1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως
Ἦχος

Δευ

τε

του

α

νε

δο

ξα

α

α

να

λα α

α

σπε ε
σα

ε

τε

στα αν τα

Πα

α α
ε

Χρι
α

βε

ε ρου

τε

ε φω ως

φω ο

ι

στο

ο ον

ε

εκ

νε

το

ος

εκ
και

τον α
ε

α

ε ε κρω ων

Εἶτα ἐξερχόμεθα τοῦ Ι. Ναοῦ Ψάλλοντες
Ἦχος

Την
Αγ γε λοι
µα α
εν

κα

α

να στα σι

υ

µνου ου ου

ας τους ε
θα

Δι

ρα

πι
καρ δι

ι

ιν
σιν

γη ης

σου Χρι στε Σω τηρ
εν
κα

ου ρα νοις
τα

ξι

α σε ε δο ξα ζειν

και η
ω ω σον

2

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ
Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ χορός: Ἀμήν, καί ὁ Ἱερεύς ψάλλει τό Χριστός Ἀνέστη
Ἦχος
Πα

Χ
κρω

ρι

στο ος

α

ω ων θα να α τω

τη

η

µνη

η

νο

ος

η

σα α

µα α α

σι

α ας

νε

ε

θα α
και

στη ε
να α

ε
το

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

σα

εκ

νε

ο ον πα
τοι οις
α α µε

Λέγεται δὲ τοῦτο τρὶς ὑπὸ τοῦ Ἱερέως,
(τήν κατάληξην ζωήν χαρισάμενος ψάλλουσιν οι χοροί ).
Εἶτα λέγει ὁ Ἱερεὺς ἢ ὁ Διάκονος τοὺς ἑπομένους Στίχους
καθ' ἕκαστον δὲ Στίχον ψάλλεται ὁμοίως
ὑπὸ τῶν Χορῶν τὸ Χριστός Ἀνέστη ..
Στίχ.α'. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ
ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ
μισοῦντες αὐτόν.
Στίχ.β'. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς
ἀπὸ προσώπου πυρός.
Στίχ.γ'. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου
τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
Στίχ.δ'. Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα
καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Δόξα...
Χριστὸς ἀνέστη...
Καὶ νῦν... τὸ αὐτὸ
Εἶτα ὁ Ἱερεύς, γεγονωτέρᾳ φωνῇ
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας...
Ὁ Χορὸς : Καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

3

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...
μεθ'̉ἥν ψάλλομεν ψάλλομεν τον
Ἀναστάσιμον Κανόνα:

ᾨδὴ α'

Α
Λα

οι

θα

να

να

στα

σε ως

Πα α σχα Κυ
του προς ζω

η

ρι

ην

Ἦχος

µε ρα λαµ πρυν θω µεν

ου Πα α σχα

και εκ

Πα

εκ γαρ

γης προς ου ρα νον Χρι

3

στο ος ο

Θε

ος

η

µα ας

δι

ε

βι

βα σεν

Δίς

ε

πι

νι

Δ
ρι

α

α δο ον τας

ο

ξα τη

α

θαρ

Α

γι

α Α να

στα σει σου Κυ

ε

Κ
µε

κι ον

θα

στα σε

τω
ως

α

θω

µεν τας αι

προ

Χρι στο ον

σι τω φω
ε

σθη σεις και ο
τι

της

Α

ψο
να

ξα στρα πτον τα και Χαι ρε

4

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

τε
νι

φα σκον τα
κι ον

α

Δ

ο

σαν
ζε

υ

ξα

ο ρα τος

ρα
δε

νας των

Ο

τρι

και

πι

και

Α

γι

ξι ως ευ φραι

νε

σθω

α σθω

ορ

τα

Υι

Χρι

ο σµος

νυν
ω

υ

ρα

α

ο

στο ος γαρ

αι

πα

α γαλ λι

κο

αι

Πα

νοι µεν ε

νη αι ω ω νι ι

Κ

ε

ω

τι

γη η
τω δε

νω ως α κου σο µε θα

α δο ον τες

ω Πνευ µα

Ο

τρα

ρα
ε

ε

τος τε α πας και
γη γερ ται

ευ φρο

α
συ

ος
και
νων

α
α

ει

και

εις τους

αι

ω

ξι ως ευ φραι

νε

σθω

µην

νοι µεν ε

πα

5

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

σαν
ζε

γη η
τω δε

ο ρα τος

δε

α γαλ λι

κο
Χρι

ο σµος

Λα

οι

θα

να

ο

να

α σθω

ρα

στο ος γαρ

νη αι ω ω νι ι

Α

α

ε

ε

ορ

τα

τος τε α πας και
γη γερ ται

α

ευ φρο

συ

ος
στα

σε ως

Πα α σχα Κυ
του προς ζω

ην

η

ρι

µε ρα

λαµ πρυν θω µεν

ου Πα α σχα

και εκ

εκ γαρ

γης προς ου ρα νον Χρι

3

στο ος ο

Θε

ε

κι ον

πι

νι

Χ

ος
α

ρι στος α

ω θα να τον πα

η

µα ας

δι

ε

βι

βα σεν

α δο ον τας
νε στη εκ νε κρων θα

τη η σας

και τοις
( γ΄ )

σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

εν

να

α τω

τοις µνη µα

6

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

η σους α πο του τα φου κα

δω

κεν

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

ο

η

µιν την

αι

ω

ουκ εκ

πε

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὸν τὸ κράτος...
ᾨδὴ γ'
Ὁ εἱρμὸς.

Δ
τρας α
ας

ευ τε πο µα πι

γο

ω µεν και

νον

ο νου τε ρα τουρ γου µε νον

πη γην

εκ

αλλ

α φθαρ σι

τα α φου οµ βρη σαν τος Χρι στου

εν

Δίς

ω στε ρε ου ου µε ε

Δ
ρι

ρα

ο

ξα τη

Ν

υν

πα

νος

τε και γη

θα
Α

γι

α Α να

στα σει σου Κυ

ε
αν τα πε πλη ρω ται φω

τος

ου

η και τα κα

α

ε

τα χθο νι

7

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ορ

τα

ζε τω γουν πα

σα

κτι ι

σις

την

Ε γερ σιν

Δίς

Χρι στου

Δ

εν

η

ο

ξα

Πα

τρι

ε ω ω ται
ω

και

Α

γι

θες συ νε θα πτο µην σοι Χρι στε

συ

νε

γει

ω Πνευ µα

Χ

ε στε ρε

και

Υι

τι

ρο µαι ση

η µε ρον α

µην σοι χθες

αυ

να στα ντι σοι

τος µε συν δο

συ

νε σταυ ρου

ξα σον Σω τηρ

εν

τη βα σι λει ει α α σου

Κ
νας των

αι
αι

Χ
ρο µαι ση

νυν
ω

και
νων

α
α

ει

και

εις τους

ω

νε

γει

µην

θες συ νε θα πτο µην σοι Χρι στε
η µε ρον α

αι

να στα ντι σοι

συ

συ

νε σταυ ρου

8

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

µην σοι χθες

αυ

τος µε συν δο

ξα σον Σω τηρ

εν

τη βα σι λει ει α α σου

Δ
τρας α
ας

ευ τε πο µα πι

γο

ο νου τε ρα τουρ γου µε νον

πη γην

εκ

ω

θα

ρι στος α

να τον πα

νον

ουκ εκ

αλλ

πε

α φθαρ σι

τα α φου οµ βρη σαν τος Χρι στου

ω στε ρε ου ου µε ε

Χ

ω µεν και

εν

θα
νε στη εκ νε κρων θα

τη η σας

και τοις

να
εν

α τω

τοις

µνη

( γ΄ )

µα σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

δω

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

η σους α πο του τα φου κα
κεν
ο

η
ος

µιν την

αι

ω

9

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν...
Ὑπακοὴ( χύμα) Ἦχος δ'

Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν
λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου, τὸν
ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τὶ ζητεῖτε ὡς
ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῷ
κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον,
ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.
ᾨδὴ δ'.

Ε

πι

ρος Αβ βα κουµ
φα

ε

της

θει

ας φυ λα κης ο

στη τω µεθ η µων και δει

σφο ρον

αγ γε λον δι

Ση µε ρον σω τη

ρι

α

α

τω

κο

πρυ
σµω

θε

η

κνυ υ

γο
τω

σι ως λε γον τα
ο

τι

α

Δίς

νε στη Χρι στος ως παν το δυ υ να α µος

Δ
ρι

ο

ξα τη

α

γι α

ρ

σεν µεν ως δι

Α να στα σει σου Κυ

ε

Α
ου σαν νη

δυν

α

νοι ξαν την παρ θε νευ

πε φη νε Χρι στος

ως βρο τος δε α µνος

10

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

προ ση γο ρευ ται

α

λι δος το η µε
α

λη

θης

Δ

ο

ω Πνευ µα

Ω
µε νος η

ς

τε

µω µος δε ως
ρον Πα α σχα

τε λει ος λε
ξα

α γευ στος κη

Πα

και ως

Θε

ος

ω

Α

γι

ε λε ε κται

τρι

και

Υι

τι
ε

νι

µιν

αυ

σι ος

α µνος ο

στε φα νος χρη στος

ε

κου

υ περ παν των τε θυ ται Πα α σχα το κα
και αυ θις εκ του τα φου ω

ραι αι

συ νης η µιν

η λι ι

Κ
νας των

αι
αι

και

ε λαµ ψεν η
νυν
ω

και
νων

α
α

ει
µην

και

ος

ευ λο γου
σι

θαρ

ι

ως

τη ρι ον
δι

και

ο

αι

ω

ος
εις τους

11

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ο

θε

δους κι βω
Θε

ου

του
ο

ο
η

Α

πα τωρ µεν Δαυ ιδ προ της σκι ω

λα το σκιρ των
γι ος

ρων τες ευ φραν θω µεν

ο

λα

ος

δε

του

την των συµ βο λων εκ βα σιν ο
εν

θε

ως

ο

τι

α

νε

στη Χρι στος ως παν το δυ υ να α µος

Ε

πι

ρος Αβ βα κουµ
φα

ε

σφο ρον

της

θει

ας φυ λα κης ο

στη τω µεθ η µων και δει
αγ γε λον δι

Ση µε ρον σω τη

ρι

α

τω

α

πρυ

κο

θε

η

κνυ υ

γο
τω

σι ως λε γον τα

σµω

ο

τι

α

νε στη Χρι στος ως παν το δυ υ να α µος

Χ
ω

θα

ρι στος α

να τον πα

νε στη εκ νε κρων θα
τη η σας

και τοις

να
εν

τοις

α τω
µνη

12

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

( γ΄ )

µα σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

η σους α πο του τα φου κα

δω

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

κεν
ο

η

µιν την

αι

ω

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος..
ᾨδὴ ε'.
Π

Ο
τι

ρ

µυ ρου τον
και

θρι σω µεν ορ θρου βα

θε

ος

υ µνον προ σοι σω µεν τω

Χρι στον ο

ψο µε θα

δι και

ο

Δε
συ

και αν
σπο τη
νης

η

(Δις.)

λι ον

Δ
ρι

πα σι ζω ην

α να
α

γι α

τε ελ λο ον τα

ο

ξα τη

Α

να στα σει σου Κυ

ην

α µε τρον σου ευ σπλαγ χνι

ε

Τ

αν

οι ταις

13

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

του
προς
πο

Α δου σει ραις συ νε χο µε νοι
το φως
δι

ο

ω Πνευ µα

Π

και
σι

πει γον το Χρι στε

δορ

α

ον

ξα

Πα

τρι

και

Υι

ω

σελ θω µεν λαµ πα δη φο

τι Χρι στω εκ του µνη µα τος

νας των

Π

και

ε

ορ τα σω µεν ταις φι

αι
αι
ρο

νυν
ω

και
νων

α
α

ει

και

ροι

ως
λε

Α

γι

νυµ

τω προ
φι

ορ τοις τα

Πα σχα Θε ου το σω τη η ρι ι

Κ

ον

τι

ρο

συν

κο τες

γαλ λο µε νω

Πα σχα κρο τουν τες αι ω ω νι ι

Δ

ι

η

δε

ω
ξε

ον
εις τους

αι

ω

µην

σελ θω µεν λαµ πα δη φο

ροι

τω προ

14

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ι

ον

και

τι Χρι στω εκ του µνη µα τος

συν

σι

ε

ρ

τι
και

η

λι ον

Χ
θα

θρι σω µεν

νυµ

λε

Χρι στον ο

πα σι ζω ην

θε

ρι στος α

να τον πα

δι και

α να

ο

ξε

ος

και

Δε

σπο

συ

νης

τε ελ λο ον τα

νε στη εκ νε κρων θα
τη η σας

ω

ον

ορ θρου βα

ψο µε θα

φι

ορ τοις τα

µυ ρου τον υ µνον προ σοι σω µεν τω

τη

ω

ορ τα σω µεν ταις φι

Πα σχα Θε ου το σω τη η ρι ι

Ο
αν

ως

και τοις

να
εν

α τω

τοις

µνη

( γ΄ )

µα σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

δω

η σους α πο του τα φου κα
κεν

η

µιν την

αι

ω

15

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

ο

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ἡγίασται...
ᾨδὴ ς'

Κα
γης
κα

τη ηλ θες εν

και

συ

ως

εκ

τω

νε τρι ψας µο χλους αι

το χους πε πε δη µε

ρο ος

τοις κα

τα α τοις της
ω

νι

ε νων Χρι στε

κη τους Ι ω νας

ε

ι

ους

και τρι η µε

ξα

νε

ε στης του

(Δις.)

τα φου

Δ
ρι

ξα τη

υ

λα

α

γι α

Α να στα σει σου Κυ

ε

Φ
ε

ο

ξη

ξας

γερ θης του

τα

ση µαν τρα σω

τα α φου

ο

α

Χρι στε

τας κλεις της Παρ

θε νου µη λυ µη να µε νος εν τω το κω σου

και

α

16

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

νε

ω ξας η µιν Πα ρα

Δ

ο

ξα

ω Πνευ µα

Σ
ε
ως

Πα

ω

και

τερ µου το
ον

Υι

ζων τε και

ως Θε

προ σα
γε

τρι

ει σου τας πυ λας
ω

και

α

α

Α

γι

τι

ρει ει

παγ

δει

ος

σε αυ τον

γα γων τω Πα τρι

νη τον

Α

δαµ

και

α

ι

α να

ε

θυ τον ι
κου

σι

συν α νε

ι

στη σας

στα ας εκ

του

τα φου

Κ
νας των

αι
αι

Σ
ε

ρει ει

νυν
ω

ω

νων

α

τερ µου το
ον

ως Θε

ει

και

εις τους

αι

ω

µην
ζων τε και
ος

α

σε αυ τον

α
ε

θυ τον ι
κου

σι

ι

17

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ως

προ σα

παγ

γε

γα γων τω Πα τρι

νη τον

Α

δαµ

ι

συν α νε

α να

στη σας

στα ας εκ

του

τα φου

Κα
γης

και

κα

τη ηλ θες εν
συ

ως

εκ

τω

νε τρι ψας µο χλους αι

το χους πε πε δη µε

ρο ος

τοις κα

τα α τοις της
ω

νι

ε νων Χρι στε

κη τους Ι ω νας

ε

ι

ους

και τρι η µε

ξα

νε

ε στης του

τα φου

Χ
ω

θα

ρι στος α

να τον πα

νε στη εκ νε κρων θα
τη η σας

και τοις

να
εν

τοις

α τω
µνη

( γ΄ )

µα σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α

να στας ο Ι

η σους α πο του τα φου κα

18

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

θως προ

ει ει πεν

ε

δω

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

κεν
ο

η

µιν την

αι

ω

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς...
Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ'

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾋδου
καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός,
γυναιξὶ μυροφόροις φθεγξάμενος, χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς
Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων
ἀνάστασιν.
Ὁ Οἶκος
Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντά ποτε ἐν τάφῳ, προέφθασαν
πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς
ἀλλήλας ἐβόων, ὢ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν,
Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον, σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν
παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι, ἄγωμεν, σπεύσωμεν,
ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ
μύρα ὡς δῶρα τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ' ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ,
καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν, Ὢ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς
πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Συναξάριον τῆς ἡμέρας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

19

Συναξάριον
Τῇ ΚΔ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ὁσίας Ἐλισάβετ, τῆς
θαυματουργοῦ.
Στίχοι

Ἐλισάβετ, λιποῦσα γῆν, Θεοῦ Λόγε,
Καλὴ καλὸν βλέπει σε νύμφη νυμφίον.
Εἰκάδι καί γε τετάρτῃ ἀπῆρε πόλονδε Ἐλισαβέτεια.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σάββα τοῦ
Στρατηλάτου.
Στίχοι
Ἐλισάβετ, λιποῦσα γῆν, Θεοῦ Λόγε,
Καλὴ καλὸν βλέπει σε νύμφη νυμφίον.
Εἰκάδι καί γε τετάρτῃ ἀπῆρε πόλονδε Ἐλισαβέτεια.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτυρων τῶν διὰ τοῦ
Ἁγίου Σάββα πιστευσάντων ἑβδομήκοντα στρατιωτῶν, ξίφει
τελειωθέντων.
Στίχοι
Κάρας ἀριθμῶν τῷ ξίφει τετμημένας,
Εὕροις πεσόντας ἄνδρας ἑπτάκις δέκα.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πασικράτους
καὶ Βαλεντίωνος.
Στίχοι
Ὁ Πασικράτης ἤρατο τμηθεὶς κράτος,
Βαλεντίωνος ἐκβαλὼν φόβον ξίφους.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐσεβίου,
Νέωνος, Λεοντίου, Λογγίνου καὶ ἑτέρων τεσσάρων.
Στίχοι
Ἀριθμὸν ἰσάμιλλον ὀκτὼ Μαρτύρων,
Τὸν ἰσάκις τέμνουσιν ἴσον ἰσάκις.

20

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στίχοι
Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πάλην ᾍδου μόνος
Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκύλα.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον,
Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ
δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν· ἰδοὺ γὰρ
ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν
γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. γ'
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν
ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. (γ)
ᾨδὴ ζ'

Ο
µε νος γε
δι
πρε

α

Παι αι δας
νο µε νος

εκ

µι

ι νου ρυ

ο µο νος ευ

α φθαρ

σι

λο γη τος των Πα

πε ρε εν δο ο ξος

και

ας εν δυ ει ευ

Δίς

ρων Θε ος και υ

σα

αν θρω πος πα σχει ως θνη τος

πα θους το θνη τον

πει αν

κα

τε

ε

21

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δ
ρι

ο

ξα τη

α

υ

ναι αι κες

πι σω σου ε δρα µον
ε

ζη η τουν

τα Θε ον και Πα σχα

Δ

ο

ω Πνευ µα

Θ

α

ξα

µε
ον

Α να

στα σει σου Κυ

τα

µυ ρων θε

δε ως θνη τον

ο φρο νες ο
µε τα δα κρυ

προ σε

κυ νη σαν χαι ρου σαι ζω ων

το

στι

θη ταις ευ ηγ γε λι

µυ

κον

σοις Χρι στε ε Μα

ι σα αν το

Πα

τρι

και

Υι

ω

και

Α

γι

τι
να α του

Α δου την κα θαι ρε σιν
νι

α

ε

Γ

ων

γι

ου α παρ χην

ε
αλ

ορ

τα

λης βι ο

ζο µεν νε κρω σιν
της της

αι

ω

και σκιρ των τες υ µνου µεν τον αι

τι

22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ον

τον µο νον ευ λο γη τον των Πα

και υ

ε ρων

Θε ον

πε ρε εν δο ο ξον

Κ
νας των

αι

αυ τη

νυν

αι

Ω

ω

ς

και

ο

η

αγ γε λος
φου σω

µα

Ο
µε νος γε
α

α

νων

η σω τη

φο ρου

δι

τε

µε

α

ρι ος
ρας

εν

η

το

τι

κως

ι

ε

εις τους

αι

ω

ρα και πα

νε

ορ τος

νυξ και φω ταυ γης της λαµ προ
της Ε

γερ σε ως ου σα προ

α χρο νον φως

πα σιν ε

Παι αι δας

και

µην

ον τως

ε

νο µε νος

ει

εκ

εκ

α

πε ε λα αµ ψεν
κα

µι

ι νου ρυ

αν θρω πος πα σχει ως θνη τος

πα θους το θνη τον

τα

α φθαρ

σι

σα
και

ας εν δυ ει ευ

23

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

πρε

πει αν

ο µο νος ευ

ρων Θε ος και υ

Χ

λο γη τος των Πα

τε

ε

πε ρε εν δο ο ξος

ρι στος α

ω θα να τον πα

νε στη εκ νε κρων θα

τη η σας

και τοις

εν

να

α τω

τοις µνη µα

( γ΄ )

σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

δω

η σους α πο του τα φου κα
κεν

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

ο

η

µιν την

αι

ω

α

η

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Εἴη τὸ κράτος...
ᾨδὴ η'

Α
µε

υ

ρα

ις και

τη
η

κυ

η κλη τη
µι α των Σαβ βα

ρι

α

ε

ορ

η και α
α των
των

γι
η

ε

ορ

βα σι λι
τη

και

24

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

πα

νη

εν

η

τους

γυ

αι

Δ
ρι

ρις

ε

ευ

λο

ω

ω ω

ο

ε

στι ι πα α νη

γου

ου

ου

γυ ρε ων

µεν

Χρι στον εις

Α να

στα σει σου Κυ

νας

ξα τη

α

γι

α

ε

Δ

ευ

τε του και νου της αµ πε λου γεν νη

τος

της θει

ση

µω η µε

ας

τε

ευ

ρα

Χρι

τον ως Θε

Δ

ας

της

στου κοι
ον εις τους αι

ο

ω Πνευ µα

ξα
τι

Πα

φρο

συ

ε
νω

υ νης

γερ σε ως

µα

εν

τη

ευ

βα

σι

λει

νη σω µεν υ µνουν τες

αυ

ω νας
τρι

και

Υι

ω

και

Α

γι

25

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α
και

ι

ρον κυ κλω τους
ι

δε

φεγ γεις ως

ι

φω

λασ σης και

σοι

ευ

λο

Κ
νας των

αι

νυν
ω

α

Πνε ευ µα
σε σι φυ σις
εις σε

εκ

ε

ω

µους σου
σι

ι

ας

τα

και
νων

α
α

ει

υ

σιν

βε βα πτι σµε

εις παν τας τους αι ω νας

ρα

και

τε κνα σου

εν

ω νας

εις τους

αι

ω

κρα

α τορ και Λο γε

και

ε νι ζο µε νη εν

περ

ο

µην

τερ παν το
τρι

και

Σι ων

σοι θε

δυ σµων και βορ

γου ουν τα Χρι στον εις τους αι

αι

Π

δου γαρ η κα

στη ρες

θα

ο φθαλ

ου ου σι
θα

και σε

ε και
ευ

υ

πο
υ

στα α

περ θε ε

λο γου ου µεν

26

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Α
µε

υ

ρα

τη
η

κυ

ρι

πα

νη

γυ

ρις

εν

η
αι

Χ

η και α

µι α των Σαβ βα

ις και

τους

η κλη τη

α

ε

ε

ευ

λο

ω

ω ω

ρι στος α

ω θα να τον πα

ορ

ε

α των
των

η
ε

στι ι πα α νη

γου

ου

ου

γι

µεν

α

η

βα σι λι

ορ

τη

και

γυ ρε ων
Χρι στον εις

νας
νε στη εκ νε κρων θα

τη η σας

και τοις

εν

να

α τω

τοις µνη µα

( γ΄ )

σι ζω ην χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ

να στας ο Ι
ει ει πεν

ε

δω

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

η σους α πο του τα φου κα
κεν
ο

η
ος

µιν την

αι

ω

27

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι ηὐλόγηται...
ᾨδὴ θ'

Μ
θε λου
και

ε

σι

ι

ως

σα ληµ

τι

πα θον

ζου φω

η γαρ

νε τει λε
συ υ δε α

ε

λυ νον ψυ

χη
τα

η

και

µου ου τον
τα

φε

ε

εν τα α

ε ξαν α σταν τα τρι η µε ρον εκ τα φου

Φω

α

γα

δο

τι ζου
ξα

η

Κυ

νε

Χο ρευ ε νυν και α
γνη τερ που Θε

Ι

ε ρου

πι

σε

γα αλ λου Σι

ων

ρι

ο

α

ι ου ε

το ο

κε

εν

τη

µου ου τον

ε

γερ σει του το ο κου ου σου

Μ
ξαν α

ε

γα

στα αν τα

στον τον ζω ο

δο την

λυ νον ψυ
τρι

η

µε

χη
ρον

η
εκ

τα

α φου Χρι

28

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Φω
σα ληµ
α

τι

ζου φω

η γαρ

νε τει λε

Κυ

νε

ρι

γνη τερ που Θε

ο

α

Ι

ε ρου

πι

σε

γα αλ λου Σι

ων

ι ου ε

το ο

κε

εν

τη

ο

θη

γερ σει του το ο κου ου σου

Χ
τον

ρι

θυ

α µαρ

υ
τι

Ω

γει λω

στος το
µα

νον

Πα σχα το ζω

µνος Θε

ου

ο

αι

αι ρων την

αν κο σµου

µεθ
ε

και

α

θει ας

σου φω νης

στε

ξα

η

Χο ρευ ε νυν και α

συ υ δε α
ε

δο

τι ζου

σε σθαι

η

ω

φι ι λης

µων

α

ψευ

ω γλυ κυ

τα της

δω ως γαρ

ε πηγ

µε χρι τερ µα των αι

η ην οι πι στοι

οι οι οι

ω

ω νος Χρι

αγ κυ ραν ελ

πι

ι

29

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

δος

κα

τε χον τες

Σ

η

µε

χαι αι ρει

ο

α

γαλ

ρον πα σα
τι

λο ο µε ε

θα

κτι σις α γαλ λε ται και

Χρι στος

α

νε

ε στη και

Α

δης ε σκυ λευ θη

Ω

θει ας

σου φω νης
γει λω

ε

στε
δος

µεθ

ω

η

σε σθαι

µων

τε χον τες

Δο
Πνευ µα

Μ

ξα

Πα

α

ψευ

ω γλυ κυ

τα της

δω ως γαρ

ε πηγ

µε χρι τερ µα των αι

η ην οι πι στοι
κα

φι ι λης

οι οι οι
α

τρι

γαλ

και

ω

αγ κυ ραν ελ
λο ο µε ε

Υι

ω νος Χρι

ω

και

Α

πι

ι

θα
γι

ω

τι
ε

γα

λυ νον ψυ

χη

η µου ου της τρι συ

30

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

πο

στα

του

και

α

δι

αι

ρε

ε του Θε ο τη τος

το κρα τος

Ω

Πα σχα το

τα τον Χρι στε

ω

σο

ου και δυ να µις
σου ου µε τα σχει
η

µε ρα της

Κ αι
των

γη
Υι

αι

Χ

αι

µε

νη

ος

α

νων

α

και ι

και
µιν

Λο

ε κτυ πω

βα

λει ει α ας σου

σι
α

ει

τη

και

α

ε

ο γε

εν

νε

ρω
του Θε

τε

ρον

σπε ε

ρω

εις τους αι

ω

νας

µην

Παρ θε

χαι ρε
νε

γα

ει ει ειν

α

ρε

φι

δι δου η

νυν και

ω

µε ε

νε
δε

χαι
δο

αι
ξα

ε στη τρι η µε ρος

ρε χαι ρε ευ λο
σµε νη
εκ

σος γαρ

τα φου

31

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ω

Πα σχα το

τα τον Χρι στε

ω

σο

ου και δυ να µις
σου ου µε τα σχει
η

µε ρα της

Ο
τω
ε

µε

γα

α

και ι

και
µιν

Λο

ε κτυ πω

εν

βα

λει ει α ας σου

σι

γε λος ε
Α

ρε

τη

α

βο

ε

ο γε

ει ει ειν

νη

ρω χαι αι

φι

δι δου η

Αγ
ε

µε ε

νε

ρω
του Θε

τε

ρον

σπε ε

ρω

ο α τη Κε

χα

ρι

γνη Παρ θε νε χαι αι ρε και πα λιν

σος γαρ Υι

ος

α

νε

η

νε

α

ε στη τρι

η µε ρος εκ τα φου

Φω
σα ληµ
α

τι

ζου φω

η γαρ

νε τει λε

δο

τι ζου
ξα

Κυ

Χο ρευ ε νυν και α

ρι

Ι

ε ρου

πι

σε

γα αλ λου Σι

ων

ι ου ε

32

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

συ υ δε α
ε

γνη τερ που Θε

ο

το ο

κε

εν

τη

τω

θα

γερ σει του το ο κου ου σου

Χ

ρι

να τον πα

στος

α

τη η σας

νε στη εκ νε κρων θα να
και τοις

εν

τοις µνη µα σι ζω

εκ τρίτου.

ην

χα ρι σα α µε ε νος

Α
θως προ
ω

να στας ο Ι
ει

ει πεν

ε

η σους α πο του τα φου κα

δω

κεν

η

νι ον ζω ην και µε γα ε λε ο

ο

µιν

την

αι

ο

Βα

ος

Εἶτα, Συναπτὴ μικρὰ μεθ' ἣν Ἐκφώνησις
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι...
Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος
3

Σ

αρ

3

σι

κι

Δι
3

υ πνω σας ως θνη

3

λε ευς και

τος
3

Κυ

υ ρι

ος

τρι

η µε ρος

ε ξα

33

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
3

νε

ε

και

κα

στης

Α

ταρ

γη

δαµ ε

3

γει ει ρας

η σας θα

α

3

α φθαρ

να

ε

εκ φθο ρας

τον

Πα σχα της

3

σι

ἐκ τρίτου

ας του κο σµου ου σω τη

η

ρι ον

Εἰς τοὺς Αἴνους.
Ἦχος

Π
υ

ρι ι

εκ

τω

το ο
πρε
ε

α σα πνο
ι

ι

ω ων ου
ον

εν

ε

ε

πει

Α

ι

η

αι νε σα

ον

αι

ρα

υ

α τω

το ον Κυ

υ

τε

τον Κυ ρι

ον

νει

α νων

τοι οις
υ

Πα

υ

αι
ψι ι

νει

τε

ι

α αυ

ι στοις

µνος τω ω ω ω

Σοι

Θε ε

ε

ω

γε ε

λοι

νει
οι

τε αυ το ον πα α α ντες οι
οι

α α

α

αυ του

αι

Α αγ
νει ει ει

34

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

τε

α αυ τον

ου

Σοι πρε
Θε ε

ε

αις

αυ

της µε

του

ην

α

νει

υ

υ

µνος

πει

τε

αυ

τον

ε

αι νει

τε

αυ

συ

υ

υ

θος

και

να α α α

Αι
αι

ε

πι

νει
τε

α αυ του

τω ω ω

τον

ταις δυ
κα τα

νη ης

α

µνου µεν σου Χρι στε το σω
α

α

α α µεις

λω

Υ
πα

να

ω

ω

νει

γα

δυ

ε
ε

Αι

πα σαι αι

τε
αυ

δο

στα α α
αυ

τον

τον
εν

τη

ξα ζο µεν

να

στει

το

πλη θος

α

αυ του

η ρι ο ον
σου

τη

α σιν

εν
ψαλ

η

χω σαλ πιγ γος
τη

ρι

ι

ω

35

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

και αι

κι

Ο
τον

θα

τω ννε
Κυ

να

θα α α

α ρα

σταυ ρον

υ πο

τον κα τα ργη η σας και

ε ε κρων
ρι

ι

να α α

Α

ει

ε

ι

ως µο

νει

αι

ορ

γα α α

νει

τε
τε

Ο

αυ
αυ

ει νας

και

α

να στας ε εκ

νευ σον η µων την ζω
νος παν

το

δυ

υ

ην
υ

υ

τον

ξι

τον

τον

εν
εν

τυ

µπα νω

χορ δαι

αι

και χο
αις και

α νω
Α δην σκυ λε

θρω πον α να στη σας τη
α

ρη

ει

α µος

ρω

στε

µει

α

ω σον η µας

να
εν

ευ σας

και

τον

αν

στα α σει ει σου Χρι ι
κα

θα

ρα

α

κα

36

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

αρ

δι

ει ει

οις

ι

υ µνειν και

Αι

νει

τε

αυ

τον

αι νει

τε

αυ

τον

εν

πα σα πνο η
ι

ι

Τ ην

ι

ε

εκ

αι

ο

υ µνου
Πα αρ

αν θρω πος και ε
νε στης

εν

α

α

κυµ

α

βα λοις

κυµ βα λοις
νε

πρε

πηρ χες τω ω ω ω

α

ξα

ζει

α

ευ

ηχ

λα λαγ

σα τω ω τον Κυ υ

υ

υ

ον

θε

ξα ζο ον τες
χθης

δο

ειν σε

µου
ρι

α

κου
ε

εκ

πη

σου συγ κα τα βα σιν δο

µεν

σε

ε

νου

και

Πα α α

α τρι

θε

Χρι

ι

στε

ε

α

τε

χω ρι στος υ
ε

πα θες ως

σι ως υ πε µει ει νας στα αυ ρον
του ου τα α φου ως

εκ πα στα

37

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

δος προ ο
τον κο ο
α α

ο

ο

ε

ο σµον

ε

Κυ

ε
ρι

ελ θων
ι

ι

ε

δο

να
ο

σω σης
ο

ξα

α σοι
Εἶτα τά Στιχηρά τοῦ Πάσχα
Ἦχος

Α
πι

να
σθη

τω σαν

στη τω

τω σαν

οι

ο

Θε

ος

εχ θροι αυ

α

πο προ σω που αυ του

Π

α

σχα

να

δε

δει κται

και

του
οι

δι
και

α σκορ
φυ

γε

µι σουν τες

αυ

τον

α

Πα σχα µυ στι κον
σχα Χρι στος ο

λυ

ι

ε

ρον η µιν ση η

Πα σχα και
Πα σχα παν

τρω της

νον
σε

Πα σχα

Α

η

µε
γι

ρον
ον

βα σµι ον Πα
α

µω µον

α

38

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πα σχα µε

ε

γα

Πα σχα των πι στων

πυ λας η µιν του πα ρα δει ει σου
α

γι

α

α ζον

Ως
ως τη

ε

κε

Δ

µων
ως

χα

κλει πει
ρος

ευ τε

α

πο

α
θε
ων

ρας ευ αγ γε

λι

λου

Ι

ε

θε

α

σα
χο

τερ

που χο

λι

ει
α

πυ

ρευ

της Α να
ε

τον Βα

µε

νη

του µνη µα τος

ε νον

τω σαν
ρος
γε

πα τε Δε χου παρ η

σα ληµ
εκ

πε

ας Γυ ναι κες ευ αγ

ρου

µε

Πα σχα παν τας

πο προ σω που

Σι

Χρι στου

ον προ ερ

κα πνος εκ

κη

και τη

νοι ξαν

πι στους

ται

λι στρι αι

α

Πα σχα το

σι

στα

σε

και α γα

αλ

λε

α Χρι στον
ως νυµ

φι

39

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ου
α

πο

τως

προ

α

σω

πο λουν ται
που του

οι

Θε

ου

α

µαρ τω

και οι

λοι

δι και οι

ευ φραν θη τω σαν

Α

ι

θε

ε

ο

δο του

θη

Μυ

ος

µε

ρο
ε

πι

νον

των

νε κρων

ρα

α πελ
ου Μα

Α

ροι

γυ ναι κες ο

και

υ

αυ
Τι

τι

θη
τη

ε

πι τον λι

τος προσ φθεγ ξα
ι ζη τει τε

ι θρη νει τε

θου

ορ θρου βα

στα σαι προς το µνη η µα του Ζω

ευ ρον Αγ γε λον

ου τως ε λε γε

του

φο

ου σαι κη

θον

κα

µε νος αυ ταις

τον ζων τα µε

τα α

τον α φθαρ τον ως εν φθο
ρυ

ξα

τε

τοις αυ

ρα

ην

ε

ποι

ταις
η

η

µε

η

40

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

σεν

ο

Κυ

ρι

ος

α γαλ

ευ φραν θω µεν εν

Π
Πα σχα παν
εν

χα

α
σε
ρα

ση µε ρον

βα
αλ

σω

σµι ον η µιν

λυ

στο ο ο

ι ω ω

ρι

πλη

θα

και

σε

ου Πα σχα

νε τει λε
µε

και γαρ

πα στου εκ λαµ

Πα σχα

θα
εκ

ω

τα

φου

ψας Χρι στος τα

λε γων

Κη

ρυ

υ ξα τε

ο ο λοις
Ἦχος

Δ

α

τρον λυ πης

ω σπερ εκ

µε

τη

λη λους πε ρι πτυ ξω

Γυ ναι α χα ρας ε

γι

α

σχα το τερ πνον Πα σχα Κυ

ω ω ω Πα σχα

Α πο

αυ

λι

ο
ω

Πα

ξα Πα τρι
Πνε ε

µα

και
α

Υι
α

ω
τι

και Α
ι

ι

41

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ι

Κ
αι

αι

Α

αι

νυ υ

ω
α

α

να
ρα

νη

η λους
ε

ε

και τοις

µι

Συγ χω

ρη

τη

αι

α

ει

ω

Α α

στα

α

σε

και εις τους

ω

ως

και λαµ πρυν θω ω ω

γυ υ

µε ε

των

και

ω

νω ων

α µην

ε

η

υ υν

ω ω νας

Α
ε

υ

υ
πε

θα

υ

ρει

ρι

ι

να

και αλ

Ει πω µε

σω
στα α

ε
σι

ω µεν
α

α σει

µε

µε ε

εν

ω

ε

τη

λη η

πτυ υ ξω

σου ου ου ου
η

η

η
ω

πα
η

ω

ω

ε εν

α

δελ φοι

η

η

η µας

ιν
πα

α

α αν τα

και αι ου

α

ου τω ω

42

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

βο

η

η

η η η
εκ

θα α

σω ω ω

νε
α

ε
να

το ον πα

εν

τοις

µνη

χα

α

ρι

σα α

κρω

η

στο ος

µα

η

µνη

η

νο

ος

Χ

η

σα α

µα α α

ρι

σι

στο ος

θα

να

τη η η
α

µε ε

νο

α

νε

ω ων θα να α τω

τη

κρω

ρι

Χρι στος

κρω ω ων

ε

Χ

ω µεν

α

ε

θα α

α ας

και

ο

να α

ω ων θα να α τω

νε

ε

θα α

νε στη
τω ω
και τοις

ζω

ω

ην

εκ

νε

ος

στη ε

ε
το

ο ον πα

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

α

α

η σας
σι

ο

α

σα

στη ε
να α

ε
το

τοι οις
α α µε

εκ

νε

ο ον πα

43

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

τη

η

µνη

η

νο

ο

η

σα α

µα α α
ο

ο

σι
ο ο

α ας

και

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι
ο

ο

ος

σα

τοι οις
α α µε

44

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΚΥΡΙΑΚῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ
Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ὁ χορός: Ἀμήν, καί ὁ Ἱερεύς ψάλλει τό Χριστός Ἀνέστη
Ἦχος

Χ
κρω

ρι

στο ος

α

ω ων θα να α τω

τη

η

µνη

η

νο

ος

η

σα α

µα α α

σι

α ας

Πα

νε

ε

θα α
και

στη ε
να α

ε
το

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

σα

εκ

νε

ο ον πα
τοι οις
α α µε

Λέγεται δὲ τοῦτο τρὶς ὑπὸ τοῦ Ἱερέως,
(τήν κατάληξην ζωήν χαρισάμενος ψάλλουσιν οι χοροί ).
Εἶτα λέγει ὁ Ἱερεὺς ἢ ὁ Διάκονος τοὺς ἑπομένους Στίχους
καθ' ἕκαστον δὲ Στίχον ψάλλεται ὁμοίως
ὑπὸ τῶν Χορῶν τὸ Χριστός Ἀνέστη ..
Στίχ.α'. Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ
ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ
μισοῦντες αὐτόν.
Στίχ.β'. Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς
ἀπὸ προσώπου πυρός.
Στίχ.γ'. Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου
τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.
Στίχ.δ'. Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα
καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.
Δόξα...
Χριστὸς ἀνέστη...
Καὶ νῦν... τὸ αὐτὸ
Εἶτα ὁ Ἱερεύς, γεγονωτέρᾳ φωνῇ
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας...
Ὁ Χορὸς Καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.

45

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

KYRIE ELEHSON

K

υ

ρι

ε

ε

λε

Ἦχος

ε

η σον

K

υ

ρι

ε

ε

λε

ε

ε

η σον

K

υ

ρι

ε

ε

λε

ε

ε

η σον

K

υ ρι ε

ε

λε

ε

ε

η

K

υ ρι ε

ε

λε

ε

ε

η σον

K

υ ρι ε

ε

λε ε

ε

Νη

ε

σον

η

σον

ΕΤΕΡΑ

K

υ

K

υ

K

υ

ρι

ε

K

υ

ρι

ε

ρι

ε

ε

ρι

λε ε

ε

ε

ε

η η σον

ε

λε

λε

η

ε

ε

σον
ε
ε

ε

η σον

λε η σο ο

ον

η

η

46

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

K

υ

ρι

ε

K

υ

ρι

ε

K

υ

ρι

ε

ε

λε η σον

K

υ

ρι

ε

ε

λε η σον

Κ

υ

ρι

ε

ε

λε η σον

K

υ

ρι

ε

ε

λε

K

υ

ρι

Σ

οι Κυ ρι ε

ε

ε
ε

λε

ε

λε

ε

λε

ε

η σον
ε

η σον

ε η σον
ε

ε

η σον

Ἀντίφωνον α'
Ἦχος

Στίχ.α΄.

πα

σα

Α

λα

Δι

λα

ξα

τε

τω

Κυ

ρι

ο

το κου

ω

η γη

Τ αις

πρε σβει αις

της

Θε

Σω

47

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

τερ

σω σον η µας
Στίχ.β΄.

τι

Ψ

αυ του

δο

α

λα

τε

τε

δη

τω

ο

νο

µα

σει

αυ

δο

ξαν

εν

αι

νε

πρε σβει αις

της

Θε

ο

το κου

τε

τω

Θε

ω

Εν

τω πλη

θει

του

Τ αις
τερ

σω σον η µας
Στίχ.γ΄.

βε

ρα

να

µε

Ε
τα

ερ

ως σου

Τ αις
τερ

Σω

ι

πα

γα σου
ψευ

σον ται σε

πρε σβει αις

ως φο
της

δυ

οι εχ θροι σου

της

Θε

η

γη

ο

το κου

Σω

σω σον η µας
Στίχ.δ΄.

Π

α

σα

προ σκυ

νη

σα

48

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

τω σαν σοι και ψα
δη

τω

ο

Τ
Σω τερ

νο
αις

λα

µα

τω σαν σοι

τι

σου

Υ

η

µα

α

τω σαν

ψι στε

πρε σβει αις της Θε

σω σον

ψα λα

ο

το

ο κου

ας

Ἀντίφωνον β'
Στίχ.α΄.

και

Θε

ος

οι

λο

γη

σαι

η µας

προ σω πον

αυ

του

εφ

σαι

ευ

Ο

σαι

η

µας

ε

φα

ναι

το

ε

λε

η

πι

µας και

η µας

Σ
να στας εκ
α

η

κτει ρη

ω

σον
νε κρων

η

µα ας Υι

ε

Θε ου

ψαλ λον τας σοι

ο

αλ λη λου

α
ι

49

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Στίχ.β΄.

σου

Τ ου γνω

εν

πα

σιν

Σ

ω

σον

να στας εκ

ναι

εν

ε θνε σι
η

νε κρων

τη

γη

την

το σω τη ρι

µα ας Υι

ε

δον

ον σου

Θε ου

ψαλ λον τας σοι

ο

ο

α

αλ λη λου

ι

α
Στίχ.γ΄.

λα

Ε

οι

ο

σαν σοι

λα

Σ
να στας εκ

ξο

Θε
οι
ω

ος

µο

λο

γη

σα σθω σαν σοι

ε

ξο

µο

λο

γη

σα

σθω

παν τες
σον

η

νε κρων

µα ας Υι

ε

Θε ου

ψαλ λον τας σοι

ο

αλ λη λου

α
ι

α
Στίχ.δ΄.

Ε

υ

λο

γη

σαι

η

µας

ο

Θε

ος

50

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

και φο

βη

θη τω σαν αυ τον

παν τα τα

πε ρα τα

της γης

Σ

ω

να στας εκ

σον

η

µα ας Υι

νε κρων

ε

Θε ου

ψαλ λον τας σοι

ο

α

αλ λη λου

ι

α

Δο

ξα

Πα

τρι

και

και

α

Υι

ω

και

Α

γι

ω

και εις τους

αι

αι

Πνευ µα τι

K
ω

νας

αι
των

Ο
Θε ου
τα

ξα

ει

αι αι ω νων
µο

α
δε

νυν

νο

γε

Α
νης

µην
Υι

θα να τος υ πα α α
µε

νος

δι

α

ος και Λο γος του
αρ χων

και κα

την η µε τε ραν σω τη

51

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ρι

ι

αν

ας Θε ο
α
θεις

σαρ κω

το κου
τρε

τε

και

ε πτως ε

Χρι στε

θη η
α
εν

ναι
ει

αν

θα

ει

εις

συν δο

ζο

ο µε νος τω Πα

ω

Πνευ µα τι

σω σον

να

γι

νου Μα ρι

α

ας

σταυ ρω
τω θα να τον

γι ας Τρι α δος

τρι

µα

Α

πη σας

της Α

η

της

θε

θρω

πα τη σας
ξα

παρ

ο Θε ος
ων

εκ

και τω
α

Α

γι

και

δι

ας

Ἀντίφωνον g'
Ἦχος

Στίχ.α΄.

α

φυ

A

σκορ πι

γε

ταις αυ

να

σθη

τω σαν

τον

στη

τω

οι

Πα

ο

Θε

ος

εχ

θροι

αυ

τω

σαν

α

πο προ σω που αυ του

του

οι

και

µι σουν

52

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

X
κρω

στο ος

α

νε

ω ων θα να α τω

τη

η

µνη

η

νο

ος

Στίχ.b΄.

η

σα α

µα α α

λοι

α

και

οι

X
κρω

ρι

πο

τως

η

µνη

η

και

να α

α

πω λουν ται

προ σω που του

ε
το

εκ

οι

Θε

ου

ε

στη ε

νε

ο ον πα

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

σα

α

τοι οις
α α µε

µαρ τω

και

οι

δι

εκ

νε

ευ φραν θη τω σαν
ρι

στο ος

α

ω ων θα να α τω

τη

στη ε

θα α

α ας

σι

ε

η

σα α

µα α α

σι

α ας

νε

θα α
και

να α

ε
το

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

σα

ο ον πα
τοι οις
α α µε

53

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

νο

ο

ο

ο

ο ο

ο

ο

ος

Εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα
Ἦχος

Ε
τον
σον

ν

Εκ

Θε

κλη

ον

η

ι

αις

ε

Θε ου

ψαλ λον τας σοι

ρι

στο ος

α

ων θα να α τω
η

σα α

µα α α

α ας
σι

νε

ε

θα α
και

ο

λο

α

αλ λη λου

Ἦχος

X

ευ

γει

Κυ ρι ον εκ πη γων Ι σρα ηλ

µα ας Υι

νε κρων

σι

Δι

τε
Σω ω

να στας εκ

ι

α

Πα

στη ε
να α

ε εκ νε

το

αι τοι οις εν

ζω ω ην χα ρι

σα

κρω

ω

τη

η

τοι οις µνη

η

α α µε νο

ος

ο ον πα

Ἡ Ὑπακοή τοῦ Πάσχα ψαλλομένη ὡς Ἀπολυτίκιον.

Π

ρο

λα

βου

Ἦχος

Δι

σαι

τον

ορ θρον αι

πε

ρι Μα

54

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ρι

αµ

και

ευ

ρου σαι τον λι θον

σθεν τα του µνη µα τος
Τον εν
µε

φω

τα

τι

α

τα

τω

κο σµω κη ρυ
ος

ι

κου

ον

ω

υ

δι

εκ
πα

πο

εν

τα φι α σπα αρ

θα να

παρ χει Θε ου
αν θρω ω ω

γα

υ ξα τε

ως

τω σας τον θα
Υι ος

να
η

α να τον

του

κυ

λι

του Αγ γε λου
αρ χον τα

νε κρων τι ζη τει τε ως αν θρω πον

τε

ρι

η

α

βλε

πε

δρα µε τε και
γερ

θη
ο

ο Κυ
τι

υ

σω ζον τος το γε νος των

ω πων

Κοντάκιον Ἦχος δ'
Ἦχος

Ε
να τε

ι

και

αλ

λα

εν
του

τα

Δι

φω

κα

τηλ θες α

θα α

Α δου κα θει λες την δυ να µιν

55

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

και

α

νε στης ως

γυ ναι

ξι

τοις

κη της Χρι στε

ο

Θε

ος

Μυ ρο φο ροις φθεγ ξα µε νος Χαι αι ρε

και τοις σοις
ο

νι

πε

τε

Α πο στο λοις ει ρη νην δω ρου ου µε νος
σου ου

σι

πα

ρε χων α

να

α στα σι

Ἕτερον Κοντάκιον εἰς Ἦχο πλ. δ'
ι

ιν

Ἦχος

Ε
τε

ι

αλ λα

και

α

γυ

ναι

και

σοι οις Α

νος

τοις

ιν

α

θα να

νι

κη

της Χρι στε ε

ο

Θε

ος

ξι Μυ ρο φο ροις φθεγ ξα µε νο ος Χαι ρε τε

και τοις

ι

τα φω κα τηλ θες α

του Α δου κα θη λες την η δυ να µιν

νε στης ως

ο

εν

Γα

πε

πο

στο λοις ει

σου σι πα

ρε

ρη νην δω
ε χων α

ρου µε

να στα

σι ι

56

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ
Ἦχος

O


η

τε

ε

υ υ

ε

σοι

Πα

εις Χρι στον

Χρι ι στο

σα α α

σθε

ε

ο ο ον

ε

αλ

λη

ε

βα

ε

ε

λου

ου

πτι σθη

νε

δυ

υ

ου ου

ι

Τό τρίτον

ι

ι

ι

α

Ο
ε

βα
ε

ε

ου ου

ο

πτι
νε
ι

Δο
µα

σοι οι

σθη η
δυ

ι

ο

ι

τε

υ σα α
ι

εις

ε

Χρι

ε
σθε

στο

Χρι ι στο
ε

Αλ

ον
ο

λη

ε
ο ον

λου

ου

ω

Πνευ

α

ξα Πα τρι και Υι

ω και Α

γι

τι

Κ||||αι

νυν και α

ει και εις τους

αι

ω νας των αι

57

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ω νων α

µην

Χ|ρι
α

σθε

ι

ε

Αλ


α

α

ο

ο

ο ο
ο

ο

ο
βα

ι

ε
ι

ο

λη

ε

ε

ο ον

λου

ε

α

α α

ο

ο

ο

ο

α

υ

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

πτι

ι

ι

ι

ι σθη η

ι

ι

ι
τε

ι

ι

α

υ

υ

να

α

ο

Ο

ο ο

ο

ο

ο ο
ι

ι
ε

ι

ει εις Χρι στο ο
ο

ι

υ σα

ι

ο

σοι

δυ

ις

ο ο

ο

ι

νε

υ

ι

ο

ο

ε

υ υ

µι

ε βα α πτι
ι

ε

ου ου ου

Δυ

α

ο

ε

πτι

ο

στο

ι
ι

ι
|||ε

ε

ο

ε

ον
ι

ε

ι
βα

ε

ε

58

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ε

ε

ε ε

ε

Χρι στο

ο

ο ο
υ

δυ

υ

υ υ

υ

υ

υ υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ

υ υ

υ

υ

υ

ε

δυ

υ

ε

ε ε

υ

υ
ε

σθε ε

ε
ε

νε
ε ε

ε

α α αλ λη

η

λη λου ου

ι

α
α α

α
α

ε

η η η

α
α

α

ι

ι

α

α
α

ε

υ υ
υ

υ

υ

υ

υ

ε

υ

υ

ε

η

η

υ

α

α

υ σα
υ

α

υ υ
υ

α α α
υ

α

υ

σα

α

α
α

α α
α

ε

υ

η η λου ου
α

νε

υ

Α α α

α
α

ον

α α

αλ

α
α

59

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ταῖς Ἀγγελικαῖς
Ἦχος

Τ
α

τως

Τα α
ιν
α

αις Αγ
Δο
α

Αλ

ρυ
α

λη

α

γε

λι

ι

φο

α

Πα

ι

ξε

α

Α

ο

ο ρου ου ου ου µε
ε ε

λου ου ου ου
α

καις

α

ι

ε

ε ε

Αλ λη

α α

α

ρα

ε

νο

ον

σι

ι

ι

λου ου ου

α

α

ι

α

α

η

σον

α

κ
κ

υ

ρι

κ

υ

υ

υ

ρι

υ

ε

Ε

λε

ε

ε

Ε

ε

λε ε

ρι ε

Ε

λε

η η σον

ε

η

η

η

σον

60

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

κ
κ
η

υ
υ

ρι ε
υ

Ε λε ε

υ

ρι

ε

ε

η

Ε

σον
λε

ε

η

η

ρι

ι

ι

ι

σον

π
π
π
π
π

α

ι

υ

ρα σχου Κυ υ

ρι ι

ε

α

ρα σχου ου

Κυ υ

ρι

α

ρα

α

α σχου ου

ρα
α

α
ρα

Κυ

υ

α

ι

ρι

σχου ου Κυ υ
α

ι

ε

ε
υ

ρι

σχου ου ου

ε

Κυ υ

ε

π
σ
κ

α

ρα σχου Κυ υ

οι οι
αι

Κυ υ ρι ι
τω

Πνε ευ

ρι ι

ε

ε
µα α α

τι

ι

61

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ι

ι

σου
3

α
Η

γα

Ι

σχυ

πη σω σε

υ

Κυ

υ υς µου

υ

υ

ρι

Κυ ρι

ε

ος

Στε

4

ρε

ω

µα α α

γη

η

η

υ

υ

α

α

α

δα

ον

ε

Πνε ε ε

ο

ο

υ

Και

Α

α

α

α

ε

ευ

µα

Τρι

ι

ον

Και αι

ω

στο

υ

Υι

ω

ω

υ

ρα

ου ου σι ι

χω

Ρυ

τα φυ

µου ου ου ου

µο

α

και κα

Και αι

Ο

Α

ε

α µου

η η ης

τε

γι

α

µου ου ου

στη η η

π

α

ω ω

ον

ρι

ι ι

αι αι
ι

ι ι

ον
λε

ον

Ει

ρη

η

η η νης

Θυ

σι

62

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ι

α

α

σε

ε ε

κ
ο

ι

ο

α

Αι

ε

ε ε

αι

Με

αι

ναι

ω
ε

ω

αι

αι

αι

αι αι

ω ως

τα Του Πνευ

µα

το

ο

ο

ο ος σου

ε

ε χο

α

α

µεν

Προς Τον Κυ υ

ρι

ι

ξι

Και

ι

ον

Δι
ο

ι

ι

ι

α
ι

ι

ο

ον

ι

ι

και αι

αι αι αι

Α

γι

ος

Α

αι
ο

ο

ον

Α
ος

Κυ υ

Ου

ρα

γι ος
ρι
νο ος

ος

Σα

βα

ωθ

α

α

Πλη η

Και Η η Γη της Δο ξη

α

ρης
η

γι
Ο

ης σου

63

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ωσ

σα

λο

γη

α

να Εν Τοις Υ

µε νος ο Ερ χο ο

νο µα τι

Κυ

να α α

α

ψι
στοι

ι
οι

ρι

ο

ι

ι

α α α
ι

ι

µε
ι

Ο

ι

ι

ι
νος

ι

ι

ι

Εν
ου

Εν τοι οι
ι

ι στοις

οις

Ευ

Ο

ο

Ωσ

σα

Υ

υ

ι

ι

ι

ι

η

η

η

ην

ι

οι οις

α
α
η

ψι

α

α
α

α

µη η η

α

α

α

η
α α α

α

α

µη

η

ην

Σ
Σε

ε
ε

Σοι οι

ε
Ευ

Υ
λο

ο

οι Ευ χα ρι

µνου ου ου ου
γου ου

ου

στου µεν

ου
ου
Κυ

ου ου µεν

ου ου ου µεν
υ

υ

ρι

64

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ε

Και Δε

σου
Η

Ο
η

ο

ο

µε

Θε

η η η

Ε

ε

ο

µω

ω

α αγ γε

ο

ο

ο

τω

ω ω

ο

α

µε

Πα α αρ

α
ε

θε ε

νε ε

πα

λιν

ε

ε ε ρω χαι

αρ

Υι

ο

ος

α

η η

η

η

µε

α α

α α φου

ο

νε
ρο

α

ο

ο

α
ο

α
ος

λο

Πα

ο

ο ος

τη η
ε

α

ω ων

Ἦχος

Ο

θα α

νη

Κε

η

χαι αι
αι
ε
ο

ε
Α

ρε

ε

χα
α

αι αι
αι

ε

ε

ε

βο

ρι

ι

α γνη η η
ρε ε

ε

ε ε στη η

ο ος

ε

ε εκ

και αι
σος

γα
τρι η

τα

α

65

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Φ
ζου

ω

ου

ου ου
ι

α
ι

α

νε

ρευ

ε

νυ

υ

ε

α

ε

ο

ο

η
ου

ε

ε

σου ου

ου ου ου

ου

τει

λε

Σι

ι

το
ερ

η

ει ει
υν

α γνη

ο
γε

υ

ο

ι

α α

ου
ε ε

α

ε

τι

ηµ

υ υ

λου ου

ε

φω

λη
ι

ε

ζου

ε

α

ι

δε

ι

νε

σε

α αλ

ι

η
σα

ρι

τι

γαρ

ι
δο
ε

ε

ρου

ξα

Κυ

ε

πι ι

και αι αι α γα

α

η

η η η

ε

συ

υ

τε

ε

κε

ε
ο

υ

ερ που
εν

ο

υ

τη

υ
Θε
η

ο κου ου ου

ου ου

ι

ο

ων

σει του ου το

Ι

ι

Χο ο

ι

ο

ι

Συνθέτης τῶν Λειτουργικῶν
† Λιναρδάκης Εὐάγγελος
Τέως Πρωτοψάλτης
Τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Ἡρακλείου Κρήτης

66

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἦχος

Σ


βε ε τε
α

ε

του

ω ω µα
ε

γε

Μ

Στίχος

Σ

ε
ε

να
ε

Στίχος

ο

πη γη

γα

στα

το
σε

α

ε

η

α

α σθε
στη

µε τα λα α

ης

ρι

ε

θα
ε

ον

ω

ω µα

ε

ε

πη γη

γε

ε

ευ

σα α

γε

γο

νας

ε

του

µυ

στου ου

να
ε

της Σης Χρι

ως

ω ω ω ω ω

τα λα α βε ε τε
θα

Χρι ι

ευ σα α α

ε

στε ε Α να

Πα

Χρι

ι

στου ου

η

ης
α

µε
α

α

σθε

ε

Δ

ει πνω πα

Α

θα

να

τος

ρα

ε κων πα θος

67

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σ

ω ω ω ω ω

λα α βε ε τε
να

α

ω

ε

του

ω µα

ε

ε

Χρι

πη γη

γε

ε

ευ

σα α

τε

και

ο

Α

ι

στου ου

η
α

µε τα

ης

α

θα

α σθε

ε

ε

ε

Τ

Στίχος

λο

γο

µε

νος

Σ

θε

Στίχος

µε

βε ε τε
να

ε

του

ω ω ω ω ω

λα α
θα

ο

ε

α

νος

ω
ε

του

ε

πι κραν θη

ψυ χα ας

ω µα
ε

δης

Χρι

ε

γε

α

ι

στου ου

πη γη
ε

ευ

φαι

η

σα α

ρου

µε τα

ης

α

α

α

σθε

µυ

ρι

σα

ε

Τ

ο

τε

και Μα

ρι

α

η

68

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

σα

ευ φραν θη

προ σκυ

προ

του Μνη µα

τος

Σ

ω ω ω ω ω

ω

λα α βε ε τε
να

α

ε

του

νη

ω µα

ε

ε

σα

Χρι

ι

πη γη

γε

ε

ευ

πα

τε

τω

σα

σα α

στου ου

η
α

Θε

ο

ον

µε τα

ης

α

θα

α σθε

ε

ε

ε

Ε

Στίχος

Α

πο
ο

στο λοις
α

Σ

θα

να

ο

τι

α

του

ε

ω
ε

γε

Πε τρω και τοις λοι ποις

α

νε

στη

εκ νε

κρω ων

στου ου

µε τα

τος

ω ω ω ω ω

λα α βε ε τε
να

ι

ω µα
ε

ε

Χρι

πη γη
ευ

σα α

ι
η

α

ης

α

θα

α σθε

ε

ε

69

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ε
α

Α α
α

αλ

α

α

λη η

η

λου ου

α

α

α

α

ι

ι

ι

α

κρω

ω

τη

η

τοι οις µνη

η

Μετά τήν Θεία Κοινωνία
Ἦχος

X

ρι

στο ος

α

ων θα να α τω
η

σα α

µα α α
ο

ο

σι

τι

Π
αι

ε

θα α

α ας

ο ο
µην

ων
λη

ο
α

ρω

ην χα
ο

ζω

θη η

νε σε ως σου Κυ

ε εκ νε

το

ο ον πα

αι τοι οις εν

µην

και εις

στη ε
να α

και

ζω ω

ο

Α
µαρ

νε

Πα

ρι

ρι

σα

α

α µε

νο

σιν

α

η

µων

ος
α

µην

εις α

ην την αι

ω

φε
νι ον

τω το στο ο ο
ε

ο

πως

µα
υ

µνη σω µεν

70

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

την

δο ξα αν σου

µας

των Α

ρι ι

ι

σω

α

λε

ταν

ο

τι

η

ξι

ι ω ω σας

γι ων σου µε τα σχειν
ι

ων

γι

τη

α

σµω

την δι και ο

Αλ λη λου ι α

α

α

ρη σον η

µυ
µα

ο λην την η

η

υ στη η
ας

µε

α

α

α

η

εν

τω

ε ραν

µε

συ υ νη η ην σου ου ου
α

η

α

Ἡ Μεταφορά Κειμένων - Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια
ἔγινε μέ τό πρόγραμμα «Μελωδός»
τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
ἀπό τον Βασίλειο Κιαμηλίδη

ου