P. 1
Economie Si Educatie Antreprenoriala-6594

Economie Si Educatie Antreprenoriala-6594

|Views: 146|Likes:
ac
ac

More info:

Published by: Anamaria Popescu Anamariapopescu on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.

2010

CENTRUL NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE ŞI ÎNVĂłARE PE TOT PARCURSUL VIEłII

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINE SOCIO-UMANE: ECONOMIE ŞI EDUCAłIE ANTREPRENORIALĂ

- Bucureşti 2010

2010 A. • probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea. înŃelege cum învaŃă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităŃi de învăŃare care sprijină dezvoltarea intelectuală şi socială a acestuia. în conformitate cu prevederile în vigoare. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaŃionalizează profilul absolventului de învăŃământ superior. urmărind: • cunoaşterea conŃinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinŃe în evoluŃia disciplinelor Economie şi EducaŃie antreprenorială. 5620/ 11. ConŃinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaŃional. realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice. precum şi asupra întregului climat educaŃional al şcolii. empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaŃional.Anexa nr. Fiind date particularităŃile disciplinelor socio-umane şi influenŃa modelatoare puternică pe care acestea o exercită asupra formării şi dezvoltării personalităŃii elevului. înŃelege că elevii sunt diferiŃi din punctul de vedere al modului în care învaŃă şi poate să ofere oportunităŃi instructiv-educative adaptate la diferenŃele individuale de învăŃare. are capacitatea de a crea experienŃe de învăŃare semnificative pentru elev. NOTĂ DE PREZENTARE Programa pentru disciplinele Economie şi EducaŃie antreprenorială se adresează absolvenŃilor facultăŃilor de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăŃământul preuniversitar. • demonstrarea abilităŃilor de comunicare. AbsolvenŃii facultăŃilor de profil şi profesorii care susŃin concursul la disciplinele Economie şi EducaŃie antreprenorială pot preda în învăŃământul preuniversitar discipline socio-umane. precum şi a metodicii disciplinelor. profesorul de discipline socio-umane trebuie să demonstreze că: înŃelege conceptele centrale şi metodele de investigaŃie specifice disciplinelor pe care le predă.11. 2 la OMECTS nr. 2 .

altor profesori şi modifică aceste acŃiuni atunci când este necesar. planifică activitatea de predare-învăŃare-evaluare pe baza competenŃelor curriculare. familiile elevilor şi cu organizaŃii existente în comunitatea în care trăieşte. înŃelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica activităŃile didactice. părinŃilor. are capacitatea de a dezvolta activităŃi didactice în cadrul Curriculumului la Decizia Şcolii. activităŃi curriculare şi extracurriculare inter-.Anexa nr. caută în mod activ oportunităŃi pentru perfecŃionarea sa profesională continuă. înŃelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaŃia pentru carieră în activitatea didactică. motivaŃia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăŃării. capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanŃele lui în utilizarea noilor tehnologii. are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaŃia şi comportamentul pentru a crea un mediu educaŃional care încurajează interacŃiunea socială pozitivă. dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea. în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea activităŃilor şcolii.şi transdisciplinare. drepturile legale ale elevului şi părinŃilor. colaborarea şi interacŃiunea elevilor în activitatea de învăŃare. asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului. - - - - - - - - - - 3 . 5620/ 11.11.2010 - înŃelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului. a conŃinutului disciplinei. precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităŃi. a cunoaşterii proceselor predării-învăŃării-evaluării. înŃelege aspectele de ordin legislativ ale activităŃii sale. evaluează efectele opŃiunilor şi acŃiunilor sale asupra elevilor. contribuie la stabilirea unor relaŃii pozitive cu colegii. sprijinind astfel succesul şcolar al acestuia. pluri. a abilităŃilor elevilor şi a diferenŃelor dintre elevi. 2 la OMECTS nr. respectiv. înŃelege criteriile de evaluare a activităŃii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea şi realizarea activităŃii didactice.

Consumatorul şi comportamentul său (utilitatea economică. programe şcolare. Cost. capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra. raŃionalitate economică 2. economia de schimb. 2 la OMECTS nr. Nevoi. UNIVERSUL ECONOMIEI 1. 5620/ 11. competenŃe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităŃii didactice. capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conŃinuturi. Tipuri de agenŃi/ unităŃi economice. CONSUMATORUL 1.şi interdisciplinare. capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient. TEMATICA PENTRU DISCIPLINELE DE SPECIALITATE ECONOMIE ŞI EDUCAłIE ANTREPRENORIALĂ I. aceste competenŃe sunt: cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinelor. Factorii de producŃie (factorii şi neofactorii de producŃie. economia de piaŃă) 2.2010 B.11. capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităŃile de vârstă ale colectivului de elevi. alegerea consumatorului raŃional. COMPETENłE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE SOCIO-UMANE Programa vizează. costul de oportunitate) III. productivitate. pe lângă conŃinuturile ştiinŃifice şi cele de metodică a disciplinelor.Anexa nr. C. combinarea factorilor de producŃie) 2. programe pentru examene naŃionale. circuitul economic II. eficienŃă economică metodica 4 . anumite competenŃe specifice profesorului de discipline socio-umane. profit. cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru. Sisteme economice (economia naturală. Într-o formulare sintetică. capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenŃelor dobândite de elevi. cunoştinŃe de disciplinelor. resurse. PRODUCĂTORUL/ ÎNTREPRINZĂTORUL 1.

Forme ale pieței (piaŃa bunurilor şi serviciilor. Măsurarea rezultatelor activităŃii economice: indicatorii macroeconomici 5. Cererea (formare. scopuri. piaŃa valutară) VI. Politici economice (tipuri. conŃinuturi. lege. ECONOMIA MONDIALĂ 1. beneficii şi costuri) 2. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 1. Creştere economică (factori. POLITICI ECONOMICE 1. tipuri. economii. PiaŃa mondială şi formele ei 2. consum. Oferta (formare. Raportul cerere . forme. Modele ale echilibrului economic 2. 5620/ 11. Venit. lege. Dezechilibre economice: şomajul şi inflaŃia VII. piaŃa forŃei de muncă. piaŃa monetară. PREȚ 1. Statul în economia de piaŃă 2. Concurența (rol. investiŃii VIII. Integrarea economică şi globalizarea 3. PIAłA 1.2010 IV.preŃ. piaŃa capitalurilor. OFERTĂ.Anexa nr.11. elasticitate) 3. 2 la OMECTS nr. CERERE. Probleme ale economiei mondiale IX. Dezvoltare economică 3. strategii) 3. instrumente de realizare) 5 . ECHILIBRUL ŞI DEZECHILIBRUL ECONOMIC 1. Caracteristicile generale ale pieŃei 2. FluctuaŃii ale activităŃii economice 4.ofertă . elasticitate) 2. preŃul de echilibru V.

Ed. Economică. Bucureşti. Resurse necesare derulării unei afaceri (financiare. o abordare economica". Editura Economică. Humanitas. Anvers Denis. 2. Planul de afaceri (structură şi fundamentare) 3. Bucureşti. 1999 Durand M. Ed. modalităŃi de minimizare a riscului) 2. Riscul în afaceri (tipuri. "Economia Politică". Humanitas. BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINELE DE SPECIALITATE ECONOMIE ŞI EDUCAłIE ANTREPRENORIALĂ 1. Bucureşti. Polirom. 1998 Dobrotă NiŃă (coord. Bucureşti. ca întreprinzător 2. 7. Ciulu Ruxandra. Bucureşti.. Ed. 5620/ 11. "Capitalism şi libertate". 2005 Didier Michel. 3. 1995 Frois Gilbert Abraham. 9. "Economie" . "Bursa". Individul. "MotivaŃia economică". 6. 2 la OMECTS nr. 4. Reuşita în afaceri (principii generale şi elemente specifice în realizarea unei afaceri reuşite) D. Responsabilitatea în afaceri (răspunderea în afaceri. 1994 6 . Iaşi. Bucureşti. Economică. Bucureşti. 2002 Dobrotă NiŃă (coord. Ed. 1992 Friedman Milton. 1994 Ciobanu loan. "Economia: Regulile jocului". Bucureşti. Editura Enciclopedică. 1991 Becker Gary S.2010 X. "DicŃionar de economie". Editura Humanitas. COMPORTAMENTUL ÎN AFACERI 1. Ed. 2001 DruŃă Florin. materiale. 10. 5. "Economia mondială".. Bucureşti. "Comportamentul uman. RISC ŞI REUŞITĂ ÎN AFACERI 1.).Anexa nr.).11. 8. umane) 5. Instrumente necesare studierii pieŃei 4. Evaluarea afacerii XI. Editura Humanitas. "Strategiile competitive ale firmei". INIłIEREA ŞI DERULAREA ACłIUNII ANTREPRENORIALE 1. principii etice în acŃiunea antreprenorială) XII. Editura All.Manual ASE. CompetenŃe ale întreprinzătorului de succes 2.

ŞtiinŃifică. "Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană". 1998 Ignat I. Ed. 3. Rogojanu Angela. Bucureşti. Academiei Române. Economică. a dobânzii şi a banilor" Ed. module. Bucureşti.. 1997 Heyne Paul.. 2 la OMECTS nr. Bucureşti. 1994 Sută-Selejan Sultana. Ed. "Introducere în studiul economiei de piaŃă". 12. N. "Societatea perfectă". 18. Ed. 16. "Teorii şi modele privind relaŃiile economice internaŃionale". OperaŃionalizarea obiectivelor/ competenŃelor. competenŃe specifice.11. Ed. "Principia Oeconomica. Bucureşti.2010 11. 1970 King Alexander. Componentele curriculumului naŃional: planuri-cadru (trunchi comun. standarde curriculare. 1993 Rujan O. "Uniunea Economică şi Monetară Europeană". Editura Didactică şi Pedagogică. programe şcolare. CompetenŃele predării-învăŃării-evaluării la disciplinele socio-umane. Bucureşti. auxiliare curriculare. manuale şcolare. discipline. All.. "Prima revoluŃie globală". 14. 1991 Huidumac Cătălin. 19. Schumann Harald. "Modul economic de gândire". Bucureşti. 7 . Editura Economică. Bucureşti. curriculum diferenŃiat. 1993 Martin Hans-Peter.Anexa nr. All. Tehnică. 1999 Rugină A. 2. TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINELOR ECONOMIE ŞI EDUCAłIE ANTREPRENORIALĂ I. organizarea şi desfăşurarea activităŃii didactice la disciplina Economie şi EducaŃie antreprenorială 1. CompetenŃe generale. Schneider Bertrand. 21. 1994 *** "Economia politică" (Economics). Bucureşti. curriculum la decizia şcolii/ curriculum în dezvoltare locală). Proiectarea. Bucureşti.. All. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opŃional ca disciplină nouă. 1994 Keynes J. 20. 15. Bucureşti. alŃi termeni de referinŃă ai curriculumului naŃional: arii curriculare. Fundamente noi şi vechi ale analizei economice". Ed. 13. Iaşi. Eurosong & Book. Ed. "Capcana globalizării". Editura Symposion. 17. 5620/ 11. "Teoria generală a folosirii mâinii de lucru. 1994 E. M. Galbraith John Kenneth. Ed.

5. BIBLIOGRAFIE PENTRU METODICA DE SPECIALITATE 1. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăŃare-evaluare la disciplina Economie şi EducaŃie antreprenorială. Forme de organizare a activităŃii didactice: clasificare. 2000 *** Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru aria curriculară "Om şi societate". modalităŃi de evaluare şi de notare. caracteristici. II. F. Metode de evaluare: tradiŃionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). mediul relaŃional şi mediul comunicaŃional. Tipuri de mijloace de învăŃământ şi caracteristicile lor. Mediul de instruire. proiecte de lecŃie (pentru diferite tipuri de lecŃii). 3. prezentare. Bucureşti. Ed.3 5. domenii de utilizare. proiectarea de activităŃi de învăŃare intra-.şi transdisciplinare. inter.2010 4. a progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanŃă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanŃă din standardele de evaluare. 5. SC Aramis Print. Prognosis.2 FuncŃiile didactice ale mijloacelor de învăŃământ. CalităŃile instrumentelor de evaluare: validitate. clasificări. 5620/ 11.11. 2 la OMECTS nr. caracterizare.4 Evaluarea. Evaluarea procesului instructiv-educativ. SNEE.2 5. 2002 8 . tipuri de evaluări. 2. lucrare apărută sub coordonarea CNC. *** Ghid de evaluare pentru ştiinŃe socio-umane. caracterizare.1 5. 2.Anexa nr. reguli de proiectare. Strategii şi modalităŃi de integrare în lecŃie a activităŃilor cu caracter practic-aplicativ 1. obiectivitate şi aplicabilitate. Utilizarea tehnologiei informaŃiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. Proiectarea activităŃii didactice: planificare calendaristică. Metode didactice specifice: clasificare. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăŃare prin cooperare. componentă fundamentală a procesului de învăŃământ: obiective. funcŃii.1 3. Mijloacele de învăŃământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăŃare-evaluare. Bucureşti. Tipologia itemilor: definiŃie. proiectarea unităŃii de învăŃare. 3. Ed. 4. caracterizare. fidelitate.

T. 1998 Cucoş C. 8. Bucureşti. Iaşi. 2000 DruŃă M.. Ed. Polirom. 1998 CreŃu C.2010 3.). 13. 5. "Curriculum individualizat şi personalizat". ConsideraŃii teoretice şi aplicaŃii". 2001 CreŃu C. 1988 NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile-cadru. Iaşi.. 10. în anul şcolar în care se susŃine concursul. Polirom. E. (coord. 2002 Ionescu M. Ed.D. Polirom. Ed. "Prelegeri pedagogice". Polirom. Aramis. Pânişoară I.U. 1990 Nicola I. Ed. Dacia.P.. (coord.. 2 la OMECTS nr. Ed. 4.Anexa nr. Radu I. Bucureşti. Ed.. şi Cerghit I. 9. precum şi manualele alternative cuprinse în Catalogul manualelor şcolare valabile în învăŃământul preuniversitar. "Didactica moderna". Bucureşti. "Tratat de pedagogie şcolară". Iaşi. Bucureşti. 12. 1997 Cristea Sorin. "Curs de pedagogie". Ed. Potolea D. 9 . "Pedagogie generală".. 5620/ 11. Bucureşti. 6. Ghid pentru profesori. Cluj-Napoca. 2003 Vlăsceanu L. "Psihopedagogia succesului". Prognosis. Neacşu I. Humanitas Educational. "DicŃionar de termeni pedagogici". Ed. E.. programele şcolare pentru disciplinele Economie şi EducaŃie antreprenorială.. Militară. Ed... 14. Iaşi. Bucureşti. 2001 Stoica A.11. De la teorie la practică".. 7.B. Bucureşti. "Evaluarea progresului şcolar.. Ed. 11. "Didactica disciplinelor economice. 1995 Neacşu I. O.. Cerghit I.). "Evaluarea curentă şi examenele".. 2000 Stoica A. ASE. "Metode şi tehnici de învăŃare eficientă"..

Ministerul EducaŃiei. 2 la OMECTS nr.Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare . 5620/ 11. Cercetării.11.Anexa nr.Institutul de ŞtiinŃe ale EducaŃiei . DirecŃia Generală EducaŃie şi ÎnvăŃare pe Tot Parcursul VieŃii Angela TESILEANU Sorin SPINEANU DOBROTĂ Marius AVRAM . Tineretului şi Sportului.2010 Grupul de lucru pentru discipline socio-umane Eugen STOICA .Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->