You are on page 1of 3

1

I. Rasyunal: Ang Waste Management ay tumutukoy sa mga paraan at proseso ng wastong pagtatapon ng basura. Ngunit sa lawak ng isang unibersidad, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga problema sa Waste Management tulad na lamang sa De La Salle University. Sa kasalukuyan ang bawat imprastraktura sa De La Salle University Dasmarinas ay mayroong mga basurahan na binubuo ng iba't ibang uri ng tapunan na nagtataglay ng iba't ibang kulay na kung saan ang bawat isa ay mayroong kahulugan. Ito ay mayroong dilaw na naglalaman ng mga iba't ibang uri ng mga nabubulok na basura, berde na kung saan ay pinagtatapunan ng mga bagay na maaari pang mapakinabangan o muling magamit sa ikalawang pagkakataon o higit pa, at ang pula naman ay binubuo ng mga basurang hindi na mapapakinabangan at ng mga basurang hindi nabubulok. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga basurahang ito, hindi wasto ang paraan ng pagtatapon ng mga tao ng kanilang basura sa tamang lalagyan. Samantala mayroon ding mga lugar sa De La Salle University Dasmarinas na kulang ang mga basurahan. Ang mga mananaliksik ay nababahala sa ganitong suliranin kung kaya't ang paksang ito ang napili. Ninanais ng mga mananaliksik na mapabatid ang iba't ibang proseso at paraan ng waste management na maaaring gawin sa DLSU-D. Naniniwala ang mga mananaliksik na kapag naipabatid na sa mga mag-aaral ang mga proseso at paraan ng Waste Management ay mababawasan na ang ganitong problema. Sa DLSUD, prayoridad ang malinis na kapaligiran at mabuting kalusugan ng mga mag-aaral. Kaya naman nais din malaman ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng Waste Management sa aspeto ng kalikasan, kalinisan, at kalusugan upang makatulong na rin sa iba't ibang organisasyon na namamahala sa Waste Management. Ang mga basura naman, kapag hindi napaghihiwalay ng maayos ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa nakararami lalo na sa kapaligiran. Sa kadahilanang ito, nais ng mga mananaliksik na maibalik ang kamalayan ng bawat mag-aaral tungkol sa mabuting Waste Management upang matukoy na rin ang mga mabuting epekto ng waste management sa DLSU-D. Ang ganitong pananaliksik ay makapagbibigay ng benepisyo sa Unibersidad ng De La Salle Dasmarinas at sa ERMAC na siyang namamahala sa

waste management. Makatutulong din ang saliksik na ito sa mga mag-aaral upang malaman nila ang iba't ibang paraan ng waste management. Naniniwala ang mga mananaliksik na kapag naging wasto at maayos ang waste management sa DLSU-D ay magkakaroon ito ng mabuting epekto sa kalikasan. II. Layunin: Pangkalahatang Layunin: Alamin at suriin ang iba't ibang paraan ng Waste Management sa DLSU-D

Tiyak na Layunin: 1. Maipabatid ang proseso ng Waste Management sa DLSU-D 2. Matukoy ang kahalagahan ng Waste Management sa kalikasan, kalinisan, at kalusugan. 3. Matukoy ang mabuting dulot ng Waste Management sa DLSU-D 4. Maibalik ang kamalayan ng mga mag-aaral tungkol sa Waste Management 5. Magbigay ng mga suhestiyon tungkol sa Waste Management II. Metodolohiya: Ang disenyong gagamitin ng mga mananaliksik ay ang deskriptibong pananaliksik. Ang deskriptibong pananaliksik ay ginagamit upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng isang penomena upang mailarawan ang mga baryabol sa napiling paksa. Ang mga mananaliksik ay gagamitin ang disenyong ito upang matukoy ang iba't ibang paraan ng waste management sa DLSU-D

Ang mga taong kabilang sa saliksik na gagawin ay ang mga piling mag-aaral ng DLSU-D at ang mga namamahala sa organisasyon na ERMAC. Magkakaroon ng limampung respondente para sa sarbey at limang respondente para sa interbyu. Ang pagpili sa limampung respondente ay gagamitan ng Modal instance sampling upang maging mas madali sa mga mananaliksik ang pangangalap ng datos at ang pag pili naman sa limang respondenteng iinterbyuhin ay gagamitan ng expert sampling upang

makakuha

ng

ekspertong

opinyon

at

impormasyon

ang

mga

mananaliksik.

Ang mga instrumentong gagamitin ng mga mananaliksik ay talatanungan para sa sarbey at interbyu. Ang parehas na instrumento ay kinapapalooban ng mga tanong na sasagutin ng mga respondente upang matamo ang mga layunin ng mananaliksik. Upang masuri ang mga datos sa talatanungan, ang mga mananaliksik ay gagamit ng talligram kung saan ang mga resulta ng datos ay iisaisahin. Para lubos na maunawaan ang resulta ng talatanungan, gagamit ang mga mananaliksik ng Frequency at percentage. Ang frequency ay ang pagbilang sa dami ng beses kung saan ang isang balyu ay nakita. Habang percentage naman ay ang bahagi ng frequency sa kabuuang bilang ng respondente na iminultiplay sa 100. Ang gagamiting pormula ay:

Kung saan: P = Percentage F = Frequency N = Kabuuang bilang ng mga respondente Upang maiinterpreta ng maayos ang mga datos, gagamit ang mga mananaliksik ng table at graph. Ang buod ng nakuhang datos ay iisaisahin at ilalagay sa table upang maging organisado ito. Inaasahang Bunga: Pagkatapos gawin ang pananaliksik, inaasahan ng mga mananaliksik na matukoy ang iba't ibang paraan at proseso ng Waste Management dito sa DLSU-D. Inaasahan din na mailalarawan ang mga suliraning kinakaharap ng unibersidad patungkol sa waste management kung kaya't isa sa mga inaasahang bunga ng mga mananaliksik ay ang iba't ibang modernong paraan ng wastong waste management. Ang sulating pananaliksik na ito ay inaasahang makabubuo ng dalawampung pahina.