar promenade *.f. cu caracter împăciuitor.f. cartier quasi adv. a reduce. adv./. publicitate. promisiune promettre vb.m. (pi.m. proverb providence s.f. publicaţie publicité s.) a înjosi raccrocher vb. a aşeza receptorul în furcă . a râspîndi puce s.

strugure raisons. rel. rafală raffermir vb.m. deşi.f. vesel radio s. pur. pedeapsă pupitre s. puternic puissance s. (vreo) cincisprezece. raport rapporter vb. coadă qui pron.f.m. puternic. cauză. tîrcoală. a raporta . pulover punir vb.racheter vb.m. gîlceavă questions. înţepenire raifort s. se ^ a se referi rapprocher vb. a apropia rare adj.f. a readuce. m.m.f. hrean rail s. uneori. curat pyjama s. orişicine quinzaine s. rang s. şir ranger vb. a părăsi quoi pron. a rîndui rapide adj. a ralia. cîteodată quelqu'un. apoi. . vreun querelle s. care quiconque pron.m. influent puits s. a încuraja raffoler vb.m. s. a jefui raideur s.m. repede rappeler vb. şină railler vb. radio . limpede. a răscumpăra raconter vb. şi interog.f.f. (abreviat) radiotelegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. radios. cineva.) a şterpeli. nehot. cine. III a întineri ralentir vb. de vreme ce puissamment adv. raţional raisonner vb. a rechema . călătorie . rar . rigiditate. a-i plăcea la nebunie puis adv. a povesti radieux.m. putere puissant. după aceea puisque conj./. a judeca rajeunir vb. puţ pullover s. întrebare.m. ceartă. cu toate că quolibet s. -e adj.m. a aminti . a culege ramener vb. a se alătura rallumer vb. a aşeza. ciripit 535 ramasser vb. a aprinde din nou ramage s. a întreba queue s. -e pron. pupitru pur. chenzină quinze adj. rel. forţă. ridiche radium s. zilnic R rafler vb. a întoarce randonnée s.m.f. cotidian. radiodifuziune radis s. -e adj. oricine. dreptate. ~ qn. a ridiculiza pe cineva raisin s. ă juste ~ cu drept cuvînt raisonnable adj. II a întări. radium rafale s. a raţiona. II a încetini rallier vb.f. pijama quelquefois adv.f. rina. cincisprezece quitter vb. plimbare. repede rapidement adv. a aduce .m.f.m. II a pedepsi punition s. chestiune questionner vb. (fam. a aduna. -euse adj. a zeflemisi. glumă proastă quotidien. -ne adj. se ~ a-şi aminti ceva rapport s. raţiune./. ce quoique conj.

m.m. reînarmare rebelle s. à la ~ în căutarea recherché. recepţie. a reîncepe. rareori ras. a căuta din nou. III a scrie din nou. {jur. a recopia records. a înveli récrire vb. singuratic récolte s. III a reconstrui recopier vb. rază. recoltă récolter vb. III a acoperi din nou. răzvrătit. a relua récompenser vb.m. adunarè de oameni. a răsplăti reconnaissant. III a recunoaşte. povestire réciter vb. m.) à ~ admirabil. -e adj. raion rayonnement s. persoană care trăieşte departe de lume.rarement adv.f. a redacta din nou . m. [fig. m. a aduna. a recolta recommander vb. a strînge rasseoir (se) vb.) a urmări récit s.f.) faire table rase a face tabula rasa. -e adj. reacţionar réagir vb. a ajunge din urmă ravir vb. strălucire. şi adj.m. a se lega. a se linişti rassurer (se) vb. a se alipi rattraper vb. II a răpi. a mărturisi reconstruire vb. a nu mai ţine cont de ce a fost. a se linişti rat s. a recompensa. -e adj. a reclama. spiţă (de roată). a încînta. rassemblement s. recordman recors s. f. m.f. cercetare . a recomanda recommencer vb. puţin comun rechercher vb. rebel récepteur s. III a primi.) a se însenina . III a reapărea réarmement s. (fig. a recita réclamer vb. afectat . ajutor de portărel recouvrir vb. rar.m. reacţiune réactionnaire s. vărgat rayon s.f. a căpăta réchauffer vb. a prinde. a realiza réalisme s. a încălzi recherche s. radiere réaction s.-e adj. mulţime strînsă la un loc rassembler vb. a cere cu insistenţă reclus s. adv.m. II a reacţiona réaliser vb. m receptor réception s. recepţionare recevoir vb. căutare . realist réapparaître vh. record recordman (pi. realism réaliste adj. a cerceta .m. recunoscător reconnaître vb. plin. [loc. minunat rayé. III a se aşeza din nou rasséréner (se) vb.m. recordmen) s.m. f. şobolan rattacher (se) vb.

reflector reflet s. refractar.f. a reglementa. a relata .f. (med. redută redouter vb. a se teme de ceva redresser vb. a da înapoi redescendre vb. a aduna reculer vb.m. domnie régner vb.f.m.m. a regreta régularité s. a se îndrepta. a privi. a se ridica réduction s. a redresa redresser (se) vb. în mod real.f. riglă. trouver à ~ a găsi ceva de obiectat redoute s. reflex 536 refléter vb. a redacta redingote s. rinichi. a cugeta réflecteur s. [pi. regină rejeter vb. rectificare. III a culege.) refulare réfractaire adj. m. a se refugia refus s. a orîndui règne s. regulă règlement s. m. a arunca din nou.m. refren réfugier (se) vb.m. reducere réduit s. a arunca înapoi rejoindre vb. reflectare.f. regret regretter vb. regularitate régulièrement adv. refuz refuser vb. nesupus refrains. a reînchide réfléchir vb. III a spune din nou.m.] sale reine s. ştafetă relater vb. 2. III a face din nou refermer vb. a povesti. condică règle s. III a reflecta. corectare reçu s. 1.m. a strînge. a reflecta refluer vb. culegere recueillir vb. adevărat réélire vb. a înveseli relais s.f. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. redingotă redire vb. III a realege réellement adv. regulament. II a bucura.m. în mod regulat rein s. registru. ţinut registre s.m. regiune. releu. a critica . a reedita réel.f. efectiv réexpédier vb. linie. m.m. regiment région s. chitanţă recueil s. a retrimite refaire vb.m. privire regarder vb. Ioc retras rééditer vb. a repeta . regim régiment s. III a împreuna réjouir vb. a domni regret s.f. reglementare régler vb.rectification s.m. -le adj. ni. real. a se uita régime s. a refuza regard s. a coborî din nou rédiger vb. respingere.m.

f. intîlnirc. reprezentant représenter vb./??. reînnoire renseignement s. a reîncepe rénovation s. a cîştiga. remitere . represiune reprise s. renumit renoncer vb. (fig. deschidere. a cuprinde renfort s. loc de întîlnire rendre vb. III a răspunde repos s.f./. m.m. a renunţa renouveler vb. m. reluare. a răspunde répondre vb. a întîlni rendormir vb. odihnă reposer (se) vb. viitoare (produsă de mersul unei nave) .de grands services à qn. se ~ a se hrăni réparations. II a împărţi. a se odihni repousser vb.m. remediu. III a înapoia. a repeta . întîlnire rencontrer vb. a reprezenta répression s. remiza . a înlocui remplir vb. repriză. a ascunde. a* reface repartir vb./.) à plusieurs ~ s în mai riiulte rînduri 537 .f. III a renaşte renard s. a se întoarce. a inversa renvoyer vb. meterez remplacer vb. III a relua représentant s. ridicare relire vb. a inspira repulsie. repertoriu répétition s. reparare. m. şopron remonter vb. m. a în-mîna remises. a repara..m. relaţie. III a se căi répertoire s. a mişca renaissance s. masă. a repurta remuer vb. leac remédiable adj.f. remediabil remercier vb.m. a respinge . reni abilitate rentrée s. întărire renommé.f. m. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. III a luci. se –. raport relèvement s. a amîna repaître vb.a se duce la renfermer vb. a se informa rentabilité s. ■«. predare. adv. a mulţumi remettre vb. a (se) sui din novi . a străluci remarquable adj. reparaţie réparer vb. repetiţie repli s.f. mîncare repasser vb. reîncepere rentrer vb. (loc. répliquer vb. [despre plante) a creşte reprendre vb. informaţie renseigner (se) vb. Il a umple. a replica.relation s.ro. III a pune la Ioc. III a răspunde prompt. a întoarce un ceas remous s. a reînnoi .m. III a reciti reluire vb. a întregi remporter vb. a trimite înapoi.) ascunziş. observaţie remèdes. renaştere renaître vb. -e adj. III a paşte. a pleca din nou répartir vb. vulpe rencontre s. vîrtej de apă rempart s. a face rnari servicii cuiva . III a adormi din nou rendez-vous s.m. a reda . a răsturna .f. cută.f. a repartiza repas s. repetare. a călca rufe repentir (se) vb. remarcabil remarque ./. a urca.f. a împlini. a trece din nou prin .9.

a semăna. a rămîne résultat s. II a reuni. III a răsuci retour «. rezervor résider vb. amînare retarder vb.m.f.f. re/. a simţi ressource s. pensionare. [fig. a rezista résolu. moderaţie. (fig. restaurant reste «. a întîrzia . a se întoarce.reprocher vb. III a rezolva respectueux. III a resimţi.m.m. hotărîre. alipire. întîrziat . a trasa din nou. restabilire.olvare résoudre vb. republică requérir vb. înapoiat retardement s. a strimta (şi fig.f. întîrziere. întîrziere retardataire adj. a rezerva réservoir s. rezumat résurrection s.) critică violentă réseau s. pensie rétrécir vb. a retrage retordre vb. a opri retentir vb. înviere rétablir vb.m. -e adj. a-şi întoarce capul retracer vb. a amîna retenir vb. se ~ a se însănătoşi rétablissement s. -euse adj. resursă.m.) a Consta résistance s.f. rămăşiţă. rechizitoriu. rezistenţă résister vb. a regăsi réunions. discreţie.f./. a respira resplendir vb. II a apuca iar ressembler vb.m. retragere. revenire. grupare réunir vb. a întruni .m. a reproşa république s. respectuos respiration s. hotărît résolument adv. reţinere retirer vb. ) retrousser vb. III a străluci ressaisir vb.f. III a chema. a sta. însănătoşi'«s retard s.f. a sufleca retrouver vb. rezultat résumé s. respiraţie. rezervă réserver vb. III a reţine. răsuflare respirer vb./. întoarcere. IJ a răsuna retenue s. a se asemăna cu ressentir vb. rechiziţie réquisitoire s.m. mijloc de trai restaurant s. m. II. II a restabili. rest rester vb. reţea réserve s.f. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. a solicita réquisition s. a avea reşedinţa.f. reunire. cu hotărîre résolutions. a expune retraite s. m. m.

III a rîde rire s. romantism rompre vb.m. din belşug richesse s.f. rege rôle s.m. -euse adj. stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. m. m. au ~ la revedere révolte s./. faire le ■«.m. revistă révulser vb. III a revedea. rid. romancier romantique adj. m. rînjeală riche adj. a risca rive s.m.f.f.m. nimic. a se revolta révolution s. rever. revolver revue s.m. bogăţie ride s. romantic romantisme s. roman 538 romancier s. rîs risquer vb. s. a sparge .réussir vb. a se întoarce rêver vb. a da tîrcoale roi s. 2. felinar (de stradă) revers s. nenorocire revêtir vb. rochie roc s.f. vis revendication s.f. parter (la casă) ricanement s.m. răsculat révolter (se) vb. a deplasa. a se răscula.m. s. revoluţie revolver s. rol roman s. ridicolul.f. a muta din loc rez-de-chaussée s. rîu riz s. (fig. pron.a face pe bogatul richement adv. a riposta rire vb.m. bogat. nehot. bogat./. ţărm rivière s.m. st încă rocher s. om ridicol rien 1. revendicare revenir vb. II a reuşi rêvasser vb. rimă rincer vb. III a îmbrăca din nou.) încercare. şi adj. revedere . III a reveni. adv. IIJ a rupe.m.f. a visa cu ochii deschişi rêve s.-e s. a clăti riposter vb. perdea ridicule s. [loc.) pour – (pe) degeaba rigide adj.m.m. orez robe s.f. stîncos rôder vb. ţeapăn rimes.m.m. a acoperi revoir vb.m.f. mal. a visa réverbère s. revoltă révolté. zbîrcitură rideau s. fleac.m.

) a stoarce (de bani) sain. jertfă safran s.m.. II a prăji. şi adj. m.f. regalist royaume ». local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. înţelepciune saigner vb. privighetoare rotation s. m. aspru. -euse s. roată rouge adj.m. limba romînă rouppe s. roşu rougeur s. nisipos saboteur. a ruina. a sesiza.f.m. a lua sînge .rond. a face sul roumain. sfinţit. a se năpusti asupra ruisseler vb. II a apuca. ) chinuitor.m. -euse adj. (pop. şiretenie.f.f. trandafiriu. ».) a măcina rongeur.f.f. regat ruban s. rudiment.f. măsură rythmé. şi adj. murdar. m. sănătos saint. salată salaire s. rozător . trandafir. a fi lac de. (fig. ritmat . sacoşă sacre. ruptură ruse s. s. 2. încoronare a unui suveran sacré -e adj.j.f. sf'înt. a roade. sabie sabrer vb. adj.f. mistuitor rose 1. anotimp salade s./. romînesc. trestie rossignol s. rotund ronde s.f.m. -e adj. (eu maj. (fig. -euse adj.m. raniţă.f. nisip sablonneux. a frige rôtisserie s. cale rouvrir vb. drum.m. roşeaţă rougir vb.ni sac. salariu sale adj. m. S gable s. a lovi cu sabia sabreur s. greu rudiment». roz roseau «. cu înţelepciune sagesse s. a distruge ruer (se) vb. rousse adj.f. rupere. -e adj. sfînt saisir vb.. spadasin sac s. a sforăi ronger vb.j. sabotor sabre s. roşcovan royal. a înţelege saison s. bluză ciobănească route s. ungere. regal royaliste s. m. m. -e adj. -e s.m. s. ~ à main poşetă sacoche s.f.) romîn .m. m. şofran sages.j. horă ronfler vb.f. a singera . grătar. ritm. primele noţiuni rue s.m.m. rupture s. a rostogoli . panglică rude adj. pîrîu ruiner vb. şi adj. roşcat. -e adj. stradă ruisseau s. sacru sacrifice s. II a (se) înroşi rouler vb. friptură (la tavă) rôtir vb.m.m.f.) necorect adj. înţelept sagement adv. -e s. rotaţie rôti s. III a redeschide roux. şiretlic rythme s. a curge şiroaie. (fig. m.

{fig. scriitor.salé. scenă scepticisme s. salvare. ~ à manger sufragerie salon s. salcie sauts. salam. pantof uzat. sălbatic sauvagerie s. a scînteia scooter s. copist scrupule s. scrupul sculpteur s. sèche adj. afară de.f. m.f.-e adj. a usca sécheresse s. uscăciune seconde s. secundă secouer vb. brad sardine s. a sclipi. salvator sauveur s.) hazliu saler vb. – à barbe săpun de bărbierit savoureux. sănătate sapin s.f.f.f. cîrpaci (de încălţăminte) savoir vb.m. a ocroti. m. III a satisface sauce s f. a săra salinité s.f. sec.m. cîrnat saucisson s.». a salva sauveteur s.f. zeamă 539 saucisse s. sîngeros.m.m. a apăra.m. scenariu scène s. a sări sauvage adj. m.m. uscat sécher vb.m.m. odaie. sănătos. salvă samedis.m. ) à –• anume savoir-faire s.«. salubru saluer vb. salinitate. II a murdări salle s.m. salut Salve s. pricepere savon. -e adj. însîngerat sanglot s. a salva sauver vb. hohot de plîns. sos.m.f.m.m. sardea satellite s. sigiliu. sălbăticie sauvegarder vb. suspin sans prep. m. sărat. a scutura .m. şi adj. (loc.m.f. concentraţia sării în apă salir vb.m. satiră satisfaction s. sînge sanglant. conj. a sigila scénario s.-euse adj. mezel sauf prep.m. scuter scribe s. şedinţă seau s. salon salubre adj. delicios scandale s.f.m. salvator savant s.m. III a şti. salt. cu excepţia saule s. pecete sceller vb. a saluta salut s. scandai sceau s. fără santé s.f.f. săpun. papuc savetier s. scrib. om de ştiinţă scintiller vb. găleată sec. a pecetlui.f. savant savate s.m. ştiinţă scientifique s. a cunoaşte. m.f. gustos. satelit satin s. dibăcie.f. sculptor séance s. scepticism science s. satisfacţie satisfaire vb. m. săritură sauter vb. satin satire s. sală. sîmbătă sang s.

sex. septembrie séquence s. III a simţi. simţ. serai sérieux. m.?. despărţire séparer vb.f. singur seulement adv. funcţie serviette s. s. senzaţional sensible adj. m. ni. a sta.f.m. ■*>.nt.-euse adj. sectarism secteur*. săpl. ţechin (monedă de aur) sérail s. m. potrivit cu semaine s. a mirosi. siguranţă. serios. serviciu.m. a şedea un timp undeva sel s.m. secvenţă sequin s. sare selle s./.m. a despărţi septembre s.m. real seringue s.une rose a mirosi un trandafir séparation s.»!. sentiment sentinelle s. spălare a capului. aparenţă. séjourner vb. talpă semer vb. numai. a pune şaua selon prep. sensibil sentier. vas din porţelan de Sèvres sexe s. a sprijini secret. atît. III a ajuta. şampon . secară séjour s. servietă servir vb. m. şervet. seringa serpent s. susan seul. judecată sensation s. shampooings. potecă sentiment s. slugă. linişte seigle s. prosop. a separa. tainic. faire – de a se preface că sembler vb. secţie sécurité s. servitor sésame s.m. şa seller vb. şedere într-un loc. -elle adj.f.ăinînă semblable adj. senzaţie sensationnel.f.f.m.f. sentinelă sentir vb. a semăna semi-circulaire adj. sector section s.m.f.f.m. m.m. şarpe serrer vb. m. semicircular sens s.f. sens.f.secourir vb.-ète adj.f. sevă sèvres s. a strînge. secret sectarisme s. -e adj.m. a apăsa service s. asemenea semblant s. III a servi serviteur s. după. asemănător. a părea semelles. doar sève s.

faire du ~~ a schia snob s. 2. grijă.f.m. (loc. simplu simplicité s. adj.f. semnalizare signifier vb. soră soie s. solid.f.f. calamitate sinon conj. a îngriji soin s.m. sumbru. m. a cere. îndată.' a aşeza skis. sinistru.m.j. în caz contrar site s.f. situaţie situer vb. siluetă sillon s. vîrf. dacă nu. schi. solvabilitate sombre adj. m.m. în caz că. asediu siffler vb. a reflecta . solemn solennité s. adv. a însemna. seară. culme son s.) en ~~ pe scurt.m. linişte.que îndată ce situation s. a solicita solution s.f. sediu.m. somn sommet s. sunet songer vb. ~ toute într-un cuvînt sommeil s. mătase soif s.m.m. sumă. conj. simplitate singe s.f.m. a situa. adv. a fluiera signais. întunecos. soluţie.si 1. social socialisme s. dacă. atît de siècle s. solemnitate solidariser (se) vb. scaun. a gîndi. tăcere silhouette s. brazdă 540 simple adj.f. semnal signalisation s. s.m. seară soirée s.m. a se solidariza solide adj. adj. snob social. secol. 2.f. -le adj. pămînt solaire adj.m. 2. ii fait ~ e întuneric somme s. societate soeur s. solar soldat s.f. puternic solliciter vb.m. veac siège s. îngrijire soir s. rezolvare solvabilité s.m. soldat soleil s.j.m.m. a avea sensul de silence s. maimuţă sinistre 1. -e adj. sete soigner vb. socialism société s. ~. conj.m. soare solennel. privelişte sitôt 1.f. poziţie. serată sol s. şi adj.

m. a sprijini souterrain s.sonner vb. izvor sourcil s.m. ă suna sort s. III a îndura. sudor souffle s. a subscrie sous-cutané. subtitlu soutenir vb. a admite souhaiter vb. a sătura.m. uşurare soûler vb. conj. a supa source s. subprefect sous-sol s. III a ieşi sot. grijă soucieux. III a surîde sourire2 s. -e adj.m. subcutanat sous-directeur. preocupat soudain. surdomut souriceau s. soartă sortes. ieşire sortir vb. şoricel sourire1 vb.m.f. [loc. submarin sous-préfet s. a ridica. a sufla.m. sub. -trice s. a suporta.m.m. neaşteptat soudeur. III a supune soupçon s. a răscula soulier s. a suferi . subînţeles sous-estimer vb. supeu souper2 vb.f.m. a răsufla souffratit.m.) de ~ que astfel. prostie. fel. subinginer sous-lieutenant s. bănuială soupçonner vb.f. a sublinia soumettre vb. neghiob sottise s. en – que astfel că sortie s. proptea (şi fig.m.m. -e adj. subdirector sous entendu s. surîs souris s.) soutirer vb. -e adj. m. sprinceană sourd. sursă. -e adj. -euse s.m. răsuflare soufflé s. în./. -euse adj.m.»!. pantof souligner vb.m. m.f. a ura soulagement s. a sustrage . încît. a dori . şoarece sous prep. surd sourd-muet s.m. a subestima sous-ingénieur s. grijuliu . a îmbăta soulever vb. -te adj. sufleu souffler vb. subsol sous-titre s. suferind souffrir vb. înăuntru souscrire vb. sprijin. suflare. nerozie souci s. sublocotenent sous-marin s. soi.m.m. suflu. III a susţine.f. prost.m.f. a bănui souper1 s.m. III a semna. subterană soutiens.

statistician statue s. sportiv sport uman s. sublim submerger vb.m.f.m.m.f. -e adj.m. dulciuri sud s.m.m. spectacol spectateur. urmaş succomber vb. sud suédois. suprem soviets. sputnic squelette s.m.m.m.m. stadion stations. stupoare stupide adj. spaţios spatial. adesea souverain. (cu maj. splendid spontanéités.-e s. a veni după successeur s. statuie sténodactylo s.f. sportman. fin. stilou subir vb.m.f. stupid style s. a subordona subsister vb. crainic (Ia radio.f. sudoare .m. şi adj. stenodactilografă stock s.m.m.m. a scufunda subordonner vb. sport sportif. a subzista subtil. sportiv spoutnik s.-euse adj. a inunda .-ive s. (cu maj.f. stil stylo s. suburban succès s.m.m. spontaneitate sport s. a îneca . staţie. spaţial speaker. -e adj. stratagemă structure s. schelet stade s. spectator splendide adj. sovietic sovkhoze s. -e adj. la televiziune) 541 spectacle s. II a suferi. a asuda useur s. zahăr sucreries s. staţiune statisticien s.souvenir1 s.)şi adj. -trice s. delicat sub urbain./. succes succéder vb.m.) şi adj. m.m.f. -e adj.f. pi.m. a sucomba sucre s.f.m. structură stupeur s. stoc stratagème s. suveran.m. III a-şi aminti souvent adv. m. a succeda. amintire souvenir2 (se) vb. succesor. subtil. soviet soviétique s. sovhoz spacieux./.f. şi adj. /. a îndura sublimes. speakerine s. suedez suer vb.

III a urma sujets. -le adj. III a supravieţui survoler vb.negreşit surabondant. -e adj. a suprapune supersonique adj. suplimentar supplices. -e adj. adv. suspect susurrer vb. simfonie symphonique adj. simfonic syndical. a porecli surpasser vb. m. mai aies surveiller vb. numai-decît suivant. surpriză surproduction s.) suprarealist sursauter vb. a sugera suggestif. -e adj. m. sigur. masă. a mira surprise s. supraproducţie surréaliste s. -e adj.f. sugestiv suggestion s. II a se arăta (în depărtare) . superior superposer vb. a atîrna peste surprenant. supraîncărcare surcharger vb. suită.f. de haute ~ înalt tailler vb. -e adj.) tailles. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. {sport} a depăşi sûrement adv. a depăşi. a sta plecat. supranatural surnom s. tobă . suprapopulat surplomber vb. surmenaj surmonter vb. suport./. a suporta supprimer vb./. {cu maj. povîrniş. a tăia. mai cu seamă.f. a croi. suprem sur prep. motiv superbe adj. sprijin supporter vb. tablou tablées.) comeseni tablier s. a sta pieziş. chin. talent talus s.f.f. tutun table s. siguranţă surface s. (loc. III a ajunge. [loc.) bien ~~ desigur . f. supraabundent surcharge s. a murmura syllabe s. a supraveghea survivre vb. simpatie symphonie s. a tresări surtout adv. Elveţia suisse s. a împovăra surclasser vb.m. croitor taire (se) vb./. -e s. a încărca peste măsură. (inv. pe.f. şi adj.f. m. pe. -ive adj. supliment supplémentaire adj. peste. consecinţă. a suprima suprême adj. supliciu support s. m.suffire vb. tout de ~ pe loc. faire ~ rase a face tabula rasa.f. III a surprinde. -e s.m. deasupra sur. ) a se ivi. a întrece. a stîrni suspect.m. suprafaţă surfin. taluz tambour s.m. a ascuţi (creion-'l) tailleurs. simbol sympathique adj. a susura.m. tact (şi fiş. a păta tâcher2 vb. sarcină tacher1 vb.f. sigur sûreté s. sugestie Suisse s. urmare. m. elveţian suites. sindical tabac s. superb supérieur. simpatic 542 sympathie s. supersonic superstructure s. a se isca surmenage s. -e adj.m. silabă symboles. a fi suficient suggérer ci.f.f. à coup ~. extrem de fin surgir vb.f. se – a se întrece pe sine surpeuplé. şorţ tache1 s. cu siguranţă.m. m.) şi adj. suprastructură supplément s. lit. şi adj. simţul pipăitului.m. poreclă surnommer vb. asupra susciter vb.m. a suscita. (/(g. surprinzător surprendre vb. talie. a se strădui tact s. -e adj. adv.m. a isca. m. următor suivre vb. pată tâche2 s.f.m. pour ~~. fără întrerupere.) de -~ în şir.f.f.m.f. III a tăcea talent s. a trece peste surnaturel. a zbura deasupra sus prep. subiect. {arte.

m. telefon téléphoner vb. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine./. a taxa (şi fig. a dovedi. m. tehnică teindre vb. (gram. culoare tel. en ~ que în calitate de ca tante s. m.f. ipocrit tas s. defect fizic moştenit. sindicat synonime adj. m.f. a pipăi. furtună. a tempera. ţipător taper vb. lipsă. ceaşcă tâter vb. timp. zgomot. pată morală. telle adj. sintetic système s. covor taquiner vb. grămadă. atît. a întîrzia tardif. telegramă téléphone s.f. m. eu atît mai rău . ) technicien s. a depune mărturie témoin s. m. de ~. a pălmui tapis s. a bate. gălăgie tapageur.m. vijelie temps s.f.m. a gusta taudis s. m. m.f. temperatură tempérer vb. III a întinde. zgomotos . eu întîrziere tare s. aşa de. cu dragoste tendu. cumpătare température s. telefonic télévision s. nuanţă.m. III a ţine. m. tîrziu tarder vb. a telefona téléphonique adj. cocioabă taupe s.en – din cînd în cînd tendre1 vb. asemenea télégramme s. cusur tarte s. taur syndicat s. ten. III a vopsi. a potoli tempête s.f. cîrtiţă taureau s. astfel. televiziune tellement adv. culoare teintes. martor tempérance s. a tinde tendre2 adj.-e adj. afectuos tendrement adv.f. atît timp. m. a rezista . a tachina tard adv. m. tehnician technique s. vreme. mătuşă tantôt adv.f. -euse adj. -ve adj.tant adv. atît de témoignage s.) sinonim synthétique adj. à ~ la timp.f.f. tartă tartufe s. teanc tasse s. încordat tenir vb. astfel. a colora teint s. tară. mărturie témoigner vb. tentă. fraged. adineaori tapage s. curînd.' sistem taxer vb. întîrziat tardivement adv.m.

găteală toit s. termoelectric thèse s./. termen . invar. tigru.f. sf îrsit terminaison s. tic (şi fig. toaletă. tic-tac tiédeur s.f. mauvaise ~ uşuratic.f. se -»■ a scăpa.a îngrozi 543 territoire s. a trage.f. m. -euse s. teorie thermique adj. timpan. marcă poştală timide adj.) indiferenţă tiers état {ist. ceai théâtre s. ca. m.. tobă metalică timbre-poste s.f. acoperiş . tei. m.) tic-tac s. tizană (ceai medicinal) tisser vb. tigroaică tilleul s.m. tentativă tenter vb. m.} starea a treia tigre.f. teatru théoricien s./. toile s. timid. comportare terme s.f.f. tentaţie tentative s. tenis tentation s. phiză toilette*. m. teribil.rn.f./. a încerca tenue s'. teren terrasse s. m. termic thermo-électrique adj.rn. groază terrible adj. [fig. à la ~ în fruntea textile adj. teroare. m.f. încercare. încălzire uşoară. teză tic s. ţesătură titre s.rn. judecată. ţinută.rn. teritoriu têtes. teribil terriblement adv. cu titlu de. m.f.-esse s. a se descurca tireur. pâmînt terreur s. cap. a ţese tissu s./. terasă terre s. terminaţie terminer vb. {Ut. m. titlu . ia te uită ! nu mai spune ! tennis s. sfios timidement adv. minte. teoretician théorie s.. nemaipomenit terrifier vh. m. teatru) tiradă tirer vb. nedisciplinat. à ~ de în calitate de. textil thé s. floare de tei timbale s. trăgător tisane s.rn.f. tir tirade *. cu timiditate tir s. a tenta .f.. a termina terrain s. à juste ->• pe drept cuvînt.f.tiens ! interj. m.

tonic. il voit ~~ vede tot.f.m. orice. tonă tonner vb. afiş. întăritor tonne .) -»■ en ridicule a ridiculiza. tom. a cădea tome s.tomate s.a nu avea dreptate . ~ à tout vent a fi nestatornic. ton. tors tort s. dîră. învîrtitură. (loc. adv. voce. pagubă. totuşi tracasser vb. turistic tourment s. a chinui tôt adv. m. cotitură tourner vb. jouer un mauvais ~ à qn. turist touristique adj. a se roti tousser vb. m.rn. suferinţă tourmente s.) -~ à ~ pe rînd. tot. purtare.f. strung tourbe s.rn. vijelie tournant s. rînd .m. a înduioşa toucher2 s. tortură torturer vb. chin. diffuser des ~~ s a răspîndi manifeste tracteur*. à ■*■ et à travers fără socoteală. verb. tradiţie traducteur. a atinge. (loc. curînd touchant. turbă tourbillon s. în întregime toutefois adv. a răsuci tordu./. totdeauna tour1 s. torid torse s. ocol.f.9. şi pron. a învîrti. urmă tracer vb. volbură touriste s.m.rn. III a suci. a trasa . manieră tonique adj. m. tractor tradition s. volum ton s. a juca o festă cuiva . tunet torchon s. chin. nehot. turn tour2 s. -trice s. a se învîrti de mai multe ori. înconjur . m. cu totul. a se preface tourneur s. adv. a primi . vîrtej. pătlăgea roşie tombe s. avoir -».emoţionant toucher1 vb. nedreptate . impers.m.f.m. strîmbat. pipăit toujours adv. a ajunge la. mormînt tomber vb.f. mişcător. -e adj. a indica tract s. a întoarce. devreme. adv.f.f. a tuna tonnerre s. strungar tournoyer vb.) à ~~ pe nedrept. chacun à son – fiecare la rîndul lui. alandala torture s.f. (loc. schimonosit torride adj. sucit . manifest. ~ de main dibăcie . rău.rn. traducător . a tuşi tout.f. neajuns . a hărţui trace s. se ~ a se schimba.m.m. a tortura.rn. à son ~ la rîndul său tour3 s. -e adj. cîrpă tordre vb. m. rînd pe rînd. -»• de force realizare iscusită .-e adj.

m.f.m.m.m.f. să încetăm cu tribun s.f. (loc. foarte trésor s.f.) şi adj. trafic.m. traversare traverser vb. muncitor. tren. neted .m. III a transmite transporter vb. ardelean travail s.m. être en – a fi bine dispus.de a fi pe cale de. a muri très adv. lăţime.) de – strîmb. a lucra travailleur. răgaz. şi adj. bucată trancher vb. a munci. (cu maj. lucru travailler vb. actor de tragedie trahison s.m. ulterior ultraviolet. -ne*. ~ de terre cutremur de pămînt tremper vb. prep. muncă. mod de viaţă.--esse s. [pop.».f. -ette adf. III a traduce trafic s. a transforma transit s. adv. a împleti trêve s. comoară trésoriers. trăsătură traiter vb. être en -«. tribun tribunal s. liniştit tranquillement adv. lucrător. -e adj. (loc. a înmuia tremplin s. II a trăda. a transporta transylvain. trambulină trépasser vb.f.m..f. a trişa ultérieur. ~ de vie fel.. şi adj. curmeziş. transilvănean. a uda. tranziţie transmettre vb.m. vistiernic tressaillir vb. m. III a tresări tresser vb.m.. transfer transformer vb.rn.m. armistiţiu. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s.m. tramvai tranche s. trădare trahir vb. tranzit transition s.f.m. a reteza tranquille adj. 544 traîneau s. a revela trains. felie. negoţ tragédie s. a tăia.m. tragedian. ~ de destul cu.traduire vb. ultraviolet uni. om al muncii travers s.m. -e adj. s. a trata traître. tragedie tragédien. în linişte transcrire vb. tribunal tricher vb.) tramvai tramway s.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s.-euse s. şi adj. a traversa tremblement s. sanic traîner vb. a tîrî.m.. tremurătură . trădător tram s.f.f. III a transcrie transfert s.e. unit .

trupă. ucigaş tuile s. trotuar trouble s. unitate universel..m. tulburare. triumfător triomphe s. tricotaj. être aux ~~ s de qn.Jpacoste tulipe s. model. -euse s.ţiglă. /am. (mitol. păstrăv tsar s.f. trusă. dezbinare troubler vb. -le adj.-e adj.f. viteaz. brutal truite s.olan . numai unir (s') vb. triumf./. zadarnic .f. m. vacă va-et-vient s. tul tunnel s.pi.(/ig. înfumurat . a umbla toată ziua trottiner vb. vacanţă vache s. se ~ a se afla.f. cu tristeţe triton s. a găuri troupe s.m. tip.m. penibil tristement adv.f. du-te-vino vague s. a tulbura.m.pi. trîmbiţaş tronc s. a tutui type s. despot tsigane s.m. urgent va ! interj.m. a se înşela trompette1 s.m.f. -e adj. II a se uni 35 – învăţaţi limba franceză fără profesor 545 unité s. trap trotter vb. tiran. în mod vag vaillance s. uraniu urgent. a tricota trilogie s. tricotare tricoter vb.m. trişor tricotage s.f. universitate uranium s.uniforme s. potlogărie triste adj.f. ţigănesc U union s. uniformă tricheur s.m. trompetă trompette2 s. curaj vaillant. a merge la trap .f. ~ tard prea tîrziu . tunel tutelle s. bandă.m. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs. figură tyrans. izbîndă triple adj.m. universal université s.f. prea . haide ! vacances s.f. triplu. -e adj. întreit tripotage s.m. val. ţar tuer vb. -e adj.f.f. trist. (impers. a omorî.) triton tromper (se) vb. -e adj. de ■»• de prisos trot s. trilogie triomphant.m. a ucide tueur. lalea tulle s.m. ţigan.m. tutelă tutoyer y5.) a fi.m. a zăpăci trouer vb. a se afla truculent. s.f. unic uniquement adv.m.m.f. adj. m. talaz vaguement adv. curajos vain. invar.m.f. uniune unique adj. ceată trousse s. trunchi trop adv. iluzoriu . a găsi. vitejie. a fi în urmărirea cuiva trouver vb.

vineri vénération s.m. venal.f. burtos ver s.f.m. argint aurit vermouth s. nămol. lăudăros vanter vb.f.f. vapor. vărsat. pîntecos. vas.m.m. abur. persoană care veghează veine s. vîlcea valoir vb. viteaz valise s.f.f. verdeaţă vendTique adj.m. a veghea. a ajunge. ça ne vaut pas. lac. vehicul veilles. adevărat vérité s.f. veghe.m. -eresse s.m. vanitate vantard. -e adj. şi adj. întins. m.m. uz.-e s.f. adv. uzină utile adj. înverzit verdure s.f. avoir de la ~~ a avea noroc vélos. rumen . s. (pop. paznic. -e adj.m./.f. -le adj.-euse s.m. viţel véhémence s. valiză vallée s. a supraveghea veilleur s.m. -e adj. nu se compară cu vampire s.f. răzbunător venir vb. a birui vaisseau s. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent.) spoială. a utiliza veiller vb. vas. . este mai bine . il fait ~ este vînt vente s. III a învinge.f. folositor utiliser vb. vermut vernis s.. a uza de usine s. veneraţie vengeance s. valoros.f. ~ cosmique navă cosmică valable adj. (fig. III a vinde vendredi s.m. vînt. ajun veillée s.) bicicletă vénal. vale vallon s. lacheu valeur s. a verifica véritable adj. (loc./. veridic vérifier vb. vapor vapeur2 s. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. mîl vase2 s. adevăr. vehemenţă véhicule s. a lăuda vapeur1 s.) il vaut mieux este preferabil.-euse adj. a (se) schimba .. veghere. valoare valeureux. a sosi.m. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. vast vautour s. servitor. clacă usages.f. (impers. lustru véroles. II a înverzi verdoyant.m. de curînd. vienne verdir vb. a varia vase1 s.f. a merita. răzbunare vengeur./. vapor varier vb.m. m. vină. seară (între cină şi culcare) . folosinţă user vb.) noroc.f.m. (fam. valabil valenciennes s.m. vampir vanité s. a se folosi.m.vaincre vb. vultur pleşuv veau s. vînzare ventru. III a valora. vînzător vendre vb. III a veni.m. care se cumpără eu bani vendeur.f.f.) en ~ într-adevăr vermeil. vază (de flori) vaste adj. şi adj.

fecioară'. a ochi. ameţeală verve -s\/. sat ville s.f. viciu. viu. viaţă vieillard s. iute. haină (pînă în talie).) drag. m. oraş vin s./.f. vigilenţă vigne s. veşmînt. vers vers2 prep. spre. verde vertèbre s. violent violette s. vin vinaigres. vieille s.f.m.m.f. m.m.m.f. a vira . vestigiu veston *. vizită visiter vb.f. vestibul vestige s. peste drum.m. bătrîn. iubit. a turna 546 vert.) văduvit de viande s. m. vestă vestibule s. m.f. viorea violon s. viţă de vie vilain. viteză .verre s. sticlărie versant s. virgulă visa s.f. III a îmbrăca veuf. verva vestes. pahar verrerie s.f. vilă village s. si adv.m. m. a vărsa. m. victorie vide s. către. viză vis-à-vis loc. vioară virer vb.f. în mod violent violence s.f.m. iute vigilance s. moş vierge s. gol vie s. vicepreşedinte vicomte s. a vizita vite adj. rău villa s. versant. carne vice s. defect vice-président s.m. repede vitesse s.m. veuve s. veston. bătrîn.m. -e adj. vieil. sacpu vêtement s./. scump. vertebră vertige s. mon ~ dragul meu vif. în faţă . violenţă violent.f. virgină. văduv. sticlă. prep.f.m. m. ■– cinq heures aproximativ. vive adj. violetă. (fig. cam la ora cinci verser vb.f. [fam. neîntinat(ă) vieux.m.f. urmă. -e < dj. virgin (a). oţet violemment adv. în comparaţie cu viser vb. şi adj. veterinar vêtir vb. povîrniş vers1 s. a se învîrti virgule s.f. adj. haină vétérinaire s. a ţinti visite s.m. -e adj. şi adj. viconte victoire s. rămăşiţă. necinstit.m. murdar.

timp liber la si'îrşitul wagon-restaurant g. călător voyelle s. la aceasta yacht s. colivie mare volontaire adj.) drace! la naiba! . bătaie zdravănă voler1 vb. à ~ basse pe şoptite . zburător. vocală vrai. vagon week-end s.f. în viaţă vivement adv.f.-e adj. à haute -~ cu glas tare .m.) zut! inierj.f.f.f.m. trăsură. a călători voyageur. -euse s. vagon-restau. vecin. necaz pe cineva voyager vb. feuille ^e foaie volantă volée s. vitraliu vitré.m. cu adevărat vue s. -e adj. simţul văzului 547 w wagon s. a avea pică. (fig. apropiat voiture s. în adevăr. bucuros.m.m. cu vioiciune vivre vb.f.) voilà prep. III a vedea voisin. -e adj. oblon voleur. voluntar volontiers adv. furt volaille s. vocaţie voici prep. volan volant2.m.m. acolo. pasăre de curte volant1 s.f. voce.f.săptămînii rant y adv.m. III a vrea. a zbura voler2 vb. zebră zéro s. a făgădui prin legămînt . zero (şi fig.f. zbor voi2 s. en ~ ă qn. glas.m.vitrail s. m. (gram. de bună voie volume s. {pop. iaht zèbre s. a voi.f. III a trăi vocation s.f. hoţ volière s. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. iată voile s.m. iată voie s. vitrină vivant.f. velă voir vb. a fura volet s. vagon voix s. automobil.) a închina.f. veritabil vraiment adv. vedere. şi adj. cale.m. -e adj.m.m. volum. adevărat. drum (şi fig. cu geamuri vitrine s.m. tom vouer vb. pron. -euse s. viu. -e s.f.) diateză voi1 s.

choisir II alerga vb.affection/. profond. -e aminti vb. -e. -e . arriver. à la maison accident s. apporter aer s. attachement m.. admirer admirator s. adj. aéroport afectat adj. acasă adv. aliment m. agricole agricultură s. vivres m.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv.m. air m. amusant. cet. agriculture /. profondément admira vb. adv. maintenant adevăr s. agressif.pi. celle-là acest. adresa vb. à côté alb adj. vertige m. celui-là. devenir III ajuta vb. cette acolo adv. aeroport s. rappeler ameţeală s. -che albastru adj. acela. -e alege vb. suffire III. s'affirmer afla vb. couvrir III activ adj. aliment s. alături prep. adv. aceea pron. aici adv. bleu. -elle acum adv. glisser ambulant adj. adresse /. actif. ici ajun s. -e afecţiune s. vb. affecté. ce. vérité /. blanc. courir III aies (mai) loc. . aiguille /. aduce vb. 2. près. accident m. alliance /. autre aluneca. amuzant adj. afirma (a se) vb. apprendre III agreabil adj. là-bas acoperi vb. aider ajutor s.. adînc 1. -ve agricol adj. à peine ac s. ambulant. actuel. alt adj. épingle /. această adj. -e american adj. -ve actual adj. surtout alianţă s. adresser adresă s-. aide /. agréable agresiv adj. américain. veille /. ajunge vb. admirateur m.

hier soir asemenea (dej loc. -ve atenţie s. atît adv. appartement m. atinge vb. aproape adv. armée /. aujourd'hui automobile /. arbre m.pi. appareil m. armată s. apărea vb. aţiţa vb. avril m. attitude /. attaché m. ouïe /. aspirateur m. atent adj. tant atletism s. auz s.. anniversaire m. . adv. paraître III . anotimp s. apparaître III aplauda vb. antagoniste anumit adj. artiste m. arranger arăta vb. montrer arbore s.m. artist s. aventure f. eau /. près aranja vb. asculta vb. inciter aţîţător s. défense /. -e aniversare s. auxiliar s. écouter. attention /. aparat s. adj. auxiliaire m. asseoir III aştepta vb. azi adv. obéir II aseară adv. architecte m. attentif. défendre III apărare s. presque. homme m. apă s. saison /. articol s. aur s. 2. vieux. âpre. -e apartament s. certain.. article m. entendre III avea vb. fauteur august s. an m. adv. enrsuite.an s. argent m. automobil s. salle de bains /. bătrîn adj. artă s. atteindre III atitudine s. auto autor s. âprement aşa adj. anatomie /. aţă s. garçon m. anecdote /. balcon m. auzi vb. mouchoir m. applaudir II aplica vb. lancement m. avion m.. or. arunca vb. auteur m. antagonist adj. anatomie s. après. bani s. avoir aventură s. tellement aşeza vb. attaquer ataşat s. baie s. arhitect s. athlétisme m. animat adj. appliquer apoi adv. assurer aspirator s. avion s. puis aprilie s. bărbat s. année /. anecdotă s. fil m. attendre III ataca vb. bate vb. balcon s. apăra vb. battre III batistă s. băiat s. 549 aspru 1. également asigura vb. août m. animé. art m. jeter aruncare s.

cauză s. doux. heure /. calificativ s. qui carnes. grand-père m. cald adj. celibatar s. boucle d'oreille /. chapitre m. -e blînd adj. abricot ni. capitalisme m. broche /. bien birou s. tète /. bucătărie ».. chair /. bine adv. blond. tasse /. bolnav s. bicyclette /. richesse /. l'autre ceaşcă s. viande /. cămin s. cause /. campion s.9. celălalt pron. caisă s. casă s. . cărbune s. recherche /. charbon m. célibataire m. cuisine /. bonne bunic s. malade m.-s. chambre /. chemise /. pomme de terre /. morceau ni. pour ca2 adv. montre /. chercher ce pron. -e cale s. vie bea vb. foyer m.. riche bogăţie s. maladie /. blasé. champion m. que. buchet s. quoi ceas s. carte s. cap s. blazat adj. cahier m. maison /. chaud. capitalism s.vieil. carte (postale) /. béret m. bouquet m. blouse /. grand-mère /. jouir jouir II bulevard s. caiet s. bibliothèque /. que 550 cădea vb. capitaliste capitol v. bilet s. Llie bucată s. căuta vb. bureau m. caractère ni. -e bluză s.f. caz s. voie /. bucura (a se) vb. broşa s. comme cadou s. cas m. boulevard m. voyageur m. tomber călător s. că conj. livre m. capitale /. bibliotecă s. cameră n. cartof s. cercle m.s'. bicicletă s. capitală . ca1 conj. cămaşă s. caracter . ciel m. bunică s. boală s. qualificatif m. boire III beretă s. cercetare s. bogat adj. billet m. cerc . care pron. bun adj. cer s.. capitalist adj. cercel s. bon. cadeau ni. douce blond adj.

clipă s. citoyen m. cineva pron. şi adj. demander cereală s. şi adj. gagner cît adv. (la un instrument) jouer cîştiga vb. confirmat adj. conduire III conferinţă s. cerise /. clasă s. céréale /. concurs s. primevère /. circulation /. quelque chose chema vb. circuler circulaţie s. -e confunda vb. honorer cinstit adj. citi vb. comunism s. conduce vb. comedie s. confondre III . clair. chanter. condition /. cinéma m. collier m. condiţional s. comunist s. collègue m. coleg s. conférence /. chien m. coiffeur m. quand cïnta vb. quelque clădire s. 2. classe /. confirmé. clar 1. colaborare s. adj. bâtiment m. comédie /. potage m. cîmpie s. ciorbă s. qui cinematograf s. commis. adv. ciclism s. circula vb. commercial. cohésion /. conditionnel m. concours m. classement m. cînd adv. colier s. même chimist s. comique comis adj. communard m. loyal. clique /. -e comic adj. instant m. ceva pron. quelqu'un cinsti vb. cyclisme m. collaboration /.cere vb. dîner m. -e compila vb. côte /. lire III ciuboţica-cucului s. -e ciorap s. condiţie s. chimiste m. appeler chiar adv. cetăţean s. commentateur m. compiler compune vb. communisme m. champ m. cine pron. classique clică s. colţ s. cîine «. concert m. comentator s. coastă s. clairement elasament s. coafor s. combien cîtva num. comercial adj. coeziune s. bas m. cină s. cireaşă s. communiste concert s. composer comunard s. -e. clasic s. coin m.

sage cumpăra vb. fidèle' creier s. accroissement m. craniu s. pousser. démolir II de prep. crâne m. coucher culme s.congres s. decembrie s. couloir m. consacrer considera vb. décembre m. conjuga vb. édifier contempla vb. cu prep. 2. bâtir II. contempler contemporan adj. brave cunoaşte vb. adv. -e contribuţie s. grandir II. cultură s. croitoreasă s. correctement corespunde vb. comment cuminte adj. contemporain. avec culca vb. conjuguer consacra vb. consimţi vb. élever creştere s. corbeille /. 551 cruzime s. côtelette /. cravate /. copac s. comme cum2 adv. de de la prep.. culoar s. congrès m. au-dessus debara s. acheter cumsecade adj. cerveau m. correct. correspondre III cosmic adj. enfant m copilărie s. sommet m. devoir m. de deasupra prep. coûter coş . couturière /. -e. mais dator adj. arbre m. corect 1. copil s. contribution /. consentir III construi vb. culoare s. dărîma vb. augmentation /. devoir III datorie s. création /. cravată s. culture /. oui da2 vb. croire III credincios adj. sommet' m. cum1 cônj. enfance f. si dar conj. adj. créer creastă s. crede vb. vi. construire III. couleur /. considération /. crea vb. considérer consideraţie s. connaître III da1 adv. cime /. creşte vb. redevable datora vb. vt. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj.s'. creaţie s. . penser. cruauté /.. cotlet s. débarras m. cosmique costa vb.

cutie s. diversité /. anglais. édition /. doamnă s. -e devreme adv. destiné. curent adv. chambre à coucher /. courageux. domeniu s. cuvîntare s. dezordine s. ce soir dispărea vb. egoist adj. au contraire din prep. dejun . destination /. destinaţie s. raison /. preuve /. discussion /. -e s. tôt deznodămînt s. domaine m. économique economie s. désordre m. cure /. efort s. armoire /. détail m. développement m. destinataire m. que definitiv adj. cuţit s. mépris m. -e deschide vb. dictionnaire m. eclipsă s. parfait. madame /. -e energic adj. tendre dulap s. courage m. émotion /. cher. -e cuprinde vb.«. adv particulièrement departe adv. adj. . dise s. ouvrir III deschis adj. contenir III. bientôt curs s. délicieux. désirer dormi vb.decît adv. assez detaliu s. couler curînd adv. destin s. distra vb. souvent desăvîrşit adj. doigt m. discours m. D destinatar s. discuta vb. monsieur m. ému. mot m. -e deseori adv. delta m. emoţie s. economic adj. E echipă s. ediţie s. éclipse /. souvent desfăşurare s. discuter discuţie s. matin m. couteau m. drag adj. effort m. dentiste m. loin depăşi vb. de dirijor . -e adj. emoţionat adj. dimpotrivă adv. compren dre III curaj s. şi adj. disparaître III dispreţ s. ecluză s. drapeau m. dreptate s. différent. équipe /. -se deltă s. domn s. disque m. dirzenie s. dame. destin m. couramment curge vb. cours m. destiner destinat adj. boîte /. entuziast adj. -ère drapel s. déroulement m. différent. diseară adv. dovadă •«. distraire III diversitate s. délégation /. -e. dénouement m. économie /. -ve deget *•. delicios adj. dépasser des adv. acharnement m. dentist s. Anglais. curajos adj. destina vb. deosebit 1. s'en aller III duios adj. dejuna vb. dezvoltare s. définitif. égoïste eliberare s. -euse cura S. cuvînt s.. écluse /. énergique englez s. duminică s. diferit adj. 552 duce (a se) vb. devenir 111 devotat adj. équation /. deveni vb. ecuaţie s. destinée f. dévoué.v. şi s. chef d'orchestre m. dormir III dormitor s. libération /. 2. dori vb. dimanche m. déjeuner m. déjeuner delegaţie s. dicţionar s. -e dimineaţa s. enthousiaste' . ouvert. destul adv.

fereastră s. exception /. foarte adv. foarfece s. forma vb. exemple m. sans. excellent. naturel. fabrique /. exemplu s. frică s. -e excepţie . familie s. farfurie s. eroism s. -elle eşarfă s. bel. exister explica vb. fraise /. expliquer explicaţie s. fin. feuille /. froid m. frunziş s. fils m. belle. beau. fruit m. nappe /. examen m. après-midi duşman s. utile formă s. favorabil adj. -elle fix adj. fotoliu s. erou s. adj. après după-amiază adv. exista vb. etala vb. ennemi m. fiindcă conj. français. adv. film m. fată s. frige vb. adv. essentiel. bruissement m. externe extrem 1. forme /. faptă s. femme /. Français. former fotbal s. être fidel adj. héroïque. floricică s. extrême. fericit adj. facultate s. şi adj. fillette /.5. famille /. griller friptură s. fauteuil m. funcţie s. facteur m. felicita vb. héroïsme m. adv. . fenêtre /. héros m. chacun fier (de călcat) ». fidèle fiecare pron. -e fiu s. figure f. fel (la) loc. fraged adj. foaie *•. adj. extern adj. favorable fără prep. filie /. haricot m.«. frază s. éviter examen . tranche /. dumneavoastră pron. face vb. 1er à repasser m. héroïquement F fabrică s. faculté /. frunză s. fiică s. fluture s. feuille /. excursie s. -se fetiţă s. feuillage m.pi. peur /. extrêmement figură s.5. écharpe /. juste fixat adj. -e . fonction /. heureux. frère m. front m. floare *\ fleur /. parce que fila vb. fotograf s. fleurette /. fixe. explication /. féliciter femeie s. . photographe m. fi vb. utiliser folositor adj. football m. fasole s. joli. faire III factor s. fruct . 553 francez s. fluviu s. frig s.eroic 1. étaler evita vb. faţă de masă s. assiette /. moins februarie s. fait m. excursion /. fleuve m. de même felie s. extérieur. très folosi vb. jolie frunte s. rôti m. ir agă s. excelent adj. faţadă s. -e adj. firesc adj. 2. fin adj. frumos adj. vous după prep. fille /. fixé. papillon m. phrase /. ciseaux m. 2. etaj s. étage m. façade /. -e fîşîit . -e s. février m. tendre frate s. esenţial adj.s-. filer film s.

décision /. grindină s. généralement ghid s. furtună s. éclat hotărî vb. general (în) loc. orage m. tas m. iarbă s. . imperméable m. (jig. hofărîre s. décider (de rire) m. galben adj. grătar s. iată prep.funcţionar s. fardeau m. immédiatement imobil s. penser glorie s. gimnastică s. adv. gardă s. gust s. . nourrir II ianuarie s. plaisanterie /. .. gustos adj. jaune gară s. carte /. lourd. iarnă s. soin m. grădină s. employé m. gymnastique /. degré m. grijă s. grămadă s. sortir III ilustrat adj. ghiocel s. -e imediat adv. gril m. H hamal s. glumă . . greu adj. idéologique ieri adv. jupe /. gramatică s. trouver geam s. hier ieşi vb. gîndi vb. hohot (de ris) s. gata adv. gare /. guide m. jardin m. fourchette /. vo"ici. hrăni vb. savoureux. -e. fustă A'.. hoţ s.) difficile greutate1 s. janvier m.9. voilà ideologic adj. . exploitation/. prêt găsi vb. greutate2 s. portefaix m. illustré. greşeală s. brigand m. tempête /. imperialist s. fonctionnaire m. valise /. voleur m. -se guvern s. gomme /. furculiţă s. difficulté /. goût m. herbe /.. perce-neige /. grêle /. geamantan s. gumă s. grammaire /. gouvernement m. blague /. impermeabil s. faute /. hartă ş. foule /. gospodărie s. immeuble m. fenêtre /. gloire /. -^agricolă colectivă exploitation agricole collective grad s. impérialiste m. hiver m. garde /. poids m.

accomplir II. conj. instructiv adj. inévitable. habiller. émouvoir III 554 independenţă s. încerca vb. devant înăbuşi vb. instaurer instituţie s. circonstance f. adv. 2. pousser împotriva prep. doucement înceta vb. éloigner îndepărtare s.' impliquer important o '. ingénieur m. habillé. indépendance /. indestructibil adj. inevitabil 1. industrie /. fermer încïntat-adj. -e împrejurare s. inévitablement informat adj. encore începe vb. en. indiqué. instaura vb. écart m. prêter: emprunte" în prep. -ve îmblănit adj. indestructible indicat adj. -e imposibil adj. cesser închide vb. commencement m. coeur m. embrasser împărat s. avancer înainte adv. îndeplini vb. -e îmbrăţişa vb. allier îmbrăca vb. impossible impresie s. -e inginer s. enchanté. diriger . inimă s. contre împrăştiat adj. -e îmbina vb. institution /. ensemble împrumuta l'A. dès que îndelung adv. essayer încet adv.. réaliser îndrăzni vb. impressionner. empereur m. partager împinge vb. -e îndată adv. industrie s. habile îndepărta vb. -e înconjura vb. important. adj. împărţi vb. écartement ni. croisé. -e individ ». entourer încrucişat adj. informe. dissipé. . élever încă adv. longuement îndcmînatic adj. instructif. fourré. étouffer înălţa vb. immédiatement îndată ce loc. impresiona vb.implica vb. impression /. individu m. commencer început s. velir III îmbrăcat adj. oser îndrepta vb. avant înaintea prep. împreună adv. dans înainta vb.

accompagner întărire s. arriver întîrzia vb. -e înfrumuseţa vb. învinge vb. intîrziere s. vaincre III învins adj. historique istorie s. tourner întoarce2 (a se) vb. geler îngriji vb. (vi. . émulation /. retourner. juillet m. 1 în faţă loc. demande /. renforcement m. -ère întreprindere s. intérêt m. retardataire m. întuneric s. remonter (une montre) între prep.«. introduire III inundaţie . rencontrer întîlnire s.. iubi vb. affermissement m. întoarce1 vb. soigner înlătura vb. prep. comprendre III învăţa vb. rencontre /. embellir II înfrunta vb. înţelege vb. întîlni vb. entreprise /. juin m. entier. entre întreba vb. international. consolidation /. entrer introduce vb. braver îngheţa vb.) rentrer întoarce3 vb. apprendre III înverzi vb. revenir. signifier însoţi vb. fleuri. aimer iulie s. intense interes s. vainqueur m. -e internaţional adj. vaincu. mais însemna vb. utiliser întrecere s. interesant adj. -e 555 J . écarter însă conj. histoire /. demander întrebare . retarder întîrziat s. întîmpla (a se) vb. întrebuinţa vb. istoric adj.intens adj. inondation /. retard m. -e intra vb. întreg adj.«. obscurité /. devant înflorit adj. verdir II învingător s. iunie s. intéressant.

limonade /. marchandise /. masse /. cuillère linişte s. monde ru. lumière /. joc s. habiter logodnic s. lampă s. lettre /. . mărturisi vb. littérature /. limbă s. laine /. dépourvu. littéraire literatură s. jeu m. livadă s. kilogram s. fenouil m. luminat adj. éclairé. combat m. balayer mătuşă s. cuiller. lupta vb. mai m. large latin adj. mai1 . fiancé m. -e lat adj. lieu m. pe jos par t jucărie s. lampe /. mai2 adv. chose /. legătură s. lege *'. mesure /. larg adj. loi /. luni s. place /. magazin s..5. magasin m. verger m. liste /. à lagăr s. langue /. mère. attache /. mardi ni. -se. bas. jouet m. lună2 s. mer /. joi s. literă s. lucru s. s. lune f. attacher legătură . massacrer jos adj. auto f. -gue lungime . mars m. lung adj. mare2 adj. lecţie . olive /. mecanic adj. mătura vb. libre libertate s. grand. hindi m. lua vb. lutte /. kilogramme. pomme /. silence m. lăsa vb. long.acheta s. prendre III lucra vb. mărar s. liber adj.5. légume m. măsură s. liberté /. demi. mécanique. lance s. muguet m.. kilo la prep. plus mamă 4. -e lună1 A'. luminos adj. lier. . table /. -e marfă s. laisser lega vb. mandat s.s*. lieu m. -e listă s. demie K L literar adj. près loc1 s. maman /. leçon f. large lăcrimioară s. jeudi m. lingă prep. 556 masă2 s. mécanicien m. locui vb. M mare1 s. legumă s.s. -e lumină s. latin. marţi s. travail m. lume s. machine /. lance /. travailler lucrare s. loc2 s. clair. martie s. masacra vb. mois m. tante /. longueur /. jaquette /. camp m. liniştit adj. lingură s. masă1 v. măr s. mandat m. avouer măslină s. tranquille Iipgit adj. maşină s. jumătate s. lutter luptă s. lină 8. limonada s.

métier metro s. muta vb. petite-fille /. métro m. naïf. médecine /. naşte la se) i'b. milice /. . naiv adj. modernisation /. nièce /. mondial. injuste. a ~ înainte avancer merit s. carotte /. mercredi in. mode m. navigaţie s. montagne /. naviga vb. morcov s. 2. miliţie s. nepoată (după fiu sau fiică) s. mişcare s. meserie s. milion nuni. memorie s. national. misiune s.. medicament s. adj. neveu m. -oare s. remercier. ouvrier. nevoie s. besoin m. musique j. niciodată adv. milieu m. moderne modernizare s. -e moale adj. modern adj.-e natură s. mémoire /. neiger nisip . monument s. million m. nenumărat adi.. menţinere s. maint. nerf m. incessant. mets m. motiv s. navigation /. contenter muncă s. nepot. nepoată (după frate sau soră) s. musée m. manière /. miracle m.. aller III. -e miercuri s. minge s. adv. moyen m. rien ninge vb.. muri vb. mine /. innombrable neoficial adj. déloyal. inquiet. mou. (simţul) odorat m.. nerăbdare s. petit. plat m. mérite m. mouvant. monteur m. navigation /. membre m. -ère mod s. tendre. mîndru adj. non-officiel. injustement nefolositor adj. naître 111 naţional adj. médicament m. necesar adj. mină s. minut s. mission /. demain mînea vb. naïve nasture s. nerv s. membru s. -euse muncitor2. mécanique /. nécessaire necinstit adj. mult adj. mină s.-e nedrept 1. mécontentement m. mourir III muşchi s. nature /. travailleur. mereu adv. muzică s. miros s. -e mîine adv. noir. manger mîneare s. mijloc s. motif m. maintien m. nemulţumire s. beaucoup mulţumesc merci mulţumi vb. petit-fils m. mondial adj. mic adj. médecin m. medic s. travailler muncitor1 adj. mètre m. -e neîndestulător adj. impatience /. -été miracol s. muscle m.-e neliniştit adj. déménager muzeu s. inutile negru adj. naviguer navigare s. munci vb.mecanică s. metru s. -e necontenit adj. travail m. medicină s. mişcător adj. odeur /. fier. -ère munte s. minute /. ballon m. toujours merge vb. mouvement m.. jamais nimeni pron. insuffisant. bouton ni. -elle nepot. main /. monument m. -e. balle /. molle montor s. personne nimic adv.

observa vb. compter nume s. odinioară adv. autrefois.s. fatigant. noiembrie s. participer participiu s. obiect s. pagină s. parizian adj. occuper ocupant s. nouveau. fatigué. objectif. paradoxal adj. pantof ». sable m. noapte s. non oară s. niveau m. joue /. -e obositor adj. -enne parlamentar adj. observer obţine vb. -e pardesiu ». noter nou adj. numai adv. numeros adj. numéro m. fatigue /. octobre m. paix /. pâle palton s. pahar s. oeil. ocupa vb. pardessus m. pachet ». soulier m. occupant m. page /.) yeux m. parc s. se faner olimpic adj. nota vb. poire /. objet m. [pi. verre m. paquet m. nor s. noix /. appeler . număra vb. manteau m. partie /. participa vb. -ve oboseală ». nombreux. seulement număr s. parc m. nucă s. nuage m. parcurs adj. habitude /. palid adj. participe m. i\ 55? nişte art. -elle nu adv. obosit adj.s. nombre m. -e pară s. des nivel . offrir III ofili (a se) vb. parisien. obiectiv adj. -e obraz s. paradoxal. partid s. nom m. obtenir III ochi s. octombrie s. parter s. parlementaire parte s. parcouru. -euse numi vb. parti m. novembre m. nuit /. rez-de-chaussée m. naguère oferi vb. olympique pace s. obicei s. fois /..

sur pedepsi vb. persévérant. jusque plafon s. aveuglément orbit adj. pain m. pod (la case) s.O om s. . pleurer. promener plimbare s. plimba vb. -e plînge vb. pénétrant. III plecare . ou s. plăcut adj. forêt /. persil m. perie s. brosse /. operă ». -e oricare pron. orangeade /. picta vb. périphérie /. parce que pericol s. pour pentru că conj. passionner paşnic adj. pîine s. pieton s. lit m. patrie s. pădure ». -e orinduire s. părea vb. grenier m. pină conj.. polonez s. periferie*. marché m. politique /. terre /.pi. pisică s. partir.. şi adj. cave /. partizan s. planta vb. -e persoană s. pleuvoir III plăcere s. permettre III perseverent adj. -e pătrunzător adj. pătrunjel s. omagiu ».1. poésie /. paternel. piéton m. plafond m. piramidă s. plan s. chat m. bois m. piesă s. patrie /. orthographe /. aveuglé. -elle pătrunde vb. pijama s. pipăit s. omoplat s. plăcea vb. ploua vb. orbeşte adv. piersică s. peindre III pierde vb. patriotisme m. danger m. plaisir m. -e pe prep. perte /. os m. . plein. tout. p&mînt ». pathétique patinaj ». homme m. toucher m.. şi prep. plan m. pacifique. œuf m. agréable pleca vb. -e adj. opéra m. pivniţă s. humanité /. hommage m. ville /. oranjadă s. poet s. patinage m. cheveux m. pénétrer pătrundere s. manquer pierdere s. pénétration /. 558 pătruns adj.. permanent adv. poezie s. faubourg m. orb s. plin adj'. . parents m. pasiona vb. omenire s. départ m. envie /. aimer plâinîn s. personne /. politique politică s. poftă1 s. tout. polonais. planter plantaţie s. honneur m. părintesc adj. Polonais. pasaj s. poumon m. -e orice pron. pyjama m. régime m. place /. sans cesse permite vb. plaindre III poartă s. politic adj. punir II pentru prep. bau lieue /. paisible pat s. pénétré. pom s. oraş s. ortografie s. omoplate /. paraître III. patetic adj. pièce /. arbre m. perdre III. passer piaţă s. partisan m. păr s. oeuvre /. pyramide /. onoare s. pasăre s. patriotism ». appétit m. pèche /. petrece vb. promenade /. -e s. os s. plantation /. grille /. oiseau m.pi. aveugle m. poftă2 (de mîncare) s. poète m. passage m. sembler părinţi ».

popor s. peuple m. popular adj. populaire portofel s. portefeuille m. portret s. portrait m. posibil adj. possible poştal adj. postal, -e povestire s. histoire /. ; conte m. povesti vb. raconter practica vb. pratiquer praf s. poussière /. praz A", poireau m. prăjină s. perche /. prăjit adj. grillé, -e prăjitură s. gâteau m. prăvălie .«. magasin m. prea adv. trop prefera vb. préférer pregăti vb. préparer premieră s. première /. presă s. presse /. prescrie vb. prescrire III preţ s. prix m. pretutindeni adv. partout prevedea vb. prévoir III prezenta vb. présenter prieten s. ami, -e prieteneşte adv. amicalement prietenie s. amitié /. primăvară s. printemps m. prim num. premier, -ère primi vb. recevoir 111 primitor adj. accueillant, -e prin prep. par; à travers principal adj. principal, -e principiu s. principe m. printre prep. à travers privi vb. regarder prînz s. déjeuner m. probabil l.adj. probable. 2. adv. probablement problemă s. problème m. procura vb. procurer produpe vb. produire III producţie s. production /. profesor ,s-. professeur m. profund 1. adj. profond, -e. 2. adv. profondément proiecta vb. projeter proletar s. prolétaire m. promite vb. promettre III promovat adj. promu, -e pronunţa vb. prononcer

559 propune vh. proposer propunere s. proposition /. prosop s. serviette /., essuie-main m. prost adj. mauvais, -e prostie ,9. bêtise /. provoca vh. provoquer prozator s. prosateur me prudent 1. adj. prudent. 2. adv prudemment rachetă s. fusée /. ramură s. branche /. rană s. blessure /., plaie /. răbdare s. patience /. răbdător 1. adj. patient, -e. 2 . adv. patiemment răcori vb. rafraîchir II răcoros adj. frais, fraîche ranime vb. rester, demeurer răpi vb. ravir II răsfoi vb. feuilleter răspunde vb. répondre III răsuna vb. retentir II rău1 adj. mauvais, -e rău2 adv. mal război s. guerre /. realitate .s*, réalité j. realiza vb. réaliser realizare s. réalisation /. rece adj. froid, -e receptor s. récepteur, écouteur m. reciproc 1. adj. réciproque. 2. adv. réciproquement recoltă s. récolte /. recunoaşte vb. réconnaître III redacţie s. rédaction f. redacţional adj. rédactionnel,-elle reduce vb. réduire III reflecta vb. refléter reflector s. réflecteur m. reglementare s. réglementation /. regularitate (cu) loc. adv. régulièrement regulă s. règle /. reînnoi vb. renouveler relaţie .s. relation /. remarca vb. remarquer prună s. prune /. public s. public m. pune vb. mettre III; a ~ masa mettre le couvert pupitru s. pupitre m. purta vh. porter putea vb. pouvoir III puternic 1. adj. fort, -e. 2. adv. fortement puţin adv. peu remarcabil adj. remarquable renaşte vb. renaître III repara vh. réparer reparaţie s. réparation /. repede adv. vite reportaj s. reportage m. reprezenta vb. représenter reprezentant s. représentant m. republică s. république /. restaurant s. restaurant m. reţine vb. retenir III reuni la se1 vb. se réunir II reuşi vb. réussir II reuşită .s. réussite /. revedea vb. revoir III revoluţie s. révolution /. rezista vb. résister rezolva vb. résoudre III ridica vb. soulever rinichi s. rein m. risca vb. risquer rîde vb. rire III rînd .s', tour m. rîu s. rivière /. rochie s. robe /. roman1 adj. romain, -e roman2 s. roman m. romîn1 adj. roumain, -e romîn2, romîncă s. Roumain, -e rostit adj. prononcé, -e - roşie s. tomate /. roşu adj. rouge ruga vb. prier rumen adj. vermeil, -le rus s. şi adj. Russe s.; russe adj. rustic adj. rustique

R 560 s gabie s. sabre m. salariu s. salaire salată s. salade /. sală s. salle /. salva vb. sauver sanie s. traîneau ni. sarcină s. tâche /. sardele s. sardines /. pi. sare s. sel m. sat s. village m. savant s. savant m. să conj. que, de săptămînă s. semaine /. sărbătoare s. fête /. sărbători vb. fêter săritură s. saut m. scaun s. chaise /. scăpa vb. échapper scenă s. scène /. schi s. ski m. schimba vb. changer schimbare s. changement m. sclav s. esclave m. scoate vb. sortir III, enlever scrib s. scribe m. scrie vb. écrire III scriitor s. écrivain m. scrimă s. escrime /. scrisoare s. lettre /. scrumieră s. cendrier m. scula vb. lever scump adj. cher, -ère scurge (a se) vb. (s')écouler scurt adj. court, -e scuză s. excuse /. seară s. soir m. securitate s. sécurité /. secol s. siècle m. semn s. signe m. senat s. sénat m. septembrie s. septembre m. serbare s. tête /. serios adj. sérieux, -euse servi vb. servir III serviciu s. service m. servietă s. serviette /.

état m. stade m. sfînt adj. stilou s. vers spune vb. stinge vb. soviétique sparge vb. sfătui vb. stăpîn s. spăla vb. stat s. simplu adj. sticlă1 s. sang m. şi adj. sistem s. spera vb. solide sosi vb. soleil m. stare s. maître m. sphère /. éteindre III . simbătă s. Etat m.. sportif. social. -e siluetă s. syndicat m. staţie o. station /. espérer splendid adj. stylo m. maigrir II soare s. sentir III sindical adj. arriver soţie s. épouse /. singe s. sovietic adj. conseiller sferă s. sfat s. casser spartan s. quart m. domestique m. sacré. samedi m. carafe /. bouteille f. augmentation /. spectacle m. spécial. simple simţi vb. social adj. suicide m. saint. -e sinucidere s. sporit adj. seul. socialiste solid adj. slăbi vb. -e. sportiv s. syndical. splendide sporire s. verre m. sport m. sticlă2 (de apâ) s. -e sigur adj. -e socialist adj. -e sindicat s. Spartiate m. -ve spre prep. sine pron. accru. sfert s. blanchisseuse f. special adj. -e spectacol s.servitor s. système m. soi singur adj. conseil m. -e sport s. poêle m. silhouette /. dire III stadion s. sobă s. sûr.. femme. laver spălătoreasă s.

-e şah s. hanche /. telefona. avoir peur temelie s. terasă s. tenis s. souterrain. tentativă s. papa m. téléphone m. teme (a se) vb. terrasse /. teatru s. étoffe /. se gâter 36 561 strîns adj. terme m. finir II text s. texte m. tată s. négation f. stomac s. şi adj. base /. tableau m. tentative f. şervet s. studia vb. tourneur m. şi conj. imprimer . tehnician s. télégramme m. souffrir III. -e strugure s. şold s. échecs m. technicien m. străin s. (femme) tourneur student s. temps m. lever stofă s. subi. tentaţie s. terminer. termina vb. peur /. tablou s. stradă s. tărîm s. străluci vb. chauffeur m. théâtre m. étudier studiu s. téléphoner telegramă s. telefon s. subir II suferit adj. succès m. strungăriţă s. -e succes s. étudiant m. raisin m. tăgăduire s. tentation /. se glisser I. brillamment strecura (a se) vb. étranger m. a da telefon vb. serviette /. -ère străinătate s. timp s. strica (a se) vb. suferi vb. étude /. strungar . père. rue /. briller strălucit adv. aussi şofer s.pi.stîrni vb.s. tennis m. terrain m. termen s. craindre III. serré. tipări vb. teren s. donner un coup de téléphone (de fil) . et. tennis m. étranger. teamă s. tenis s. sub prep. terrain m. estomac m. sous subteran adj.

mouiller unchi s. -ère totdeauna adv. surprise /. triompher troleibuz s. javelot m. tracteur m. traduit. sugera vb. tramway m.. tout. envoyer triumfa vb. parfois. humide umezi vb. entier. -e uita1 vb. toarce vb. filer ton s. épaule /. suggestion /. valeur /. tu. en même temps totuşi conj. traitement m. tir s. passer tren s. passant m. pourtant. pays m. quelquefois vacanţa s. outil m.-e tipografie s. tir m. traduire III traducere s. tradus adj. -e. oublier uita2 (a se) vb. dernier. suggérer sugestie s. unde adv. salle à manger /. trăda vb. -ère um&r . sus adv. U ucide vb. paysan m. filer şti vb. vie f. transformer tratament s. traduce vb. sumă s. tu pron. tot adj. ţelină s. tuer uimit adj. trolleybus m. transforma vb. -ve $ui vb. -e superior adj. ţărănime s. trezi_ vb. imprimé. supérieur. monter suliţă s. traduction /. -e trai s. sugestiv adj. jeune tîrziu adv. toutefois tovarăş s. vacances /. suggestif. imprimerie /. devoir III. savoir III ştiinţă s. falloir III trecător s. trainic adj. (en) haut Ş şterge (a o) vb. /)/. supărat adj. umed adj. scientifique T tînăr adj. stupéfait. toamnă s. toilette /.à la cam ţăran s. toi' 562 ţară ». réveiller trimite vb. la ■*. durable tramvai s. toujours totodată adv. camarade m. surpris. ton m. ştiinţific adj. tard toaletă s. . somme /. trahir II trăi vb. science /. céleri m. -e supraveghea vb. uneori adv. automne m. train m. trece vb.9. regarder ultim adj. -e. paysannerie /. où unealtă s.sufragerie s. fâché. valoare s.tipărit adj. . vivre III trebui vb. surveiller surpriză s. tractor s. oncle m.

arrivée /. vară s.. zări ^6. verb ». uniune s. tenir III. vif. écraser gne ţigară s. vesel adj. viitor adj. -e zădărnicire ». vîrstă . vicissitude f. viteaz arlj. volume m. vitrină s. gai.. voisin. certains unire s.«. union /. véhicule in.. verbe m. guérir II vineri s. parler vrea vb. apercevoir III zdrobi vb. voir III veghe s. vert. pays m. viţel s. vînt s. veillée /. vigoureux. veni vb. contrée /. -euse zadarnic adj. chou m. victorie s. văr. şi adj. veine /. urî vb. porte /.. cigarette /. victoire /. vain. université /. union /. vară s. vas s. navire m. unii pron. volum s. -e vers s. vicisitudine s. vent m. vie /. uzină s. vive violetă s. ţine vb. vendredi m.vapor s. vase m. a –.seama tenir compte ţinut s. vertebră s. varză s. âge m. vitesse /. visite /. outillage m. vioi adj. -c vedea vb. vinătă s. région /. viu adv. suivre III uşă s. éternellement viaţă s.. cousin. veau m. vertèbre /. vue /. anéantissement m. vouloir III . été m. venir 111 venire s. verde adj. uşor adj. violette /. faciliter utilaj s. mot m. viguros adj. prochain. haïr II urma vb. vină s. vin ni. -e văz s. vivement vizita vb. vers m. vioară s. visiter vizită s. vitrine /. aubergine /. vindeca vb. universal adj. usine /. -e vçsnie adv. universel. vorbă s. vehicul s. violon m. facile uşura vb. -e vin s. vecin s. brave viteză . parole /. -le universitate s. vorbi vb. bateau m.s1.

Z zi s.. mur m. 563 . journée /. zice vb. dire III zid s. ziar s. journal ni.vreme s. jour m. temps ni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful